Sunteți pe pagina 1din 3

tnfteprindereade Stat "CADASTRU"

Aprobat6:
prin ordinul nr, '/F
dln,,&*/,'
M*__2009
INSTRUCTIUNE nr. 5
gi s6ndtate
evaluatorii
de seeuritate
in muncd pentruingineriicadastrali,
proprietdfiiimobiliare,tehnieieniigi inginerii in domeniulinventarierii.
I. Cerinfegeneralede securitateqi sinitate in muncd
f . in funcfia de inginer cadastral,evaluatoral proprietdlii imobiliare,
tehnicianqi inginer in domeniulinventarierii,in continuarelucrdtor,sint numili
speciligticare au studiile profesionalercspective,care au susfinut examenul
medical,au insugitinstructajul introductivgeneral,instruetajulprivind mdsurile
pentruapdrarea
impotrivaincendiilor.
2, Luer6toruligi desfbqoard
activitateain aga fel incit, sd nu expundla
pericolede accidentarepersoanaproprie sau alli lucrdtori,in conformitatecu
pregdtireagi instruireain domeniulsecuritEliigi sdndt6fiiin munedprimitd de la
persoana
responsabild-colaboratorul
angajatorului.
In acestscoplucrdtomlareurm6toarele
obligafii:
2.1.Sdrespecte
condiqiile
Regulamentului
internal intreprinderii.
2.2,Sdindeplineascd
la timp gi calitativobligapiunile
salede serviciu.
2.3. Sd respectecu strictefenormele qi regulile de igien6, eecuritatea
muncii.
pune
@sarefuze imediat executareaunei sarcinide muncd dacdaceasta
in pericol de accidentarepersoanaproprie sau a alfi participanfila efectuarea
acesteilucrdri.
@)Sd intrerupdefectuarealuer6rilor la apariliasitualiei in care se poate
producein orice momentaecidentarea
sauimbolndvireaprofesionalda unuiasaua
mai multorpersoane
participante
la procesulde lucru.
2.6. Se interzice utilizarea bduturilor alcoolice qi a drogurilor pe tot
parcursulprogramului de lucru, prezenfala lucru in stare de ebrietatesau sub
influenfadrogurilor.Lucrdtorii sint obligafi s5 se prezintela lucm intr-o stare
frzicdpi psihicd corespunzdtsare
sarcinilorde muncdce trebuieexeeutate
2.7. SA nu procedeze la deconectatea,sehimbarea sau mutarea
dispozitivelor
de securitate
aleechipamentelor
tehniceqi aleclddirilor.
2.8.SAaducdla cunogtinfa
coneluo&torului
loculuide muncfiin cel mai scurt
timp despre acoidentelc
dc muncdsuftnte de persoana
propriesaude citre alte
persoanc.

lucrului
in munc6pin6la ineeperea
qi sdnatate
lI. cerinfe de securitate
3. tucrltorul esteobligat:
individual de protecfiea muncii'
echipamentul
3.1.S4imbracecu acuratege
la
executdriiiucrdrilorin unitateaeconomicdsau
3.2, Pindlainceperea
sd solicite participarcala
imobilul persoaneifiz\ce,in continuare,,beneficiar",
beneficiarului, impreunds6
lucr'ri a unei persoaneresponsabiledin partea
eliberarealoculuide
organrzeze
examinezelocul de munc6qi dac6estenecesars6
qi obiectelecareprezintdpericol
mune6,inclusivqi trecerilespreel de materialele
sauimbolndvire;
de accidentare
de lueru;
stareaperfectaa echipamentelor
3.3' S5controleze
in procesulde
antrenate
3.4,SAsolicitedc la beneficiarca toatepersoanele
de protecliea muncii'
necesarc
lucru s6fie dotate cu echipamentele
direct al locului
depistatesd informezeconducdtorul
Despretoateneajunsurile
se admite numai dup[
de muncd (sau beneficiarul),iar inceperealucrului
acestorobieefii.
?nlEturarea
lucrului
9i sanitatein munci in timpul
III. Cerinfede securitate
4.i";i-pul desfaguririiactivitdfiisale,lucritorul esteobligat:
cu conducdtorul
4.1. Sd executelucrdrileplanificatedin timp qi coordonate
de raspunderedin partea
s6u direct, de reguld in prezenfapersoaneicu funlii
beneficiarului.
sprclocul de destinafieqi intoarcereinapoi,lucratorul
4,2. Pentrudeplasare
destinatepentru
trebuie s6 se foloseascanumai de mijr.oacerede transport
lor.
transportarea
Pasageri
(4j)Si resp'ectecerinfelenormelor de securitateqi sdndtatein muncdin
face parte unitateaeconomicdpe teritoriulcdreiatqi desfrqoard
,un'urr%;;
insofit de persoana
activitatea.pe tot plrcursul efectudrii lucr[rilor sd fie
efectudriilucrdrilors6
,.rponrubil6 a beneficiarului.Se interzieepe tot parcursul
s6 efectueze
intervin[ in proceseletehnologice,s6 dispuna diverse comenzi,
*'^"*'5;S-a
diferitemanevre,conectdrisaudiconectdria utilajelorin functie'
de
solicite beneficiaruluicreareacondiliilor de lucru ftrd riscul
de la in[lfime'
accid#e. e*.ruaerea prabugirilor de obiecte sau materiale
cu curentul
lunecareape planurile inclinat^e,umede sau inghefate,contactului
electric,contactffiiinsecteetc.Beneficiaru1esteob1igats5asigure
efectudriilucririlor
rucratorulcu echipamentde protecfiea muncii pe tot parcursul
pe teritoriulunitdlii.
satt
perfectmetodelecleutilizare,fbrdrisculde accidentarc
4.5, Sdcunoascd
de lucnt in conformitatecu cerinlelede
imbolndvire,a tuturor echipamenteior
echipamentelor
securitatc ai shn6tatein munc6presorise de cdtre protlucEtorii
necuttusuutegi
date. Se nu inciedinleze echipamentelede lueru persoanelor
neautor tzate,
persoanelor
:

-!:-:--.-l

^-+^

^All^df

C4

2slltllt_ts

IV. Cerin{ede protec{iea muncii in caz de avarie.

avariei
5. in eazdeavariesaudacdexistdpericolcarepoateducela producerea
in timpul cfectudriilucrdrilorla obieeteledin teritoriulunitdlii economice
zona
( a benefieiarului
de servicii),lucrdtorultrebuieimediatsbp6rdseascd
unitdfiidespreacesteveniment.
gi sdinformezeadministralia
periculoasd
avariei.Despre
i-uordtoruluii seinterzieesdparticipela lichidareaconsecinfelor
direct.
acestevenimentluordtorulva informaconducdtorul
qi sindtatein munc6la terminarealucrului.
V. Cerinfedc securitate
lucrului:
6, Laterminarea
de lucru 9i sepun la pdstrare
6.1. Securfifddepraf qi de murd6rieeehipamentele
?nloculdestinat;
6.2.Seaducin ordinelocurilede muncfiqi trecerilespreele;
individualde protecfiea
6.3. Securdfddepraf gi impurificEriechipamentul
muncii;
6.4,Sespal6minileqi fafacu s6pun;
in
depistate
sdudirectdespretoateneajunsurile
conducdtorul
6.5.SeinformeazE
timpul lucrului.
Elaborat:
Inginerprotecfiamunciiqi
tehnicasecurit[lii,coordinator
Coordohat:
Vieedirectorproblemegenerale

ry
M

Mihail Muntean
Vladimir CITXIN

S-ar putea să vă placă și