Sunteți pe pagina 1din 15

LEGE nr.

58 din 29 octombrie 1974 privind


sistematizarea teritoriului si localitatilor urbane si
rurale
ABROGATA de Decretul lege 1/1989
Sistematizarea teritoriului tarii si a localitatilor se infaptuieste pe baza
politicii Partidului Comunist Roman de faurire a societatii socialiste
multilateral dezvoltate, contribuind la cresterea necontenita a bunastarii
materiale si spirituale a tututror oamenilor muncii si la organizarea pe
baze stiintifice, in mod rational si armonios, a cadrului in care traiesc si
muncesc cetatenii patriei noastre.
Congresul al X-lea al Partidului Comunist Roman si Conferinta Nationala
din anul 1972 au stabilit obiectivele si directiile principale ale sistematizarii
teritoriului si localitatilor, menite sa asigure organizarea armonioasa a
teritoriului tarii, a tuturor unitatilor administrativ-teritoriale, sa contribuie
la repartizarea rationala si echilibrata a fortelor de productie, imbinind
organic criteriile de eficienta economica cu cele de ordin social, sa asigure
organizarea si amenajara pe baza de plan a oraselor si statelor, in
concordanta cu progresul economic si social general, restringerea
perimetrului construibil al localitatilor la strictul necesar si folosirea optima
a teritoriului acestora, transformarea unor localitati rurale care au
perspective de dezvoltare in centre economice si sociale cu caracter
urban, ridicarea intregii activitati economice, sociale si culturale a statelor
si apropierea treptata a conditiilor de viata din sate de cele din orase.
In vedrea indeplinirii directivelor sisarcinilor referitoare la sistematizarea
teritoriului si localitatilor tarii este necersara legiferarea unitara a
intregului complex de activitati din acest domeniu, la realizarea carora sint
chemate sa-si aduca contributia organele si organizatiile de stat si
obstesti, precum si toti cetatenii.
In accest scop, Marea Adunare Nationala a Republicii Socialsite Romania
adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I: Dispozitii generale privind sistematizarea


teritoriului si a localitatilor
Art. 1
Sistematizarea are drept scop organizarea judicioasa a teritoriului tarii,
judetelor si comunelor, a localitatilor urbane si rurale, zonarea functionala
privind modul de folosinta a terenului, stabilirea regimului de inaltime, a
densitatii constructiilor, precum si a densitatii locuitorilor, a spatiilor
plantate si de agrement, echiparea cu dotari social-culturale, cu lucrari
tehnico-edilitare si cai de comunicatie si transport, pastrarea si
imbunatatirea mediului inconjurator, punerea in valoare a monumentelor
istorice si de arta si a locurilor istorice, cresterea eficientei economice si
sociale a investitiilor si imbunatatirea continua a conditiilor de munca, de
locuit si odihna pentru intreaga populatie.
Prin sistematizare trebuie sa se asigure restringerea perimetrelor
construibile ale localitatilor la strictul necesar si folosirea optima a
pamintului, care reprezinta o importanta avutie nationala.
Sistematizarea teritoriului si a localitatilor se desfasoara in concordanta cu
prognozele si pe baza prevederilor planului national unic de dezvoltare
economico-sociala a tarii si contribuie la dezvoltarea armonioasa a

intregului teritoriu, la valorificarea superioara a resurselor materiale si


umane, la repartizarea rationala si echilibrata a fortelor de productie,
urmarind imbinarea organica a criteriilor de eficienta economca cu cele de
ordin social.
Art. 2
Prin sistematizare se va asigura dezvoltarea oraselor si comunelor unitatilor teritorial-administrative de baza ale societatii noastre socialiste in cadrul unui program national de ansamblu, tinind seama de intreaga
retea de localitati urbane si rurale, de influentele reciproce dintre acestea,
corelarea dezvoltarii oraselor si satelor cu zonele in care se afla si
adincirea cooperarii intre localitati. O atentie deosebita se va acorda
localitatilor rurale, in scopul ridicarii treptate a nivelului de viata din aceste
localitati, apropiindu-l de cel din mediul urban.
De asemenea, se va asigura dezvoltarea intr-o conceptie unitara a retelei
de cai de comunicatie, transport si energetice, asigurind legarea centrelor
de productie si desfacere, bazele de materii prime, cu intreaga retea de
localitati, protejararea impotriva inundatiilor, a alunecarilor de teren,
combaterea eroziunii solului, precum si realizarea de dotari social culturale
si tehnico-edilitare care sa serveasca, in comun, mai multe localitati.
Art. 3
Prin sistematizare trebuie sa se asigure apararea si buna gospodarie a
fondului funciar, fiind interzisa micsorarea suprafetei agricole, urmarinduse restringerea la minimum a suprafetelor construibile, simplificarea si
rationalizarea retelei de drumuri comunale si de cimp, gruparea si
amplasarea liniilor de telecomunicatii si a celor de transport si distribuire a
energiei electrice de-a lungul si in imediata apropiere a cailor de
comunicatie, a digurilor si canalelor de irigatii si desecari. Terenurile
ocupate de constructii, drumuri, canale, diguri si retele electrice si de
telecomunciatii, care se elibereaza prin lucrarile de sistematizare, vor fi
redate productiei agricole de catre detinatori. Comitetele executive ale
consiliilor populare controleaza si raspund de redarea terenurilor in
productia agricola la termenele stabilite.
Pentru localitatile urbane si rurale se vor stabili perimetre construibile,
care se aproba prin lege. In cadrul perimetrelor construibile vor fi cuprinse
suprafetele de teren necesare pentru constructii de locuinte, cladiri socialculturale, obiective idnustriale, constructii agrozootehnice, strazi, spatii
verzi si de odihna, precum si alte constructii si amenajari tehnico-edilitare
necesare asigurarii functiunilor economice si sociale ale localitatilor.
Pentru amplasarea constructiilor industriale, agrozootehnice si socialculturale se va urmari utilizarea terenurilor degradate sau improprii
agriculturii, iar in cazul in care nu exista astfel de terenuri si constructiile
se amplaseaza pe terenuri aflate in productia agricola, se vor stabili
totodata suprafetele de teren echivalente ce se vor reda agriculturii,
potrivit legii.
Pentru utilizarea terenurilor degradate se vor lua din timp masurile
necesare pregatirii lor in vederea realizarii constructiilor.
Constructiile de orice fel se amplaseaza in perimetrul construibil, cu
respectarea prevederilor schitei de sistematizare.
Amplasarea obiectivelor de investitii si de productie in afara perimetrului
construibil, stabilit prin lege, se poate face numai in cazuri exceptionale,
pe baza aprobarii prealabile prin decret prezidential.

Se interzice executarea de lucrari de retele de distributie a energiei


electrice, de alimentare cu apa, canalizare, strazi si alte dotari tehnicoedilitare pentru constrcutii situate in afara perimetrelor construibile.
Art. 4
Schitele de sistematizare a municipiilor, oraselor si satelor, ca instrument
de baza in desfasurarea activitatii de sistematizare, se intocmesc si se
reactualizeaza de catre comitetele executive ale consiliilor populare corelat
cu studiile de prognoza si in functie de prevederile din planurile cincinale
de dezvoltare economico-sociala a tarii si dupa aprobare sint obligatorii
pentru organizatiile socialiste, celelalte persoane juridice, precum si
pentru cetateni. Stabilirea amplasamentelor concrete ale constructiilor si
instalatiilor se face pe baza detaliilor de sistematizare si studiilor de
amplasament, cu respectarea prevederilor din schitele de sistematizare.
Art. 5.
Consiliile populare vor asigura participarea locuitorilor la elaborarea,
definitivarea si aplicarea in viata a schitelor de sistematizare a localitatilor.
In acest scop cetatenii vor fi informati permanent asupra principalelor
probleme si actiuni de sistematizare.
Schitele de sistematizare a comunelor si satelor componente intocmite
conform prevederilor prezentei legi vor fi dezbatute cu cetatenii si supuse
votului deschis al acestora, in fiecare sat in parte, hotaririle luindu-se cu
majoritatea voturilor insumate pe intreaga comuna, consemnindu-se
numarul de voturi exprimate pentru si contra.
Schitele de sistematizare se supun aprobarii organelor competente dupa
introducerea sugestiilor si propunerilor cetatenilor, iar in continuare se va
desfasura o larga actiune de popularizare a prevederilor schitelor de
sistematizare, in vederea antrenarii maselor de cetateni la aplicarea lor in
viata.

CAPITOLUL II: Sistematizarea localitatilor urbane


Art. 6
Sistematizarea localitatilor urbane trebuie sa asigure dezvoltarea lor
armonioasa in strinsa corelare cu teritoriul inconjurator si cu reteaua
generala de localitati, restringerea suprafetelor construibile si utilizarea cit
mai completa a terneurilor din perimetrul construibil al municipiilor si
oraselor, prevazind regimul de inaltime si densitatea constructiilor, precum
si stabilirea zonelor functionale referitoare la amplasarea rationala a
unitatilor economice, a constructiilor de locuinte si social-culturale, a
spatiilor
plantate
si
de
agrement,
echiparea tehnico-edilitara,
imbunatatirea circulatiei si transportului in comun.
Art. 7
Amplasarea obiectivelor economice si a altor obiective se stabileste pe
baza de studii de amplasament, in cadrul perimetrelor construibile, cu
respectarea prevederilor schitelor si detaliilor de sistematizare, precum si
a normelor specifice privind amplsarea acestor obiective, asigurind
protectia mediului inconjurator. La amplasarea obiectivelor se va asigura
folosirea cit mai buna a terenurilor, respectindu-se cu strictete normele de
ocupare a terenului stabilite pentru fiecare gen de constructie.
Propunerile de amplsare a obiectivelor se elaboreaza de catre titularii
investitiilor impreuna cu comitetele executive ale consiliilor populare si se
supun aprobarii, potrivit normelor legale.
Art. 8

Constructiile de locuinte se vor amplasa pe baza detaliilor de sistematizare


sau studiilor de amplasament, cu respectarea prevederilor din schitele de
sistematizare.
Suprafata de teren ce se atribuie pentru constructii de locuinte in
localitatile urbane va fi cea stabilita potrivit prevederilor Legii nr. 4/1973
privind dezvoltarea constructiei de locuinte, vinzarea locuintelor din fondul
de stat catre populatie si construirea de case de odihna proprietate
personala.
De regula, in localitatile urbane, regimul de inaltime al cladirilor noi de
locuit va fi de 5 niveluri si nu mai putin de 2 niveluri. Se pot prevedea si
zone de locuit cu un regim de inaltime mai mare sau mai mic, in cazuri
justificate, in functie de marimea si profilul economic si social al orasului,
natura terenurilor de fundare si gradul de seismicitate, precum si relieful
terenului.
In noile ansambluri de locuinte, in functie de regimul mediu de inaltime al
cladirilor se vor asigura cel putin urmatoarele suprafete locuibile la hectar:
pina la 3 niveluri, 4000 mp; intre 3 si 5 niveluri, de la 4500 mp pina la
7000 mp; intre 5 si 9 niveluri, de la 7000 mp pina la 10000 mp, iar peste
9 niveluri se va urmari sa se realizeze circa 12000 mp suprafata locuibila
la hectar.
In cazul unor ansambluri situate pe terenurile slabe, accidentale, cu
denivelari mari, pe care nu este economic a se realiza blocuri de locuinte
cu mai mult de 3 niveluri, se va asigura o densitate minima de 3800 mp
suprafata locuibila la hectar.
Teritoriul care se ia in calculul densitatii ansamblurilor cuprinde suprafata
ocupata la sol de cladirile de locuit, terenul dintre acestea, precum si aleile
si strazile interioare de acces la caldiri.
Regimul de inaltime si densitatea constructiilor pentru fiecare localitate se
stabilesc prin schitele si detaliile de sistematizare si se aproba odata cu
acestea, urmarindu-se restringerea treptata a perimetrelor construibile si
obtinerea unor densitati optime.
Se va urmari realizarea de ansamburi de locuit compacte, cu blocuri astfel
amplasate incit sa se creeze fronturi stradale inchegate, cu gruparea
dotarilor social-culturale, a spatiilor plantate si de agrement si a
terenurilor de joc si sport. De asemenea, se vor realiza si unele
ansambluri de locuit avind cladiri cu 3 - 5 niveluri, amenajindu-se curti
pentru fiecare cladire in vederea unei mai bune gospodariri a terenurilor
aferente.
Art. 9
Constructiile de locuinte se vor realiza cu precadere incepind din centrul
localitatilor catre zonele marginale, asigurindu-se realizarea de ansambluri
cu densitati sporite, creindu-se in acest fel conditii pentru restringerea in
continuare a perimetrelor construibile. In scopul obtinerii unei densitati
optime, comitetele executive ale consiliilor populare vor lua masuri pentru
amplasarea de locuinte si in ansamblurile realizate, urmarind armonizarea
constructiilor noi cu cele existente.
Art. 10
Locuintele ce se realizeaza din fondurile statului sau din fondurile
populatiei cu srpijinul statului incredite si executie se vor construi potrivit
normelor legale, pe baza de proiecte tip, directive si refolosibile.
Locuintele ce se realizeaza in regie de catre populatie se vor construi cu
respectarea regimului de aliniere si de inaltime in conditiile stabilite de

comitetele executive ale consiliilor populare prin autorizatiile de


constructii.
In acest scop, comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al
municipiului Bucuresti sint obligate sa elaboreze si sa puna la dispozitia
cetatenilor care-si construiesc locuinte proiecte tip intr-o gama variata si
cu solutii eficiente, care sa prevada utilizarea de materiale locale, ieftine,
astfel ca cetatenii sa poata alege proiectele cele mai convenabile.
Art. 11
Amplasarea dotarilor social-culturale si echiparea cu lucrari tehnicoedilitare si retele de circulatie se vor face pe baza schitelor si detaliilor de
sistemastizare sau a studiilor de amplasament, iar la dimensionarea lor se
va tine seama de nevoile industriei si populatiei din localitatea respectiva
si din localitatile invecinate.
Principalele instalatii tehnico-edilitare se vor realiza pe trasee comune,
adoptindu-se solutii cit mai economice si eficiente, inclusiv in galerii unice
subterane, vizitabile, amplasate pe arterele magistrale
Art. 12
Gospodariile situate in afara perimetrelor construibile ale municipiilor si
oraselor se vor muta treptat in perimetrul construibil al acestor localitati
potrivit unor programe pe termen lung stabilite de comitetele executive
ale consiliilor populare municipale sau orasenesti.
Cetatenii ale caror locuinte au fost executate cu respectarea prevederilor
legale vor beneficia, la mutarea gospodariei, de terenuri si ajutoare
materiale din partea statului, potrivit legii.

CAPITOLUL III: Sistematizarea localitatilor rurale


Art. 13
Sistematizarea comunelor, unitati de baza teritorial-administrative, si a
satelor componente trebuie sa asigure dezvoltarea lor in corelare cu ceea
a localitatilor invecinate, organizarea zonelor functionale - unitati de
productie, locuinte, dotari social-culturale,spatii plantate si de circulatie tinind seama de profilul dominant agricol, sa stabileasca regimul de
inaltime, densitatea cladirilor, loturile pentru gospodariile taranesti, traseul
si profilul strazilor. Se vor urmari amplasarea judicioasa a tuturor
constructiilor, precum si crearea unor centre civice care se grupeaza
dotarile social-culturale principale.
Pentru centrele de comuna, schitele de sistematizare vor stabili dotarile
social-culturale necesare tuturor locuitorilor din comuna, iar pentru
celelalte sate componente ale comunei se vor prevedea numai acele dotari
legate de satisfacerea nevoilor curente ale populatiei.
In centrul civic al centrelor de comuna se vor amplasa sediul politicoadministrativ, unitati culturale, de invatamint si ocrotirea sanatatii, de
prestari de servicii si comerciale, precum si locuinte.
Se va avea in vedere ca dotarile care au functiuni inrudite sa fie grupate
intr-o singura cladire sau intr-un numar restrins de cladiri, cu mai multe
niveluri,cu aspect reprezentativ; astfel, cele cu functiuni politcoadministrative si economice sa fie grupate pe cit posibil intr-o singura
cladire, urmarindu-se ca in asemenea cladiri sa se asigure si locuinte
pentru anumite categorii de personal al unitatilor respective.
Sistematizarea localitatilor rurale trebuie sa contribuie la ridicarea
economica, sociala si culturala a satelor, la imbunatatirea generala a

conditiilor de trai ale taranimii, la apropierea treptata a vietii satelor de


aceea a oraselor.
Art. 14
In cadrul actiunii de sistematizare se va urmari gruparea gospodariilor din
satele mici si dispersate in satele care au perspectiva de dezvoltare si care
vor fi stabilite prin lege si aprobate odata cu perimetrele construibile.
Propunerile pentru delimitarea perimetrelor construibile se vor face cu
consultarea larga a cetatenilor din localitati respective. In satele mici si
dispersate ce se vor stabili odata cu aprobarea prin lege a perimetrelor
construibile ale localitatilor se interzice sa se construiasca cladiri noi.
Comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului
Bucuresti vor stabili programe pe termen lung pentru mutarea treptata a
gospodariilor din satele in care este interzis sa se mai construiasca cladiri
noi, precum si a celor ramase in afara perimeterelor construibile ale
satelor cu perspectiva de dezvoltare.
Aceasta actiune va fi sprijinita de comitele executive ale consiliilor
populare prin atribuirea de terenuri in folosinta si acordarea de ajutoare
materiale din partea statului, potrivit legii.
Art. 15
Prin sistematizare se va urmari ca localitatile rurale cu cele mai bune
conditii de dezvolatare sa fie transformate, in urmatorii 15 - 20 de ani, in
centre economice si sociale cu caracter urban. La stabilirea acestora se va
tine seama de resursele materiale si umane, pozitia fata de localitatile din
zona de influenta si accesul la caile de comunicatie, precum si de situatia
fondului construit existent. Localitatile care vor deveni centre economice si
sociale cu caracter urban se aproba prin lege.
Prin schitele de sistematizare a acestor localitati se vor stabili zonele
functionale specifice profilului economic-social prevazut in perspectiva,
precum si dotarile social-culturale necesare, in functie de marimea
localitatilor si de numarul locuitorilor din satele situate in zona lor de
influenta si in corelare cu reteaua generala de localitati.
Art. 16
In centrele de comuna si indeosebi in localitatile ce vor deveni centre
economice si sociale cu caracter urban, ministerele, celelalte organe
centrale si comitetele executive ale consiliilor populare vor amplasa
obiective industriale si industrial-agrare, sectii ale unor intreprinderi
industriale din orasele apropiate, unitati ale industriei locale, cooperatiei
mestesugaresti si de consum, ale cooperativelor agricole de productie,
asociatiilor intercooperatiste, intreprinderilor agricole de stat, statiunilor
pentru mecanizarea agriculturii, precum si alte unitati eocnomice, care sa
asigure valorificarea resurselor materiale si umane locale.
Constructiile pentru obiectivele prevazute la alin.1 se vor realiza pe
suprafete cit mai restrinse de teren, respectindu-se cu strictete normele
de ocupare a terenului stabilite pentru astfel de constructii.
Art. 17
Cladirile de locuit se vor amplasa cu precadere, incepind din centrul civic
catre zonele marginale, in vederea realizarii unei structuri compacte a
localitatilor, prin utilizarea intensiva a terenurilor din perimetrul
construibil, creindu-se astfel posibilitatea pentru introducerea in conditii
eficiente a alimentarii cu apa, a energiei electrice si a canalizarii. Se vor
lua masuri ca membrilor cooperativelor agricole de productie sa li se

atribuie lot in folosinta, conform statutului, in afara perimetrului


construibil al localitatilor.
Loturile necesare pentru construirea de locuinte si anexe gospodaresti vor
fi in suprafata de 200 - 250 mp, avind de regula un front la strada de
maximum 12 m.
In vederea construirii de locuinte si anexe pentru gospodariile taranesti,
comitetele executive ale consiliilor populare comunale vor putea atribui in
folosinta cetatenilor loturi din terenurile proprietate de stat aflate in
administrarea comunelor.
Suprafata de teren de 200 - 250 mp poate fi atribuita si cetatenilor ce isi
construiesc locuinte in cladiri cu mai multe niveluri.
Pentru a veni in sprijinul cadrelor de specialisti si a celorlalte persoane
incadrate in unitati socialiste, comitetele executive ale consiliilor populare
comunale vor putea sa atribuie acestora, in scopul construirii de locuinte si
orgnaizarii de gospodarii, teren in suprafata de 200 - 250 mp.
Suprafata din terenul atribuit ramas dupa construirea locuintei este la
dispozitia cetatenilor si va fi folosita pentru nevoile gospodaresti si pentru
amenajarea de gradini.
Suprafata terenurilor aglate in proprietatea personala a membrilor
cooperativelor agricole de productie, care depasesc 250 mp stabiliti in
conditiile prezentului articol, se include in calculul lotului atribuit in
folosinta, potrivit statutului cooperativelor agricole de productie.
Dreptul de folosinta a terenurilor atribuite se acorda pe durata existentei
constructiei, cu plata taxei de folosinta stabilita pentru terenurile destinate
constructiei de locuinte potrivit Legii nr.4/1973.
Art. 18
Prin sistematizare se va urmari ca noile constructii de locuinte sa aiba de
regula doua niveluri. Cladirile ce se construiesc in centrul civic vor avea
cel putin doua niveluri.
Pentru toate satele care au perspectiva de dezvoltare, in zona de locuit, pe
teritoriul care cuprinde loturile de casa si anexele gospodaresti, precum si
strazile de acces la locuinte, se va asigura o densitate de 1.500 mp
suprafat utila la hectar.
Art. 19
Locuintele ce se realizeaza in localitatile rurale din fondurile statului si din
fondurile populatiei cu sprijinul statului in credite si executie se vor
construi pe baza de proiecte tip, directive sau refolosibile si vor avea cel
putin doua niveluri.
Pentru a veni in sprijinul celor care isi construiesc locuinte proprietate
personala, in regie, comitetele executive ale consiliilor populare sint
obligate sa puna la dispozitia cetatenilor proiecte tip intocmite cu
consultarea prealabila a populatiei, din care cei interesati sa poata alege
proiectul cel mai convenabil. Aceste proiecte se vor elabora intr-o gama
variata, care sa tina seama de specificul local si de traditie si care sa
foloseasca materiale locale existente, ieftine.
Art. 20
Prin sistematizare se va urmari solutionara cit mai eficienta a alimentarii
cu apa, a canalizarii, incepind cu zona centrala, precum si rezolvarea
circulatiei si transportului in conditiile specifice localitatilor rurale.
Pentru strazi, in afara celor ce au traseu pe drumurile nationale sau
judetene, se vor prevedea de regula 7 m latime carosabila, santuri sau
rigole si trotuare de maximum 1,5 m latime.

Art. 21
Amplasarea constructiilor de orice fel se va face cu respectarea conditiilor
de alinare si a regimului de constructie specifc localitatii si zonei
respective, tinindu-se seama de prevederile schitelor sau detaliilor de
sistematizare.
Art. 22
Cooperativele agricole de productie, celelalte organizatii cooperatiste,
intreprinderile pentru mecanizarea agriculturii si intreprinderilor agricole
de stat, celelalte unitati socialiste, vor contribui potrivit legii cu mijloace
financiare si materiale la realizarea unor obiective sociale, culturale sau
edilitare.
Contributia in bani si munca, ce se efectueaza in localitatile rurale, va fi
orientata cu precadere spre acele lucrari care sint prevazute in cadrul
sistematizarii localitatilor.
Comitetele executive ale consiliilor populare vor coordona folosirea in
comun a tuturor resurselor materiale si financiare in scopul realizarii
obiectivelor de interes obstesc, prevazute in schitele sau detaliile de
sistematizare, in scopul imbunatatirii conditiilor de viata a intregii
populatii.

CAPITOLUL IV: Orgnaizarea,


activitatii de sistematizare

indrumarea

si

controlul

Art. 23
Studiile de sistematizare a teritoriului tarii, a zonelor functionale
interjudetene, cu specific extractiv, idnustrial, energetic, de transporturi,
agrar, turistic, balenar, studiile de sistematizare a judetelor, schitelor de
sistematizare a municipiului Bucuresti, celorlalte municipii si orase
resedinta de judet, se analizeaza si avizeaza de comisiile locale de
sistematizare, iar dupa insusirea de catre Comitetul pentru Problemele
Consiliilor Populare si Comitetului de Stat al Planificarii, precum si de
Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare si Apelor sub raportul folosirii
fondului funciar, se avizeaza de Comisia centrala de partid si de stat
pentru sistematizara teritoriului si localitatilor urbane si rurale si se aproba
de Presedintele Republicii Socialiste Romania, la propunerea Consiliului de
Ministri.
De asemenea, detaliile de sistematizare din municipiul Bucuresti si din
localitatile resedinta de judet cuprinzind zonele industriale, zonele
centrale, inclusiv ansamblurile de locuit aferente si dotarile importante
(hotelurile, magazine universale, teatre, sali de sport etc.), precum si
pentru piete, parcuri si zone de agrement, magistralele si arterele de
penetratie de importanta national, inclusiv ansamblurile de locuit, unitatile
conomcie si dotarile social-culturale aferente, se avizeaza de comisiile
locale de sistematizare, iar dupa insusire de catre Comitetul pentru
Problemele Consiliilor Populare si Comitetul de Stat al Planficarii se
avizeaza de Comisia centrala de partid si de stat pentru sistematizarea
teritoriului si localitatilor urbane si rurale si se aproba de Presedintele
Republicii Socialiste Romania, la propunerea Consiliului de Ministri.
Schitele de sistematizare ale celorlalte municipii si ale viitoarelor centre
economcie si sociale cu caracter urban se analizeaza si avizeaza de
comisiile locale de sistematizare, iar dupa insusire de catre Comitetul
pentru Problemele Consiliilor Populare si Comitetul de Stat al Planificarii se
avizeaza de Comisia centrala de partid si de stat pentru sistematizarea

teritoriului si localitatilor urbane si rurale si se aproba de Consiliul de


Ministri.
Avizarea si aprobara documentatiilor de sistematizare prevazuta mai sus,
celor referitoare la alte orase, la comune si sate, precum si altor
documentatii de sistematizare, se fac conform prevederilor din anexa la
prezenta lege
Avizele comisiilor locale de sistematizare vor fi supuse spre insusire
comitetelor executive ale consiliilor populare pe linga care functioneaza.
Art. 24
Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare, organul central care
raspunde de infaptuirea unitara a politicii partidului sistatului in domeniul
sistematizarii, impreuna cu comitetele executive ale consiliilor populare,
asigura desfasurarea activitatii de sistematizare, in conformitate cu
prevederile legii, intreprinde actiuni in scopul dezvoltarii armonioase a
localitatilor si folosirii eficiente, pentru constructii si amenajari edilitargospodaresti a terenurilor din cadrul perimetrelor construibile. In acest
scop colaboreaza cu ministerele, celelalte organe centrale si informeaza
periodic Consiliul de Ministri asupra modului cum se desfasoara activitatea
de sistematizare, propune masuri pentru continua sa perfectionare si
initiaza acte normative in legatura cu aceasta activitate.
Art. 25
Se infiinteaza Comisia centrala de partid si de stat pentru sistematizarea
teritoriului si localitatilor urbane si rurale, avind ca sarcina orientarea si
indrumarea activitatii de sistematizare, pregatirea Programului national de
sistematizare a teritoriului si localitatilor urbane si rurale si urmarirea
aplicarii acestuia, orientarea activitatii de elaborare a priectelor de
sistematizare, precum si avizarea proiectelor de sistematizare, potrivit
legii. De asemenea, are ca sarcina indrumarea si controlul activitatii
comisiilor locale de sistematizare, intocmirea si avizarea de proiecte de
legi, decrete si hotariri ale Consiliului de Ministri care reglementeaza
probleme din domeniul sistematizarii, precum si avizarea de proiecte de
standarde, normative si prescriptii tehnice care reglementeaza probleme
importante din acest domeniu.
Componenta Comisiei centrale de partid si de stat pentru sistematizarea
teritoriului si localitatilor urbane si rurale, formata din presedinte,
vicepresedinti, secretari si ceilalti membri, se stabileste prindecret al
Consiliului de Stat, Secretariatului tehnic al comisiei se asigura de
Comitetul pentru Probleme Consiliilor Populare prin aparatul propriu si
unitatile subordonate acestuia.
Comisia centrala de partid si de stat pentru sistematizarea teritoriului si
localitatilor urbane si rurale functioneaza ca organ deliberativ si adopta
hotariri cu majoritatea de voturi, in plen, la care participa cel putin doua
treimi din membrii comisiei.
Art. 26
Consiliile populare infaptuiesc pe plan local politica partidului si statului in
domeniul sistematizarii.
Pe linga comitetele executive ale consiliilor populare judetene, municipale,
orasenesti si comunale functioneaza comisii locale de sistematizare, avind
sarcina de a analiza si aviza studiile si proiectele de sistematizare
elaborate pentru teritoriul respectiv, de a urmari aplicarea pe plan local a
dispozitiilor legale in domeniul sistematizarii, a prevederilor Programului

national de sistematizare a teritoriului si localitatilor urbane si rurale,


precum si respectarea disciplinei in activitatea de sistematizare.
Comisiile de sistematizare judetene si a municipiului Bucuresti indeplinesc
si atributiile Consiliului tehnico-economic in domeniul sistematizarii.
Comisiile locale de sistematizare cuprind reprezentanti ai unor organe si
organizatii de stat, cooperatiste si obstesti, specialisti si reprezentanti ai
cetatenilor si sint formate din presedinte, vicepresedinti, secretar si
membri.
Componenta comisiilor locale de sistematizare judetene, a municipiului
Bucuresti, a celorlalte municipii, precum si a oraselor resedinta de judet,
se stabileste prin hotarare a Consiliului de Minsitri; pentru celelalte
localitati se stabileste prin decizie a comitetelor executive ale consiliilor
populare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti.
Presedintele comisiei locale de sistematizare este presedintele comitetului
executiv al consiliului popular.
Art. 27
La judete si municipiul Bucuresti functioneaza sectii de arhitectura si
sistematizare subordonate consiliilor populare respective si comitetelor
executive ale acestora, precum si Comitetul pentru Problemele Consiliilor
Populare.
Pe masura dezvoltarii localitatilor rurale, a sporirii volumului de constructii
de locuinte, de dotari si unitati economice, se vor asigura specialisti
pentru comune, in scopul respectarii disciplinei si controlului in domeniul
sistematizarii, arhitecturii si constructiilor, precum si al sprijinirii
cetatenilor, din punct de vedere tehnic, la amplasarea si executarea
locuintelor si anexelor gospodaresti.

CAPITOLUL V: Dispozitii finale


Art. 28
Programul national de sistematizare a teritoriului si a localitatilor urbane si
rurale va stabili masurile concrete menite sa asigure traducerea in viata a
prevederilor din directivele Conferintei Nationale a Partidului Comunist
Roman din iulie 1972 si din prezenta lege.
Pentru realizarea Programului national de sistematizare a teritoriului si
localitatilor urbane si rurale se vor prevedea in planurile cincinale si anuale
de dezvoltarea economica si sociala a tarii, precum si in bugetul de stat,
mijloacele materiale si financiare necesare.
Art. 29
Comitetele executive ale consiliilor populare sint obligate sa aplice
intocmai prevederile documentatiilor de sistematizare aprobate si sa
asigure respectarea acestora de catre otate organizatiile socialiste, alte
persoane juridice, precum si de catre cetateni.
Lucrarile de constructii si instalatii, precum si demolarea sau desfiintarea
partiala sau totala a acestora se vor executa cu atutorizatia prealabila
eliberata - potrivit legii - de comitetele executive ale consiliilor populare cu
respectarea normelor si documentatiilor de sistematizare.
Constructiile si instalatiile realizate cu incalcarea documentatiilor de
sistematizare, fara autorizatie sau fara respectarea acesteia, vor putea fi
demolate sau desfiintate - potrivit legii - pe cheltuiala celor vionovati.
Pentru constructiile si instalatiile ce se vor realiza in afara perimetrelor
construibile se va dispune, in toate cazurile, demolarea.
Art. 30

Dobindirea terenurilor cuprinse in perimetrul construibil al localitatilor


urbane si rurale se poate face numai prin mostenire legala, fiind interzisa
instrainarea sau dobindirea prin acte juridice a acestor terenuri.
In caz de instrainare a constructiilor, terenul aferent acestor constructii
trece in proprietatea statului cu plata unei despagubiri stabilita potrivit
prevederilor art. 56 alin.2 din Legea nr.4/1973.
Dobinditorul constructiei va primi din partea statului in folosinta terenul
necesar in limitele prevazute de art. 8 si 17 din prezenta lege. Atribuirea
se face pe durata existentei constructiei, cu plata unei taxe anuale, potrivt
Legii nr.4/1973
Art. 31
Imparteala intre mostenitori a terenurilor, precum si instrainarea
constructiilor, prevazute la art. 30, se vor putea face numai prin inscris
autentic pe baza autorizarii date, dupa caz,de catre comitetele executive
ale consiliilor populare comunale, orasenesti sau municipale, cu
respectarea normelor de sistematizare.
Art. 32
Orice instrainare sau inmparteala facuta cu incalcarea prevederilor art. 30
si 31 este nula de drept.
Art. 33
Terenurile situate in interiorul perimetrelor construibile ale localitatilor
urbane si rurale sint supuse regulilor de sistematizare, indiferent de
natura prorpietatii sau a folosintei.
Atribuirea de terenuri pentru constructia de locuinte se va face potrivit
prevederilor si etapelor stabilite prin schitele si detaliile de sistematizare.
In vederea executarii oricaror constructii sau lucrari prevazute prin
schitele sau detaliile de sistematizare ale localitatilor, comitete executive
ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti sint autorizate,
in conformitate cu prevederile legii,sa faca schimburi de terenuri
proprietate de stat, aflate in adminsitrarea unitatilor administrativteritoriale, cu terenuri proprietatea organizatiilor cooperatiste, a altor
organizatii obstesti sau a persoanelor fizice.
Terenurile care fac obiectul schimbului se evalueaza pe baza normelor
legale referitoare la evaluarea bunurilor expropriate; in masura in care din
evaluarea terenurilor rezulta o diferenta de valoare, aceasta se va plati in
bani.
In cazurile cind terenurile ce urmeaza a fi schimbate au fost date ca lot in
folosinta membrilor cooperatori, cooperativelor agricoli de productie le vor
atribuie acestora alte terenuri in afara perimetrului construibil.
Prevederile art. 17 alin.7 se aplica si loturilor in folosinta atribuite
cetatenilor care domiciliaza in mediul urban.
Art. 34
Terenurile cu sau fara constructii aflate in proprietatea sau folosinta
persoanelor fizice, a organizatiilor cooperatiste sau a altor organizatii
obstesti, situate in perimetrul construibil al loalitatilor, vor putea fi
expropiate cu plata unei juste despagubiri sau preluate de la cei care le au
infolosinta integrala sau partial, in scopul executarii unor lucrari de interes
obstesc. In sensul prezentei legi, prin interes obstesc se intelege si
crearea de parcele care sa fie atribuite de comitetele executive ale
consiliilor populare in folosnta cetatenilor, in verderea cosntruirii de
locuinte, potrivit schitelor sau detaliilor de sistematizare.
Art. 35.

Terenurile de pe care s-au mutat gospadariile in conditiile prevazute de


art. 12 si 14 vor fi redate de cetatenii care le-au detinut productiei
agricole, cu sprijinul comitetelor executive ale consiliilor populare si al
unitatilor agricole socialiste, in termen de un an, sau, in cazuri justificate,
in cel mult 2 ani de la mutare.
Cetatenii au datoria de a cultiva integral si intensiv toate terenurile pe
care le au in proprietate sau folosinta, atit in interiorul, cit si in exteriorul
perimetrelor construibile.
Art. 36
Comitetele executive ale comisiilor populare vor lua masuri de asigurare a
bazei topografice necesare activitatii de sistematizare, vor organiza si vor
tine la zi evidenta lucrarilor supraterane subterane, din carrul perimetrului
localitatilor.
In acest scop, ministerele,celelalte organe centrale si locale, precum si
unitatile lor subordonate, vor asigura transmiterea datelor necesare.
Art. 37
Comitetele executive ale consiliilor populare pot organiza concursuri in
vederea elaborarii studiilor si proiectelor de sistematizare, pentru
ansambluri urbanistice, centre si piete importante ale oraselor, noduri de
circulatie, ansambluri in care exista monumente istorice si de arta,
complexe turistice, ansambluri de locuinte si altele. La stabilirea
rezultatelor concursurilor vor fi antrenati specialisti din diferite domenii,
precum si reprezentanti ai oamenilor muncii.
Art. 38
Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea
penala, contraventionala, civila, materiala sau disciplinara.
Pentru contraventiile savirsite in domeniul sistematizarii si la disciplina in
constructii de catre persoane fizice vor putea fi aplicate sanctiuni cu
amenda de la 1.000 lei pina la 10.000 lei, iar pentru cele savirsite de catre
persoane juridice se pot aplica sanctiuni cu amenda de la 3.000 lei pina la
30.000 lei.
Prevederile art. 25 alin.1 si art. 26 din Legea nr.32/1968 privind
stabilirea si sanctionarea contraventiilor nu se aplica in cazul
contraventiilor savirsite in domeniul sistematizarii si al disciplinei in
constructii.
Prin hotarare a Consiliului de Ministri se vor stabili contraventiile in
domeniul sistematizarii si la disciplina in constructii, precum si sanctiunile
care urmeaza a fi aplicate.
Art. 39
Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Buletinul
Oficial al Republicii Socialiste Romania.
Aceasta lege a fost adoptata de Marea Adunare Nationala in sedinta din 29
octombrie 1974.
-****Presedintele Marii Adunari Nationale,
NICOLAE GIOSAN

ANEXA NR. 1: Avizarea si aprobarea documentatiilor de


sistematizare
Nr.
crt.
Categoriile documentatiilor de sistematizare

Analizeaza, avizeaza sau insuseste


Avizeaza
Aproba
A.Studii de sistematizare
1
Studiile de sistematizare a teritoriului tarii
- Comisiile locale de sistematizare
- Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare
- Comitetul de stat al Planificarii
- Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare si Apelor
- Comisia centrala de partid si de stat pentru sistematizare
- Presedintele Republicii Socialiste Romania
2
Studiile de sistematizare a zonelor functionale interjudetene cu specific
extractiv, industrial, energetic, de transporturi, agrar, turistic, balnear
- Comisiile locale de sistematizare
- Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare
- Comitetul de Stat al Planificarii
- Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare si Apelor
- Comisia centrala de partid si de stat pentru sistematizare
- Presedintele Republicii Socialiste Romania
3
Studiile de sistematizare a judetelor
- Comisiile locale de sistematizare
- Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare
- Comitetul de Stat al Planificarii
- Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare si Apelor
- Comisia centrala de partid si de stat pentru sistematizare
- Presedintele Republicii Socialiste Romania
B.Schite de sistematizare
1
Schita de sistematizare a municipiului Bucuresti
- Comisia de sistematizare a municipiului
- Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare
- Comitetul de Stat al Planificarii
- Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare si Apelor
- Comisia centrala de partid si de stat pentru sistematizare
- Presedintele Republicii Socialiste Romania
2
Schitele de sistematizare a municipiilor si oraselor resedinta de judet
- Comisiile locale de sistematizare
- Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare
- Comitetul de Stat al Planificarii
- Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare si Apelor
- Comisia centrala de partid si de stat pentru sistematizare
- Presedintele Republicii Socialiste Romania
3
Schitele de sistematizuare a celorlalte municipii si a viitoarelor centre
economice si sociale cu caracter urban
- Comisiile locale de sistematizare
- Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare
- Comitetul de Stat al Planificarii

- Minsiterul Agriculturii, Industriei Alimentare si Apelor


- Comisia centrala de partid si de stat pentru sistematizare
- Consiliul de Ministri
4
Schitele de sistematizare a oraselor care nu sint resedinta de judet
- Consiliile locale de sistematizare
- Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare
- Comitetul de Stat al Planficiarii
- Consiliile populare judetene sau al municipiului Bucuresti
5.
Schitele de sistematizare a comunelor si lcoalitatilor rurale
- Comisiile locale de sistematizare
- Consiliile populare judetene sau al municipiului Bucuresti
C.Detalii de sistematizare
1.
Detaliile de sistematizare pentru zone industriale din municipiul Bucuresti
si din municipiile si orasele resedinta de judet
- Comisiile locale de sistematizare
- Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare
- Comitetul de Stat al Planificarii
- Comisia centrala de partid si de stat pentru sistematizare
- Presedintele Republicii Socialiste Romania
2
Detalii de sistematizare a zonelor centrale din municipiul Bucuresti si din
municipiile si orasele resedinta de judet, cuprinzind ansambluri de locuit si
dotari importante (hoteluri, magazine universale, teatre, sali de sport
etc.), precum si piete, parcuri, zone de agrement.
- Comisiile locale de sistematizare
- Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare
- Comitetul de Stat al Planificarii
- Comisia centrala de partid si de stat pentru sistematizare
- Presedintele Republicii Socialiste Romania
3
Detaliile de sistematizare din municipiul Bucuresti si din municipiile si
orasele resedinta de judet, cuprinzind magistrale si artere de penetratie
de importanta nationala, cu ansamblurile de locuit, unitatile economice si
dotarile social culturale aferente
- Comisiile locale de sistematizare
- Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare
- Comitetul de Stat al Planificarii
- Comisia centrala de partid si de stat pentru sistematizare
- Presedintele Republicii Socialiste Romania
4
Celelalte detalii de sistematizare din municipiul Bucuresti si din municipiile
si orasele reseditna de judet, precum si toate detaliile de sistematizare din
celelalte localitati urbane si din centrele economice si sociale cu caracter
urban
- Comisiile locale de sistematizare
- Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare
- Comitetul de Stat al Planficiarii
- Consiliile populare judetene sau al municipiului Bucuresti, alti titulari

5
Detaliile de sistematizare din comune si localitati rurale
- Comisiile locale de sistematizare
- Consiliile populare judetene sau al municipiului Bucuresti, alti titulari
D.Studii de amplasament
1
Studiile de amplasament pentru obiective economice, cladiri de locuit si
dotari social-culturale amplasamente izolat in zone construite
- Comisiile locale de sistematizare
- Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare
- Comitetul de Stat al Planficiarii
- Organul in competenta caruia intra aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici
NOTA: Detaliile de sistematizare pentru ansamblurile de locuit cu valori de
peste 25 milioane lei in judete si de peste 50 milioane lei in municipiul
Bucuresti se avizeaza si de Comitetul pentru Problemele Consiliilor
Populare si de Comitetul de Stat al Planificarii.