Sunteți pe pagina 1din 20

Anera nr.

3
la holdrirea nr. 3352 din

Raportul privind veniturile qi cheltuielile din campania electorali


Compartiment I. Drte generalc.
Concurent electoral Partidul Politic "PARTIDUL NOSTRUx
Data inregistrarii ca concurent elecloml 30 Aprilie 2015
Date bancare ale confului "Fond electo.al":

Data deschiderii 28 aprilie 2015


cont bar\ car nr.225 | 4092067

valuta

MDL

denumiJea bencii BC"Moldindconbank"SA f "Centu"Chisinau

codul

bincii MOLDMD2X309

mai 2015

ls dsts de 05.06.2015

Co*i.i"

Electtrs laEFer'tral J

DirecJia fin
0 5.

a n

ciai - eccno

ruN.

2015

m tc

articole promotionale (postere, stegulefe, tricouri, chipiuri, cametele, pixuri,

unor bunud in scop electoral (loca(iunea incdperilor temporare,


inclusiv teritoriale, localiurca miiloacelor de transport, locafiunea altor mijloace
hxe si obiecte de mic{ valoare si scurte

comunicatii (telefonie fixd, telefonie mobila, Intemel etc.


(OMVSD, rechizite de biroq etc., necesare activit?itii in ca.mpanie

de

incaperilor prmanente, inclusiv teritoriale, serviciile comunale

Conducdtorul

Trezorierul

Usatii Renato

Achiri Sergiu

Lista dona{iilor rambursate ca urmare a deptrgirii plafoanelor stabile in conformitate cu


prevederile Codului electoral

Nr.crt. Numele, prenumele personelor deponente


I

Cod fiscal

Suma, lei

2.
3.

5.
6.
7.
6.

9.
10.

Total:

ConducAtorul

Trezorierul

Usatii Renato

Achiri Sergiu

Lista donafiilor in mirfuri, obiecte, lucrdri sau servicii pe perioada electorali

Nr.
ord.

Denumirea qi specificarea mirfurilor,


obiectelor, lucrSrilor sau sewiciilor

Conducitorul

Trezorierul

Usatii Renato

Achiri Sergiu

Perioada

Valoarea bunului donat

Nr. 9i data contractului de


comodat

3.t.3.4

serviciilor de instalarc
acompanierii adistice

6t3t2015 SRL

serviciilor de instalare a rchipa&entului tehnic si a


3.1.3.5
acomDanierii artistice

3.1.4.1
3.1.4.2

I.M. CONCERT.BIS
6t3/2015 SRL

I.M. CONCERT.BIS

serviciilor de instalare a rchipamentului tehnic si a

5/28DOt5 SRL

acomDanierii artistice

I.M. CONCERT-BIS

serviciilor d instalare a rchipamentului tehnic si a


acomDanierii artistice

srviciilor de instalaxe a rchiDamentului tehnic si a


3.1.4.3
acompanierii adistice

3.1.7. r

I.M. CONCERT-BIS

rchipanentului tehnic si a

aslgutarea apauarn lmpomva

3.2.r.t spot electoral TV

lncsndllor

nr.166 din
1003600043078 03/06^5

fa.,].tra rlr.l1 l l 5 dln 2/06/ 1 5,


Contract ff. 22CBl15 din 2/06/15

nr.l67 din
1003600043078 03/06/t5

.l7 |l5 dtn2l06/|5,


Contnct nr.23CB/15 din 3/06/15

nr.166 din
1003600043078 03/06/r5

6/3/20ts SRL

1003600043078 03/06trs

nI.16? din

ft.IU

t,000.00

t,000.00

dlp 126 din fa.fim N. l 5 / 1 5,


2A/0sD0l5
1003600043078 z8to5/15

6/3D0t5 SRL
I.M. CONCERT.BIS

MF Trezlreria de Stat

factu

featr.lda

6/

5 din
48,000.00

N.l7 /15 d]tri'2/06115,

Contract nr. 22CBl15 din 2/06/15

24,000.00

fa.fina N.l1 ll5 din A06115,


Contract

ff.23c8/15 din 3/06/15

24,000.00

din

5/)6t20t5

SSE Edinet

1006601001403 26/05/15

5t27 /2015

Saelrom-Tv SRL

1006607000235 27/05/t5

Contract nr.8 din 26105/15

727.00

nI.105 din
facturii ff.41 din 26.05.2015

4,900.00

3.2.1.2 spot electoral TV Busuioc

s/27not5 Siremin SRL

or.106 din
1006600046519 27/05/t5

factua ff.7 din 27l05/l 5,Contact


fln din27/05/15

f8(llra
3.2.1.3 publicitate elctoEla

,r.l I I
5/27

3.2.1.4 publicitale electorala


3.2.1.5 publicitaJe electorala

TV
TV

3.2.t.6 publicitale electorala TV


3.2.t.1 publicitale elctorala TV
3.2.r.8 publicitate eleptorala TV
3.2.1.9 publicitate electorala
3.2.1.10 publicitate electorala
3.2.1.11 publicitate electora.la
3.2.1.12 publicitate electorala

TV
TV
TV

TV

3.2.1.t3 publicitat electorala TV


3.2.1.t4 publicitate electorala TV
3.2.1.t5 publicitate electomla TV

DOt5 Cotidian S.A.

5/29DOr5 Teleradio Moldova IPNA

din

r003600040398 27105/15
10046000505

33,484.56

ft .67 dn 20 lO DO | 5,
n.Rtl./ 5 -20 din
5

Conbact

20/05/2015

t2,637.07

nr.14l din

factura nr.l l_E_locale din

29/05/15

29/05/20t5

142,t

la/olr.rftli.7 | dn 29/05/2015

106,597.62

30.l6

nr. 143 din

5/29Dor5 Coridian S.A.

1003600040398 29/05/r5

nr.l45 din
5/29t2015 AralificMedia-Grup SA

1002600013 l 48 29t05/15

factura nr.

l4-EL din 29105/15,

contract nr.l I -ElL din 7/05/15

90,000.00

nr.l44 din
5/29/2015 ICS "PRO dieital " SRL

1003 60004 802 8

29/05/L5

factura nr.50 din 29105/2015

nI.150 din

fa.ntra l)r. l4-EL din29105/15,

6/t/20t5 AnaliticMedia-Crup SA

1002600013148

6/3/2015 Sarelrom-ry SRL

nr.169 din
r006607000235 03/06/15

6/3/2015 ICS "PRO disital " SRL

tn.170 dul fa.lllra n.53 din 02/06115,


1003600048028 03/06n5
Contract f/n din l3/O5l20l5

v06l15

nr.l7l
6/3/2015 Cotidian S.A.

Contract

nr.l l -ElL dir 7/05/15

2t3.195.24
I 13,400.00

factura N.39 din 3/06/15

6,300.00
I19,960.40

din

1003600040398 03/06/15

n.77 din 03/06/2015

59,980.20

factum nr.83 din 03,/06,20 I 5

46,384.69

faahn^

ff.172 din
6/3/20t5 IIB MEDIA SRL
Tv-Comunicalii Grup

l0l

6/3/2015 SRL

1010600032254 03/06/15

1600032859 03/06/15

nr.l73 din
nr.l74 din

6t3t2015 AnaliticMedia-Grup SA

IPNA Compania
6t3t2015 Tele8dio Moldova

002600013 r48 03/06/t5

nr.l75 din
1004600050558 03/06/15

factum nr.

0P din 02106/20

I5

factwa nr. I 6-EL din 02106/ I 5,


Cont act nr.l I -ElL din 07/05/15

259,114.46
I r3,000.00

factura ni. 16_E_locale din

03/06t2015

79.913.60

p3;.q
3.2.2.1 publicitate mdio
3.2.2.2 servicii de publicitate .adio
3.2.2.3 servicii de publicitale radio

servicii de publicitale radio

5/28D0t5 ..DGS PROF'SRL

nr. I l8 din
1004600013337 28/05/15

fachna Dr. 12 dln 28/05/15,


Contract nr.6 RCB din 22105/1 5

7,500.00

m.123 din

5/28D0t5 "Radio Poli Disc" SRL

1002600041620 28/05/t5

factum nr.29 din 28,/05/15

26,882.02

factura nr.l 19 din 28105/15

nr.l24 din
st2&DOl5 DXI-MEDIA SRL

1002600049r 87 28/05/15

nr.l62 din
6/2/2015 Media Sfra SRL

t004606002810 0a06ns

factura

nr.l

8,864.58

din 02/06/2015,

Contl^ct fln dtn 0210612015.

t,850.00

3.2.2.5

srvicii de publicitate .adio

3.2.2.6 servicii de publicirate radio


3.2.2.7

servicii de publicitate radio

3.2.3.1 transmisiune in direct


3.2.3.2 publicitate intemet
3.2.3.3

publicilare intemt

3.2.3.4

publicitate intemet

3.2.3.5 hansmisiune in direct

3.2.3.6 transmisiune in direct


3.2.3.7 publicftare intemet
3.2.3.8
3.2.3.9

publicitale intemet
publicitate intemet

3.2.1.l0 transmisiune in direct

3.2.4.1

srvicii de tipar ziarului "Puterea e in Adevar"

3.2.4.2 srvicii informationa.le


3.2.4.3

publicitale in ziar

3.2.4.4

publicitat in ziar

nr.l85 din
6t5DOr5 SRL 'Noroc Media"

1002600018084 5/06/15

factura

ff.

82 din 4/06/201 5.

19,957.63

nr.l87 din

6t5nor5 Radio Maximum SRL

t003600102793 5to6/15

factura

.75 din 5/06/14.

12,000.00

nr.l88 din
6/5t20t5 DDd-MEDIA SRL

1002600049187 5t06/15

factura nI. 122 din 04/06/ I 5.

36,908.30

facturii ff. I I 3 din 22l05/l

23,672.20

d/p 87 din

5/25/2015 SRL ,,Privesc.ErL,

r01060001901I 25/05/t5

p I13 din tactura nr.699M-l din 26105 | | 5,


5/27 /2015

NUMBERS SRL'

l0l1600019328

"MEDIA

tosn5
Contract u.699M din 25.05.2015.
p 108 din factura rtr.60l din 26105/15,

27

5t27/2015 CONTACT"S.R.L.

1009600008727 21t05/15

5D7 /2015 P.P SP SRL

1012602002743

Contracl nr.25-05R din 25105/15

60,480.00
6t,926.7 4

rVp I 14 din
z7

/05/15

factura nI. 63,63 din 26105/15

7,000.00

(yp 115 din


5t27

/20t5 SRL ,,Privesc.ErL,

101060001901l

2'7

/05^5

nr. I

5t28/2015 SRL ,,Privesc.Eu,,

factura

ff.

l7

din 26105/201

3,253.l0

27 /05 /2015

2,930.90

l9 din

101060001901I 28/05/t5

fa.nna n.122 dn

nr.12l din
5t28/2015 ruSIVMEDIA SRL

100861r002380 28/05/t5

factum nr.20 din 28105/15

factura

5n8/20t5 AG MEDIA SRL

nr-125 din
1011600014736 28t05/15

5/29/2015 P.P SP SRL

nr.146 din
10t26020027 43 29to5/15

13.600.00

.39 din 25105/15, contract

nt.ll/25/05/2015

40.000.00

factura nr.63 din 26105/ I 5

1,200.00

factura n.. I 40 din 02106/ I 5

4,078.45

nr.164 din

6/3/20t5 SRL ,,Privesc.Eu,,

101060001901l 03t06/15

d/p 93

5t25/2015 I.S. Editura L,NMRSUL


PP ziarul Panorama DC

5t25D0t5 SRL
"Exclusiv Media"
5/26/2015 SRL
PP

5126t2015

P.P. MK KX WORLD
WEEKLY S.R.L.

din

r00360007?839 25/05/t5
dJp

Contract nr.46lD din 28104/2015

100,000.00

92 din
factum nr. I 8 din 22105/ I 5

25,9?0.00

l0l1600035193 26t05/t5

fachrra nr.28 din 26105/15.

14,400.00

d./p 96 din
r013600032576 26/05lrs

factura nr. 15-85 din 26105/15

1009600030883 25t05/15

dlp 95 din

7.000.00

3.2.4.5

publicitale in ziar

3.2.4.6 publicitate in ziar


3.2.4.7 publicatie in ziar
3.2.4.8 publicati in ziar

3.2.4.9 publicatie in ziar


3.2.4.10 servicii de tipar ziarului "Puterea e in Adevar"

J.2.4.1I publicalie in ziar

3.2.4.t2 publicalie in ziar


3.2.4.13 publicatie in ziar

3.2.4.r4 publicatie in ziar


3.2.4.t5 publicatie in ziar

3.2.4.t6 servicii

de

tiDar ziarului "Puterea e in Adevar"

publicitate billboard

tipar banere

3.2.6.1 publicitate LED

3.2.6.2 servicii de publicitate auto


3.2.6.3 publicalie exterioar

Ctlp

5/2612015 Cere. si Oferta SRL


Vesti Gagauzii Redactia

5t26/20t5 ziarului regionala


P.P. ZIARUL NOSTRU
5/27

97 din

1003602002370 26t05/l5

factura nr.79 din l9105/15

5,000.00

d/p 98 din
1004611000713 26/05/15

factura .I dit\25/Oi/|5

2,880.00

factu.a nr-l din 21105/15

6,660.00

nr.l09 din
r0t460700t723 27/05/15

Dor5 SRL

nr.l12 din
1002600022337 27 /05/t5

5t27 /2015 Media Reserve SRL

t'eanrtu rlt.32 dln 26/05 D0 | 5

7,200.00

factrra nr.23 din 28/05/15

t,750.00

m.120 din

Asociatia Obsteasca

1014620004587 28/05/15

v2aD0t5 'ORHEI-INFO"

dlp 121 din

5/28/20t5 I.S. Editura UNTVERSUL


P.P.Ziarul IlarropaMa

1003600077839 24t05/15
rVp 134

Aq

1009600030883 29/05/15

5t29/2015 S.R.L.

Contact ft-461p din 28/04/2015

300,000.00

din

l5

30,380.00

factum nr.93 din 26105/15

5,000.00
14.400.00

factura nr.23 din 29l05i

nr.l52 din

0t/06/t5

Ofeta SRL

1003602002370

"Exclusiv Media"
6/2/20t5 SRL

l0l1600035193

factua nr.31 din 02106/15

PP a Ziarului raional din


6/3120t5 Taraclia SVET

nr.t68 din
1003610002539 03/06n5

factura nr.26 din 03/06/20

6t3D0t5 Media Reserv SRL

1002600022337 03/06/15

6/tD0t5

Cerere si
PP

I5

5,940.00

nr.l65 din
factura nr.3 5 din 2/06/15

7,200.00

d,/p 180 din

6/4/20t5 I.S. Editura UNMRSUL

1003600077839 o4to6/t5

6/4/20t5 BM Public SRL

l0l1600015537 04/06/L4

nr_

Contract nr.46lp din 28/04/2015

300,000.00

tactura nr. I 00 din 3/06/20

250,000.00

| /6 otn
I5

nr.l79 din
6t4t20t5 Conrast Print SRL

I.I.'TARLEVA

1014600041544 04/06/t4

factura nr.99 din 3/06/15.

100,000.00

nr.l0l din

5/26D0ts LIUBOVT'

t009611001542 26/05/15

5/28/2015 Public Media Grup SRL

ff.1l7 din
1004600030187 28/05/2015 facturd nr,l3 din 22105/15

factura nr. I 5 din l9105/15

s/29/2015 ANMEDIA OPTIC SRL

1009600033390 29/05/20r5 factura nr.0 I 4 din 29105/

2,026.00
33,276.61

nr.l40 din
t5

1,000.00

3.2.6.4 publicitate LED

3.3.2.1

IrnprimaJe electorale

6/5t20t5

"Mundoterra" SRL

5t25/2015 S.C. EUROPRES SRL

10r460001387?

nr.l82 din

anexa nr.2 la Contract

6to5^5

tt/05D015.

ir.26ll5 din
2,594.65

factura ni.34l din 25105/15,


m.88 din
1004600003680 25/05/20r5 Contract m.0l/E din I l/05/15

3.3.2.2

pliante

5/25/)Ot5 SRL Sorprimedit

facturii nr. I l6 din 25105/ I 5,


1009607003994 25/05/2015 Contract nr.l din 25/05/15

107,350.00

nr.9l din

3,600.00

nr.l02 din
3.3.2.1

tn

din 25105/15

5D6t20t5 XILOGRAF SRL

1002602005488 26/05/15

Impfimate electorale

5/29/2015 S,C. EUROPRES SRL

nr.l35 din factura factum rr-419 din 28105/15,


1004600001680 29t05t20t5 Contract nr.0l/E din I l/05/15

4l,r 00.00

55,510,00
25,000.00

3.3.2.4

lmprimale elecloraje

6/2/20t5 S.C. EUROPRES SRL

facturii m.451 din


m. 156 din 0l /06/ l5,Contractnr.Ol /E din
t004600003680 02/06t2015 l l/05/15

materiale promotionale

6/2/2015 Schinia Grup SRL

nr.l53 din Contract nr. I 2/20 I 5 din


1002600026162 02/06/2015 r8to5/20t5

3.3.2.5

3.3.-2.6

factura

pliante

1,400.00

nr.l55 din
materiale pmmotionale

6/2t20t5 Schinia Grup SRL

1002600026162 02/06DOl5

factura

tn

din I 8/05/20 I 5

15,705.00

nr.l60 din
3.3.2,8
3.3.2.9

3.3.2.l0
3.3.2.11

6D/20t5 Capatina Piint SRL

1001600093280 02/06/15

fart'tn or1 7 97 632 ditr 29 /0 5 / | 5

tricouri plintate

6/2/2015 CANINDSPORT SRL

nr.16l din
1002600039245 02t06tr5
nr.163 din

Contract

pliante

6/3/2015 X.ELOCRAF SRI

r002602005488 03/06/15

factura nr.

6/5DOt5 Biotehdesim SRL

nr.l89 din
1004600022124 5to6/r5

materiale promotionale

materiale promotionale (postere, fl yere)

ff.

800.00

1/28.05-20 15.

37,440.OO

I din 03/06/t5

1,400.00

factura n.907 din 5/06/15

1,600.00

factura ff.153 din 0l/06/15,

m.153 din 0l/06/15,

nr.153 din 04/06/15,

MF Trezoreria Teritoriala
Causeni Primada
arenda a salii la Casa de cultura or.Cainari

oa.Cainari

r.06

ditr 22/05D015,

ff.1 din 25105/2015


MF Trezoreria Teritoriala
mun.Chisinau Primaria

t.l

Com.Stauceni
101260200017

din 21105/2015

rr.O2 din25/05D015

nr.0l din 25105/15

3.9.1.1 Comisioane bancare


3.9.1.2 Comisioan bancare
3.9.1.3 Comisioane bancare

3.9.t.4 Comisioan bancare


3.9.1.5 Comisioane bancale

3.9.t.6 Comisioane bancare


3.9.1.7 Cornisioane bancare
3.9.1.8 Cornisioane bancare

3.9.1.9 Comisioane bancare


3.9.1.10 Comisioale bancrre

3.9.3.r carcasa metaliqr pentnr banre


3.9.3.2 hirtie

3.9.5.1

3.9.5.2

Contdbutii de asigurari sociale de stat obligatorii

Cont bulii individuale

de asigurari sociale

ff.Il5/l

din l7l04ll5

5/2512015 MICB

1002600028096 25.05.15

Contract

5/26t2015 MICB

1002600028096 26.05.rs

Conrract nr.l

l7104/15

5/27120t5 MICB

100260002 8096 27 .05.15

Contract

17/04/15

50.00

5/2aD0t5 MICB
5t29DOt5 MICB
6/tDOl5 MICB
6t2DOt5 MICB
6/3/2015 MICB
6/4/20t5 MICB
6/5/20t5 MICB

1002600028096 28.05.15

Cont"act nr.l15/1 din l7l04l15

90.00

t002600028096 29.05.15

Contract nr.l

Conract nr.l

20.00

1002600028096 02.06.15

contract

42.00

1002600028096 03.06.l5

Contract

1002600028096 04.06.15

ConFact

l5ll din 17/04/15


l5ll din l7104/15
nr. I l5ll din l7l04/15
nr.l l5ll din l7104/15
nr.l l5ll din l7104/15

64.00

1002600028096 0l.06.15

1002600028096 05.06.15

Contract nr. I l5/

I din l7104/15

19.00

nr.99 din
1003600006374 26/05/t5

factura ?n din 25105/15.

"Uzina Experimentala

5t26/20t5 Mecanica 32" SA

l5/l din
nr.ll5/l din

nr.l07 din

Contract nr.95712705 din

27 /05/15

26/05/2015.

5/27/20t5 Amta Tis SRL

100260005052r

MF Trczoreria de Stat
Casa Naf.de Asigurafi
5/29/2015 Sociale - CNAS

nI.128 din
1006601000037 29/05/t5

MF Trezoreria de Stat
Casa Nat.de Asigurari
sD9/2015 Sociale - CNAS

1006601000037 29/05/t5

24.00
45.00

63.00
22.00

2.600.00
1.530.00

Borderou de plata

66t.25

Bordrou de plata

172.50

nr.l29 din

Conducitorul

Trezorierul

Usatii Renato

Achiri Sergiu