Sunteți pe pagina 1din 24

,'lnera nr.

3
lo hotirireu

Raportul privind veniturile qi cheltuielile din campania electorali

nr

3352 tlin

I nai

2015

05 luNlE 2015

la data de

Compartiment l. Date generale.


Concuren( electoral Partidul Politic Parlirjul Sociali>tilor din Republica Moldova
'
DctJ inrecislririi ca crrncurenr elecloral ,/t^ : Z l5

Comisia Electorala Centrale


Directia financiar- econom ica

[)atc bancare ale contului "Fond electoral": 2224722013008


Data deschidcrii 30 aprilie 201 5

0 5.

cont bancar nr. 222172201300

ruN,

20'15

valuta MDL
denumirea bincii BC Banca Sociali fi1. IntenaionalA
codul bincii BSCOMD2X722

(l

cEc

o4l

4'

rtimcnt I l. Rulaiul miiloacelor blne iu

Ier

Perioada de raportare

Nr.cr

data 0l -08.05.15

t.

SnDt.

Soldul mijlollcelor hlnesti la inceputul perloadei


2 Venituriin canpania electorali -total (l
;.3), inclusiv:
2.1 \liiloace bancsti prinrite din donaliile persoanelor fizice
2.: \,fijloace binesti primite din donaliile persoanelor juridice
2.-.1

,\ lte mijloace benesti primite

Cheltuieli in tampania electorali - total (3.1


2+3.3+3.4+3.5+3.6+
3.7+J.8+3,9), inclusiv pertru:
3.1 Costul intrunirilor si evenimentelor electorale - total (3. I . l+...+3.1 .8). inclu\i\
chiric- inclusiv chcltuielilc afarcnte (cnersie electricd. salubrizare)

data 09-22.05.15

Sipt.3 -

data 23.05.15-05.06.15

SnDt

..--.SnpL 7

Totdl

data

0.00
1262000,00

2s33,68
4256500,00

0,00
0,00
r262000.00

80000.00

2l c)2750.00

0.00

22'727 50,00

0.00

0,00

0,00

4176500,00

2555140,00

0,00

0,00
7993640.00

47321662s

0,00

125g16632

3170J6
47 47490,O

107554.08

l100.00

7t

8966.00

I 100.00

48588.08
50000.00

.18294,1t
0,00

0266390

126, | 8

0.00

180',180,26

21,1-5.98

u.00

2:21 t,98

0.00

0"00

0.00

48588,08

59980.20

0_00

l0r)('80,a0

0.00

0.00
0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00
q65007.6+

0.00

0.00

0^00

4398473,00

0,00

1128281.35

0,00

28:100,70

4086780.02
3 t39419,13
r40086.72

23748t.11

0.00

22054,62

t24050,31

3.2.1 presa scflsa

96404"55

3.2.5 panourl

.2 scena

prestatii scenice (inclusiv onorariile)

l.

.4

sono

zare

.5 standuri. all sc etc.


.6 cheltuieli de protocol

l.

.'7

securitate

eveninrentului in n'rass-media
3.2 Cheltuieli de publicitate - total (:1.2.1+...+3.2.6). inclusiv.
1.2.1 tclcr iziunc
3.2.2 radio
1.2.3 mijloace de infomrare electronice
aefl ectarea

753 87.00

0,00

0.00
0,00
9450260.66
7054886,82
505868,53
2 2l 4r) | ,q_t

lo0 | 2,00

769204.48

0.00

1004621.01

t061,,11

44421 | .86

188119,06

0,00

661lql.r

0.00

0,00

0,00

0,00

787

.t.2.6 alte platforme stradale sau mobile


1

t86,il

0.00

3.3 Chcltuieli pentru materialele promotionale - total (3.3.1+3.3.2). inclusiv:

r0000,00

58200,00

105938,00

0,00

174138,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

t0000,00

58200.00

105938,00

0.00

l74l

152800,00

88667,00

0,00

0,00

24r467,O0

rs2800,00

88667,00

0,00

0,00

24t467,00

3.4.2 combustibil

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

3.4.3 intrelinerea rnij loa(elur de transport

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

3.4.4 remunerarea qoferilor angaiati temporar

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,0

0,00

6824,l4

0,00

4,t 4

0,00

0,00

6824,14

0,00

6824,14

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

ooo

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0"00

16.i0

149404.93

0,00

.t.

r.I programul electoral al partidului

alte articole promo.tionale (postere. stegulete, tricouri, chipiuri. carnetele, pixuri.


l.1.2
afise. lluturati, etc.)
1.4 Cheltuieli pentru transport de persoane
.t.4.

li

bunuri - total (3.4.1+...+3.4.4)

servicii de transport

3.5 Costul serviciilor de sondare a opiniei publice


3.6 Costurile suplimentare de intretinere - total (3.6. l+3.6.2), inclusiv:

inchirierca unor bunuri in scop electoral (localiunea inciperilor temporare.


i.6.1 inclusiv teritoriale. localiunea mijloacelor de transpon. loca!iunea altor mijloace

flxe si obiccte de mici valoare

;i

scuna duratd)

3.6.2 salariile personalului angajat temporar in scop electoral

Costuri de delegarc sau delasare a persoanelor (inciusiv recompensele/diurnele


3.'1
observalorilor si voluntarilor')
3.8 Cheltuieli de consultanti electorale si po:iticd
c,)0\Ult.Irla (l(cl,rriilu ti politica relahornrea .lrate!iilor (l((tnrale elc. i
3.8.2 servicii asistenli juridicA li notarialc
r.8.

38,00

0.00
0.00

3.9 Alte cheltuieli, inclusiv:

21t04,60

].9.I servicii bancare

lt

0,00
r

94625,83

469..10

11.17.60

t8t7. r8

0.0i)

I t64.18

6000.00

0.00

0,00

0.00

6000.00

r76i5.20

0.00

46968. r 4

0,00

6460.1.:t4

0.00

20268.70

95,198,76

0.00

-i

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0,00

-1.9.6

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

i.r.2 servicii dc conrunicalii


1.9.3
i.9..1

i.,.

(telefonie fixA. telelbnic mobila. lnternet etc.)

nratcrialc (O\1VSD, rechizite de birou. etc.) ncccsirrc activildtii in cantpanie


electorale)

localiunea incdpcrilor pcnnaDente. inclusiv teritoriale. scrviciile comunale


afcrcnte incdperi lor inchiriate

rcrrrunr:r.rid per*'nalrrlui din rtol'lul elretoral central


r(mlrncr rru.r nLr\,'nalullri din qlaflul rl((1ordl local (terirnrialr
-t.9.7 rcrnurrrr.rrr:a eun:ullanlilor med id./.1 rdle!ie

Impozite si taxe

soldul Inijloncelor bine$ti la sfir$ilul pr.ipaqej (Jtz-Jl .

Conducetorul

| 57

6't -16

0.00

5090.85

,,--\

...,/

2533.68

3170.36

18294

18294,rr

8294.1I

Lista dona{iilor rambursate ca urmare a depi;irii plafoanelor stabile in conformitate cu


prevederile Codului elcctoral

Nr.crt.

Numele. prenumele personelLrr deponcntc

Cod flscal

Suma, Iei

2.
-1.

4.
5.

6.
7.
d.
9.
10.

Total:

ConducAtorul

Trezorierul

Lista dona(iilor in mirfuri, obiecte,

Nr.
ord.

Denumirea ;i specifi carea mdrfuriJor,


obiectelor, lucri.rilor sau serviciilor

'l'rezorierul

lucriri

Perioada

sau scrvicii pe perioada electorali

Valoarea bunului donat

ad',t--

Nr. 9i data contractului de


comodat

Compartiment IV. Cheltuieli.

:
Pct.3. Cheltuieli in perioada elector
nd

Snp1.5 - 6 dala 23 mai 20t5-05 iunie 20t5

Destinatia pldtrii

Data

*ryrt'j

. a.

-Chel-trieu tu 'C{Jnpan
cusTm1lfrrmtmTrorsr-.J.

Beneficiar

- **-

Cod fiscal

-3

de

plati

':
,

justificativ (facturii fiscale,


contractului )

Suma

evenimentelor electorale -

''i,l

].1. chirie, inclusiv cheltuielile aferer


Locatiunea salii Cahul
Locatiunca salii Ocnita
Locatiunea salii Singerei
Locatiunea salii Pitusca
Locatiunea salii u^imislia
Locatiunea salii Drochia
Locatiunce salii Mararnonor

l1r,,,,.' ,

Nr.9i data ordinului

,605201

12145,98

r007601010297

.5

26.05.2015

26.0-5.20 i 5 Trezoraria Teritoriala

/o. u5.2t)

cl

Locatiunea <alii Cead ir-L unga


Locatiunea salii Maramonovca
[.ocatiunea salii or. Cahul
Locatiunea salii Drochia
Locatiunea salii Falesti
Locatiunca salii Drochia

27

.05.20 5

27

.05.20

21

.05.20 5

29.05.20 5

200,00

nr.688 din 26.05

1200,00

nr.723 din

cont.nr.l5 din 14.05.15


cont.ff.25 din 25.05. l5
cont.nr. I din 27.05.15

300,00

nr.697 din 27.05

nr.696 din 27.05.

-5

Prirlaria or. Maramonovca


r 006601000037
LJniversitatea de Stat Alecu Russo Balti
1007602000972
Asociatia parintilor si peda:rogilor IIP Hasdcr -lI t16528

nr.785 din 02.06. 5

cont.nr.l/n din 26.05. l5


cont.nr.f/n din 26.05. l5
cont.nr. I 0 din 27.05. l5
cont.nr.f/n din 26.05.1 5

nr.770 din 02.06

cont.nr. 140 din 21.05.15

2372,66

nr.767 din 02.06

cont.nr.1/n din 26.05. l5

450,00

Sectia Cultura Tineret Falesti

r00760 r010792

nr.769 din 02.U6

_)

cont.nr.f/n din 29.05.

t013607001074

nr.766 din 02.06. 5

cont.nr.0202979 din 08.05. I 5

02.06.20

-)

02.06.20

02.06.20

02.06.20

) Madise Prim

SRL

01 .0 5.20 t 5 Sectia Cultura

prestalii scenice (inclusiv onorar

cont.nr.5 din 18.05.15

Locati unea salii Taraclia

000,00

nr.690 din 26.05

27 .05

0l.u6.20

scene

Chisinau Pitusca
I 007601009406
Sectia Cultura Tincret si Sport Cirnislia
t00860i 000879
n sociatia parintilor si pedagogilor BP Ilasder ,l -l t46528
Primaria or. Maramonovca
100660 r000037
Primaria Ceadir-l unga
I 00760 1004434

02.06.20

01.00.20 5 Primaria or.Orhei


5

cont.nr.6 din 25.05.15

100760 l 002223

) Ml' I I

Locatiunea salii Orhci


I ocatiunca sali Cimislia

Sin[crei

006601000037

nr.689 din 26.0s t<

Sectia Ctrlturu fincrcl

.i

Sporr Cirni.liu

nr.734 din 27.05. 5

007601008007

nr.862 din 0l.06

conl. nr.l/n din 02.06.

00860 r000879

nr.868 din 03.06.

1011601000t58

nr.880 din 04.06.

cont.nr.l din 03.06.l5


cont.nr.l din 28.05. l5

i5

TOTAL 3.1.2:

TOTAL 3.I.3:
03.06.2015 Imas Muzical SRL

100360009660.5

ff.864 din 01.06-

l-s

cont-nr.l4 din

2 l_05.1 5

300.00

450,00
200,00
2000"00
200,00

I7 5,00
500"00
713,40
100.00
554,92
0,00

59980,20
59980,20

sonortzare

TOTAL

3.1 .4

0,00

standuri, afige etc.

'IOTAL

3. 1.5

0"00

cheltuieli de protocol

TOTAT-

3. r

.6:

0,00

securitate

TOTAL3.I.7:

0,00

reflectarca evenimentului in mas

TOTAL

0.00

t.2

:.':'i:*'i.':

v: 1"":'"

3. I.8:

TOTAL 3
_r/..\-I-

televiziune

TV SRL
Selcctcanal TV SRL
Telesistem TV SRL

26.05.201 5 Mar-Sor
26.05.201 5
26.05.201 5

26.05.2015 Cotidian SA
26.05.2015 A naliticMediaGrup SRL
26.05.201

-s

TV-Comunicatii Grup SRL

26.05.2015 Noroc Media SRI-

Ar ) 1t.

312828 t,35

593

nr.687 din 26.05.15

cont.nr. l 2 din 21 .05. | 5

r002600000 r02
r006600060-575

nr.670 din 26.05. l5


nr.67l din 26.05. l-5

cont.nr. l0 din 04.05. I 5

21916,56

1003600040398

nr.672 din 26.05.15

cont.nr.6

nr.67.l din 26.05.15


nr.674 din 26.05.15
nr.677 din 26.05.15

I din 04.05. I 5
cont.nr.0l -E din 04.05.15
cont.nr.l/P din 04.05- l5
cont.nr.59 din 04.05. l5

348 | 1,92

002600013148

100460700

1010600032254
I

00260001 8084

cont.nr.02/1 5 din 04.05. l 5

12t90.00
281350,26

68314,29
861 | I ,86

8252,39

26.05.20

) SA Megan 'l'V

26.05.20

Compania CR l'

26.05.20

ENI AI SRL

:6.05.20

Canal

con1.nr.004/EL. din 22.05. 1 5

qq00,00

100761 1004088

nr.68l din 26.05.15


nr.b82 din 2b.05. l5

din

7200,00

100361 | 001 975

nr.683 din 26.05.15

cont.nr.l9105-

1001604009269

nr.685 din 26.05.15

1011603000532

nr.686 din 26.05.15

I din 19.05.15
cont.nr.2l din 21.05.1 5
cont.nr.6l din 21.05.1 5

1003600048028

nr.675 din 26.05.15

cont.nr.27 din 04.05.

l5

t02513.71

1006600030435

nr.678 din 26.05.15


nr.676 din 26.05.l5

cont.nr.6 din 11.06.15


cont.nr.0l -E din 04.05.l

189876.64

1004600050558
1002600049187

nr.72l din 27.05.15

cont.nr.93 din 21.05. I 5

2'/ .0s.20 5 Urania

10036 10002263

nr.695 din 27.05.l5

cont.nr.26 din 26.05. 1 5

1800.00

29.0-5.20 5

1010600032254

nr.728 din 29.05.l5

85278.09

003600048028

nr.729 din 29.05.15

cont.nr.l /P din 04.05.15


cont.nr.27 din 04.05. I 5

101

006600010415

nr.730 din 29.05.15

cont.nr.6 din I 1.06.15

188038.20

TV 'l'ruc SRL
ICS PRO Digital SRL

26.05.20

26.05.20

2(t.05.20

5 TCS

26.05.20

27

Jurnal de Chisinau Plus

IPNA Cornpania Teleradio Moldova

.05.20 5 Dixi Media SRL

29.05.20 5

FM SRIl-V-Cornunicatii Grup SRIICS PRO Digital SRt.

29.05.20 5 ICS Jurnal de Chisinau Plus


29.05.20

-5

Telesisterr 'f V SRL

29.05.20 5 Cotidian Sn
2

9.05.20

9.0s.

t0

AnaliticMediaGrup SRL
) IPNA Corrpania Teleradio Moldova
5

0016u01678 I 9

cont.nr.128

19.05.l5

12000,00
9500,00
15200,00

48',7

-5

03.41

15554 1,65

521,20

1006600060-575

nr.725 din 29.05.1-5

cont.nr.10 din 04.05. I 5

1001b0004u198

nr.726 din 29.05.15

cont.nr.6l din 04.05.

10026000r 3r 48

nr.727 din 29.05.15

cont.nr.0l -E din 04.05.15

683 r4,29
48103.44

21916.56
34474.85

l-5

10046000-505-58

nr.732 din 29.05.15

cont.nr.Ol -E din 04.05.

Noroc Media SRL

10026000 r 8084

nr.739 din 29.05. l5

cont.nr.59 din 04.05. l5

0l .06.20

nr.7,15 d n01.06.15

cont.nr.42 din 27.05. l5

) IP\A

10046000505 s8

rtr.74.l d n0t.06.15

cont.nr. l3-E din

.06. I 5

63373.44

0l .06.20
0l .06.20
0l .06.20

Satelrom l V SRL
Conrpanir I eleradicr Muldrrrrr
AnaliticMediaGrup SRt-

1006607000235

0 t .06.20

1002600011148

nr.7,12 din 0l .06. l5

ICS .lurnal de Chisinau PIus

1006600030435

nr.730 din 01.06.15

cont.nr.l I-E din 29.05.I5


cont.nr.I I din 0l .06. l5

45400.00

)
5

Noroc Media SRL

r0026000 | 8084

nr.740 din 01.06.15

cont. nr.78 din 01.06.15

10931.92

.06.r0

1001600040198

nr.739 din 0 | .06. l5


nr.760 din

cont.nr.6l din 0l.06. 1 5


cont.nr.5 l din 0l.06. 1 5

475 30.08

1003600048028
1006600060575

cont.nr. I 5 din 01.06.

285 r8.08

29.05.20

0r

otidian SA

Digitrl SRL
Telesistem TV SRI-

01 .06.20 5 ICS PRO

0 | .06.20

-5

r00-1607002456

TV Euronor a SRL

1002609000079

nr.7-5,1

Selectcanal 1'V SRL

10026000001 02

0l .06.20

1002609000080

01.06.2r)

Ver Tamar SRL


Pro Media SRL

0 | .06.20 5 Flor

0|

.06.20 5 Albasat SRL

0|

.06.20

01 .06.20 5

0l .06.20

01 .06.20 5
0t

l5

TV SRL

1003608001 744

.06.20

0 | .06.20 5

1.06.

nr.76l din 01.06.15


nr.759 din 0I .06.15
nr.7,1,1 din 0I .06.15
nr.756 din 0l .06.15
nr.7-50 din 0l .06.l5
nr.7.5 I din 0l .06. I 5

0 r .06.20 5 Studio L SRt0r

r00-1605002747

100460900r 195

Studio L SRL

SA Megan TV
Umnia FM SRl.

IV-Comunicatii Crup SRL

.06.20 5 Satelrom TV SRL

00160800

| 7,1,1

din
nr.755 din

1.0b. l5

0 | .06.15

nr.752 din 01.06.15

1003600r678r9

nr.75l din 01.06.15

0016 r 0002261

nr.746 din 01.06.15

l0 10600032254

nr.76l din 01.06.15

10066070002J5

nr.717 din 01.06.15

0|

cont.nr.26 din 29.05.1

I5

8t72.48
350,00

r08921, r0

61176,38

5760.00

cont.nr.05/15 din 27.05.1

cont.nr.5 din 21.05.l5


cont.nr.2910

5635,7 2

69 r2.00

| din 20.05. I 5

r0080.00

cont. nr.58 din 2 | .05. I 5

5760,00

cont.nr.I din 21.05.l5


cont. nr. 8 din 2l .05.l5

s760,00

cont.nr.2J din 2 | .05. l5


cont.nr.004/EL din 22.05.
cont.nr.2l din 31.05.1 5
cont.nr.g/P din 01.06. I 5
cont.nr.39 din 20.0-5- l -5

6010,43
5760,00
|5

1600.00
5760,00

57036.09
8400,00

0 l .06.201

-5

0 l .06.201 5

Dalan SRt-

r00460600

r3l2

nr.74E din 01.06

LV-Topal SRL

1001605001024

nr.749 din 01.06

02.06.2015 AnaliticMediaGrLrp SRL

148

nr.793 din 02.06

02.06.201 5 TV-Comunicutii Crup SRL

10106000322-54

nr.'792 din 02.06

02.06.2015 ICS .lumal de Chisinau Plus

1006600030435

nr.79l din 02.06

nr .77

00260001

02.06.201 5 Telcproiect SRL

1008600056396

01.06.:015 Dixi Media SRL

10026000,191 8?

'['eleproiect SRI-

1008600056396

04.06.20

4 din 02 .06 5
nr.862 din 03.06. l5

1002600000102

nr.879 din 04.06. l5


nr.878 din 04.06.l5

10 | 06000-122-54

04.06.2015 Telesistem TV SRL


04.06.2015 ICS PRO Digital SRL

04.06.201 5 Cotidian SA
0,1.06.20 r 5 Noroc Media SRL
04.06.2rJ I 5 ICS Jumal de Clhisinau Plus

01.06.20 r s A naliticMed iaC

|5

0,1.06.201 5 Selectcanal I

04.06.20

t5

04.06.201

'f

V SRL

V-Comunicatii Grup SRL

ru

IPNA Compania

p SRL

-l'eleradio

Moldova

cont. nr. 2l din 20.05. l5


cont.nr.39 din 20.05. I 5
cont.nr. I I -E din 29.0-5.15
cont.nr.g/P din 01.06. I 5
cont.nr.l I din 01.06.15
cont.nr.20 din 01.06.1 5
cont.nr.93 din 21.05. I 5
cont.nr.20 din 01 .06. 1 5

760,00

6010,43
45400,00
56908,80

r08680,00
28800.00
9898 r,05

28800,00

nr.877 din 04.06.15

cont.nr.05/15 din 27.05. l5


cont.nr.g/P din 01 .06. I 5

87548,69

1006600060575

nr.876 din 04.06.15

cont.nr.l 5 din

21388,56

0036000,18028

nr.875 din 04.06.15

47 tOs.45

nr.874 din 04.06. l5

cont.nr.5l din 01.06.


cont.nr.6l din 01.06.

15

1001600040198

15

3647 8.62

10026000 i 8084

nr.873 din 04.06. l5

cont.nr.78 din 0l .06. I 5

8190,08

r006600030.13s

nr.872 din 04.06.l5

cont.nl.l I din 01.06. l5

1002600013r

nr.87l din 04.06.15

cont.nr.l l-E din 29.05.15

nr.870 din 04.06.15

cont.nr.

4ra

10046000s0-5s8

\.2. radio

01 .06.

l-E din 0l .06.l5

TQT AL 3.2.2:
26.05.2015 Noroc Media SRL

27.05.20 t5 Dixi Media SRL

r0026000,19

27.05.2015 Basaradio SRL

t00.1600022250

nr.680 din 26.05. l5


nr.7 7 din 27.05.15
nr.7 0 din I7.05. l5

27.05.20 I 5 I-ibcradio SRL

100i600054xu7

:nr.7

I din 27.05.I

00260001 8084
r

87

cont.nr.65 din 19.05. l5

cont.nr.l l5 din 16.05. l5


cont.nr.26 din 26.05.1 5

567 26.7q

61 | 93,67
68 | 00.00
.17 5 3

0,0ti

237 481,11

29899"95
|

67 43.q7

9454.16

cont.nr.02/ I 5 din 26.05.l5

6 t 45,,10

cont.nr.7 din 20.05. l5

6050,00

27.05.2015 Autoradio Prim SRL

t0lto000:8709

nr.7

27.05.2015 SCIP Radio Poli Disc SRL.

100r60004 r620

nr.7 4 din 27.05. I5

cont.nr.26 din 26.05.

1.5

t2141.73

27.05.201 5 Radio Maximum SRL

00360010279i

nr.7 5 din 27.05.15

cont.nr.69 din 26.05. l5

4500.00

27.05.2015 Independent Media SRt.

0066000r 5139

nr.7 6 din 27.05.l5

0076

t9.05.20 t5 Inforustic SRL

1009602004930

Univer: Prirr Radio Dor SRI02.06.2015 lndependent Media SRL


02.06.201-5 Dixi Media SRL

1003608005650

cont.ff.l0 din 26.05. l5


cont.nr.128 din 19.05. l5
cont.nr.l T din 27.05.l5
conlnf.lt otn jy.ul tJ
cont.nr.l 15 din 01.06.l5

59090.40

.26.05.2015 Compania GR-l'

cont.nr. | 20 din 0l .06. | 5

1q408, | 2

0l .06.201

02.06.201 s SCP Radio Poli Disc SRL


02.06.2015 Radio Maxirnum SRL
02.06.20

|5

Autoradio Prim SRL

02.06.2015 l-iberadio SRL

004088

din 27.0i.1-5

nr.682 din 26.05.l5

r0026000491 87

nr.7]6 din 29.05.15


nr.7-58 din 0 | .06.l5
ff.780 din 02.06. l5
nr.779 din 02.06. l5

r00260004 r620

10066000

r51i9

3600,00
7500,00
3600.00
3500,00

nr.778 din 02.06.15

cont.nr.JS din 0l .06.15

13923,12

003600 r 02793

nr.794 din 02.06.

1-5

cont.nr.73 din 02.06.I 5

t4625,00

1012600028709

nr.775 din 02.06.

15

cont.nr.9 din 01.06.l5

7700.00

1005600054807

nr.'77'7 din 27 .05.15

cont.nr.02l t 5 din 26.05.15

7l 33,16

02.06.2015 Basaradio SRL

1001o00022250

03.06.2015 Media S1'era

100,+606002870

I{1.

nr.776 din 02.0o.15


nr.86l din 03.06.15

miiloace de informare electronic

cont.nr.30 din 0 l.06. 1 5


con1.nr.3 E din 02.06. l5

t 1065,60

75387,00

t400,00

26.05.20

ICS .lurnal de Chisinau Plus

t006600010,135

nr.679 din 26.05.15

29.0s.20

ICS .lurnal de Chisinau Plus

r006600010415

nr.73l din 29.05.15

01.06.20

ICS Jurnal de Chisinau PIus

r006600010435

nr.757 din 01.06,15

TOTAL 3.2.3:
cont.nr.7 din I 1.06. l5
cont.nr.7 din I 1.05.l5
cont.nr.7 din I 1.05.15

02.06.20

Mandigo Prim SRL

10 |

2600004754

nr.787 din 02.06.15

cont.nr.7 din 08.05.

l -5

2044,00

101260t 0u18-51

ff .7 86 din 02 .06 .1 5

cont.nr.6 din 13.06.15

6004,41

l0 1060ir00067

nr.795 din 02.06. l5

cont.nr.2652 din 02.06. l5

l 0066000-.104-] 5

nr.888 din 04.06.l5

cont.nr.7 din I 1.05.15

Komsomoliskaia pravda Basarabia


KLASS SRL

1002600022148

cont.nr. 1 63/1 5 din 22.05.1 5

cont.nr.23 din 27.05.

r000,00

l00lo00u0:996

nr.7l8 din 27.05.15


nr.7l9 din 27.05.15
rrr.7l0 din 27.05.15

1011600012576

nr.722 dirt 27.05.15

cont.nr. l586 din 27.05. I 5

2.06.24 5 l ener! ent SRL

02.06.20

Interact Media SRL

04.06..20 5 ICS Jurnal dc Chisinau Plus

presa scrisa

.05.20

2',7

.05.20 5

10016001 t4042

8709.03
I 164q,68

2q24 4,80

8q40,q

TOTAL 3.2-4:
2'.7

8794,11

cont.nr. l/05 din 27.05.

69204,48
750,80

r000,00

7.05.20

PP SAN S SR I,

27

.05.20

PP

27

.0s.20

PP Cazeta de Sud SRL

010605000632

nr.70l din 27.05.15

cont.nr.20 din 2l .05.15

16030.00

27

.05.20

Business Class SRI-

00660001s6

nr.707 din 27.05.I5

cont. nr.55 din 21 .05.15

39391.60

27.05.20
27

ererc si Oferta SRL

.05.20 f Novaex SRL

I7.0-5.:0
2 7.0.5..2
2

.5 Cl

PP Unghiu I SRL

0 5 PP

7.05..2 0 5 PP

27

Exclusiv Media SRL


ziarul Panoranra DC

.05.20 l PP Moldavschie vedomosti

29.05.20

.06.r0

02.06.20

02.06.20

-5

02.06.20

01

MK KH World Weekly SRL

Ziarul Znamca
PP Socialistii SRL
Ecoul Nostru SRL
PP lJnghiul SRL
PP Obscrratorul de Nord SRL

02.06.20 5 Ziarul Nostru SRL


02.06.20

PP Revista Otdihai SRL

7000,00

r001602002i70
l0 t5609000060

cont.nr.l5 din 25.05. l-5

2|

nr.698 din 2?.05.15

cont.nr.l7n din 25.05.

4200.00

1002609002006

nr.699 din 27.05.15

cont.nr.lJ5 din 25.05. l5

l0l l6u00l5l9l

nr.694 din 27.05.15

cont.nr.0029 din 26.05. l 5

0096000-10881

cont.nr.13. l6 din 22.05. l5


cont.nr.55 din 22.05. I 5

100261 I 000797

nr.70i din 27.05. l5


nr.706 din 27.05.l5
nr.733 din 29.05.15

l0 t 2600009380

nr.763 din 01.06.2015

100:6020025t4

nr.78

1002609002006

nr.784 din 02.06.15

1001607 | 508r0

nr.78l din 02.06.I 5


nr.781 din 02.06.15
nr.788 din 02.06. l5

100_16001 281

1014607001723
1010000008792

nr.7

l2 din 27.05.15

I din 01.06.1

cont.nr.75 din 20.05. l 5


cont.nr.6.9,l 0 din 16.05.1
cont.nr.l35 din 02.06.I 5
cont.nr.l45 din 01.06. I 5
cont.nr.50 din 27.05. I 5

64.50

8400,00
4000,00

t9479.0tt
10038.00
3300.00

285000,00
3500,00
8400,00
5000,00

cont.nr. l0 din 25-05, I 5

5000,00

20000,0n

cont.nr.)o orn zu.tj).

02.06.201

PP Moldavschie vedomosti

l00lo00l28lll

nr.772 din 02.06.l5


nr.865 din 03.06. I5

04.06.201 5

l0 r2600009380
r014607001723

04.06.201 5 KI.ASS SRI-

01.06.20 r5 PP Sociaiistii SRL

0036001 14042

nr.88 | din 04.06.

I5

nr.88l din 04.06.15

cont.nr.70 din 29.05. l-5


cont. nr.7 din 06.05. I 5
cont.nr.l I din 25.05. 1 5

04.06.201 5

nr.884 din 04.06. l5

cont.nr.24 din 03.06. I 5


cont.nr. 100 din 02.06.15

04.06.20 r 5 PP SANS SRI,

nr.885 din 04.06.15

cont.nr.2/05 din 03.06.

cont. nr.,16

26.05.20 | s

ranscom

AC SRL
Media SRL

100261r00279

nr.684 din 26.05.15

27.0.5.2015 Independcnt

10066000r5139

nr.709 din 27.05. l5

| din 02.0-5.l5
cont.nr.5 din 20.05.l5

27.05.20 | 5 II Tarleva I-iubovi

100961 t00l-542

nr.709 din 27.05.l5

02.06.2015

cont. nr. | 6 din 2l .05. l -5

r0066000 r5 r39

nr.789 din 02.06. l5

cont.nr.8 din 22.05.

10016050052 l3

nr.77l din 02.06.15


nr.861 din 03.06. l5

cout.nr.3.16 din 26.05.

ent Media SRL

02.06.201 5 Lara Prochin Il

01.06.2015

ent Mcdia SRL

10066000rsl]9

conr.nJ. / oln

1 -5

l5

l).u1.l5

orme stradale sau mobil

TOTAL 3.3.1:

47 t37.59

.3.t

TOTAL 3.3.2:
lbi volante
flaycre
flayere

26.05.20 5 Orizont PTN SRI21 .05.20 5 CRIO SA

0036071 5039

nr.69l din 26.05.15

003600082042

nr.700 din 27.05.15

29.05.20 5 Complexul dc cdituri al hiscricii onudo\c


29.05.20 5 A&V Poligraf SRL

001606014328

t0086 | l00l12

nr.737 din 29.05.l5

cont.nr.f/n din 21.05. 15


cont.nr.l8 din 22.05.1 5
cont. I 57 din 27.05.15

nr.735 din 29.05.15

cont.nr. 150 din 22.05.15

1700.00

Arva Color SRL

10r r600017221

nr.764 din 0 1 .06.1 5

cont.nr. 162 din I 8.05-

1009607005426

nr.3 din 27.05.15

eont. nr.782 din 02.0tr.

l5

02.06.20

10036060

cont.l 58 din 29.05.15

04.06.20

1003606014328

nr.77l din 02.06.l5


nr.886 din 0,1.06.l5

flaycre

04.06.20

-5

t002600021171

nr.882 din 04.06.15

cont.nr.l 63 din 02.06.

tncourl

04.06.20 5 Pro Parnas SR[,

l0 r0600026r 69

nr.887 din 0.1.06.l5

cont.32 din 10.04. l5

Corrplexulde

inrri al biserici 0rtodoxe


Complexul de edituri al biserici ortodoxe
Simbol NP SRL
ed

4328

::

l,lllll,'

:'

19200.00

2s450,00

6000,00

02.06.20 5 Rec-Srudio sRL

0 | .06.20

flayere

105938,00

2550,00
1

cont.160 din 02.06.15

100,00

2148,00
1020,00

I5

2'710"00

10000,00

,il

::ll.'

\.4. servicii de transport

orAt,3.4.1

0,00

TO't AL 3.4.2

0,00

1.4.- intrelinerca miiloacelor de rransg

TOTAL 3.4.3:

0,00

t.4.t remunerarea $oferilor angaiati te

TOTAL ].4.4:

0,00

combustibil

TOTAL 3.9.7:

1.9.'

.9.8.
01.06.20 | 5 M nisterul Finantelor Trezoraria de
03.06.2005 M nisterul I:inantelor Trezoraria de
03.06.2005 M nisterul [:inantelor Trezoraria de
03.06.2005 M nisterul I:inantelor Trezoraria de

nr.799 din 03.06.15

10%oimp.venit retin.la sursa de

5090,8s
40,00

Stat

r00660 000017
100660 000037

nr.80i din 03.06.15

l0o%imp.venit retin.la sursa de

100,00

Stat

100660 000037

nr.841 din 03.06.

l0o%imp.venit retin.la sursa de

100.00

Stat

l0Toimp.venit retin.la
lO%oimp.venit retin.la
l0Toimp.vcnit rctin.la
l0%oirnp.venit retin.la
l0%irnp.venit relin.la
10o oimp. ven it retin.la
109 oim p. ven it retin.la
l0Toinrp.venit retin.la
l0%imp.venit rctin.la
l0o oim p. vcn it rctin.la
l0o oim p. ven it rctin.la
l0ooinrp.venit retin.la
l0ooinrp.venit retin.la
l0Toinrp.venit retin.la
loooinrp.venit retin.la
l0ooinrp.venit retin.la
l0ooirnp.venit retin.la
| 0o nimp. ven it rctin.la
l0o/oimp.vcnit rctin.la

sursa de

100,00

sursa de

100,00

sursa de

77.80

sursa dc

71

sursr dc

55 fro

sursa de

r00,00
11t,20
I I 1.20

Srar

01.06.2005 M nisterul Finantelor Trezoraria dc Stat

100o60 000017

3.06.200-s M nisterul Finantelor Trezoraria de Stat


'l rezoraria de Stat
0 3.06.200-s M nistcrul F inanlelor

100660 000037
100660 000017

nr.8l.ldin 01.06.15

t00660
r00660
t00660
r00660

000017

nr.lJ20 din U3.06. 5

000017

nr.820 din 03.06. 5

000037

nr.820 din 03.06. 5

000037

nr.8l 2 din
nr.8l0 din
nr.8,13 din
nr.8'16 din
nr.852 din
nr.850 din
nr.8,18 din
nr.855 din
nr.829 din
nr.827 din
nr.825 din
nr.867 din

3.06.2005 Ministerul I irrantelc,r lrezoraria Je Stlt

0 1.06..2

005 M nisterul Finantelor Trezoraria de Stat

0_1.06.200-5 M nisterul Finantclor Trczoraria dc Stat

01.06.2005 M nisterLrl Finantclor Trczoraria dc Stat


01.06.2005 M nisterul Finantclor Trezoraria de Stat
01.06.2u05 M nistcrul Finantelor Trezoraria de Stat
-r.06.200s M nisterul Finantclor Trezoraria
01.06.200s Ministerul Finantclor Trezoraria
01.06.200s Ministerul Finantclor Trczoraria
01.06. t005 Ministerul Finantclor Trczoraria
0 t.06. r 005 Ministerul Finantclor Trczoraria
01.06.:005 M inisteru I Finentc or Trczoraria
01.06.:005 Ministerul Finantc or Trczoraria
0 L06.1005 Ministcrul Finantc or Trezoraria
0

r00660 000037
r00660 000037

r00660 000037

dc Stat

100660 000037

dc Stat

100660 000037

dc Stat

100660 000017

dc Stat

100660 000037

dc Stat

r00660 000037

de Stat

100660 000037

de Stat
3.06.1005 Ministcrul Finantc or'frel.oraria de Stal

r00660 000037

,'

&' c'

00660 0000_]7

de Stat

..-)

-,/
frezorierul f{'tZ;'

l-5

nr.8l tt din 03.06.15


nr.836 din 01.06.15
nr.8l I din 0l.06.l5

t/./

{41/;r."19. ,i
r.a/" l:

0,00

r00660 000017

01.06. 5
03.06. 5
03.06. 5
03.06. 5
03.06. 5
01.06. 5
01.06. 5
03.06. 5
03.06. 5
03.06. 5
03.06. 5
03.06. 5

sursu.le
sursa de
sursa de

.80

646.34

sursa de

50.00

sursa de

t97.40

\ursa de

sursa dc

2s0,00

\ursa de
\ursa de

210,00

surs,i de

55

surs.r de

| | 1,20

sursa de

27

sursa de

39.1,81

66,10

197,40

5,60
7,80