Sunteți pe pagina 1din 1

V 57

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009


Proba scrisă la Fizică
A. MECANICĂ
2
Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s .
SUBIECTUL I (15 puncte)
Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.
1. Viteza de 1,8km / h exprimată în funcţie de unităţi ale mărimilor fundamentale corespunde valorii:
a. b. 1m/s c. 2m/s d. (2p)
0,5m/s 2,5m/s
2. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică
2E c
( E c este energia cinetică, m este masa), unitatea de măsură a mărimii este :
m
a. m/s b. kg ⋅ 2 2
c. m /s d. kg ⋅ m/s (3p)
m/s 2

3. Un corp se deplasează rectiliniu uniform pe o suprafaţă orizontală cu frecare, sub acţiunea unei forţe de
tracţiune. Se poate afirma că:
a. lucrul mecanic efectuat de forţa de frecare este pozitiv
b. lucrul mecanic efectuat de forţa de tracţiune este negativ
c. lucrul mecanic efectuat de forţa de frecare este nul
d. lucrul mecanic total efectuat asupra corpului este nul (5p)
4. Un corp porneşte din repaus şi atinge viteza de 10m/s după 10s . Acceleraţia corpului în acest interval de
timp fiind constantă, distanţa parcursă de corp are valoarea:
a. 10m b. 25m/s c. 50m d. 100m (3p)
5. Un om cu masa de 80 kg ridică o bârnă cu masa de 20 kg şi lungimea de
4 m pe o scară înclinată la α = faţă de orizontală. Omul ridică bârna de
30°
capătul aflat la baza scării, ca în figura alăturată, şi urcă pe scară pe o
distanţă egală cu lungimea bârnei, până când capătul opus al bârnei ajunge
la baza scării. Dacă se neglijează frecările, lucrul mecanic minim cheltuit de om în acest proces este:
a. 1600 J b. 1800 J c. 2000 J d. 2200 J (2p)
A. SUBIECTUL II (15 puncte)
Rezolvaţi următoarea problemă:
Se consideră planul înclinat fix, din figură, care formează unghiulα = 60° cu
direcţia orizontală. Trei corpuri de mase m = 1kg m = 2 şi respectiv
1 2
, kg
m 3 = 3 sunt legate între ele prin fire ideale. Corpurile de m1 şi m 2
kg mase
alunecă cu frecare pe faţa înclinată a planului, iar firul de legătură dintre
corpurile m 2 şi m 3 este trecut peste un scripete ideal. Se cunoaşte
coeficientul de frecare dintre corpuri şi plan µ = 0,1.
a. Stabiliţi sensul deplasării sistemului format din cele trei corpuri.
b. Calculaţi valoarea acceleraţiei sistemului.
c. Determinaţi valoarea forţei de tensiune din firul de legătură dintre corpurile de
mase m1 şi respectiv m 2 .
d. Determinaţi valoarea forţei de tensiune din firul de legătură dintre corpurile de
mase m 2 şi respectiv m 3 .
A. SUBIECTUL III (15 puncte)
Rezolvaţi următoarea problemă:
Dintr-un turn cu înălţimea H = 100m este lăsat să cadă vertical, fără viteză iniţială, un corp cu masa
m= Energia mecanică totală pe care o are corpul imediat înaintea impactului cu solul reprezintă
3kg. o
fracţiune f = din energia mecanică iniţială. Se consideră că energia potenţială gravitaţională este nulă
90%
la baza turnului. Determinaţi:
a. energia mecanică iniţială a corpului;
b. lucrul mecanic efectuat de forţa de rezistenţă la înaintare în timpul căderii corpului;
c. viteza corpului la atingerea solului;
d. forţa medie de rezistenţă la înaintare întâmpinată de corp în timpul căderii.

S-ar putea să vă placă și