Sunteți pe pagina 1din 19
ICS 93.080.020 ASRO STANDARD ROMAN APROBARE CORESPONDENTA DESCRIPTORI TIT SR 797) Septembrie 2000 Indice de clasificare: G 7! Lucrari de drumuri. STRATURI DE BAZA DIN MIXTURI ASFALTICE CILINDRATE EXECUTATE LA CALD Conditii tehnice gewenmele de calitate prow’ ho tranche . Road works HOT LAID BASE LAYERS OF ROLLED BITUMINOUS MIXTURES General technical requirements for quality Travaux routiers COUCHES DE BASE EN ENROBES BITUMINEUX. CYLINDREES EXECUTEES A CHAUD Conditions techniques generales de qualite Aprobat de Presedintele ASRO la Inlocuieste STAS 7970-76 La data aprobarii prezentului standad, nu exista nici un standard international sau european care sa se refere la acelasi subiect On the date of this standard approval, there 1s, no International or Eurpean Standard dealing with the same subject A la date d'approbation de la presente norme i! n'existe pas de Norme internationale ou europeenne traitant de meme sujet Drum, strat de baza, mixturi asfaltice, conditil tehnice, calitate ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA(ASRO) Adresa postala © ASRO Reproducerea sau utilizarea integrald sau partiala a prezentului standard in orce publicatii st prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere etc) este interzisa dacd nu exista acordul seris al ASRO Ret SR 7970: 2000 Bains 1 PREAMBUL Prezentu! standard reprezinta revizuirea STAS 7970-76 “Lucrart de drumuri. Straturi de baza din mixturt bituminoase cilindrate executate la cald. Conditii tehnice generale de calitate”, pe care tl inlocuieste Standardul a fost elaborat initial in anul 1967 si revizuit in anul 1975-1976 Revizuirea STAS 7970-76 s-a impus cu prioritate avand in vedere faptul ca in forma existenta nu mai corespundea conditiilor de exploatare a drumurilor din ce in ce mai severe si exigentelor din ce in te mai ridicate ale uzagerilor. De asemenea s-a impus actualizarea prevederilor privind materialele utilizate prin corelarea cu noile standarde pentru bitum si agregate naturale. El urmeaza a se aplica atat la lucrarile de intretinere cat mai ales la lucrarile de reabilitare (a drumurilor nationale si la constructiile de autostrazi din planul actual si de perspectiva al MT-AND Fata de editia precedenta, s-au operat urmatoarele modifica! mai importante © g-a eliminat tipul A de mixtura asfaltica (cu agregate mici) ca fiind neperformanta; = sau notat celelalte 2 tipuri de mixturi asfaltice cu simbolurile AB 1 (fosta tip B) si AB 2 (fosta tip C), ~ s-a eliminat posibrlitatea utilizarit split-ului si a bitumulur tip D 100/120, adaptandu-se la prevederile SR 754 tipurile de bitum impuse, - s-au impus conditil tehnice pentru balastul utilizat in cazul drumurilor cu trafic foarte scazut, - s-au impus noi prevedert pentru tipurile de agregate naturale utilizate, functie de clasa tehnica a drumulut respectiv categoria tehnica a strazii, - s-a eliminat caracterul informativ al unor caracteristicr st s-au impus caracteristic! mecanice mai severe St diferentiate pe epruvete Marshall functie de tipul de bitum si clasa tehnica a drumului, respectiv categoria tehnica a strazii; - s-a corectat valoarea impusa pentru rezistenta la compresiune fa 22°C, - s-au impus conditii tehnice pentru bitumul extras din mixtura, pentru uniformitatea stratului executat si pentru gradul de compactare al acestuia; - s-au actualizat si sistematizat prevederile privind prescriptiile generale de executie si verificarea calitatti lucrarilor, - s-a adaptat titlul standardului la prevederile STAS 4032/1 1 GENERALITATI 1.1 Obiect si domeniu de aplicare 1.1.1 Prezentul standard stabileste conditiile tehnice generale de calitate ale straturilor de baza din mixturi asfaltice cilindrate, executate la cald. 1.1.2 Straturile de baza din mixturi asfaltice intra in componenta sistemelor rutiere ale drumurilor si strazilor pe care se aplica imbracaminti bituminoase. 1.1.3 Domeniile de aplicare ale straturilor de baza din mixturi asfaltice cilindrate, executate la cald, precum si unele conditii tehnice speciale ale acestora sunt in conformitate cu prevederile STAS 6400, tabel 1 1.1.4 Stratul de baza din mixturi asfaltice se aplica pe un suport care trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de STAS 6400. 1.1.5 Prevederile prezentului standard nu se aplica straturlor de baza din mixturi asfaltice obtinute prin tehnologia de reciclare sau din mixturi asfaltice realizate cu nisipuri bituminoase.. 1.2 Terminologie Conform STAS 4032/1 1.3 Referinte STAS 42-68 Bitumuri. Determinarea penetratiei. STAS 60-69 Bitumuni. Determinarea punctului de inmuiere. SR 61:1997 Bitumun. Determinarea ductiitatii SR 174 - 1:1997 Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Conditti tehnice de calitate. SR 174 - 2: 1997 Lucrari de drumuri. Imbracamint bituminoase cilindrate executate la cald. Conditii tehnice pentru prepararea si punerea in operaa mixtunilor asfaltice si receptia imbracamuntilor executate STAS 539-79 Filer de calcar, filer de creta si filer de var stns in pulbere. STAS 599 - 87 Lucrari de drumuri. Tratamente bituminoase. Conditii tehnice generale de calitate. STAS 662-89 Lucrari de drumuri. Agregate naturale de -balastiera. SR 667:1997 Agregate naturale si piatra prelucrata pentru drumuri. Conditii tehnice generale de calitate. STAS 730 - 89 Agregate naturale pentru lucrari de cai ferate si drumuri. Metode de incercare.