Sunteți pe pagina 1din 4

Model de analiză SWOT a pieţei de capital din România

Lector univ. drd. Mădălina - Gabriela ANGHEL

Academia de Studii Economice, Bucureşti/ Universitatea „Artifex” din Bucureşti

Asistent univ. drd. Zoica NICOLA

Universitatea „Artifex” din Bucureşti

Abstract A SWOT analysis of the romanian capital market highlights the main directions of development in this field of activity, but also the potential remedial measures of new developments in the financial instruments market.Thus, it is found that the stock market of our country has not reached an optimal level of maturity, it is still strong submited to the external factors influence. Key words:SWOT analysis, capital market, Bucharest Stock Exchange, factors of influence. JEL Classification: G14, G18

Pentru a completa imaginea de ansamblu a pieţei din capital din România

se poate realiza o analiză a principalelor puncte forte şi a punctelor slabe ce apar în activitatea specifică acestui domeniu de activitate.

A. Strenghts (Puncte forte)

Adoptarea unui cadru legislativ modern, compatibil cu cel din ţările

Uniunii Europene, menit să asigure o protecţie efectivă atât a investitorilor, cât şi a pieţei de capital – în general, a creat premisele stabilizării efective a pieţei de capital româneşti. În perioada 2002 – 2007, ca urmare a liberalizării efective a acestui

sector de activitate, piaţa de capital din România a cunoscut o puternică dezvoltare la nivelul tuturor componentelor sale, evoluţie ce se reflectă atât în volumul tranzacţiilor efectuate, cât şi în valorile înregistrate de către principalii indici bursieri 1 . Un alt factor deosebit de important în dezvoltarea pieţei de capital româneşti a fost introducerea de la 1 ianuarie 2005 a cotei unice de

1 Georgescu, A; Dudian, M – „Romanian capital market – PEST and SWOT analyses”, Analele Universităţii din Oradea, Seria Ştiinţe Economice, 2008

Revista Română de Statistică Trim I/2013- Supliment

203

impozitare de 16%, aceasta fiind inferioară nivelului înregistrat în alte state. Evoluţia pozitivă a pieţei de capital este influenţată semnificativ de trendul pozitiv înregistrat de către marea majoritate a indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 – 2007. Din punct de vedere tehnic, iniţiativa Bursei de Valori Bucureşti de a crea noi platforme de monitorizare a evoluţiei tranzacţiilor pe piaţa bursieră din România (prin intermediul Internetului sau a telefoniei mobile) poate fi considerată ca fiind un alt potenţial factor de succes pentru evoluţia ulterioară a acestui domeniu de activitate 2 .

ca fiind un alt poten ţ ial factor de succes pentru evolu ţ ia ulterioar ă

B. Weakness (Puncte slabe) Situaţia politică relativ instabilă din ultimii ani (cu precădere anul curent caracterizat de puternice frământări politice) influenţează negativ percepţia investitorilor asupra pieţei de capital din ţara noastră. Ratingul de ţară relativ redus acordat României de către agenţiile

specializate determină o atitudine prudenţială din partea marilor investitori de portofoliu din străinătate. Economia României este, în mare măsură, dependentă de infuziile de

capital din străinătate, ceea ce influenţează negativ atât performanţele economice ale ţării, cât şi pe cele ale pieţei de capital. Deprecierea continuă a monedei naţionale influenţează, la rândul său,

negativ performanţele înregistrate în domeniul tranzacţiilor de capital. Imposibilitatea de a realiza o reunire a întregii pieţe de capital româneşti, prin fuziunea dintre Bursa de Valori Bucureşti şi Bursa Monetar – Financiară şi de Mărfuri Sibiu, afectează negativ performaneţele de ansamblu ale acestui domeniu de activitate 3 .

Numărul companiilor listate pe piaţa bursieră din ţara noastră este unul foarte redus comparativ cu cel înregistrat în alte ţări.

Informaţiile oferite publicului larg, precum şi investitorilor interesaţi de către instituţiile specializate ale pieţei de capital sunt mult mai puţine comparativ cu cele puse la dispoziţie în ţările în care acest domeniu de activitate este unul foarte dezvoltat.

Gradul de dependenţă foarte ridicat al economiei României de evoluţiile înregistrate pe pieţele internaţionale constituie o altă problemă în calea dezvoltării pieţei de capital din ţara noastră. Astfel, se remarcă faptul că efectele crizei economico – financiare internaţionale s-au făcut imediat simţite la nivelul întregii economii

2 Anghel M.G.– The analysis on the Evolution of Capital Market basically in Romania during 1995 – November 2011, International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, Volume 1, Issue 2, 2011, 3 Anghelache G. – Capital Market in Romania – current developments, „Romania into European Structures”, Romanian Statistical Review – May Supplement

204

Revista Română de Statistică Trim. I/2013 - Supliment

româneşti şi, implicit, la nivelul pieţei de capital, performanţele înregistrate de către acest domeniu de activitate reducându-se semnificativ începând cu anul 2008.

C. Opportunities (Oportunităţi) Armonizarea cadrului legislativ din ţara noastră cu prevederile Directivelor Uniunii Europene a permis entităţilor româneşti cotate la bursă să se adreseze tuturor pieţelor UE, fără a fi necesară obţinerea unor noi autorizaţii.

Fuziunea realizată în anul 2006 între Bursa de Valori Bucureşti şi

Piaţa Electronică RASDAQ a îmbunătăţit semnificativ imaginea de ansamblu a pieţei de capital din România. Un alt factor ce influenţează pozitiv evoluţia pieţei de capital

româneşti vizează crearea, în ultimii ani, a unor instituţii moderne menite să asigure buna funcţionare a acestui domeniu de activitate, cu o menţiune specială pentru înfinţarea – în anul 2006 – a Depozitarului Central. Cota de impozitare de 16%, considerată a fi una relativ redusă comparativ cu cele înregistrate în alte ţări europene, constituie un factor ce ar putea atrage investitorii către piaţa de capital din ţara noastră.

Un alt factor de succes pentru piaţa de capital din ţara noastră îl constituie accesul relativ uşor pe această piaţă al potenţialilor investitori.

D. Threats (Pericole) Perpetuarea efectelor negative ale crizei economico – financiare

internaţionale şi în perioadele imediat următoare ar putea afecta grav capacitatea pieţei de capital româneşti 4 . Dependenţa economiei româneşti de evoluţiile internaţionale poate fi considerată ca un potenţial pericol pentru piaţa de capital din ţara noastră. Un alt motiv de îngrijorare în ceea ce priveşte evoluţia ulterioară a pieţei de capital din ţara noastră vizează reducerea semnificativă a numărului societăţilor cotate pe piaţa bursieră. O cauză de temere poate fi considerată şi faptul că anul 2012 este an electoral, prilej cu care cheltuielile bugetare cresc considerabil. Ca rezultat al eforturilor depuse de ţara noastră pentru a fi acceptată ca ţară membră a Uniunii Eurppene, în anii precedenţi aderării creşterea

ă pentru a fi acceptat ă ca ţ ar ă membr ă a Uniunii Eurppene, în
ă pentru a fi acceptat ă ca ţ ar ă membr ă a Uniunii Eurppene, în
ă pentru a fi acceptat ă ca ţ ar ă membr ă a Uniunii Eurppene, în

4 Anghelache G., Anghel M.G. – Efectele crizei economico-financiare asupra pieţei de capital din ţara noastră”, Simpozionul ştiinţific internaţional „Efecte şi soluţii prentru criza economico-financiară”, Editura Artifex, 2009

Revista Română de Statistică Trim I/2013- Supliment

205

economică a atins cote înalte (7,7% în anul 2006), dar în perioada post-aderare s-au înregistrat valori mult mai mici. Evoluţia Bursei de Valori din Bucureşti a fost una pozitivă în perioada 1995 – 2007, aceasta fiind favorizată atât de evoluţiile macroeconomice specifice ţării noastre, cât şi de percepţia tot mai favorabilă a entităţilor economice româneşti asupra rolului şi locului pieţei de capital într-un sistem economic modern. Anul 2008 constituie o perioadă nefastă pentru piaţa de capital din România, aceasta fiind profund afectată de efectele crizei economico – financiare internaţionale 5 . Principalul pericol pentru desfăşurarea activităţii pieţei de capital din ţara noastră în perioada imediat următoare se referă la influenţa negativă a evoluţiei de ansamblu a economiei româneşti, precum şi la dependenţa majoră faţă de evoluţiile specifice pieţelor de capital internaţionale. Este de remarcat faptul că se fac eforturi substanţiale menite să asigure adaptarea pieţei de capital româneşti la cerinţele economiei moderne, precum şi compatibilizarea acesteia cu structurile similare din ţările Uniunii Europene.

Bibliografie selectivă Anghelache G., Anghel M.G. – „Efectele crizei economico-financiare asupra pieţei de capital din ţara noastră”, Simpozionul ştiinţific internaţional „Efecte şi soluţii prentru criza economico-financiară”, Editura Artifex, 2009; Anghel M.G. – Actual Romanian capital market characteristics, ART ECO - Review of Economic Studies and Research, Editura Artifex, 2012; Anghel M.G. – „The analysis on the Evolution of Capital Market basically in Romania during 1995 – November 2011”, International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, Volume 1, Issue 2, 2011; Anghelache G.Capital Market in Romania – current developments, „Romania into European Structures”, Romanian Statistical Review – May Supplement, 2008; Georgescu, A; Dudian, M – „Romanian capital market – PEST and SWOT analyses”,Analele Universităţii din Oradea, Seria Ştiinţe Economice, 2008.

5 Anghel M.G.– Actual Romanian capital market characteristics, ART ECO - Review of Economic Studies and Research, Editura Artifex, 2012

206

Revista Română de Statistică Trim. I/2013 - Supliment