Sunteți pe pagina 1din 35

Mun Chi$ineu, st.

Puslrin 22, of 312, C/F i009600001751'


cId

Irrrolcil

22247 1 tSV 67 431

1 17 1

O0

BC.Mobiasbanca -GrouDe Societe Generale' SA,


Licenta ,,Activitatea de evaluare a bunurilor imobile" A MMII
nr. 030840 din 24.02.2009

Tel.022 89E 077,069217 075' 0795 90 645

Raport de evaluare
nr. 1503 / 10-86 R

OBIECTUL;

APARTAMENT NR. CADASTRAL


0190424,277.08.005
amPlasat Pe adresa:
mun. Ghiginiu, sect. Rigcani str' Macilor, 11 ap'S

Beneticiar:

Execulor:

MACAN ANGELA GHEOEGHE

lPROisTl'.t ltiotslr,

"ProEstim lmobil "

ff{"'"?ic;"":Jj

Data evaluerii: 31 martie 2015

'n

\Ta

Yr d,Esti.rn
I:r-rrobifRezultatul evaluirii
specialistii- evaluatori ai firmei "ProEstim lmobil" SRL s-a efectuat evaluarea
valorii de piald, valorii de inlocuire gi valorii de lichidare in scopul gajdrii a urmdtorului obiect:
Apanament amptasat pe adresa mun. Chi$in;u, sect. Rigcani str- Macilor, 11 ap 5.
De cdtre

Procesul de evaluare s-a efectuat in baza documentaliei prezentate de Beneficiar $i


inspectarii imobilului de Getre evaluator la data de: 31.03.2015
in baza inspectirii, analizei, opiniilor 9i metodologiei de evaluare s-a stabilit ce
valoarea de piatd in cazul ddrii in exploatare a obiectului evaludrii constituie:

576 000 lei


(cinei sute taptezeci 9i gase mii' lei)
valoarea de inlocuile a obiectului evduerii:

381 000 lei


(trei sute oPtzeci 9i una mii' lei)
valoarea de lichidare a obiectului evaludlii:

390 000 lei


(trci sute nouezeci mii, lei)
Procesul de Evaluare gi 'intocmirea Raporlului de Evaluare s-au efectuat in
conformitate cu " Legea cu privire la activitatea de evaluare " nr ' 989-XV din 18.04 2002'
Hoterirea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Regulamentulur provizoriu
privind evaluarea bunurilor imobile Nr.958 din 04.08.2003.

18,3792 lei/l USD


19,9075 lei/leuro

Cursul dolarului Ia data evaludrii:


Cursul euro la data evaluerii:

Dubovic Alexandra

Evaluator stagial

Evaluator certificat

;'

d:!io,i1

rfiio|sTitl

it't0tJiL

Nanu oxana

Administrator "Pro

Llcenta de evaluare:Seria A MMll l&moa4o din

Godonoga luliana

24lo20os

RAPORT DE EVALUARE

CUPRINS:

Pagina

DlsPozlTll GENERALE

EVALUARE
NOTIUNI DE BAZA UTILIZATE iN PROCESUL DE

PROCESUL DE EVALUARE

DESCRIEREA OBIECTULUI EVALUARII

5
6

DETERMINAREA VALORII PE PIATA

I
9

5,1

METODACHELTUIELILOR

52

V1NZARILOR
N,IETODA ANALIZEI COMPARATIVE A

12

DE PIATA
RECONCILIEREA REZULTATULUI FINAL A VALORII

7.

DETERMINAREA VALORII DE LICHIDARE

8. tPorEzE 9l CONDITII
9.

LlMlirATlvE

15

17
18

FOTOGRAFIILE OBIECTULUI
20
ANEXE DOCUI\,1ENTE

..Pr"er,it
^.r.

,*t
1, DISPOZITII GENERALE

Evaluatorul' care a efeciuat lucrarea data confirmd' in baza cunottinlelof 9i


convlngerilor sale, cd:
aluare sunt corecte giveridice;
' afirmaiiile 9i faptel
or acceptate de procesul de evaluare
analiza, opinla' co
9i concluzia proprie 9i independentd
9i reprezinte rpot
i evaluatorului reieglnd din cunostinlele 9i practica profesionaldcaacumulata;
privelte oblectul
in ceea
evaluatorul nu uurt gi n, are niii un interes material
" d; ofice altd respundere inafard de cea a estimdrii valorii
evaluarii, este llpsit
imobiIului,nuestepersoanainte|esatdsaurudauneiadintrepdrljIegatede
obiectul evaludrii;
nu depinde de valoarea finald a obiectului
' cuantumul retribulrij muncir evaluatorului
proprietalii determinata
evaluarii $i nu este legat de valoarea prestabilrtd din tirnp a
in favoarea clientului;
. Inspectarea obiectului evaludrii s-a efectuat personal de evalualor'
FCTI]L EVAL
Nr. cadastial

/st

BID

IEB

Modul de folosinta

Supralala,
m.p.

Proprietarul

Actul de Proprietate

NIAICAN ANGELA

GHEORGHE,
(11 03.1971), Codul

47,A

01a0424 277 0a o05

0980602488335
IV]AICAN ARCADIE

NICOLAE,
(22 07.1966), Codul

Acl de transmitereprimire nr 05 din


09.07.2014
(0100/14/10187s)
Coniract de investire nr.
9098 din 28 11 2013
(0100/14/101873)

0981806896335

piale
SC1PUL EVALUABtt: determinarea valorii de

D4IA-JT!I99A]8]]84?.QBIAU

.03.2015
31.03.2015
31 03 2015
31

DATA EVALUAFJ]I
DATA INSPECTARIII
:

buletin de identitate
BENEFICIAR: MAICAN ANGELA GHEORGHE' IDNP 0980602488335'
str Cetatea Chilia 92
seria 448025329, adresa oe oomiciliu mun Chigineu'

EXECUTOR: S R.L "ProEstim lmobil" IDNO 1009600001751


in Bc
nOi""u luiioi"a, .un Chiginiu' str' cetateaAlba5' c/d 2251603622
Oxana Nanu
..Victoriabank' SA' fil 3, VlCBlVD2X4l6 Administrator -

patrimoniului - 10 ani
Godonoga luliana - stagiu de lucru in domeniul evalu;rii
seria El-lX' Ns 0277 din
Cettificatut de calificare: "Evaluator al bunurrlor imobile"'
universitare de licenta nr'
iSlOslzO I s; a"!inutourea drplomeide studii superioare
din l\loldova specialitatea Evaluarea
OO+e20i Oin Zi oO zo02 al Unlversitefi Te rnice
imobilului".in confofmitate cu
imobilului"; a obtinut titlul de maqistru in "Evaluarea
de partjcjpare la
iipro." o" tugitvu nr. oozz+i iin zg og 2006; detinatoarea diplomei
17 1 1 2004' Chigineu' detinatoarea
al'Lll-lea congres international al evaLuatorlk r din
Licnta de evaluarc: Serla A MMll NeO3O840dn 24102/2009

s.R.L. <ProEsiim

.-

RAPoRT DE EVALUARE

lmoo||"

al evaluatorilor din 06 10 201


diplomei de participare la al X-lea congres internalional
Chigindu.
2. NOTIUNI DE BAZA UTILIZATE iN PROCESUL DE EVALI'JARE

'

ptoces oe oelerminare a valorii obiectului evaluArii la o datd concreta'


sociali 9i de alta naturd' care influenleaza
tinindu-se cont de lactorii fizici, economici,
asuPra valorii;

Evaluate

'

Evaluator - persoana lizicd cu o reputalie buna, cu studii superioare corespunzatoare'


de muncd
titular al certiiicatului de callficare aievaluatorului, care posed' o experiente
suiicient.indomenIUIevalU6rii'unina]tnive]profesionalgicompetentanecesare
pentrudesfdsurareaactivitAlildeevaluare;

Intrep ndere de eva,luare - persoand juridicd sau flzica' inregistratd in Republica


Mo|dova'inrnodulStabiIit'incalitatedeintreprlndere,lndilerentdetipuldepropnetate
gi lorma Juridlcd de organizare

certilicatdeca|i|icaredocumenteliberatdecomisiadeatestare.princarese

penlru desldsurarea activitdtii de


confirmd cd titularul lui posede cunostinlele necesare
evaluare;

pe suport electronjc' la
Rapoft de evallare - act intocmit cie evaluator' pe hirtie sau
finele procesului de determinare a valori obiectului evaludril;

ar putea fi schimbat
Valoareade p,?fe - suma estimatd pentru care obiectul evaludrii
un vinT'tor hotarit sd vindd'
la data evalueriiintre un cumpdrdtor hotarit sd cumpere Si
parie a aclionat in
intr-o tranzactie libera, dupS un marketing adecvat' in care liecare
cunogtinla de cauzd, prudent gifdre constringere

bunului imobll in
Valoatea de lichidare (sau valoarea de vinzare forFta) - valoarea
intr-o perioadd de timp
cazul in care obiectul evatudrii este sau urmeazd a fi inskdinat
necesare pentru a
foarte scurtd 9i in condilii de expunere pe piaF dllerite de cele
obtine cel mai bun Prel de PiaF'

valoareadeinlocui|e-sumacheltuie|i|ortotalenecesarepentruconstructiaunei

in baza prelurilof de
clddirj sau construclii analogice objectului evaludrii' calculat;
cont de uzura cledlrii sau construcliei evaluate
ava drcptul de proprietafe asupra bunuLul

presupune
9i de dispozitie Posesiunea

constd in intrebuinlarea calitdlilor utile ale


e determinarea destinuLui lor' Proprietarul are
ce actiune, tranzaclie care nu contrazice
interesele altor persoane. Drepturile de
ot fi limitate de exislenta unor dreptufi care
use prin lege sau apar in rezultatul acordului mutual

3. PROCESUL DE EYALUARE
Procesul de evaluare reprezinid o consecutivitate de proceduri, care sunt utiljzate de
cdtre evaluator pentru a estima valoarea bunului irnobiLiar' Procesul evaludfii constituie
urmatoarele etape:
Definirea misiunti de evaluare;
Colectarea
2
9i analiza galelor;
Aplicarea metodelor dP evaluare;
3
4
Reconcilierea valorii 9i estjmarea valoriifinale;

'1
.
.
.

INCLUDE UFIMATOARELE ELEMENTE

ldentilicarea drepturi qr patrirnoniale care sunt evaluale;

Determinarea datei de evaluare


Corectitudinea rezultatelor evaludrii depinde de exacticitatea givolumul dafelor
ana zate Dalele aolectate de qvaluator tfebuie sd fie adecvate obiectului evaludril,
sa fie
exacte (se reflecte situalia reali a data evaludrii), sA fLe demne de incredere'
complete.
conlorm standardelor activitA!li profesionale la evaluarea bunurilor imobiliafe sunt
utilizate 3 metode:
l\,4etoda anallzei comparative a vin26filor
Metoda date presupune estim4rea valorii de piata a bunului imobil in baza analizei
comoarative a bunurilor imobile similare oblectului evaluerii care au lost vindute recent
pentru diferentele intre aceste bunuri 9i obiectul
9i ajustArii preturilor de vinzard
evaluerii.
N,4etodacheltuielilor.
datd
constd in estimarea valorii de piatd a obiectului evaludrii ca totalitatea
Metoda
cheltuielilor necesare pentru procurarea terenului sicrearea objectului luiin starea
curentd sau reproducerea calitdlilor lui de consum Metoda cheltu elilor necesird
determinarea mdrimii depreclqrii acumulate.
lvletoda veniturilor
datd
se bazeaza Pe e marea vijtoarelor venituri Si cheltuiell, legate de
tvetoda
etoda datd nu s a aplicat deoarece obiectu nu aTe scop
utilizarea obiectului evaludrli
sd genereze venit.

'1

ILIEF
Concluzia referitoare
estimdrile valorii rezultate din
mai micd valoarea fiecdrei m
se determind in baza aPlicarii
penlru cazul concrel al eval
locale a bunurilor imobile, s
intuitia 9i experienla profesio
apljcat metoda Ponderii.

ES

LE

la valoarea linale a oblectului evaluat se bazeaze pe


etode e de evaluare aplicate lnmdsurdmai maresau
de difere de la caz la caz. Valoarea finala de estimare

nei sau mai multor metode de evaluare a rezultatelor


i, luino ln consideralie lendinte.e de aezvohare a pielel
ul evaluArii, cantrtaiea 9l calitatea informatiei posedate,
ld a evaluatorului. Pentru determinarea valorii linale s-a

IEREA OBIECTULUI EVALUARII


4.1. Amplasarea localitdtii

Amplasarea

obiectului

rea obiectului in localitate (scara 1:25000)

4.3. Ampl

obiectului in localitate (scara 1:1000)

obiectului

S'NCA GENERALA A OBIECTULUI

5. DETERMINAREA

ALORII DE PIATA

5.1.

IELILOR
jrii conf orm
etodei cheltuielilor este principiul inlocu
mult decit
u o se pldteascd pentru un bun imobil mai
rocura;ea unui teren 9i construirea pe el a unuL imobi

METODA CHE
Principiul ce stA la baza
cdruia un cumPSrdtor informat
suma de bani necesarb Pentru
similar duPd caracteristici can
Proaesul de determinare a
urmdtoarele etape:
- determinarea valorii de Pi
- determinarea valorii de
- estimarea deprecierii acu
netecuPerabile); dePrecierii
- estimarea valorii de Piate
5.1,1.Determina
Daca privim Pdmintul ca
acestui bun este relativ con
servi ca teren pentru con
recreare, pentru constructia d
multipli factorigi principii care
evaludrii.
La evaluarea terenulul
terenului Deoarece nu se afl

a lotului de Pamint
nstituire sau de reconstituire
ulate, ea fiind suma uzurii fizjce (recuperabile 9i
nctionale 9i deprecierii economice
nind cont de mdrjmea dePrecierii
a valorii lotului de Pamint
un bun economic sj ca marlS' putem constata cd oferta
poale
rtd. P;mintul are valoarea deoarece este util El
q:
u ctedirilor, p"nt,u agrlculturi, pentru crealul
"p31]ilot.
existd
pdmintului
rrriior. in ifu,a O"i,trlitatea de baza a
procesul
etermind valoarea lui 9i care trebuie analizaliin

proprietate asupra , ..
necesar de linut cont de drepturile de
nu
a lost supus evaluirii
in oiooii"tut" pri*ta, lotul de pdmint

l valotil de inlocuirc
5.1,2 Determi
fie a valorii de
azd pe estimarea fie a valoni de inlocuire'
se
b
Metoda cheltuielilor
valoarea de inlocurre'
reconstituite. in ProcesuL de e lua;e dat s-a determinat
necesare pentru construclla unel
valoarea de inlocuire - su r cheltulelilor iotale
evaludrii, calculatd in baza preturilor de
clediri sau constructii analogl e obiectului
clddirii sau constructiei, evaluate'
piala, existente la data eval drli, linind cont de uzura
dat s-a determinat prln meroda
Valoarea de inlocuire in ra rtul de evaluare
I in.iicilot comasati ai valotii de intocuirc aprcbat de
cornParaliilor unitare, cu aju
valorii de inlocuire in culegerile indicilor
Ministetul Finantelot din 15 i.1997. lndicir
includ cheltuieli directe' cheltuieli de regie'
comasati sunt date in Preluril anuiui 1997 9i
proiectare, cheltuieli penlru deservirea
'intrelinerea
acumuldrj de Plan, cheltuieli entru tucrdri d'e
iarna' cheltuieli pentru
gantrerului de constructii' Pe ru lucrdri pe timp de
in comun
ea lucritorilor in cazul lipsel transportului
administratiei, Pentru transP
I.a.

Trecerea de la Prelurlle
indicele de trecere a valorii
Calcularea valorii de inl
majorare a valorii de devlz
de Statisticd RM, in Prolil Pe
in determinarea valorii
indirecte, TVA - 20%

aplicind
ului 1997 la prelurile anului 1991 s-a electuat
dev\z 2,67 .
ire la data evaludrii s a efectuat aplicind coeficientulde

de Departamentul
consiruclji in condltil de piaF, determinat
iectoarele economiel
investitoru!ui 9i de cheltuielile
linut cont de beneficiul
Deterrninalea

Elementul de const

Fundamentul

de finisare

Finisafea elementului' 7o

Finisarea
elementulul

Gradul de

finisare,7.

DE EVA

SR
Plan9eu
Acoperl$

2
4

rst

tahni.n-s2nrTare
'^r4ri
Alte lucrdri

100
100

14,0

20
2,6

16

65
85

17

10

70

13,6

35

Deteminarea alatii de inlocuhe in conformitate


cu

)o e

cL

re

a i ndicilo r co m as aQ

422A24
531 'tr

Apariament
de inlocuire I mz ln r 'eturile an.'1997, lei
V--atoarea

47 ,AA

iinisare
Coe{rcient de coreclie Penrru ( radul de
duP6 aPlicarea
Viloarea de inlocuire 1mz in relurile an 1997,
..ofi.icntilor de corectie
Valoarea consrrucflg
t.r^.16..6ncinrctie ]n oretu le an.1991, rub.
Valoarea consltuclg

i"ilt

".',

crrettLrieti

indirecte,

tab
Ns 63-

aa7
461,00
22 036,0
2,67
30,937
293 627 ,6
352 353,1
422 a23,7

Total Incluslv DenelLclurc


-otal inclusiv TVA

115
1.2

12

5.1'3 Estimarea
La determinarea valorii de

mdrinrea deprecierii acunrula'


bunului imobil din PUnct de v(
factori
diminuarea valorii bunului in rma actiunii diieritor
Se distind umdtoare Torm ) ale dePrecierii:
L

- uzaalEicd
Ii nclionald
- depreclerea
deprecierea e
Uzura fjzicd reprezinta
lui sub influenta iactorului tin
exploatarea incorectd a clddi
Deprecierea lunclional
tehnologiilor moderne care P
cerintele pieiei. DePrecierea
caracteristicilor cladirilor 9i c
cerinlel0r consumatorilor (Pr
DePrecierea economlc
bunului imobil. Factorii exter
imobiliard, schimbdrile in le(
altele.
Uzura fizice 9i depreci
Deprecierea recuPera
din punct de vedere fizic Al (
recuperabild include cheltuir
careia valoarea bunului imo
Deprecierea nerecuP(
vor fi mal mari decit creqter
elementelor dePrecieri!

'ra
)rl

'"

rea' cheltuielile pentru inldturarea careia


Ounului irnobil in urma inldturdrii

t0

S R.L 1

Calcu uzurii lizice


Ponderea elementului
i:Fenumireaetementelorconstructive
constructiv in valoarea
totalA a construcliei, %

Uzura frzicd a elementelor


Conlorm
fezultatelot
evaluarii, %

Fundamentul

Pardoseli
Feresire si u
Lucreri de finisare
Lucreri tehnlco-sanitarq
Alte Lucrdri

in rezultatul lnspecteni

uale a obiectului au fost depistate deterioreri elementelor


ura lizice recuperabile Gradul uzurii 9i deteriordrii
BCH
stabilit in conlormitate au Narmele de Canstructii
arhiteclura
)omitetului de Stat priv nd constructii civile 9i
a
ud rcguli de estimare a uzurii fizice Mdrimea finaLA
suma
ca
determinat
ntru liecare element constructiv s-a

de construclii ce se referd la u
elementelor constTuctlve a Tos
53-86 (p, aprobate Pnn egea
din 24.12 1986, N 446 care in
uzurii exPrimatd in Procente
produselor gfeutelii sPecif jce ,emer tului oeler'orat

;i graoJ de .7ur; corespu'lz;tor

legata de dezvoltarea
Deprccierea lunctiona este'invechirea f unctionald,
noi ce satisfac mult mai elicient
tehnologrilor moderne care Pe it crearea obiectelor
de necorespunderea
cerinlele pielej. DePrecierea nclionald este determinate
contemporane ale pielei 9L
caracieristicilor cldditilor 9i co structlilor standardelor
invechit 9i alteLe)
cerinlelor consumatorilor (Pro cte'i;vechite, utilaj tehnologic

unor factori externl asupra


Deprecierea economl i este deternrinate de influenla
in economia lerii, schimb;rile pe piala
bunului imobil. Faatorii extern includ: schimberile
condilirlor de finantare 9i
imobiliard, schlmbarile in legl lalia nalionala, n'rodiljcarea
altele.
Concluzii privind

toarea determinati)

pin metoda cheltutel or

Valoarea de inlocuire int

21 141
21 141

Ua-)el\zice
Deorecierea f unciionald
DE6recterea economicd
Total valoarea de inlocu

, apartament

Total, valoarea calcula

prin metolgqg!1gle!.!9I

11

5.2.

METODA ANAL

rt col,lplRnrtve

n vINZARILOR

pretultranzacliei reprezintd cel mai


in cazul electuerii unei tr zactii comerciale,
imobiliare in cazul cind proprietatea
bun indicator alvalorii de Piata proprjetdlii
vinzare'cumparare sau informalia
imobiliard nu a ParticiPat nicio tl intr o tranzaclie de
valoarea de piatd a
Drivind detaliile tranzacliilor antl rioare nu este disponibild,
preturile cle vinzare a proprietalii
proprietelii poate li determinatd in baza datelor despre
imobiliaf e similare proprietdlii s
la piala
brle modeleazd comportamenlul partlcipanlilqr
Metoda vinzdfllor comP
recent la care au participat
imobiliard, in baza datelor des ) tranzacliile electuate
otertei curente a proprjetal lor
obiectele slmilare obiectului ev ludrll sau in baza
similare presupune asemanarea
imobiliafe similare Criteriul de lectare a olliectelor
de bazd Preturile proprjetdlilor
acestor obiecte cu obiectul ev uat clupd caractefistlcile
similare 9L
, pentru dilerenle!e intre obiectele
inrobiliare similare sunt ajus
imobiliar
bun
bacd obiectul evaludrii este un
ptoprietalea imobiliara evalu
tehrice Jn:ce ce nL sunl lio'ce
specializat sau PosedA anumi calira!i econom:ce 9
le rJ esle apropr'at6
pentru piata imobiliar;' aPlical , metodei vrr zar'roi comparab
s-a
ului evaludrti prin metoda vinzdrilor comparabile
Delerminarea valorll oD!
electuat in urmdtoare elapel
*
pialS in scopul selecterii proprietdlilor comparabile;
colectarea 9i analiza datelor
. identificarea unitdlilor 9i ele ntelor de comParalie;
- determinarea marlm ji aiustd
* comparatia obiectului evalu ?rrj ooiectele simitare, in scopul ajustdrii prelurilor de
vinzare a obiectelor similare;
. analiza Prelurilor ajustate al proprietd!ilor comparabile pentru a determjna vaLoarea
de piald a Propriet;lli evalua
imobil:are
anal,zei coTlparalive a v'-lzar'lor prelurile o-'Jriol
in procesul aPlicdrli meto
In tunclie oe dileren!e'i Dactr elementul
similare obieclului evaluerii s i u-nu,itui" si "or""rute
oe o calilate ma' oLna 'lec;t cel al ob'ectului
de comparalie al bunulul lrrlo .ria'simia'esle
fi micgorat cu suma ajustdrii respecirve' I
evaludrii, pretul bunului imob ar comparabil va
p'opr'",aii sirrla e es e de o ca llate -1ar lnfer'oara
viceversa, dace elementul de ,ao",:ni"
"r sau lipsegte - orelu' p-opr;ela!'i comparabile va I
,ri
decil acelaSi element al obie
"u",ia'i' cauza
ru elementulin
rnajorat cu suma ajustdrii P
analiza Pielei
a informallei, de catre evaluator a fost electuate
La prima etapd de col
imobiliare a aPartamentelor
olerte, care au
ca obiecte comParaolL de cdtre evaluator au tost alese
in Anexa 1
fost selectate din sursa de in rmale Internet Detalii
Tabela corectiilor

ObiectulevaluArii
mun

Chl$LnarJ,

sect Riscanistr
Macilor, 1l aP 5

l1m2(eu

obiectulNel
mun. Chi9inau,
sect Ri9canl slr
lMacilor

11

obiectulNe2

obiectulNe3

mun ChiginAu,
mun Chi9inau,
sect Biscanislr secl Rigcanistr
Macior

ll

lMacllor

11

Dreol deP in
drePl de ProP ieta

-oenlru

pretei (data evatuEri


il-e

31 03.2015

a Denlru condiliie
12

S.R

DE EVAL

L -ProEslim lfiobil"
Condi(iile de vinzare

De piaG

Corectia pentru conditiile de vlnza e


PretuLduDa corectie

Conditiide iinantare

De olate

Corectia pentru conditii de finanlare


Pretulduod corectie
mun. Chiginau,
sect RigcanLstr
Macilor, 11 ap.s

Amplasarea obieclului

corecia oentru

mun Chigind!,

mun 0hi$inau,

Macior

MaciLor 11

BCA,lermoizoLat

Pretu duDa corectle


a7%

Corectia peniru starea lizice


Pretu duD, corect e
autonoma (cazan

Etai/etaie
Corectia pentru eta
PretuLduoa corectie

2117

SuDrafata, mz
CorectLa pentfir suprafate
Pretuldupe coreclie

Pretullinal

47,AA

11

1,00
583

1,00
583

85%

s5%

85%

1,42
569

1,42

1,O2

574

594
autonome (cazan

aulonornS (cazan
1,00

1,00

100

569

574

594

13t17

4117

13/11

1,05
598

1,00

1,00
598

1,00
574

100

49,00

57,AO

57.00

100

102

1,O2

598
598

586

586

636
636

35

30

624

590
605
2g 923

Valoarea total6 (lei)

575 783

(euro/m2)

lj/lacior

1,00
563

Media ponclerati (euro/m2)


Valoarea totald (Euro)

N.4edia

583
De Diaia
T,00
583

1,00
558

Nr- de odai

Corectia oentru nr. odal


Pretu dupd corectle

100

BCA, termo zolat BCA, lermoizolat BCA, termoizolal

Sistema de incalzire
Coreclia pentru s stema de inc;lzire
Pretuldupa corecti'"

11

1,00
563

558

n'ralerlaluL conslrucll

Gradul de finisare

mun. chj9indu,

558
De oiata
1,00

100

Corectia Denlru amplasare


Pretulduod corectie

Materialul constructiei

De piata

558

De pjate
1,00
563
De Drate
1,00
563

De piaE
1.00

624

13

6. RECONCILIEREA

EZULTATULUI FINAL A VALORII DE PIATA

Pentru determinarea
in opinia evaluatorului
este metoda recomandata in cazul evaLuarii
acceptabild in cazul dat deoa
tea metodei analizei comparative a vinzdrilor i s-a
imobilelor locative, reegind din
atribuit ponderea de 100%, me de. chehu:e'ilor i s a atr bu'r ponderea de 07o

Valoarea, lei
Cheltuielilor
AnaLizei vinzarilor comParabile

Ponderea,7o

575 783

Valoarea
confornl
onderii, lei

57

5 783

Valoarea de pja

rotunjite, a obiectulul supus evaluarii cu adresa In mun. ChrSindu,


sect R'igcanl str. l\,4acilor, 11 ap 5 in stare la data evaluarri constituie:

ln concluzie, valoarea de

Pi

576 000 lei


sute taptezeci 9i jase mii, Iei)

-S

BlP

LORII DE LICHIDARE

7. DETERMINAREA

valorii de lichidare a obiectului este principiu


piald. Sensul principiului
realizerii16rA pierderi la Pretu mai mio decit valoarea de
La baza metodei determind ii

este: pierderele apar la realizar


fie compensate cu veniturile ob
realizerii bunului, in volum mai
Grafic sensul princlPiu

a mdrlii la un pre! mai mic decit cel de pia16, trebuie sd


Lr^ a
nLte oe la p'asale miiloacelor banelti, obli rule
ic, dar anticipal
i dat poate fi reprezentat'in felul urmator (fig 2):

i'

C5

Fig. 2. ReTezentare grcfice a


de Pta

cp

ncipiutui de rcalizarc mdiei la pret nai mic de valoare


fed pierderi.

Legenda flgurii:
C - Valoare;
t - Timpul;
valoafe de lichidare in limitele
b,j- Mornentul j Probab real zdri! obiectului cu
,,congtient de lungd" (tpJ;
perioadei de expozitie Pe Pi
jprobabild a obiectuluiln monrent altimpului ipii;
Cni- Valoare de lichid

-idifererenF inlre loare de piatd


obiectului (Cit in momentul ti putul lpnr
a1r

Figura 1 reflecta ur
vinzeil obiectului o suma,
rezultat din 2 comPonente: su

timpuluitp,l, gi a venitului obli


diferenld intre t' pp gi tpn; P
obiectului ln conditiile realizdri
protitabilitalii operaliilor de al
Astfel, in cazul dat,
corespunzdtoare valorii de lic
reprezentat prin urmetoare fo

(Cp)

gijprobabild vaLoare de llchidare a

rulfapt. Vinzetorul, care tinde se oblind in fezultatul


spunzdtoare valorii lui de piala (Cp), poate sd oblina ca
ej corespunzdloare valorii de lichidafe (C't in momentul
din alocare acestei sume in perloade, egala cu
de jos a sumei corespunzdtoare valoril de lichidare a
principiului lormulat mai sus se deterrnind prin nivelul
a mijloacelor bdnegtr.
erimea a1 poate fi egalata cu venitul din alocarea sumei,
idare a obiectului.ln forma generald acest fapt Poate fl
Cp = C.i + 41j

Venitul din a ocarea umei corespunzdtoare valorii de lichidare a obiectului in


procentu ui con'lpus ln
momentul timpului tp,j (Cit, s calculeaze pentru cazul calculdrii
felul urmator:

Unde:

n-numdrul de

r:c,[+(r/,,)""'-t

elor de calculare a procentului in decursul anului;


pe tot termen;
Pe oadelor de calculare a procentului

numArul Perlo

mxn-numerul

rata anuala.
Atuncl pentru cazul calcuieii P

ntulur c0mpus:
c .,,

Trebuie de me
propuse de evaluare a valorii d
constante, elasticitatea cereri
Pentru comoditatat
valoriide lichidare a obiectelor
lichidare a parte Procentuald a
,,congtient de lungi" de exPozill

xl + /^)

cd pentru simpliticare aplicdrii practLce a metodel


lichidare a obiectelor, valoarea de piald se consider,
se co ]sidera, maimea atr se consider; n Jld
aplicerii practice a metodei propuse de determinare a
robile este compus tabelul 1, care rellectd valoare de
lorii de piatd in dependenld de rata anuald 9i perioadei
t,

a oblectului Pe Plald.

Calcu lvalorii de lichidare


Date initiale:

evaluat,lei.

Valoarea de piatd a obiectul


Rata de discontare, %
Perioada maximd de exPozitie
Perioada de expozitie, ani

ectului evaluat, ani

Numerul perjoadelor de calc


Coef Lcleniul elasticitdlil cererel
Calculele prognozate

a dobinzii timp de un an

Perioada discontdril, ani

Coeficientul de intluenld a el ticitdsii cererii


Calculul valorii de lichidare:
Valoarea de lichidare a obiect lui evaluat, lei
lui evaluat /Valoarea de Piatd a
Valoarea de lichidare a ollie
obiectului evaluat

ln concluzie, valoarea de

Chigindu, sect Rig

390 189

hidare, rotunjitd, a obiectului supus evaluaril cu adresa In mun.


i str Macilor, 11 aP 5 in stare la data evaluarii constituie :

390 000 lei


i sute nouezeci mii, Iei)

16

SR

-ProEstim

8.

TPOTEZE 9r COND

1. Raportul de evaluar
mentionate in el.
2. Evaluatorul nu poa
curente a proprietdlil jmob liare
liberd de orice reclamatii sau
3 Procesul de eva
Beneiiciar. Evaluatorul nu esie
aceea rezultatul evaludrii este v
pentru evaluare.
4. Evaluatorul nu esie
(fotografij. planuri, desene tehnr
fotografiile sunt incluse in rapo
generald despre proprietatea e
5 Evaluatorul presupu
ddunetoare ce pot influenta p
conskuctiilor sau a solului. Eval
iactori Si nlcj pentru necesitat
6 Atit clientul, cit gi ev
celspeciJicat de contractu de p
evaluate.
7. Evaluatorul nu este
efectuarea evaludrii, decit dacd
L Concluzia evaluato
data evaludrii Evaluatorul nu
economic, juridici sau alli facto
valoarea de piata a proprietetii
L Raportul de evalua
valoarea de piate a proprietdlii
pe piala llberd la pretul specifi

I LIMI-fATIVE

este valabil doar in volum complet Si doar in scopuri


rdspundere pentru verif icarea corespunderii utilizdrii
eslinaliei legale. Proprietalea evaluatd se considerd
trictii, inafarA de cele expuse in raport
s-a efectuat in baza informatlei puse la dispozit e de cdtre
Ligai sd verifice autencitatea acesiei informalii de
ab.l doar in cazLl ver dici.dlii docLmenlat e prezenlate
ligat sd anexeze la raport absolut toate materiaLeLe
. etc.) privrnd obiectLl evalJat. -oare deserele 9i
penrru a aju.a c lilorJl s,-9i 'onreze o mpresie
imate.
lipsa unor factori latenli, substanlelor periculoase 9i/sau
esJ de evaluare. srarea proprjeUlii. sta'ea
rul nu poade rdspundere pentru exlstenta acestor
depistdrii lor.
uatorul nu pot utiliza rapoftul de evaluare in alt scop decit
estare a serviciilor de evaluare sau de raporiuJ de
igat se se prezinte in judecatd in ceea ce prive9te
easte ob igatie este autentificatd prin chemare oliciald
lurin privin[a esumerii valorii de piald este valabile doar la
arte resDonsabilitate pentru modificdr le factorilor
ce pot apdrea dupd data evaluarii pot influenta
aluate
conl:ne opinia. corcluzia p-o'es or al; in ceea ce privesle
i nu este o garantie cd obiectul evaluat poate fiv'indut
t in raport.

17

RAPORT DE EVALUARE

OGRAFIILE OBIECTULUI

EV

APOR

_s.R

Anexa

htips://999.md/1691 9296

Riscani, Macilor 11, vind al artamen

odaie

{:.ni:.:fl I

6Lo. dal n erplon6re pe 25 06 201.1 hhlenaL'le consltu


vananb arba aalul13/16 Supmrala,rS rr2 Feresle n!
slecropaker lncalze euianonE ReLele in9ine.esxtuncd

KoLfal
3rax
STaarjocrt'
O6qat n oulaAb
Kon

suit !ocar.0 La e6
aprcpee sunr2 oFdLnne s.olr at(e

io 2 apananEdle veflne pe etar deja

e$e

unrmftel

Gnspodpublt de pe sr andEr ooga sr Tudor vadrm


6lo.ulesl aoplasalrnga unon Fenosa nu depan de

!,.

29 400

o-,..

K4lx,1HeB MyF., KtiuJ HeB, P6lt!KaH0

xa,

Macilor,

1-(otlHaftaA

xBaPTuPa

13

16

J9 l.i

11

67020955
https ,/9 99. md/1 337849

atare! Risc ani, Macilor, 57 m p, 34500


0n2015

1So-1

4 nD.t

1d ri, 10

i\

ma!6ff!

B naserr

Kon. (otr|,,aT

1-rcI/HalHat rcaPfiPa

nna

TPArl bl'i]lv.ri !bH,

poB(a

r.!:

oOqaF nnoqaAb

57

cocTotHr-{e xBaprf

sensrri saouam

' tl
lF""'^

500
uHe3,

PbluHoB(a, MaqhnoP

70678897

hitos //999.md/16919391

Riscani, Macilor I 1, vind apartament 1 odaie


J.

Oj76lo-q5a 'r30d:po:0i5

1t:a

napq]tq

36 900

! xu@!sEBMys,l(HUHHeB,PbruGHoora

r'lacrl0r'11

EXE DOCUMENTE

br

tu ilar

n,tobile MA0424217

20.08 xn12

SnbcrpilolulL Bunolinobil

01004212

8 005

uj secl.

ll

rn.5

ll0E

2012

Ritrrnrslr Mrrilor!

rcr Derltofre nr, flrr din

Subcxpilotulll Drcphrl dr proprietalc isnprn bunnntr


.08 005

22
Proprclar MAICAN

5,cELA CHEORGIIE,

Domic uL/Sedrl CHI$INA , CET^TEA CIIILIA

nr

.03 1971), C0dut Pcrson{1 09N0602'18333s


92 bl

lroprielar trIAICAN RCADIE NICOLAE, (2207.1r66), CodulPqsonil 0,81806896335


Domc ul/Scdrul CHI$l\r\ , ALECIT RUSSO nr 6l bl.4 ^P '17
Tcnrerlinscren, Acl dc t.r milcrc tnmnc.r 05 din 09 07 20 !4 (0t00r4/101373)
nr,9098 din 2lj ! I 2013 (0100/14,018?JJ
'nvcslnr
Dah nnegrtrirtr 10.0t 2014

Subcapilolul

Psrtu

'

III

CTc$rer drcpiuril0r P'trnnonirk

Alredreptnn.crlt

Baa dc dnt cstc tclurliz!li h

d.li

dc J0.03 2015,

REFRLNDEREA DE STAT CADASTRU

I
de prcda

prim

ACT nr.05
e in proprietate a lpartamentulxi

Mun. Chisindu
09 iulie 2014

Subselnnatiil
u. nascuta La 29 0l lt30- IDNO 0971106029528. domicilialh in murr
Iovita AlexaDdlina
Chisiniu. str- Cal,{ Iesilor ll, ep 40 fi lofita Tudor Simion, n;scut la 0404 1980. IDNO
de cdt'e Josan
0972606,15 1 135 domlciliar ir n1LIl Chisinau- str Calea lcsrlor ll, al '10. reprezcnhl

l^Jl. rlunrd irr conliD r. ..f:)it!!lior-'"" Pc Lic. ir;r ,-'. Jr


Lr!1!ie l.rJe rfi!:;,]l '' l: 1lc.!lii lailc
311ie5ir ;!rgrl!). n uir)ri r11
I

II

Pd4rle au incheiat prczcn


unndtoarelei

act de predareJnirrirc in proprietate

(il

continuare Act) priviDd

iar Bencficiarul preia ili plclpdetate apartamentul nr. 05, numar


08.005, sifuat in nlun Chifinau, str. Macilor 11, la etaiul 1
cadastral 0100424.2
loc^tiv, cu suplata[a tal6 de,l7,8 m.p.
tuluj Act, toate cheltuiehlc de intrelinere. se1\,;cii cotnrlnale.
2 Dln data semnarii
elecl citale $i alte p l lrec pe seama BeDcfici,rrului.
i.ii plezentrlui Ac1, Beneficiarul rispunde Pentt'Lr lntegrltatea
J Urn In(-rlllenRll
m si e bunurilor din acestaa!ar1arnell tu lul.
tului act de predalc-p rirrr I c, pd4ile declard cd nu au careva
4 P n semlarca
preteDtii s-i/sau obi jj in ceea ce line dc achitdri. calitatea lucrdfilor, ctc
tului act, Berleficiarul a achrtat integral (100%) prelul
5 La data scmnbrir
Contractulul
t ir 3 exerrplare. catc uDul Pentru pi4i ;i un exemplar pcntnt
6. PrezcnLul Act este s
i de proprietate La OCT Clilindu
inregistrarea

Executorul ransnrit

A primit

A predat
lenra

s-i

in numcle

JosNIl Grigore

[I

'funlt-,-{rar,

',96

tfpl,z{.
aeq 1;i..,
N{oraru Ntihaoh Noter PLrbLc
Sediul biroului:lvlD - 2012,

mun. CL$ildu, su. \'.Pirci


'i'clcfon/fax 022 21 34 3rr
-\nrldoui nur utisPtezccc

Llicn \toldor

trz

ff35,ap4

lLr

aoicrnLrie ziua douizect si ,4rL

CONTRACT
D INVTiSTIREA CAPITALULUI PRIVAT

ONSTRUCTIA SPATIULUI LOCATIV

IN
Cct

lovit,

Alcli^ndrinl,

c/p 0972606351t35 li cct I'rvitn


de 29.01.1930, c/p 097116029528. djn imputernicirea cirora
!r La,di{a. tle .0!.ll:.1470- titLllar l hrlqisului de ideDtitale
1a data de 0+.04.1980,

Tudor)

nAscuta la

ir.Uii-:lrli. cir't!?l]6ill{t11!ll, .icnricilicl in


hisiDirL. bd $lefan cel Marc ti Sfinl, ir'6, ap 78' irr baza procLrfllor
ii$ lr

elll;,:r{i.ie

'1Eto5{;ll5
Republica Moldo!a.
inregistrale cLt

cilfr

nl

n1un

d?r3,

i,:ir

a|N dc (JB 11.2012, nr.15624 Ia data

15386 io

de 15.11 2012' autcDtihcale dc

Mibacla la Bkoul Noradal cu sediul in mun'Clhi$inau,

notartll Pdblic

s1|

V-PircrLab

Dr.i5, ap 4, numili in contl uare [J((ctltori 9i --_'de ideDllate


, ndscuti la data clc 11.03 1971. titulAra bulelrnului
Cct. MaicrD Arr
of.4s la data dc 10.02 199E. c1p 0980602488335. domiciliatii itr
A48025329 cliberat de ca
nl.92, rluniti in continuale Benelicitrt --'
Republica MoldoYa, nlun. li$in6r, str.Cetatea Chilia,

Noi, pf,rlile

co

acofdul nostru ia perfectarea

disccrDimirlt Si aoo

nu este vicjal, nu suntem lipsigi sau


cfcunlstanle care ne_al fi

prczenta notarlLlui

linitali in

!i

ne expdndfl colNimtinfnrul

auteDtiftcorc8 prezentullii act juridic

capacitaten de

exercilill inclusiv

lipsesc olLce

pentu noi
pus si ircbeiem contractul in condilii navanlajoase

iat urnl{tolul C0ntracl dupi cum urrncaztt:

1.1 lixccufolii,
capiliriul priYal Pe tru co
prczeDtuL Controct 9i in q

t.2. ?fir imobil


avind o supml'ata tohla
Moldova, mrur' Chi$rni
pLanuLLl
I

apadarDerrtrLltll

3.08 2012 ----------------

cu

Bcneficial ul

cu clatlzaLe

----'-

| )- lernlc0ut ttc (Lufc In c\Plud


proprictaLe cste st:rbilil in trilncslrul

jn

l.-1 Dxccutorii sc obliga

sai inde

?t |llr)L:uLur rocztLlv

Dul

sttnnareu

It, I)-Pir Prirrrrrcr I nnbilulLr:


La . PortJ cleclLllrre,l nrodili' :rrrlot itr

't

sc cxeculd dc ciittc Beneficiar

lrri clc pre clare-primir .' a irTrobilului conlmctof


ntr^ciat

in

proprietalc Bencliciarului

clura poltantd

zr

sc

in

iLrterzice

itnobiltllui sau orice alLii replanilicare

,1t1i 1t,t',

-l

-oilciai

Oliciul Cadastral T

v \/r/.

. .,

CU1_O

de schirrb ai BAncii Nalionale


pe co

23. Obligalia Bcncticiarului de


''nol lerlttll in '
cr-, rsidcra cxcctttlti il,
c,,nlraclrll rcsf'ccli\' in .4nllrl l:rrcuto

2.1 in cazul cincl


cildastraLc cstc mai

suPrafala

nluc decat supta

.litr.ut,ta dc pIjL cll-rlill:i 'ior'{' r


f_!:/cr .ulLrl ionlracl

dc catre Bcnelicilr

cLl

irirtd inv."Litc:l ,lpir: lului ptii:

toriaL, \'a achira strmr inl.gralai

c1e

I in

cttr:'

trc i'r

22 110'01) (tktttizeci

- ---

oatc pli1lile, pfeviwule in pfe

Ileneliciarii poat achlta in I",uro

conLraotal se eliclueazd

St opl

Lilili::---..---

dupe infcgistlarea conlrnctu

sputiLrlui localiv la

,,1',,

(tt'ti sLlr no1fizec) $i na (i tttit ('inci \Ldt Qplzcrt

2. Achitarca Pretului imobil lui

fespeclarea urmitoarelor ter|nel1e $i

anexa nr-

Iloud tnii ptltlt sLle


Prctul inl,rhrlrrltri c,rntr-rct.rl cor$rituic 2?.110,00 tlor/ri:d.'i !ti
:17 3308 icr/ la ziua
VDI l.. Iata ciall clc saLumb a BNI\4 11 eLuo
(uro. .'cl'itrrt

achitarii. ceea ce constituic 399'588,

- '

i[

ilnexa nr' I ilr

2
r

ificalc

in

Jli

lJrtlrrrl i,

2(11J.--------

lincesca loluu'iul dc ltlc!:1r1. indiciltc

do Proiccl
-;onformitate cu docLllllcltLilti?1
I 5. I-ucririle suplinelltare celor s

-l in \ont proprirr. .lupit

)l tlilllslltttclca lLlloI)llLLltLt COllltltctirt

tul

Cor1Lruct. se

vol eticLua

l'n Lei

moldovenc$ll'

La

clllsul

din al'ara
lv'lol<lor.ci la ziua achitirrii in cazul achitdrii
L

vaLutal al Oxccutorilor

hitac a sutnelol

lirii

------------'--

pre\'az(rLc de prczeDloL contmct' se va

Benclicitt'ului va Lrtrl]sfcla toate stlmele prgvilzllte in

de i'apt a irlobilului co:llldctal conforn'r misur,lrllof


a1a

achita
iruobiJtrlui prevdzulii lil l)-l 2. Bcneficiarul va

prcluLui PcLrtru Lln motlrl Palrat prevdzutLaP21al

--

]D llldsuranLor
5 i,r crrul i rt.l : r;r'rt'1' dc lapl a irnobilului colltraclal coIlfbr
previzul'1 la p.l 2 Executorii vor
crd.r\ir rl. rslc nroi nlic' Je-Jt i prafala irnobilLllui

rambursaBenc{ichruluidit.erenladepretcalculatdco[formp|eluluipentluunmetrLlpat|at

r.

,rii

se

"id;'l;;':i::ii;ii^

r"'a'ii"i

pe etape de construclie

"i l1ormelor rcgulilol stabilite in Republica Moldola 9i


9i
tohnice
condiliilol
proiectului.
conform
anul 2014 ----.--'.nu mai lArzju de trinrestl ul t'
exploalare
in
locativ
blocului
sa a-sigure alarea
p l I lhecutorir se
inregistrarea la OCI'I coDtbrm
exploatare
ill
ti
clarea
DupI
3.2.
acl oe
lernen de pind la l0 zilc calendaristice' ftrnlr-Lrll
i]l
Bercficiarului
tmnsmiii
si
obligl
anexa I a plezertulti
cu gmdul dc finalizar'c previzrlt in
cortradal
imobilul
pinire_predare.
dc propfLelatc irsupra
ncosale pentru perleclarea drepruLui
actelor
anc'\area
c\l
contracl, li
viciujtLridic :-.--.-imobilului conLractat. liber de orice
asigure ctearea ulei asociatii de
i3 Executorii se obliga la lilralizarea conslructiei' sd
prelua $i va execrM funcfiile de
cxploatare a blocului locativ va
i)l
darga
dupa
care
coprcpritad,
se obligd sa devina
a relelelor iDginelesti' iat Ilencficialul
acestuia
a
Sl
ulterioard
deservire
confbrm legii Condomiuilrlut in
CoproPrietari in CondoniniLr'
de
Asocialii
acestci
al
membru
laOCT a rlrepirrlui de prcprietate
30 03 2000 dtPd iruegistrarea
din
nr913-XtV
locativ
fondul
asupra

irnobiLului.---

e llenelltiarul * ":ttt1
in
4. Dupd primirea imobilului contractat
:1
impozitele ii laxele prevazute oe
comruaic'
plzilile
toate
depLin
pldteasca regulat 9i in volum
de p Iat'r ---insd n1] ma i ta zilr dc lcrmenul sc^dent
d ata apariliel aces tola'
3

lcgislalia in v igo are

La

3.5. Beneficinrul ill

proprie
cazul rczilielri CoDt'actulr'i din

i[iliutivi ifi

asulrd obligalra

deagasiunnouBencficinrinte.mende30zilepAni]adalapreconizaGlezi|ieriidincont
imobilulul

dreptul asupra
esle rambursata numai dupi ce
propriu, iar valoarea investiliei depuse
M6rimea
glsit l:r preFl de piali la mornemul vdnzjrii
Bcnehciarului
\'endut
este
conhactat
p' 3 6 al
cu surna chehuielilor previzute de
reduce
se
BencliciMului
sumei rambursate
ContractLllui

3'6.

il

-:----

j.5,
cazuile p|evdzute ir1 p.

5-?,

$i 62

se rostiluie vechiului
introduse in contul Ejtecutorilor
cheltuieli:
retinandu-se dil1 sLura depusb urmatoarele

Beneliciar' in termen de 15 zile bd[care'

-..-*o%
in oriirime de 3 din suma depusi;
in mtuime dc I % din
de propietaie allri Ilcrlolicirr

(a) chelluieli b^lcare suporLate ia rrdLcarea


(b) oheituieli aferente lanzafii clreptului

bdnesti
Clin prezentul Contlact, Sursgle

srLnrei

su$a co dractata.
a contractului ;i
(c) Chell\rleli aferente autentilicerii notariale

a altor acle Iegate de contrac!

de la otganele
sau radierii inregistrdrii conuactului
precum $i cheLtuieli aferellte inregislrdlii

unui alt
3.7 llcncficirtrul este iu drept cle a ccda clteptul asupra ilnobiiuLu coulrac"at
similar' cu acoldul
.]eneficiar cu conrlilia ci ooul Ilenelicilt va scmna 5i lespecta ull contract
scris plealabrl al Executorilor.--------

3.8. Cheltuielile legate de perfectarca (Loculnentelol leferito'- la

1r'ecerea imobilului

contmctat in proprietate sunt suporlate de Beneticiar'---:------

3.9. Beneficiarul se obligd se achite mijloacele biuc;ti

in voLumul ordinea $i temenele

--lrevAz-ute in con(ractul fcspcctiv


bunul contlactat
3 10 Bcneliciarul se obliga in termenui nldicaL in contract sd primeascd

-lc

la Bxecutor in baza actului de plunire-predare

-_

contractat' p6r1i la pfedarca


3 11 Riscul pieirii lbrLtiite sau distrugerii accidenlalc a brLnului
--]cestur.L
itr baza actuLui de primiLc-predare' i1 Poal ttr lixecutorii --

llcncfici!r'ului

cu legislalla in
Executorii poarltr risPtnclerea fat:i de Bcneficilr in confbrmilate
efecluate.----------------------vigoare a Republicii Moldova pentru calitatea lucrdrilor
42 Executorii se obligZr si lichi<leze din conl propriu defectele depistate in timpul
apar din vina
contractal in perioada clc garantre' cu excel]lia celor care
4

l-

exploatairii ilnobiLului

inlatufalca defeclelor depislate


Beneliciarului sau a terleloL persoane' Drept telnei pclitrlr
p;ir{ilor de o terla pade
proccsul-Yerbal semnat de ambele pi4i, sau, la neinfelgerea
-serve$te
necoinleresati autol:izat,I in doncniul dat

51.

Partea care nu a excculat sau

-prczcntul contr0ct,

a execulat necoresptulzdtol obligaliile ptevizltte in

cauzate celeilalte
este obligata sa restituie iD mZi|ime deplinii daunelc

5-2 in cazul iL'lcilcini termelului previzut in contract pentu

-Bcncficilrul achiti Eiecutorilor o penalitate in mdrimc

dc 0

l%

ptuli'.---

incasarea pldlilor'

clin suma neachitali la timp

din suma contractului Daci iltdEierea


pc|ltl.ri iiecare zi de illtirzlere. dar nu mai mrllt de 20yu
drept sd tcziliezt unilateral col)tactLll cu
depdle$te 200 de zilc. atunci l,xccutoLul este ln
3 6 gi penalitatca
prcviz!ile la
Bcleficiarul qi si-i ramburscze itlvestilia, relirdnd plilile

calculatd pentru inlarziere -----------------5.3. in cazul

imobilului coltractat Renefrciarului dc cdtre


din
achild lleDeficizrrului o pe|alitate in marime de 001%

iDcilcirii lel]nenului

E-{ecul.ori, acesta diD ulrna

ii

de predare a

din srfira
zi dc intArzicr e' dar nu mai mult de 20%'
raloarea investiliei achitaie pentru liccarc
prezentri Conhact sau dc
a oricArui drePl previzut cle
Neexelcitarea de citre Execuiori
ca o renulLare
exelcrlarco lrri cuirrlilzier nu poate ll consideratd
legisla!'a in vigoale. pfccum;jr

i.4

s i,r

czrzLrl deccsului

Bcncficiarului drepturilc

si obligaliilc

acestuia sc

simiiar

no;tenitodLo|.illconlbfmltatccuIeglsIallailrvigoarc,cupcllecta|cnLlnuinorlconllacl

6
3

5 2, 5

ce ufmeza

punctcle'
coniracttrl in cordiliilc pfevizute 1a
Pariile au dfeptul si rezilLczc ulilateral
pinFo decl'dalie
Reziliere^ uniLalelaLi se efectrcad
3 6.2 ale prel-e rulur conrracl

$i

-'
a fi anlentificati notari^i

pe care nfmeaza
contldct de comon acord in co[dilriLe
6.2. Pd4iLc po! rczjlia prezeitul

s'

--_---:-:--"ce ufmeaza a fi auteiltiicAt notarial--_


le stabiLeascii prinlr'url acord sllpllmerlur'
tcm]c , drcptul dc proplretate asupla
6li in cazul rezilicLil preT,entullri contract inainte de

a
tlcDcliciarrrl arc c{rcptlll la restitlrire
oontreclal 1l fastleazi ll'xccutorii' iar
(]( lrac!'-- ----pu[ctcle 3 5 91 3 6 ale prezentului
investiliei, in co|fb itale cu
contracl este PosibiLtr doar pnn acor0LrL
6.4 Modificarca $i co pletafer PrezentuLui
al de
ulllli 0cord scris aolcnlic supijmentar' scm
inchoielea
pfin
matcdallzot
pirlilor'
comun al

inlobrLr. r.Li

conlponenta a contractulLli
an1bele pdrtl, ce devine Parte

----_-------_-

pa4i'

dirl momentul sclnnarij acestuia dc cdtre


7.1 PrczeDtul Contracl inta m vlgoare
'ilr registrul bunuflor imobi]c' sub sancliunea nulitdlii
alrtentificarii notariAle ti inregislf:rii

$r

angalamentelor esumate io oontr^ct -inrlcpljnrrca de cilre acestee a lulurcr


Pirlile se
reprczinLi infbllralic cu caracter coulercial7 2. Conlinutul prezcntului Contracr
do cdLre 0 pane a
accasd iDfolllla(ie in cazui divulgdtii
obLigd sa plstreze in mod confideDlial
molale celeilaltc pdrli'
care 4 canzitt daune lLnancitfe $r/seu
comcrcral
caraclef
cu
irfor$alrei
aslleL --_ --utrni Si i reslitLrie loate daullclc cauzat
dn
accslei{l
in
li1a
raspunderc
poarld
pirnd

aclioneazr pinn

1a

?,3.Despretoatemo(|ificirrjleadrcscisauaaltoldatc'|a|!ilesutobligatesesgjLiformeze
vof
clin data sufvenirii acestora Executorii
calendarisiice
zile
l0
de
telneo
in
scris
reciproc in

utj]izacamodalitdlideinfbflnarezlarclc'.Tilnpu]dedimineaF.,sau,,Molrjlorulotlcial,,.
BcnclicialilrlcomuniciinfounaliaadecvaEprrninterrnediulinstih|liilorpoltale--_

li:
,.:itl

.:-1..:]

7.4 Pa4ile iEi asumii obiiga{ia la dafea in exploatarca a ediliciuluj de a rcctitlca


colfotma cer'inlelor otganelor
prerederile Co[traclului, in caz de necesitalc' peolru a Le
cadastrale ---------_----

5. Toate litigiile apdru1c pc parcursul valabilitdlii prezeutului contract urmeazi a ii


pe cale niabila
sol4ionare pc cale aulLabih illtre parlile in cazul in care solulionarea litigiilor
judccah competenle
esre imposibila. acestca vor fi inainlatc spre solulionare insianlci de
7

conlbrnr Lcgisla[iei R M
Prezenhll couttact esle il1tocnlit

in trci excnplare, unul dinte care se plsireazi in

arhiYa

piirlitor -------"--^----"

notarului public Nloraru Mihaela, iat celelaltc sltnt eliberate

STMNIiTURILD:

l.

Execulot'

/'-'ta:

2. Beneficiar

RBPUBLICA N{OLDOVA

NOTAR PUBLIC ]VIOIiART] MIHAI-]t,A


SEDIUL Bll{OULUI: mun Chi;iniru, str' V Pircirlab m 35' ap 4
Anul cloud lnii treisprez-ece luna noiemblie ziua douirzecl $1 op!
Moraru Mihaela
PrezentLtl cottrrlct este autendliat de lnine, notar public

i'r fap mc., ta sechul birouL''u, s-^ Pteze!1t^t cet Josan Grigore' c e acgoneazli dln
il baza procutlot inreestate cu
imputernicnca cet-Ioviqa Tudor Si cctlovila Alcxan&ina'
15386 l,r clxtl dc 0l! l1 2012, or 15624

dala de 15 11 2012' nurcndficatc 'le cnre rotaruI Publ:ic

lvtonru nihaela lx Bitoul \-otafl^l cu sediul ia

mrT

r'Chiginiu,

Nl.rican Artgcla, carc au ccnrt i[tocrnirer prczcDtului cofltract

'$i

stV Pircilab ft35' ^p4 $i cet

dlPi

ce au

citit cofltracru]' pirlile

in prczerlla mce' confurdod pffi


iund curosculc cu conlrourul 9i efectcle accstuia. I2Lr semnnt
a fost st^b itn' caPacitatc' dc exercitiu 5i
accasta indreictea prczcotulur contract Idcotitatca PnJlilor
imputcrrucirile rcprezcrrtanmlui au fost vetiFrcnte '__ ---- -_'-'__

in renciul

_--_

n
art 290 al Uodului Cir'il dreprLrl dc froPrictNic Lrrmcrjzi

Rcgisuul Buuurilor

lmob

c,

supus inregrsrrinL in

in tcrmeo de 15(cincrsprezece) zde

3c3,t
6,00-lci
;,)t t n tilt-/yrY{L
NOTAR PUBLIC

fi

-)el
(Moraru A4ihaelo)

Anexa

nr

lu Contrficlu[ Ie ikrestilii nr.


t!;:
c u inves ti ren ctp it' I u l'' r t'
f;:::;:::::.';i
"';: ::O::::l
uun Ch$ittiu

llinisalt a imollilului cont(actat


Mater[ob Ie constru4ie
Be1on almat- lonolll
BloctrriB(',4

l)escrierea construcliilor
Stt

uctura

Pork ttd

Percli ext?ri0 i
Pcrcli desPdr!ilori
Planleul

li gIadul

Blocuri BCA
Beton

Perctilor lta iari loi)i


IbIutrctor
I'aftlotetrhr'

Si

Varranla sLlra

calqlizarc

l]sa

ciclulll

aPlL

rccc' etaPa

Clontol tlc gxz

Vetlhlarc

NatLLrala. l)fiD canaic

Telcjbn, TV

etapa

golu;ikr'

h intare

(iso

eru:iti i,ttcrioarc:
Con(or

14 hllt

la

li

lere\trL

itt a?arlatne

Apd crldd sr incalzire aulonoma

incnlzn e ';i aPri <:altl

CoDpl elttcu

inlli

Conto, de energie electrici, eraPa I

ALit)kntarc cu ehct gie eleclricd

GaziJic4t

arlnal nonolit. izolalie

Varjau!a sura, lzolate,$aPi


Ralt le

iP(i

de

11'\i

arc in sLoru

al sismelor ingineresti $i altelc)

Teflnopan, comple!

Metal bronat
Metal bronat incalT-it

a,a3

Explicalie
na in
1.t
14

15

Modulde folosinla

coido(

6,4m.P.

----6foc santtar

5,0n p

buce6ne

16
17

cdrnara

Total aP,s

iffireenoru,,.

ns

s1 '9Pflll:

L
L
L
L
Suprafala

total,

inclusrv sllpralala

l7-ll

Localivtr

'r1

l7'3 m p

Supfafala in Plar

'14,9m p.
17,3m

42np
4V,8m,p,

14

DA

t{A1C

cAt4DAr\AI CAN<<ANGE LA<<<<<<<<<<<<<<<<<


A18A253Z?7t4D A7 I 031

7F

6031 1 0<<<<<<<0

RAAA

,+.

L)cnunlircn autor il?i!ii clc lrceDlicrc

Dcrrumrrea. ionnn jur idtci tlc


(edfcsr tufidrcir) n htularulul

ll)lrruI
i"r e'\lr:.'r rl, sI'lI :'
I)irL.r rr n

.iJ;

Limitata
-^,i ,r Socictatcn cu Rdspundere

.li':'

"PRoESl ttta lMoBrL"

5,
mun.Chigindu, str' Cetatea AIbd'
ap. 18
28.01.201)s MD 0087952

rrLu

dc inNgistlatl)
a inlreprilrdel ir silu IDNL)

\umirul

1009600001751

C.rdul ti sc.l

GenLrl de

p."ii*

* Activitatea de eYnluare
sctivilaie, illegral sau.parfral'
*
a".i;"lr'rraie sc elibcreazd liccnta imobile

Valabiln Pinn la

F!:B

ll]iii

2)26 t'J 101)

l{erertecrudrI) 29 0l 201?

!t

i'[l

lilU

Pf(rlungiti Pina ltl: 24 02 2019

conducitorulni
ll(ellfier e
{if
*utor!tiiii
n

dtu ra

nulnai \'ll aDcxa itLl


r. u"nd.rrilc Jc lircrr{rclc Fcnlltr

\(,ri, I rccn\r c't. r.labi'ii

.',tfl

bunurilor

"i:iiti

Da|0 elibet ilrri licen'ter

Scm

';11 ",rir,

':i
erei de Licentier

..".'..;.'

,AGENTIA R.ELAIII FIINCI,A.RE SI CADASTRU


AfFH ICTBO ?Ei\,1F,IbI.]bIX Ol'HOIUFRJ4I,J

I,1

KA;]AC'] PA

a evaluatorului bunurilor imobile


oqelruI{Ka Hc/lBrDOrMofo llMyulecrBil

Nr.0277

Setia EI-IX
Cep

J\i:

Eliberat Domnului / Doamnei


Br,rlauo r-uy / r-><e

Godonogu Itnlisnu
Domeniul de calificate:
O6nacrL KBaItlqlrKautia

Evaluarea bunurilor imobile


OqellKa HeABLI)<r.IMoro I tyqecrBa

Data eliberirii

(15))

nvrrlie

20 13

martie

20 18

Aaff a BLua.IU

Valabil pi-ni la data de

Anutolie Glrilas
ele. lreou'ncle /

OaMtjr',

AMj{