Sunteți pe pagina 1din 1

#include <iostream>

/*
Se citesc 2 numere naturale nenule. Tiprii mulimea divizorilor acestor dou numere, elementele
fiind ordonate cresctor.
Exemplu: a = 12 i b = 18 se vor obine 1 2 3 4 6 9 12 18
*/
using namespace std;
int main()
{
int a,b,i;
cout<<"a= ";cin>>a;
cout<<"b= ";cin>>b;
if(a>b)
{
int t=a;
a=b;
b=t;
} // ordonam cele doua numere crescator astfel incat a<=b
for(i=1;i<=b;i++) // cautam in intervalul [1..b] numere care se impart exact la a sau la b si in caz ca
vom gasi, le afisam
if((a%i==0)||(b%i==0))cout<<i<<" ";
return 0;
}