Sunteți pe pagina 1din 16

Anexa nr.

3
nai 2015

Iq holdltleq nr. 3352 din 4

Raportul privind veniturile 9i cheltuielile din campania electorali


Compartiment I. Date generale.
PARTIUL COMIJNISTILOR din RM
Concurent electoral
Data iffe 30.04.2015

la data

de

05.06.2015

'":[,,u iJff:?i1m,'..f-:

Date bancare ale contului "Fond electoral":


Data desr 06.05.2015

cont bancar

nr.

denumirea b6ncii
codul

blncii

0 5.
222410100004971
SA Fincombank

fil.l

FTMDMD2X735

Chisiniu

luN.

2015

Conducatorul

Trezorierul

1r-j

--7

,;'

Lista donaliilor rambursate ca urmare a depigirii plafoanelor stabile in conformitate cu


prevederile Codului electoral

Nr.crt.

Numele, prenumele personelor deponente

Suma, lei

Cod fiscal

I
2.
3-

4.
5.
6.

7.
8.

o
10.

Total:

Conducf,torul
numel, prenumele

Trezorierul

Boico
numle, Prenumele

M_

Lista donaliilor in mirfuri, obiecte, lucriri sau serricii pe perioada electorall

Nr.
ord.

Denumirea gi specificarea mdrfurilor,


obiectelor, lucririlor sau serviciilor

Perioada

Valoarea bunului donat

Nr. $i data contractului de


comodat

-7

Conducdtorul

Voronin V

Trezorierul

Boico

'|,.

Borderou cumulativ privind donaliile in numerar

Nr. ord.

Nume, prenume

Cod personal (IDNP.1

Data

TOTAL

Conducdtorul

Voronin V
numele, prenunele

Trezorierul

Boico M
numele, prenurnele

z2

Suma

Total 2.1

Nr.
crt.

Data

Denumfuea deponentului

02.06.2015 SRL Antares


03.06.2015 SRL Solar Intemational

03.06.2015

03.06.2015 SA Pielart

SRL l-oeistic Standart

Cod fiscal / IDNP

Adresa

Numele, prenunele

juridica

conducdtorului

t0t 1600037261

mua.Chisinau,str.Calea Iesilor l0
mun.Chisinau.str.Calea Iesilor 0
mun.Chisindu,str.Petricani I 7

1002600027000

mun.Chisinaqsr Cala lesilor I0

1002600048593

l0l1600030132

Sursele de finantare

CometchiComeliu
Nicorici Mihail
Hinculov Vladimir
Morosan Iurie

DroDrii

Suma (lei)
2s0000,00

propnl
propm

200000,00

propnr

300000,00

250000.00

6
1
8

l0
Total2.2

Nr-

Data

Cod fiscal

Denumirea deponentului

Cont bancar

Adresa j uridice

Numele, prenumele

conductrtorului

crt.

I
2
3

4
5
5

mijloaclo.
bdnetti

Sursa

Suma (lei)

22.05.2015 SRL Artrnarket


29.0s.2015 SRL Artmarket
29.05.20t5 SRL Disital ExD.es

1003600087494

22514080215655

225r408021565s

Elistarov Andrei
Elistarov Andrei

restitui.ea datoriei
restituirea datoriei

19837.40

1003600087494
1008604000124

222473939

Seu

rechizite incorecte

885,00

29.0s.2015 SRL Disiral Exores


02.06.2015 SRL Orizont PTN
04.06.2015 SRL TV Comunicatii CruD

1008604000124

.echizite incorecte

88s.00

1003607150391

222473939
225130201I t5

Vladimir
Seu Vladimir
Patrascu Valeriu

rcchizite incorecte

2000.00

r010600032254

222447482

Sergheev Evghenii

rechizite incorecte

s836s.79

ConducAtorul

Voronin V.

Trezonerul

Boico M.

3000,00

L.S.

t.:

Conducdtorul

Voronin V.

Trezorierul

Boico M.