Sunteți pe pagina 1din 1
Avizul cadrului didactic Domnule Decan, Subsemn atul/a student/a la Facultatea de Drept a UniversitSlii din
Avizul cadrului didactic
Domnule Decan,
Subsemn atul/a
student/a la Facultatea de Drept a UniversitSlii din Bucuregti, anul
grupa
, vi rog si binevoili a-mi aproba prezenta cerere prin care
solicit suslinerea lucrdrii de licenli la disciplina (denumirea din ptanut de invalamant)l
sub indrumarea domnului/doamnei profesor:
cu urmitorul titlu:
Data:
Semnitura:
Domnului Decan al Facult5tii de Drept, Universitatea din Bucure$ti