Sunteți pe pagina 1din 67

S.C. OMV PETROM S.A.

SITUAIILE FINANCIARE INDIVIDUALE


PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
ntocmite n conformitate cu
Ordinul Ministrului Finanelor Publice nr. 1286/2012,
pentru aprobarea Reglementrilor contabile conforme cu
Standardele Internaionale de Raportare Financiar
I RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

CUPRINS

PAGINA

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

1-2

SITUAIA POZIIEI FINANCIARE

3-4

SITUAIA VENITURILOR I CHELTUIELILOR

SITUAIA REZULTATULUI GLOBAL

SITUAIA MODIFICRILOR CAPITALURILOR PROPRII


SITUAIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE

7-8
9
10 - 65

S.C. OMV PETROM S.A.


SITUAIA POZIIEI FINANCIARE
LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)

Note

31 decembrie
2013

31 decembrie
2012

ACTIVE
Imobilizri necorporale
Imobilizri corporale
Investiii
Alte active financiare
Alte active
Creane privind impozitul pe
profit amnat

4
5
6
7
8

754,40
27.232,04
2.174,35
3.434,57
-

896,33
24.881,75
1.914,13
4.109,61
11,73

16

865,12

905,50

34.460,48

32.719,05

1.526,74
1.312,17
353,54
155,66
1.083,08

1.725,31
1.711,71
511,46
113,51
557,25

4.431,19

4.619,24

3,10

72,57

38.894,77

37.410,86

5.664,41
5.664,41

5.664,41
13.318,96
18.983,37

Rezerve

20.500,34

3.928,08

Capitaluri proprii

26.164,75

22.911,45

12
13

296,81
1.253,73

232,86
1.717,05

12
12
14

5.663,62
593,44
265,67

5.751,91
628,11
129,02

8.073,27

8.458,95

Active imobilizate
Stocuri
Creane comerciale
Alte active financiare
Alte active
Numerar i echivalente de numerar

9
7
7
8

Active circulante
Active deinute pentru vnzare

10

Total active
CAPITALURI PROPRII I DATORII
Capital social
Ajustri aferente capitalului social
Capital social ajustat

Provizioane pentru beneficii de pensionare


i alte obligaii similare
mprumuturi purttoare de dobnzi
Provizioane privind obligaiile cu
dezafectarea i restaurarea
Alte provizioane
Alte datorii financiare

11
11

Datorii pe termen lung

Notele de la pagina 10 la 65 sunt parte integrant a acestor situaii financiare

S.C. OM
MV PETROM
M S.A.
SITUAIA POZIIEI
P
FIN
NANCIARE
LA 31 DECEMBRIE
D
E 2013
(to
oate sumele
e sunt exprim
mate n milio
oane RON, mai
m puin un
nde este specificat altfe
el)

31 dece
embrie
2013

Note
Furnizori
F
i alte datorii asimilate
m
mprumuturi p
purttoare de
e dobnzi
Datorii
D
cu imp
pozitul pe pro
ofit curent
Alte
A provizioa
ane i obligaii cu
dezafectarea
Alte
A datorii fin
nanciare
Alte
A datorii

3 decembriie
31
2012

14
13

2.3
341,02
532,48
5
239,07
2

2.268,52
2
1.493,88
8
237,38
8

12
14
15

657,00
6
286,16
2
601,02
6

1.192,64
4
329,64
4
518,40
0

4.6
656,75

6.040,46
6

38.8
894,77

37.410,86
6

Datorii
D
curen
nte
Total
T
capitaluri proprii i
datorii

Aceste
A
situaii financiare au
a fost aprob
bate astzi, 25
2 martie 2014.

Dna.
D
Mariana Gheorghe
Director
D
Gene
eral Executiv

Dl.. Andreas Ma
atje
Dirrector Financ
ciar

Dl. Gabriel S
Selischi
Membru Dire
ectorat, E&P

Dl.
D Cristian Se
ecoan
Membru
M
Direc
ctorat,
Gaze
G
& Energ
gie

Dl. Neil Morgan


D
M
Membru
Directorat,
R
Rafinare
& Marketing

Dna.
D
Alina Popa
Director
D
Depa
artament Fina
anciar

Dl. Eduard Pettrescu


D
ef Departame
ent
Ra
aportare Fina
anciar

Notele de la pagina 10
1 la 65 suntt parte integrrant a acesttor situaii fin
nanciare

S.C. OMV PETR


ROM S.A.
SITUAIA VENITURILOR I
CHELTUIE
ELILOR
RU ANUL NCHEIAT LA
A 31 DECEMBRIE 2013
PENTR
((toate sume
ele sunt exprimate n milioane RON
N, mai puin unde este specificat
s
altfel)

Note
e

3 decembrrie
31
201
13

31
1 decembrie
e
2012
2

Venituri din vnzri


Cheltuieli directe de distribuie
nzrilor
Costul v
Marja brrut

24

18.087,5
52
(37,8
81)
(11.554,9
98)
6.494,7
73

19.122,51
(21,56))
(12.653,50))
6.447,45
5

Alte venituri de explo


oatare
Cheltuieli de distribuie
Cheltuieli administrattive
Cheltuieli de explorare
ploatare
Alte cheltuieli de exp

17

245,4
41
(309,6
69)
(100,6
63)
(423,4
45)
(574,4
47)

144,07
7
(318,02))
(112,79))
(329,53))
(763,36))

5.331,9
90

5.067,82
2

533,7
74
284,2
22
(382,9
91)
(99,8
86)
335,1
19
5.667,0
09
(827,7
76)
4.839,3
33

287,11
7
182,77
(857,12))
(97,11))
(484,35))
4.583,47
7
(732,86))
3.850,61

18

nainte de dobnzi i imp


pozitare (EB
BIT)
Profit n
estiiilor
Venituri aferente inve
Venituri din dobnzi
Cheltuieli cu dobnzile
uieli financiarre
Alte venituri i cheltu
n
Rezultatt financiar net
Profit diin activitatea curent
Cheltuieli cu impozitu
ul pe profit
Profitul net al anulu
ui

20
21
21
22
23

Aceste ssituaii financ


ciare au fost aprobate
a
asttzi, 25 martie 2014.

Dna. Marriana Gheorghe


Director General
Executiv
v

Dl. Andreas
s Matje

Dl. Gabriel Selischi

Director Fin
nanciar

Membru Directorat, E&P


P

Dl. Neil Morgan


Membru Dirrectorat,
Rafinare & Marketing
M

Dl. Cristian Secoan


Membru Directorat,
Gaze & Energie
E

Dl. Eduard Petrescu


P
ef Departament
Raportare Financiar

Dna. Alin
na Popa
Director Departamentt Financiar

Notele
e de la pagina
a 10 la 65 su
unt parte inte
egrant a ace
estor situaii financiare.

S.C. OMV PETROM S.A.


SITUAIA REZULTATULUI GLOBAL
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)

Profitul net al anului


Ctiguri/ (pierderi) nerealizate din instrumentele
de acoperire mpotriva riscurilor
(Ctiguri)/ pierderi din instrumentele de acoperire
mpotriva riscurilor, realizate n situaia
veniturilor i cheltuielilor
Totalul elementelor care pot fi reclasificate
(reciclate) ulterior n cadrul situaiei
veniturilor i cheltuielilor
Impozit pe profit aferent elementelor
rezultatului global
Situaia rezultatului global al anului, net
de impozitul pe profit
Rezultatul global total al anului

31 decembrie
2013

31 decembrie
2012

4.839,33

3.850,61

(250,62)

393,08

142,46

(22,79)

119,67

4.839,33

3.970,28

Notele de la pagina 10 la 65 sunt parte integrant a acestor situaii financiare.

S.C. OMV PETROM S.A.


SITUAIA MODIFICRILOR CAPITALURILOR PROPRII
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)

Capital
social

Ajustri
aferente
capitalului
social

Capital
social
ajustat

Rezultatul
reportat

Alte
Rezerve

5.664,41

13.318,96

18.983,37

(2.382,99)

6.311,09

Profitul net al anului

4.839,33

Situaia rezultatului
global al anului

Rezultatul global
total al anului

Dividende distribuite

Constituirea rezervei
legale
Ajustri ale capitalului
social i ale
rezultatului reportat

Sold la
1 ianuarie 2013

Sold la 31
decembrie 2013

Rezerva
aferent
contractelor
de acoperire a
riscurilor de
trezorerie

Aciuni
proprii

Capitaluri
proprii

(0,02)

22.911,45

4.839,33

4.839,33

4.839,33

(1.586,03)

(1.586,03)

(93,23)

93,23

(13.318,96)

(13.318,96)

13.318,96

5.664,41

5.664,41

14.096,04

6.404,32

(0,02)

26.164,75

Not: Pentru detalii privind rezervele, a se vedea nota 11.

Notele de la pagina 10 la 65 sunt parte integrant a acestor situaii financiare


7

S.C. OMV PETROM S.A.


SITUAIA MODIFICRILOR CAPITALURILOR PROPRII
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012
(toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)

Capital
social

Ajustri
aferente
capitalului
social

Capital
social
ajustat

Rezultatul
reportat

Alte
Rezerve

Rezerva
aferent
contractelor
de acoperire
a riscurilor
de trezorerie

5.664,41

13.318,96

18.983,37

(4.264,09)

6.097,54

(119,67)

(0,02)

20.697,13

Profitul net al anului

3.850,61

3.850,61

Situaia rezultatului
global al anului

119,67

119,67

Rezultatul global total


al anului

3.850,61

119,67

3.970,28

Dividende distribuite *)

(1.755,96)

(1.755,96)

Constituirea rezervei
legale

(213,55)

213,55

5.664,41

13.318,96

18.983,37

(2.382,99)

6.311,09

(0,02)

22.911,45

Sold la
1 ianuarie 2012

Sold la 31
decembrie 2012

Aciuni
proprii

Capitaluri
proprii

Note:
Pentru detalii privind rezervele, a se vedea nota 11.
*) Alocarea dividendelor pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2011 s-a efectuat pe baza situaiilor financiare ntocmite n conformitate cu OMF 3055/2009.

Notele de la pagina 10 la 65 sunt parte integrant a acestor situaii financiare.

S.C. OMV PETROM S.A.


SITUAIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)

Note
Flux de trezorerie din activitatea de exploatare
Profit nainte de impozitare
Ajustri pentru:
Venituri din dividende
Venituri din dobnzi
Cheltuieli cu dobnzile i alte cheltuieli financiare
Micarea net a provizioanelor i a ajustrilor de
depreciere pentru:
- Active financiare
- Stocuri
- Creane
- Beneficii de pensionare i alte datorii similare
- Provizioane pentru dezafectare i restaurare
- Alte provizioane pentru riscuri i cheltuieli
Efectul din actualizare/ Pierderi din creane
i alte elemente similare
Efectul acoperirii mpotriva riscurilor de trezorerie transferat
prin situaia veniturilor i cheltuielilor
(Ctigul)/ Pierderea din cedarea activelor financiare
(Ctigul)/ Pierderea din cedarea activelor imobilizate
Amortizare i ajustri de depreciere ale activelor imobilizate
Alte elemente fr impact asupra fluxurilor de trezorerie
Dividende primite
Dobnzi primite
Dobnzi pltite
Impozit pe profit pltit
Trezoreria generat de activitatea de exploatare nainte
de modificri ale capitalului circulant
(Creterea)/ Scderea stocurilor
(Creterea)/ Scderea creanelor i a altor active
Creterea/ (Scderea) datoriilor
Trezoreria net generat de activitatea de exploatare
Flux de trezorerie din activitatea de investiii
Achiziii de imobilizri corporale i necorporale
ncasri din vnzarea de mijloace fixe
ncasri din vnzarea de active financiare
Investiii n filiale
mprumuturi rambursate de ctre filiale
Trezoreria net utilizat pentru activitatea de investiii
Flux de trezorerie din activitatea de finanare
ncasri/ (Rambursri) aferente mprumuturilor
luate de la filiale
Rambursri nete aferente altor mprumuturi
Dividende pltite
Trezoreria net utilizat pentru activitatea de finanare
Efectul modificrii cursurilor de schimb asupra numerarului i
echivalentelor de numerar
Creterea/ (descreterea) net a numerarului i a
echivalentelor de numerar
Numerar i echivalente de numerar la nceputul anului
Numerar i echivalente de numerar la sfritul anului

20
21
21, 22

17, 18
4, 5, 19

27
27

27

31 decembrie
2013

31 decembrie
2012

5.667,09

4.583,47

(533,74)
(160,64)
184,39

(287,11)
(161,77)
400,90

(174,60)
(61,37)
12,84
63,95
54,44
(123,67)

(81,30)
28,27
86,13
47,47
111,47
(510,10)

(29,37)

215,69

120,21
(9,23)
2.864,10
53,58
542,35
94,40
(137,53)
(785,73)

83,94
141,87
63,91
2.304,29
(6,19)
277,90
158,33
(146,96)
(853,16)

7.641,47
147,09
335,68
(545,04)
7.579,20

6.457,05
(86,43)
207,94
86,39
6.664,95

(4.634,28)
40,49
91,52
(397,78)
875,61
(4.024,44)

(4.791,28)
59,10
9,92
(29,00)
155,80
(4.595,46)

(617,02)
(837,59)
(1.574,28)
(3.028,89)

134,95
(475,01)
(1.741,38)
(2.081,44)

(0,04)

2,19

525,83

(9,76)

557,25
1.083,08

567,01
557,25

Notele de la pagina 10 la 65 sunt parte integrant a acestor situaii financiare.

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)
1.

PRINCIPIILE LEGALE I BAZELE DE NTOCMIRE


OMV Petrom S.A. (Strada Coralilor, nr. 22, cod potal 013329, Bucureti, Romnia), denumit n
continuare Societatea sau Petrom, desfoar activiti n urmtoarele segmente: Explorare i
Producie (E&P), Gaze i Energie (G&E), Rafinare i Marketing (R&M) i este listat la Bursa de Valori
Bucureti sub codul SNP.
Structura acionariatului la 31 decembrie 2013 se prezenta dup cum urmeaz:
OMV Aktiengesellschaft
Ministerul Economiei
Fondul Proprietatea S.A.
Persoane juridice i fizice

Procent
51,01%
20,64%
18,99%
9,36%

Total

100,00%

Pe data de 17 mai 2013, Fondul Proprietatea S.A. a vndut 632.482.000 de aciuni OMV Petrom S.A. pe
Bursa de Valori Bucureti. Vnzarea a reprezentat 1,12% din numrul total de aciuni OMV Petrom S.A..
Astfel, participaia Fondului Proprietatea S.A. n OMV Petrom S.A. s-a diminuat de la 20,11% la sfritul
anului 2012, la 18,99% la sfritul anului 2013.
Pe data de 15 noiembrie 2013, Banca European pentru Reconstrucie i Dezvoltare (BERD), i-a vndut
toate cele 918.216.049 aciuni n OMV Petrom S.A. pe Bursa de Valori Bucureti. Vnzarea a reprezentat
1,62% din numrul total de aciuni OMV Petrom S.A..
n consecin, participaia persoanelor fizice i juridice a crescut la 9,36%.
Declaraie de conformitate
Situaiile financiare individuale ale Societii au fost ntocmite n conformitate cu prevederile Ordinului
Ministrului Finanelor Publice nr. 1286/2012, pentru aprobarea Reglementrilor contabile conforme cu
Standardele Internaionale de Raportare Financiar (IFRS), aplicabile societilor comerciale ale cror
valori mobiliare sunt admise la tranzacionare pe o pia reglementat, cu modificrile i clarificrile
ulterioare.
Societatea ntocmete i situaii financiare consolidate conform IFRS adoptate de ctre Uniunea
European (UE), care sunt disponibile pe website-ul societii www.petrom.com/portal/01/petromcom/
petromcom/Petrom/Relaia_cu_investitorii.
Bazele de ntocmire
Situaiile financiare ale OMV Petrom S.A. sunt prezentate n RON (leu romnesc), utiliznd principiul de
continuitate a activitii. Toate sumele sunt prezentate n milioane, rotunjite la cele mai apropiate 2
zecimale. Situaiile financiare sunt ntocmite n general pe baza costului istoric, exceptnd cteva
elemente care au fost evaluate la valoare just dup cum este prezentat n nota 28 Valoarea just a
activelor i datoriilor financiare.

10

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)
1.

PRINCIPIILE LEGALE I BAZELE DE NTOCMIRE (continuare)


Standardele i interpretrile valabile n perioada curent
Politicile contabile adoptate sunt consecvente cu cele din exerciiul financiar anterior, cu excepia
urmtoarelor interpretri noi i amendamente la standardele i interpretrile existente n prezent, emise
de ctre Comisia Standardelor Internaionale de Contabilitate (IASB) i adoptate de ctre Uniunea
European, i care au intrat n vigoare n anul curent, fr a aduce modificri semnificative situaiilor
financiare:

IAS 1 Prezentarea situaiilor financiare (modificat) prezentarea altor elemente ale rezultatului
global

Amendamente la IFRS 1 Adoptarea pentru prima dat a Standardelor Internaionale de Raportare


Financiar mprumuturi guvernamentale

IAS 19 Beneficiile angajailor (revizuit)

IFRS 7 Instrumente financiare: informaii de furnizat (modificat) compensarea activelor financiare i


a datoriilor financiare

IFRS 13 Evaluarea la valoarea just

IFRIC 20 Costurile de decopertare efectuate n faza de producie ale unei mine de suprafa

mbuntirile anuale ale IFRS - Ciclul 2009 2011 care include modificri specifice la IAS 1, IAS
16, IAS 32 i IAS 34.
Standarde i interpretri emise de IASB, dar care nu sunt nc n vigoare i nu au fost adoptate n avans
La data aprobrii acestor situaii financiare, urmtoarele standarde, revizuiri i interpretri erau emise de
IASB, fr s fie nc n vigoare i fr a fi fost adoptate mai devreme de ctre Societate:

IAS 27 Situaii financiare individuale (revizuit)


Pentru societile care aplic IFRS adoptate de UE, standardul intr n vigoare pentru perioade
anuale ncepnd la sau dup 1 ianuarie 2014. Drept consecin a noilor standarde IFRS 10 i IFRS
12, prevederile rmase din IAS 27 se limiteaz la contabilitatea pentru filiale, entiti controlate n
comun i entiti asociate n situaiile financiare individuale.

IAS 28 Investiii n entitile asociate i n asocierile n participaie (revizuit)


Pentru societile care aplic IFRS adoptate de UE, standardul intr n vigoare pentru perioade
anuale ncepnd la sau dup 1 ianuarie 2014. Drept consecin a noilor standarde IFRS 11 Asocieri
n participaie i IFRS 12 Prezentarea de informaii privind interesele n alte entiti, IAS 28 Investiii
n entitile asociate a fost redenumit IAS 28 Investiii n entitile asociate i n asocierile n
participaie i descrie aplicarea metodei punerii n echivalen pentru investiiile n asocierile n
participaie, suplimentar fa de investiiile n entitile asociate.

IAS 32 Instrumente financiare: prezentare (modificat) compensarea activelor financiare i a


datoriilor financiare
Modificarea intr n vigoare pentru perioade anuale ncepnd la sau dup 1 ianuarie 2014. Aceste
modificri clarific interesul sintagmei are n prezent un drept de compensare executoriu din punct
de vedere legal. Modificrile clarific, de asemenea, aplicarea criteriilor de compensare din IAS 32
asupra sistemelor de decontare (precum sistemele casei centrale de compensaie) care aplic
mecanisme de decontare brut care nu sunt simultane.

11

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)
1.

PRINCIPIILE LEGALE I BAZELE DE NTOCMIRE (continuare)

IFRS 9 Instrumente financiare: clasificare i evaluare i modificrile ulterioare efectuate


asupra IFRS 9 i IFRS 7 Data obligatorie a intrrii n vigoare i prezentarea informaiilor
privind tranziia; Contabilitatea de acoperire mpotriva riscurilor i modificrile IFRS 9, IFRS 7
i IAS 39
IFRS 9, aa cum a fost emis, reflect prima etap a activitii IASB de nlocuire a IAS 39 i se aplic
clasificrii i evalurii activelor financiare i a datoriilor financiare dup cum sunt definite de IAS 39.
Adoptarea primei etape a IFRS 9 va avea efect asupra clasificrii i evalurii activelor financiare, dar
nu va avea efect asupra clasificrii i evalurii datoriilor financiare. n etapele ulterioare, IASB va
aborda contabilitatea de acoperire mpotriva riscurilor i deprecierea activelor financiare. Pachetul
ulterior de modificri emis n noiembrie 2013 iniiaz cerine contabile suplimentare pentru
instrumentele financiare. Aceste modificri a) introduc o revizuire semnificativ a contabilitii de
acoperire mpotriva riscurilor, care le va permite entitilor s i prezinte mai bine n situaiile
financiare activitile de managementul riscurilor; b) permit ca modificrile pentru abordarea
aspectului denumit credit propriu care erau deja incluse n IFRS 9 Instrumente financiare s fie
aplicate izolat, fr a fi necesar modificarea altor modaliti de contabilizare a instrumentelor
financiare; i c) elimin data de 1 ianuarie 2015 ca dat obligatorie de intrare n vigoare a IFRS 9,
pentru a furniza suficient timp celor care ntocmesc situaiile financiare s efectueze tranziia la noile
cerine. Acest standard i modificrile ulterioare nu au fost nc adoptate de UE. Societatea va
cuantifica poteniale efecte cnd standardul final, incluznd toate fazele, este emis.

IFRS 10 Situaiile financiare consolidate


Pentru societile care aplic IFRS adoptate de UE, standardul intr n vigoare pentru perioade
anuale ncepnd la sau dup 1 ianuarie 2014. IFRS 10 nlocuiete poriunea din IAS 27 Situaiile
financiare consolidate i individuale care abordeaz contabilitatea pentru situaiile financiare
consolidate. Acesta abordeaz, de asemenea, aspectele incluse n SIC-12 Consolidare Entiti cu
scop special. IFRS 10 stabilete un singur model de control care se aplic tuturor entitilor, inclusiv
entitilor cu scop special.

IFRS 11 Asocieri n participaie


Pentru societile care aplic IFRS adoptate de UE, standardul intr n vigoare pentru perioade
anuale ncepnd la sau dup 1 ianuarie 2014. IFRS 11 nlocuiete IAS 31 Interese n asocierile n
participaie i SIC-13 Entiti controlate n comun - Contribuii nemonetare ale asociailor. IFRS 11
elimin opiunea contabilizrii entitilor controlate n comun (ECC), aplicnd consolidarea
proporional. n schimb, ECC care ndeplinesc definiia unei asocieri n participaie trebuie
contabilizate prin metoda punerii n echivalen.

IFRS 12 Prezentarea de informaii privind interesele n alte entiti


Pentru societile care aplic IFRS adoptate de UE, noul standard intr n vigoare pentru perioade
anuale ncepnd la sau dup 1 ianuarie 2014. IFRS 12 include toate informaiile de furnizat prevzute
anterior n IAS 27 cu privire la situaiile financiare consolidate, precum i toate celelalte informaii de
furnizat prevzute anterior n IAS 31 i IAS 28. Informaiile se refer la investiiile unei entiti n filiale,
asocieri n participaie, asociai i entiti structurate neconsolidate. De asemenea, sunt prevzute noi
informaii de furnizat.

IFRS 14 Conturi de amnare reglementate


Standardul intr n vigoare pentru perioade anuale ncepnd la sau dup 1 ianuarie 2016. IASB
intenioneaz s analizeze problema larg a reglementrii tarifelor i s publice un document de
dezbatere a acestui subiect n 2014. n ateptarea rezultatelor acestui proiect extins cu privire la
Activitile cu Tarife Reglementate, IASB a decis s elaboreze IFRS 14 ca msur provizorie. IFRS
14 permite entitilor care adopt pentru prima dat IFRS ca, la data adoptrii standardelor, s
continue s recunoasc sumele aferente tarifelor reglementate n conformitate cu cerinele practicilor
contabile general acceptate aplicate anterior. Totui, pentru mbuntirea comparabilitii n cazul
entitilor care aplic deja IFRS i care nu recunosc aceste sume, standardul prevede ca efectul
reglementrii tarifelor s fie prezentat separat de alte elemente. O entitate care ntocmete deja
situaii financiare n conformitate cu IFRS nu este eligibil pentru aplicarea standardului. Acest
standard nu a fost nc adoptat de UE.

12

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)
1. PRINCIPIILE LEGALE I BAZELE DE NTOCMIRE (continuare)

IAS 36 Deprecierea activelor (modificat) informaii de furnizat privind valoarea recuperabil a


activelor de alt natur dect cele financiare
Aceast modificare intr n vigoare pentru perioade anuale ncepnd la sau dup 1 ianuarie 2014.
Aceste modificri elimin consecinele nedorite ale IFRS 13 asupra informaiilor de furnizat
menionate n IAS 36. De asemenea, aceste modificri prevd prezentarea valorilor recuperabile ale
activelor sau ale unitilor generatoare de numerar pentru care s-au recunoscut ori s-au reversat
pierderi din depreciere n cursul perioadei.
IAS 39 Instrumente financiare (modificat): recunoatere i evaluare novarea instrumentelor
financiare derivate i continuarea utilizrii contabilitii de acoperire mpotriva riscurilor
Aceast modificare intr n vigoare pentru perioade anuale ncepnd la sau dup 1 ianuarie 2014.
Conform modificrii, nu ar fi necesar s se renune la utilizarea contabilitii de acoperire mpotriva
riscurilor, dac s-a novat un instrument financiar derivat acoperit mpotriva riscurilor, dac se
ndeplinesc anumite criterii. IASB a efectuat o modificare a IAS 39 cu domeniu de aplicare redus
pentru a permite continuarea utilizrii contabilitii de acoperire mpotriva riscurilor n anumite
mprejurri n care contrapartida la un instrument de acoperire se modific pentru a obine
compensarea acelui instrument.
IAS 19 Planurile de beneficii determinate (modificat): contribuiile angajailor
Modificarea intr n vigoare ncepnd de la 1 iulie 2014. Modificarea se aplic contribuiilor din partea
angajailor sau terilor n cadrul planurilor de beneficii determinate. Obiectivul modificrii este acela de
a simplifica operaiunile contabile privind contribuiile care sunt independente de vechimea n munc a
angajailor, de exemplu contribuiile angajailor, care sunt calculate conform unui procent fix din
salariu. Aceast modificare nu a fost nc adoptat de UE.

Interpretarea IFRIC 21: Impozitare


Interpretarea intr n vigoare pentru perioade anuale ncepnd la sau dup 1 ianuarie 2014. Comitetul
de interpretare a standardelor a fost solicitat s analizeze modul n care o entitate ar trebui s
contabilizeze datoriile pentru plata impozitelor impuse de autoriti, altele dect impozitul pe profit, n
cadrul situaiilor sale financiare. Aceast interpretare reprezint o interpretare a IAS 37 Provizioane,
datorii contingente i active contingente. IAS 37 stabilete criteriile pentru recunoaterea unei datorii,
unul dintre acestea impunnd ca o entitate s aib o obligaie actual rezultat dintr-un eveniment
trecut (cunoscut ca eveniment care oblig). Interpretarea clarific faptul c un eveniment care oblig si
care d natere unei datorii privind plata unui impozit, este acea activitate prevzut n legislaia
relevant, care determin plata unui impozit. Aceast interpretare nu a fost nc adoptat de UE.

mbuntirile anuale ale IFRS Ciclul 2010 2012 i Ciclul 2011 2013, care intr n vigoare
pentru perioade anuale ncepnd la sau dup 1 iulie 2014, neadoptate nc de UE. Adoptarea mai
devreme este permis n toate cazurile, dac acest fapt este specificat. Acest set de amendamente,
publicat ca parte a procesului de mbuntire anual, reprezint o colecie de modificri specifice ale
IFRS 2, IFRS 3, IFRS 8, IFRS 13, IAS 16, IAS 24, IAS 38 i IAS 40.

ndrumare privind trecerea la IFRS (modificri ale IFRS 10, IFRS 11 i IFRS 12)
Pentru societile care aplic IFRS adoptate de UE, ndrumarea intr n vigoare pentru perioade
anuale ncepnd la sau dup 1 ianuarie 2014. IASB a emis modificri ale IFRS 10 Situaiile financiare
consolidate, IFRS 11 Asocieri n participaie i IFRS 12 Prezentarea relaiilor cu alte entiti.
Modificrile schimb ndrumrile privind trecerea la IFRS pentru a furniza scutiri suplimentare de la
aplicarea retroactiv complet. Data aplicrii iniiale este definit n IFRS 10 drept nceputul
perioadei anuale de raportare n care IFRS 10 este aplicat pentru prima data. Evaluarea existenei
controlului se efectueaz la data aplicrii iniiale i nu la nceputul perioadei comparative. n cazul n
care evaluarea controlului are rezultate diferite conform IFRS 10 i IAS 27/SIC-12, trebuie
determinate ajustri retroactive. Totui, dac evaluarea controlului are aceleai rezultate, nu este
necesar aplicarea retroactiv. Daca se prezint mai mult de o perioada comparativ, se acord
scutiri suplimentare, prevznd retratarea unei singure perioade. Din aceleai motive, IASB a
modificat, de asemenea, IFRS 11 Asocieri n participaie i IFRS 12 Prezentarea relaiilor cu alte
entiti, pentru a include prevederi privind scutiri la trecerea la aplicarea IFRS.

13

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)
1.

PRINCIPIILE LEGALE I BAZELE DE NTOCMIRE (continuare)

Entiti de investiii (modificri ale IFRS 10, IFRS 12 i IAS 27)


Interpretarea intr n vigoare pentru perioade anuale ncepnd la sau dup 1 ianuarie 2014.
Modificarea se aplic pentru un anumit tip de activiti care se calific drept entiti de investiii. IASB
utilizeaz termenul entitate de investiii pentru a se referi la o entitate al crei obiect de activitate
este de a efectua investiii cu scopul exclusiv de obine randament din aprecierea capitalului, venituri
din investiii sau ambele situaii. De asemenea, o entitate de investiii trebuie s evalueze
performana investiiilor sale pe baza valorii juste. Astfel de entiti ar putea s includ organizaii cu
capital privat, organizaii cu capital de risc, fonduri de pensii, fonduri suverane de investiii i alte
fonduri de investiii. Conform cerinelor IFRS 10 Situaiile financiare consolidate, entitile raportoare
trebuiau s-i consolideze toate entitile n care au investit i pe care le controleaz (respectiv, toate
filialele). Modificarea referitoare la entitile de investiii prevede o excepie de la cerinele de
consolidare prevzute n IFRS 10 i solicit entitilor de investiii s evalueze anumite filiale la
valoarea just prin profit sau pierdere n loc s le consolideze. Modificarea prevede i cerinele de
prezentare a informaiilor privind entitile de investiii.

Societatea nu anticipeaz aplicarea n avans a acestor standarde i interpretri. Managementul este n


curs de a evalua efectele poteniale ale aplicrii pentru prima dat a acestor standarde n anii respectivi.
Estimri, ipoteze i raionamente contabile semnificative
n vederea ntocmirii situaiilor financiare, managementul Societii trebuie s utilizeze o serie de estimri,
ipoteze i raionamente care influeneaz valoarea raportat a activelor, datoriilor, veniturilor i
cheltuielilor precum i valoarea sumelor raportate n notele la situaiile financiare i prezentarea datoriilor
contingente. Estimrile i raionamentele sunt evaluate continuu i se bazeaz pe experiena
managementului i pe ali factori, printre care ateptrile privind evenimente viitoare care sunt
considerate rezonabile n circumstanele respective. Cu toate acestea, incertitudinea aferent acestor
ipoteze i estimri poate genera rezultate diferite fa de estimri i poate duce la ajustri semnificative
ale valorii contabile a activelor sau datoriilor n perioadele viitoare.
Estimrile i ipotezele sunt utilizate n special pentru urmtoarele elemente:
a) Rezervele minerale (rezervele de iei i gaze) sunt estimate de ctre inginerii Societii. Estimrile
sunt auditate de ctre auditori externi odat la doi ani. Rezervele comerciale sunt determinate utiliznd
estimri ale hidrocarburilor existente, factorii de recuperare i preurile viitoare ale ieiului i gazelor.
Activele aferente produciei de iei i gaze sunt amortizate pe baza metodei unitilor de producie la o
rat calculat prin referin fie la rezervele dovedite totale, fie la rezervele dovedite dezvoltate (a se
vedea mai jos politica contabil de amortizare i depreciere), determinate aa cum s-a prezentat mai sus.
Valoarea contabil net a activelor aferente produciei de iei i gaze la 31 decembrie 2013 este
prezentat n nota 5.
Nivelul rezervelor comerciale estimate este de asemenea un factor important n evaluarea deprecierii
valorii contabile a oricrui activ de dezvoltare i producie al societii.
b) Activitile de baz ale Societii genereaz cu regularitate obligaii cu privire la demontarea i mutarea
activelor, precum i obligaii de remediere a solului. Aceste obligaii de dezafectare i restaurare
reprezint valori semnificative pentru segmentul E&P (sonde de petrol i gaze, echipamente de
suprafa). La momentul apariiei obligaiei, aceasta se provizioneaz integral prin recunoaterea unei
datorii egal cu valoarea actualizat a cheltuielilor viitoare de dezafectare i restaurare. Concomitent,
pentru activul la care se refer provizionul de dezafectare se capitalizeaz o sum echivalent.
Costurile de dezafectare vor fi suportate de Societate la sfritul perioadei de operare a unor faciliti i
proprieti.
Estimrile costurilor viitoare de restaurare sunt bazate pe contractele n vigoare ncheiate cu furnizorii, pe
rapoartele inginerilor Societii, precum i pe experiena anterioar. Pentru determinarea provizioanelor
pentru costurile de restaurare este necesar estimarea ratelor de actualizare i de inflaie. Aceste
estimri au un impact semnificativ asupra valorii provizioanelor (a se vedea nota 12).

14

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)
1.

PRINCIPIILE LEGALE I BAZELE DE NTOCMIRE (continuare)


Costurile finale de dezafectare i restaurare sunt incerte i estimrile de costuri pot varia ca rspuns la
numeroi factori, printre care modificri ale legislaiei relevante, dezvoltarea unor tehnici noi de restaurare
sau experiena altor zone de producie. Alocarea n timp i suma cheltuielilor pot s se modifice i, de
exemplu, ca urmare a schimbrilor rezervelor sau ale legilor si reglementrilor sau ale interpretrii
acestora. Prin urmare, pot exista ajustri semnificative asupra provizioanelor nregistrate, care pot afecta
rezultatele viitoare.
c) n conformitate cu IAS 36, att imobilizrile necorporale ct i cele corporale sunt analizate la data
bilanului pentru a se identifica dac exist indicii de depreciere. Dac exist indicii c s-ar fi produs o
pierdere din depreciere, Societatea estimeaz valoarea recuperabil a unitii generatoare de numerar
sau a activului. Valoarea recuperabil este maximul dintre valoarea de utilizare i valoarea de vnzare,
mai puin costurile aferente vnzrii. n majoritatea cazurilor, Societatea estimeaz valoarea de utilizare.
Calculul valorii de utilizare este bazat pe bugete i previziuni i necesit o serie ampl de estimri i
ipoteze, cum sunt preurile viitoare ale produselor i/sau marjele brute, ratele de cretere, indicii de
inflaie, cursurile de schimb, ratele de actualizare etc.
Lund n considerare condiiile de pia dificile pentru centralele electrice pe gaz, centrala electric de la
Brazi a fost testat pentru depreciere la 31 decembrie 2013. Valoarea recuperabil a fost bazat pe
valoarea de utilizare. Fluxurile de trezorerie relevante sunt n concordan cu ipotezele previziunilor pe
termen mediu ale Societii, care acoper o perioad de trei ani, i pe valori dincolo de acest orizont de
timp, care au fost determinate pe baza unor ipoteze macro-economice. Principalele ipoteze de evaluare
pentru valoarea recuperabil sunt marjele din activitatea de energie electric (reprezentnd diferenele
ntre preurile la electricitate i preurile la gaz), cantitatea de electricitate produs i valoarea veniturilor
din echilibrare. Ipotezele folosite pentru primii trei ani sunt bazate pe preurile la termen, n timp ce
ipotezele pe termen mediu i lung sunt n concordan cu datele furnizate de studiile externe. Rata de
actualizare nainte de impozitare utilizat a fost 6,16%.
Ratele de actualizare nainte de impozitare relevante pentru calcul valorii de utilizare (rate care reflect
estimrile actuale de pia ale valorii n timp a banilor i riscurile specifice activului/ unitii generatoare
de numerar) sunt specifice n funcie de fiecare segment. La 31 decembrie 2013, ratele de actualizare
nainte de impozitare relevante pentru celelalte segmente au fost: 8,6% pentru E&P (2012: 8,7%) si 7,2%
pentru R&M (2012: 7,4%). Rata de actualizare nainte de impozitare relevant pentru calcul valorii de
utilizare pentru G&E la 31 decembrie 2012 a fost 7,2%.
d) Aplicarea politicii contabile a Societii pentru cheltuielile de explorare i evaluare necesit
raionamente pentru a determina dac sunt probabile beneficii economice viitoare din operarea sau
vnzarea viitoare, sau dac activitile nu au atins un stadiu care permite o evaluare rezonabil a
existenei rezervelor. Determinarea rezervelor i resurselor este n sine un proces care presupune grade
diferite de incertitudine, n funcie de sub-clasificri, i aceste estimri afecteaz n mod direct momentul
de recunoatere a cheltuielilor de explorare i evaluare. Politica de recunoatere prevede ca
managementul Societii s utilizeze o serie de estimri i ipoteze referitoare la evenimentele i
circumstanele viitoare, n special dac se poate stabili o operaiune de extracie viabil din punct de
vedere economic. Oricare dintre aceste estimri i ipoteze se poate schimba pe msur ce noi informaii
devin disponibile. Dac dup capitalizarea cheltuielilor se obin informaii care sugereaz c recuperarea
acestora este improbabil, suma capitalizat relevant este anulat n situaia veniturilor i cheltuielilor
perioadei n care noile informaii au fost disponibile.
Raionamente semnificative au fost fcute, n special, n ceea ce privete urmtoarele:
a) Managementul utilizeaz raionamente pentru stabilirea nivelului adecvat de grupare a activelor din
E&P n uniti generatoare de numerar, n special cu privire la activele din E&P care au n comun o
infrastructur semnificativ i prin urmare sunt grupate n aceeai unitate generatoare de numerar.
b) Prin natura lor, contingenele vor fi clarificate doar atunci cnd unul sau mai multe evenimente viitoare
se vor petrece sau nu. Evaluarea contingenelor implic n mod inerent utilizarea de ipoteze i estimri
semnificative ale rezultatului unor evenimente viitoare.

15

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)
2. PRINCIPII CONTABILE I DE EVALUARE
a) Costuri anterioare achiziiei licenelor de explorare
Costurile anterioare achiziiei licenelor de explorare sunt recunoscute direct ca i cheltuieli n perioada n
care sunt efectuate.
b) Costuri de achiziie a licenelor
Costurile cu achiziia licenelor de explorare sunt recunoscute n categoria imobilizrilor necorporale.
Costurile cu licenele aferente drepturilor de explorare ntr-o zon de explorare existent sunt capitalizate
i amortizate pe durata permisului de explorare.
Costurile cu achiziia licenelor sunt analizate la fiecare dat de raportare pentru a identifica dac sunt
indicii conform crora valoarea lor contabil net depete valoarea recuperabil. Aceast analiz
include confirmarea faptului c forajul de explorare este nc n desfurare sau este ferm planificat, a
faptului c s-a demonstrat c, sau este n curs de a se demonstra c descoperirea este viabil din punct
de vedere economic, pe baza unor considerente de ordin tehnic i comercial, i c a avut loc un progres
suficient n definirea planurilor de dezvoltare.
n cazul n care nicio activitate viitoare nu este planificat sau n cazul n care s-a renunat la licen sau
licena a expirat, valoarea contabil a costurilor cu achiziia licenei este recunoscut n situaia veniturilor
i cheltuielilor. La momentul stabilirii rezervelor dovedite i a aprobrii deciziei interne pentru dezvoltare,
costurile relevante sunt transferate n categoria activelor aferente produciei de iei i gaze.
c) Costuri de explorare i de evaluare
Costurile de explorare i evaluare sunt contabilizate utiliznd metoda contabil de recunoatere pe baz
de succes al acestor operaiuni. Costurile aferente activitilor geologice i geofizice sunt recunoscute
direct ca i cheltuieli atunci cnd sunt efectuate. Costurile asociate activitilor de foraj de explorare i
evaluare sunt recunoscute iniial n categoria activelor aferente rezervelor nedovedite pn la
determinarea viabilitii din punct de vedere comercial a prospeciunilor de petrol i gaze aferente. Dac
prospeciunile sunt finalizate fr succes, costurile asociate sunt incluse n situaia veniturilor i
cheltuielilor a anului. Dac prospeciunile sunt considerate viabile din punct de vedere comercial, astfel
de costuri vor fi transferate n categoria imobilizrilor corporale (active aferente produciei de iei i gaze),
la nceperea produciei. Stadiul acestor prospeciuni i al costurilor aferente este revizuit n mod regulat
de ctre conducerea tehnic, comercial i executiv, incluznd revizuirea de depreciere cel puin o dat
pe an, pentru a confirma intenia continu de a dezvolta sau de a beneficia n alt fel de descoperirea
respectiv. Cnd nu mai exist aceast intenie, costurile sunt recunoscute n situaia veniturilor i
cheltuielilor.
d) Costuri de dezvoltare i producie
Costurile de dezvoltare, inclusiv costurile efectuate pentru a permite accesul la rezerve dovedite i pentru
a pregti amplasamentul sondelor pentru foraj, costurile efectuate cu forajul i cu echiparea sondelor de
dezvoltare precum i cele efectuate pentru construcia i instalarea facilitilor de producie, sunt
capitalizate ca active aferente produciei de iei i gaze.
Costurile de producie, inclusiv costurile nregistrate pentru desfurarea activitii i ntreinerea sondelor
i a echipamentelor i facilitilor aferente (inclusiv costurile privind deprecierea i amortizarea, dup cum
este descris mai jos) i alte costuri privind operarea sondelor, echipamentelor i facilitilor aferente sunt
nregistrate drept cheltuieli pe msur ce apar.
e) Imobilizri necorporale i imobilizri corporale
Imobilizrile necorporale achiziionate de Societate sunt evaluate la cost minus amortizarea cumulat i
pierderea din depreciere cumulat.

16

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)
2. PRINCIPII CONTABILE I DE EVALUARE (continuare)
Imobilizrile corporale sunt recunoscute la costul de achiziie sau de construcie i sunt prezentate net de
amortizarea cumulat i pierderea din depreciere cumulat.
Costul imobilizrilor corporale cumprate este reprezentat de valoarea contraprestaiilor efectuate pentru
achiziionarea activelor respective precum i valoarea altor costuri direct atribuibile aducerii activelor la
locaia i condiia necesare pentru ca acestea s poat opera n modul dorit. Costul activelor construite n
regie proprie include costurile salariale, materiale, costuri indirecte de producie si alte costuri direct
atribuibile aducerii activelor la locaia i condiia curente.
n conformitate cu IAS 36, att imobilizrile necorporale ct i cele corporale sunt analizate la data
bilanului pentru a identifica dac exist indicii de depreciere. Pentru imobilizrile necorporale cu durata
de via nedeterminat, testele de depreciere sunt efectuate anual, chiar dac nu exist indicii de
depreciere.
Dac valoarea contabil net a unui activ sau a unei uniti generatoare de numerar este mai mare dect
valoarea recuperabil, o pierdere din depreciere este recunoscut pentru a reduce valoarea net
contabil a activului respectiv la nivelul valorii recuperabile. Dac motivele recunoaterii pierderii din
depreciere dispar n perioadele ulterioare, valoarea contabil net a activului este majorat pn la
nivelul valorii contabile nete. Diferena este prezentat drept alte venituri din exploatare.
Amortizarea este calculat folosind metoda liniar, cu excepia activelor din segmentul E&P, pentru care
amortizarea se calculeaz ntr-o mare msur folosindu-se metoda unitilor de producie. n situaia
veniturilor i cheltuielilor, att amortizarea ct i pierderile din deprecierea activelor de explorare sunt
prezentate ca i cheltuieli de explorare, iar cele pentru alte active sunt raportate ca i cost al vnzrilor
sau ca alte cheltuieli de exploatare.
Imobilizri necorporale
Software
Concesiuni, licene i alte imobilizri necorporale

Durata de via util (ani)


3-5
5-20, sau durata contractului

Imobilizri corporale specifice activitii din fiecare segment


E&P Active aferente produciei de iei i gaze
G&E Conducte de gaze
G&E Centrala electric n ciclu combinat
R&M Rezervoare pentru depozitare i instalaii i echipamente
pentru rafinare
R&M Sisteme de conducte
Alte imobilizri corporale
Cldiri utilizate pentru producie sau activiti administrative
Alte imobilizri corporale
Active i echipamente accesorii

metoda unitilor de producie


20 - 30
8 - 30
25 - 40
20
20 - 50
10 - 20
5 - 10

n vederea aplicrii metodei contabile de amortizare pe baza unitilor de producie, Societatea a mprit
zonele n care opereaz n 13 regiuni. Rata de amortizare este calculat pentru fiecare regiune, pe baza
cantitilor extrase i a rezervelor dovedite sau a rezervelor dovedite dezvoltate, dup caz.
Activitile de explorare i evaluare capitalizate nu sunt n general amortizate ct timp sunt aferente unor
rezerve nedovedite, dar sunt testate pentru depreciere. Odat ce rezervele sunt dovedite i viabile din
punct de vedere comercial, activele aferente sunt reclasificate n imobilizri corporale i sunt amortizate
din momentul n care ncepe producia. Costurile de explorare i dezvoltare capitalizate i echipamentele
aferente sunt n general amortizate pe baza rezervelor dovedite i dezvoltate/ rezervelor dovedite totale,
aplicnd metoda unitilor de producie; doar drepturile de explorare capitalizate i rezervele achiziionate
sunt amortizate pe baza rezervelor dovedite totale.

17

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)
2. PRINCIPII CONTABILE I DE EVALUARE (continuare)
Un element al imobilizrilor corporale i orice parte semnificativ recunoscut iniial sunt derecunoscute
n momentul cedrii sau atunci cnd nu se mai ateapt beneficii economice viitoare din utilizarea sau
vnzarea lui. Orice ctig sau pierdere din derecunoaterea activului (calculat() ca diferen ntre
ncasrile nete din vnzare i valoarea contabil net a activului) este inclus() n situaia veniturilor i
cheltuielilor la momentul derecunoaterii.
n cadrul metodei contabile de recunoatere pe baz de succes, activele individuale aferente activitilor
de producie iei i gaze i alte active sunt alocate unor centre de cost (cmpuri, blocuri, regiuni), care
stau la baza amortizrii i a testelor de depreciere. n cazul n care sonde separate sau alte active,
aparinnd aceleiai zone cu rezerve dovedite, sunt abandonate, amortizarea cumulat a unui activ
individual este posibil s nu poat fi identificat specific. n general, chiar dac valorile contabile ale
activelor abandonate pot fi identificate, pierderea din abandonarea parial a unui activ dintr-o zon nu
este recunoscut, att timp ct grupul rmas de active continu s produc iei i gaze. Se consider
faptul c activul abandonat sau cedat este amortizat integral. Costurile capitalizate aferente activului
abandonat sau cedat sunt nregistrate n contrapartid cu amortizarea cumulat a zonei creia i aparine
activul.
Cheltuielile sunt capitalizate dac un activ sau o parte a unui activ care a fost amortizat() separat i este
casat n prezent, este nlocuit() i este probabil c va aduce beneficii economice viitoare. Dac o parte a
activului nlocuit nu a fost considerat o component separat i, prin urmare, nu a fost amortizat
separat, se utilizeaz valoarea de nlocuire pentru a estima valoarea contabil net a activului(lor)
nlocuit(e) care este/(sunt) casat(e) imediat.
Activele clasificate drept deinute pentru vnzare sunt prezentate la valoarea cea mai mic dintre
valoarea contabil net i valoarea just minus costurile de vnzare. Activele imobilizate (sau grupurile
de active imobilizate) sunt catalogate drept deinute pentru vnzare dac valoarea lor contabil va fi
recuperat n principal printr-o operaiune de vnzare, i nu prin continuarea utilizrii lor. O astfel de
clasificare are la baz ipotezele c vnzarea activelor respective are o probabilitate ridicat i c activele
sunt disponibile pentru vnzarea imediat i n forma n care se prezint la momentul respectiv.
Managementul trebuie s i exprime angajamentul fa de vnzarea activelor, care se ateapt s se
califice pentru recunoatere ca vnzare ncheiat, complet, n termen de un an de la data clasificrii lor.
Imobilizrile corporale i necorporale nceteaz a mai fi amortizate odat ce au fost clasificate ca active
deinute pentru vnzare.
Avansurile pentru achiziia imobilizrilor corporale i necorporale sunt elemente nemonetare prezentate
n cadrul imobilizrilor corporale, respectiv necorporale.
f) ntreinere i reparaii majore
Costurile capitalizate cu activitile de inspecii i reparaii capitale reprezint componente separate ale
activelor corespunztoare sau ale grupurilor corespunztoare de active. Costurile capitalizate cu
inspeciile i reparaiile capitale sunt amortizate utiliznd metoda liniar, sau pe baza numrului de ore de
funcionare, pe baza cantitii produse sau pe baza altor metode similare, dac acestea reflect mai bine
intervalul de timp la care se efectueaz inspeciile (pn la urmtoarea inspecie).
Cheltuielile cu activitile majore de inspecii i reparaii cuprind costul nlocuirii activelor sau a unor pri
din active, costurile de inspecie i costurile de reparaii capitale. Costurile de inspecie asociate cu
programele majore de ntreinere sunt capitalizate i amortizate pe perioada pn la urmtoarea
inspecie.
Costurile activitilor de reparaii capitale pentru sonde sunt de asemenea capitalizate i sunt amortizate
utiliznd metoda unitilor de producie, n msura n care sunt efectuate cu succes.
Toate celelalte costuri cu reparaiile curente i ntreinerea uzual sunt recunoscute direct n cheltuieli
atunci cnd se efectueaz.

18

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)
2.

PRINCIPII CONTABILE I DE EVALUARE (continuare)


g) Leasing
Pentru a determina dac un aranjament este (sau conine) un contract de leasing, se ia n considerare
substana aranjamentului la data nceperii acestuia. Aranjamentul este evaluat pentru a stabili dac
ndeplinirea acestuia depinde de utilizarea unui anumit activ sau a anumitor active i dac aranjamentul
confer dreptul de utilizare a activului sau activelor, chiar dac acest drept nu este n mod explicit
specificat n aranjament.
Imobilizrile corporale includ i activele deinute n baza unor contracte de leasing financiar. ntruct
Societatea i asum riscurile i beneficiaz de avantajele asociate dreptului de proprietate, activele
trebuie capitalizate la intrarea n vigoare a aranjamentului la valoarea cea mai mic dintre valoarea
actualizat a plilor minime de leasing i valoarea lor just, iar ulterior amortizate pe durata de via util
sau pe durata contractului de leasing, n cazul n care aceasta este mai mic dect durata de via util.
Concomitent se recunoate o datorie echivalent cu suma capitalizat i plile viitoare de leasing sunt
mprite n cheltuieli de finanare a leasingului i n rambursri de principal.
Toate contractele de leasing care nu sunt clasificate drept leasing financiar sunt tratate drept leasing
operaional i plile aferente sunt incluse n cheltuielile operaionale n situaia veniturilor i cheltuielilor,
pe baza metodei liniare, pe durata leasingului.
h) Instrumente financiare
Cumprrile sau vnzrile de active financiare care necesit livrarea activelor ntr-un interval de timp
stabilit n general n pia prin regulamente sau convenii sunt recunoscute la data decontrii, respectiv la
data la care contractul este executat prin livrarea activelor care fac obiectul contractului. Derivativele sunt
recunoscute/ derecunoscute pe baza datei de tranzacionare, respectiv data la care Societatea i asum
obligaia de a cumpra sau de a vinde activul.
Clasificarea instrumentelor financiare la data recunoaterii iniiale depinde de scopul pentru care au fost
achiziionate i de caracteristicile lor. Toate instrumentele financiare sunt msurate iniial la valoarea lor
just plus, n cazul activelor i datoriilor financiare nerecunoscute la valoarea just prin situaia veniturilor
i cheltuielilor, orice costuri marginale direct atribuibile achiziiei sau emisiunii.
Activele financiare ale Societii cuprind creane comerciale i alte creane, numerar i echivalente de
numerar, active financiare derivate i investiii disponibile pentru vnzare.
Dup evaluarea iniial, creanele comerciale i alte creane sunt evaluate ulterior la costul amortizat,
utiliznd metoda ratei efective de dobnd, mai puin ajustrile pentru depreciere.
Dup evaluarea iniial, activele financiare disponibile pentru vnzare sunt recunoscute la valoarea just.
Modificrile valorii lor juste nu sunt ns recunoscute ca venituri sau cheltuieli, ci sunt incluse direct n
situaia rezultatului global. Pierderile generate de deprecierea acestor investiii sunt recunoscute n
situaia veniturilor i cheltuielilor i eliminate din rezerva aferent activelor financiare disponibile pentru
vnzare.
Activele financiare disponibile pentru vnzare care nu sunt listate i a cror valoare just nu poate fi
stabilit n mod credibil sunt nregistrate la costul de achiziie minus pierderile din depreciere i sunt
testate anual pentru depreciere.
Datoriile financiare ale Societii cuprind datoriile comerciale i alte datorii, credite i mprumuturi i
instrumente financiare derivate, dac este cazul.
Datoriile care nu sunt derivative sunt nregistrate la costul amortizat utiliznd metoda ratei efective de
dobnd. Dac bunurile livrate i serviciile prestate n legtur cu activitile operaionale nu au fost nc
facturate dar att datele ct i valorile referitoare la livrare/ prestare sunt cunoscute, obligaiile sunt
prezentate ca datorii i nu ca provizioane.

19

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)
2.

PRINCIPII CONTABILE I DE EVALUARE (continuare)


Instrumentele derivate sunt utilizate pentru acoperirea mpotriva riscurilor din modificrile ratelor dobnzii,
ale cursurilor de schimb i ale preurilor mrfurilor i sunt ulterior evaluate la valoarea just.
Valoarea just a instrumentelor financiare derivate reflect sumele estimate pe care Societatea le-ar plti
sau primi dac poziiile ar fi nchise la data de raportare (sfritul anului), respectiv ctigurile i pierderile
nerealizate aferente poziiilor deschise. Cotaiile primite de la bnci sau modele de evaluare adecvate au
fost utilizate pentru a estima valoarea just a instrumentelor financiare la sfritul anului.
Ctigurile i pierderile nerealizate sunt recunoscute ca venituri sau cheltuieli, cu excepia cazurilor n
care sunt ndeplinite condiiile pentru aplicarea contabilitii de acoperire mpotriva riscurilor. Pentru a
putea aplica contabilitatea de acoperire mpotriva riscurilor, trebuie s existe o documentare a relaiilor
dintre riscuri i instrumentele de acoperire mpotriva acestora, iar eficiena contractelor de acoperire
mpotriva riscurilor trebuie s fie n intervalul 80%-125%.
n cazul contractelor de acoperire mpotriva riscurilor de valoare just, modificrile valorii juste rezultate
din riscul acoperit, att pentru elementul a crui valoare este supus riscului ct i pentru instrumentul de
acoperire mpotriva riscurilor, sunt recunoscute ca venituri sau cheltuieli.
Pentru contractele de acoperire mpotriva riscurilor de trezorerie, partea eficient a modificrilor valorii
juste este recunoscut direct n situaia rezultatului global, n timp ce partea ineficient este recunoscut
imediat n situaia veniturilor i cheltuielilor. Sumele nregistrate n situaia rezultatului global sunt
transferate n profitul sau pierderea perioadelor cnd elementul care este supus riscului este recunoscut
n contul de profit i pierdere. Totui, atunci cnd tranzacia previzionat care este acoperit mpotriva
riscurilor rezult n recunoaterea unui activ nefinanciar sau a unei datorii nefinanciare, ctigurile i
pierderile nregistrate anterior n situaia rezultatului global sunt transferate din situaia rezultatului global
i incluse n valoarea iniial a activului sau datoriei respective.
Contabilitatea de acoperire mpotriva riscurilor nu se mai aplic din momentul n care instrumentul de
acoperire mpotriva riscurilor expir sau este vndut, a ajuns la maturitate sau a fost exercitat, sau nu se
mai calific pentru contabilitatea de acoperire mpotriva riscurilor. Atunci cnd o tranzacie planificat nu
mai este ateptat a se produce, ctigurile sau pierderile acumulate n rezultatul global pn la acea
dat sunt imediat transferate n situaia veniturilor i cheltuielilor.
Derivativele incluse n alte instrumente financiare sau contracte-gazd sunt tratate ca instrumente
independente dac riscurile i caracteristicile lor nu sunt strns asociate cu instrumentele-gazd, iar
instrumentele-gazd nu au fost recunoscute la valoarea just, astfel nct ctigurile i pierderile
nerealizate aferente sunt recunoscute ca venituri sau cheltuieli.
Societatea analizeaz la fiecare dat de raportare dac exist dovezi obiective c un activ financiar sau
un grup de active financiare este depreciat. Un activ financiar sau un grup de active financiare este
considerat depreciat dac i numai dac exist dovezi obiective de depreciere ca rezultat al unuia sau
mai multor evenimente care s-au petrecut dup recunoaterea iniial a activului, iar evenimentul care
genereaz pierderi are impact asupra fluxurilor de trezorerie viitoare estimate ale activului financiar sau
ale grupului de active financiare, care pot fi estimate credibil. Dovezile de depreciere cuprind indicii c un
debitor sau un grup de debitori ntmpin dificulti financiare semnificative, imposibilitate de plat sau
nerespectarea datoriilor de plat, probabilitatea c acetia vor intra n faliment sau alt proces de
reorganizare financiar i cnd datele observabile indic faptul c exist o descretere msurabil n
fluxurile de trezorerie viitoare estimate, cum ar fi schimbrile n ntrzierile de plat sau n condiiile
economice corelate cu imposibilitile de plat.
Un activ financiar (sau, dup caz, o parte a unui activ financiar sau o parte a unui grup de active
financiare similare) este derecunoscut cnd:

Drepturile de a ncasa sume generate de acel activ au expirat;

Societatea a transferat drepturile sale de a primi sume generate de acel activ sau i-a asumat o
obligaie de a plti sumele ncasate n totalitate, fr ntrzieri semnificative, ctre un ter, conform
unui acord de transfer, i fie (a) Societatea a transferat semnificativ toate riscurile i beneficiile
activului, fie (b) Societatea nici nu a transferat, nici nu a reinut semnificativ toate riscurile i beneficiile
activului, ci a transferat controlul asupra activului.

20

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)
2. PRINCIPII CONTABILE I DE EVALUARE (continuare)
mprumuturile i creanele, mpreun cu ajustrile lor de depreciere sunt trecute pe cheltuieli atunci cnd
nu exist o perspectiv realist a recuperrii viitoare i toate garaniile au fost utilizate sau transferate
ctre Societate.
O datorie financiar este derecunoscut cnd obligaia aferent este pltit, anulat sau expir.
Activele financiare i datoriile financiare sunt compensate i n situaia poziiei financiare este prezentat
valoarea net numai dac:

Exist un drept de compensare executoriu din punct de vedere legal a sumelor recunoscute; i

Exist intenia de decontare net, sau de a realiza activele i de a plti datoriile simultan.
i) Costurile ndatorrii
Costurile ndatorrii care sunt direct atribuibile achiziiei, construciei sau produciei unui activ cu ciclu
lung de producie se capitalizeaz pn n momentul n care activul este pregtit n vederea utilizrii
prestabilite sau vnzrii. Costurile ndatorrii cuprind dobnzile aferente mprumuturilor bancare pe
termen scurt i lung, amortizarea costurilor auxiliare efectuate n legtur cu contractarea mprumuturilor
i diferenele de curs valutar generate de mprumuturile n valut, n msura n care acestea sunt privite
ca o ajustare la cheltuielile cu dobnda. Toate celelalte costuri aferente mprumuturilor sunt recunoscute
drept cheltuieli n situaia veniturilor i cheltuielilor perioadei n care apar.
j) Stocuri
Stocurile sunt prezentate la valoarea cea mai mic dintre cost i valoarea realizabil net. Valoarea
realizabil net este estimat pe baza preului de vnzare aferent activitii normale mai puin costurile
estimate pentru finalizare i pentru vnzare.
Costul de producie al ieiului, gazelor naturale i al produselor petroliere din rafinare este calculat pe
baza mediei ponderate i cuprinde toate costurile efectuate n cursul normal al activitii, pentru aducerea
fiecrui produs la locaia i condiia prezente, inclusiv proporia adecvat de amortizare i depreciere i
costurile fixe bazate pe capacitatea normal de producie.
Pentru stocurile deteriorate sau cu micare lent se constituie ajustri de depreciere pe baza estimrilor
managementului.
k) Provizioane
Provizioanele se constituie pentru obligaiile curente (legale sau implicite) fa de teri, generate de un
eveniment anterior, atunci cnd este probabil ca o ieire de resurse care ncorporeaz beneficii
economice s fie necesar pentru a onora obligaiile respective, iar suma necesar pentru stingerea
obligaiilor poate fi estimat n mod credibil. Provizioanele pentru obligaii individuale sunt constituite la o
valoare egal cu cea mai bun estimare a sumelor necesare pentru stingerea obligaiilor. Acolo unde
efectul valorii n timp a banilor este semnificativ, provizioanele se actualizeaz utiliznd o rat de
actualizare nainte de impozitare care reflect, dup caz, riscurile specifice datoriei. n cazul n care se
efectueaz actualizarea provizioanelor, creterea valorii provizioanelor datorat trecerii timpului este
recunoscut drept cheltuiala financiar.
Dezafectarea activelor aferente activitilor de producie de petrol i gaze const n:
- sigilarea i abandonarea sondelor;
- curarea batalelor;
- demontarea echipamentului de subsol i a facilitilor de producie;
- recondiionarea zonelor de producie n conformitate cu cerinele licenelor i ale legislaiei n
vigoare.

21

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)
2. PRINCIPII CONTABILE I DE EVALUARE (continuare)
Activitile de baz ale Societii genereaz obligaii cu privire la demontarea i mutarea activelor,
precum i obligaii cu privire la remedierea solului. Aceste obligaii de dezafectare i restaurare prezint
valori semnificative n principal pentru segmentul E&P (sonde de iei i gaze, echipamente de suprafa).
De aceea, aceste obligaii sunt prezentate ca un element distinct. La momentul apariiei obligaiei,
aceasta se provizioneaz integral prin recunoaterea unei datorii egal cu valoarea actualizat a
cheltuielilor viitoare de dezafectare i restaurare. Concomitent, pentru activul la care se refer provizionul
de dezafectare se capitalizeaz o sum echivalent. Valoarea obligaiei se calculeaz pe baza celei mai
bune estimri. Suma capitalizat se amortizeaz pe baza metodei unitilor de producie n cazul
activitilor de extracie i producie i liniar pentru activele aferente activitilor de distribuie.
Datoriile aferente costurilor de mediu sunt recunoscute atunci cnd o aciune de decontaminare este
probabil i costurile aferente ei pot fi estimate n mod credibil. n general, provizioanele pentru costuri de
mediu sunt recunoscute odat cu angajamentul pentru un plan formal de aciuni. Valoarea recunoscut
reflect cea mai bun estimare a sumelor necesare pentru stingerea obligaiei. n cazul n care datoria va
fi stins peste un anumit numr de ani, provizionul pentru costuri de mediu este recunoscut la valoarea
actualizat a costurilor viitoare de mediu estimate.
n conformitate cu contractul de privatizare al Societii, o parte din costurile de dezafectare i de mediu
vor fi suportate de statul romn. Acea parte a costurilor ce urmeaz s fie rambursat de ctre stat este
prezentat n creane i a fost reanalizat astfel nct s reflecte cea mai bun estimare a valorii prezente
a costurilor de dezafectare i decontaminare, utiliznd aceeai rat de actualizare ca cea folosit pentru
provizioanele respective.
Efectele modificrilor aprute n ipotezele care stau la baza costurilor de dezafectare sunt recunoscute
prospectiv prin nregistrarea unei ajustri a provizionului de dezafectare, ct i printr-o ajustare
corespondent a valorii imobilizrii corporale la care se refer provizionul de dezafectare (pentru costurile
de dezafectare suportate de Petrom) sau printr-o ajustare a valorii creanei asupra statului romn (pentru
costurile de dezafectare suportate de statul romn).
Efectul din actualizarea n timp a provizionului de dezafectare este prezentat ca i cheltuieli cu dobnzile
n situaia veniturilor i cheltuielilor, net de efectul din actualizarea n timp a creanei aferente asupra
statului romn (pentru costurile de dezafectare suportate de statul romn).
Efectele modificrilor aprute n ipotezele care stau la baza costurilor de mediu sunt recunoscute
prospectiv prin nregistrarea unei ajustri a provizionului de mediu, ct i printr-o ajustare corespondent
n situaia veniturilor i cheltuielilor (pentru costurile de mediu suportate de Petrom) sau printr-o ajustare a
valorii creanei asupra statului romn (pentru costurile de mediu suportate de statul romn).
Efectul din actualizarea n timp a provizionului de mediu este prezentat ca i cheltuieli cu dobnzile n
situaia veniturilor i a cheltuielilor, net de efectul din actualizarea n timp a creanei aferente asupra
statului romn (pentru costurile de mediu suportate de statul romn).
Efectul modificrilor ratei de actualizare i a perioadei estimate pentru recuperarea creanelor asupra
statului romn, care sunt suplimentare modificrilor ratei de actualizare i a perioadei estimate de
efectuare a lucrrilor de dezafectare i de mediu, este prezentat ca i cheltuieli cu dobnzile sau venituri
din dobnzi n situaia veniturilor i cheltuielilor.
Provizioanele pentru beneficii de pensionare i pli compensatorii sunt calculate folosind metoda unitii
de credit proiectat, care mparte costul estimat al beneficiilor la care sunt ndreptii angajaii pe ntreaga
durat a angajrii i ia n considerare viitoare creteri salariale. Ctigurile sau pierderile actuariale sunt
recunoscute n ntregime n situaia veniturilor i cheltuielilor.

22

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)
2. PRINCIPII CONTABILE I DE EVALUARE (continuare)
Provizionul de restructurare (pentru ncheierea voluntar i involuntar a contractelor de munc) este
recunoscut dac planul detaliat al restructurrii a fost aprobat de management nainte de sfritul anului,
indicnd existena unui angajament irevocabil. Adeziunile voluntare cu privire la pachetele de remunerare
ale angajailor sunt recunoscute dac angajaii respectivi au acceptat oferta Societiii. Provizioanele
pentru obligaiile privind nelegerile individuale de ncetare a relaiilor contractuale sunt recunoscute la
valoarea actualizat a obligaiei, atunci cnd suma i datele plilor sunt fixe i cunoscute.
Certificatele de emisii de gaze primite gratuit de la autoritile guvernamentale (Schema UE de
comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser) reduc obligaiile aferente emisiilor de
CO2 i provizioanele sunt recunoscute numai pentru deficitul dintre emisiile efective si numrul de
certificate deinute. Provizioanele pentru deficitul dintre emisiile efective si numrul de certificate deinute
sunt msurate iniial la o valoare egal cu cea mai bun estimare a sumelor necesare pentru stingerea
obligaiilor, i anume preul de pia al certificatelor de emisii la data de raportare. Cheltuielile
corespunztoare sunt recunoscute ca i costuri privind emisiile, parte a costului vnzrilor. Dac ulterior
recunoaterii unui provizion sunt achiziionate certificate de emisii, un activ este recunoscut doar pentru
certificatele care depesc emisiile reale de CO2. Orice diferen de pre ntre provizion i certificatele
care acoper emisiile de CO2 este trecut pe cheltuieli sub form de costuri privind emisiile.
l) Impozitul pe profit i redevenele
Impozitul pe profit curent
Impozitul pe profit curent de plat se bazeaz pe profitul impozabil al anului. Profitul impozabil este diferit
de profitul raportat n situaia veniturilor i cheltuielilor, deoarece exclude elemente de venit sau cheltuial
care sunt impozabile sau deductibile n viitor i mai exclude elemente care nu vor deveni niciodat
impozabile sau deductibile. Datoria Societii aferent impozitului pe profit curent este calculat utiliznd
procente de taxare care au fost prevzute de lege sau ntr-un proiect de lege la sfritul anului, n rile n
care Societatea desfoar operaiuni care genereaz venituri impozabile.
Creanele i datoriile aferente impozitului pe profit pentru perioada curent i perioadele anterioare sunt
recunoscute la o valoare egal cu suma estimat de recuperat de la, respectiv de pltit ctre autoritile
fiscale. Managementul analizeaz periodic poziiile luate n declaraiile de impozit pe profit referitoare la
situaiile n care reglementrile fiscale sunt interpretabile i constituie provizioane dac este cazul.
Impozitul pe profit amnat
Impozitul pe profit amnat se calculeaz utiliznd metoda datoriilor bilaniere pentru diferenele temporare
la data de raportare ntre valorile fiscale ale activelor i datoriilor i valorile nete contabile ale acestora n
scopul raportrii financiare.
O datorie privind impozitul pe profit amnat se recunoate pentru toate diferenele temporare impozabile,
cu excepia cazului n care datoria privind impozitul pe profit amnat rezult din:
- recunoaterea iniial a fondului comercial sau a unui activ sau a unei datorii ntr-o tranzacie care nu
este o combinare de ntreprinderi i, n momentul realizrii tranzaciei, aceasta nu afecteaz nici profitul
contabil, nici profitul impozabil / pierderea fiscal; i
- diferenele temporare impozabile asociate investiiilor n filiale, ntreprinderi asociate, precum i
intereselor n asocierile n participare, atunci cnd societatea-mam, investitorul sau asociatul este
capabil s controleze momentul relurii diferenei temporare i exist posibilitatea ca diferena temporar
s nu fie reluat n viitorul apropiat.

23

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)
2

PRINCIPII CONTABILE I DE EVALUARE (continuare)


O crean privind impozitul pe profit amnat se recunoate pentru toate diferenele temporare deductibile,
creditele fiscale neutilizate sau pierderile fiscale neutilizate n msura n care este probabil s existe profit
impozabil viitor pe seama cruia pot fi utilizate diferenele temporare deductibile, creditele fiscale
neutilizate sau pierderile fiscale neutilizate, cu excepia cazului n care creana privind impozitul pe profit
amnat rezult din:
- recunoaterea iniial a unui activ sau a unei datorii ntr-o tranzacie care nu este o combinare de
ntreprinderi i, n momentul realizrii tranzaciei, aceasta nu afecteaz nici profitul contabil, nici profitul
impozabil (pierderea fiscal);i
- diferenele temporare deductibile asociate investiiilor n filiale, ntreprinderi asociate, precum i
intereselor n asocierile n participare, atunci cnd este probabil c diferenele temporare vor fi reversate
n viitorul previzibil/ apropiat i va exista profit impozabil viitor pe seama cruia pot fi utilizate diferenele
temporare deductibile.
Valoarea contabil a creanelor cu impozitul pe profit amnat este revizuit la data de raportare i
diminuat n msura n care nu mai este probabil disponibilitatea unui profit impozabil suficient pentru a
permite utilizarea integral sau pariala a acestor active. Creanele cu impozitul pe profit amnat sunt
analizate la data de raportare i sunt recunoscute n msura n care este probabil c va exista un profit
impozabil suficient pentru a permite utilizarea acestor creane.
Creanele i datoriile privind impozitul amnat sunt evaluate la ratele de impozitare ce se ateapt a se
aplica pentru perioada n care activul este realizat sau datoria este decontat, pe baza ratelor de
impozitare (i a legilor fiscale) care au fost reglementate sau aproape reglementate pn la data de
raportare.
Impozitul amnat aferent unor elemente nregistrate n afara contului de profit i pierdere este recunoscut
n afara contului de profit i pierdere. Elementele privind impozitul amnat sunt recunoscute in corelaie
cu tranzacia de baz n situaia rezultatului global sau direct in capitalurile proprii.
Creanele i datoriile privind impozitul pe profit amnat trebuiesc compensate dac exist dreptul legal de
a compensa creanele privind impozitul curent cu datoriile privind impozitul curent i creanele si datoriile
privind impozitul amnat sunt aferente impozitelor pe profit percepute de aceeai autoritate fiscal
aceleiai entiti impozabile.
Taxe asupra produciei
Redevenele petroliere sunt calculate pe baza valorii produciei de petrol i gaze i sunt incluse n situaia
veniturilor i cheltuielilor n costul vnzrilor.
m) Recunoaterea veniturilor
Veniturile sunt evaluate la valoarea just a contraprestaiei primite sau de primit. Veniturile sunt reduse
corespunztor cu valoarea estimat a bunurilor napoiate de clieni, rabaturi i alte elemente similare.
Vnzarea de bunuri
Veniturile din vnzarea de bunuri sunt recunoscute atunci cnd toate condiiile de mai jos sunt ndeplinite:
Societatea a transferat cumprtorilor riscurile i avantajele semnificative ce decurg din proprietatea
asupra bunurilor;
Societatea nu mai gestioneaz bunurile vndute la nivelul la care ar fi fcut-o n cazul deinerii n
proprietate a acestora i nici nu mai deine controlul efectiv asupra lor;
valoarea veniturilor poate fi evaluat n mod credibil;
este probabil ca beneficiile economice asociate tranzaciei s fie generate ctre Societate; i
costurile tranzaciei pot fi evaluate n mod credibil.

24

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)
2.

PRINCIPII CONTABILE I DE EVALUARE (continuare)


Dividende i dobnzi
Veniturile din dividende sunt recunoscute atunci cnd este stabilit dreptul acionarului de a primi plata.
Veniturile din dobnzi sunt recunoscute pe baza contabilitii de angajamente, prin referin la principalul
nerambursat i rata efectiv a dobnzii, acea rat care actualizeaz exact fluxurile viitoare preconizate
ale sumelor primite pe durata de via ateptat a instrumentului financiar, la valoarea contabil net a
activului financiar.
n) Componente de numerar i echivalente de numerar
Din punct de vedere al Situaiei fluxurilor de trezorerie, se consider c numerarul este numerarul din
casierie i din conturile bancare curente. Echivalentele de numerar reprezint depozite i investiii cu un
grad de lichiditate ridicat, cu scadene mai mici de trei luni.
o) Interese n asocieri n participaie
Conform IFRS, controlul comun reprezint un acord contractual privind divizarea controlului asupra unei
entiti economice i exist doar atunci cnd deciziile strategice financiare i operaionale aferente
entitii respective sunt luate de comun acord de ctre prile care exercit controlul (asociai n
participaie).
Societatea exercit control comun asupra activelor.
Un activ controlat n comun (ACC) presupune de cele mai multe ori c att societatea ct i asociaii dein
proprietatea asupra activului cu care s-a contribuit sau care a fost achiziionat pentru nfiinarea asociaiei
n participaie, fr ca aceasta s constituie o corporaie, un parteneriat sau o alt form juridic.
n cazul n care Societatea desfoar activiti prin intermediul ACC-urilor, aceasta recunoate n
situaiile financiare partea sa din activele controlate n comun i din datoriile pe care le are n comun,
partea sa din datoriile constituite mpreun cu ceilali asociai n legtur cu asociaia n participaie,
veniturile din vnzarea sau utilizarea prii sale din rezultatul asociaiei n participaie, mpreun cu partea
sa din cheltuielile efectuate de asociaia n participaie i orice cheltuial efectuat n legtura cu interesul
su n asociaia n participaie i o parte din producia generat de activele controlate n comun.
Societatea combin, element cu element, partea sa din activele controlate n comun i datoriile
recunoscute n comun, precum i partea sa din veniturile i cheltuielile generate de ACC cu elemente
similare din propriile situaii financiare.
p) Investiii n filiale i entiti asociate
Investiiile n filiale i entiti asociate sunt contabilizate la cost minus pierderile din depreciere.
q) Comparative
Anumite informaii comparative legate de situaia fluxurilor de trezorerie pentru anul precedent au fost
reclasificate deoarece, ncepnd cu anul 2013, dividendele primite, dobnzile primite, dobnzile pltite i
impozitul pe profit pltit au fost prezentate n cadrul surselor de finanare.
Analiza de senzitivitate a valutei inclus n nota 31 a fost prezentat considernd baza net (fr
ajustrile de depreciere) i sumele comparative au fost modificate corespunztor.

25

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)
3.

TRANZACII N VALUT
Tranzaciile n valut sunt evaluate utiliznd cursul de schimb n vigoare la data tranzaciilor. Activele i
datoriile monetare exprimate n valut sunt transformate n RON utiliznd cursul de nchidere, comunicat
de Banca Naional a Romniei:
Cursurile de schimb

31 decembrie 2013

31 decembrie 2012

Euro (EUR)
Dolar american (USD)

4,4847
3,2551

4,4287
3,3575

Diferenele care rezult n urma decontrii sumelor n valut sunt recunoscute n situaia veniturilor i
cheltuielilor perioadei n care apar. Ctigurile i pierderile nerealizate din diferene de curs aferente
elementelor monetare sunt recunoscute n situaia veniturilor i cheltuielilor anului.
Moneda funcional a Societii, determinat conform IAS 21, este RON.

26

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)
4.

IMOBILIZRI NECORPORALE
Concesiuni,
licene, i alte
imobilizri
necorporale

Active aferente
rezervelor
nedovedite

Total

1.707,74

795,70

2.503,44

22,58
7,68
(0,05)

119,88
(29,40)
(103,23)

142,46
(21,72)
(103,28)

1.737,95

782,95

2.520,90

1.232,85

374,26

1.607,11

171,19
4,05
(0,05)
-

93,70
(102,97)
(6,53)

171,19
97,75
(103,02)
(6,53)

1.408,04

358,46

1.766,50

La 1 ianuarie 2013

474,89

421,44

896,33

La 31 decembrie 2013

329,91

424,49

754,40

COST
Sold la 1 ianuarie 2013
Intrri

Transferuri la imobilizri corporale (nota 5)


Ieiri
Sold la 31 decembrie 2013
AMORTIZARE I DEPRECIERE
CUMULATE
Sold la 1 ianuarie 2013
Amortizare
Depreciere
Ieiri
Reluri de depreciere
Sold la 31 decembrie 2013
VALOARE CONTABIL NET

27

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)
5.

IMOBILIZRI CORPORALE
Terenuri, drepturi
referitoare la
terenuri i cldiri,
inclusiv cldiri pe
terenurile terilor

Active aferente
produciei de
iei i gaze

Instalaii
tehnice i
maini

Alte
instalaii,
utilaje i
mobilier

Investiii
n curs

Avansuri

Total

2.311,20

24.130,02

6.930,51

348,75

1.149,97

55,47

34.925,92

22,99
(14,78)
69,52
(27,82)

3.725,70
165,62
(415,65)

352,15
583,12
(62,13)

3,34
8,84
(14,82)

721,00
(666,94)
(83,04)

77,76
(54,14)
-

4.902,94
21,72
69,52
(603,46)

2.361,11

27.605,69

7.803,65

346,11

1.120,99

79,09

39.316,64

Sold la 1 ianuarie 2013

556,08

7.048,72

2.122,68

188,92

127,68

0,09

10.044,17

Amortizare
Depreciere
Transferuri *)
Ieiri
Reluri de depreciere

106,94
5,32
(5,39)
(20,29)
(0,02)

1.560,70
345,27
(381,24)
-

540,80
5,01
5,64
(61,80)
-

30,43
2,49
(0,24)
(14,66)
-

9,37
(0,01)
(83,27)
(4,61)

(0,01)

2.238,87
367,46
(561,26)
(4,64)

Sold la 31 decembrie 2013

642,64

8.573,45

2.612,33

206,94

49,16

0,08

12.084,60

La 1 ianuarie 2013

1.755,12

17.081,30

4.807,83

159,83

1.022,29

55,38

24.881,75

La 31 decembrie 2013

1.718,47

19.032,24

5.191,32

139,17

1.071,83

79,01

27.232,04

COST
Sold la 1 ianuarie 2013
Intrri **)
Transferuri *)
Transferuri din active deinute pentru vnzare
Ieiri
Sold la 31 decembrie 2013
AMORTIZARE I DEPRECIERE CUMULATE

VALOARE CONTABIL NET

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
*) Suma net reprezint transferuri din imobilizri necorporale (a se vedea nota 4).
**) Include intrri n leasing financiar n sum de 174,45 milioane RON, n principal pentru fabrica de hidrogen, i titluri de proprietate asupra terenurilor n sum de 3,63 milioane RON.

28

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)

5.

IMOBILIZRI CORPORALE (continuare)


Imobilizrile corporale includ mijloace fixe achiziionate prin leasing financiar cu o valoare contabil net
de 281,31 milioane RON la 31 decembrie 2013 (2012: 123,44 milioane RON).
n 2013, Societatea a capitalizat n valoarea imobilizrilor corporale i necorporale costurile ndatorrii
aferente anului curent n sum de 0,67 milioane RON (2012: 81,27 milioane RON). Societatea a ncetat
s capitalizeze costurile ndatorrii n cursul anului 2013, ca urmarea a finalizrii proiectelor eligibile
pentru capitalizare.
Suplimentar, cheltuielile capitalizate n timpul construciei imobilizrilor corporale i necorporale includ, de
asemenea, suma de 668,25 milioane RON (2012: 487,81 milioane RON).
Pentru detalii privind ajustrile de depreciere, a se vedea nota 19.

29

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)

6.

INVESTIII
La 31 decembrie 2013, Societatea deinea urmtoarele titluri de participare:

Numele societii
Filiale
OMV Petrom Marketing SRL
ICS Petrom Moldova SA
Tasbulat Oil Corporation LLP*
OMV Petrom Gas SRL
Petrom Aviation SA
OMV Petrom Wind Power SRL
Petromed Solutions SRL
OMV Petrom Ukraine E&P
GmbH
OMV Petrom Ukraine Finance
Services GmbH
OMV Bulgaria OOD
OMV Srbija DOO
Petrom Ndlac SRL
Solar Jiu SRL
Kom Munai LLP
Petrochemicals Arge SRL
Trans Gas LPG Services SRL
Petrom Exploration & Production
Limited
Entiti asociate
Franciza Petrom 2001 SA

Domeniul de activitate

Distribuie de combustibil
Distribuie de combustibil
Explorare i foraj de iei
n Kazahstan
Distribuie de gaze
Servicii aeroportuare
Producie de energie
eolian
Servicii medicale
Explorare i foraj de iei
i gaze n Ucraina
Alte servicii
Distribuie de combustibil
Distribuie de combustibil
Distribuie de combustibil
Producie de energie
solar
Explorare i foraj de iei
n Kazahstan
Producia petrochimiei n
Rafinrie
Servicii de transport GPL
Servicii de explorare i
producie

Asociaia Romn pentru


Relaia cu Investitorii

Distribuie de produse
petroliere
Distribuie de produse
petroliere
Distribuie de combustibil
Distribuie de gaze
naturale
Servicii de informare i
reprezentare public

Alte investiii
Bursa de Mrfuri Oltenia Craiova
Telescaun Tihua SA
Agribac SA
Benz Oil SA
Credit Bank
Forte Asigurri - Reasigurri SA

Alte servicii financiare


Transport pe cablu
Creterea animalelor
Distribuie de combustibil
Alte servicii financiare
Servicii de asigurri

Brazi Oil & Anghelescu Prod


Com SRL
Fontegas Peco Mehedini SA
Congaz SA

Cost

Ajustri
de
valoare

Valoare
contabil
net

100,00%
100,00%

1.389,86
103,22

99,58

1.389,86
3,64

100,00%
99,99%
99,99%

215,87
8,65
54,14

134,15
24,06

81,72
8,65
30,08

99,99%
99,99%

119,93
3,00

119,93
3,00

100,00%

198,30

198,30

100,00%
99,90%
99,96%
98,51%

0,06
138,02
181,91
8,23

3,62

0,06
138,02
181,91
4,61

99,99%

0,10

0,10

95,00%

36,82

36,82

95,00%
80,00%

0,00
4,20

0,00
3,89

0,31

50,00%

0,00

0,00

40,00%

0,20

0,20

37,70%
37,40%

1,82
3,76

1,82
3,76

28,59%

14,16

14,16

20,00%

0,00

0,00

2,63%
1,68%
0,79%
0,48%
0,22%
0,09%

0,00
0,01
0,11
0,22
0,32
0,02

0,00
0,01
0,11
0,22
0,32
0,02

Procentajul
de interes

Total
2.482,93
308,58
2.174,35
*) Deinut prin Tasbulat Oil Corporation BVI ca i societate-mam.
Not: Sumele egale cu zero sunt prezentate dup cum urmeaz: -. Sumele mai mici de 0,01 milioane RON sunt
prezentate dup cum urmeaz: 0,00.

30

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)
6.

INVESTIII (continuare)
La 31 decembrie 2012, Societatea deinea urmtoarele titluri de participare:
Numele societii
Filiale
OMV Petrom Marketing SRL
ICS Petrom Moldova SA
Tasbulat Oil Corporation LLP *
OMV Petrom Gas SRL
Petrom Distribuie Gaze SRL
Petrom Aviation SA
OMV Petrom Wind Power SRL
Petrom LPG SA
Petromed Solutions SRL
OMV Bulgaria OOD
OMV Srbija DOO
Petrom Ndlac SRL
Kom Munai LLP
Petrochemicals Arge SRL
Trans Gas LPG Services SRL
Petrom Exploration &
Production Limited
Entiti asociate
Franciza Petrom 2001 SA
Brazi Oil & Anghelescu Prod
Com SRL
Fontegas Peco Mehedini SA
Congaz SA
Asociaia Romn pentru
Relaia cu Investitorii
Alte investiii
Bursa De Mrfuri Oltenia
Craiova
Telescaun Tihua SA
Agribac SA
Benz Oil SA
Credit Bank
Forte Asigurri Reasigurri SA

Domeniul de activitate

Distribuie de combustibil
Distribuie de combustibil
Explorare i foraj de iei
n Kazahstan
Distribuie de gaze
Distribuie de gaze
Servicii aeroportuare
Producie de energie
eolian
Distribuie GPL
Servicii medicale
Distribuie de combustibil
Distribuie de combustibil
Distribuie de combustibil
Explorare i foraj de iei
n Kazahstan
Producia petrochimiei n
Rafinrie
Servicii de transport GPL
Servicii de explorare i
producie

Distribuie de produse
petroliere
Distribuie de produse
petroliere
Distribuie de combustibil
Distribuie de gaze
naturale
Servicii de informare i
reprezentare public

Cost

Ajustri
de
valoare

Valoare
contabil
net

100,00%
100,00%

1.389,86
103,22

93,08

1.389,86
10,14

100,00%
99,99%
99,99%
99,99%

215,87
8,65
92,30
54,14

134,51
63,30
16,71

81,36
8,65
29,00
37,43

99,99%
99,99%
99,99%
99,90%
99,90%
98,51%

119,93
122,31
3,00
138,02
5,59
8,23

50,24
3,62

119,93
72,07
3,00
138,02
5,59
4,61

95,00%

36,82

36,82

95,00%
80,00%

0,00
4,20

0,00
3,89

0,31

50,00%

0,00

0,00

40,00%

0,20

0,20

37,70%
37,40%

1,82
3,76

1,82
3,76

28,59%

14,16

14,16

20,00%

0,00

0,00

2,63%
1,68%
0,79%
0,48%
0,22%
0,09%

0,00
0,01
0,11
0,22
0,32
0,02

0,00
0,01
0,11
0,22
0,32
0,02

2.322,76

408,63

1.914,13

Procentajul
de interes

Alte servicii financiare


Transport pe cablu
Creterea animalelor
Distribuie de combustibil
Alte servicii financiare
Servicii de asigurri

Total

*) Deinut prin Tasbulat Oil Corporation BVI ca i societate-mam.


Not: Sumele egale cu zero sunt prezentate dup cum urmeaz: -. Sumele mai mici de 0,01 milioane RON sunt
prezentate dup cum urmeaz: 0,00.

31

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)
7.

CREANE I ALTE ACTIVE FINANCIARE


a) Creanele comerciale sunt n sum de 1.312,17 milioane RON la 31 decembrie 2013 (2012: 1.711,71
milioane RON). Sumele sunt prezentate nete de ajustrile de depreciere, care sunt detaliate la punctul 7
c) de mai jos.
b) Alte active financiare (nete de ajustri de depreciere)
Termen de lichiditate
31 decembrie
2013

sub 1 an

peste 1 an

mprumuturi acordate filialelor (nota 26)


Sume recuperabile de la statul romn
Alte active financiare

1.373,53
2.249,88
164,70

55,18
180,44
117,92

1.318,35
2.069,44
46,78

Total

3.788,11

353,54

3.434,57

Termen de lichiditate
mprumuturi acordate filialelor (nota 26)
Sume recuperabile de la statul romn
Alte active financiare

31 decembrie
2012
2.196,15
2.288,33
136,59

sub 1 an
419,36
92,10

peste 1 an
1.776,79
2.288,33
44,49

4.621,07

511,46

4.109,61

Total
Sume recuperabile de la statul romn

Conform contractului de privatizare, Societatea are obligaia de a nchide sondele care sunt abandonate
i care urmeaz s fie scoase din funciune. Aceste cheltuieli vor fi recuperate de la statul romn, ntruct
se refer la activiti de explorare i producie (E&P) efectuate naintea procesului de privatizare a
Societii, n 2004. Ca urmare, OMV Petrom S.A. a nregistrat datorii estimate cu dezafectarea i
respectiv creane de la statul romn avnd o valoare prezent net de 1.895,73 milioane RON la 31
decembrie 2013 (2012: 1.956,22 milioane RON). De asemenea, Societatea a nregistrat creane de la
statul romn referitoare la obligaiile de mediu n E&P, R&M i Doljchim avnd o valoare prezent net de
354,15 milioane RON (2012: 332,11 milioane RON) ntruct existau naintea procesului de privatizare a
OMV Petrom S.A.

32

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)
7.

CREANE I ALTE ACTIVE FINANCIARE (continuare)


c) Ajustri de depreciere
Evoluia ajustrilor de depreciere pentru mprumuturile acordate filialelor se prezint astfel:
Anul 2013
1 ianuarie

556,78

Creteri/ (reluri)
Ieiri
Reluri de depreciere

(74,55)
-

31 decembrie

482,23

Evoluia ajustrilor pentru deprecierea creanelor comerciale i a altor active financiare se prezint astfel:

Creane comerciale

Alte active
financiare

Total

1 ianuarie 2013

88,83

380,32

469,15

Creteri/ (reluri)
Utilizri

12,79
(3,88)

34,91
-

47,70
(3,88)

31 decembrie 2013

97,74

415,23

512,97

Valoarea brut a creanelor comerciale depreciate la 31 decembrie 2013 este de 97,82 milioane RON
pentru creane comerciale (2012: 89,05 milioane RON) i de 427,68 milioane RON pentru alte active
financiare (2012: 419,90 milioane RON).
d) Vechimea creanelor comerciale i a altor active financiare care i-au depit termenul, dar nu au
fost ajustate pentru depreciere, se prezint astfel:
Creane comerciale

31 decembrie 2013

31 decembrie 2012

Pn la 60 de zile restante
ntre 61 - 120 de zile restante
Peste 120 de zile restante

5,30
-

27,87
-

Total

5,30

27,87

31 decembrie 2013

31 decembrie 2012

Pn la 60 de zile restante
ntre 61 - 120 de zile restante
Peste 120 de zile restante

0,24
-

0,21
-

Total

0,24

0,21

Alte active financiare

33

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)
8.

ALTE ACTIVE
Valorile nete contabile ale altor active la 31 decembrie 2013 i 2012 au fost dup cum urmeaz:
Termen de lichiditate
31 decembrie
2013

sub 1 an

peste 1 an

31,02
28,44
96,20

31,02
28,44
96,20

155,66

155,66

Cheltuieli n avans
Cheltuieli n avans pentru chirii
Alte active
Total

Termen de lichiditate
31 decembrie
2012

sub 1 an

peste 1 an

51,18
24,14
49,92

39,45
24,14
49,92

11,73
-

125,24

113,51

11,73

Cheltuieli n avans
Cheltuieli n avans pentru chirii
Alte active
Total
9.

STOCURI

iei
Gaze naturale
Alte materii prime
Producia n curs de execuie
Produse finite
Avansuri pentru cumprri de stocuri
Total

31 decembrie
2013
344,77
57,32
228,34
117,91
777,68
0,72

31 decembrie
2012
355,49
92,93
349,82
135,58
791,08
0,41

1.526,74

1.725,31

Costul materialelor si bunurilor consumate n cursul anului 2013 (folosite n producie sau revndute) este
4.373,44 milioane RON (2012: 6.271,37 milioane RON).
10.

ACTIVE DEINUTE PENTRU VNZARE

Terenuri si construcii
Instalaii tehnice i maini
Creane privind impozitul pe profit amnat (nota 16)
Total

31 decembrie
2013
1,33
0,13
1,64

31 decembrie
2012
70,85
0,13
1,59

3,10

72,57

n cursul anului 2013, OMV Petrom S.A. i filialele Raiffeisen Evolution au ncheiat un acord de reziliere a
contractului de vnzare-cumprare semnat anterior pentru terenuri n Bucureti. Prin urmare, activele au
fost transferate napoi n imobilizri corporale, n categoria terenurilor.

34

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)
11.

CAPITALURI PROPRII
Capitalul social
Capitalul social al OMV Petrom S.A. const n 56.644.108.335 de aciuni pltite integral la 31 decembrie
2013 (2012: acelai numr) avnd o valoare nominal total de 5.664,41 milioane RON.
La 31 decembrie 2013, valoarea contabil total a capitalului social a fost n sum de 5.664,41 milioane
RON (2012: 18.983,37 milioane RON). n cursul anului 2013 Societatea a utilizat ajustarea de inflaie
aferent capitalului social n sum de 13.318,96 milioane RON (Romania a avut o economie
hiperinflaionist pn n luna ianuarie 2014) pentru acoperirea pierderii cumulate aferente. Aceasta a
fost aprobat n Adunarea General a Acionarilor din data de 22 aprilie 2013.
Rezerve
Rezervele cuprind rezultatul reportat, alte rezerve nedistribuibile (rezerva legal, rezerva aferent
facilitii privind cota geologic i alte rezerve din faciliti fiscale), rezerva aferent contractelor de
acoperire a riscurilor de trezorerie, precum i aciunile proprii.
Rezerva aferent facilitii privind cota geologic inclus n alte rezerve este n sum de 5.062,84
milioane RON (2012: aceeai sum). Pn la 31 decembrie 2006 OMV Petrom S.A. a beneficiat de o
facilitate fiscal privind cota geologic de pn la 35% din valoarea de pia a cantitii de petrol i gaze
extrase n cursul anului. Aceast facilitate a fost recunoscut direct n rezerve. Aceast cot a fost
limitat n scop investiional i nu este distribuibil, fiind scutit de la impozitare.
Rezerva legal inclus n alte rezerve este n sum de 1.132,88 milioane RON (2012: 1.039,65 milioane
RON). OMV Petrom S.A. stabilete rezerva legal n conformitate cu prevederile Legii societilor
comerciale din Romnia, care impune ca 5% din profitul contabil anual nainte de impozitare s fie
transferat la rezerve legale, pn cnd soldul acestei rezerve atinge 20% din capitalul social al Societii.
Alte rezerve din faciliti fiscale sunt n sum de 208,60 milioane RON (2012: aceeai sum).
Rezerva aferent contractelor de acoperire a riscurilor de trezorerie este generat de contractele de
acoperire a riscurilor de trezorerie ncheiate de Societate, atunci cnd aceste contracte sunt nregistrate
n conformitate cu metoda contabil de acoperire mpotriva riscurilor. Pentru a proteja fluxurile de
trezorerie ale Societii n 2012, OMV Petrom S.A. a angajat n septembrie 2011 instrumente de
acoperire a riscului de pre al ieiului de tip swap, fixnd astfel preul ieiului Brent la aproximativ 101
USD/ baril pentru un volum de 30.000 barili/ zi. Aceste instrumente au fost nregistrate n conformitate cu
metoda contabil de acoperire mpotriva riscurilor de trezorerie. n cursul anului 2012 instrumentele de
acoperire a riscului privind preul ieiului au fost realizate, genernd o cheltuial de 394,08 milioane RON.
La 31 decembrie 2012, n capitalurile proprii nu mai existau solduri aferente acestor contracte de
acoperire a riscurilor. n anul 2013, Societatea nu a ncheiat contracte de acoperire mpotriva riscurilor.
Pentru mai multe detalii, a se vedea nota 31.

35

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)
12.

PROVIZIOANE
Beneficii de
pensionare i
alte obligaii
similare

Dezafectare i
restaurare

Alte
provizioane

Total

1 ianuarie 2013
din care termen scurt
din care termen lung

232,86
232,86

6.109,75
357,84
5.751,91

1.462,91
834,80
628,11

7.805,52
1.192,64
6.612,88

Utilizri
Constituiri/ (reversri)

(16,10)
80,05

(195,42)
119,33

(619,88)
37,37

(831,40)
236,75

31 decembrie 2013

296,81

6.033,66

880,40

7.210,87

296,81

370,04
5.663,62

286,96
593,44

657,00
6.553,87

din care termen scurt


din care termen lung

Provizioane pentru beneficii de pensionare i alte obligaii similare


Angajaii Societii sunt ndreptii s primeasc pli compensatorii la terminarea contractului de
angajare sau la mplinirea vrstei de pensionare. Valoarea acestor drepturi depinde de numrul de ani de
serviciu i de nivelul de salarizare de la finalul perioadei de angajare. Nivelul obligaiilor de plat a fost
determinat pe baza calculelor efectuate de actuari independeni utiliznd urmtorii parametrii: o rat de
actualizare de 4,85% (2012: 6,48%), o rat a inflaiei de 2,02% (2012: 3,15%) i o cretere salarial
anual medie de 5,00% (2012: 6,00%).
Provizioane privind dezafectarea i restaurarea
Modificrile provizionului de dezafectare i restaurare sunt prezentate n tabelul de mai jos. n cazul
modificrilor ulterioare n costurile estimate de restaurare, doar efectul modificrii asupra valorii
actualizate este nregistrat n perioada respectiv. Dac valoarea estimat a costurilor de dezafectare
crete, surplusul este amortizat pe durata de via util rmas, iar dac scade, valoarea capitalizat
anterior este redus corespunztor. Provizionul de dezafectare i restaurare pentru anul ncheiat la 31
decembrie 2013 a fost calculat utiliznd o rat de actualizare de 4,85% (2012: 6,48%) i o rat a inflaiei
de 2,02% (2012: 3,15%).
Revizuirea estimrilor pentru provizioanele de dezafectare i restaurare sunt determinate de revizuirea
anual a costurilor de restaurare, a numrului de sonde i a altor elemente relevante, precum i a
orizontului de timp estimat pentru efectuarea lucrrilor de dezafectare i restaurare.
Societatea a nregistrat o crean asupra statului romn referitoare la obligaiile de dezafectare i de
restaurare, prezentat n nota 7.
Evoluia provizionului de dezafectare i restaurare se prezint astfel:
2013

2012

Sold la 1 ianuarie 2013

6.109,75

6.102,32

Efectul revizuirii estimrilor


Efectul actualizrii
Decontri n cursul anului

(247,86)
367,19
(195,42)

(257,25)
427,26
(162,58)

Sold la 31 decembrie 2013

6.033,66

6.109,75

36

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)
12. PROVIZIOANE (continuare)
Revizuirea estimrilor impacteaz activele care urmeaz s fie dezafectate sau creana aferent asupra
statului. Efectul din actualizarea n timp este prezentat n situaia veniturilor i cheltuielilor pe linia de
cheltuieli cu dobnzile (dup cum este prezentat n nota 21) net de efectul din actualizarea n timp a
creanei aferente asupra statului. Efectul modificrii ratei de actualizare sau a perioadei estimate pentru
recuperarea creanelor de la stat (care sunt suplimentare modificrii ratei de actualizare sau a perioadei
estimate pentru costurile de dezafectare) este prezentat ca i cheltuieli cu dobnzile sau venituri din
dobnzi n situaia veniturilor i cheltuielilor.
Alte provizioane se prezint dup cum urmeaz:
31 decembrie 2013

Total

sub 1 an

peste 1 an

Provizioane de mediu
Alte provizioane legate de personal
Provizioane pentru litigii
Alte provizioane

173,38
58,66
445,03
203,33

52,40
58,66
77,45
98,45

120,98
367,58
104,88

Total

880,40

286,96

593,44

Total

sub 1 an

peste 1 an

232,12
132,40
492,87
605,52

117,47
132,40
95,26
489,67

114,65
397,61
115,85

1.462,91

834,80

628,11

31 decembrie 2012
Provizioane de mediu
Alte provizioane legate de personal
Provizioane pentru litigii
Alte provizioane
Total
Provizioane de mediu

Provizioanele de mediu sunt estimate de ctre management pe baza listei proiectelor de mediu pe care
OMV Petrom S.A. are obligaia s le ndeplineasc. Experii n probleme de mediu ai Societii au fcut
cele mai bune estimri n vederea determinrii provizioanelor necesare de nregistrat la 31 decembrie
2013. Ratele de actualizare i de inflaie utilizate pentru calcularea provizionului de dezafectare i
restaurare sunt utilizate i pentru calcularea provizioanelor de mediu.
Societatea a nregistrat creane asupra statului romn referitoare la obligaiile de mediu din E&P, R&M i
Doljchim, ntruct aceste obligaii existau naintea procesului de privatizare.
Alte provizioane legate de personal
n alte provizioane legate de personal este inclus n principal provizionul de restructurare nregistrat de
Societate n urma aprobrii planului de restructurare i comunicrii acestuia prilor vizate.
Provizioane pentru litigii
Societatea monitorizeaz toate litigiile existente mpotriva sa i estimeaz probabilitatea pierderilor i a
costurilor aferente colabornd cu avocai interni i externi. Societatea a estimat datoriile poteniale
referitoare la cazurile n desfurare i a nregistrat cea mai bun estimare a plilor probabile.

37

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)
12.

PROVIZIOANE (continuare)
Alte provizioane
La 31 decembrie 2012, alte provizioane pe termen scurt erau reprezentate n principal de provizioanele
pentru impozite de plat ctre statul romn, n sum de 235,71 milioane RON, i provizioanele pentru
dobnzi de ntrziere pretinse n urma primirii rezultatelor preliminare ale controlului fiscal de fond pentru
OMV Petrom S.A. aferent anilor 2009 i 2010, n sum de 209,03 milioane RON (a se vedea nota 21).
Scderea soldului la 31 decembrie 2013 s-a datorat n principal utilizrii provizionului, n urma plilor
efectuate ctre autoritile fiscale.
n alte provizioane pe termen lung este inclus suma de 104,88 milioane RON (2012: 115,85 milioane
RON) reprezentnd costurile estimate n legtur cu nchiderea rafinriei Arpechim.
Certificate de emisii
Directiva 2003/87/EC a Parlamentului European i a Consiliului European a stabilit o schem de
comercializare a certificatelor privind emisiile de gaze cu efect de ser, solicitnd statelor membre s
redacteze planuri naionale de alocare a certificatelor de emisii. Romnia a fost admis n aceast
schem n ianuarie 2007, cnd s-a alturat UE.
n cadrul acestei scheme OMV Petrom S.A. are dreptul s primeasc 3.006.806 certificate de emisii
pentru anul 2013 (2012: s-au primit 4.287.525 certificate de emisii).
n cursul anului 2013 Societatea a nregistrat achiziii nete de 159.507 certificate de emisii (2012: nu a
nregistrat vnzri/ achiziii de certificate).
Deficitul de certificate de emisii se provizioneaz. Pn la 31 decembrie 2013, Societatea nu a avut
deficit de certificate de emisii.

13.

MPRUMUTURI PURTTOARE DE DOBNZI


La 31 decembrie 2013 i 31 decembrie 2012, OMV Petrom S.A. avea urmtoarele mprumuturi:
mprumuturi purttoare de dobnzi pe termen scurt
Creditor
Banca Europeana pentru Reconstrucie i Dezvoltare (a)
Banca pentru Comer i Dezvoltare a Mrii Negre (b)
Banca European pentru Investiii (c)
Raiffeisen Bank SA (d)
Cash pooling (e)
Dobnda de plat
Cheltuieli n avans aferente mprumuturilor
Total mprumuturi purttoare de dobnzi pe termen scurt

31 decembrie
2013
95,07
85,42
343,32
10,13
(1,46)
532,48

31 decembrie
2012
411,20
22,14
84,36
0,02
964,90
17,45
(6,19)
1.493,88

mprumuturi purttoare de dobnzi pe termen lung


Creditor
Banca European pentru Reconstrucie i Dezvoltare (a)
Banca pentru Comer i Dezvoltare a Mrii Negre (b)
Banca European de Investiii (c)
Cheltuieli n avans aferente mprumuturilor
Total mprumuturi purttoare de dobnzi pe termen lung
Total mprumuturi purttoare de dobnzi

31 decembrie
2013
564,18
698,33
(8,78)

31 decembrie
2012
916,74
44,29
773,97
(17,95)

1.253,73

1.717,05

1.786,21

38

3.210,93

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)
13. MPRUMUTURI PURTTOARE DE DOBNZI (continuare)
(a) n 2009, OMV Petrom S.A. a semnat dou contracte de mprumut cu Banca European pentru
Reconstrucie i Dezvoltare:
(i) Un mprumut fr constituire de garanii cu o limit de 200,00 milioane EUR, pentru construirea
centralei electrice de la Brazi. Contractul a fost semnat la data de 8 mai 2009 i scadena final
este 10 noiembrie 2020. La 31 decembrie 2013 suma datorat este de 659,25 milioane RON
(echivalentul a 147,00 milioane EUR) (2012: 744,90 milioane RON, echivalentul a 168,20
milioane EUR).
(ii) Un mprumut fr constituire de garanii cu o limit de 275,00 milioane EUR, pentru finanarea
unui program de proiecte de mediu n cadrul unor activiti diverse (explorare i producie,
rafinare, distribuie), semnat la 31 martie 2009, cu scadena la 16 noiembrie 2015 (pentru suma
maxim de 150,00 milioane EUR) i la 15 noiembrie 2013 (pentru restul sumei de 125,00
milioane EUR). Tragerile la 31 decembrie 2012 n sum de 583,04 milioane RON (echivalentul a
131,65 milioane EUR) au fost rambursate integral n cursul anului 2013.
(b) Pentru finanarea programului de mediu, OMV Petrom S.A. a semnat un contract de mprumut paralel
cu Banca pentru Comer i Dezvoltare a Mrii Negre, cu o limit de 25,00 milioane EUR. Contractul a
fost semnat la 27 aprilie 2009 i scadena final este 15 noiembrie 2015. Tragerile la 31 decembrie
2012 n sum de 66,43 milioane RON (echivalentul a 15,00 milioane EUR) au fost rambursate
integral n cursul anului 2013.
(c) Pentru construirea centralei electrice de la Brazi, OMV Petrom S.A. a semnat i un contract de
mprumut fr constituire de garanii, cu limita de 200,00 milioane EUR, cu Banca European de
Investiii. Contractul a fost semnat la 8 mai 2009 i scadena final este 15 iunie 2023. Suma datorat
la 31 decembrie 2013 a fost de 783,75 milioane RON (echivalentul a 174,76 milioane EUR) (2012:
858,33 milioane RON, echivalentul a 193,81 milioane EUR).
(d) Facilitatea de credit fr constituire de garanii cu o limit de 135,60 milioane EUR, contractat de la
Raiffeisen Bank, const n dou subfaciliti: subfacilitatea A cu scadena prelungit pn la 31
decembrie 2014 (pentru suma de 95,00 milioane EUR) i subfacilitatea B cu scadena final la 15
decembrie 2015 (pentru suma de 40,60 milioane EUR). Subfacilitatea A poate fi folosit numai n
RON i numai de ctre OMV Petrom S.A. ca i linie de credit. Subfacilitatea B poate fi folosit n
EUR, USD sau RON de ctre OMV Petrom S.A., OMV Petrom Marketing S.R.L (n limita a 40,60
milioane EUR) i de ctre SC Petrom Aviation S.A. (n limita maxim de 10,00 milioane EUR) numai
pentru emiterea de acreditive i/ sau pentru emiterea de scrisori de garanie. Facilitatea de credit nu a
fost utilizat la 31 decembrie 2013.
(e) Contracte de cash pooling cu scadena la 26 aprilie 2014, rennoibile anual, au fost semnate ntre
OMV Petrom S.A. i urmtoarele entiti afiliate:
(i) OMV Petrom Marketing S.R.L. pentru sume de pn la 1.500,00 milioane RON. Soldul la 31
decembrie 2013 este n sum de 147,01 milioane RON (31 decembrie 2012: 777,33 milioane
RON).
(ii) OMV Petrom Gas S.R.L. pentru sume de pn la 350,00 milioane RON. Soldul la 31
decembrie 2013 este n sum de 186,90 milioane RON (31 decembrie 2012: 133,92 milioane
RON).
(iii) OMV Petrom Wind Power S.R.L. pentru sume de pn la 100,00 milioane RON. Soldul la 31
decembrie 2013 este n sum de 3,93 milioane RON (31 decembrie 2012: 6,08 milioane
RON).
(iv) Petromed Solutions S.R.L. pentru sume de pn la 15,00 milioane RON. Soldul la 31
decembrie 2013 este n sum de 4,34 milioane RON (31 decembrie 2012: 4,84 milioane
RON).
(v) Petrom Aviation S.A. pentru sume de pn la 15,00 milioane RON. Soldul la 31 decembrie
2013 este n sum de 1,14 milioane RON (31 decembrie 2012: 4,24 milioane RON).

39

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)
13. MPRUMUTURI PURTTOARE DE DOBNZI (continuare)
(vi) La 31 decembrie 2012, soldul pentru Petrom LPG S.A. este in suma de 38,49 milioane RON.
La 31 decembrie 2013, nu mai exist sold, ca urmare a vnzrii societii n cursul anului
2013.
(vii) La 31 decembrie 2012, Petrom avea o crean aferent contractului de cash pooling ncheiat
cu Petrom Distribuie Gaze S.R.L. n sum de 4,56 milioane RON. La 31 decembrie 2013, nu
mai exist sold n relaie cu Petrom Distribuie Gaze S.R.L., ca urmare a vnzrii societii n
cursul anului 2013.
Rata dobnzii aferent acestor contracte de cash pooling este calculat ca fiind minimul dintre rata de
referin a Bncii Naionale a Romniei i rata dobnzii ROBOR la o lun, valabil n prima zi lucrtoare a
fiecrei luni.
(f) Pe 22 noiembrie 2011 OMV Petrom S.A. a nlocuit contractele de mprumut n sum de 875,00
milioane EUR semnate n 2008 i 2009 cu un consoriu de bnci cu o nou facilitate de tip revolving,
fr constituire de garanii, n sum de 930,00 milioane EUR, cu un nou consoriu de bnci, cu o
maturitate de 3 ani i posibilitatea de prelungire pentru nc 2 ani. Consoriul de bnci include Banca
Comercial Romn S.A (Erste Bank), Barclays Bank PLC, BRD Groupe Socit Gnrale S.A.,
Citibank Europe plc, BNP Paribas-Fortis Bank SA/NV Bruxelles sucursala Bucureti, ING Bank N.V.
Amsterdam sucursala Bucureti, J.P. Morgan Europe Limited, OTP Bank Romania SA, Raiffeisen
Bank International AG, Raiffeisenlandesbank Niederosterreich Wien AG, Raiffeisenlandesbank
Oberosterreich AG, Raiffeisen Bank SA, Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ (Holland) N.V., Unicredit Bank
Austria AG, Unicredit iriac Bank SA. Scadena final a fost prelungit pn la data de 22 noiembrie
2016. La 31 decembrie 2013 i 31 decembrie 2012 nu existau trageri din aceast facilitate.
(g) Un contract de mprumut n sum de 500,00 milioane EUR a fost semnat de OMV Petrom S.A. cu
OMV AG pentru finanarea unor proiecte generale. Contractul a fost semnat la data de 15 ianuarie
2009 i a expirat la 15 ianuarie 2014, fr s fie prelungit. La 31 decembrie 2013 i 31 decembrie
2012 aceast facilitate nu a fost utilizat. Pentru aceast facilitate nu au fost constituite garanii.
Societatea are mai multe faciliti de credit semnate la data de 31 decembrie 2013, dup cum urmeaz:
(h) O facilitate de credit neangajant i fr constituire de garanii de 85,00 milioane RON de la Banca
Comercial Intesa Sanpaolo Romnia S.A., pentru finanarea unor proiecte generale, cu scadena 22
aprilie 2014. La data de 31 decembrie 2013 nu existau sume trase din aceast facilitate.
(i) O facilitate de credit neangajant i fr constituire de garanii contractat de ctre OMV Petrom S.A.
de la ING Bank N.V., care poate fi folosit n USD, RON sau EUR, pn la valoare maxim de 70,00
milioane EUR (echivalentul a 313,93 milioane RON), acordat n scopul acoperirii de datorii
contingente i ca descoperire de cont pentru finanarea capitalului de lucru. Partea aferent datoriilor
contingente are scadena la 22 noiembrie 2017 i partea aferent descoperirii de cont are scadena la
21 noiembrie 2014. La data de 31 decembrie 2013 nu existau sume trase din aceast facilitate.
(j) O facilitate de credit neangajant i fr constituire de garanii contractat de ctre OMV Petrom S.A.
de la BRD Groupe Socit Gnrale S.A., cu limita de 120,00 milioane EUR (echivalentul a 538,16
milioane RON) care poate fi utilizat n RON, cu data scadenei 30 aprilie 2014. Facilitatea este
destinat finanrii activitii curente a OMV Petrom S.A. i pentru emiterea de acreditive i de scrisori
de garanie. La data de 31 decembrie 2013 nu existau sume trase din aceast facilitate.
OMV Petrom S.A. a semnat, de asemenea, faciliti de credit cu diverse bnci pentru emiterea de scrisori
de garanie, dup cum urmeaz:
(k) O facilitate de credit fr constituire de garanii a fost semnat de ctre OMV Petrom S.A. cu Fortis
Bank S.A. sucursala Bucureti cu limita de 30,00 milioane EUR (echivalentul a 134,54 milioane
RON) exclusiv pentru emiterea de scrisori de garanie bancar, cu scadena la 31 mai 2014 i cu
posibilitatea de rennoire automat anual, dar nu mai trziu de 31 mai 2017.

40

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)
13. MPRUMUTURI PURTTOARE DE DOBNZI (continuare)
(l) O facilitate de credit fr constituire de garanii cu limita de 30,00 milioane EUR (echivalentul a
134,54 milioane RON) a fost contractat de OMV Petrom S.A. de la BRD Groupe Socit Gnrale
S.A., exclusiv pentru emiterea de scrisori de garanie bancar. Perioada de valabilitate este pn la
30 aprilie 2014.
(m) O facilitate de credit fr constituire de garanii, contractat de OMV Petrom S.A. de la Bancpost
S.A., cu limita de 25,00 milioane EUR (echivalentul a 112,12 milioane RON), exclusiv pentru emiterea
de scrisori de garanie bancar, cu scadena la 31 ianuarie 2014. Pe 22 ianuarie 2014, facilitatea de
credit a fost prelungit pn la 31 martie 2015.
(n) O facilitate de credit fr constituire de garanii cu limita de 3,00 milioane USD (echivalentul a 9,77
milioane RON) a fost obinut de OMV Petrom S.A de la RBS Bank Romnia S.A., exclusiv pentru
emiterea de scrisori de garanie bancar, avnd acordul de prelungire pn la 28 octombrie 2014, cu
posibilitatea de utilizare cu acordul tacit al prilor.
La data de 31 decembrie 2013, OMV Petrom S.A. a ndeplinit toate condiiile financiare prevzute n
contractele de credit.
A se vedea nota 31 pentru detalii privind riscul ratei de dobnd aferent contractelor de mprumut.
14. ALTE DATORII FINANCIARE
31 decembrie
2013

sub 1 an

peste 1 an

Datorii privind leasingul financiar


Alte datorii financiare

285,38
266,45

36,53
249,63

248,85
16,82

Total

551,83

286,16

265,67

31 decembrie
2012

sub 1 an

peste 1 an

Datorii privind leasingul financiar


Alte datorii financiare

122,79
335,87

16,52
313,12

106,27
22,75

Total

458,66

329,64

129,02

Datorii privind leasingul financiar


Societatea a achiziionat prin leasing financiar n principal echipamente pentru producia de electricitate i
faciliti de recondiionare a materialului tubular n E&P i o fabric de producie de hidrogen i abur de
presiune medie n cadrul rafinriei Petrobrazi n R&M.
Pentru facilitile de recondiionare (inclusiv intrrile din anul 2013), perioada contractului de leasing este
de 15 ani, iar totalul plilor minime de leasing viitoare este n sum de 68,60 milioane RON la 31
decembrie 2013 (2012: 62,70 milioane RON).
Pentru fabrica de producie de hidrogen i abur de presiune medie (achiziionat n 2013), perioada
contractului de leasing este de 15 ani, iar totalul plilor minime de leasing viitoare este n sum de
175,35 milioane RON.

41

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)
14. ALTE DATORII FINANCIARE (continuare)
O detaliere a valorii actualizate a datoriei privind leasingul financiar este prezentat mai jos.
31 decembrie
2013

31 decembrie
2012

Datorii privind leasingul financiar


Sume datorate sub 1 an
Sume datorate ntre 1 an i 5 ani
Sume datorate peste 5 ani

50,76
157,16
167,58

23,51
88,75
50,93

Total datorii privind leasingul financiar

375,50

163,19

Minus cheltuieli financiare viitoare


aferente leasingului financiar

(90,12)

(40,40)

Valoarea actualizat a datoriilor privind leasingul


financiar

285,38

122,79

Analizat dup cum urmeaz:


Scadent sub 1 an
Scadent ntre 1 an i 5 ani
Scadent peste 5 ani

36,53
118,64
130,21

16,52
69,94
36,33

Total valoare actualizat a datoriilor privind leasingul


financiar

285,38

122,79

Scadena datoriilor financiare


Tabelul de mai jos prezint scadena datoriilor financiare ale Societii pe baza fluxurilor de trezorerie
contractuale, neactualizate:

31 decembrie 2013

< 1 an

1-5 ani

> 5 ani

Total

mprumuturi purttoare de dobnzi


Datorii comerciale
Alte datorii financiare

568,40
2.341,02
300,39

812,33
174,16

560,63
167,58

1.941,36
2.341,02
642,13

Total

3.209,81

986,49

728,21

4.924,51

< 1 an

1-5 ani

> 5 ani

Total

mprumuturi purttoare de dobnzi


Datorii comerciale
Alte datorii financiare

1.547,62
2.268,52
336,63

1.148,05
110,63

749,27
51,80

3.444,94
2.268,52
499,06

Total

4.152,77

1.258,68

801,07

6.212,52

31 decembrie 2012

42

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)
15. ALTE DATORII
31 decembrie
2013

sub 1 an

peste 1 an

Venituri nregistrate n avans


Datorii fiscale
Contribuia la asigurrile sociale
Alte datorii

47,17
477,86
40,16
35,83

47,17
477,86
40,16
35,83

Total

601,02

601,02

31 decembrie
2012

sub 1 an

peste 1 an

Venituri nregistrate n avans


Datorii fiscale
Contribuia la asigurrile sociale
Alte datorii

33,53
373,04
18,71
93,12

33,53
373,04
18,71
93,12

Total

518,40

518,40

16. IMPOZITUL PE PROFIT AMNAT


31 decembrie 2013

Imobilizri corporale i
necorporale
Imobilizri financiare
Stocuri
Creane i alte active
Rezerve neimpozitate
Provizioane pentru beneficii de
pensionare i pli compensatorii
Alte provizioane
Datorii
Total

Reduceri

Creane
privind
impozitul
amnat, net

Datorii
privind
impozitul
amnat

178,43
209,05
33,02
63,99
-

41,58
-

178,43
209,05
33,02
22,41
-

369,03
4,59
10,15

47,49
757,74
0,75

47,49
757,74
0,75

1.290,47

41,58

1.248,89

383,77

(383,77)

(383,77)

865,12

1,64

866,76

Creane
privind
impozitul
amnat, brut

Compensare (pentru aceeai


jurisdicie fiscal/ ar)
Impozit pe profit amnat, net
Impozit pe profit amnat pentru
activele deinute pentru
vnzare (nota 10)

1,64

Total impozit pe profit amnat

43

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)
16. IMPOZITUL PE PROFIT AMNAT (continuare)
31 decembrie 2012

Imobilizri corporale i
necorporale
Imobilizri financiare
Stocuri
Creane i alte active
Rezerve neimpozitate
Provizioane pentru beneficii de
pensionare i pli compensatorii
Alte provizioane
Datorii
Total

Reduceri

Creane
privind
impozitul
amnat, net

Datorii
privind
impozitul
amnat

157,63
245,13
42,92
68,62
-

41,43
-

157,63
245,13
42,92
27,19
-

340,12
2,88
14,72

37,26
752,61
0,48

37,26
752,61
0,48

1.304,65

41,43

1.263,22

357,72

(357,72)

(357,72)

905,50

1,59

907,09

Creane
privind
impozitul
amnat, brut

Compensare (pentru aceeai


jurisdicie fiscal/ ar)
Impozit pe profit amnat, net
Impozit pe profit amnat pentru
activele deinute pentru
vnzare (nota 10)

1,59

Total impozit pe profit amnat


17. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

31 decembrie
2013

31 decembrie
2012

Ctiguri din diferene de curs aferente activitii de exploatare


Ctiguri din cedarea de mijloace fixe
Reversri de ajustri de depreciere aferente
imobilizrilor corporale i necorporale
Alte venituri din exploatare

50,24
44,64

71,85
36,54

11,17
139,36

3,27
32,41

Total

245,41

144,07

Creterea altor venituri din exploatare n 2013 se datoreaz n principal daunelor interese primite n
relaie cu rezilierea unor contracte de vnzare terenuri (a se vedea nota 10) i veniturilor din despgubiri
din asigurri n special n divizia de Energie.

44

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)
18.

ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE


31 decembrie
2013

31 decembrie
2012

Pierderi din diferene de curs aferente activitii de exploatare


Pierderi din cedarea de mijloace fixe
Cheltuieli/ (Venituri) aferente provizioanelor pentru litigii
Alte cheltuieli de exploatare

54,59
35,41
(3,87)
488,34

84,79
100,45
(39,52)
617,64

Total

574,47

763,36

Poziia Alte cheltuieli de exploatare include suma de 15,72 milioane RON (2012: 67,22 milioane RON)
reprezentnd cheltuieli de restructurare i suma de 60,98 milioane RON reprezentnd revizuirea
provizionului de pensionare (2012: 46,08 milioane RON).
n 2012, poziia Alte cheltuieli de exploatare cuprindea i o ajustare de depreciere aferent creanelor
nencasate n suma de 110,25 milioane RON.
19.

PREZENTAREA CHELTUIELILOR UTILIZND CLASIFICAREA N FUNCIE DE NATUR


Pentru exerciiile financiare ncheiate la 31 decembrie 2013 i 31 decembrie 2012, situaia veniturilor i
cheltuielilor include urmtoarele cheltuieli cu personalul:
31 decembrie
2013

31 decembrie
2012

Cheltuieli cu salariile
Alte cheltuieli cu personalul

1.885,87
144,57

1.808,33
229,50

Total cheltuieli cu personalul

2.030,44

2.037,83

Cheltuielile cu personalul de mai sus includ i suma de 309,71 milioane RON reprezentnd contribuia
Societii la fondul de pensii de stat pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2013 (2012: 293,88 milioane
RON).
Amortizarea i ajustrile pentru deprecierea imobilizrilor corporale i necorporale se prezint astfel:
31 decembrie
2013

31 decembrie
2012

Amortizare
Ajustri nete pentru deprecierea activelor corporale
i necorporale

2.410,06

2.114,56

454,04

189,73

Total amortizare i depreciere

2.864,10

2.304,29

Pierderile nete din ajustrile de depreciere a imobilizrilor corporale i necorporale nregistrate n anul
2013 se refer la segmentul E&P n valoare de 444,02 milioane RON (incluznd n principal ajustrile de
depreciere pentru activele nlocuite i pentru sondele de explorare fr succes), segmentul R&M n
valoare de 7,63 milioane RON i de asemenea la alte segmente n valoare de 2,39 milioane RON.
Pierderile nete din ajustrile de depreciere a imobilizrilor corporale i necorporale nregistrate n anul
2012 se refer la segmentul E&P n valoare de 145,45 milioane RON (incluznd ajustrile de depreciere
pentru sondele de explorare fr succes i alte proiecte), segmentul R&M n valoare de 42,54 milioane
RON i de asemenea la alte segmente n valoare de 1,74 milioane RON.

45

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)
19. PREZENTAREA CHELTUIELILOR UTILIZND CLASIFICAREA N FUNCIE DE NATUR
(continuare)
n situaia veniturilor i cheltuielilor, pierderile din ajustrile de depreciere sunt incluse n principal n
categoria cheltuielilor de explorare, n sum de 93,71 milioane RON (2012: 51,37 milioane RON), n
costul vnzrilor, n sum de 367,64 milioane RON (2012: 135,66 milioane RON) i n cadrul cheltuielilor
de distribuie, n sum de 3,86 milioane RON (2012: 5,76 milioane RON). Aceste pierderi din ajustrile de
depreciere sunt prezentate nete de relurile de depreciere n sum de 11,17 milioane RON (2012: 3,27
milioane RON).
Cheltuielile cu chiriile incluse n situaia veniturilor i cheltuielilor pentru exerciiul financiar ncheiat la 31
decembrie 2013 sunt n sum de 161,56 milioane RON (2012: 170,01 milioane RON).
20.

21.

VENITURI AFERENTE INVESTIIILOR


31 decembrie
2013

31 decembrie
2012

Dividende de la filiale
Dividende de la entitile asociate

532,61
1,13

283,46
3,65

Total

533,74

287,11

31 decembrie
2013

31 decembrie
2012

VENITURI DIN DOBNZI I CHELTUIELI CU DOBNZILE

Venituri din dobnzi


Venituri din dobnzi aferente mprumuturilor acordate filialelor
Venituri din dobnzi aferente creanelor i altor elemente
Venituri din dobnzi aferente depozitelor pe termen scurt la bnci
Efect din actualizarea altor active financiare i efectul pozitiv
din modificarea ratei de actualizare i a orizontului de timp
pentru creanele de la statul romn

84,08
43,69
32,87

130,70
13,95
17,12

123,58

21,00

Total venituri din dobnzi

284,22

182,77

Cheltuieli cu dobnzile
Efect din actualizarea provizionului pentru beneficii de pensionare
Efect din actualizarea provizionului de dezafectare, net de
efectul pozitiv din actualizarea aferent creanelor asupra
statului romn
Efecte din actualizarea altor elemente, inclusiv efectul
negativ din modificarea ratei de actualizare i a orizontului
de timp pentru creanele de la statul romn

(108,82)
(15,09)

(353,21)
(13,63)

(251,94)

(276,20)

(7,06)

(214,08)

Total cheltuieli cu dobnzile

(382,91)

(857,12)

(98,69)

(674,35)

Cheltuieli cu dobnzile

Rezultatul net din dobnzi

n anul 2012, n categoria cheltuielilor cu dobnzile sunt incluse elemente speciale de natura cheltuielilor
n valoare de 209,03 milioane RON, reprezentnd dobnzi de ntrziere pretinse de ctre autoritile
fiscale conform rezultatelor preliminare ale controlului fiscal de fond aferent anilor 2009 i 2010.

46

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)
22.

ALTE VENITURI I CHELTUIELI FINANCIARE


31 decembrie
2013

31 decembrie
2012

44,45
76,07

102,07
25,57

120,52

127,64

Pierderi din diferene de curs aferente activitilor financiare


Ajustri de depreciere aferente activelor financiare
Alte cheltuieli financiare

(103,03)
(41,78)
(75,57)

(91,33)
(85,73)
(47,69)

Total cheltuieli financiare

(220,38)

(224,75)

(99,86)

(97,11)

Venituri financiare
Ctiguri din diferene de curs aferente activitilor financiare
Venituri aferente investiiilor i activelor financiare
Total venituri financiare
Cheltuieli financiare

Alte venituri i cheltuieli financiare

47

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)
23.

IMPOZITUL PE PROFIT
31 decembrie
2013

31 decembrie
2012

Impozit pe profit anul curent


Impozit pe profit amnat

787,43
40,33

840,03
(107,17)

Total impozit pe profit

827,76

732,86

2013

2012

Creane privind impozitul pe profit amnat la 1 ianuarie


Creane privind impozitul pe profit amnat la 31 decembrie

907,09
866,76

822,71
907,09

Variaia impozitului amnat

(40,33)

84,38

(22,79)

(40,33)

107,17

5.667,09
16,00%
906,73
(20,60)
0,15
(58,52)

4.583,47
16,00%
733,36
(59,19)
(10,23)
68,92

827,76

732,86

Reconcilierea impozitului pe profit amnat se prezint astfel:

Impozit amnat aferent evalurii instrumentelor de


acoperire mpotriva riscurilor nregistrate n
alte elemente ale rezultatului global
Impozitul pe profit amnat n situaia veniturilor
i cheltuielilor
Reconciliere
Profit nainte de impozitare
Procentul de taxare aplicabil
Impozitul pe profit bazat pe procentul de taxare
Credit fiscal
Modificri ale ajustrilor de valoare
Impact fiscal aferent diferenelor permanente
Cheltuiala cu impozitul pe profit n situaia
veniturilor i cheltuielilor

n 2013, diferenele permanente au fost generate, n principal, de venituri neimpozabile.


n 2012, diferenele permanente au fost generate, n principal, de cheltuieli nedeductibile aferente
rezultatelor preliminare ale controlului fiscal de fond.

48

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)
24.

INFORMAII PE SEGMENTE
OMV Petrom S.A. este mprit n trei segmente de operare: Explorare i Producie (E&P), Gaze i
Energie (G&E), Rafinare i Marketing (R&M), n timp ce managementul, activitile de finanare i
anumite funcii administrative sunt evideniate n segmentul Corporativ & Altele.
Activitatea Societii n industria de iei i gaze implic expunerea la o serie de riscuri inerente. Printre
acestea se numr stabilitatea politic, condiiile economice, modificri ale legislaiei sau ale normelor
fiscale precum i alte riscuri operaionale inerente cum ar fi volatilitatea ridicat a preului ieiului i a
dolarului american. O varietate de msuri sunt luate pentru a gestiona aceste riscuri.
n afar de integrarea activitilor de explorare i producie cu cele de distribuie ale Societii i a politicii
de a menine un portofoliu echilibrat de active n segmentul E&P, principalele instrumente utilizate sunt de
natur operaional. La nivelul Societii funcioneaz un sistem de raportare al riscurilor de mediu,
conceput s identifice obligaiile curente i poteniale i s faciliteze luarea de msuri n timp util.
Asigurrile i taxarea sunt de asemenea gestionate la nivelul Societii. n cadrul OMV Petrom S.A. se
desfoar cu regularitate aciuni de identificare i monitorizare a litigiilor i proceselor n curs.
Deciziile eseniale de afaceri sunt luate de ctre Directoratul OMV Petrom S.A.. Segmentele de operare
sunt administrate n mod independent, ntruct fiecare din ele reprezint o unitate strategic avnd
produse i piee diferite.
Activitile segmentului E&P sunt concentrate n principal n Romnia i Kazahstan. Produsele E&P sunt
ieiul i gazele naturale.
Divizia de Gaze are drept obiectiv principal vnzarea gazelor naturale i fructificarea optim a
potenialului ce rezult din liberalizarea pieei. Divizia de Energie extinde potenialul activitii de gaze
prin intermediul unei centrale electrice pe baz de gaze.
R&M opereaz rafinria Petrobrazi i produce i livreaz benzin, motorin i alte produse petroliere
clienilor si n sistem en-gros.

49

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)
24.

INFORMAII PE SEGMENTE (continuare)


Raportarea pe segmente de operare:
Explorare &
Producie

Gaze & Energie

Rafinare &
Marketing

Corporativ &
Altele

Total

Consolidat

Total

Vnzri ntre segmente


Vnzri ctre teri

12.107,70
141,74

401,33
3.303,16

90,61
14.475,20

435,65
167,42

13.035,29
18.087,52

(13.035,29)
-

18.087,52

Total vnzri

12.249,44

3.704,49

14.565,81

603,07

31.122,81

(13.035,29)

18.087,52

5.374,74

12,13

18,19

(97,69)

5.307,37

24,53

5.331,90

21.025,11

2.655,36

3.569,46

736,51

27.986,44

27.986,44

4.240,95
1.829,61
444,02

15,69
147,74
2,10

729,32
351,50
7,63

59,44
81,21
0,29

5.045,40
2.410,06
454,04

5.045,40
2.410,06
454,04

Explorare &
Producie

Gaze & Energie

Rafinare &
Marketing

Corporativ &
Altele

Total

Consolidat

Total

Vnzri ntre segmente


Vnzri ctre teri

11.646,86
112,54

412,63
2.583,47

468,55
16.276,42

448,02
150,08

12.976,06
19.122,51

(12.976,06)
-

19.122,51

Total vnzri

11.759,40

2.996,10

16.744,97

598,10

32.098,57

(12.976,06)

19.122,51

5.388,07

68,29

(64,53)

(116,44)

5.275,39

(207,57)

5.067,82

19.096,48

2.789,40

3.202,78

689,42

25.778,08

25.778,08

3.656,08
1.624,11
145,45

278,39
69,37
-

804,73
331,23
42,54

52,83
89,85
1,74

4.792,03
2.114,56
189,73

4.792,03
2.114,56
189,73

31 decembrie 2013

Profit nainte de dobnzi si


impozitare (EBIT)
Total active *)
Investiii n imobilizri corporale i
necorporale
Amortizare
Ajustri de depreciere (nete)
31 decembrie 2012

Profit nainte de dobnzi si


impozitare (EBIT)
Total active *)
Investiii n imobilizri corporale i
necorporale
Amortizare
Ajustri de depreciere (nete)

Cel mai important indicator de performan al OMV Petrom S.A. este profitul nainte de dobnzi i impozitare (EBIT).
Managementul consider c preurile de transfer ale bunurilor i serviciilor transferate ntre segmente corespund cu preurile pieei.

____________________________________________________________________________________________________________________
*) Active imobilizate necorporale i active imobilizate corporale

50

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)
24. INFORMAII PE SEGMENTE (continuare)
Raportarea pe zone geografice
Pentru raportarea pe zone geografice, vnzrile sunt alocate pe ri/regiuni n funcie de locaia n care
riscurile i beneficiile sunt transferate ctre client. Conform acestui principiu, vnzrile sunt efectuate n
principal n Romnia. De asemenea, majoritatea activelor imobilizate ale OMV Petrom S.A. sunt
localizate n ara de domiciliu.
25. NUMRUL MEDIU DE ANGAJAI
Numrul angajailor calculat ca medie a personalului pentru 12 luni este de 19.016 pentru anul 2013 i
20.508 pentru anul 2012.
26. PRI AFILIATE
Scadena sumelor de ncasat/ de plat n relaia cu prile afiliate este n general de la 10 la 60 de zile.
Sumele nu sunt garantate i vor fi ncasate/ achitate n numerar.
Soldurile cu prile afiliate cuprind i creane i datorii aferente mprumuturilor acordate i primite, incluse
n situaia poziiei financiare n categoria Alte active financiare (a se vedea i nota 7) i respectiv n
mprumuturi purttoare de dobnzi (a se vedea nota 13 (e)).
Dividendele de ncasat nu sunt incluse n soldurile i nici n veniturile prezentate mai jos.
A se vedea nota 29 pentru detalii privind garaniile primite de la prile afiliate sau acordate acestora.

51

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)
26. PRI AFILIATE (continuare)
n cursul anului 2013, Societatea a desfurat urmtoarele tranzacii cu prile afiliate (i a nregistrat
urmtoarele solduri la 31 decembrie 2013):

Achiziii

Sold
datorii

Achiziie produse petroliere


Achiziie gaze i altele
Delegare personal

95,56
90,83
77,89

20,94
27,50
-

Achiziie electricitate i certificate


verzi
Servicii medicale
Servicii aeroportuare
Delegare personal i altele
Servicii diverse
Servicii diverse

53,36

4,01

23,79
18,48
2,09
0,18
0,14

2,02
5,49
0,31
0,02
-

362,32

60,29

512,53
110,43

39,69
45,51

52,76
35,60
31,74
30,76
21,42
3,79

10,31
5,51
21,70
1,03
0,25
-

2,95
1,27

2,82
0,12

803,25

126,94

1.165,57

187,23

Natura tranzaciei
Filiale OMV Petrom S.A.
OMV Petrom Marketing S.R.L.
OMV Petrom Gas S.R.L.
Petrom Exploration & Production
Limited
OMV Petrom Wind Power SRL
Petromed Solutions S.R.L.
Petrom Aviation S.A.
OMV Bulgaria OOD
I.C.S. Petrom Moldova S.A.
Petrom Distribuie Gaze S.R.L.
Total filiale OMV Petrom S.A.
Alte pri afiliate
OMV Refining & Marketing GmbH
OMV Exploration & Production
GmbH
OMV Solutions GmbH
OMV Aktiengesellschaft
OMV Trading GmbH
OMV Supply & Trading AG
OMV International Oil & Gas GmbH
OMV Hungria svnyolaj Korltolt
Felelssg Trsasg
OMV Power International GmbH
OMV Gas & Power GmbH

Achiziie produse petroliere


Delegare personal i altele
Delegare personal i altele
Delegare personal i altele
Achiziie electricitate i altele
Achiziie produse petroliere
Delegare personal i altele
Achiziie bitum
Delegare personal i altele
Delegare personal i altele

Total alte pri afiliate


Total

52

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)
26. PRI AFILIATE (continuare)
Natura tranzaciei

Venituri

Sold creane

Vnzri produse petroliere


Vnzri gaze
Vnzri produse petroliere
Vnzri produse petroliere
Vnzri produse petroliere
Delegare personal i altele
Delegare personal i altele
Servicii financiare, de IT i
altele
Servicii de IT i altele
Delegare personal i altele
Vnzri gaze i altele
Plat n avans pentru delegare
personal

8.770,42
2.428,53
637,02
107,38
60,22
18,36
15,02
3,21

488,97
310,37
69,35
6,95
3,78
12,49
19,56
0,44

1,64
1,34
4,60
-

0,15
0,18
0,16

12.047,74

912,40

1.905,88
313,64
59,03

60,10
47,03
12,42

9,27

2,88

7,89
3,54
2,68
0,31

0,67
3,12
0,27
-

0,06

0,06

0,01
-

0,01

2.302,31

126,56

14.350,05

1.038,96

Filiale OMV Petrom S.A.


OMV Petrom Marketing S.R.L.
OMV Petrom Gas S.R.L.
OMV Bulgaria OOD
I.C.S. Petrom Moldova S.A.
OMV Srbjia DOO
Kom Munai LLP
Tasbulat Oil Corporation
Petromed Solutions S.R.L.
Petrom Aviation S.A.
OMV Petrom Wind Power SRL
Petrom Distribuie Gaze S.R.L.
Petrom Exploration & Production
Limited
Total filiale OMV Petrom S.A.
Alte pri afiliate
OMV Supply & Trading AG
OMV Deutschland GmbH
OMV Solutions GmbH
OMV Exploration & Production
GmbH
OMV Refining & Marketing GmbH
OMV Aktiengesellschaft
OMV Trading GmbH
OMV Hungria svnyolaj Korltolt
Felelssg Trsasg
OMV Gas & Power GmbH
OMV (Pakistan) Exploration GmbH
Solar Jiu SRL

Vnzri produse petroliere


Vnzri propilen
Servicii financiare, de IT i
altele
Delegare personal i altele
Delegare personal i altele
Delegare personal i altele
Vnzri electricitate i altele
Vnzri produse petroliere
Plat n avans pentru delegare
personal
Servicii diverse
Servicii diverse

Total alte pri afiliate


Total

53

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)
26. PRI AFILIATE (continuare)
n cursul anului 2012, Societatea a desfurat urmtoarele tranzacii cu prile afiliate (i a nregistrat
urmtoarele solduri la 31 decembrie 2012):
Achiziii

Sold
datorii

110,83
95,14

10,66
31,23

74,74

60,55
23,19
19,04
13,83
2,77
0,21
0,11

14,91
1,93
2,02
2,65
0,05
0,02
0,21

400,41

63,68

957,61
505,53
87,68
69,35
29,41
29,85

0,16
38,08
24,68
26,05
12,59
7,00

18,78
4,00
1,41
0,07

3,95
0,01
-

0,07
0,02

0,06
-

0,01

Total alte pri afiliate

1.703,79

112,58

Total

2.104,20

176,26

Natura tranzaciei
Filiale OMV Petrom S.A.
OMV Petrom Gas S.R.L.
OMV Petrom Marketing S.R.L.
Petrom Exploration & Production
Limited
OMV Petrom Wind Power SRL
Petromed Solutions S.R.L.
Petrom Aviation S.A.
OMV Bulgaria OOD
I.C.S. Petrom Moldova S.A.
Petrom Distribuie Gaze S.R.L.
Petrom LPG S.A.

Achiziie gaze i altele


Achiziie produse petroliere
Delegare personal
Achiziie electricitate i
certificate verzi
Servicii medicale
Servicii aeroportuare
Delegare personal i altele
Servicii diverse
Servicii diverse
Servicii diverse

Total filiale OMV Petrom S.A.


Alte pri afiliate
OMV Supply & Trading AG
OMV Refining & Marketing GmbH
OMV Trading GmbH
OMV Exploration & Production GmbH
OMV Solutions GmbH
OMV Aktiengesellschaft
OMV Hungria svnyolaj Korltolt
Felelssg Trsasg
OMV Power International GmbH
OMV Gas & Power GmbH
GAS Connect Austria GmbH
OMV Austria Exploration & Production
GmbH
Congaz SA
OMV - International Services
Ges.m.b.H.

Achiziie produse petroliere


Achiziie produse petroliere
Achiziie electricitate i altele
Delegare personal i altele
Delegare personal i altele
Delegare personal i altele
Achiziie bitum
Delegare personal i altele
Delegare personal i altele
Delegare personal i altele
Servicii diverse
Servicii diverse
Servicii financiare

54

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)
26. PRI AFILIATE (continuare)
Natura tranzaciei

Venituri

Sold creane

Vnzri produse petroliere


Vnzri gaze
Vnzri produse petroliere
Vnzri produse petroliere
Vnzri produse petroliere
Vnzri produse petroliere
Delegare personal i altele
Delegare personal i altele
Vnzri gaze i altele
Servicii financiare, de IT i
altele
Delegare personal i altele
Servicii de IT i altele
Plat n avans pentru delegare
personal

9.779,62
1.996,69
384,67
363,08
158,61
115,25
8,40
5,45
5,39

759,14
279,33
95,65
15,91
39,34
22,12
23,75
6,33
1,80

3,93
2,22
0,66

0,91
1,45
0,07

0,40

12.823,97

1.246,20

1.491,69
232,57

20,37
34,83

44,74
28,00

8,64
4,59

Delegare personal i altele


Delegare personal i altele

6,75
3,76

1,62
4,24

Delegare personal i altele


Delegare personal i altele
Servicii diverse

2,43
0,20
0,06

0,62
0,06
-

1.810,20

74,97

14.634,17

1.321,17

Filiale OMV Petrom S.A.


OMV Petrom Marketing S.R.L.
OMV Petrom Gas S.R.L.
OMV Bulgaria OOD
Petrom LPG S.A.
I.C.S. Petrom Moldova S.A.
OMV Srbjia DOO
Kom Munai LLP
Tasbulat Oil Corporation
Petrom Distribuie Gaze S.R.L.
Petromed Solutions S.R.L.
OMV Petrom Wind Power SRL
Petrom Aviation S.A.
Petrom Exploration & Production
Limited
Total filiale OMV Petrom S.A.
Alte pri afiliate
OMV Supply & Trading AG
OMV Deutschland GmbH
OMV Solutions GmbH
OMV Trading GmbH
OMV Exploration & Production
GmbH
OMV Aktiengesellschaft
OMV Refining & Marketing
GmbH
OMV Gas & Power GmbH
OMV Abu Dhabi E&P GmbH

Vnzri produse petroliere


Vnzri propilen
Servicii financiare, de IT i
altele
Vnzri electricitate i altele

Total alte pri afiliate


Total

55

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)
26. PRI AFILIATE (continuare)
La 31 decembrie 2013, Societatea acordase mprumuturi urmtoarelor filiale:
a) Kom Munai LLP: un mprumut cu limita maxim de 232,87 milioane USD, data scadenei fiind: (i) data
la care se ncheie negocierile creditorului cu acionarul minoritar al debitorului sau (ii) data la care
creditorul nceteaz unilateral contractul, oricare dintre acestea intervine mai nti, plus o perioad de
60 zile lucrtoare si rata dobnzii aplicabil este LIBOR la 6 luni + 3,50% p.a.
b) OMV Bulgaria OOD: un mprumut cu limita maxim de 82,50 milioane EUR, data scadenei fiind 30
decembrie 2018 i rata dobnzii aplicabil EURIBOR la 6 luni + 2,00% p.a.
c) OMV Srbjia DOO: un mprumut cu limita maxim de 72,50 milioane EUR, data scadenei fiind 30
decembrie 2018 i rata dobnzii aplicabil de EURIBOR la 6 luni + 2,00% p.a.
d) ICS Petrom Moldova S.A: un mprumut cu limita maxim de 12,00 milioane EUR, data scadenei 7
august 2014 i rata dobnzii calculat pe baza formulei EURIBOR la 6 luni + 2,40% p.a; ncepnd cu
01 ianuarie 2014, rata dobnzii a fost ajustat la EURIBOR la 6 luni + 2,00% p.a.
e) OMV Petrom Wind Power S.R.L.: un mprumut cu limita maxim de 60,00 milioane EUR, data
scadenei 22 aprilie 2015 i rata dobnzii calculat pe baza formulei EURIBOR la 6 luni + 2,40% p.a.;
ncepnd cu 01 ianuarie 2014, rata dobnzii a fost ajustat la EURIBOR la 6 luni + 2,00% p.a.
f)

OMV Petrom Marketing S.R.L.: un mprumut cu limita maxim de 238,00 milioane USD, data
scadenei 31 mai 2018 i rata dobnzii calculat pe baza formulei LIBOR la 6 luni + 3,50% p.a.

La 31 decembrie 2013 i 31 decembrie 2012, creanele de ncasat aferente acestor mprumuturi se


prezint dup cum urmeaz:

Kom Munai LLP


Tasbulat Oil Corporation LLP
OMV Bulgaria OOD
OMV Srbjia DOO
ICS Petrom Moldova SA
OMV Petrom Wind Power SRL
Petrom Distribuie Gaze SRL*
OMV Petrom Marketing S.R.L.
Total

Sold la 31
decembrie
2013

Ajustri de
valoare la 31
decembrie
2013

Sold net la 31
decembrie
2013

Sold net la 31
decembrie
2012

482,23
338,62
85,21
53,87
142,61
753,22

482,23
-

338,62
85,21
53,87
142,61
753,22

785,59
495,83
365,37
321,08
37,69
186,01
4,58
-

1.855,76

482,23

1.373,53

2.196,15

*) Creana de ncasat de la Petrom Distribuie Gaze S.R.L. este aferent contractelor de cash pooling.
Pentru detalii i prezentarea datoriilor aferente contractelor de cash pooling, a se vedea nota 13 (e).
Remuneraia conducerii
Fiecare membru al Consiliului de Supraveghere este ndreptit s primeasc o sum net de 20.000
EUR pe an ca i remuneraie pentru serviciile aferente anului ncheiat la 31 decembrie 2013 (2012:
aceeai sum).
La 31 decembrie 2013 i 2012 nu au fost nregistrate mprumuturi sau avansuri acordate de Societate
ctre membrii Consiliului de Supraveghere.
La 31 decembrie 2013 i 2012, Societatea nu avea nicio datorie privind plata pensiilor ctre fotii membri
ai Consiliului de Supraveghere.

56

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)
27. INFORMAII PRIVIND FLUXUL DE TREZORERIE
a) mprumuturi trase i rambursate
n cursul anului 2013, OMV Petrom S.A. a rambursat mprumuturi n sum de 825,73 milioane RON
(2012: 1.221,71 milioane RON) i obligaii din leasing financiar n sum de 11,86 milioane RON (2012:
7,89 milioane RON) i nu a avut trageri din mprumuturi (2012: trageri n sum de 754,59 milioane RON).
b) ncasri din vnzarea de active financiare
ncasrile din vnzarea de titluri de participare din 2013 se datoreaz n principal vnzrii a dou filiale:
Petrom LPG S.A. din segmentul R&M i Petrom Distribuie Gaze S.R.L din segmentul G&E. n cursul
anului 2013, OMV Petrom S.A. a ncasat restul sumei pentru vnzarea filialei Petrom LPG S.A, respectiv
81,34 milioane RON, precum i un avans n sum de 8,88 milioane RON pentru vnzarea filialei Petrom
Distribuie Gaze S.R.L. Totalul ncasrilor include de asemenea i o ajustare de pre aferent aciunilor
deinute n Aviation Petroleum S.R.L. vndute ctre Petrom Aviation S.A. n cursul anului 2011.
n anul 2012 Societatea a primit un avans n sum de 9,82 milioane RON pentru vnzarea participaiei n
filiala Petrom LPG S.A. i o sum de 0,10 milioane RON n legtur cu vnzarea filialei Korned LLP.
c) Investiii n filiale
n cursul anului 2013, OMV Petrom S.A. a achiziionat dou societi nou nfiinate: OMV Petrom Ukraine
E&P GmbH pentru 198,30 milioane RON i OMV Petrom Ukraine Finance Services GmbH pentru 0,06
milioane RON i a contribuit cu 0,10 milioane RON la capitalul social al societii, de asemenea nou
nfiinat, Solar Jiu S.R.L, reprezentnd 99,99% din capitalul social al acesteia. Alte investiii n filiale sunt
creterile n numerar ale capitalului social al filialelor existente OMV Srbjia DOO (176,32 milioane RON,
echivalentul a 40,00 milioane EUR) i Petrom Distribuie Gaze S.R.L. (23,00 milioane RON, nainte de
vnzare).
n cursul anului 2012, Societatea a majorat capitalul social al filialei Petrom Distribuie Gaze S.R.L cu
29,00 milioane RON.
d) Flux de numerar aferent activitii de explorare
Fluxul de numerar utilizat de OMV Petrom S.A. n activitatea de explorare pentru exerciiul financiar
ncheiat la 31 decembrie 2013 este n sum de 416,20 milioane RON (2012: 374,51 milioane RON), din
care suma de 313,13 milioane RON este aferent activitilor operaionale (2012: 172,26 milioane RON)
i suma de 103,07 milioane RON reprezint ieiri de numerar pentru investiii aferente activitilor de
explorare (2012: 202,25 milioane RON).
28. VALOAREA JUST A ACTIVELOR I A DATORIILOR FINANCIARE
Estimrile valorii juste la data bilanului, discutate n cele ce urmeaz, se bazeaz n mod normal pe
informaiile de pia disponibile. Valoarea just a altor active financiare, titluri i investiii este calculat n
principal pornind de la preurile de pia cotate. Atunci cnd asemenea cotaii sau preuri nu sunt
disponibile i nici valoarea actualizat nu poate fi stabilit, determinarea valorii juste nu este fezabil.
Valoarea contabil a creanelor, numerarului, cecurilor i sumelor din conturile bancare reprezint o
evaluare rezonabil valorii lor juste, avnd n vedere c activele respective au scadena mai mic dect
un an.
Valoarea just a datoriilor financiare pentru care nu sunt disponibile preuri de pia, a fost determinat
prin actualizarea fluxurilor viitoare de numerar folosind rata dobnzii pentru datorii cu scadene similare n
vigoare la data bilanului (nivelul 2 ierarhic).

57

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)
28. VALOAREA JUST A ACTIVELOR I A DATORIILOR FINANCIARE (continuare)
Valoarea contabil a provizioanelor pentru taxe i a altor provizioane pe termen scurt este aceeai cu
valoarea lor just. Valoarea just a provizioanelor pe termen lung se consider c nu difer n mod
semnificativ de valoarea lor contabil.
Valoarea contabil a altor datorii este aceeai cu valoarea lor just, ntruct au scadena n special pe
termen scurt. Valoarea just a instrumentelor financiare derivate corespunde valorii lor de pia.
Urmtorul sumar evideniaz instrumentele financiare (active i datorii) recunoscute la valoarea just. n
conformitate cu IFRS 13, nivelurile individuale sunt definite dup cum urmeaz:
Nivelul 1: Utiliznd preurile cotate de pe pia pentru aceleai active sau datorii.
Nivelul 2: Utiliznd informaii despre activ sau datorie, altele dect preurile cotate, identificabile fie direct
(ca preuri) fie indirect (derivate din preuri).
Nivelul 3: Utiliznd informaii despre activ sau datorie care nu provin din date de pe pia identificabile,
cum sunt preurile, dar provin din modele interne sau alte metode de evaluare.
Ierarhia valorii juste pentru instrumentele financiare derivate la 31 decembrie 2013
Instrumente financiare nregistrate la active

Nivelul 1

Nivelul 2

Nivelul 3

Total

3,27

3,27

3,27

3,27

Instrumente financiare derivate sub form de


instrumente financiare de acoperire
mpotriva riscurilor
Alte instrumente financiare derivate
Total

La 31 decembrie 2012 nu existau solduri aferente instrumentelor financiare derivate.


Datoriile financiare a cror valoare just difer de valoarea contabil la 31 decembrie 2013 (Nivelul 2
informaii identificabile), precum i diferenele respective sunt prezentate n tabelul de mai jos:
Valoare just

Valoare
contabil

Diferen

mprumuturi purttoare de dobnzi


Datorii privind leasingul financiar

1.410,50
298,53

1.442,14
285,38

(31,64)
13,15

Total

1.709,03

1.727,52

(18,49)

Datorii financiare

Valorile juste ale acestor datorii financiare au fost calculate prin actualizarea fluxurilor de numerar viitoare
utiliznd rate ale dobnzii n vigoare la data de raportare, pentru datorii similare, cu scadene similare.
La 31 decembrie 2012, nu au fost prezentate informaii numerice cu privire la valorile juste comparativ cu
valorile contabile pentru datoriile financiare, ntruct diferenele erau nesemnificative.

58

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)
29. ANGAJAMENTE I CONTINGENE
Angajamente
La 31 decembrie 2013 angajamentele totale contractate de ctre Societate pentru investiii au fost n
sum de 1.042,97 milioane RON (2012: 878,05 milioane RON), din care 982,58 milioane RON sunt
aferente imobilizrilor corporale (2012: 847,29 milioane RON) i 60,39 milioane RON sunt aferente
imobilizrilor necorporale (2012: 30,76 milioane RON).
Societatea are angajamente suplimentare n legtur cu asocierile n participaie. Pentru detalii, a se
vedea nota 30.
Litigii
Politica Societii este de a constitui provizioane pentru litigiile care probabil vor genera obligaii.
Managementul consider c litigiile neacoperite de asigurri sau provizioane nu vor avea un impact
semnificativ asupra poziiei financiare a Societii. Facilitile de producie i proprietile Societii sunt
subiectul unei varieti de legi i reglementri cu privire la protecia mediului; provizioanele sunt
constituite pentru obligaiile probabile ce rezult din aplicarea msurilor de protecie a mediului.
Managementul consider c respectarea reglementrilor curente, precum i a unor reglementri viitoare
mai stricte, nu va avea un impact negativ semnificativ asupra rezultatelor.
Datorii contingente
OMV Petrom S.A. are datorii contingente reprezentnd garanii de bun execuie n sum de 15,41
milioane RON la 31 decembrie 2013 (31 decembrie 2012: 13,42 milioane RON) i mai multe garanii
emise n calitate de societate-mam, dup cum urmeaz:
- o garanie emis n calitate de societate-mam n numele ICS Petrom Moldova S.A., n vederea
acoperirii riscului de neachitare a datoriei ctre furnizorul de produse petroliere Proton Energy Group,
cu limita de 22,79 milioane RON la 31 decembrie 2013 (echivalentul a 7,00 milioane USD; 31
decembrie 2012: 23,50 milioane RON, echivalentul a 7,00 milioane USD).
- o garanie emis n calitate de societate-mam n numele OMV Srbjia DOO, n vederea acoperirii
riscului de neachitare a datoriei ctre furnizorul de produse petroliere Nafta Industrija Srbije j.s.c, cu
limita de 112,12 milioane RON la 31 decembrie 2013 (echivalentul a 25,00 milioane EUR; 31
decembrie 2012: zero); i
- o garanie emis n calitate de societate-mam, care garanteaz OMV Petrom Marketing S.R.L.
pentru rambursarea sumelor utilizate din mprumuturile acordate de OMV Petrom Marketing S.R.L.
societilor Tasbulat Oil Corporation LLP si Kom Munai LLP, n sum de 1.311,64 milioane RON la 31
decembrie 2013 (echivalentul a 402,95 milioane USD; 2012: zero).

59

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)
30. INTERESE N ASOCIERI N PARTICIPAIE
OMV Petrom S.A. a ncheiat un contract cu ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited
(Exxon) n scopul de a explora i dezvolta blocul de mare adncime Neptun din Marea Neagr i are un
interes de participare de 50%. ncepnd cu august 2011, ExxonMobil a fost desemnat operator (nainte
OMV Petrom S.A. a fost operator). n urma forajului de succes al primei sonde marine de explorare ntrun perimetru de mare adncime, un amplu program de seismic 3D a fost executat i finalizat pentru
blocul Neptun. Urmtoarea campanie de foraj de explorare se estimeaz c va ncepe la jumtatea
anului 2014.
OMV Petrom S.A. a ncheiat un contract cu Hunt Oil Company of Romania SRL (Hunt) n scopul de a
explora i dezvolta blocurile de pe uscat Adjud i Urziceni Est i are un interes de participare de 50%.
ncepnd cu octombrie 2013, Hunt a fost desemnat operator (nainte OMV Petrom S.A. a fost operator).
n cursul anului 2013, OMV Petrom S.A. a ncheiat patru contracte cu Repsol n scopul de a explora i
dezvolta patru blocuri de pe uscat (Bicoi V, Trgovite VI, Piteti XII i Trgu Jiu) pentru zona cu
adncime mai mare de 2.500 - 3.000 m i are un interes de participare de 51%. OMV Petrom S.A. a fost
desemnat operator.
Activitile n participaie menionate mai sus sunt clasificate ca i active controlate n comun n
conformitate cu IAS 31.
Angajamentele OMV Petrom S.A. aferente acestor asocieri n participaie sunt n sum de 541,59
milioane RON la 31 decembrie 2013 (2012: 504,62 milioane RON pentru asocierile in participaie pentru
Exxon i Hunt), n principal referitoare la activitile de foraj la mare adncime.
31. GESTIONAREA RISCURILOR
Gestionarea riscului de capital
OMV Petrom S.A. gestioneaz n mod constant capitalul astfel nct s se asigure c Societatea va fi
optimal valorificat n contrapartid cu expunerea la riscuri pentru a maximiza ctigul acionarilor.
Structura capitalului n cadrul OMV Petrom S.A. este format din capitaluri proprii (incluznd capitalul
social ajustat, rezultatul reportat i rezerve, conform prezentrii din Situaia modificrii capitalurilor
proprii) i din datorii (care includ mprumuturile pe termen scurt i lung prezentate n nota 13).
Gestionarea riscului de capital este parte integrant din administrarea afacerii n cadrul OMV Petrom S.A.
i se raporteaz la revizuirea continu a gradului de ndatorare a Societii.
Gradul de ndatorare al OMV Petrom S.A., calculat ca i datoria net/(capitaluri proprii)*100, a fost 4% la
31 decembrie 2013 (2012: 12%) artnd o expunere n scdere la riscul de ndatorare. Datoria net este
calculat ca i mprumuturi purttoare de dobnd, incluznd datoria privind leasingul financiar, minus
numerar i echivalente de numerar.
Managementul Societii revizuiete cu regularitate structura capitalului precum i rapoartele legate de
riscurile aferente Societii. Revizuirea acoper inclusiv costul capitalului i riscurile asociate cu fiecare
categorie de capital.
Politici contabile semnificative
Detaliile aferente politicilor contabile semnificative adoptate, inclusiv criteriile de recunoatere, bazele de
msurare i bazele pe care veniturile i cheltuielile sunt recunoscute pentru fiecare clas de active i
datorii financiare i instrumente de capital sunt prezentate n nota 2 la situaiile financiare.

60

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)
31. GESTIONAREA RISCURILOR (continuare)
Obiectivele i politicile gestionrii riscului financiar
Obiectivul Sistemului de Management al Riscului din cadrul OMV Petrom S.A. este de a asigura
capacitatea Societii de a oferi valoare economic adugat pozitiv pe un orizont de timp mediu, prin
gestionarea riscurilor la care este expus Societatea i potenialul impact al acestora asupra fluxului de
numerar n limitele apetitului pentru risc. Riscurile operaionale de tip eveniment cu potenial ridicat sunt
identificate i gestionate specific.
Societatea nu particip la tranzacionarea instrumentelor financiare n scopuri speculative. Comitetul de
risc raporteaz de dou ori pe an ctre Directoratul Petrom i ctre Comitetul de Audit al Consiliului de
Supraveghere, care monitorizeaz riscurile i politicile implementate pentru a limita expunerile la risc.
Expunerile la risc i aciunile ntreprinse
Prin funcia sa, Comitetul de risc al OMV Petrom S.A. este implicat n mod activ n procesul de
identificare, analiz, evaluare i gestionare a tuturor riscurilor (de pia i financiare, operaionale i
strategice) cu scopul de a reduce impactul acestora asupra fluxului de trezorerie al Societii pn la un
nivel acceptabil definit ca i toleran la risc.
Prin funcia sa, Comitetul de risc al OMV Petrom S.A. monitorizeaz i gestioneaz toate riscurile din
cadrul Societii, folosind un proces integrat n conformitate cu ISO 31000, prin rapoarte interne de risc i
evaluri curente care analizeaz gradele de expunere i impactul acestora asupra fluxului de trezorerie n
comparaie cu nivelul de toleran la risc.
Dincolo de gradul de expunere operaional i strategic, categoria riscul de pia i financiar are o
pondere semnificativ n portofoliu de riscuri al Societii, fiind gestionat cu diligen urmtoarele
riscuri fiind incluse n categoria riscului de pia i financiar: riscul valutar, riscul de rat a dobnzii, riscul
de credit, riscul de pia i riscul de lichiditate.
Orice risc care atinge un nivel semnificativ sau conduce la generarea rapid a altor riscuri care ar putea
periclita nivelul de toleran la risc este monitorizat i sunt ntreprinse aciuni; n aceste situaii sunt
propuse aciuni specifice, aprobate i implementate imediat n vederea reducerii gradului de expunere la
un nivel acceptabil.
Riscul de pre al mrfurilor
n privina riscului de pia, activitile Societii sunt expuse n mod normal riscurilor de pia datorit
volatilitii preului care se reflect n fluxul de trezorerie generat din activitile de producie, rafinare i
marketing, precum i din activitile din domeniul ieiului, produselor petroliere, gazelor i electricitii.
Riscul de pia are o importan strategic n cadrul portofoliului de riscuri din cadrul OMV Petrom S.A. i
n cadrul lichiditii pe termen mediu a Societii. Riscurile aferente preului de pe piaa bunurilor
aparinnd Societii sunt analizate n detaliu, cuantificate, evaluate i diminuate atunci cnd este cazul n
vederea obinerii impactelor previzionate conform obiectivelor pe termen mediu ale Societii.
Instrumentele financiare sunt folosite dup caz, pentru acoperirea mpotriva principalelor riscuri specifice
industriei, asociate cu volatilitatea preului petrolului, cum ar fi impactul negativ semnificativ al scderii
preului ieiului asupra fluxurilor de trezorerie.
n 2013, din analiza de risc intern nu a reieit necesitatea acoperirii riscului privind preul la iei. Prin
urmare, nu au fost folosite instrumente financiare pentru acoperirea riscului de pre al mrfurilor.

61

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)
31. GESTIONAREA RISCURILOR (continuare)
n 2012, OMV Petrom S.A. a contractat instrumente swap de acoperire a riscului privind preul la iei, ce
asigurau pentru un volum de 30.000 barili/zi, un nivel al preului Brent de aproximativ 101 USD/baril, ceea
ce a reprezentat 30% din producia intern de iei planificat pentru 2012. Instrumentele de acoperire a
riscului privind preul ieiului au fost realizate pn la sfritul anului 2012, genernd o cheltuial de
394,08 milioane RON n situaia veniturilor i cheltuielilor OMV Petrom S.A.. Aceast cheltuial
compenseaz ctigul aferent din rezultatele operaionale ale Societii din vnzarea la preurile de pia,
mai mari, a produciei acoperite mpotriva riscului. Prin urmare, a fost blocat riscul de pre pentru
cantitatea acoperit mpotriva riscului, conform scopului strategiei de acoperire mpotriva riscurilor.
Gestionarea riscului de moned strin
Deoarece Petrom opereaz n diferite valute, sunt analizate activitile specifice industriei i riscurile
valutare corespunztoare acesteia. Petrom este n principal expus la modificarea cursului de schimb al
dolarului american i al Euro fa de leul romnesc. Alte valute au doar un efect limitat asupra fluxului de
numerar i asupra profitului nainte de dobnzi i impozitare.
Analiza de senzitivitate a valutei
Valorile contabile ale activelor i datoriilor OMV Petrom S.A. denominate n valut la data de raportare
sunt dup cum urmeaz:
31 decembrie
2013

31 decembrie
2012

Active
Mii USD
Mii EUR

300.619
182.845

402.236
234.803

Datorii
Mii USD
Mii EUR

23.845
438.031

54.177
611.048

Urmtorul tabel detaliaz senzitivitatea Societii la o cretere sau scdere cu 10% a cursului de schimb
al EUR i USD. Analiza de senzitivitate cuprinde numai elementele bilaniere monetare denominate n
valut, n sold la data raportrii, i ajusteaz evaluarea lor la sfritul perioadei pentru o modificare cu
10% a cursurilor de schimb valutar. O sum pozitiv n tabelul de mai jos arat o cretere n rezultatul
global total generat de o variaie n cursul de schimb de 10% i o sum negativ indic o scdere n
rezultatul global total cu aceeai valoare.

62

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)
31. GESTIONAREA RISCURILOR (continuare)
+10% Cretere n cursul de schimb al monedelor strine
Impact mii USD (i)
2013
2012
Profit/ (pierdere)
Alte elemente ale rezultatului global

27.677
-

34.806
-

Impact mii EUR (ii)


2013
2012
(25.519)
-

(37.625)
-

-10% Scdere n cursul de schimb al monedelor strine


Impact mii USD (i)
2013
2012
(27.677)
-

Profit/ (pierdere)
Alte elemente ale rezultatului global

(34.806)
-

Impact mii EUR (ii)


2013
2012
25.519
-

37.625
-

(i) Acest impact este n principal aferent expunerii la USD a numerarului, mprumuturilor acordate,
creanelor, datoriilor cu furnizorii i altor active i datorii financiare n sold la sfritul anului.
(ii) Acest impact este n principal aferent expunerii la EUR a numerarului, mprumuturilor acordate i
primite, creanelor i datoriilor comerciale i a altor datorii financiare n sold la sfritul anului.
Analiza de senzitivitate a riscului valutar inerent, prezentat mai sus, arat expunerea la riscul de
conversie de la sfritul anului; cu toate acestea, expunerea din cursul anului este n permanen
monitorizat i gestionat de ctre Societate.
Gestionarea riscului de rat a dobnzii
n vederea gestionrii riscului de rat a dobnzii, datoriile Societii sunt analizate prin prisma ratelor fixe
i variabile de ndatorare, a valutelor i a scadenelor.
Analiza de senzitivitate de mai jos a fost determinat pe baza expunerii la rate ale dobnzii la data
bilanului. Pentru datoriile cu rate variabile, analiza este efectuat presupunnd c suma n sold la data
bilanului a fost n sold pe parcursul ntregului an. O cretere sau o scdere de 1% reprezint estimarea
managementului aferent unei modificri rezonabile posibil a ratelor dobnzii (celelalte variabile
rmnnd constante).
Analiza aferent modificrii riscului de rat a dobnzii:
mprumuturi cu rat variabil:

mprumuturi pe termen scurt


mprumuturi pe termen lung

Sold la 31 decembrie
2013

2012

523,81
1.262,51

1.482,62
1.735,00

Efectul modificrii 1%
n rata dobnzii
2013
2012
5,24
12,63

14,83
17,35

n 2013, din analiza de risc intern nu a reieit necesitatea acoperirii riscului privind rata dobnzii. Prin
urmare, nu au fost folosite instrumente financiare pentru acoperirea riscului de rat a dobnzii.

63

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)
31. GESTIONAREA RISCURILOR (continuare)
Gestionarea riscului de credit
Riscul de credit se refer la riscul c un partener de afaceri nu va reui s i ndeplineasc obligaiile
contractuale genernd o pierdere financiar pentru Societate. Riscul de credit aferent celor mai importani
parteneri este evaluat, monitorizat i gestionat folosind limite predefinite pentru anumite ri, bnci i
parteneri de afaceri. Pe baza bonitii, clienilor le sunt alocate expunerile maxime permise din punct de
vedere al limitelor de credit (sume i scadene), iar evaluarea bonitii si a limitelor admise sunt revizuite
n mod regulat. O parte a limitelor de credit este asigurat pentru toi partenerii de afaceri, n funcie de
categoria de lichiditate, prin intermediul titlurilor de lichiditate contractuale, precum scrisori de garanie
bancar, asigurare a creditului i alte instrumente. Procedurile privind monitorizarea limitei de credit sunt
definite prin reglementri exacte.
Societatea nu are nicio expunere semnificativ la riscul de credit fa de un singur partener sau grup de
parteneri avnd caracteristici similare. Compania definete partenerii ca avnd caracteristici similare dac
acetia sunt pri afiliate.
Gestionarea riscului de lichiditate
n scopul evalurii riscului de lichiditate, fluxurile de trezorerie (intrri si ieiri) operaionale i financiare
bugetate sunt monitorizate i analizate lunar n vederea stabilirii nivelului estimat al modificrilor nete n
lichiditate. Analiza furnizeaz baza pentru deciziile de finanare i angajamentele de capital. Rezerve de
lichiditate sub forma liniilor de credit angajate sunt constituite pentru a asigura n orice moment
solvabilitatea i flexibilitatea financiar necesar Societii. Scadena datoriilor financiare ale Societii
este prezentat n nota 14.

64

S.C. OMV PETROM S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIAR
RE
PENTR
RU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMB
BRIE 2013
((toate sume
ele sunt exprimate n milioane RON
N, mai puin unde este specificat
s
altfel)
32
2.

EVENIM
MENTE ULTE
ERIOARE
anuarie 2014
4, ExxonMobil Exploratio
on and Prod
duction Rom
mania Limited
d ( ExxonM
Mobil), OMV
V
Pe 29 ia
Petrom S.A.
S
("OMV Petrom") i Gas
G Plus International B.V. ("Gas Plu
us") au anun
nat c, n urma Hotrriii
Guvernu
ului romn nr.
n 43 din da
ata de 22 ia
anuarie 2014, publicat n Monitoru
ul Oficial n data de 28
8
ianuarie 2014, contra
actul de tran
nsfer semnatt n octombrie 2012 de ctre
c
ExxonM
Mobil i OMV
V Petrom, ii
o Ventures Europe
E
B.V.. pentru drepturile de exxplorare i producie
p
de
e
Sterling Resources Ltd. i Petro
buri din poriunea de ap
p adnc a perimetrului Midia XV a intrat n vig
goare. Gas Plus a optatt
hidrocarb
pentru p
pstrarea parrticipaiei sale de 15% n
n ambele zone, de mare
e i mic ad
ncime, ale perimetruluii
Midia XV
V.
oiembrie 201
13, guvernul Romniei a emis Ordona
ana de urge
en nr. 102/2013 prin ca
are ncepnd
d
Pe 15 no
cu 1 ian
nuarie 2014 este introdu
us o nou tax de 1,5
5% din valoa
area contabil brut a construciilor
c
r
speciale, cele mai relevante elemente
e
pe
entru OMV Petrom S.A
A fiind inclu
use n segm
mentul E&P.
niei discut n prezent poteniale modificri
m
la ordonana de urgen
nainte de
e
Parlamentul Romn
ea acesteia prin
p lege.
aprobare

ciare, de la pagina 3 la pagina 65, care cuprin


nd situaia po
oziiei financciare, situaia
a
Aceste ssituaii financ
veniturilo
or i cheltuielilor, situaia rezultatullui global, situaia
s
modiificrilor cap
pitalurilor pro
oprii, situaia
a
fluxurilorr de trezorerie i notele la
a situaiile fin
nanciare au fost
f
aprobate
e astzi, 25 martie
m
2014.

Dna. Marriana Gheorghe


Director General
Executiv
v

Dl. Andreas Matje

Dl. Gabriel Selischi


Membru Directorat,
E&P

Director Fin
nanciar

Dl. Neil Morg


gan
Membru Directorat,
Rafinare & Marketing
M

Dl. Cristian Secoan


Membru Directorat,
Gaze & E
Energie

Dl. Eduard Petrescu


P
ef Departament Raporta
are Financiarr

Dna. Alin
na Popa
Director Departamentt Financiar

65