Sunteți pe pagina 1din 55
CERAMICA S.A. Situatii financiare auditate pentru exercitiul incheiat la 31 Decembrie 2013 CERAMICA S.A, Situatii financiare auditate pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2013 Sumar Raportul auditorului Raportul Administratorilor Bilantul contabil Contul de profit si pierdere Situatia fluxurilor de trezorerie Situatia modificarilor capitalului propriu Note la situatiile financiare Pagina 3-4 5-16 17-20 21-23 25 26-55 2735 Tels 40:21-319 9476 Victory Business Center Fave 640.21-319 9477 St. vingatortor 24 worw.bdo.ro Bucuresti" Romania 30922 RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT CATRE ACTIONARII SOCIETATII S.C. CERAMICA S.A. Raport asupra situatiilor financiare 1. Am auditat situatiile financiare anexate ale societétii CERAMICA S.A. (“Societatea”) care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2013, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de numerar gi situatia modificarilor capitalului propriu pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative precum si alte note explicative, numerotate de la pagina 17 la pagina 55. Situatiile financiare mentionate se refer’ ta: + Total capitaturi propri 115.684 mii lef . Rezultatul net al exercitiului financiar: 81 mii lei, profit Responsabilitatea conducerii pentru situafiile financiare 2. Conducerea SocietStii rispunde pentru intocmirea si prezentarea fideld a acestor situatii financiare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice al Romaniei nr. 3055/2009 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea setului de situatii financiare care sunt lipsite de denaturari semnificative, fie cauzate de frauda sau eroare. Responsabilitatea auditorului 3. Responsabilitatea noastr este ca, pe baza auditului efectuat, s& exprimam o opinie asupra acestor situatii financiare. Noi am efectuat auditul conform Standardelor Internationale de Audit. Aceste standarde cer ca noi sa respectam cerintele etice, s& planificam gi si efectudm auditul in vederea obfinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu cuprind denaturari semnificative. 4. Un audit consté in efectuarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit cu privire ta sumele si informatiile prezentate in situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul profesional al auditorului, incluzdnd evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. in evaluarea acestor riscuri, auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ale Societatii pentru a stabili procedurile de audit relevante in circumstantele date, dar nu si in scopul exprimarii unei opinii asupra eficientei controlului intern al Societatii. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabite folosite si rezonabilitatea estimarilor contabile elaborate de c&tre conducere, precum si evaluarea prezentarii situatitlor financiare luate in ansamblul lor. 3/55 |BDO 5. Consideram cA probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit. Opinia 6. in opinia noastra, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela, in toate aspectele semnificative, a pozitiei financiare a CERAMICA S.A. la data de 31 decembrie 2013, precum si a performantei financiare si a fluxurilor de numerar ale acesteia pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice al Romdniei nr. 3055/2009. Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu situatiile financiare {in concordang& cu Ordinut Ministrului Finangelor Publice nr. 3055/2009, articolul 318, punctul 2, noi am citit raportul administratorilor atasat situatiilor financiare si numerotat de la pagina 5 la pagina 16. Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare. in raportul administratorilor, noi nu am identificat informatii financiare care s& fie in mod semnificativ neconcordante cu informatiile prezentate in situatiile financiare alaturate. Bucuresti, Romania 21 Februarie 2014 Numele semnatarului: Cristian Iliescu Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania Cu nr, 1530 / 2003 In numele BDO Audit SRL Inregistrat la Camera At Cu nr. 018 / 2001 a its Financiari din Romania 4755 CEPR ARAID CAIASI Catea Chisinaului 176, lai, 700180, Romanie T: 0232 200 200, 0741 818 181 F: 0732 231 538, F:office@ceramice-iasiro, worw-ceramica-iasizo 322-533-1991, CUI RO 1989343, Cont ROO3 BRDE 240SV07908312400 BRD lasi Capital socal subseris si varst: $7,124,984 RON Raportul Anual al Consiliului de Administratie Pentru exercitiul financiar 2013 pe modelul Regulamentului CNVM nr 1/2006, Anexa 32 Pentru perioada: An 2013 Data raportului: 21.02.2014 Denumirea societitii comerciale: S.C. CERAMICA S.A. IASI Sediul social: IAS] Numérul de telefon/fax: 0232.200.200/0232,231.538 Codul unie de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1989343 Numir de ordine in Registrul Comertului: J-22-533-1991 Piata reglementatii pe care se tranzactioneazi valorile mobiliare emise: RASDAQ Capitalul social subscris gi varsat: 57.124.984 RON; Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercial’: COMUNE CAEN 2332 — Fabricarea cirimizilor, tiglelor gi altor produse pentru constructii din argila arsi. in prezent societatea produce si comercializeaza produse ceramice pentru zidarii portante gi neportante. b) Precizarea datei de infiintare a societitii comerciales incepand cu anul 1967 se infiin{eaz4 Fabrica de produse ceramice lagi, avand ca obicet de activitate roductia de cirimizi. in anul 1972 are loc punerea in funcfiune a sectiei de fight, iar in anul 1973, prin unificare cu Fabrica de betoane ammate, se infiinjeaz’ intreprinderea de materiale de constructii Iasi in care Fabrica de produse ceramice era inclusi fara personalitate juridicd. In anul 1978 aceasta devine sectic de materiale de constructi. in baza legii nr. 15/1990 privind reorganizarea societatilor de stat ca regii autonome si societiti comerciale si a H.G. nr. 1176/02.11.1990, intreprinderea se transforma, incepand cu 01.03.1991 in ‘Sucursali cu personalitate juridicd a S.C. Somaco S.A. Bucuresti. Din 18.07.1994, prin divizare si desprindere din cadrul S.C. Somaco S.A. Bucuresti, se infiinfeazi societatea comercial Ceramica S.A. lagi. ©) Descrierea oricérei fuziuni sau reorganiziri semnificative a societitii comerciale, ale filialelor sale sau ale societitilor controlate, in timpul exercifiului financiar; ~ nu este cazul; 4d) Descrierea achizitiilor si/sau instrAindrilor de active Activele achizitionate in anul 2013 au fost in valoare de 1.518 mii lei, astfel: Raportul Anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2013 5/55 ma CERAMIC ALIAS Clea Chisinaului 176, tasi, 700180, Romania ‘T;0232 200 200, 0741 818 181 F: 0232 231 538, E:officeveramica-ias.ro, www.cerami 322-533-1991, CUI RO 1989343, Cont ROOS BRDE 240S¥07908312400 BRD Iasi Capital socal subscris si varsat: $7,124,984 RON - cladiri si constructii speciale - achizitie teren extravilan - echipamente tehnice de tueru - pare auto si utilaje transport - diverse aparate - necorporale ~ avansuri investitii si investiti in curs Total intrari Iesirile de mijloace fixe in anul 2013 au fost in valoare de 111 mii ci, astfel: = casari diverse Total iesiri €) Deserierea principalelor rezultate ale activitiii societitii in 2013, Core miilei 226 426 65 468 21 265 47 1.518 41 1 ica S.A. lagi a reusit sa se adapteze Ia conditiile de piata dificile si sa creasca vanzarile si cota de piata, comparativ cu anul anterior. Cresterea costurilor cu energia si reducetea preturilor medii de vanzare pe piata de zidarie au afectat profitabilitatea companiei. Cu toate acestea, am continuat sa generam cash operational solid, ceea ce a permis rambursarea completa a creditului pentru investitii Masurile luate de conducerea societatii au vizat dezvoltarea in continuare a sistemului de distributie, exporturilor, largirea gamei de produse, eficientizarea activitatii, imbunatatirea fluxului de numerar si reducerea costurilor. 1.1.1, Elemente de evaluare generala a anului 2013: Raportul Anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2013 6/55 Calea Chisinaului 176, tas, 100180, Romania “T0232 200 200, 0741 818 181 F: 0232 231 538, E: office@iceramics-iasiro, www. ceramicaias.r0 322-533-1991, CUI RO 1989343, Cont ROO3 BRDE 240SV07908312400 BRD ast Capital social subscrs si varsa: 7.124.984 RON CEP ARAIC A CAIASI miilei Bugetul de Venituri si Cheltuieli Buget 2013 Realizat 2013 Realiz/Buget Cifra de afaceri neta 72.806 72.198 99% variatie stoc 557 (2.805) 504% 73.362 69.394 95% prime si materialele 14.092 12.892 91% Cheltuieli cu utilitatile 16.003 13.878 87% Cheltuieli cu personalul si asimilate 10.821 11.081 102% Alte cheltuieli 16.294 18.093 111% Amortizari 14.059 12.754 1% TOTAL cheltuieli exploatare 71.269 68.697, 96% Profit/(Pierdere) din Exploatare 2.094 7 33% Venituri financiare 130 Li 63% Cheltuieli financiare 428 1.496 349% Profit/(Pierdere) din Financiare (298) (374) 125% Profit/(Pierdere) din Activitatea Curenta 1.795 323 18% Venituri extraordinare - ~ 0% Cheltuieli extraordinare - - 0% Profit/(Pierdere) din Extraordinare : - o% Profit/(Pierdere) Brut 1.795 323 18% Ciffa de afaceri realizata in anul 2013 a fost apropiata de valoarea bugetata. Alte venituri din exploatare (ce includ si variatia de stoc) au scazut fata de valoarea bugetata in principal datorita variatiei de stoc. Cheltuiclile materiale si cu utilitatile au fost mai mici decat valorile bugetate datorita unui volum de productie mai mic, pe o alta structura de produse fata de cea bugetata, Cheltuielile de personal nu s-au putut incadra in valoarea bugetata, acestea ramanand aproximativ la nivelul anului anterior. Alte cheltuieli au crescut cu 11% datorita cresterii cheltuielilor cu transportul produselor catre clienti, introducerea unui impozit nou pe venitul din exploatarea de resurse minerale, aplicat la cifra de afaceri (0,5%) si a cheltuielilor cu provizioanele. Ca urmare a evolutiilor de mai sus profitul din exploatare la 2013 s-a situat la un nivel de 67% fata de buget. Pierderea financiara a crescut cu 25% din cauza suplimentarii liniei de overdraft pentru finantarea capitalului de lucru in afara sezonului de vanzari. 1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al $,C.Ceramica S.A. lagi a) Descrierea principalelor produse realizate, a prineipalelor piefe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu si metodele de distributie; Societatea produce blocuri ceramice cu goluri verticale/orizontale de mai multe dimensiuni, precum Raportul Anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2013 7158 CEDANIC A Ainsi Calea Chisinsului 176, Iasi, 700180, Romania ‘T: 0232 200 200, 0741 818 181 F: 0232 231 538, E: ofice@cerumica-iasi.r, wwrw.ceramica-iasi 0 322-533-1991, CUI RO 1989343, Cont ROUS BRDE 240SV07908312400 BRD Iasi Capital social subscris si verst: $7.124.984 RON si caramida plina, In cursul anului 2013 am continuat dezvoltarea retelei de distributie in afara zonei traditionale. Pentru a oferi clientilor nostri produse si servicii de cea mai buna calitate, ne-am bazat intreaga activitate pe cateva valori fundamentale: calitatea produselor, oferta diversificata, timpul scurt de livrare si flexibilitate in cazul comenzilor speciale. Blocurile ceramice BRIKSTON au fost livrate preponderent pe piata interna, exportul reprezentand 2.2% din cifra de afaceri. ») ponderea fiecdret categorii de produse in cifra de afaceri a societitii pentru ultimii trei a1 % in cifra de afaceri 2011 2012 2013 Blocuri ceramice 98% 98% 99% Altele 2% 2% 1% ©) produsele noi avute in vedere pentru care se va afecta un volum substantial de active in viitorul exercitiu financiar precum si stadiul de dezvoltare al acestor produse. Activitatea de diversificare si introducere de noi produse ramane 0 continua preocupare a conducerii societatii. Pentru 2014 avem in vedere introducerea de noi tipuri de blocuri ceramice si cresterea productivitatii pentru sortimentul existent. 1.1.3. Evaluarea activititii de aprovizionare tehnico-materiali (surse indigene, surse import); precizarea de informatii cu privire la siguranta surselor de aprovizionare, pre(urile materiilor prime si dimensiunile stocurilor de materii prime si materiale: In anal 2013 conducerea Ceramica a continuat sa puna accent pe securizarea stocurilor de materii prime si pe asigurarea aprovizionarii cu materiale de calitate la preturi competitive. Principalele materii prime si materiale sunt prezentate mai jos: - _ Materii prime: argila din exploatarea proprie - Material: cenusé termocentrala si rumegus de la diversi furnizori cs Ambalaje/ Materiale de ambalat: intern/extern - Piese de schimb si carburanti: intern/extern - Energie electrica: intern = Gaz metan: intern Prin politica Ceramica se cauta in permanenta identificarea de furnizori care ofera materii prime si materiale de calitate. Departamentul Achizitii evalueaza permanent furnizorii potentiali, dar si fumizorii existenti. 1.1.4. Evaluarea activititii de vanzare a) Descrierea evolutici vanzitrilor secvenfial pe piafa interni si/sau externa si a perspectivelor vanzirilor pe termen mediu si lung; Raportul Anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2013 8/55 CER ARAIC A CAIASI Calea Chisinaului 176, les, 709180, Romania ‘T: 0232 200 200, 0741 818 181 F: 0232 731 $38, E: iasi.ro, www, ceramica-iasi.r0 4322:533-1991, CUI RO 1989343, Cont ROO3 BRDE 240SV07908312400 BRD Iasi Capital social subseris si varst:$7.124.984 RON In 2013 s-a observat o migrare a cererii catre gama usoara, care este mai ieftina decat produsele taditionale. Ca urmare ponderea acestor vanzari a crescut. Ceramica a compensat aceasta tendinta prin cresterea focusului pe produsele de nisa cu valoare adaugata mai mare. Vanzarile la export au inregistrat progrese, dar inca sunt la un nivel foarte redus fata de potentialul pietei. Pe termen mediu si lung vedem o crestere a cererii sustinuta si de revenirea dezvoltatorilor in piata. b) Deserierea situatiei concurentiale in domeniul de activitate al societatii comerciale, a ponderii pe piati a produsclor sau serviciilor societifii comerciale si a principalilor competitori; 2013 a fost primul an dupa 2008 in care piata constructiilor si in special piata zidariilor nu a scazut semnificativ. Este primul semnal pozitiv dupa o perioada lunga de scaderi, cea ce poate fi premisa unei redresari. La nivel macro, in 2013 s-a putut observa 0 evolutie diferita fata de anii precedenti. Daca in 2011-2012 lucrarile de inginerie erau in crestere, iar constructiile rezidentiale continuau sa scada, in acest an este pentru prima data cand volumul constructiilor rezidentiale a ramas la fel cain 2012. In plus, anul precedent este primul an de dupa declansarea crizei economice in care numarul de unitati locative date in folosinta in primele 9 luni ale anului a fost putin peste cel din aceeasi perioada a anului 2012 (mai precis 26.659 unitati in 2013 fata de 26.593 in 2012). In 2013 am constatat reaparitia proiectelor rezidentiale mici si medii. In contextul economic actual, investitorii si constructorii s-au orientat spre executia de apartamente sau case unifamiliale care pot fi vandute usor prin programul ,,Prima Casa”. Este si normal, in conditiile in care nu mai exista piata exploziva din anii 2008-2009, cand majoritatea dezvoltatorilor construiau apartamente de dimensiuni mari si foarte mari. Aceste evolutii pozitive au facut ca piata de caramizi in 2013 sa se stabilizeze in jural a 1.900.000 similar cu nivelul pictei din 2006. In conditiile in care cererea de caramida la nivel national acopera doar 65% din capacitatile existente, a cxistat o presiune ridicata asupra pretului, astfel valoarea pietei caramizilor a atins 64 milioane euro, nivel comparabil cu 2004. Absenta creditarii se simte in continuare. Cu toate ca BNR a redus dobanda cheie de mai multe ori, bancile din Romania intarzie sa reduca costul creditelor, lucru care influenteaza negativ intreaga industrie. De asemenea, inca exista un blocaj in zona proiectelor de infrastructura in piata constructiilor, care creeaza un efect de domino si duce la blocaje si in restul pietelor. Singurul segment care functioneaza activ este cel al renovarilor. Evolutia pietei constructiilor in 2014 depinde in mare masura de evolutia inerederii populatie in viitor si cat de dispusa este aceasta sa investeasca, cat si de implicarea statului in dezvoltarea infrastucturii, Prognoza este totusi imbucuratoare. Numarul de autorizatii de constructie pentru cladiri rezidentiale emise in 2013 este la nivelul celor din 2012, in timp ce suprafata de constructic autorizata este mai mare cu 1% fata de aceeasi perioada a anului precedent, ceea ce ne poate spune ca 2013 a fost anul in care scaderea pietei de constructii rezidentiale aproape s-a incheiat, iar in 2014 putem asista la primele semne de revigorare. Principalii competitori ai companiei sunt Wienerberger, Cemacon, Siceram si Soceram. Raportul Anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2013 9155 CEDANAIlC AiAsi wi hee C88 Ee. ales Chisinaului 176, Iasi, 700180, Romania ‘T0232 200 200, 0741 818 181 F: 0232 231 538, F: office ceramicn-iasi.ro, www.coramica-ins.0 322-533-1991, CUI RO 1989343, Cont RO03 BRDE 240SV07908312400 BRD Iasi Capital social subscris si varsat: 7.124.984 RON ©) Desericrea oricdrei dependenfe semnificative a societifii comerciale fat de un singur sau fati de un grup de clienfi a cdrui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societitii. tat ca lista de clienti — lant de distribuitic, cat si ca dispersie teritoriald a clientilor, 8.C. Ceramica S.A. nu depinde semnificativ de un singur client, a cérui pierdere ar avea un impact semnificativ asupra societitii. 1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajafii/personalul societifli comerciale: a) Precizarea numérului si a nivelului de pregitire a angajatilor societ3tii comerctale precum sia gradului de sindicalizare a forfei de muncd; S.C. Ceramica Iasi avea la sfirsitul luni Decembric 2013 un numar de 202 salariati intr-o structura echilibrata sub aspectul pregatirii profesionale. Numarul mediu de salariati in anul 2013 a fost de 213 persoane. In cursul anului 2013 intreg personalul firmei cu atributii_ de —conducere (formatie/sectie/departament) a _urmat cursuri de perfectionare profesionala in cadrul firmei. Gradul de sindicalizare a forfei de muned din societate este de 75% pentru perioada analizata, b) Descrierea raporturilor dintre manager gi angajati precum si a oricdror elemente conflictuale ce earacterizeazi aceste raporturi: In cursul anului 2013 nu s-a inregistrat situafii conflictuale de munci sau de alt naturd, salariatii manifestindu-se in general participativ in activitatea societatii, Raporturile dintre manageri si angajati sunt reglementate de fisa postului si regulamentul intern. 1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activititii de bazii a emitentului asupra mediului inconjurstor; Descrierea sintetick a impactului activitatilor de bazii ale emitentului asupra mediului inconjuritor precum si a oriciror litigii existente sau preconizate cu privire Ja fneilcarea legislafiei privind protectia mediului inconjuriitor: Din punct de vedere al reglementarilor de mediu, activitatea Ceramica intra sub incidenta a dova importante directive europene, transpuse si in legislatia nationala. Este vorba despre Directiva 96/61/CE referitoare a Prevenirea si controlul integrat al poluarii si Directiva 2003/87/CE referitoare la emisiile de gaze cu efect de sera. In cursul anului 2013 a fost emisa noua Autorizatie Integrata de Mediu nr. 01/08.04.2013 cu valabilitate pana la 08.04.2023. Ceramica mai detine Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 300/21.12.2012 cu valabilitate pana la 31.12.2022, precum si Autorizatia privind Emisiile de Gaze cu Efect de Sera nr. 50/28.12.2012 pentru perioada 2013-2020. In conformitate cu prevederile Autorizatiei Integrate de Mediu, anual se realizeaza monitorizarea calitatii factorilor de mediu, prin masuratori periodice efectuate de laboratoare extemne, Se monitorizeaza emisiile de gaze de la cosurile cuptoarelor de ardere a produselor ceramice, emisiile garelor de ardere de la centralele termice, apa evacuata in reteaua de canalizare si in emisar, apa subterana si zgomotul la limita amplasamentului. Conform rezultatelor masuratorilor realizate in anul 2013 nu s-au semnalat depasiri ale valorilor limita admisibile pentru emisii, pentru nici un factor de mediu. Raportul Anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2013 10/55 Ww hee AP" 88 8 Oe: Calea Chisinau 176, 1asi, 700180, Romania ‘T:0232 200 200, 0741 818 181 F: 0232 231 538, E: office@iceramicaiasi.ro, wwrw.coremica-ias.0 322-533-1991, CUI RO 1989343, Cont ROO3 BRDE 240SV07908312400 BRD Iasi Capital sovel‘subscrs si varsat: $7,124 984 RON Eliminarea si/sau valorificarea deseurilor generate pe amplasament s-a efectuat pe baza de contract cu agenti autorizati. Pentru deseurile de ambalaje introduse in piata SC CERAMICA SA a transferat, in acord cu prevederile legale, responsabilitatea de realizare a obiectivelor de valorificare catre 0 firma autorizata in domeniu. SC CERAMICA SA este intr-o relatie permanenta de monitorizare, raportare si control cu autoritatile de mediu locale, regionale si nationale. In anul 2013 nu s-au inregistrat accidente cu impact ecologic, deversari sau poluari accidentale si nici reclamatii. Cu ocazia controalelor efectuate pe amplasament de catre autoritatile de mediu mu au fost aplicate santiuni iar masurile si recomandarile dispuse au fost implementate, In scopul imbunatatirii continue a performantei de mediu si a diminuarii impactului asupra mediului, in societate a fost implementat, certificat si este mentinut un sistem de management de mediu, in acord cu cerintele standardului EN ISO 140012005, In anul 2013 a avut loc un audit de supraveghere a sistemului de management de mediu, avand ca rezultat decizia de mentinere a cettificarii, ‘titii de cercetare si dezvoltare; precizarea cheltuiclilor in exercitiul financiar precum si a celor ce se anticipeazi in exercitiul financiar urmitor pentru aetivitatea de cercetare dezvoltare. Societatea evalueaza permanent posibilitatea introducerii de noi produse pe piata, testele efectuandu- se in laboratoarele propri. 1.1.8. Evaluarea activitiii societi{ii comerciale privind managementul riscului; descrierea expuncrii societitii comerciale fati de riscul de pret, de credit, de lichiditate si de cash flow; descrierea politicilor gi a obieetivelor societitii comerciale privind managementul riscul Managementul riscului este asigurat prin analize specifice in sedintele saptamanale ale conducerii si prin politicile de control inter. In vederea asigurarii unui control intern cat mai eficient, Ceramica si-a identificat si isi evalueaza permanent riscurile semnificative cu luarea in considerare a factorilor interni (natura activitatilor desfasurate, structura organizatorica) si externi (conditii economice, schimbari legate de mediul concurential). Riscurile identificate si masurile de protejare se refera la riscul de piata (analiza preturilor, @ sortimentelor, a competitorilor), riscul de finantare (asigurarea capitalului pe termen lung), riscul de lichiditate (asigurarea disponibilitatilor pe termen scurt), riscul de credit (neincasare creantelor de la clienti), riscul valutar (protejarea impotriva variatiilor semnificative), riscul ratei dobanzii (minimizarea efectelor unor variatii defavorabile). Tinand cont dé contextul actual conducerea societatii a demarat o serie de actiuni care sa asigure fanctionarea societatii in urmatoarea perioada, care includ reorganizare si restructurarea departamentelor, reducerea costurilor, imbunatatirea fluxului de numerar, in conditiile realizarii obiectivelor strategice. 1.1.9. Elemente de perspectivi privind activitatea societitii comerciale: Raportul Anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2013 W1/55 CERAMICAI Calea Chisinaului 176, Iasi, 700180, Romania ‘T- 0232 200 200, 0741 818 181 F: 0232 231 538, E:oftice@ceramin-iasi.ro, www. ceramica-ias.r0 322-533-1991, CU RO 1989343, Cont ROO3 BRDE 2408V07908312400 BRD Iasi Capital social subscris si varsat: 7.124.984 RON a) _Prezentarea si analizarea tendinfelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaz sau ar putea afecta lichiditatea societifii comerciale comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior: Dat fiind contextul general al pietei materialelor de constructii, si a efectelor crizei economice si financiare din aceasta perioada, principalele incertitudini analizate permanent sunt: ~ accesul la finantare pe termen scurt/mediu/lung. ~ incasarea la timp a creantelor ~ accesului populatiei la credite pe termen lung - erodarea preturilor la blocuri ceramice - eresterea costurilor de transport si utilitati Conducerea societatii se preocupa permanent de cresterea eficientei consumurilor si de identificarea de surse de aprovizionare mai competitive astfel incat cele de mai sus sa nu afecteze rezultatele financiare. b) _Prezentarea si analizarea efectelor cheltuiclilor de capital, curente sau anticipate asupra situafici financiare a societifii comerciale comparativ cu aceeasi perioadi a anului trecut: Planul de investitii aprobat de AGA pentru anul 2013 a fost de 1.800 mii lei iar investitiile realizate efectiv au fost de 1.518 mii lei. ©) Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor schimbirilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baz: - Veniturile sunt afectate atat de scaderea preturilor la materialele de construct cererii pe timpul crizei economice ~ costurile sunt afectate in principal de eresterea pretului la energie si transport + in propunerea de executie bugetara pentru anul urmator conducerea societatii va tine cont de acest context, insa cu obiectivul de a contracara pe cat posibil aceste efecte, i, cat si de reducerea 2. Activele corporale ale socictitii comerciale 2.1. Precizarea amplasirii si a caracteristicilor principalelor capacititi de productic in proprietatea societatii comercial In anul 2013 societatea a asigurat un grad moderat de utilizare a capacitatilor de productie disponibile, principalul obiectiv fiind continuarea activitatii fara intrerupere. Societatea dispune de 0 structura corespunzatoare a mijloacelor fixe si are asigurata gama de utilitati necesare desfasurarii activitatilor specifice. Activitatea de productie a societatii Ceramica SA Iasi pentru fabricarea produselor ceramice s-a desfasurat in anul 2013 in 2 capacitati de productie, respective C1 cu capacitate de 350 tone/zi produs ars si C3 cu 750 tone/zi produs ars. Ambele sectii de productie sunt amplasate in perimetrul sediului social Socictatea mai dispune de sectia de productie C2 (amplasata tot la sediul social al companiei), care a functionat pana in 2009 la 0 capacitate de 175 tone/zi produs ars si care se afla in conservare, Raportul Anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2013 12/55 CERAMICAIASI Calea Chisinaului 176, Iasi, 700180, Romania ‘T0232 200 200, 0741 818 181 F: 0232 231 538, E:officed@ceramicaiasi.o, www ceramica-ias.my 322-533-1991, CUI RO 1989343, Cont ROS BRDE 240SV07908312400 BRD Iasi Capital social subsers si varsat: $7,124,984 RON 2.2. Descrierea si analizarea gradului de uzuri (amortizare) al proprietitilor societifii comerciale. Gradul de amortizare al mijloacelor fixe este de 41,73% la sfarsitul anului 2013, 2.3. Precizarea potenfialelor probleme legate de dreptul de proprictate asupra activelor corporale ale societitii comerciale. - Ceramica nu are probleme litigioase legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societiti 3. Piata valorilor mobiliare emise de socictatea comercial 3.1, Precizarea pictelor din Romania gi din alte iri pe care se negociazi valorile mobiliare emise de societatea comercial. Structura actionariatului la 31.12.2013: Actionar Nr. actiuni ‘% din capitalul social Eurobrick International B.V. 96,978,210 84.88% Alli investitori 17,271,758 15.12% TOTAL 114,249,968 100.00% ~ acfiunile emise de S.C. Ceramica S.A. lagi se tranzactioneaz& pe BVB, sectiunea Rasdaq. si, daca este cazul, a motivelor pentru eventuala micsorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani: Societatea nu a acordat dividende in perioada 2011-2013, preferand sa directioneze profiturile obtinute pentru sustinerea investitiilor productive si rambursarea creditelor bancare. 3.4. fn cazul in care societatea comercial are filiale, precizarea numirului $i a valorii nominale a actiunilor emise de societatea mami detinute de filiale: 3.5. In cazul in care societatea comercial a emis obligatiuni si/sau alte titturi de creanté, Prezentarea modului in care societatea comerciald fgi achiti obligatiile fata de detinitorii de astfel de valori mobiliare. 4. Conducerea societitii comereiale 4.1. Prezentarea listei administratorilor societifii comerciale si a urmitoarelor informatii pentru fiecare administrator: Raportul Anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2013 13/55 CEDA na AiASi Ww er BA Galea Chisinauhi 16, Iasi, 700180, Romania 0232 200 200, 741 818 181 F: (232 231 $38, : officecerumica-is.r, www.ceramien-ias.9 322-533-1991, CUI RO 1989343, Cont ROO3 BRDE 240SV07908312400 BRD Iasi Capital social subseis si varst: $7.124.984 RON a) CV (nume, prenume, varsté, calificare, experienta profesional, functia si vechimea in functie); Popa-Radu Emanuela Amalia Studii superioare ~ economie Administrator Teaciue ‘Sebastian Gabriel __Studii superioare — economie Administrator Negoita Bruno Narcis. Studii superioare — inginerie Presedinte Mangalagiu Iulian Studi superioare~ construetii Administrator Eberz Gunter Willi Studii superioare ~ geologie, chimie, fizica Administrator (Germania) si mineralogie Toti cei cinci administrator sunt in aceasta functie din septembrie 2007. b) orice acord, intelegere sau legitura de familie intre administratorul respectiv si o alti Persoans datoriti cdreia persoana respectiyd a fost numitd administrator; = mueste cazul; ©) participarea administratorului = nu este cazul capitalul societifii comerciale la data de 31.12.2013: 4) lista persoanelor afiliate societifii comerciale: - Eberz Gunter, Germania (administrator) - Eurobuilding Intemational SRL 4.2, Lista membrilor conducerii executive a societifii comerciale. a) Nume Prenume, termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivi: 1. Mangalagiu Tulian Gabriel - director general 2. Ancuta Ionel Raducu — director financiar 3. Minzat Nicusor Adrian — director vanzari si logistica 4, Ristea Eugen — director strategie si marketing 5. Diaconita Alexandru — director produetie b) orice acord, infelegere sau legituri de familie intre persoana respectivi si o alta persoani datoriti cireia persoana respectiva a fost numiti ca membru al conducerii executive; - nu este cazul; ©) participarea persoanei respective Ia capitalul societitii comerciale: ~ nu este cazul; 4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. gi 4.2. precizarea eventualelor litigil sau proceduri administrative in eare au fost implicate, in ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora fn cadrul emitentului, precum gi acelea care privese capacitatea respectivei persoane de a-si indeplini atributiile in cadrul emitentului: ~ nu este cazul; Raportul Anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2013 14/55 CERAMICAIASI ‘T0232 200 200, 0741 818 181 F: 0232 231 538, E: officeGiceramica-iasio, www.ceramice ies 322-533-1991, CUL RO 1989343, Cont ROS BRDE 2408V079083 12400 BRD Iasi Calea Chisinaului 176, las, 700180, Romania Capital social subsers si vasa: $7,124,984 RON 5. Situatia financiar-contabil a) Analiza comparativa a situatici economico-financiare pe ultimii 3 ani se prezinté astfel: BILANT miilei 2011 ELEMENTE |. Active imobilizate Imobilizari necorporale Imobilizari corporale Imobitizarifinanciare M1 Active circulante Stocuri Creante Investitii termen scurt Disponibilitati MI Alte active Total active Capital propriu Capital social Rezerve din reevaluare Rezultatul exercitiului Rezerve Cistiguri legate de instrumentele de & Rezultatul reportat Repartizarea profitului NDatorii total Datorii termen lung Datorii termen scurt MW Alte pasive (Provizioane si venituri i Total datori si capit. Proprii Fond de rulment perm. Necesar fond rulment 131.202 103 131.072 27 25.201 14.589 2.759 132 7.762 863, 157.306 113.392 57.125 3,102 4377 48.964 264 42.657 15.313 27.346 1.257 157,306 (17,808) (10.390) 2012 117.019 30 116.952 37 27.278 21.493 1.800 27 3.958 864 145.161 115.604 57.125 2.098 2.212 54.259 89 179 28.298 42 (28,256 ‘1.258 145.161 (1.415) (5.358) 2013 105.770 218 105.510 41 25.390 19.116 4.907 219 114g. 1.170 132.331 115.684, 57.125 1.996 81 54.376 2.0382 5 15.489 15.489 1.157 132.331, 9.914 8547 Raportul Anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2013 15/55 CEP ARAIC AiAsi Ww en BO Oe: Calea Chisinaului 176, lai, 700180, Romania T: 0232 200 200, 0741 $18 [81 F: 0232-231 $38, E: office@ceramice-iasio, worw.ceramica-isiro 822-533-1991, CUL RO 1989343, Cont ROO3 BRDE 2405V07908312400 BRD Iasi Capital social subseris si varsat: $7,124,984 RON b) Contul de profit gi pierdere CONT DE PROFIT SI PIERDERE m Elemente 2011 2012 2013 'Venituri totale 78.726 76.480 70.516 Cifra de afaceri 68.841 63.956 72.198 Productia vanduta 67.859 62.897 71.392 Vanzari marfuri 982 1.059 807 Venituri din productia stocata 1 6577 (2.999) Alte venituri din exploatare 6.180 417 194 A). Venituri din exploatare 75.023 74.659 69,394 8). Venituri financiare 3.704 1821 1a Wt Cheltuieli totale 73.482 73.627 70.193 A). Cheltuieli de explotare 68.531 70.349 68.697 8). Cheltuieli financiare 4gu 3.278 1.496 MI Rezultatul brut 5.284 2.853 323 IV Impozit pe profit 907 ea 292 Rezultat net 4377 2212 a1 ©) Evolutia numerarului societiti la inceputul gi la sfarsitul anului financiar EVOLUTIA NUMERARULUI SOCIETATII miilei Elemente 2011 2012 2013 Numerar (RON) inceput exercitiu 5,443, 7,762 3,958 Numerar (RON) sfarsit exercitiu 7,762 3,958 1,148 6, Semnaturi Reprezentant autorizat al Consiliului de Administratie/Director General Iulian Gabriel Mangalagiu Raportul Anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2013 16/55 ENTITATEA: S.C. CERAMICA S.A. SUDETUL: last : Cal Chisinaului, ar. 176, last ‘TELEFON: 0232.200.200 NUMARUL DIN REGISTRUL (COMERTULUE: 322/533/1991 FORMA DE PROPRIETATE: 34 ACTIVITATEA: BILANT CONTABIL (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel) bricaren caramiz,tigle si fe produse pt constructit din Wr. 31 Decembrie 31 Decembric| Rand 2012 2013] I. IMOBILIZARI NECORPORALE IConcesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori 3 29.689 218.357| simitare si alte imobilizari necorporale (ct. 2051+2052+208-2805-2808-2905-2908) [TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE 6 29.689 218.357| (rd. 01 1a 05) I. IMOBILIZARI CORPORALE [Terenuri si constructii 1 $3.441.440 51,735,980] (ct. 2114+212-2811-2812-2911-2912) linstalati tehnice si masini 8 63.032.022 3.276.943} (ct. 213-2813-2913) Alte instalati, utilaje si mobilier 9 164.638 136.581 (ce 214-2814-2914) |Avansuri si imobilizari corporale in curs 10 314.240 360.977] ct. 2314232-2931) [TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE (rd. 07 1a 10) 11___116.952.340 __105.510.481 III. IMOBILIZARI FINANCIARE linterese de participare (ct 263-2962) 14 150 150] |Alte Imprumuturi 17 36.684 41,322| (ct. 2675+2676+2678+2679-2966-2968) {TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 ta 17) 18 36.834 41.472| |A. ACTIVE IMOBILIZATE — TOTAL. 19 117.018.863___105.770.310] Aprobat in 21 Februari 2014 Director General lulian Gabriel Mang! fu Director Financiar Tonel Raducu Ancuta BILANT CONTABIL (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel) Nr. 31 Decembrie| Rand 2012 2013} |B, ACTIVE CIRCULANTE 1, STOCURI /Materii prime si materiale consumabile 20 7.148.139 8.055.302! |(ct. 301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028+303+4/- eeciierirecreeere arne |\Productia in curs de executie 21 3.591.597 4.188.061 aise nace \Produse finite si marfuri 22 10.100.238 6.737.322) [casaierauss ate Seaiaeg elses Leer ns ae eee 2) ‘Avansuri pentru cumparari de stocuri 23 652.723 135.134 \(ct. 4091) [TOTAL STOCURI: (rd, 20 la 23) ma 21.492.697 19.115.819| I. CREANTE. \Creante comerciale 25 1.055.000 4.747.448} (ct. 4092+4111+4118+413+418-491) [Alte creante 28 745.230 159.901 estes: cies se rr a [TOTAL CREANTE: (rd. 25 la 29) 30 1.800.230, 1.907.349] |{M. INVESTITI FINANCIARE PE TERMEN, |Alte investitii financiare pe termen scurt 32 26.744 218.676} (ct 505+506+508-595-596-598+5113+5114) TOTAL INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN |SCURT: (rd.31+32) 33 26.744 218.676} |[V. CASA SI CONTURI LA BANCI 34 3.958.476 1.148.384) {(ct.5112+5121+5124+5125+531 14-53 144+5321453224+5323+5328 fearesanst B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL 35 27.278.147 25.390.228| \C. CHELTUIELTIN AVANS (ct. 471) 36 863.569 1.169.996} Aad Director Financiar Aprobat in 21 Februarie 2014 d Director General Tulian Gabriel Mangaldgi Tonel Raducu Ancuta CERAMICA S.A. BILANT CONTABIL (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel) Nr. 31 Decembrie 31 Decembrie] Rand 2012 2013! ID. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O IPERIOADA DE UN AN |Sume datorate institutiilor de credit (c.1621+1622+ 38 —-22.859.018 8.951.649] 1624+1625+1627+1628+5191+5192+5198) |Avansuri incasate in contul comenzilor 39 86.346 194.582] \(ct. 419) [Datorii comerciale 40 4.279.636 5.247.724] (ct. 401+404+408) lEfecte de comert de platit 41 - 5 (ct. 403+405) [Alte datori, inctusiv datorii fiscale si alte datorii pentru lasigurarile sociale 44 1.031.252 1.004.919} (ct.1623+ 1626+ 167+-1687+2698+4214+423+424+426+42744281+4 [314-437+4381-+44144423+442R44441 44614474448 144551445584 |456+457+45814-462+4734509 [D. DATORI CE TREBUIE PLATITE INTR-O |PERIOADA DE UN AN-TOTAL (rd. 37 Ia 44) 45 28.256.252__15.488.874| IE. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV IDATORI CURENTE NETE (rd. 35+36-45-63) 46 (114.536) __ 1.071.350) IF. TOTAL ACTIVE MINUS DATORI CURENTE \(rd. 19446) 47___ 116,904,327 _116.841.660] |G. DATORI CE TREBUIE PLATITE INTR-O |PERIOADA MAI MARE DE UN AN [Sume datorate institutiilor de credit 49 7 | (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198) |Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru 55 42.115 + lasigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+428144 [314437+4381-+441+4423+4428+-4441-446+-447+44814455144558+ |456+457+4581+462-473+500+ 51861 5193+5194+S195+5196+ [+5197) IG. DATORI CE TREBUIE PLATITE INTR-O IPERIOADA MAI MARE DE UN AN -TOTAL (rd. 48 Ia 55) 56 42.115 | IH. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI ICHELTUIELI (ct. 151) [Provizioane pentru impozite 58 219.229 203.865| Aprobat in 21 Februarie 201 Director General Tulian Gabriel Mangal AatA ser Finca Tonel Raducu Ancuta CERAMICA S.A. BILANT CONTABIL (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel) Nr. 31 Decembrie 31 Decembrie] Rand 2012 2013| [Alte provizioane (151) 39 879.107 303.699] ‘TOTAL PROVIZIOANE (rd. 57 1a 59) 0 1.098.336 1.007.564] |]. VENITURI IN AVANS |Subventii pentru investiti (et. 475) 61 160.088 149.621 |Venituri inregistrate in avans (ct. 472) 62 - | [TOTAL VENITURI IN AVANS (rd. 61 + 62) 66 160.088 149.621 \J. CAPITAL SI REZERVE I. CAPITAL |- capital subseris varsat (ct. 1012) 68 $7.124.984 _57.124.984 (TOTAL (ra. 68 a 71) 7 37.124.984 537.124.9884] Il. PRIME DE CAPITAL 3 - | ct. 104) [IN]. REZERVE DIN REEVALUARE 4 2.098.261 1.995.875) let. 105) IV. REZERVE, IRezerve legale (ct. 1061) 75 3.634.725 3.649.936] |Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din jreevaluare (et. 1065) 7 1.806.374 1,908,760 lAlte rezerve (c.1068) 78___48.817.716 _48.817.716 [TOTAL (ra. 75 ia 78) 9 54.258.815 _ 54.376.412| |Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii 81 89,249 89,249) |V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) let. 117 sold C) 83 = 2.032.479] IVI. REZULTATUL EXERCITIULUL (ct. 121 sold €) Profit 85 2.211.568 80.687 [Repartizarca profitului 87 179.089 15.211) (ct. 129) [TOTAL CAPITALURI PROPRIT 88 115.603.788__ 115.684.475| rd. 72+73% 74+ 79 - 80+ 81 - 82483 - 84 + 85-86-87) li. CAPITALURI - TOTAL (ra. 88 + 89) 90 115.603.788__115.684.475| Director General Tulian Gabriel M: dad. Financiar Tonel Raducu Ancuta CERAMICA S.A. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel) Nr. 2012 2013} Rand 1. Cifra de afaceri neta 1 63.955.989 _72.198.187| (rd. 02+03-04+05+06) IProductia vanduta 2 64.485.642 —72,295.873 (ce. 20170217034704+705+706+708) |Venituri din vanzarea marfurilor 3 1.059.444 806.526] (ct. 707) [Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 4 1.589.097 904.212 2. Variatia stocurilor it. 711+ 712) Sold C 7 6.576.636 J et. 711+ 712) Sold D 8 - 2.998.543} 3.Productia realizata de entitate pentru scopuri proprii 9 si capitalizata (ct 721+722) 4.123, ; |4. Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417+7815) 10 4.122.594 193.961 | din care venituri din fond comercial negativ ul _ |VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL rr) 74.659.342 _ 69.393.605 (rd. 01+07-08+09+10) [5.2) Cheltuieli cu materille prime si materialele lconsumabile 13 1.487.481 11,676.161 |(ct. 601+602-7412) [Alte cheltuieli materiale 4 973.512 1.216.034] (ct, 603+604+605+608) 'b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) 15 14,375,292 13.878.061 (ct. 605-7413) |Chettuieli privind marfurile 16 938.524 555.581 ct. 607) Reduceri comerciale primite (ct. 609) 7 80.957 38.191 \6. Cheltuieti cu personalul (rd. 19+20) 18 11.080.605 _11.080.578 la) Salar si indemnizatii 19 8.717.511 8.710.740] |(ct.641+642+643+644-7414) |b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 20 2.363.094 2.369.838 (cr. 645-7415) 1.2) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 22-23) 21 14,105.20712.753.587| a.) Cheltuieli 2 14,395,640 13.083.308| (ct. 681146813) a.2) Venituri B 290.433 299.721 Ket. 7813) 1b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd.25-26)) 24 71.945 3.004| b.1) Cheltuieti 25 75.056 4315} (ct. 65446814) 1 Aprobat in 21 Februarie 201 fle caiss= Director General y a . th Director Financier Tulian Gabriel Mangafayje ‘ee : Tonel Raducu Ancuta CERAMICA S.A. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel) Nr. 2012 2013) Rand a.2) Venituri 26 3.1L 1311 \(ct. 754+7814) 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) 2 17.391.318 — 17.663.051 8.1. Cheltuieli privind prestatiile exteme 28 14.155.185 15,532,827] (ce.611+612+613+614+62146221623+624 +625+626+627+628-7416) 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte 29 ie eos titi ae09st lasimilate \(ct. 635) '8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) 30 1,819,527 769.273) |Ajustari privind provizioanele (#4, 33 - 34) 32 6371 (90.771) \Cheltuieli (ct. 6812) 33 1.482.423 1.115.098} Venituri (ct. 7812) 34 1.476.052__ 1.205.869] |CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL 35 0.349.298 68.697.095| ((rd. 13 fa 16-174+18+21+24+27432) PROFITUL SAU PIERDEREA DIN /EXPLOATARE (a. 12-35):Profit 36 4.310.044 696.510 (35-12) Pierdere 37 : LL. Venituri din dobanzi (ct. 766) 42 346.890 24.099} 12. Alte venituri financiare _ (c1.76247641765+767+768) 44 1.473.684 ___ 1.098.259] \VENITURI FINANCIARE - TOTAL ry 1.820.574 1.122.358 (rd. 38+40+42+44) 13, Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418) 49 12.542 350.797 [Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+6651667+-668) SL 2.565.427 1.145.332] |CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL 2 3.277.969 1.496.129] rd. 46449451) PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) rd. 45-52 Profit 53 : -| ec. 52-45 Pierdere 54 1457395 373.771 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A): ld. 1245-35-52 Profit 55 2.852.649 322.739) hd. 35452-12-45 Pierdere 56 5 | Aprobat in 21 Februarie 20) Director General lulian Gabriel ae fu { Director Financiar Jonel Raducu Ancuta CERAMICA S.A. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel) Nr. 2012 2013| Rand 15. Venituri extraordinare (ct. 771) 37 + | 16, Cheltuieli extraordinare (ct. 671) 58 : | IPROFITUL SAU PIERDEREA DIN |ACTIVITATEA REXTRAORDINARA. rd. $7.58, Profit 59 - 5 jrd. 58-57 Pierdere 60 - - IVENITURI TOTALE (ra. 12445187) a 76.479.916 _ 70.515.963 |CHELTUIELI TOTALE (ra. 35452458) a 73.627.267 70,193,224 IPROFITUL SAU PIERDERA BRUTA ls. 61-62 Profit 63 2.852.649 322.739] Ird. 62-61 Pierdere 64 + -| 18. Impozitul pe profit (x 671) 6 641.081 242.052] 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) AL IEXERCITIULUI FINANCIAR: ld 63-64-65-66 Profit 67 2.211.568 80.687] rd 6416566463, Pierdere 68 : | Aprobat in 21 Februarie 201 Director General lulian Gabriel Manghl: dg irector Financiar Tonel Raducu Ancuta CERAMICA S.A, SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel) [perioadei (Nota 12) ‘31Decembrie 31 Decembrie 2012 2013 {Flux de numerar generat de activitatile de lexploatare |Profitul brut inainte de impozitare 2.852.649 322.739) |Ajustari pentru: |Amortizare si provizioane pentru deprecierea activelor 14.105.207 12.753.587 limobilizate [Provizione pentru riscuri si cheltuieli 6.370 (90.771) Venituri din vanzari de imobilizari (2.069.628) Valoarea neta a iesirilor de imobilizari 1.428.025 17.791 Diferente de curs valutar activitate finantare, net 367.216 (88.800) |Venituri financiare (367.872) (32.680) ‘Cheltuieti financiare 761.418 360.103 |Profit din exploatare inainte de variatia capitalului 17.283.386 13.241.969} lcireulant IScadere / (Crestere) creante comerciale si de alta natura, 1.030.866 (4.005.324) [Scadere / (Crestere) stocuri (6.903.522) 2.376.270] |Crestere /(Scadere) datorii catre fumizori si de alta natura (1.041.239) 1.757.213} [Numerar din activitati de exploatare 10.369.491 13.370.128| |Dobanzi platite (768.685) (354.797); impozitul pe profit platit (533.163) (362.646) Numerarul net provenit din activitati de exploatare 9.067. 463, 12.652.685| Numerar din activitatea de investitii |Achizitii de imobilizari (1.131.983) (1.516.881) incasari din vanzarca de imobilizari 2.069.628 4 |Subventii pentru investitii (4.962) (10.467) imprumuturi acordate si alte investitii (0.777) (4.639) [Dobanzi incasate 400.704 51.944 [Fluxul net de numerar din activitati de investitii 1.323.610 (1.480.043) Numerar din activitatea de finantare /Variatia imprumuturilor (3.370.302) (3.821.294) Plati aferente leasingului financier (824.143) (161.439) Fluxul net de numerar din activitati de finantare (14,194,445) (13.982.733) |Cresterea / (Deseresterea) neta a numerarulul si (8.803.192) (2.810.091) lechivalentului numerar [Numerar si echivalent numerar Ia ineeputul 7.761.668 3.958.476 |perioadei 'Numerar si echivalent numerar la sfarsitul 3.958.476 1.148.385] du tol Director Financiar Tonel Raducu Ancuta SSIs Binouy nanpRy [ouoy x Mp “reypueUL OAL nuBgledueyy fougeg wear Texowap 1o_eLIG auenagay [Z ul eqoidy SLYPROSTT SSOLOOT — OPTOR SILLS EP O9L06T HESOPTE SLE SCOT PROPITLS E10z HqUBIOC TE ey uadoad uinpende 18908 189708 - 7 - - : woo mynnrosoxo [mIEHTIZON : aiesp : a 98201 - (sez) - ‘arunyeagad ato203 SUA], ‘i 7 = a . Lzst - - nsazad saysue, BBLEONSIT OLY TENT «OPT ER OLLISRY _ FLEORT SULPEOE 1ST ROOT PROPCTIS Troz SIqMIDNI TE 3 nadoad unypeyde gostIzz — goslIzz : - : : : awamo myMTOHRKe [rue : 7 ji : £pS"€00'L - (erse001) aonyeAsas eatozar Jaystesy (sas16z'») serzI - 680'6L1 - sasozad Joysuesy, OCTET O6FTITE OFT OR wcsorer Teez08 MOSHE POSTOTE P8OPCTLS Tor sHqUIEDC TE ey qadosd unpeyde ‘ Hanqeaydeo ap ape : wuodas = aquounnsay en awa, azemyesvor—epos ee Imag ap ayeday = MOHANTY nsndans amezy = mpaatoy pend puryuszaadoa wadpse> 2ANZ (epre eoytoods oys0 nu eoep ‘1371 U o1euNLEdxa juns ajoums) INidOWd TTMANTV.LAVO NI AOTRAVIVIGOW VILVALIS "V's VOINVAAD Ss 19 “(LT 96°76 :7107 PHQWII90q 16) [IT L1COb6 ap axeojer UL wioU voIROTeA O No ZD wOLgeS UF axvaresuOD UI axy soBo[ltU ¢10Z SUIqUIEDEC [¢ BI sUNaP vaqEIAIDOS “(Ove'€L9" 16 :Z10Z 9HqD2BC 1€) IAT 1€0°Z6L'Z6 OP BUMS Ut YUL ONT vOIVOANZ WI OANOL oyelbs ouv aIBIOIOOS E1OZ SuAuIDIEC] 1€ PT OIEOLL Sor tLP IP TSPOISSOL LL605E TSS9ET ereOLT eS ORSSELIS — LSERIZ CLOT ETE FT E9SBIOLIL PEs'9e OPETSOOIT Ore PIE 8E9'P9T TeozE0'E9 OPP IPYES — 689°67 THOT TE TE BT PLe6IZ'T pLeeIee s9°0L8'T 919'8bE - elven te eT 6889817 i 6889817 = a [8s‘8Z6'T 8OE'8ST 4 Toe zr TE PT auvort0ad SrERLOLL COT PRT IL_— HSB $66 60°09 OSFTROST —_9ET POL E10 1e *1 Grey LT E6) . (soy (savas) (BE6SE) | pruaysuea], / MISO Or IZ ORL PYeTE ose've ShO'LEEOL OLTUTT «= Me OL wengy zweosrr9 BONZEL'ED - 979 POT SE9'TSLOF Ore'SSL'EL — PILLIL covert e1 aqezprowy CEL SBT_ LF TF POSETOPET SLE ONE 80TS9E CoS TSTSIT TATITSD OPTION _evocvzr tee EReare) (CRO) Torts)“ iecoes) sey Carol) Cero) 7 pnuaysues, 7) uIsoy GELOIET — OLE TT 6CEERO'T «896948 oos'9 SIT Les erezs9 060°s9z wequy bLOOSO'ERT PES'9E LESTLB'TSI 6ETPIE soT'Ose 6SS'FOL'PIT SLUE6Y'LO — EOP'LEL cocer Te eT 3803) aero ‘aqesodios sind uy wy qodsaw op aanoe auwpueuy — uezyqouy ezgowy —eanjerede —aovojfyua‘aaquyay yHonaysuos —_ajesodzos9u Tio, ueZaowy 101 Sunsuvay IS 4OMTGOW —_THUTEISUT ISuumuasaL, — EzyIow] —_axays9s9q ALVZITIGOWI FALLIV—“T VLON (jaye weoytoods oys0 nw woep [qT wt syeunLdxo yuns ojouins) SRIVIONVNIA ALON “W'S VOINVaAD CERAMICA S.A, NOTE FINANCIARE (sumele sunt exprimate in LET, daca nu este specificat altfel) La 31 Decembrie 2012 si 31 Decembrie 2013, valoarea mijloacelor fixe utilizate in baza contractelor de leasing financiar este detaliata in tabelul de mai jos: 31 Decembrie 31 Decembrie 2012 2013 Cost de achizitie 3.245.884 312.350 Amortizare cumulata (2.633.163) (206.120) Valoare neta contabila 612.721 106.230 NOTA2. PROVIZIOANE La 31 Decembrie 2012 si 31 Decembrie 2013 sunt constituite urmatoarele provizioane pentru riscuri si cheltuieli: Destinatie 31 Decembrie —_ Constituiri Utilizari_31 Decembrie 2012 2013 Impozitul pe profit amanat 219.229 63.645 (79.008) 203.866 Alle provizioane 879.107 1.051.453 (1.126.861) 803.699 Total 1.098.336 1.115.098 (1.205.869) 1.007.565 La 31 Decembrie 2012 in categoria “Alte provizioane” sunt incluse provizioane pentru bonusuri de acordat conducerii si angajatilor in valoare de 266.569 lei, provizion pentru refacerea mediului in valoare de 55.944 lei, refuzuri clienti in valoare de 102.500 lei si alte provizioane in valoare de 454.094 lei (litigii, bonusuri parteneri neacordate, etc). La 31 Decembrie 2013 in categoria “Alte provizioane” sunt incluse provizioane pentru donusuri de acordat conducerii si angajatilor in valoare de 400.000 lei, provizion pentru refacerea mediului in valoare de 72.515 lei, refwzuri clienti in valoare de 98,962 lei si alte provizioane in valoare de 232.222 lei (litigii, bonusuri parteneri neacordate, etc). 27/55 ‘CERAMICA S.A. NOTE FINANCIARE (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel) NOTA3. REPARTIZAREA PROFITULUI Destinatie 31Decembrie 31 Decembrie 2012 2013 Profit net de repartizat: 2.211.568 80.687 Rezerve legale (179.089) (15.211) Profit nerepartizat 2.032.479 65.476 Repartizarca profitului s-a facut de catre Societate conform legii 31/1990 privind societatile comerciale. NOTA 4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE INDICATORUL 2012 2013 1. CIFRA DE AFACERI NETA. 63.955.989 72.198.187 2. Costal bunurilor vandute si al (40.505.047) (49.033.882) serviciilor prestate (3+4+5) 3. Cheltuielile activitatir de baza (24.082.981) (62.232.139) 4, Cheltuiclile activitatilor auxiliare (13.939.380) (14.296.285) 5. Cheltuielile indirecte de productie (2.482.687) (2.505.457) 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete 42) 23.450.942 23.164.305 7. Cheltuieli de desfacere (3.753.100) (16.184.903) 8. Cheltuieli generale de administratie (7.090.764) (6.248.158) Alte venituri /(costuri) din exploatare, net 702.965, 34.735) 10,Rezultatul din explostare (6+7+8+9) 4.310.044 696.510 Cifra de afaceri s-a marit cu 12.9% fata de 2012 datorita volumelor mai mari vandute in in conditiile unui mediu economic dificil. Cheltuiclile activitatii de baza au crescut cu 33.8% datorita soldului debitor al contului 711 (efectul scaderii stocurilor de produse finite in special), Cheltuiclile activitatilor auxiliare au crescut cu 2.6% in special datorita taxei suplimentare de 0.5% din cifra de afaceri aferente argilei derocate introdusa la inceputul anului. Cresterea cheltuielilor de desfacere in anul 2013 cu 17.7% se datoreaza costului cu transportul ‘marfii generarat de intensificarea numarului de curse si de costurile suplimentare de depozitare a produselor finite. 28/35 CERAMICA S.A. NOTE FINANCIARE (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel) Reducerea cu 11.9% a cheltuielilor generale de administratie se explica prin gestionarea mai eficienta a activitatii. Scaderea drastica a altor venituri/(costuri) din exploatare net se explica prin reducerea numarului de certificate CO2 comercializate in 2013; in plus in 2012 a avut loc si vanzarea hotelului. NOTA5. — SITUATIA CREANTELOR SI DATORILOR (CREANTE Deseriere 31 Decembrie LICHIDITATE 2013 Subian_ Peste I an Creante comerciale 4.747.448 4.747.448 - Alte creante 159.901 159.901 : Total 4.907.349 4,907.349 - Deseriere 31 Decembrie LICHIDITATE 2012 Sublan Peste Creante comerciale 1.055.000 1.055.000 - Alte creante 745.230 745.230 : Total 1.800.230 1,800.230 - Creantele comerciale cuprind: Deseriere 31 Decembrie 31 Decembrie 2012 2013 Clienti 1.044.447 4.675.073 Clienti incerti sau in litigiu 220.232 220.232 Ajustari pentru deprecierea creantelor clienti (21.543) (222,445) 11.864 74588 Total 1.055.000 4.747448 29735 CERAMICA S.A. NOTE FINANCIARE (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel) Alte ereante cuprind: Deseriere 31Decembrie 31 Decembrie 2012 2013 : 16.200 Dobanzi de incasat 19.287 24 Alte creante (sume in curs de lamurire) 276.798 - TVA de recuperat 449.145 : TVA neexigibila - 143.677 Total 745.230 159.901 DATORIL Descriere 31 Decembrie EXIGIBILITATE 2013 Subian _Pestelan ‘Sume datorate institutiilor de credit 8.951.649 8.951.649 7 Avansuri incasate in contul comenzilor 194,582 194,582 - Datorii comerciale 5.247.124 5.287.724 - Alte datori, inctusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale 1.094.919 1,094.919 7 Total 15.488.874 15.488.874 - Deseriere 31 Decembrie EXIGIBILITATE 2012 Subian Pestetan Sume datorate institutiilor de credit 2.859.018 2.859.018 - ‘Avansuri ineasate in contul comenzilor 86.346 86.346 : Datorii comerciale 4.279.636 4.279.636 - Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile 1.073.367 1.031.252 42.115 sociale Total 28,298,367 28,256.252 42.115 30/55 CERAMICA S.A. NOTE FINANCIARE (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel) Sume datorate institutiilor de credit La 31 Decembrie 2013 Societatea beneficiaza de imprumuturi contractate de la ING Bank, cu ‘urmatoarele caracteristici Descoperire de cont Destinatie Valoare credit Soldul ta 31 decembrie 2013 Garantii Angajamente Capital de lucra EUR 2.000.000 si LEI 4.400.000 LEI 8.934.972 (echivalent a EUR 1.992.323) Garantie asupr = conturilor deschise la banca = stocurilor si creantelor Ipoteca de rang Isi Il asupra: ~ teren, cladiri si linie fabricate situate in Calea Chisinaului 176, asi si Zona Trei Fantani Mentinerea indicatorului rata de indatorare la maximum 2 Rulaj prin conturile deshise la banca aferent a 75% din rulajul creditor al contului 411 Notificarea bancii eu 15 zile inainte cu privire la orice plata a dividendelor catre actionari Asociatul principal nu va reduce participarea la capitalul social la mai putin de 51%. Creditul de investitii pe termen lung de la ING Bank a fost integral rambursat in anul 2013. Datoriile comerciale cuprind: Deseriere 31 Decembrie 31 Decembrie 2012 2013 Furnizori 2.694.310 3.717.686 Furizori de imobilizari 26.141 27.761 Furizori — facturi nesosite 1.559.185 1.502.277 Total 4.279.636 5.247.724 31/55 ‘CERAMICA S.A. NOTE FINANCIARE (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel) Alte datorii includ: 31 Decembrie 31 Decembrie 2012 2013 Datorii privind leasingul financiar 198.476 42.648 Datorii in legatura cu personalul 164.266 139.834 Contributia la asigurarile sociale 268.317 256.065 Contibutia ta fondul de somaj 8.260 7.627 Impozit pe profit 104,394 : TVA de plata - 491.083, Impozitul pe salarii 89.090 84.810 Fonduri speciale — taxe si varsaminte asimilate 2.835 1.952 Alte datorii fata de bugetul statului 221.309 61.428 Creditori diversi 16.421 9.472 Total 1.073.367 1.04,919 Leasing financiar La 31 Decembrie 2013 Societatea are in derulare contracte de leasing financiar cu Unicredit Tiriac Leasing. Obligatiile referitoare la contractele de leasing sunt sintetizate in cele ce urmeaza. Reconciliere intre totalul platilor minime de leasing si valoarea lor actualizata: 31 Decembrie 31 Decembrie 2012 2013 Pana la | an 161.683 43.657 Intre 1 an si 5 ani 43.113 - Peste 5 ani - Valoare dobanzi (6.321) (1.009) Valoarea actualizata 198.476 42.648 Valoarea actualizata a datoriilor aferente leasing-ului financiar: 31Decembrie 31 Decembrie 2012 2013 Pana la 1 an 156.361 43.657 Intre 1 an si 5 ani 42.115 - Peste 5 ani = - Valoarea actualizata 198.476 43.657 32/35 CERAMICA S.A. NOTE FINANCIARE (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel) NOTA 6, _ PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE Politicile contabile aplicate in aceste situatii financiare sunt prezentate in cele ce urmeaza: 6.1 CONCEPTE DE BAZA Situatiile financiare anexate au fost intocmite in conformitate cu Ordinul Ministerului de Finante 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu directivele europene si cu legea contabilitatii nr 82/1991. Prezentele situatii financiare au fost intocmite pe baza conventiei costului istoric, cu exceptiile prezentate in politicile contabile. Societatea efectueaza inregistrarile contabile in lei romanesti, in conformitate cu reglementarile contabile si de raportare emise de Ministerul de Finante al Romaniei. Contabilitatea de angajament Situatiile financiare sunt elaborate conform contabilitatii de angajament. Astfel efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc (si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit) si sunt inregistrate in evidentele contabile si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente, Principiul continuitatii activitatii Situatiile financiare sunt elaborate de regula pomindu-se de la prezumtia ca intreprinderea isi ‘ya continua activitatea si in viitoral previzibil, Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumtii conducerea analizeaza previziunile referitoare la intrarile viitoare de numerar. Pe baza acestor analize, conducerea crede ca Societatea va putea sa-si continue activitatea in viitorul previzibil si prin urmare aplicarea principiului continuitatii activitatii in intocmirea situatiilor financiare este justificata, 6.2 — PRINCIPI CONTABILE Principiul permanentei metodelor Acesta presupune continuitatea aplicarii acelorasi reguli si norme privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor patrimoniale sia rezultatelor, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile, Principiul prudentei Valoarea clementelor patrimoniale a fost determinata pe baza principiului prudentei. Au fost avute in vedere urmatoarele aspecte: ) au fost Iuate in considerare profiturile recunoscute pana la data incheierii exercitiului financiar; 33/55 CERAMICA S.A, NOTE FINANCIARE (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este speciticat altfel) b) sa tinut seama de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au tuat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior, chiar daca asemenea obligatii sau pierderi au aparut intre data incheierii exercitiului si data intocmirii bilantului; ©) 5-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor. Principiul independentei exercitiului S-au luat in considerare toate veniturile si cheltuiclile corespunzatoare exercitiului financiar pentru care se face raportarea, fara a se tine seama de data incasarii sumelor sau a efectuarii platilor. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv in vederea stabilirii valorii totale corespunzitoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea aferenta fiecarui element individual de activ sau de pasiv. Principiul necompensarii Vatorile clementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile clementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise de reglementarile contabile aplicabile. Principiul prevalentei economicului asupra juridicului Informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si ‘ranzactiilor, nu numai forma lor juridica. Principiul pragutui de semnificatie Elemente care au o valoare semnificativa au fost prezentate distinct in cadrul situatiilor financiare. Elementele cu valori nesemnificative care au aceeasi natura sau cu functii similare au fost insumate, nefiind necesara prezentarea lor separata. Utilicarea estimaritor Pentru accle clemente a caror valoare este nesigura si care trebuie incluse in situatiile financiare, in contabilitate trebuic facute ccle mai bune estimari, In acest scop au fost revizuite valorilor elmentelor patrimoniale pentru a reflecta evenimentele ulterioare datei de inchidere a exercitiului financiar, schimbarile de circumstante sau dobandirea unor noi informatii, ori de cate ori acele valori sunt semnificative Evenimentele care au aparut dupa data bilantului si au furnizat informatii suplimentare cu privire la estimarile facute de management la data bilantului au condus la ajustarea elementelor patrimoniale pentru a reflecta si informatiile suplimentare. 34/55 ‘CERAMICA S.A. NOTE FINANCIARE (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel) 63 POLITICI SI METODE CONTABILE Active imobilizate Activele imobilizate se inregistreaza initial in bilantul contabil la costul de achizitic. Costul de achizitie este egal cu pretul de cumparare, taxele nerecuperabile, cheltuiclile de transport-aprovizionare si alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea in stare de utilitate sau intrarea in gestiune a bunului respectiv. La 31.12.2005 cladirile au fost reevaluate conform OMF 1553/2003 si OMF 1827/2003, in baza indicilor de inflatie. La 31.12.2008 Socictatea a optat pentru reevaluarea cladirilor la valoarea justa de la aceasta data, Reevaluarea a fost efectuata de catre un evaluator autorizat si s-a inregistrat prin metoda calculului proportional. La 31.12.2011 Societatea a optat pentru reevaluarea cladirilor ta valoarea justa de la aceasta data, Reevaluarea a fost efectuata de catre un evaluator autorizat si s-a inregistrat prin metoda caleulului proportional. Costurile indatorarii, respectiv cheltuiclile financiare cu dobanzile si diferentele nefavorabile de curs valutar aferente imprumuturilor care au finantat activele pe termen lung nu au fost incluse in valoarea contabila a activelor aferente. Pentru calculul amortizarii se foloseste metoda de amortizare liniara, duratele de viata folosite find urmatoarele: Cladiri si constructii 8-56 ani Echipamente 3-20 ani Mijloace de transport 4-10 ani Mobilier si echipament de birou 4-15 ani Software 3 ani Investitia in curs se amortizeaza incepand cu prima luna dupa momentul punerii in functiune. Cheltuielile cu intretinerea si reparatiile mijloacelor fixe sunt evidentiate in cheltuielile exploatare in momentul efectuarii lor, iar imbunatatirile care duc la marirea duratelor de viata sau a valorii activelor sunt capitalizate. Stocuri Stocurile sunt inregistrate in contabilitate la o valoare egal cu costul de achizitie sau de productie. Costul de achizitie include, ca si in cazul activelor imobilizate, pretul de cumparare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport-aprovizionare si alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea in stare de utilitate sau intrarea in gestiune a bunului respectiv. 35/55 CERAMICA S.A. NOTE FINANCIARE (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel) Costul de productie include costul de achizitie al materiilor prime si materialelor consumabile, celelalte cheltuieli directe de productie, precum si cota cheltuielilor indirecte de productie alocate in mod rational ca find legate de fabricatie. Daca valoarea realizabild neta a stocurilor este mai mica decat costul de achizitie sau costul de produetie, atunci acea valoare realizabila neta corespunzatoare activului circulant este cea care este prezentati in situatiile financiare, respectiv valoarea activului, mai putin provizionul constituit. Creante Creantele sunt prezentate in bilant la valoarea istorica mai putin provizioane constituite pentru depreciere in cazurile in care s-a constatat ca valoarca realizabila este mai mica decat valoarea istorica, Evaluarea creantelor si datoriilor in valuta La inchiderea bilantului, elementele nemonetare, de natura activelor imobilizate, stocurilor si capitalurilor proprii, trebuie raportate utilizandu-se cursul de schimb de la data efectuarii tranzactiei iar elementele nemonetare inregistrate 1a valoarea justi si exprimate in valuta trebuie raportate utilizandu-se cursul de schimb existent in momentul determindrii valorilor respective. Elementele monetare exprimate in valut sunt raportate utilizindu-se cursul de inchidere ‘comunicat de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, se inregistreaza la venituri sau cheltuieli, dupa caz. Cursurile de schimb comunicate de BNR pentru sfarsitul cxercitiului financiar au fost: 1 USD = 3.2551 LEI, 1 BUR = 4.4847 LEI. Recunoasterea veniturilor Veniturile se refera la bunurile vandute si la serviciile furnizate. Veniturile din vanzarile de bunuri sunt recunoscute in momentul in care Societatea a transferat cumparatorului principalele riscuri si beneficii asociate detinerii bunurilor. Veniturile aferente serviciilor furnizate sunt recunoscute pe baza stadiului de finalizare, procentual din veniturile totale aferente contractului de prestari servicii, procentul fiind determinat prin referinta cu raportul dintre totalul serviciilor care trebuie prestate si serviciile prestate pana la data bilantului. In aceste financiare, veniturile si cheltuielile sunt prezentate la valoarea bruta, In bilantul contabil, datorile si creantele de Ia aceeasi parteneri sunt prezentate la valoarea neta in momentul in care exista un drept de compensare. Reparticarea profitutut Repartizarile din profit catre actionari sau salariati propuse sau declarate dupa data bilantului ccontabil, nu sunt recunoscute ca obligati la sfarsitul anutui astfel incheiat 36/55 CERAMICA S.A. NOTE FINANCIARE (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel) NOTA7. _PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE La 31 Decembrie 2013, capitalul social al Societatii era divizat in 114.249.968 actiuni cu o valoare nominala de 0.5 LEI fiecare, integral varsat. Forma de organizare este cea de societate pe actiuni. Structura actionariatului la 31 Decembrie 2013 este urmatoarea : ‘Actionar Numar actiuni Suma (LEN Procentaj (%) EuroBrick Intemational B.V. 96978210 4BABD.10S _ 84.8825% Alti actionari 17.271.758 8.635.879 —15.1175% Total 114.249.968 _57.124.984 100% Detinatorul final al companiei este Advent International, in calitate de administrator al unui Actiunile societatii sunt nominative, dematerializate, comune, eu valoarea nominala de 0.5 RON/actiune, cotate pe piata Rasdaq. Societatea detine titluri in valoare de 150 lei reprezentand 25% din capitalul social al Asociatiei Uniceram. Asociatia a fost creata in 2010 ca o organizatie de persoane fizice si juridice, neguvernamentala, cu caracter nelucrativ, autonom si apolitic, infiintata in temeiul 0G 26/2000. 37/55 ‘CERAMICA S.A. NOTE FINANCIARE (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altel) NOTA 8. _ INFORMATII PRIVIND SALARIATIL, ADMINISTRATORII SI DIRECTOR Informatii referitoare la administratori si directori In cursul anului 2013, conducerea societatii a fost asigurata de Consiliul de Administratie care a mandatat parte din atributiuni catre Directori, dintre care unul este Directorul General, conform statutului. Limita generala aprobata pentru remuneratiile directorilor si a celor acordate de catre consiliul de administratie administratorilor insarcinati cu functii specifice a fost stabilita in AGEA din 01.10.2007. In cursul anului 2013, cheltuielile cu salarizarea Directorului General si a directorilor executivi au fost in suma de 2.209.845 lei, iar pentru administratori 0 lei, remuneratiile nete acordate directorilor find de 1.686.303 lei, iar administratorilor 0 lei. ‘Nu au fost acordate credite directorilor si administratorilor in timpul exercitiului financiar incheiat la 31 Decembrie 2013. Informatii referitoare ta salariagi 2012 2013 Personal administrativ 35 54 Personal product 159 145 Total 214 199 Cheltuielile cu salariile au fost in suma de 8.710.740 LEI, iar cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala au fost in suma de 2.369.838 LEI. 38/55 CERAMICA S.A. NOTE FINANCIARE (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este speciticat altfel) NOTA9. CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI._—_ ECONOMICO- FINANCIARI [PROFITABILITATEA SI RENTABILITATEA 2012 2013 |CAPITALULUL ita capitalului disponibil [Profit inainte de dobanzi si impozit (A) 3.565.191 673.536 [Capital permanent (B) 115.603.790 115.684.477| [AB 3% 1% [Eficienta capitalului propriu [Profitul net (A) 2.211.568 80.687] |Capital propriu (B) 115.603.790 115.684.477] [AB 191% 0,07%| [Rata profitului net [Profitul net (A) 2.211.568 30.687] \Cifra de afaceri (B) 63.955.989 72.198.187| [AB 346% 0.11% [Rata activelor totale [Profit inainte de dobanzi si impozit (A) 3.565.191 673.536 [Total Activ (B) 145.160.578 132,330.535| [AB 2.46% 0.51%| [SOLVABILITATE 2012 2013] |Rata datoriei {Total obligatii (A) 28,298.365 15.488.872 [Total Activ (B) 145.160.578 132,330,535 [A/B 19,49% 11,70% [Rata de indatorare {Total Datorii pe termen lung (A) 42.115 | |Capital permanent (B) 115.645.904 115.684.477 A/B 0,04% 0,00%| [Rata acoperirii dobanzii [Profit inainte de dobanzi si impozit (A) 3.565.191 673.536 [Dobanda (B) 712.542 350.797] |AJB- ori 5 2 39/55 CERAMICA S.A. NOTE FINANCIARE (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este speciticat altfel) [LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU 2012 2013) [Rata lichiditatii generale [Active curente 28.141.716 26.560.224] \Obligatii curente 28,256.250 15,488,872) (AB) 1,00 1,71 [Rata rapida a lichiditatii |Active curente 28.141.716 26,560.24] [Stocuri 21,492,697 19.116.427] |Obligatii curente 28,256,250 15.488.872| (ABYC 024 0,48) [Perioada incasarii clientilor ICreante comerciale (A) 1.055.000 4.747.447] Cifra de afaceri neta (B) 63.955.989 72.198.187| [(A/B)*365-zile 6 24] [Perioada imobilizarii stocurilor |Stocuri de produse finite (A) 10.100.238 6.737.930] [Costul productici vandute (B) 27.693.852 27.287.645| (A/B)*365- zile 133 90) [Perioada achitarii furnizorilor [Sold mediu furnizori (A) 2.714.886 3.205.998 |Achizitii de servicii (B) 14.155.185 15,532.827] [(A/B)*365- zile 70 75) Rata lichiditatii generale a crescut la 1,71 in anul 2013 datorita rambursarii integrale a creditului de investti, Rata lichiditatii rapide s-a marit de la 0,24 in anul 2012 la 0,48 in anul 2013 datorita reducerii stocurilor de produse finite. Perioada incasarii clientilor a crescut de la 6 zile la 24 zile datorita cresterii duratei de creditare a clientilor. Perioada achitarii furnizorilor a crescut de la 70 la 75 de zile datorita imbunatatirii termenelor de plata agreate cu furnizorii. Perioada imobilizarii stocurilor a scazut la 90 zile de la 133 zile in principal datorita vanzarilor Tidicate in volume din anul 2013. Eficienta capitalului propriu a scazut de la 1.91% in 2012 la 0.07% in 2013 in principal ca urmare a impactului negativ al factorilor externi societatii: scadere pret in piata si crestere costuri cu transportul produselor catre clienti, si alte servicii gaz, energie, motorina, taxe si impozite suplimentare introduse in 2013. Rata datoriei a scazut de la 19.49% in anul 2012 la 11,70%in anul 2013 datorita rambursarii totale a creditului de investitie. 40/55 CERAMICA S.A. NOTE FINANCIARE (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel) NOTA 10. ALTE INFORMATIL a) Prezentarea Societatii Activitatea de baza a companiei corespunde CAEN 2332 ~ Fabricarea clirimizilor, tiglelor $1 altor produse pentru constructii din argild ars. {in prezent societatea desfaigoard umitoarele tipuri de activitati: + Producerea si comercializarea de produse ceramice pentru zidarii portante si neportante; + Comercializarea de produse ceramice pentru invelitori; + Comercializarea de produse ceramice pentru finisaje interioare si exterioare. Socictatea isi desfasoara activitatea in lasi, Calea Chisinaului 176. Scurt istoric: incepénd cu anul 1967 se infiinteazi ca investitie Fabrica de produse ceramice Iasi, avand ca obiect de activitate productia de c&rimizi. in anul 1972 are loc punerea in functiune a sectiei de tigld, iar in anul 1973, prin unificare cu Fabrica de betoane armate, se infiinteaza intreprinderea de materiale de constructii Iasi in care Fabrica de produse ceramice era inclusi firé personalitate juridicd, In anul 1978 aceasta devine sectie de materiale de constructii. {in baza legit nr. 15/1990 privind reorganizarea societatilor de stat ca regii autonome gi societiti comerciale si a H.G. nr. 1176/02.11.1990, intreprinderea se transformé, incepénd cu 01.03.1991 in Sucursali cu personalitate juridica a S.C. Somaco $.A. Bucuresti, Din 18.07.1994, prin divizare si desprindere din cadrul S.C. Somaco S.A. Bucuresti, se infiinteazd societatea comerciala pe actiuni Ceramica S.A. Iasi. 5) Cifra de afacert Segmentare - Cifra de afaceri 2013 Total Intern Extern Cifra de afaceri (1+2+3) 72.198.187 70.531.565 1.666.622 1. Activitatea de baza (produse din argila arsa 71.344.00769.772.763 1.571.244 din care comercializare blocuri ceramic 71.331.276 — 69.760.128 ‘1.571.148 din care comercializare tigle si alte produse 3.398 3.398 - din care produse reziduale (garden) 9.333 9.238 - 2, Alte activitati 854.180, 758.801 95.379. 41/55 CERAMICA S.A. NOTE FINANCIARE (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel) ©) Informatii referitoare la impozitul pe profit Impozitul pe profit de plata a fost calculat tinand cont de influentele cheltuiclilor nedeductibile, respectiv veniturilor impozabile, a facilitatilor fiscale precum si a cfectelor impozitului amanat. © reconciliere intre profitul contabil si cel fiscal ce a stat la baza calculului impozitului pe profit este prezentata in tabclul urmator: Denumire indicatori 2012 2013 Profitul brut 2.882.649 322.739 Deduceri 336.483 61.329 Venituri neimpozabile (1.769.597) (1.539.630) Cheltuieli nedeductibile 3.427.819 3.046.591 Profit impozabil/Pierdere fiscala 4.847.355 1.891.029 Profit impozabil dup reportare/pierdere fiscala cumulata 4.847.355 1.891.029 Impozit pe profit aferent 175.577 302.565 ‘Suma reprezentand sponsorizari (134.496) (60.513) Impozit pe profit datorat 641.081 242.052 d) Onorariile pentru servicii de consultanta si audit In cursul anului 2013 SC Ceramica SA Iasi a inregistrat cheltuieli cu onorariile pentru servicii de consultanta si audit in suma totala de 61.566 lei. Societatea care a efectuat auditul situatiilor financiare nu a prestat si servicii de consultanta pentru Ceramica, ©) Modalitatea de prezentare a elementelor initial exprimate in valuta Elementele patrimoniale nemonetare, precum si veniturile si cheltuielile initial exprimate in valuta sunt transformate in RON la cursul de la data efectuarii tranzactici. Creantele si datoriile in valuta, inregistrate initial la curs istoric, sunt reevaluate utilizand cursul de la data inchiderii exercitiului. 42/55 CERAMICA S.A. NOTE FINANCIARE (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel) AD Angajamente Descoperire de cont Destinatie Capital de tuera Valoare EUR 2.000.000 si LEI 4.400.000 Garantii Garantie asupra: = conturilor deschise la banca = stocurilor si creantelor Ipoteca de rang | si Il asupra: ~ teren, cladiri si linie fabricatie situate in Calea Chisinaului 176, lasi si Zona Trei Fantani ‘Angajamente Mentinerea indicatorului rata de indatorare la maximum 2 Rulaj prin conturile deshise la banca aferent a 75% din rulajul creditor al contului 411 Notificarea bancii cu 15 zile inainte cu privire la orice plata a dividendelor catre actionari Asociatul principal nu va reduce participarea la capitalul social la mai putin de 51%. Pentru bunurile achizitionate in leasing existente in sold la 31.12.2013, sunt acordate bilete la ordin cu titlu de garantie pentru plata ratelor, valorile bunuritor sunt inscrise in arhiva electronica. NOTA 11. STOCURI Descriere 31 Decembrie 31 Decembrie 2012 2013 Materii prime si materiale consumabile 7.165.425 8.079.868 Materii prime si materiale aflate la terti - 12.719 Ajustari pentru deprecierea materiilor prime (87.773) (89.875) Productia in curs de executie 3.501.597 4.188.061 Produse finite 8.802.035 5.545.702 Produse finite la terti 1.223.294 943.030 Ambalaje la terti 70.487 52.590 Ajustari pentru deprecierea produselor finite (43.417) (43.417) ‘Marfuri 118.326 292.007 Avansuri pentru cumparari de stocuri 652.723 135.134 Total 21.492.697 19.115.819 43/55 CERAMICA S.A. NOTE FINANCIARE (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel) NOTA 12, CASA SI CONTURI LA BANCI Aceasta pozitie financiara include urmatoarele: Deseriere 31Decembrie 31 Decembrie 2012 2013 Conturi la banci in LEI 3.943.787 1.129.589 Conturi la banci in devize 2.405 2.328 Casa in LEI 12.284 16.467 Total 3.958.476 1.148.384 NOTA 13. CHELTUIELI PRIVIND PRESTATIILE EXTERNE Deseriere 31 Decembrie 31 Decembrie 2012 2013 ‘Cheltuicli cu intretinere si reparatii 1.139.608 1.521.522 Cheltuieli privind chiriile 836.317 597.399 Cheltuieli privind asigurarile 300.235 319.154 Cheltuieli cu studi si cercetari 112.716 57.698 ‘Cheltuicli cu comisioane si onorarii 161.003 90.931 Cheltuieli_de protocol 133,142 156.270 ‘Cheltuieli cu reclama si publicitatea 1.113.014 903.299 ‘Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal 9.009.836 10.424.454 Cheltuieli cu deplasarile 104.237, 106.992 Cheltuieli postale si taxe de comunicatie 152.167 113.770 ‘Cheltuieli cu comisioanele bancare 81.523 105.197, Alte cheltuieli de exploatare 1.011.388 1.136.141 Total 14,155,185, 15.532.827 44/55 CERAMICA S.A. NOTE FINANCIARE (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este speciticat altfel) NOTA 14. SOLDURI SI TRANZACTII CU PARTILE AFILIATE Datorii 31 Decembrie 31 Decembrie 2012 2013 Eurobuilding Intemational SRL 173.600 - BBI International 15.943 a Total 189.543 - ‘Achizitii / Costurt 2012 2013 Servicii Servicii Eurobuilding International SRL 84.000 277.000 BBI International 127.717 84.137 Total 211.717 361.137 Ceramica SA Iasi nu a inregistrat vanzari catre parti afiliate in anii 2013 si 2012 si nu are creante fata de partile afiliate la 31.12.2013 si nici la 31.12.2012, NOTA 15. OBLIGATII CONTINGENTE Actiuni in instanta Societatea este obiectul unui numar de actiuni in instanta rezultate in cursul normal al desfasurarii activitatii. Conducerea Societatii considera ca aceste actiuni nu vor avea un efect advers semnificativ asupra rezultatelor economice si a pozitiei financiare a Societatii. Impozitarea Sistemul de impozitare din Romania este intr-o faza de consolidare si armonizare cu legislatia europeana, Totusi, inca exista interpretari diferite ale legislatici fiscale. In anumite situatii, autoritatile fiscale pot trata in mod diferit anumite aspecte, procedand la calcularea unor impozite si taxe suplimentare si penalitatilor de intarziere aferente. In Romania, exercitiul fiscal ramane deschis pentru verificare fiscala timp de 5/6 ani. Conducerea Societatii considera ca obligatiile fiscale incluse in aceste situatii financiare sunt adecvate. Obligatii contingente legate de mediu Reglementarile privind mediul inconjurator sunt in dezvoltare in Romania, Socictatea a inregistrat la 31 Decembrie 2013 un provizion pentru cheltuielile cu refacerea mediului in cariera. Societatea nu a inregistrat costuri pentru onorarii juridice si de consultanta, studii ale locului, designul si implementarea unor planuri de remedicre, privind elemente de mediu inconjurator. Conducerea Societatii mu considera cheltuielile asociate cu eventuale probleme de mediu ca fiind semnificative. 45/55 CERAMICA S.A. DATE INFORMATIVE (COD 30) (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel) 1. Date privind rezultatul inregistrat Ne] Nr-Unitati ‘Sume Rand A B 1 2 Unitatl care au inregistrat_profit 1 T 80.687 Unitati care au inregistrat pierdere 2 - - Unitati care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 3 = = TL. Date privind platile restante Nr | Total Din care: Rend | col.243 Pentre Pentru activitatea | investitit ‘curenta B i 2 3 Plati restante — total (rd.05+09+15 1a 19423) din care a = : = ‘Fumizori restanti ~ total (r,06 la 08). din care 3 : = = =peste 30 de zile © = 5 = = peste 90 de zile 7 = 7 = = peste un an 8 5 = = ‘Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale— total (¢d.10 | 9 = - = Ja 14), din care: ~ contributii pentra asigurari sociale de stat datorate de angajatori. | 10 = - salariati_si alte persoane asimilate ~ contributii de la persoane juridice sau firice care angajeaza WT ~ - personal salariat si contributia persoanelor asigurate la Fondul de asigurari sociale de sanatate ~contributia pentra_pensia suphimentara 12 : = = = contributit de la persoane juridice sau fizice care utilizeaza 13 ~ - - munca salariata si contributii pentru ajutorul de somaj de la salariati = alte datorii sociale ia : = = ‘Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale 15 = 5 - ‘Obligatit restante fata de alti creditor: 16 : = = Impozite si taxe neplatite la termenul_stabilit la bugetul de stat 7 = = : Impozite si taxe neplatite la termenul_stabilit la bugetele locale 18 : : : Credite bancare nerambursate la scadenta - total (10.20 la 19 ~ ~ 22).din care: = restante dupa 30 de zile 20 a : 7 —restante dupa 90 de zile 21 : = = = restante dupa [an 22, : - Dobanzi restante 23 zi 5 TIT. Numarul mediu de salariati 31.12.2012 31.12.2013 A B 1 2 ‘Numaral mediu de salariatt 24 214 213 Nomarul efectiv de salariati existent Ia sfarsitul exereitiului 25 220 202, financiar 46/55 CERAMICA S.A. DATE INFORMATIVE (COD 30) (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel) IV. Plati de dobanzi si redevente Ne.rd. Sume B |Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din 26 -| leare: [impozitul datorat la bugetul de stat 27 | /Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele fizice nerezidente din 28 + statele membre ale |Uniunii Europene, din care: = impozitul datorat la bugetul de stall 29 7 |Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, din 30 “| care = impozitul datorat la bugetul de stai| 31 | |Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate*) 32 | Inerezidente din statele lmembre ale Uniunii Buropene, din care: = impozitul datorat la bugetul de statl 33, | |Venituri brute din dividende platite catre persoane nerezidente , din care: 34 | = impozitul datorat la bugetul de stat] 35 | |Venituri brute din dividende platite catre persoane juridicc nerezidente, 36 | potrivit prevederitor fart. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile lulterioare, din care: = impovitul datorat la bugetul de stat] 37 /Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice nerezidente , din | 38 + care: = impozitul datorat la bugetul de stat|__ 39 | |Venituri brute din redevente platite catre persoanc juridice asociate*) 40 Inerezidente din statele membre ale Uniunii Furopene, din care: = impozitul datorat la bugetul de stat|__47 [Redevente platite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din a2 E |domeniul public, primite in concesiune, din care: - redevente pentru bunurile din domeniul public platite Ia bugetal de stat, a | RRedeventa miniera platita la bugetul de stat aa 45812, Redeventa petroliera platita la bugetul de stat 45, "| [Chirii platite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) 46 | [Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care: a 152.468] = imporitul datorat la bugerul de stat] 48 | Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele 49 181.232] lmembre ale UniuniiEuropene, din care: = impozitul datorat la bugetul de stat] 50 15.976| [Subventii incasate in cursul pericadci de raportare, din care: 31 -| | subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor 32, | subventii aferente veniturilor, din care: 53 | subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca **) 54 |Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in 55 |contractele comerciale si/sau in actele normative in vigoare, din care: | creante restante de la entitati din sectoral majoritar sau integral de stat 36 - creante restante de la entitati din sectoral privat 57 | 47755 CERAMICA S.A. DATE INFORMATIVE (COD 30) (Sumele sunt exprimate in LET, daca nu este specificat altfel) \V. Tichete de masa Nr.rd. Sume B 1 |Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 58 435,368} VIL. Cheltuieli efectuate pentru activitates de cercetare-dezvoltare Nerd. 31.12.2012 | 31.12.2013 B 1 = Cheltuieli de cervetare-dezvoltare, din care: 59. : -din fonduri publice 60, Be fa “din fondu private 61 - : (Vi. Chettuieli de inovare™™*) Nr.rd. | 31.12.2012 [31.12.2013 B 1 2 [Cheltuieli de inovare — total (rd. 55 la 57), din care: 62 |-cheltuieli de inovare finalizate in timpul perioadei 63 + [cheltuieli de inovare in curs de finalizare in eursul perioadel 64 Ey | [cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei 65 | J VIL. Alte informatii Nr.rd. | 31.12.2012 | 31.12.2013 B 1 2 ‘Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct. 234) 66 Avansuri acordate pentru imobilizari comporale (ct. 232) o7 26.129 49.300 Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 61+69), din care: 8 7.702, 2.736 Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte | 69 titluri imobilizate si obligatiuni pe termen lung, in sume brute (rd.58 : : Ja 64), din care: = actiuni cotate emise de rezidenti 70 7 = actiuni necotate emise de rezidenti 7A = = = parti sociale emise de rezidenti 2 - = = obligatiuni emise de rezidenti B = = = actiuni emise de organismele de plasament colectiv (Inclusive de | 74 ‘SIF-uri) emise de rezidenti i -actiuni si parti sociale emise de nerezidenti B = = = obligatiuni emise de nerezidenti 76. - = ‘Creante imobilizate, in sume brute (rd.70*71), din care: 77 7102 2.736 ~ creanfe imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se | 78 7702 2736 face in functie de cursul unei valute (din ct. 267) ci + creante imobilizate in valuta (din ct. 267) 79 : : Creanfe comerciale, avansuri acordate furnizorilor gi alte conturi 30 | 1.288.435] 4.969.892 asimilate, in sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care: ~creante comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi si | 81 3.228 9877 alte conturi asimilate, in sume brute (din ct. 4092 + din et. 411 + din ct, 413 +din ct. 418) Creante comerciale neincasate la termenul stabilit (din ot. 4092 + 2 220.232 |__ 220.232 din ct. 411 + din ct. 413) Creanfe in legituri cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 +| 83 = - 4282) 48/55 CERAMICA S.A. DATE INFORMATIVE (COD 30) (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel) CCreanfe in legiturd cu bugetul asiguririlor sociale si bugetul statului | 84 449,145] ‘159.877 (ct. 431 +437 + 4382 + 441 + 4424 +4428 + 444 + 445 + 446+ 447 + 4482), (rd. 77 1a 81) din care: ~creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431 +437+ | 85 - - 4382) ~creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 86 49.145 | __ 159.877 4428 + 444 + 446) ~subventii de ineasat (ct. 445) 87 - ~fonduri speciale — taxe si varsaminte asimilate (ct. 447) 88 5 = alte creante in legatura cu bugetul statului (ct. 4482) 89 zi = Creantele entitati in relatile cu entitatile afiliate (ct. 451) 90 = 7 Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului | 91 neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct, 4428 + din ot, 444 + din e f ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) Alte ereanje (et. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) Gd | 92 | 1.140367] 1.109.996 85486487) din care: -decontari privind interesele de participare, decontari_cu| 93 > actionari/asociatii _privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct, 453 + 456 + 4582) -alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice | 94 | 1.140.367] 1.169.996 altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct, 473) -sumele preluate din contul 542, reprezentand avansurile de] 95 trezorerie acordate potrivit legii si nedecontate pana Ia data bilantului (din ct. 461) Dobanzi de incasat (et. 5187) din care: 96 19.287 24 -de la nerezidenti 97 - 5 \Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economic 98 Investifii pe termen scurt, in sume brute (et, 501 + 505+ 506+ din | 99 ct.508) (rd. 92 1a 98), din care: a : ~ actiuni cotate emise de rezidenti 100 = = = actiuni necotate emise de rezidenti 101 7 = = parti sociale emise de rezidenti 102 = = = obligatiuni emise de rezidenti 103 = = ~ actiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente | 104 (inclusive de SIF ) a Z -actiuni emise de nerezidenti 105. 7 = obligatiuni emise de nerezidenti 106 7 : Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114) 107 26.744 218.676 Casa in lei gi in valuta (rd. 101 + 102), din care: 108 12.284 16.467 = in lei (ct. 5311) 109 13.284 16.467 ~in valuta (et. 5314) 110 = Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 104 + 105), din care: iit 3.946.192 1.131.917 = in lei (ct. 5121), din care: 112_| 3.943.787 [1.129.589 = _conturi curente in lei deschise Ta banci nerezidente 113 - - ~ in valutd (ct, 5124), din care 14 2405 2328 497/55 CERAMICA S.A. DATE INFORMATIVE (COD 30) (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel) = conturi curente in valuta deschise la banci nerezidente TS, : ‘Alte conturi curente la binci si acreditive (rd. 109 + 110), din care: _| 116 = = ~ sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in| 117 lei (ct. $112 + 5125 + 5411) i : - sume in curs de decontare gi acreditive in valuti (ct. 5125 +] 118 i os 5412) Datorii (rd. 112411541184121412441274 13041 3341364139 119 £142+1434147+149+150+155-+156+157+163), din care: here eerie = Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct. 161) | 120 i f (rd.113 +114), din care: rin iei 12 5 7 ~in valuta 122, 5 5 Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in| 123 sume brute (ct, 1681) (rd. 116 + 117), din care: i z ~inlei 124 = : ~ in valuta 125 : : = Gredite bancare inteme pe termen scurt (ot. 5191 + 5192+ 126 | 7.347.108 | 8.934.972 5197), (rd. 119 + 120), din care: = in lei 127 = = zin valuta 128 | 7.347.108 | 8.934.972 Dobanzile aferente creditelor bancare inleme pe termen scurt (din | 129 10.570 16.677 ct. $198) (rd, 122 + 123), din care: ~in lei 130 129) ~in valuti 131 10570 16.548 ~ Credite bancare externe pe termen scurt (et. 5193+ 5194 132 5195), (rd. 125 + 126), din care: : - in lei 133, : 5 ~ in valuta 134 : : Dobanzi aferente ereditelor bancare exteme pe termen scurt (din ct. | 135 5198) (rd. 128 + 129) din care: : : in lei 136, - Ee - in valuta 137 : : = Credite bancare pe termen Tung (ct. 1621 + 1623 + 1627) (rd 138 | 15.500.539 131+ 132), din care: - Tin iei 139 = = in valuti 140_[15,500.539 = Dobanzi aferente creditelor bancare pe temen lung (din ct. 1682) | 141 801 (rd. 134 + 135) din care: 7 = in kei 142 7 : in valuti 143 801 = = Credite externe pe termen lung (et. 1623 + 1624 + 1625) (rd. 137 | 144 +138), din care: 5 : inlei 145 = z in valuta 146 = = Dobanzi aferente creditelor bancare exteme pe termen lung (din ct. | 147 1682) (rd. 140 + 141) din care: f ~ in lei 148 = = 50/55 CERAMICA S.A. DATE INFORMATIVE (COD 30) (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel) ~ in valuti 149 : 5 = Credite de la trezoreria statului (ct, 1626 + din et. 1682) 150 = : Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 +167 + 1685+ | 151 209577 30.720 1686 + 1687) (rd. 144 + 145), din care: ~ in lei si exprimate in lei, a earor decontare se face in functie de | 152 cursul unei valute - a ~ in valuta 153 209.577 30.720 ‘Valoarea concesiunilor primite (din et. 167) 154 = 5 ~ Datorii comerciale, avansuri primite de la clienfi gi alte conturi [155 | 4.365.981] 5.442.306 asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care: ~datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si_| 156 254.953 | __ 297343 alte conturi asimilate in sume brute (din et. 401 + din et, 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct, 408 + din ct. 419) - Datorii in legaturd cu personalul si conturi asimilate (ct. 421+ | 157 164.264 | 139.834 423 + 424+ 426 + 427 + 4281) ~ Datorii in legiturd cu bugetul asigurdlor sociale gi bugetul 158 695.120 902.964 statului (et. 431 + 437+43814441+4423+4428+444+446+447+448 1) (rd. 151 1a 154), din care: -datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431+ 437+ | 150 276.577 | 263.692 4381) ~datoriifiscale in Tegatura cu bugetul statului (et, 441 + 4423 + 4438 | 160 415.708 | 637.320 +444 +446) ~fonduri speciale — taxe si varsaminte asimilate (ct. 447) 161 2.835 1952, alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct. 4481) 162 - - Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct. 451) 163 = ‘Sume datorate actionarilor/ asociatilor (ct. 455) 164 = Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 5319 1.400 509) rd. (158 la 162), din care: 165, -decontari privind interesele de participare, decontari_cu| 166 > = actionarii/asociatii privind capitalul, decontari din operatii in | participatie (ot, 453 + 456 +457 + 4581) -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice | 167 5319 7400 altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului)1) (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473) -subventii nerefuate la venituri (din of, 472) 168 = : ~varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe > = termen scurt (ct. 269 + $09) 169 -venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478) 170 = Dobanzi de plitit (et. 5186) 17 : Valoarea imprumuturilor primite de la operatonii economich 172 - - Capital subscris varsat (ct, 1012), din care: 173_|_57.124984 | 37,124.984 = actiuni cotate 174_|_$7.124.984 | $7.124.984 ~actiuni necotate 175 : : = parti sociale 176 = = 51/55 CERAMICA S.A. DATE INFORMATIVE (COD 30) (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel) = capital subsoris varsat de nerezidenti (din ef, 1012) 17 5 - Brevete si licente (din ct. 205) 178 739.033, 995.640. 1X. Informatii privind cheltuielile eu colaboratorii Nr.rd. [31.12.2012 | 31.12.2013 B 1 2 Cheltuieli cu colaboratorit (e621) 179 = 7 X. Informatii privind bunurile din domeniul | public al statului Newd. | 31.12.2012 | 31.12.2013 B i 2 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare 180 5 : Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune 181 : : Valoarea bunurilor din domeniul public al statulut inchiriate 182 : : 31.12.2012 31.12.2013 XI. Capital subseris varsat (ct.1012) ‘Suma (lei) % [Suma (lei) % A B Col.t Cold Col3 | Cola Capital social virsat (ct. 1012) 5), x x (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194) 183 | $7.124.984 57.124.984 - detinut de societati comerciale cu capital privat | 184 : - : = detinut de institufii publice, (rd, 185+186) 185 : - : : = detinut de institufii publice de subordonare central 186 - : : : ~ detinut de institufii publice de subordonare local 187 : - : - ~ detinut de societifile cu capital de stat, din care: 188 : : : : - cu capital integral de stat 189. - : 7 Z cu capital majoritar de stat 190 - : : : ~ cu capital minoritar de stat 191 - - - = detinut de regi autonome 192 : - - - = detinut de societitile cu capital privat 193 | 52.739.886[ 92,32 | 2.581.981 | 92,05 = detinut de persoane fizice 194 | 4.385.098 7,68 [4.543.003 |__7,95 - detinut de alte entititi 195 : : : - 52/55 Ss ies ELISE T601T FEE RPG CLOSET | PLOUSIERT +040 PAY TV.LOL ZL | -ALVZYTIGONT ALLOY zu ly x 39h ocez rEvog W aaeppaway HerTIGOC FIC ELOFSE Teor Or Ths Sze eROT | LER TLETST o (60 *1S0PD) TVLOL ‘SL609E Ter OEs 396928 ETHIE sino tf 9jBr0cI09 6 ezyqoun is unsueay 956 sorpigow sor'soe 986 o08'9 PIT OSE 8 pesur ayy 65 T81'STT psToL veroL 8ITLrs 655°P0L PIT “ LOE PsO'ES 1es'6e 1e8'6€ zsv'9ce 9L0'89F ES 9 068 Isy'rl x = l6r'see 669°S20°F1 s $anueu>], apes0dz09 prezyqoury SOF 10T x corer | 060'S97 Or LL, $ COM TOP) TWIOL ¥ ‘uno ur aj@iodiosor € e6r7101 x e6rz10'1 | o60's9z fOr LL z x : e I $ ¥ € z 1 a Vv TSR |S eIquIOMZSp (&-Z+1=$109) sone TeIoL, Poe Tay pros aonpay 1399804) Iepm ples aN AqoU ap 2qUawHa{A ‘aang HORA ‘apeZTEGOUN SARDe purarid eq (ene weoyzoads arse nu voep ‘17 ur areumdxo quns ojatums) (0p COD) ALVZI'TIGONI YOTAALLOV VILVOLIS "Y'S VOINVa SS 1s OTST PIVIOL SrERLOLL 6LI'E6 worteeen zee‘osr'ro Iz ~RIVZLLIOW COT PETIL CLE E6 Os rrOTL B09TEL'ED 0 GL M9T PD IVLOL ges eee 986 oseve 979'P61 61 £66 E009 ssz'9s SPO LEC OL eeo7se or aI LLE'610'91 BE6'SE s9esr'e 6pE'SBL'EL ut e1€Z - EIT 7 or nua, aqvaodioo prezgowy 9ET'V6L zon PIL LIL, SL (i+ VP) TWLOL SET POL wero vILLIL + ‘weZiTIqoUE OY ‘ueyfonzap - - 9p Is oumnynistoo op tarTayoN aqesodsosou piezqomy 6 8 z ¥ (8°£+9=6109) TROL ‘BiUOpIAD Up Image mmyjsseys | aswoos zop.rez GOUT, siaaezpromy | wuasaye axezproury | mmue qusino wy aze7psomy prezy.qow ap suey, (jee waytoeds oys9 nu eoep ‘]q’] ur ayeumdxo yuns ajouns) (0+ OD) ALVZI AOI HOTIALLOV VILVALIS “V'S VOID ssiss vLTOIee Ter e6t SOT CE C8E9RTT Cer terst Pa) ‘WLOL- saa ge OINad PIVISALY - ze SavpuvNy HeAIGOMT vic eice TeL66t Or eee RE ORTT Te (GE 19 PD) IVLOL - of : : - - o 859048 9ss'06z ecozee 1858761 8% 919'8rE 5916 £Lh 66 808887 uw : - - - 9% = st w & - - w 9p 38 azmnmsuo9 ap 7 ayesodiosen psezqqoury er a u o a Vv (CI-U401 = £1109) Teo, TaMaUOA ey Tawa pas Tuy piog ayenpps savoring | ut anmnsuos ameoraoid ten pros —_| pues aN ez qoUN ap ayuamrayg —__| SHeAAOUNT azapaadep nayuad preysnfy opapoe puyaysd ayeq (lapre yeoyreds oys9 nu voep “1g Ur oyeurudxe yuns ajoums) (OF GOD) ALVZ1IMOWI HOTAIALLOV VILVALIS “V's VOINVAaO