Sunteți pe pagina 1din 60

3/18/2015

BancaNaionalaRomnieiActlegislativ

Actlegislativ

GuvernulRomniei
Ordonandeurgennr.99din6.dec.2006
MonitorulOficial,ParteaI102727.dec.2006
Intrarenvigoarela1.ian.2007
privindinstituiiledecreditiadecvareacapitalului
Avnd n vedere c transpunerea i implementarea n legislaia naional a Directivei nr. 2006/48/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 14 iunie 2006 privind
accesul la activitate i desfurarea activitii de ctre instituiile de credit i a Directivei nr. 2006/49/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 14 iunie 2006 privind
adecvareacapitaluluifirmelordeinvestiiiiinstituiilordecredittrebuierealizatepnlafineleanului2006,termenstabilitncadrulnegocierilornvedereaaderrii,astfelnct
spoatfirealizatiproceduradeprenotificarelaComisiaEuropeanantreguluicadrulegislativadoptat,
ntemeiulart.115alin.(4)dinConstituiaRomniei,republicat,
GuvernulRomnieiadoptprezentaordonandeurgen.
PARTEAI
DISPOZIIICOMUNEAPLICABILEINSTITUIILORDECREDIT
TITLULI
DISPOZIIIGENERALE
CAPITOLULI
Domeniuldeaplicareidefiniii
Seciunea1
Domeniuldeaplicare
Art. 1. (1) Prezenta ordonan de urgen reglementeaz condiiile de acces la activitatea bancar i de desfurare a acesteia pe teritoriul Romniei, supravegherea
prudenialainstituiilordecreditiasocietilordeserviciideinvestiiifinanciareisupraveghereasistemelordepliiasistemelordedecontareaoperaiunilorcuinstrumente
financiare.
(2)Prezentaordonandeurgenseaplicinstituiilordecredit,persoanejuridiceromne,inclusivsucursalelordinstrintatealeacestoraiinstituiilordecreditdinaltestate
membre,respectivdinstatetere,nceeacepriveteactivitateaacestoradesfuratnRomnia.
(3) Prezenta ordonan de urgen se aplic societilor de servicii de investiii financiare i societilor de administrare a investiiilor care au n obiectul de activitate
administrareaportofoliilorindividualedeinvestiii,potrivitprevederilorCapitoluluiXdinTitlulIII,ParteaI.
(4) Prevederile Titlului VI, Partea a IIa se aplic sistemelor de pli, sistemelor de decontare a operaiunilor cu instrumente financiare, participanilor la aceste sisteme i
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2

1/60

3/18/2015

BancaNaionalaRomnieiActlegislativ

administratorilorsistemeloriaiserviciilordeinfrastructurutilizatencadrulacestorsisteme.
(5)Nuintrsubincidenaprezenteiordonanedeurgenbncilecentraledinstatelemembre.AlteinstituiipermanentexclusedelaaplicareaDirectiveinr.2006/48/CEa
ParlamentuluiEuropeaniaConsiliuluidin14iunie2006privindaccesullaactivitateidesfurareaactivitiidectreinstituiiledecredit,publicatnJurnalulOficialalUniunii
Europenenr.L177/30.06.2006,prevzutelaart.2alacesteiDirective,nubeneficiazderegimulinstituiilordecreditdinaltestatemembreinstituitpotrivitprezenteiordonanede
urgen.PentruscopuriledispoziiilorcuprinsenCapitolulIIdinTitlulIII,ParteaI,acesteinstituii,cuexcepiabncilorcentraledinstatelemembre,suntconsiderateinstituii
financiare.
Art.2. n scopul realizrii supravegherii prudeniale a instituiilor de credit, dispoziiile prezentei ordonane de urgen se aplic i altor categorii de persoane, dup cum
urmeaz:
a)CapitolulIIdinTitlulIII,ParteaIseaplicsocietilorfinanciareholdingisocietilorholdingcuactivitatemixt
b)art.5458seaplicinstituiilorfinanciarecusediulnaltestatelemembre,carendeplinesccondiiileprevzutelaart.54
c)art.8990seaplicinstituiilorfinanciarecusediulnRomnia,carendeplinesccondiiileprevzutelaart.89
d)CapitolulIVdinTitlulII,ParteaIseaplicauditorilorfinanciariaiinstituieidecrediti,potrivitart.197,auditorilorfinanciariaisocietilorfinanciareholding.
Art.3.Instituiiledecredit,persoanejuridiceromne,sepotconstituiifuncionacurespectareadispoziiilorgeneraleaplicabileinstituiilordecreditiacerinelorspecifice
prevzutenParteaaIIaaprezenteiordonanedeurgen,nunadinurmtoarelecategorii:
a)bnci
b)organizaiicooperatistedecredit
c)bncideeconomisireicreditarendomeniullocativ
d)bncidecreditipotecar
e)instituiiemitentedemonedelectronic.
Art.4.(1)BancaNaionalaRomnieiesteautoritateacompetentcuprivirelareglementarea,autorizareaisupraveghereaprudenialainstituiilordecredit.
(2)nexercitareacompetenelorsaleprevzutedelege,BancaNaionalaRomnieipoatecolectaiprocesaoricedateiinformaiirelevante,inclusivdenaturadatelorcu
caracterpersonal.
Art.5.(1)Seinterziceoricreipersoanefizice,juridicesauentitatefrpersonalitatejuridic,cenuesteinstituiedecredit,sseangajezentroactivitatedeatragerede
depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public, ntro activitate de emitere de moned electronic ori ntro activitate de atragere i/sau gestionare de sume de bani
provenite din contribuiile membrilor unor grupuri de persoane constituite n vederea acumulrii de fonduri colective i acordrii de credite/mprumuturi din fondurile astfel
acumulatepentruachiziionareadebunurii/sauserviciidectremembriiacestora.
(2)Interdiciaprevzutlaalin.(1)nuseaplicncazulatrageriidedepozitesaualtefondurirambursabile:
a)dectreunstatmembruoridectreadministraiileregionalesauautoritileadministraieipublicelocalealeunuistatmembru
b)dectreorganismepubliceinternaionalelacareparticipunulsaumaimultestatemembre
c) n cazurile expres prevzute de legislaia romneasc sau de legislaia naional a altui stat membru ori de legislaia comunitar, cu condiia ca aceste activiti s fie
reglementateisupravegheatecorespunztor,nscopulprotejriideponeniloriinvestitorilor.
(3)naplicareadispoziiiloralin.(1)i(2),oemisiunedeobligaiunisau,alteinstrumentefinanciaresimilareesteconsideratatrageredefondurirambursabiledelapublicdac
estendeplinitcelpuinunadinurmtoarelecondiii:
a)constituieactivitateaexclusivsauprincipalaemitentului
b)emitentuldesfoarcutitluprofesionalactivitatedeacordaredecreditesauunaorimaimultedinactivitileprevzutelaart.18alin.(1)lit.c)l).
(4)Dispoziiilealin.(3)nusuntaplicabilencazulncareemisiuneaseadreseazexclusivinvestitorilorcalificai,nnelesullegislaieiprivindpiaadecapital.
(5)BancaNaionalaRomnieiesteabilitatsdeterminedacoactivitatereprezintorinuatragerededepozitesaualtefondurirambursabiledelapublic,activitatebancar,
activitatedeemiteredemonedelectronicoriactivitatedeatragerei/saugestionaredesumedebaniprovenitedincontribuiilemembrilorunorgrupuridepersoaneconstituite
n vederea acumulrii de fonduri colective i acordrii de credite/mprumuturi din fondurile astfel acumulate pentru achiziionarea de bunuri i/sau servicii de ctre membrii
acestora.Determinareanaturiiactivitii,exprimatdeBancaNaionalaRomnieiesteobligatoriepentruprileinteresate.
Art.6.(1)Seinterziceoricreipersoane,altadectoinstituiedecreditautorizat,sutilizezedenumireade"banc"sau"organizaiecooperatistdecredit","cooperativde
credit", "casa central a cooperativelor de credit", "banc cooperatist", "banc central cooperatist", "banc ipotecar/banc de credit ipotecar", "banc de economisire i
creditarendomeniullocativ","instituieemitentdemonedelectronic"sauderivateoritraducerialeacestordenumiri,nlegturcuoactivitate,unprodussauunserviciu,cu
excepia cazului n care aceast utilizare este stabilit sau recunoscut prin lege sau printrun acord internaional, sau cnd, din contextul n care este utilizat denumirea
respectivrezultnendoielniccnuestevorbadespredesfurareauneiactivitibancare.
(2)FilialeleuneiinstituiidecreditcarefuncioneaznRomniapotutilizandenumireaacestorainiialele,sigla,emblema,denumireaorialteelementedeidentificareale
instituieidecreditmam.
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2

2/60

3/18/2015

BancaNaionalaRomnieiActlegislativ

Seciuneaa2a
Definiii
Art.7.(1)nnelesulprezenteiordonanedeurgen,termeniiiexpresiiledemaijosauurmtoarelesemnificaii:
1.activitatebancaratragereadedepozitesaualtefondurirambursabiledelapubliciacordareadecreditencontpropriu
2.autoritatecompetentautoritateanaionalmputernicitprinlegesaualtereglementrissupraveghezeprudenialinstituiiledecredit
3.autorizaieunactemisindiferentsubceformdectreautoritateacompetent,careddreptuldeadesfuraactivitispecificeuneiinstituiidecredit
4.controlrelaiadintreosocietatemamiofilialaacesteia,aacumesteprevzutlapct.19sauorelaiesimilardintreopersoanfizicsaujuridicioentitate
5.filialoentitateaflatnrelaiecuosocietatemam,nunadinsituaiileprevzutelapct.19
6.firmdeinvestiiioricepersoanjuridicacreiactivitateoconstituieprestareaunuiasauamaimultorserviciideinvestiiifinanciarectreterii/saudesfurareauneia
saumaimultoractivitideinvestiiipebazeprofesionale
7.firmdeinvestiiimamlanivelulunuistatmembruofirmdeinvestiiiautorizatntrunstatmembru,carearecafilialoinstituiedecredit,ofirmdeinvestiiisauoalt
instituiefinanciaroricaredeineoparticipaientroastfeldeentitate,icarenuesteeansiofilialauneialteinstituiidecreditsaufirmedeinvestiii,autorizatenacelai
statmembru,sauofilialauneisocietifinanciareholdingnfiinatenacelaistatmembru
8. firm de investiiimam la nivelul Romniei o societate de servicii de investiii financiare, n nelesul Legii nr. 297/2004 privind piaa de capital, cu modificrile i
completrileulterioare,carecorespundedefiniieidelapct.7
9.firmdeinvestiiimamlanivelulUniuniiEuropeneofirmdeinvestiiimamlanivelulunuistatmembru,carenuestefilialauneiinstituiidecreditsauaalteifirmede
investiii,autorizatenoricaredintrestatelemembre,sauofilialauneisocietifinanciareholdingnfiinatenoricaredintrestatelemembre
10.instituiedecreditnseamn:
a)oentitateacreiactivitateconstnatragereadedepozitesaudealtefondurirambursabiledelapublicinacordareadecreditencontpropriu
b)oentitate,altadectceaprevzutlalit.a),careemitemijloacedeplatnformdemonedelectronic,denumitncontinuareinstituieemitentdemonedelectronic
11.instituiedecreditmamlanivelulunuistatmembruoinstituiedecreditautorizatntrunstatmembru,carearecafilialoinstituiedecreditsauoinstituiefinanciarsau
caredeineoparticipaientroastfeldeentitate,icarenuesteeansiofilialauneialteinstituiidecreditautorizatenacelaistatmembrusauofilialauneisocieti
financiareholdingnfiinatenacelaistatmembru
12.instituiedecreditmamlanivelulRomnieioinstituiedecreditautorizatnRomnia,carecorespundedefiniieidelapct.11
13.instituiedecreditmamlanivelulUniuniiEuropeneoinstituiedecreditmamlanivelulunuistatmembru,carenuesteofilialauneiinstituiidecreditautorizaten
oricaredintrestatelemembresauofilialauneisocietifinanciareholdingnfiinatenoricaredintrestatelemembre
14.instituiefinanciaroentitate,altadectoinstituiedecredit,acreiactivitateprincipalconstndobndireadeparticipaiinalteentitisaundesfurareauneiasau
maimultoradintreactivitileprevzutelaart.18alin.(1)lit.b)l)
15.legturistrnsesituaiancaredousaumaimultepersoanefizicesaujuridicesuntlegatentreelenoricaredintreurmtoarelemodaliti:
a)printroparticipaiereprezentnddeinerea,directsauprinintermediulcontrolului,a20%saumaimultdindrepturiledevotsaudincapitaluluneientiti
b)princontrol
c)prinfaptulcambelesautoateacestepersoanesuntlegatenmoddurabildeunaiaceeaiterpersoanprincontrol.
16.monedelectronicvaloaremonetarreprezentndocreanasupraemitentului,carendeplinetecumulativurmtoarelecondiii:
a)estestocatpeunsuportelectronic
b)esteemisnschimbulprimiriidefonduriacrorvaloarenupoatefimaimicdectvaloareamonetaremis
c)esteacceptatcamijlocdeplatidealteentitidectemitentul
17.participaiecalificatoparticipaiedirectsauindirectntroentitate,carereprezint10%saumaimultdincapitaluloridindrepturiledevotaleentitiisaucareface
posibilexercitareauneiinfluenesemnificativeasupraadministrriientitiirespective
18. public orice persoan fizic, persoan juridic sau entitate fr personalitate juridic, ce nu are cunotinele i experiena necesare pentru evaluarea riscului de
nerambursareaplasamentelorefectuate.Nuintrnaceastcategorie:statul,autoritileadministraieipublicecentrale,regionaleilocale,ageniileguvernamentale,bncile
centrale,instituiiledecredit,instituiilefinanciare,alteinstituiisimilareioricealtpersoanconsideratinvestitorcalificat,nnelesullegislaiei,privindpiaadecapital
19.societatemamoentitatecareseaflnoricaredinurmtoarelesituaii:
a)aremajoritateadrepturilordevotntroaltentitate(ofilial)
b)aredreptuldeanumisaudeanlocuimajoritateamembrilororganelordeconducere,administraresaudesupravegherealealteientiti(ofilial)iestenacelaitimp
acionar/asociatsaumembrualaceleientiti
c)aredreptuldeaexercitaoinfluendominantasuprauneientiti(ofilial)alcreiacionar/asociatsaumembrueste,nvirtuteaunuicontractncheiatcuaceaentitatesaua
unorprevederidinactulconstitutivalentitii,ncazulncarelegislaiaaplicabilfilialeiipermiteacesteiasfiesupusunorastfeldecontractesauprevederi
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2

3/60

3/18/2015

BancaNaionalaRomnieiActlegislativ

d)esteacionar/asociatsaumembrualuneientitiimajoritateamembrilororganelordeconducere,administraresaudesupravegherealeaceleifiliale,aflainfuncien
exerciiulfinanciarncurs,nexerciiulfinanciaranterioripnladatalacaresuntntocmitesituaiilefinanciareanualeconsolidate,aufostnumiinumaicarezultatalexercitrii
drepturilorsaledevotaceastprevederenuseaplicnsituaiancareoaltentitatearefadefilialdrepturileprevzutelalit.a),b)sauc)
e)esteacionar/asociatsaumembrualuneientitiicontroleazsingur,nbazaunuiacordncheiatcualiacionari/asociaisaumembriaiaceleientiti(ofilial),majoritatea
drepturilordevotnaceafilial
f)aredreptuldeaexercitasauexercitnfaptoinfluendominantsauuncontrolasupraalteientiti(ofilial)
g)societateamammpreuncuoaltentitate(ofilial)suntcondusepeobazunicdectresocietateamam
20.societatedeadministrareainvestiiilorosocietatedeadministrareainvestiiilornsensulLegiinr.297/2004,cumodificrileicompletrileulterioare,precumiosocietate
deadministrareainvestiiilordintrunstatter,carearnecesitaoautorizaienconformitatecuprevederileLegiinr.297/2004,dacaraveasediulprincipalpeteritoriulRomniei
21.societatefinanciarholdingoinstituiefinanciaralecreifilialesuntfieexclusiv,fienprincipal,instituiidecreditoriinstituiifinanciare,iarcelpuinunadintrefilialeeste
instituie de credit, i fr a se lua n considerare calitatea sa de societate financiar holding mixt n nelesul Ordonanei de urgen nr. 98/2006 privind supravegherea
suplimentarainstituiilordecredit,asocietilordeasigurare,asocietilordereasigurare,asocietilordeserviciideinvestiiifinanciareiasocietilordeadministrarea
investiiilordintrunconglomeratfinanciar
22.societatefinanciarholdingmamlanivelulUniuniiEuropeneosocietate,financiarholdingmamlanivelulunuistatmembrucarenuesteofilialauneiinstituiide
creditautorizatenoricaredintrestatelemembresauofilialauneisocietifinanciareholdingnfiinatenoricaredintrestatelemembre
23.societatefinanciarholdingmamlanivelulunuistatmembruosocietatefinanciarholdingnfiinatntrunstatmembru,carenuesteeansiofilialauneiinstituiide
creditautorizatenacelaistatmembrusauofilialauneisocietifinanciareholdingnfiinatenacelaistatmembru
24.societatefinanciarholdingmamlanivelulRomnieiosocietatefinanciarholdingnfiinatnRomnia,carecorespundedefiniieiprevzutelapct.23
25.societateholdingcuactivitatemixtosocietatemam,altadectosocietatefinanciarholding,oinstituiedecreditsauosocietatefinanciarholdingmixtnnelesul
Ordonaneideurgennr.98/2006,alecreifilialeincludcelpuinoinstituiedecredit
26. societate prestatoare de servicii auxiliare o entitate a crei activitate principal const n deinerea sau administrarea de bunuri imobile, n furnizarea de servicii de
procesarededatesauoricealtactivitatesimilar,careesteauxiliaractivitiiprincipaleauneiasaumaimultorinstituiidecredit
27.statmembruoricestatmembrualUniuniiEuropene,precumiunstataparinndSpaiuluiEconomicEuropean
28.statmembrudeoriginestatulmembruncareinstituiadecreditafostautorizat
29.statmembrugazdstatulmembruncareinstituiadecreditaredeschisosucursalsauncarepresteazserviciinmoddirect
30.statteroricestatcarenuestestatmembru
31.sucursaloriceunitateoperaionaldependentdinpunctdevederejuridicdeoinstituiedecreditsaudeoinstituiefinanciar,careefectueaznmoddirecttoatesau
uneledintreactivitileacesteia.
(2)nscopulaplicriidispoziiilorcuprinsenCapitolulIIalTitluluiIII,ParteaI,termeniidemaijossemnificdupcumurmeaz:
a)filialoentitatecareesteofilialnsensulprevederilordelaalin.(1)pct.19lit.a)e),precumioriceentitateasupracreia,nopiniaautoritiicompetente,osocietate
mamexercitefectivoinfluendominant
b)societatemamosocietatemamnsensulprevederilordelaalin.(1)pct.19lit.a)e),precumioriceentitatecare,nopiniaautoritiicompetente,exercitefectivo
influendominantasupraalteientiti.
(3)nscopulaplicriidispoziiilorcuprinsenTitlulIII,ParteaI,participaienseamn,fiedeinereaunordrepturincapitaluluneientiti,reprezentatesaunuprintitluri,care,prin
creareauneilegturidurabilecuaceaentitate,suntdestinatescontribuielaactivitileacesteia,fiedeinerea,nmoddirectsauindirect,a20%saumaimultdindrepturiledevot
saudincapitaluluneientiti.
(4)nscopulaplicriidispoziiiloralin.(1)pct.5ialin.(2)lit.a),toatefilialeleuneisocietimam,carelarndulsuesteofilialaalteisocietimam,suntconsideratefiliale
aleceleidinurm.
Art.8.(1)nvedereadeterminriisituaiilorncareoentitateestesocietatemampotrivitprevederilorart.7alin.(1)pct.19lit.a),b)id),drepturiledevotidrepturiledenumire
sauderevocaredinfunciedeinutedeoricefilialasocietiimam,precumidepersoanecareacioneaznnumepropriu,darpecontulsocietiimamsaualuneifilialea
acesteia,seadaugdrepturilordeinutedesocietateamam.
(2)Dindrepturileprevzutelaalin.(1)seexcludurmtoareledrepturidevot:
a)drepturiledeinutennumeleuneipersoane,altadectsocietateamamsauofilialaacesteia
b)drepturileaferentetitlurilordecapitaldeinutengaranie,cucondiiacadrepturilerespectivesfieexercitatenconformitatecuinstruciunileprimite,saucadeinereatitlurilor
sreprezintepentrupersoanacareledeineooperaiunecurentncadrulactivitiisaledecreditare,cucondiiacadrepturiledevotsfieexercitateninteresulpersoaneicare
furnizeazgarania.
(3)nvedereadeterminriisituaiilorncareoentitateestesocietatemampotrivitprevederilorart.7pct.19lit.a)id),dintotaluldrepturilordevotaferentetitlurilordecapital
deinutedeacionarii/asociaiisaumembriintrofilialseexcluddrepturiledevotdeinutedefilialansi,deofilialaacesteiasaudeopersoancareacioneaznnume
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2

4/60

3/18/2015

BancaNaionalaRomnieiActlegislativ

propriu,darpecontulacestorfiliale.
Art.9.(1)naplicareadispoziiilorart.15iacelorcuprinsenSeciunea2.2aCapitoluluiIIdinprezentultitlu,persoanacaredeineoparticipaiecalificatesteconsiderat
oricepersoanfizicsaujuridicsaugrupuldepersoanefizicei/saujuridicecareacioneaznmodconcertatpentrudobndireaparticipaieicalificatei/saupentrunfptuirea
uneipoliticicomunefadeinstituiadecredit.
(2)Fraseaduceatingereobligaiilorcarerevin,potrivitdispoziiilorlacaresefacereferirelaalin.(1),persoanelorcare,acionndnmodindividualsaunmodconcertat,
intenioneazsdobndeascoparticipaiecalificatlaainstituiedecredit,persoanjuridicromn,BancaNaionalaRomnieipoatedeterminacungrupdepersoane
acioneaznmodconcertatlundnconsiderarecircumstanelespecificefiecruicaznparte.
CAPITOLULII
Cerineminimedeaccesidedesfurareaactivitii
Seciunea1
Cerineminimedeacceslaactivitate
1.1.Necesitateaobineriiuneiautorizaiiicondiii
minimedeautorizare
Art.10.(1)nvedereadesfurriiactivitiinRomnia,fiecareinstituiedecredittrebuiesdispundeoautorizaiepotrivitprezenteiordonandeurgen.
(2)Fraseaduceatingeredispoziiilordinprezentaseciune,BancaNaionalaRomnieistabileteprinreglementriinotificComisieiEuropenecondiiilencarepoate
acordaautorizaieidocumentaiacaretrebuiesnsoeasccerereapentruobinereaautorizaiei.
Art.11.BancaNaionalaRomnieinupoateacordaautorizaieuneiinstituiidecredit,dacaceastanudispunedefonduripropriidistinctesaudeunnivelalcapitaluluiiniial
celpuinegalcunivelulminimstabilitprinreglementri,carenupoatefimaimicdectechivalentulnleia5milioaneeuro.
Art.12.(1)Laconstituireauneiinstituiidecredit,persoanjuridicromn,capitaluliniialestereprezentatdecapitalulsocial,cuexcepiacazurilorncareinstituiadecredit
careseconstituieesterezultatdintrunprocesdereorganizareprinfuziunesaudivizare.
(2) Capitalul social al unei instituii de credit, persoan juridic romn, trebuie vrsat integral i n numerar la momentul subscrierii, inclusiv n cazul majorrii acestuia,
aporturilennaturnefiindpermise.Aciunile/prilesocialealeuneiinstituiidecredit,persoanjuridicromn,potfinumainominative.nactelelorconstitutive,instituiilede
credit,persoanejuridiceromne,nuvorputeastabiliexcepiidelaprincipiulpotrivitcruiaoaciuneddreptullaunsingurvot.
(3)Laconstituire,aporturilelacapitalulsocialtrebuiesfievrsatentruncontdeschislaoinstituiedecredit.Acestcontesteblocatpnlanmatriculareainstituieidecredit,
persoanjuridicromn,nregistrulcomerului.
Art.13.(1)Conducereaoperativaactivitiiuneiinstituiidecredittrebuiesfieasiguratdecelpuindoupersoane.
(2)Persoaneleprevzutelaalin.(1)trebuiesaibreputaieiexperienadecvatepentruexercitarearesponsabilitilorncredinate.
Art.14.(1)Sediulsociali,dupcaz,sediulreal,alinstituieidecredit,persoanjuridicromn,trebuiesfiesituatepeteritoriulRomniei.Sediulrealreprezintlocaian
caresesitueazcentruldeconducereidegestiuneaactivitiistatutare,ncazulncareacestanuestesituatlasediulsocial.
(2)InstituiadecredittrebuiesdesfoareefectivicupreponderenpeteritoriulRomnieiactivitateapentrucareafostautorizat.
Art.15.(1)nvedereaautorizriiuneiinstituiidecredit,persoanjuridicromn,BancaNaionalaRomnieitrebuiesfieinformatcuprivirelaidentitateaacionarilorsau
amembrilor,persoanefizicesaujuridice,careurmeazsdeindirectsauindirectparticipaiicalificatelainstituiadecredit,icuprivirelavaloareaacestorparticipaii.Banca
Naional a Romniei acord autorizaie numai dac este ncredinat c, din perspectiva necesitii asigurrii unui management prudent i sntos al instituiei de credit,
calitateapersoanelorrespectiveesteadecvat.
(2)Dacntreinstituiadecredit,persoanjuridicromn,ialtepersoanefizicesaujuridiceexistlegturistrnse,BancaNaionalaRomnieiacordautorizaienumai
dacacestelegturioridispoziiilelegale,msuriledenaturadministrativdinjurisdiciaunuistatterceguverneazunasaumaimultepersoanefizicesaujuridicecucare
instituiadecreditarelegturistrnsesaudificultilenaplicareadispoziiilorsaumsurilorrespectivenumpiedicexercitareaeficientafunciilorsaledesupraveghere.
Art.16.Ladeterminareauneiparticipaiicalificatensensulart.15alin.(1),pentrucalcululdrepturilordevotaleuneipersoaneseiaunconsiderareurmtoarele:
a)drepturiledevotdeinutedealtepersoanesauentitinnumepropriu,darpecontulpersoaneirespective
b)drepturiledevotdeinutedeoentitatecareseaflsubcontrolulpersoaneirespective
c) drepturile de vot deinute de un ter cu care persoana respectiv a ncheiat un acord scris, prin care acestea se oblig s acioneze n mod concertat, astfel nct prin
exercitareadrepturilordevotpecareledeinsrealizezeopoliticcomuncucaracterdecontinuitatecuprivirelamanagementulentitiincaredein,acestedrepturidevot
d)drepturiledevotdeinutedeunternbazaunuiacordscrisncheiatcupersoanarespectivsaucuoentitateaflatsubcontrolulacesteipersoane,princareseprevede
transferultemporaraldrepturilordevotctreter,nschimbuluneicontraprestaii
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2

5/60

3/18/2015

BancaNaionalaRomnieiActlegislativ

e)drepturiledevotaferenteaciunilordatengajalepersoaneirespectivefacexcepiesituaiilencarepersoananfavoareacreiaaufostgajateaciuniledeinedrepturilede
votiideclarinteniadealeexercita,cazncaredrepturiledevotseconsidercaaparinndpersoaneinfavoareacreiaaciunileaufostgajate
f)drepturiledevotaferenteaciunilorasupracrorapersoanarespectivareundreptdeuzufruct
g)drepturiledevotpecarepersoanarespectivsauunadintrecelelaltepersoanesauentitiprevzutelalit.a)f)estendreptitsledobndeascdininiiativasanbaza
unuiacordformal
h)drepturiledevotaferenteaciunilordepozitatelapersoanarespectiv,pecareaceastalepoateexercitanmoddiscreionar,nabsenaunorinstruciunispecificedinpartea
titularuluiacestoraciuni.
Art.17.Oricecereredeautorizareauneiinstituiidecredittrebuiesfiensoitdeunplandeactivitate,carescuprindcelpuintipuriledeactivitipropuseafidesfurate
i structura organizatoric a instituiei de credit, i din care s rezulte capacitatea acesteia de ai realiza obiectivele propuse n condiii compatibile cu regulile unei practici
bancare prudente i sntoase, prin adecvarea cadrului de conducere, a procedurilor, a mecanismelor interne i a structurii capitalului la tipul, volumul i complexitatea
activitilorpecareipropunesledesfoare.
1.2.Activitilepermiseinstituiilordecredit
Art.18.(1)Instituiiledecreditpotdesfura,nlimitaautorizaieiacordate,urmtoareleactiviti:
a)atragerededepoziteidealtefondurirambursabile
b)acordaredecredite,incluzndprintrealtele:creditedeconsum,crediteipotecare,factoringcusaufrregres,finanareatranzaciilorcomerciale,inclusivforfetare
c)leasingfinanciar
d)operaiunidepli
e)emitereiadministraredemijloacedeplat,cumarfi:cridecredit,cecuridecltorieialteasemenea,inclusivemiteredemonedelectronic
f)emiteredegaraniiiasumaredeangajamente
g)tranzacionarencontpropriui/saupecontulclienilor,ncondiiilelegii,cu:
1.instrumentealepieeimonetare,cumarfi:cecuri,cambii,biletelaordin,certificatededepozit
2.valut
3.contractefuturesioptionsfinanciare
4.instrumenteavndlabazcursuldeschimbiratadobnzii
5.valorimobiliareialteinstrumentefinanciaretransferabile
h)participarelaemisiuneadevalorimobiliareialteinstrumentefinanciare,prinsubscriereaiplasamentulacestoraoriprinplasamentiprestareadeserviciilegatedeastfel
deemisiuni
i)serviciideconsultancuprivirelastructuracapitalului,strategiadeafaceriialteaspectelegatedeafacericomerciale,serviciilegatedefuziuniiachiziiiiprestareaaltor
serviciideconsultan
j)administraredeportofoliiiconsultanlegatdeaceasta
k)custodieiadministraredeinstrumentefinanciare
l)intermedierepepiaainterbancar
m)prestaredeserviciiprivindfurnizareadedateireferinendomeniulcreditrii
n)nchirieredecasetedesiguran
o)operaiunicumetaleipietrepreioaseiobiecteconfecionatedinacestea
p)dobndireadeparticipaiilacapitalulaltorentiti
r)oricealteactivitisauservicii,nmsurancareacesteasecircumscriudomeniuluifinanciar,curespectareaprevederilorlegalespecialecarereglementeazrespectivele
activiti,dacestecazul.
(2)Sferaactivitilorprevzutelaalin.(1)lit.g)k)acopertoateserviciiledeinvestiiifinanciareprevzutedeLegeanr.297/2004,cumodificrileicompletrileulterioare,
atuncicndacesteaaucaobiectinstrumentelefinanciareprevzutenlegearespectiv.
(3)Dispoziiilealin.(1)seinterpreteaziseaplicastfelnctactivitileenumeratelaalin.(1)sacopereoriceoperaiuni,tranzacii,produseiserviciicaresenscriunsfera
acestoractivitisaupotfiasimilateacestora,inclusivserviciileauxiliareacestoractiviti.
(4)Activitilecare,potrivitunorlegispeciale,suntsupuseunorautorizri,aprobrisauavizespecifice,potfidesfuratedeinstituiadecreditnumaidupobinereaacestora.
Art.19.(1)Activitateadeacordaredecrediteipotecarefinanateprinemisiunedeobligaiuniipotecarepoatefidesfuratcurespectarealegislaieispecialenmaterie.
(2)ActivitateadeeconomisireicreditarensistemcolectivpentrudomeniullocativpoatefidesfuratcurespectareadispoziiilorcuprinsenTitlulIIIalPriiaIIa.
Art.20.(1)Instituiiledecreditpotdesfuraialteactiviti,permisepotrivitautorizaieiacordatedeBancaNaionalaRomniei,dupcumurmeaz:
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2

6/60

3/18/2015

BancaNaionalaRomnieiActlegislativ

a)operaiuninefinanciarenmandatsaudecomision,nspecialpecontulaltorentitidincadrulgrupuluidincarefaceparteinstituiadecredit
b)operaiunideadministrareapatrimoniuluiconstnddinbunurimobilei/sauimobileaflatenproprietateaacestora,darneafectatedesfurriiactivitilorfinanciare
c)prestareadeserviciiclienteleipropriicare,deinusuntconexeactivitiidesfurate,reprezintoprelungireaoperaiunilorbancare.
(2)Activitileprevzutelaalin.(1)trebuiesfiecompatibilecucerineleactivitiibancare,nspecialcucelereferitoarelameninereabuneireputaiiainstituieidecrediti
protejareaintereselordeponenilor.
(3)Nivelultotalalveniturilorobinutedinactivitileprevzutelaalin.(1),nupoatedepi10%dinveniturileobinutedeoinstituiedecreditdinactivitileprevzutelaart.18.
Art.21.Instituiiledecreditsepotangajanoperaiunicubunurimobileiimobilenumaidac:
a)operaiunilesuntnecesaredesfurriincondiiiadecvateaactivitilorpentrucareinstituiadecreditafostautorizat,inmsurancarebunurilerespectivesuntnecesare
nacestscop
b)operaiunile,aucaobiectbunurimobileiimobiledestinateperfecionriipregtiriiprofesionaleasalariailor,organizriiunorspaiideodihnirecrearesauasigurriide
locuinepentrusalariaiifamiliileacestora
c)operaiunileaucaobiectbunurimobileiimobiledobnditenurmaexecutriicreanelor,curespectarea,nprivinaoperaiunilordenchiriereaunorasemeneabunuri,a
prevederilorart.20alin.(2)i(3).
Art.22.(1)Instituiiledecreditnupotdesfuraalteactivitinafaracelorpermisepotrivitprezenteiordonanedeurgen.
(2)Instituiiledecreditnusepotangajanoperaiunicumarfi:
a)gajareapropriiloraciunipecontuldatoriilorbncii
b)acordareadecreditegarantatecuaciuni,altetitluridecapitalsaucuobligaiuniemisedeinstituiadecreditnsisaudeoaltentitateaparinndgrupuluidincareface
parteinstituiadecredit
c)atragereadedepozitesaudealtefondurirambursabile,titlurisaualtevalori,delapublic,cndinstituiadecreditseaflnstaredeinsolven.
Seciuneaa2a
Condiiiminimededesfurareaactivitii
2.1.Cerinedecapitalideadministrareariscului
Art.23.(1)Fondurilepropriialeuneiinstituiidecreditnutrebuiesscadsubnivelulminimalcapitaluluiiniialprevzutpentruautorizare.
(2)Dacnivelulfondurilorpropriisereducesubnivelulminimprevzutlaalin.(1),BancaNaionalaRomnieipoate,daccircumstaneleojustific,sacordeinstituieide
creditoperioadlimitatncareaceastafiesremediezeaceastsituaie,fiesincetezeactivitatea.
Art.24.(1)Fiecareinstituiedecredittrebuiesdispundeuncadruformaldeadministrareaactivitiirigurosconceput,caresincludostructurorganizatoricclarculinii
de responsabilitate bine definite, transparente i coerente, de procese eficiente de identificare, administrare, monitorizare i raportare a riscurilor la care este sau ar putea fi
expusidemecanismeadecvatedecontrolintern,caresincludproceduriadministrativeicontabileriguroase.
(2)Cadruldeadministrare,proceseleimecanismeleprevzutelaalin.(1)trebuiesfiecuprinztoareiadaptatelanatura,extindereaicomplexitateaactivitiidesfurate
deinstituiadecredit.Criteriiletehnicecaretrebuieavutenvederesestabilescprinreglementrileemisenaplicareaprezenteiordonanedeurgen.Mecanismeledecontrol
interntrebuiesasigurecelpuinorganizareafunciilordecontrolalriscurilor,deasigurareaconformitiiideauditintern.
2.2.Acionariat
Art.25.(1)Oricepersoancareintenioneazsdobndeasc,directsauindirect,oparticipaiecalificatntroinstituiedecredit,persoanjuridicromn,trebuiesnotifice
nprealabilaceastintenieBnciiNaionaleuRomniei,informndasupraniveluluiparticipaieicalificatepecaredoretesodobndeasc.
(2)Oricepersoancareintenioneazsimajorezeparticipaiacalificat,astfelnctaceastasatingsausdepeascnivelurilede20%,33%oride50%dincapitalul
socialsaudindrepturiledevotaleuneiinstituiidecredit,persoanjuridicromn,oriastfelnctinstituiadecreditsdevinofilialasa,trebuiesnotificeaceastintenie
BnciiNaionaleaRomniei.
(3)ProceduradenotificareidocumentaiacorespunztoaresestabilescdeBancaNaionalaRomnieiprinreglementri.ntermendecelmult3lunidelaprimireanotificrii
prevzutelaalin.(1)sau,dupcaz,laalin.(2),BancaNaionalaRomnieievalueazinteniadedobndireaparticipaieicalificateisepoateopuneacesteiadacnueste
ncredinatcpersoanelerespectiveaucalitateaadecvat,avndnvederenecesitateaasigurriiuneiadministrriprudenteisntoaseainstituieidecredit.DacBanca
NaionalaRomnieinuseopuneinteniei,poatestabiliuntermenmaximncareaceastinteniesseconcretizeze.
(4)Evaluareaintenieidedobndireaparticipaieicalificatesaudemajorareaacesteiafacesubiectulconsultrilorprealabileprevzutelaart.37,dac,nurmadobndirii
participaieicalificate,instituiadecredit,persoanjuridicromn,ardeveniofilialapersoaneicareintenioneazsodobndeascsauarficontrolatdeaceastpersoan
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2

7/60

3/18/2015

BancaNaionalaRomnieiActlegislativ

idacpersoanarespectiveste:
a)oinstituiedecreditautorizatntrunaltstatmembrusauosocietatedeasigurareoriofirmdeinvestiiiautorizatnRomniasauntrunaltstatmembru
b)societateamamauneiinstituiidecreditautorizatentrunaltstatmembrusauauneisocietideasigurareoriauneifirmedeinvestiiiautorizatenRomniasauntrunalt
statmembru
c)opersoanfizicsaujuridiccecontroleazoinstituiedecreditautorizatntrunaltstatmembrusauosocietatedeasigurareoriofirmdeinvestiiiautorizatnRomnia
sauntrunaltstatmembru.
Art.26.(1)BancaNaionalaRomnieiarecompetenadeaevaluatoatecircumstaneleiinformaiilelegatedecalitateapersoanelorcareintenioneazsdobndeasc
participaiicalificatentroinstituiedecredit,persoanjuridicromn,ideadecidencemsursuntrespectatecerinelestabilitenprezentaordonandeurgeni/saun
reglementrileemisenaplicareaacesteia.
(2)Laevaluareapersoanelorcareurmeazsdeinparticipaiicalificatelaoinstituiedecredit,persoanjuridicromn,seaunvedere,celpuin,urmtoarele:
a)provenienafondurilorcucarepersoanarespectivintenioneazsparticipelacapitalulinstituieidecredit,precumitransparenaacesteia
b)soliditateasituaieifinanciareapersoaneincauzicapacitateaacesteiadeasusinefinanciarinstituiadecreditdacestenevoie
c)adecvareacadruluidesupravegheredinaradeorigine,dacestecazul.
Art.27.Oricepersoancareintenioneazsrenune,directsauindirect,laoparticipaiecalificatsausidiminuezeparticipaiacalificatastfelnctacestassesitueze
subnivelurilede20%,33%oride50%dincapitalulsocialsaudindrepturiledevotaleuneiinstituiidecredit,persoanjuridicromn,sauastfelnctinstituiadecredits
ncetezesmaifieofilialasa,trebuiesnotificeaceastintenieBnciiNaionaleaRomniei,conformreglementrilor.
Art.28.nvedereadeterminriiparticipaiilorcalificatesauaaltornivelurialeacestora,seiaunconsideraredrepturiledevotprevzutelaart.16.
Art.29.(1)Instituiiledecredit,persoanejuridiceromne,trebuiesinformezeBancaNaionalaRomniei,dendatceiaucunotindeoricedobndiresaunstrinarea
participaiilorncapitalullorcaredepetenivelurileprevzutelaart.25alin.(1)i(2),respectivsesitueazsubnivelurileprevzutelaart.27.
(2) Cel puin o dat pe an, instituiile de credit, persoane juridice romne, trebuie s comunice Bncii Naionale a Romniei identitatea persoanelor care dein participaii
calificateinivelulacestora,conforminformaiilordecaredispun.
Art.30.Calitateaacionarilor/membriloruneiinstituiidecreditidistribuiacapitaluluintreacetiatrebuiesasiguredezvoltareaistabilitateainstituieidecredit.
Art.31.(1)BancaNaionalaRomnieipoatestabiliprinreglementriialtecriteriispecificedeevaluareacalitiiacionariatuluiuneiinstituiidecredit.
(2)BancaNaionalaRomnieiasigururmrirearespectriinmodpermanentacerinelorlacaresefacereferirenprezentasubseciune,putndsolicitanacestsensorice
informaiipecareleconsidernecesareipoatedispunemsuricorespunztoare,potrivitprezenteiordonanedeurgen,ncazulncareacestecerinenusuntrespectate.
CAPITOLULIII
Autorizareainstituiilordecredit,persoanejuridiceromne
Seciunea1
Proceduradeautorizareimotivederespingereacererii
Art.32.(1)Instituiiledecredit,persoanejuridiceromne,sepotconstituiipotfuncionanumaipebazaautorizaieiemisedeBancaNaionalaRomniei.
(2)Instituiiledecredit,persoanejuridiceromne,seconstituienformajuridicprevzutpentrufiecaredintrecategoriiledeinstituiidecreditreglementatenParteaaIIa.Ele
nusepotconstituiprinsubscripiepublic.
(3) Banca Naional a Romniei acord autorizaie unei instituii de credit, persoane juridice romne, numai dac este ncredinat c instituia de credit poate asigura
desfurareauneiactivitincondiiidesiguraniderespectareacerineloruneiadministrriprudenteisntoase,caresasigureprotejareaintereselordeponeniloriale
altorcreditoriibunafuncionareasistemuluibancar,sensncaretrebuiesfierespectatedispoziiileprezenteiordonanedeurgenialereglementriloremisenaplicarea
acesteia.
Art.33.(1)BancaNaionalaRomnieidecidecuprivirelaocereredeautorizareauneiinstituiidecreditntermendecelmult4lunidelaprimireacereriinsensulaprobrii
constituiriiinstituieidecreditsauairespingeriicereriiicomunicnscrissolicitantuluihotrreasa.
(2)Instituiadecreditesteobligatca,ntermendemaxim2lunidelacomunicareaaprobriideconstituire,pentruobinereaautorizaieidefuncionare,sprezinteBncii
NaionaleaRomnieidocumentelecareatestconstituirealegalainstituieidecreditconformdispoziiiloraplicabile.
(3)BancaNaionalaRomnieidecidecuprivirelaautorizareafuncionriiuneiinstituiidecreditntermendecelmult4lunideladataprimiriidocumentelorprevzutelaalin.
(2).Prevederilealin.(1)seaplicnmodcorespunztor.
(4)ncazulrespingeriiuneicererideautorizare,hotrreacuprindeimotivelecareaustatlabazaacesteia.
Art.34.nprocesuldeanalizauneicererideautorizare,BancaNaionalaRomnieipoatesolicitaoriceinformaieidocumentesuplimentare,dacceleprezentatesunt
incompletesauinsuficientepentruevaluarearespectriicondiiilorprevzutepentruacordareaautorizaiei.
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2

8/60

3/18/2015

BancaNaionalaRomnieiActlegislativ

Art.35.(1)Autorizaiaacordatestevalabilpeoperioadnedeterminatinupoatefitransferatuneialteentiti.
(2)InstituiiledecreditautorizatesuntnregistratenregistrulinutdeBancaNaionalaRomnieiconformprevederilorart.417.
Art.36.BancaNaionalaRomnieinotificComisieiEuropeneoriceautorizaieacordat,cuexcepiaceloracordateinstituiiloremitentedemonedelectronic,pentruca
denumireainstituieidecreditsfieinclusnlistainstituiilordecreditntocmitiactualizatdeComisiaEuropean,caresepublicnJurnalulOficialalUniuniiEuropene.
Art.37.(1)naintedeaautorizaoinstituiedecredit,persoanjuridicromn,BancaNaionalaRomnieiseconsultcuautoritilecompetentealeunuialtstatmembru
implicat,dac:
a)instituiadecredit,persoanjuridicromn,esteofilialauneiinstituiidecreditautorizatenstatulmembrurespectiv
b)instituiadecredit,persoanjuridicromn,esteofilialasocietiimamauneiinstituiidecreditautorizatenstatulmembrurespectiv
c)instituiadecredit,persoanjuridicromn,estecontrolatdeaceleaipersoanecarecontroleazoinstituiedecreditautorizatnstatulmembrurespectiv.
(2)naintedeaautorizaoinstituiedecredit,persoanjuridicromn,BancaNaionalaRomnieiseconsultcuComisiaNaionalaValorilorMobiliaresaucuComisiade
SupraveghereaAsigurrilor,respectivcuautoritatearesponsabilcusupraveghereasocietilordeasiguraresauafirmelordeinvestiiidintrunaltstatmembruimplicat,dac:
a) instituia de credit, persoan juridic romn, este o filial a unei societi de asigurare, a unei societi de servicii de investiii financiare sau a unei firme de investiii
autorizatentrunaltstatmembru
b)instituiadecredit,persoanjuridicromn,esteofilialasocietiimamauneisocietideasigurare,auneisocietideserviciideinvestiiifinanciaresauauneifirmede
investiiiautorizatentrunaltstatmembru
c)instituiadecredit,persoanjuridicromn,estecontrolatdeaceeaipersoancarecontroleazosocietatedeasigurare,osocietatedeserviciideinvestiiifinanciaresau
ofirmdeinvestiiiautorizatntrunaltstatmembru.
(3) Autoritile prevzute la alin. (1) i (2) trebuie s fie consultate n mod special n contextul evalurii calitii acionarilor/membrilor instituiei de credit, persoan juridic
romn,iareputaieiiexperieneipersoanelorimplicatenadministrareai/sauconducereauneialteientitidincadrulaceluiaigrup,croraurmeazslisencredineze
responsabilitinadministrareai/sauconducereaoperativainstituieidecredit,persoanjuridicromn.nacestsens,seasigurschimbuldeinformaiicaresuntrelevante
pentruacordareaautorizaiei,daripentruevaluareapebazcontinuandepliniriicondiiilordedesfurareaactivitii.
Art.38.(1)BancaNaionalaRomnieirespingeocereredeautorizare,dac:
a)documentaiaprezentatesteincompletsaunuestentocmitnconformitatecudispoziiilelegalenvigoare
b)instituiadecreditnudispunedefonduripropriiseparatesaucapitaluliniialsesitueazsubnivelulminimstabilitdeBancaNaionalaRomniei
c)formajuridicestealtadectceaprevzutpentrucategoriainstituieidecreditcareseintenioneazaficonstituit
d)dinevaluareaplanuluideactivitateprezentatrezultcinstituiadecreditnupoateasigurarealizareaobiectivelorpropusencondiiilerespectriicerinelorcuprinsen
prezentaordonandeurgeninreglementrileaplicabile
e) conducerea operativ a activitii instituiei de credit nu este asigurat de cel puin dou persoane sau Banca Naional a Romniei nu este satisfcut de calitatea
persoanelor respective, ntruct reputaia sau experien profesional a acestora nu este adecvat naturii, volumului i complexitii activitii instituiei de credit sau nu
corespundenecesitiiasigurriiunuimanagementprudentisntos
f) calitatea acionarilor/membrilor instituiei de credit sau distribuia capitalului ntre acetia nu corespunde cerinelor prevzute n prezenta ordonan de urgen i n
reglementrileemisenbazaacesteia
g) legturile strnse dintre instituia de credit i alte persoane fizice sau juridice ori dispoziiile legale, msurile de natur administrativ din jurisdicia unui stat ter ce
guverneazunasaumaimultepersoanefizicesaujuridicecucareinstituiadecreditarelegturistrnsesaudificultinaplicareaacestordispoziiisaumsurisuntdenaturs
mpiediceexercitareaeficientasupravegheriiprudeniale
h)naintedeobinereaaprobriideconstituire,fondatoriiaufcutcomunicripublicecuprivirelafuncionareainstituieidecredit
i)nusuntrespectatealtecondiiiprevzutedelegesaudereglementrileemisenaplicareaacesteia.
(2)Necesitileeconomicealepieeinupotconstitui,nniciosituaie,uncriteriudeevaluareauneicererideautorizaresauunmotivderespingereaacesteia.
Seciuneaa2a
Retragereaautorizaiei
Art.39.BancaNaionalaRomnieipoateretrageautorizaiaacordatuneiinstituiidecreditnurmtoarelesituaii:
a)instituiadecreditnuianceputactivitateapentrucareafostautorizatntermende1andeladataacordriiautorizaieisauancetatsmaidesfoareactivitatedemai
multde6luni
b)autorizaiaafostobinutpebazaunorinformaiifalsesauprinoricealtmijlocilegal
c)instituiadecreditnumaindeplinetecondiiilecareaustatlabazaacordriiautorizaiei
d)instituiadecreditnumaiposedsuficientefonduripropriisauexistelementecareconduclaconcluziacntruntermenscurtinstituiadecreditnuivamaiputeandeplini
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2

9/60

3/18/2015

BancaNaionalaRomnieiActlegislativ

obligaiilefadedeponenisaualicreditorii,nspecial,numaipoategarantasiguranafondurilor/instrumentelorfinanciarecareiaufostncredinate
e)casanciunepotrivitprevederilorart.229alin.(1)lit.e).
Art.40.(1)Acionariisaumembriiinstituieidecreditpotrenunalaautorizaie,hotrnddizolvareailichidareainstituieidecredit.
(2)Lichidarealainiiativaacionarilorsauamembrilorestepermisnumaincazulncareinstituiadecreditnuseaflnvreunadinsituaiiledeinsolvenprevzutedelege
pentrudeclanareafalimentului.
(3)InstituiadecreditvacomunicaBnciiNaionaleaRomnieihotrreaadunriigeneraleaacionarilor,respectiv,amembrilorprivinddizolvareailichidareainstituieide
credit,nsoitcelpuindeunplandelichidareaactivuluiidestingereapasivului,caresasigureplataintegralacreanelordeponenilorialealtorcreditori.
(4)Pebazaevaluriiplanuluidelichidare,BancaNaionalaRomnieipoateconfirmainstituieidecreditncetareavalabilitiiautorizaiei.
Art.41.(1)Autorizaiauneiinstituiidecreditinceteazdedreptvalabilitateanurmtoarelesituaii:
a)aavutlocofuziunesauodivizareainstituieidecreditnurmacreiaaceastainceteazexistena
b)aavutlocotransformareainstituieidecreditnaltcategoriedeinstitutelecredit
c)sapronunatohotrrededeclanareaproceduriifalimentuluiinstituieidecredit.
(2)ncetareavalabilitiiautorizaieiuneiinstituiidecredit,attnsituaiileprevzutelaalin.(1),ctinsituaiaprevzutlaart.40,sepublicdectreBancaNaionala
RomnieinMonitorulOficialalRomniei,ParteaaIVa,incelpuindoucotidienedecirculaienaional.
Art.42.(1)HotrreaBnciiNaionaleaRomnieideretragereaautorizaieisecomunicnscrisinstituieidecredit,mpreuncumotivelecareaustatlabazahotrrii,ise
publicnMonitorulOficialalRomniei,ParteaaIVa,incelpuinndoucotidienedecirculaienaional.
(2)HotrreaderetragereaautorizaieiproduceefectedeladatapublicriieinMonitorulOficialalRomniei,ParteaaIVasaudelaodatulterioar,specificatnhotrrea
respectiv.
Art. 43. Retragerea autorizaiei unei instituii de credit i, dup caz, ncetarea valabilitii acesteia se notific de ndat Comisiei Europene i, potrivit art. 88 i art. 259,
autoritilorcompetentedinstatelemembregazd.
Art.44.(1)Caurmarearetrageriiautorizaiei,dacinstituiadecreditnuseaflnvreunadintresituaiiledeinsolvenprevzutedeOrdonanaGuvernuluinr.10/2004privind
falimentul instituiilor de credit, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 278/2004 sau, ca urmare a ncetrii valabilitii autorizaiei instituiei de credit, n situaia
prevzutlaart.40alin.(1),aceastaintrnlichidare,dispoziiilecuprinsenseciuneaa3aaCapitoluluiVIIIdinTitlulIII,ParteaI,referitoarelalichidarefiindaplicabilen
consecin.
(2)Deladataintrriinvigoareahotrriideretragereaautorizaiei,respectivancetriivalabilitiiautorizaieincazurileprevzutelaart.40alin.(1)ilaart.41lit.c),instituia
decreditnupoatedesfuraalteactivitidectcelestrictlegatedelichidare.
CAPITOLULIV
Regimulinstituiilordecreditialinstituiilor
financiaredinaltestatemembre
Seciunea1
Instituiiledecreditdinaltestatemembre
Art.45.(1)InstituiiledecreditautorizateisupravegheatedeautoritateacompetentdintrunaltstatmembrupotdesfuranRomniaactivitileprevzutelaart.18alin.(1)
lit.a)n),prinnfiinareadesucursalesauprinfurnizareadeserviciinmoddirect,dacactivitilerespectiveseregsescnautorizaiaacordatdeautoritateacompetentdin
statulmembrudeorigineiseasigurrespectarealegislaieiromnetiadoptatenscopulprotejriiinteresuluigeneral.
(2)ToatesucursalelenfiinatepeteritoriulRomnieidectreoinstituiedecreditcusediulnaltstatmembrusuntconsiderateosingursucursal.
Art. 46.(1) Pentru nfiinarea unei sucursale de ctre o instituie de credit dintrun stat membru nu este necesar obinerea unei autorizaii din partea Bncii Naionale a
Romnieiiniciasigurareaunuicapitaldedotarelanivelulsucursalei.SupraveghereasucursaleiserealizeazpotrivitdispoziiilorcuprinsenCapitolulIIIiVdinTitlulIII,Partea
I.
(2)BancaNaionalaRomnieiefectueaznregistrareanregistrulinstituiilordecreditasucursalelorprevzutelaalin.(1)pebazanotificriiprevzutelaart.48.
Art.47.(1)Instituiileemitentedemonedelectronicautorizateisupravegheatenaltestatemembrebeneficiazderegimulprevzutnprezentulcapitolnumainceeace
privetedesfurareaactivitiideemiteredemonedelectronic.
(2)Instituiileemitentedemonedelectroniccaresuntexceptatetotalsauparialdectreautoritateacompetentdinstatulmembrudeoriginedelarespectareacerinelor
aplicabileacesteicategoriideinstituiidecredit,nubeneficiazderegimulprevzutnprezentaseciune.
Art.48.(1) O instituie de credit autorizat i supravegheat ntrun alt stat membru poate nfiina o sucursal n Romnia pe baza notificrii transmise Bncii Naionale a
Romnieidectreautoritateacompetentdinstatulmembrudeorigine.naintedencepereaactivitii,ntermende2lunidelaprimireanotificrii,BancaNaionalaRomniei
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2

10/60

3/18/2015

BancaNaionalaRomnieiActlegislativ

comunicinstituieidecreditncauz,dacestecazul,listaactelornormativedinRomnia,adoptatenscopulprotejriiinteresuluigeneral,carereglementeazcondiiispecifice
ncareanumiteactivitipotfidesfurate.
(2)Notificareaprevzutlaalin.(1)trebuiesfiensoitdeurmtoareledateiinformaii:
a)unprogramdeactivitatealsucursalei,incluzndceipuintipuriledeactiviticareurmeazsfiedesfuratedeaceastaistructuraorganizatoricasucursalei
b)adresasediuluisucursaleideundepotfiobinutedocumente
c)identitateapersoanelorresponsabilecuconducereaoperativaactivitiisucursalei
d)nivelulfondurilorpropriiisumacerinelordecapitalaleinstituieidecredit.
(3) De la data primirii comunicrii Bncii Naionale a Romniei cu privire la lista actelor normative prevzute la alin. (1) sau, n lipsa unei comunicri, de la data expirrii
termenuluide2luniprevzutlaalin.(1),sucursalapoatesnceapactivitatea.
(4)Oriceinteniedemodificareainformaiilorprevzutelaalin.(2)lit.a)c),senotificnscrisBnciiNaionaleaRomnieidectreinstituiadecreditncauz,cucelpuino
lunnaintededatalacaremodificareaurmeazsfieefectuatnacesttermenBancaNaionalaRomnieicomunicinstituieidecredit,dacestenecesar,noilecondiiin
careactivitateaurmeazsfiedesfuratpeteritoriulRomniei.
Art.49.FurnizareadeserviciinmoddirectdectreoinstituiedecreditautorizatisupravegheatntrunaltstatmembrupoatefirealizatpebazanotificriitransmiseBncii
NaionaleaRomnieidectreautoritateacompetentdinstatulmembrudeorigine,cuprinzndactivitilepecareinstituiadecreditintenioneazsledesfoarenRomnia.
Art.50.nscopulexercitriiactivitilorspecifice,instituiadecreditdintrunaltstatmembrupoateutilizapeteritoriulRomnieidenumireapecareoutilizeazinstatul
membru de origine. Dac exist pericolul unor confuzii, n scopul asigurrii unei clarificri corespunztoare, Banca Naional a Romniei poale solicita ca denumirea s fie
nsoitdeomeniuneexplicativ.
Art.51.(1)SucursalelordinRomniaaleinstituiilordecreditdinaltestatemembrelesuntaplicabile:
a)dispoziiileprivindsecretulprofesionalndomeniulbancarcuprinsenCapitolulIIdinTitlulII,ParteaI
b)dispoziiileart.102alin.(2)privinddeschidereacontuluicurentlaBancaNaionalaRomniei
c)dispoziiileart.103privitoarelaelementeledeidentificareainstituieidecredit
d)reglementrileBnciiNaionaleaRomnieinmateriasupravegheriilichiditiiinstituiilordecredit
e)reglementrilendomeniulstatisticicelalpoliticiimonetareemisedeBancaNaionalaRomniei.
(2)Dispoziiilealin.(1)lit.a)seapliciinstituiilordecreditdinaltestatemembrecarefurnizeazserviciinmoddirectnRomnia.
Art.52.(1)Sucursaleleinstituiilordecreditdinaltestatemembrepublicnlimbaromndocumentelecontabilealeinstituieidecreditdecareaparinsituaiilefinanciare
anuale, situaiile financiare anuale consolidate, raportul administratorilor, raportul consolidat al administratorilor, opiniile persoanelor responsabile pentru auditarea situaiilor
financiareanualeiasituaiilorfinanciareanualeconsolidatentocmiteiauditateconformlegislaieidinstatulmembrudeorigine.
(2)Sucursaleleprevzutelaalin.(1)nusuntobligatespublicesituaiifinanciareanualereferitoarelaactivitateaproprie.Totuiacestorsucursalelisepoatesolicitaspublice
anumitedateiinformaiilegatedeactivitateaproprie,conformreglementrilorspecificeemisendomeniu.
Art.53.(1)InstituiiledecreditdinaltestatemembrenotificBnciiNaionaleaRomnieideschidereadereprezentanenRomniapotrivitreglementrileemisedeaceasta.
(2) Reprezentanele sunt obligate si limiteze activitatea la acte de cercetare a pieei, de reprezentare i de publicitate i nu pot efectua nici un fel de activiti supuse
dispoziiilorprezenteiordonanedeurgen.
Seciuneaa2a
Instituiilefinanciaredinaltestatemembre
Art.54.(1)InstituiilefinanciarecusediulntrunaltstatmembrupotdesfuranRomnia,activitileprevzutelaart.18alin.(1)lit.b)n),prinnfiinareadesucursalesauprin
furnizareadeserviciinmoddirect,dacacesteinstituiifinanciaresuntfilialealeuneiasaumaimultorinstituiidecredit,dacactivitilerespectivesuntprevzutenactelelor
constitutiveidacsuntndeplinitenmodcumulativurmtoarelecondiii:
a)societateamamsausocietilemamaleinstituieifinanciaresuntautorizatecainstituiidecreditnstatulmembruacruilegislaieguverneazstatutulinstituieifinanciare
filial
b)activitilencauzsuntefectivdesfuratepeteritoriulaceluiaistatmembru
c)societateamamsausocietilemamaleinstituieifinanciaredein90%saumaimultdindrepturiledevotataateaciunilorlacapitalulsocialalacesteia
d) societateamam sau societilemam ale instituiei financiare trebuie s ndeplineasc cerinele autoritii competente din statul membru de origine cu privire la
administrareaprudentainstituieifinanciarefilialitrebuiesdeclare,cuacordulacesteiautoriti,cgaranteaznsolidarobligaiileasumatedeinstituiafinanciarfilial
e)instituiafinanciarfilialesteinclus,nspecialnceeacepriveteactivitilepecareurmeazsledesfoarenRomnia,nsupraveghereapebazconsolidata
societiimamsau,dupcaz,afiecreisocietimam,nmoddeosebitpentrucalcululcerinelor,defonduripropriipentruacoperireariscurilorprevzutelaart.126,pentru
controlulexpunerilormariinscopullimitriiparticipaiilorcalificatepotrivitdispoziiilorart.143.
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2

11/60

3/18/2015

BancaNaionalaRomnieiActlegislativ

(2)Dispoziiileart.45alin.(2),48i49seaplicnmodcorespunztorincazulnfiinriiuneisucursale,respectivalfurnizriideserviciinmoddirectnRomniadectreo
instituiefinanciardintrunaltstatmembru.NotificareatransmisBnciiNaionaleaRomnieiincludenacestcaziatestareandepliniriicondiiilorprevzutelaalin.(f).
(3)ncazulnfiinriiuneisucursale,prinexcepiedeladispoziiileart.48alin.(2)lit.d),informaiilecaresenotificsuntcelereferitoarelanivelulfondurilorpropriialeinstituiei
financiarefilialinivelulfondurilorpropriiialcerinelordecapital,lanivelconsolidat,aleinstituieidecredit,societatemam.
Art.55. Supravegherea instituiei financiarefilial, inclusiv a sucursalei nfiinate pe teritoriul Romniei, se asigur de ctre autoritatea competent din statul membru de
origine,ncondiiileprevzutenCapitolulIIIiCapitolulVdinTitlulIII,ParteaIicuaplicareacorespunztoareaseciuniia3adinprezentulcapitol.
Art.56.ncazulncareBancaNaionalaRomnieiesteinformatdectreautoritateacompetentdinstatulmembrudeoriginecuprivirelafaptulcoinstituiefinanciarnu
maindeplineteoricaredintrecondiiileprevzutelaart.54alin.(1),activitiledesfuratenRomniaderespectivainstituiefinanciarnumaibeneficiazderegimulprevzut
nprezentaseciune,intrndsubincidenalegislaieiromneticarereglementeazdesfurarearespectiveloractiviti,dacestecazul.
Art.57.Dispoziiileprezenteiseciuniseaplicnmodcorespunztorifilialelordintrunstatmembrualeinstituiilorfinanciareprevzutelaart.54.
Art.58.Nubeneficiazdedispoziiileprezenteiseciuniinstituiilefinanciarecaresuntfilialealeuneiinstituiiemitentedemonedelectronicautorizateisupravegheatentr
unaltstatmembru.
Seciuneaa3a
CompeteneleBnciiNaionaleaRomniei
Art.59.(1)InstituiiledecreditdinaltestatemembrecareaudeschisosucursalpeteritoriulRomnieitrebuiesraportezeperiodicBnciiNaionaleaRomniei,pentru
scopuristatistice,dateiinformaiiprivindactivitiledesfuratenRomnia,potrivitreglementriloremisedeaceasta.
(2)nexercitareacompetenelorprivindsupravegherealichiditiiiacelorprivindadoptareamsurilornecesarepentruimplementareapoliticiimonetare,prevzutelaart.209,
BancaNaionalaRomnieipoatesolicitacasucursaleleinstituiilordecreditdinaltestatemembresfurnizezeaceleaiinformaiicaiinstituiiledecredit,persoanejuridice
romne,pentruacestescopuri.
Art.60.(1)DacBancaNaionalaRomnieiconstatcoinstituiedecreditdinaltstatmembru,careareosucursalsaufurnizeazserviciinmoddirectnRomnia,nu
respectdispoziiilelegaleadoptatenRomnianlegturcucareestecompetentBancaNaionalaRomniei,aceastasolicitinstituieidecreditncauzsiamsuride
remediereasituaiei,stabilinditermenulderemediereaacesteia.
(2)Dacinstituiadecreditncauznuntreprindemsurilenecesarepentruconformare,BancaNaionalaRomnieiinformeaznconsecinautoritateacompetentdin
statulmembrudeoriginenvedereadispuneriidectreaceastaamsurilorconsideratecorespunztoare.
(3)Dacinstituiadecreditpersistnnclcarealegislaieiromnetinvigoare,contrarmsurilorluatenstatulmembrudeorigine,comunicateBnciiNaionaleaRomniei,
saudatoritfaptuluicacestemsurisedovedescafiinadecvatesaunusepotaplicanRomnia,BancaNaionalaRomniei,dupinformareaautoritiicompetentedinstatul
membrudeorigine,poatedispunemsurilecorespunztoarepentruaprevenisausancionafapteledenclcareadispoziiilorlegalei,dacestecazul,pentrumpiedicarea
instituieidecreditnculpdeainiianoitranzaciipeteritoriulRomniei.BancaNaionalaRomnieicomunicacestemsuriinstituieidecreditncauz.
Art.61.Dispoziiileart.59i60nuafecteazcompetenelealtorautoritiromnedeadispunemsurilecorespunztoarepentruprevenireasausancionareafaptelorcomise
peteritoriulRomniei,caresuntcontraredispoziiilorlegalenvigoareadoptatenscopulprotejriiinteresuluigeneralialtordispoziiideordinepublic,astfeldemsuriputnd
includeinterzicereadesfurriidectreinstituiadecreditnculpaoricroractivitiviitoarepeteritoriulRomniei.
Art.62.(1)Oricemsuradoptatconformdispoziiilorart.60sauart.61ceimplicsanciunisaurestriciialeexercitriilibereiprestrideserviciitrebuiesfiemotivat
corespunztoricomunicatinstituieidecreditncauz.
(2)MsuriledispusedeBancaNaionalaRomnieipotrivitalin.(1)potficontestatencondiiileprevzutenCapitolulIXdinTitlulIII,ParteaI.
Art.63.(1)naintedeaurmaproceduraprevzutlaart.60,BancaNaionalaRomnieipoatelua,ncazurideurgen,oricemsuripreventivenecesareprotejriiintereselor
deponenilor, investitorilor i ale altor persoane care beneficiaz de serviciile furnizate de instituia de credit. Aceste msuri se comunic, de ndat, Comisiei Europene i
autoritilorcompetentedinaltestatemembreinteresate.
(2)BancaNaionalaRomnieiesteobligatsmodificesausrevocemsurileadoptatepotrivitalin.(1)caurmareauneideciziiaComisieiEuropenenacestsens,luat
dupconsultareaautoritilorcompetentedinaltestatemembreimplicate.
Art.64.DacBancaNaionalaRomnieiesteinformatdeautoritateacompetentdinstatulmembrudeorigineasuprafaptuluicautorizaiauneiinstituiidecreditcare
desfoar activitate pe teritoriul Romniei a fost retras sau ia ncetat valabilitatea n orice alt mod, Banca Naional a Romniei ntreprinde msurile necesare pentru a
mpiedicainstituiadecreditncauzsmaiiniiezenoitranzaciipeteritoriulRomnieiipentruaasiguraprotejareainteresuluideponenilorialaltorcreditori.
Art.65.BancaNaionalaRomnieiinformeazComisiaEuropeancuprivirelanumrulinaturacazurilorncareaufostdispusemsuripotrivitdispoziiilorart.60.
Art.66.DispoziiileprezenteiseciuninumpiedicinstituiiledecreditcusediulnaltestatemembresifacpublicitatenRomniaprinintermediuloricrormijloacede
comunicaredisponibile,ncondiiilerespectriiprevederilorlegaledeinteresgeneraldinRomniaprivindformaiconinutulpublicitii.
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2

12/60

3/18/2015

BancaNaionalaRomnieiActlegislativ

CAPITOLULV
Regimulinstituiilordecreditdinstatetere
Art.67.(1)InstituiiledecreditavndsediulsocialnstateterepotdesfuraactivitinRomnianumaidacsuntndeplinitenmodcumulativurmtoarelecondiii:
a)activitateasedesfoarprinnfiinareauneisucursale,cuaplicareacorespunztoareadispoziiilorart.45alin.(2)
b)sucursalaesteautorizatdeBancaNaionalaRomniei
c)autoritateacompetentdinstatuldeoriginenuseopunenfiinriisucursaleinRomnia
d)suntrespectatedispoziiileprezenteiordonanedeurgenialereglementriloremisenaplicareaacesteia.
(2)ActivitilecepotfidesfurateprinintermediulsucursaleidinRomniasuntprevzutenautorizaiaacordatdeBancaNaionalaRomniei,curespectareadispoziiilor
Seciunii1aCapitoluluiIIdinprezentulTitlulinupotexcedeobiectuluideactivitatealinstituieidecredit,autorizatdeautoritateacompetentdinstatulterdeorigine.
(3)ActivitateasucursaleidinRomniaestesupussupravegheriiprudenialeaBnciiNaionaleaRomniei,ncondiiileprevzutenCapitolulIVdinTitlulIII,ParteaI.
Art.68.SucursalanfiinatnRomniapoateutilizadenumireainstituieidecreditutilizatnstatuiterdeorigine.Dacexistpericolulunorconfuzii,nscopulasigurriiunei
clarificricorespunztoare,BancaNaionalaRomnieipoatesolicitacaaceastdenumiresfiensoitdeomeniuneexplicativ.
Art.69.(1)CerineledeautorizareiceleprivinddesfurareaactivitiicuprinsenCapitoleleIIiIIIdinprezentultitluseaplicnmodcorespunztorsucursalelorinstituiilor
decreditdinstatetere,cuprecizrilecuprinsendispoziiilecareurmeaz.
(2)BancaNaionalaRomnieiacordautorizaiesucursaleidinRomniaauneiinstituiidecreditdintrunstatternumaidacestencredinatcinstituiadecreditpoate
asiguradesfurareaactivitiipeteritoriulRomnieincondiiidesiguranicurespectareacerineloruneiadministrriprudenteisntoaseicsuntasiguratecondiii
adecvatepentrurealizareasupravegherii.
(3)BancaNaionalaRomnieinotificComisieiEuropeneiComitetuluiBancarEuropeanoriceautorizaieacordatuneisucursaleauneiinstituiidecreditcusediulntrun
statter.
Art.70.Capitaluliniialalsucursaleiseasigurprinpunerealadispoziiaacesteia,nformbneasc,acapitaluluidedotaredectreinstituiadecreditdinstatulter,la
nivelulprevzutprinreglementrileBnciiNaionaleaRomniei,carenupoatefimaimicdectechivalentulnleia5milioaneeuro.
Art.71.(1)InstituiadecreditdinstatultertrebuiesdesemnezecelpuindoupersoanecaresasigureconducereaoperativaactivitiisucursaleidinRomniaicaresunt
mputernicite s angajeze legal n Romnia instituia de credit. Aceste persoane trebuie s dispun de reputaie i experien adecvate pentru exercitarea responsabilitilor
ncredinate. Dispoziiile cuprinse n Capitolul I din Titlul II, Partea I referitoare la persoanele care asigur conducerea operativ a instituiilor de credit se aplic n mod
corespunztor.
(2)ConducereasucursaleiidocumentelenecesarepentrurealizareasupravegheriitrebuiesfiesituatepeteritoriulRomniei,laadresasediuluinregistrat.
Art.72.(1)Laevaluareacalitiiinstituieidecreditdinstatulter,seaunvederecriteriiledeevaluareapersoanelorcaredeinparticipaiicalificatelarespectivainstituiede
credit,prevzutelaart.26alin.(2),careseaplicnmodcorespunztor,precumicelpuinurmtoarele:
a)nivelulfondurilorproprii,alcerinelordecapitalilichiditateainstituieidecredit:
b) dispoziiile legale sau msuri de natur administrativ existente n statul de origine al instituiei de credit sau dificulti n aplicarea acestor dispoziii sau msuri, din
perspectivaeventualelorimpedimentenexercitareadectreBancaNaionalaRomnieiasupravegheriisucursalei.
(2)Dacntreinstituiadecreditdinstatulterialtepersoanefizicesaujuridiceexistlegturistrnse,BancaNaionalaRomnieiacordautorizaienumaidacaceste
legturinumpiedicexercitareaeficientafunciilorsaledesupraveghere.
Art.73.Oricemodificrisemnificativelanivelulacionariatuluiinstituieidecreditdinstatultersaualepersoaneloraflatenlegturistrnsecuaceasta,inclusivceledecurgnd
dintrunprocesdefuziunesaudedivizarencareesteimplicatinstituiadecreditdinstatulter,impliconouevaluaredinparteaBnciiNaionaleaRomniei,putndatrage
retragereaautorizaieiacordatesucursaleidinRomnia,dacnumaisuntndeplinitecondiiilecareaustatlabazaautorizriiacesteia.
Art.74.AutorizaiaacordatuneisucursaleauneiinstituiidecreditdintrunstatterpoatefiretrasdeBancaNaionalaRomnieincondiiileprevzutelaart.39.
Art.75.(1)Autorizaiasucursaleiuneiinstituiidecreditdintrunstatterinceteazvalabilitateanurmtoarelesituaii:
a)instituiadecreditncauzsau,nsituaiancareaceastaesteimplicatmtrunprocesdefuziune/divizarenurmacreiainceteazexistena,entitatea,rezultat,renun
laautorizaie,hotrnddizolvareailichidareasucursalei
b)nurmaunorprocesedereorganizarelanivelulinstituieidecreditsaualgrupuluidincarefaceparte,inclusivprocesedefuziunesaudedivizare,activitateasucursaleidin
RomniaestepreluatdeoaltinstituiedecreditsaudeosucursaldinRomniaauneiinstituiidecreditdintrunaltstatmembrusaudintrunstatter
c)autorizaiaacordatinstituieidecreditesteretrasdeautoritateacompetentdinstatuldeoriginesauinceteazvalabilitateanoricemod
d)sapronunatohotrrededeschidereaproceduriifalimentuluiinstituieidecreditsauoaltprocedurcareimpliclichidareaacesteia.
(2)ncazurileprevzutelalit.a)ib),instituiadecredittrebuiesnotificeBnciiNaionaleaRomnieideciziasaprivinddizolvareailichidareasucursaleidinRomniais
transmitacesteiacelpuinunplandelichidareaactivuluiidestingereapasivului,caresasigureplataintegralacreanelordeponenilorialealtorcreditori.
(3)HotrreadedizolvareilichidarenuproduceefectedectdupconfirmareadectreBancaNaionalaRomnieiancetriivalabilitiiautorizaiei,caresecomunic
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2

13/60

3/18/2015

BancaNaionalaRomnieiActlegislativ

instituieidecreditncauz.
(4)Dispoziiileart.41alin.(2)seaplicnmodcorespunztor.
Art.76.(1)Sucursaleleinstituiilordecreditdinstateteretrebuiespublicenlimbaromndocumentelecontabilealeinstituieidecreditdecareaparinsituaiilefinanciare
anuale, situaiile financiare anuale consolidate, raportul administratorilor, raportul consolidat al administratorilor, opiniile persoanelor responsabile cu auditarea situaiilor
financiareanualeiasituaiilorfinanciareanualeconsolidatentocmiteiauditateconformlegislaieidinstatulter.
(2)Daccerineledinstatultercuprivirelantocmireadocumentelorcontabileprevzutelaalin.(1)suntconformesauechivalentecuceleaplicabilenRomnia,sucursaladin
Romniaainstituieidecreditdinstatulterrespectivnuesteobligatspublicesituaiilefinanciareanualereferitoarelaactivitateaproprie,dac,ncondiiidereciprocitate,
instituiiledecreditdinstatelemembrebeneficiazdeacelaitratamentnstatulterrespectiv.Acestorsucursalelisepoatesolicitaspubliceanumitedateiinformaiilegatede
activitateaproprie,conformreglementrilorspecificeemisendomeniu.
(3)ncazulnendepliniriicondiiilorprevzutelaalin.(2),sucursaleleinstituiilordecreditdinstateteretrebuiespublicesituaiifinanciareanualereferitoarelaactivitatea
proprie.
Art.77.(1)DispoziiilecuprinsenTitlulII,ParteaIseaplicnmodcorespunztorsucursalelorinstituiilordecreditdinstateterecreiaufostautorizatesidesfoare
activitateanRomnia,ncondiiileprevzuteprinreglementrileemisenaplicareaprezenteiordonanedeurgen.
(2)BancaNaionalaRomnieipoateexceptadelaaplicareaunorcerineprudeniale,sucursaleleinstituiilordecreditdinunelestatetere,dacnurmaevaluriiefectuatese
constatcnstatulterdeorigineexistuncadrudereglementareprudenialechivalentceluistabilitprinprezentaordonandeurgeniprinreglementrileemisenaplicarea
acesteiaicautoritateacompetentdinaceststatexercitosupraveghereadecvatainstituieidecredit,inclusivnceeacepriveteactivitateasucursaleidinRomnia.
(3)Regimulprevzutlaalin.(2)poatefiaplicatnumaincondiiidereciprocitateifrcaprinacestasseinstituieuntratamentmaifavorabildectcelprevzutpentru
instituiiledecreditdinaltestatemembrecaredesfoaractivitatenRomnia.
Art.78.(1)InstituiiledecreditdinstateterenotificBnciiNaionaleaRomnieideschidereadereprezentanenRomnia,ncondiiileprevzuteprinreglementrileemise
deaceasta.
(2)Reprezentaneletrebuiesilimitezeactivitatealacercetareapieei,reprezentareipublicitateinupotefectuaniciunfeldeactivitiprevzutedeprezentaordonande
urgen.
Art.79.Dacprinacordurilencheiate,lanivelulUniuniiEuropenecustatetereesteprevzutunaltregimnprivinainstituiilordecreditdinacestestatecaredesfoar
activitatenstatelemembre,dectcelprevzutnprezentaordonandeurgen,prevederileacestoracorduriseapliccuprioritate.
CAPITOLULVI
DesfurareaactivitiinafarateritoriuluiRomniei
Seciunea1
nfiinareadesucursaleiprestareadeserviciinaltestatemembre
Art.80.(1)InstituiiledecreditautorizateisupravegheatedeBancaNaionalaRomnieipotdesfuranaltestatemembre,activitileprevzutelaart.18alin.(1)lit.a)n),
prin nfiinarea de sucursale sau prin prestarea de servicii n mod direct, fr a fi necesar autorizarea lor de ctre autoritatea competent din statul membru gazd, dac
activitilerespectiveseregsescnautorizaiaacordatdeBancaNaionalaRomniei.
(2)Dispoziiileart.45alin.(2)seaplicnmodcorespunztor.
Art.81.(1)Instituiadecredit,persoanjuridicromn,careintenioneazsnfiinezeosucursalntrunaltstatmembru,trebuiestransmitBnciiNaionaleaRomnieio
notificarenacestsens,nsoitdeurmtoareledateiinformaii:
a)statulmembrupeteritoriulcruiaurmeazsfienfiinatsucursala
b)unprogramdeactivitatealsucursalei,incluzndcelpuintipuriledeactiviticareurmeazsfiedesfuratedeaceastaistructuraorganizatoricasucursalei
c)adresasediuluisucursaleideundepotfiobinutedocumente
d)identitateapersoanelordesemnatesasigureconducereaoperativasucursaleiiinformaiiprivindreputaiaiexperienaprofesionalaacestora.
(2)ntermende3lunidelaprimireanotificrii,BancaNaionalaRomnieitransmiteautoritiicompetentedinstatulmembrugazdinformaiileprimiteiinformeazn
consecin instituia de credit, cu excepia cazului n care, avnd n vedere activitile ce urmeaz s fie desfurate de sucursal, are motive s considere c structura
administrativsausituaiafinanciarainstituieidecreditsuntinadecvatenacestcaz,poatesseopunnfiinriisucursalei,refuznd,nconsecin,stransmitinformaii
ctreautoritateacompetentdinstatulmembrugazd.
(3)Pelnginformaiilefurnizatedeinstituiadecreditpotrivitalin.(1),BancaNaionalaRomnieicomunicautoritiicompetentedinstatulmembrugazdiinformaii
privindnivelulfondurilorpropriiialcerinelordecapitalaleinstituieidecredit.
(4)DacBancaNaionalaRomnieirefuztransmitereainformaiilorctreautoritateacompetentdinstatulmembrugazdinformeaznconsecininstituiadecrediti
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2

14/60

3/18/2015

BancaNaionalaRomnieiActlegislativ

comunicacesteiamotivelecareaustatlabazadecizieisale,ntermenulprevzutlaalin.(2).
(5)Actulprincaresecomunicrefuzultransmiteriiinformaiilor,precumilipsaunuirspunsdinparteaBnciiNaionaleaRomnieintermende3lunidelaprimireanotificrii
dinparteainstituieidecredit,potficontestatencondiiileprevzutenCapitolulIXdinTitlulIII,ParteaI.
Art.82.(1)Sucursalapoatesnceapactivitateadeladatalacareinstituieidecredit,persoanjuridicromn,isecomunicdectreautoritateacompetentdinstatul
membru gazd, dac este cazul, condiiile n care, n scopul protejrii interesului general, activitile pot fi desfurate n statul membru gazd sau, n lipsa unei asemenea
comunicri,laexpirareaunuitermende2lunidelaprimireadectreautoritateacompetentrespectivainformaiilorcomunicatedeBancaNaionalaRomniei.
(2) Orice intenie de modificare a informaiilor furnizate de instituia de credit, persoan juridic romn, potrivit art. 81 alin. (1) lit. b)d) se notific de ctre aceasta Bncii
NaionaleaRomnieiiautoritiicompetentedinstatulmembrugazd,cucelpuinolunnaintededatalacaremodificareaurmeazsfieefectuatnacesttermen,Banca
NaionalaRomnieidecidepotrivitart.81alin.(2),putndsseopuncontinuriiactivitiisucursaleinnoilecondiii.
Art.83.(1)Instituiadecredit,persoanjuridicromn,careintenioneazsprestezepentruprimadatserviciinmoddirectntrunaltstatmembru,notificacestlucru
BnciiNaionaleaRomniei.Notificareatrebuiesindicestatulmembrugazdiactivitileprevzutelaart.18alin.(1)lit.a)n)pecareinstituiadecreditintenioneazsle
desfoarenaceststatmembru.
(2)Instituiadecredit,persoanjuridicromn,poatesprestezeserviciinmoddirectntrunaltstatmembrudinmomentulefecturiinotificriiprevzutelaalin.(1).
(3)ntermendeolundelaprimireanotificriiconformalin.(1),BancaNaionalaRomnieiotransmiteautoritiicompetentedinstatulmembrugazd.
Art.84.BancaNaionalaRomnieiinformeazComisiaEuropeancuprivirelanumrulinaturacazurilorncareaceastasaopusnfiinriidectreoinstituiedecredit,
persoanjuridicromn,auneisucursalentrunaltstatmembrusaucontinuriidesfurriiactivitiiuneiastfeldesucursale.
Art.85.(1)DacBancaNaionalaRomnieiestesesizatdectreautoritateacompetentdinstatulmembrugazdasuprafaptuluic,deiavertizat,oinstituiedecredit,
persoanjuridicromn,careareosucursalsaucarepresteaznmoddirectserviciipeteritoriulstatuluimembrurespectivnurespectprevederilelegaleadoptatenaceistat
membru,careimpliccompeteneleautoritiincauz,BancaNaionalaRomnieintreprinde,dendat,msurilenecesarepentruaseasiguracinstituiadecreditnculp
nceteazcomitereafaptelorsesizate.Naturaacestormsurisecomunicautoritiicompetentedinstatulmembrugazd.
(2)nsituaiancare,contrarmsurilordispusedeBancaNaionalaRomnieisaudatoritfaptuluicastfeldemsurisedovedescafiinadecvatesaunusepotaplican
statulmembrugazd,instituiadecredit,persoanjuridicromn,nculppersistnnclcareaprevederilorlegaleprevzutelaalin.(1),aceastaestesupusmsurilorsau
sanciunilordispusedectreautoritateacompetentdinstatulmembrurespectiv,cuinformareaprealabilaBnciiNaionaleaRomniei,inclusiv,dacestecazul,restricieidea
iniianoitranzaciipeteritoriulaceluistatmembru.
(3)Acteleemisedeautoritilecompetentedinstatulmembrugazdprincaresuntdispusemsurisausuntaplicatesanciuniasuprainstituieidecredit,persoanjuridic
romn,potrivitalin.(2)suntrecunoscuteiproducefectedeplindreptnRomnia.
Art.86.Instituiadecredit,persoanjuridicromn,caredesfoaractivitatepeteritoriulaltuistatmembruestesupusdispoziiilorlegalenvigoarenstatulmembrugazd,
adoptatenscopulprotejriiinteresuluigeneralimsurilorsausanciunilordispusedeautoritilestatuluimembrurespectiv,astfeldemsuriputndsincludinterzicerea
desfurriidectreinstituiadecreditnculpaoricroractivitiviitoarepeteritoriulstatuluimembrugazd.
Art.87.(1)naintedeaurmaproceduraprevzutlaart.85,autoritateacompetentdinstatulmembrugazdpoatelua,ncazurideurgen,msuripreventivenecesare
protejriiintereselordeponenilor,investitorilorialtorpersoanecarebeneficiazdeserviciilefurnizatedeoinstituiedecredit,persoanjuridicromn,careidesfoar
activitateapeteritoriulstatuluimembrurespectiv,asupracroraBancaNaionalaRomnieiesteinformatncelmaiscurttimp.
(2)LasolicitareaComisieiEuropene,BancaNaionalaRomnieicomunicopiniasacuprivirelamsurilepreventiveadoptatepotrivitalin.(1).
Art.88.BancaNaionalaRomnieiinformeazautoritilecompetentedinstatelemembregazdcuprivirelaretragereaautorizaieiuneiinstituiidecreditpersoanjuridic
romn,caredesfoaractivitatepeteritoriulaltorstatemembre,inclusivcuprivirelaconsecineleretrageriiautorizaieisaucuprivirelancetareavalabilitiiautorizaiei,dup
caz.
Art.89.(1)Instituiilefinanciare,persoanejuridiceromne,potdesfuranaltestatemembre,activitileprevzutelaart.18alin.(1)lit.b)n),prindeschidereadesucursale
sauprinprestareadeserviciinmoddirect,dac:
a)acesteinstituiifinanciaresuntfilialealeuneiasaumaimultorinstituiidecredit,persoanejuridiceromne
b)activitilerespectivesuntprevzutenacteleconstitutivealeinstituieifinanciare
c)suntndeplinitenmodcumulativcondiiileprevzutelaart.54alin.(1)lit.a)e),careseaplicnmodcorespunztor.
(2)Dispoziiileart.45alin.(2)i8183seaplicnmodcorespunztorinstituiilorfinanciaredinRomniaprevzutelaalin.(1).
(3)Verificareandepliniriicondiiilorprevzutelaalin.(1)serealizeazdectreBancaNaionalaRomniei,careatestndeplinireaacestoraconcomitentcuefectuarea
notificriipotrivitdispoziiilorart.81,respectivaleart.83.Prinexcepiedeladispoziiileart.81alin.(3),notificareacuprindeinformaiiprivindnivelulfondurilorpropriialeinstituiei
financiarefilialinivelulfondurilorpropriiialcerinelordecapital,lanivelconsolidat,aleinstituieidecredit,persoanjuridicromn,societatemam.
(4)SupraveghereainstituieifinanciarefilialseasigurdectreBancaNaionalaRomnieinconformitatecudispoziiileart.2331,172174,234223i225.
(5)nsituaiancareinstituiafinanciarnumaindeplineteunadintrecondiiileprevzutelaalin.(1),BancaNaionalaRomnieinotificautoritateacompetentdinstatul
membrugazd,cazncareactivitiledesfuratenstatulmembrugazddectrerespectivainstituiefinanciarintrsubincidenalegislaieiaceluistat,dispoziiileprezentei
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2

15/60

3/18/2015

BancaNaionalaRomnieiActlegislativ

ordonanedeurgennemaifiindincidente.
(6)DispoziiileprezentuluiarticolseaplicnmodcorespunztorifilialelordinRomniaaleinstituiilorfinanciareprevzutelaalin.(1).
(7)Nubeneficiazderegimulprevzutnprezentularticol,instituiilefinanciareacrorinstituiedecreditmamesteoinstituieemitentdemonedelectronic,persoan
juridicromn.
Art.90.Dispoziiileart.8488seaplicnmodcorespunztorincazulnfiinriidesucursalesauprestriideserviciintrunaltstatmembrudectreinstituiilefinanciarecu
sediulnRomniaprevzutelaart.89.
Seciuneaa2a
Deschidereadesucursalenstatetere
Art.91.(1)Instituiiledecredit,persoanejuridiceromne,potdesfuraactivitileprevzutenautorizaiaacordatdeBancaNaionalaRomnieipeteritoriulunuistatter,
numaiprinnfiinareauneisucursale.Pentruscopurileprezenteiordonanedeurgen,toateunitileoperaionalenfiinatepeteritoriulunuistattersuntconsiderateosingur
sucursal.
(2)nfiinareauneisucursalentrunstatterestesupusaprobriiprealabileaBnciiNaionaleaRomniei,conformreglementriloremisedeaceasta.
(3)BancaNaionalaRomnieipoaterespingecerereadeaprobareanfiinriisucursaleidac,pebazainformaiilordeinuteiadocumentaieiprezentatedeinstituiade
credit,persoanjuridicromn,considerca:
a)instituiadecreditnudispunedeunmanagementadecvatsaudeosituaiefinanciarcorespunztoare,nraportcuactivitateapropusafidesfuratprinintermediul
sucursalei
b)cadrullegislativexistentnstatulteri/saumoduldeaplicareaacestuiampiedicexercitareadectreBancaNaionalaRomnieiafunciilorsaledesupraveghere
c)instituiadecreditnregistreazoevoluienecorespunztoareaindicatorilordeprudenbancarsaunundeplinetealtecerinestabiliteprinprezentaordonandeurgen
sauprinreglementrileemisenaplicareaacesteia.
(4)OricemodificareaelementelorcaresuntavutenvederelaaprobareanfiinriisucursaleiestesupusaprobriiprealabileaBnciiNaionaleaRomniei.
CAPITOLULVII
Autorizareansituaiispeciale
Seciunea1
Fuziuneaidivizarea
Art.92.Fuziuneasaudivizareainstituiilordecredit,persoanejuridiceromne,seefectueazpotrivitdispoziiilorlegalenmaterieicurespectareareglementrilorBncii
NaionaleaRomniei.
Art.93.(1)Fuziuneasepoaterealiza:
a)ntredousaumaimulteinstituiidecredit
b)ntreinstituiidecreditiinstituiifinanciare
c)ntreinstituiidecreditisocietiprestatoaredeserviciiauxiliare.
(2)OperaiuniledefuziuneidedivizaresuntsupuseaprobriiprealabileaBnciiNaionaleaRomnieipotrivitreglementriloremisedeaceasta.
(3)FuziuneasaudivizareapotfinregistratenRegistrulComeruluinumaidupobinereaaprobriiprealabiledinparteaBnciiNaionaleaRomniei.
(4)ncadrulprocesuluideaprobareprealabil,BancaNaionalaRomnieianalizeazdocumenteleprezentate,precumitoatecelelalteinformaiidisponibilepentruase
asiguracsuntndeplinitecerineleprezenteiordonanedeurgen.
Art.94.Laevaluareauneioperaiunidefuziunesaudedivizareseaunvedere,frafilimitative,urmtoarele:
a)ndeplinireacondiiilorpentruautorizareauneiinstituiidecredit
b)adecvareacapitaluluilanivelulinstituiei/instituiilordecreditrezultate
c)transparenastructuriiinstituiei/instituiilordecreditrezultate,astfelnctaceastaspermitdesfurareauneisupravegherieficiente
d)calitateapersoanelorcareasigurconducereainstituiei/instituiilordecreditrezultate.
Art.95.(1)Instituiiledecredit,persoanejuridiceromne,caresenfiineazcarezultatalfuziuniisaualdivizrii,precumiinstituiiledecreditcarecontinusexistenurma
uneiasemeneaoperaiuni,trebuiesndeplineasctoatecondiiileprevzutedeprezentaordonandeurgenidereglementrileemisenaplicareaacesteia.
(2)Instituiiledecredit,persoanejuridiceromne,caresenfiineaztrebuiesobinautorizaiedinparteaBnciiNaionaleaRomniei.
Art.96.Dispoziiileprezenteiseciuniseaplicnmodcorespunztororicreioperaiunincareesteimplicatoinstituiedecredit,persoanjuridicromn,carearedrept
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2

16/60

3/18/2015

BancaNaionalaRomnieiActlegislativ

rezultatuntransfertotalsausemnificativalpatrimoniuluiacesteia,indiferentdemodalitateancareserealizeazoastfeldeoperaiune.
Seciuneaa2a
Transformareauneialteentitilainstituiedecredit
Art.97.ncazultransformriiuneialteentitininstituiedecreditseaunvederecondiiileprevzutepentruautorizarelaparagraful1.1alSeciuniiIaCapitoluluiIIalTitluluiI.
Art.98.Oinstituiedecreditdinunadincategoriileprevzutelaart.3sepoatetransformantroinstituiedecreditdinaltcategorie,numaidacsatisfacetoatecerinele
specificeaplicabilerespectiveicategorii.
Art.99.Instituiilefinanciaresepottransformaninstituii,decredit,ncondiiilerespectriituturordispoziiilorcucaractergeneralispecialaplicabilerespectiveicategoriide
instituiedecredit.
Art.100.ProcesuldetransformareestesupusaprobriiBnciiNaionaleaRomniei,iarinstituiadecreditrezultatestesupusautorizriiacesteia.Prevederilereferitoarela
fuziuneseaplicnmodcorespunztor.
TITLULII
CERINEOPERAIONALE
CAPITOLULI
Organizareiconducere
Art.101.(1)nactivitatealor,instituiiledecreditsesupunreglementrilorimsuriloradoptatedeBancaNaionalaRomnieinexercitareaatribuiilorsaleprevzutede
Legeanr.312/2004privindStatutulBnciiNaionaleaRomniei.
(2)Instituiiledecredittrebuiesiorganizezentreagaactivitatenconformitatecuregulileuneipracticibancareprudenteisntoase,cucerinelelegiiialereglementrilor
emisenaplicareaacesteia.
Art.102.(1)Instituiiledecreditseconstituieifuncioneazncondiiileprevzutedelegislaiaaplicabilsocietilorcomercialeicurespectareaprezenteiordonanede
urgen.
(2)FiecareinstituiedecreditareobligaiadeadeschidecontcurentlaBancaNaionalaRomniei,naintedencepereaactivitii,conformreglementriloremisedeaceasta.
Art.103.ntoateactelesaleoficiale,instituiadecreditseidentificprintrunminimdedate,conformlegislaieiaplicabile,cumenionareanumruluiidateidenmatricularen
registrulinstituiilordecreditprevzutlaart.417.
Art.104.Cadruldeadministrarealuneiinstituiidecredit,proceseledeidentificare,administrare,monitorizareiraportareariscurilorimecanismeledecontrolinternale
acesteiasestabilescprinacteleconstitutiveireglementrilesaleinterne,nconformitateculegislaiaaplicabilsocietilorcomercialeicurespectareadispoziiilorprezentei
ordonanedeurgenialereglementriloremisenaplicareaacesteia.
Art.105.ActulconstitutivireglementrileinternealeinstituieidecreditsetransmitBnciiNaionaleaRomniei,ncondiiileprevzuteprinreglementri.
Art.106.Consiliuldeadministraieidirectoriiinstituieidecreditaucompeteneleiatribuiileprevzutedelegislaiaaplicabilsocietilorcomercialeisuntresponsabilide
aducerealandeplinireatuturorcerinelorprevzutedeprezentaordonandeurgenidereglementrileemisenaplicareaacesteia.
Art.107.(1)Conducereaoperativaactivitiiinstituieidecreditestedelegatdectreconsiliuldeadministraielacelpuin2directori,nconformitateculegislaiaaplicabil
societilorcomerciale.
(2)Directoriiinstituieidecreditprevzuilaalin.(1)trebuiesexerciteexclusivfunciapentrucareaufostnumii.
Art.108.(1)Persoaneledesemnatesexerciteresponsabilitideadministrareideconducereoperativauneiinstituiidecredittrebuiesdispundereputaieiexperien
adecvatenaturii,extinderiiicomplexitiiactivitiiinstituieidecreditiresponsabilitilorncredinate.
(2)ncazulinstituiilordecredit,responsabilitiledeadministrareprevzutelaalin.(1)potfiexercitatenumaidepersoanefizice.
(3)Fiecaredintrepersoaneleprevzutelaalin.(1)trebuiesfieaprobatdeBancaNaionalaRomnieinaintedencepereaexercitriiresponsabilitilor.
(4)Membriiconsiliuluideadministraietrebuiesdispun,lanivelcolectiv,decalificareicompetenadecvatepentruafinmsurssepronunendeplincunotinde
cauzcuprivirelatoateaspectelelegatedeactivitateadesfuratdeinstituiadecredit,asupracroratrebuiesdecidpotrivitcompetenelorlor.
Art.109.BancaNaionalaRomnieiareautoritateadeaanalizancemsursuntrespectatecondiiileminimeprevzutenprezentaordonandeurgenireglementrile
emisenaplicareaacesteia,deaevaluatoatecircumstaneleiinformaiilelegatedeactivitatea,reputaia,integritateamoralideexperienapersoanelorprevzutelaart.108i
deadecidedac,attlanivelindividual,ctilanivelcolectiv,cerineleprevzutesuntndeplinite.
Art. 110. (1) n afara de condiiile prevzute de legislaia n vigoare referitoare la administratorii unei societi comerciale, o persoan nu poate fi aleas n consiliul de
administraiealuneiinstituiidecredit,iardacafostaleas,decadedinmandatulsu,nurmtoarele,situaii:
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2

17/60

3/18/2015

BancaNaionalaRomnieiActlegislativ

a)persoanandeplineteoaltfunciencadrulinstituieidecreditncauza,cuexcepiacazuluincareesteidirectoralacesteia
b)nultimii5ani,persoaneiisaretrasdectreautoritateadesupraveghereaprobareadeaadministrasauconduceoinstituiedecredit,oinstituiefinanciarsauosocietate
deasigurare/reasiguraresauoaltentitatecaredesfoaractivitatensectorulfinanciaroriafostnlocuitdinfunciaexercitatnastfeldeentitidinmotivecareipotfi
imputate
c)iesteinterzis,printrodispoziielegal,ohotrrejudectoreascsauodecizieauneialteautoriti,sadministrezesausconducoentitatedenaturacelorprevzutela
lit.b)orisdesfoareactivitatentrunuldintredomeniilespecificeacestorentiti.
(2)Dispoziiilelegislaieinvigoare,referitoarelasituaiiledeincompatibilitateiinterdiciileprevzutepentruadministratori,inclusivceleprevzutelaalin.(1)seaplic,nmod
corespunztor,idirectorilorcarenusuntmembriaiconsiliuluideadministraie.
CAPITOLULII
Secretulprofesionalndomeniulbancarirelaiacuclientela
Art.111.(1)Instituiadecreditesteobligatspstrezeconfidenialitateaasupratuturorfaptelor,dateloriinformaiilorreferitoarelaactivitateadesfurat,precumiasupra
oricruifapt,datsauinformaie,aflateladispoziiasa,careprivescpersoana,proprietatea,activitatea,afacerea,relaiilepersonalesaudeafacerialeclienilororiinformaii
referitoarelaconturileclienilorsolduri,rulaje,operaiuniderulate,laserviciileprestatesaulacontractelencheiatecuclienii.
(2)nnelesulprezentuluicapitolseconsiderclientaluneiinstituiidecredit,oricepersoancucare,ndesfurareaactivitilorprevzutelaart.18ilaart.20,instituiade
creditanegociatotranzacie,chiardacrespectivatranzacienusafinalizatioricepersoancarebeneficiazdeserviciileuneiinstituiidecredit,inclusivpersoanelecareau
beneficiatntrecutdeserviciileuneiinstituiidecredit.
Art. 112.(1) Orice membru al consiliului de administraie al unei instituii de credit, directorii, angajaii acesteia i orice persoan care, sub o form sau alta, particip la
administrarea,conducereaoriactivitateainstituieidecreditauobligaiaspstrezeconfidenialitateaasupraoricruifapt,datesauinformaiilacaresereferart.111decareau
luatcunotinncursulexercitriiresponsabilitilorlornlegturcuinstituiadecredit.
(2)Persoaneleprevzutelaalin.(1)nuaudreptuldeafolosisaudeadezvluinicintimpulactivitiiinicidupncetareaacesteia,faptesaudatecare,dacardeveni
publice,ardunaintereselororiprestigiuluiuneiinstituiidecreditsaualeunuiclientalacesteia.
(3)Prevederilealin.(1)i(2)seaplicipersoanelorcareobininformaiidenaturacelorartate,dinrapoarteorialtedocumentealeinstituieidecredit.
Art.113.(1)Obligaiadepstrareasecretuluiprofesionalndomeniulbancarnupoatefiopusuneiautoriticompetentenexercitareaatribuiilorsaledesupravegherela
nivelindividualsau,dupcaz,consolidatorisubconsolidat.
(2)Informaiidenaturasecretuluibancarpotfifurnizate,nmsurancareacesteasuntjustificatedescopulpentrucaresuntceruteorifurnizate,nurmtoarelesituaii:
a)lasolicitareatitularuluidecontsauamotenitoriloracestuia,inclusivareprezentanilorlegalii/saustatutari,oricuacordulexpresalacestora
b)ncazurilencareinstituiadecreditjustificunintereslegitim
c)lasolicitareascrisaaltorautoritisauinstituiioridinoficiu,dacprinlegespecialacesteautoritisauinstituiisuntndrituite,nscopulndepliniriiatribuiilorlorspecifice,
ssolicitei/sausprimeascastfeldeinformaiiisuntidentificateclarinformaiilecarepotfifurnizatedectreinstituiiledecreditnacestscop
d)lasolicitareascrisasouluititularuluidecont,atuncicndfacedovadacaintrodusninstanaocereredemprireabunurilorcomune,saulasolicitareainstanei
e)lasolicitareainstanei,nscopulsoluionriidiferitelorcauzededusejudecii.
(3)ncerereascrisadresatinstituieidecredit,conformalin.(2)lit.c),trebuiesseprecizezetemeiullegalalsolicitriideinformaii,identitateaclientuluilacareserefer
informaiileconfidenialecaresesolicit,categoriainformaiilorsolicitateiscopulpentrucaresesolicitacestea.
(4)Personalulinstituieidecreditnupoateutilizanfolospersonalsaunfolosulaltuia,directoriindirect,informaiiconfidenialedenaturacelorprevzutelaart.111,pecarele
deinesaudecarealuatcunotinnoricemod.
Art.114.Instituiiledecreditsuntobligatesfurnizezeinformaiidenaturasecretuluibancar,dupncepereaurmririipenalempotrivaunuiclient,lasolicitareascrisa
procuroruluisauainstaneijudectoretiori,dupcaz,aorganelordecercetarepenal,cuautorizareaprocurorului.
Art.115.Nuseconsidernclcrialeobligaieidepstrareasecretuluibancar:
a)furnizareadedateagregate,astfelnctidentitateaiinformaiileprivindactivitateafiecruiclientnupotfiidentificate
b)furnizareadedatestructurilorconstituitesubformacentraleiriscurilorbancare,centraleiincidentelordeplatsaufonduluidegarantareadepozitelor,organizatencondiiile
legii
c)furnizareadedateauditoruluifinanciaralinstituieidecredit
d)furnizareadeinformaiilacerereainstituiilordecreditcorespondente,dacacesteinformaiiaulegturcuoperaiunilederulateprinconturiledecorespondent
e)furnizareadedateiinformaiientitiloraparinndgrupuluidincarefaceparteinstituiadecredit,necesarepentruorganizareasupravegheriipebazconsolidatipentru
combatereasplriibaniloriafinanriiterorismului.
Art.116. Persoanele abilitate s solicite i/sau s primeasc informaii de natura secretului bancar potrivit prezentului capitol, sunt obligate s pstreze confidenialitatea
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2

18/60

3/18/2015

BancaNaionalaRomnieiActlegislativ

acestorailepotutilizanumainscopulpentrucareleausolicitatsauleaufostfurnizate,potrivitlegii.
Art.117.(1)Instituiiledecreditpotderulatranzaciicuclieniidoarpebazecontractuale,acionndntromanierprudenticurespectarealegislaieispecificendomeniul
protecieiconsumatorului.
(2)Documentelecontractualetrebuiesfieredactateastfelnctspermitclienilornelegereatuturortermeniloricondiiilorcontractuale,nspecialaprestaiilorlacare
acetiaseobligpotrivitcontractuluincheiat.Instituiiledecreditnupotpretindeclientuluidobnzi,penaliti,comisioane,orialtecosturiispezebancare,dacplataacestora
nuestestipulatncontract.
(3)Instituiiledecreditcareemitmonedelectronictrebuiesasigurerespectareadispoziiilorart.320.
Art.118.(1)Instituiiledecredittrebuiesasigureidentificareanmodcorespunztoraclientelei,ncondiiileprevzutedelegislaianmaterie,oferireadeserviciicareimplic
deschidereaioperareadeconturisaunchiriereadecaseledesiguranctrepersoaneanonimefiindinterzis.
(2)nvedereandepliniriiobligaiilorcarelerevinpotrivitprezenteiordonanedeurgensaualtordispoziiilegale,instituiiledecreditpotprelucradatecucaracterpersonal,
frconsimmntulexpresalpersoaneivizate.
Art.119.Instituiiledecreditnupotcondiionaacordareadecreditesaufurnizareaaltorproduse/serviciiclienilordevnzareasaucumprarea,aciunilorsauaaltortitluride
capital/instrumentelorfinanciareemisedeinstituiadecreditsaudeoaltentitateaparinndgrupuluidincarefaceparteinstituiadecreditorideacceptareadectreclienta
unoralteproduse/serviciioferitedeinstituiadecreditsaudeoentitateaparinndgrupuluiacesteia,carenuaulegturcuoperaiuneadecreditaresaucuprodusul/serviciul
solicitat.
Art.120.Contracteledecredit,inclusivcontracteledegaranierealsaupersonal,ncheiatedeoinstituiedecreditconstituietitluriexecutorii.
Art.121. Fiecare instituie de credit ntocmete i pstreaz la sediul social sau la sucursalele acesteia un exemplar al documentelor contractuale, documentaia intern
aferenttranzaciilorderulate,evidenazilnicanregistrrilorpentrufiecareclientdincaresrezultecelpuincaracteristiciletranzaciilorderulateisolduldatoratclientuluisau
instituieidecreditioriceinformaiiprivitoarelarelaiilesaledeafacericuclieniiicualtepersoanepecareBancaNaionalaRomnieilepoateprevedeaprinreglementri.
CAPITOLULIII
Cerinepentruacoperireariscurilor
Seciunea1
Niveluldeaplicare
Art.122.Instituiiledecredittrebuiesrespectecerineleprevzutelaart.24iart.126,nseciunilea6a,a7aia8adinprezentulcapitoliceleprevzutenCapitolulV
dinprezentultitlu,lanivelindividuali/sau,dupcaz,consolidatorisubconsolidat.Aplicareadectreoinstituiedecreditaacestorcerine,lanivelindividuali/sau,dupcaz,
consolidatorisubconsolidat,sestabileteprinreglementrileemisenaplicareaprezenteiordonanedeurgen.
Seciuneaa2a
Fondurilepropriiinivelulminimulacestorapentru
acoperireariscurilor
Art.123.nscopulasigurriistabilitiiisiguraneiactivitiidesfuratei/sauandepliniriiobligaiilorasumate,fiecareinstituiedecredittrebuiesmeninunniveladecvat
alfondurilorsaleproprii.
Art.124.Elementelecareintrncalcululfondurilorproprii,condiiileilimitelencareacesteapotfiluatenconsiderareisituaiilencarepotfidepiteacestelimite,
elementelecaresededuclacalcululfondurilorpropriiioricealtecerinededeterminareaacestora,suntstabiliteprinreglementrileemisenaplicareaprezenteiordonanede
urgen,attlanivelindividual,ctilanivelconsolidat.
Art.125.Oricereferirelanoiuneadefonduripropriicuprinsnprezentaordonandeurgen,nreglementrilesaunalteactedeaplicareemisenbazaacesteiordonane
deurgenseconsiderafifcutlaconceptuldefonduripropriistabilitprinreglementrileemisenacestsens.
Art.126.(1)Fraseaduceatingeredispoziiilorart.23icompetenelorBnciiNaionaleaRomnieiprevzutelaart.226,instituiiledecredittrebuiesdispun,nmsura
icondiiileprevzuteprinreglementrileemisenaplicareaprezenteiordonanedeurgen,deunnivelalfondurilorproprii,caressesituezenpermanencelpuinlanivelul
cerinelordecapitalstabilitepentruacoperirea,dupcaz,arisculuidecredit,inclusivarisculuidecreditalcontrapartidei,arisculuidediminuareavaloriicreanei,arisculuide
poziie,arisculuidedecontare/livrare,arisculuivalutar,arisculuidemarfiarisculuioperaional.
(2)Prinreglementrisestabilescmetodologiilededeterminareaniveluluicerinelordecapitalpentruacoperireariscurilorprevzutelaalin.(1),criteriilenfunciedecare
acesteaseaplicisegmenteledeactivitatevizatederespectivelemetodologii.
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2

19/60

3/18/2015

BancaNaionalaRomnieiActlegislativ

Seciuneaa3a
Risculdecredit
Art. 127. La calculul cerinelor de capital pentru acoperirea riscului de credit, instituiile de credit pot utiliza, pentru determinarea valorii ponderate la risc a expunerilor,
abordareastandardsau,cuaprobareaBnciiNaionaleaRomniei,abordareabazatpemodeleinternederating.
Art.128.Metodologiadedeterminareavaloriiponderatelariscaexpunerilorprinutilizareaabordriistandardsestabileteprinreglementriemisenaplicareaprezentei
ordonanedeurgen.
Art.129.(1)ncazulabordriistandard,calitateacreditului,inclusivpentruexpunerileprovenitedinsecuritizare,sepoatedeterminaprinraportarealaevalurilerealizatede
instituii externe de evaluare a creditului sau de ctre agenii de creditare a exportului, recunoscute ca eligibile de ctre Banca Naional a Romniei, pe baza unor criterii
specificeprevzutenreglementrileemisenaplicareaprezenteiordonanedeurgen.
(2)OinstituieexterndeevaluareacredituluicareafostrecunoscutcaeligibilnacestscopdectreautoritateacompetentdintrunaltstatmembrusaudectreComisia
NaionalaValorilorMobiliare,poatefirecunoscutcaeligibildeBancaNaionalnRomnia,framaifinecesaroaltevaluare.
(3)BancaNaionalaRomnieifacepublicoprezentareaprocesuluideevaluareilistainstituiilorexternedeevaluareacredituluirecunoscutecaeligibile.
Art.130.(1)Metodologiadedeterminareavaloriiponderatelariscaexpunerilorprinutilizareaabordriibazatepemodeleinternederatingicondiiileminimencarepoatefi
aprobatutilizareaacesteimetodesestabilescprinreglementriemisenaplicareaprezenteiordonanedeurgen.
(2) Instituiile de credit pot obine aprobarea n vederea utilizrii abordrii bazate pe modele interne de rating, numai dac demonstreaz Bncii Naionale a Romniei c
sistemeleimplementate,deadministrareideratingpentrurisculdecredit,suntconformestandardeloricerinelorminimedeevaluareaconformitii,stabiliteprinreglementri
emisenaplicareaprezenteiordonanedeurgen.
(3)DacoinstituiedecreditnumaindeplinetecondiiilencareaobinutaprobareapentruutilizareaabordriibazatepemodeleinternederatingtrebuiesprezinteBncii
NaionaleaRomnieiunplanadecvatdenlturareadeficienelorsausprobezecefectelegeneratedenendeplinireacondiiilornusuntsemnificative.
Art.131.Dacoinstituiedecredit,persoanjuridicroman,esteinstituiedecreditmamlanivelulUniuniiEuropenesauesteofilialauneiinstituiidecreditmamla
nivelulUniuniiEuropeneoriauneisocietifinanciareholdingmamlanivelulUniuniiEuropene,iarlanivelulgrupuluidincarefaceparteseutilizeaznmodunitarabordarea
bazatpemodeleinternederating,BancaNaionalaRomnieipoatepermitecandeplinireacerinelorminimestabilitesfieasiguratdectresocietateamamifilialele
acesteiaconsideratempreun.
Art.132.Dacoinstituiedecredit,persoanjuridicromn,esteinstituiedecreditmamlanivelulUniuniiEuropenesauestefilialauneiinstituiidecreditmamlanivelul
Uniunii Europene ori a unei societi financiare holdingmam la nivelul Uniunii Europene i dac se intenioneaz utilizarea la nivel de grup a abordrii bazate pe modele
internederating,BancaNaionalaRomnieicoopereazcuautoritilecompetentealediferitelorentiticarefacpartedingrup,inclusivnvedereaacordriiaprobriipentru
utilizareaabordriirespective,ncondiiileprevzutelaart.182188.
Art.133.(1)Instituiadecreditcareaobinutaprobareapentruutilizareaabordriibazatepemodeleinternederating,trebuiesimplementezeaceastabordarepentrutoate
expunerile.
(2)Prinexcepiedeladispoziiilealin.(1),BancaNaionalaRomnieipoateaprobaimplementareagradualaabordriibazatepemodeleinternederating,ncondiiile
stabilite prin reglementrile emise n aplicarea prezentei ordonane de urgen. Aceste condiii trebuie s asigure c acest tratament nu este utilizat n mod selectiv de ctre
instituiadecredit,nscopuldeaobineunnivelmairedusalcerinelorsaledecapital.
(3)Prinexcepiedeladispoziiilealin.(1),instituiiledecreditcareauobinutaprobareapentruutilizareaabordriibazatepemodeleinternederating,potutiliza,cuaprobarea
BnciiNaionaleaRomniei,abordareastandardpentruanumiteclasedeexpuneri,ncondiiileprevzuteprinreglementri.
Art.134.Attncazulutilizriiabordriistandard,ctincazulutilizriiabordriibazatepemodeleinternederating,tratamentulspecificaplicabilurmtoarelorcategoriide
expunerisestabileteprinreglementriemisenaplicareaprezenteiordonanedeurgen:
a)expunericarebeneficiazdeoprotecieacreditului
b)expunericarefacobiectulsecuritizriiipoziiidinsecuritizare
c)expuneridintranzaciicuinstrumentefinanciarederivate,dintranzaciiderscumprare,dintranzaciicutermenlungdedecontare,dintranzaciidemprumutrimarj,din
operaiunidedaredetitluri/mrfuricumprumutidinoperaiunideluaredetitluri/mrfuricumprumut.
Seciuneaa4a
Riscuriledepia
Art.135.Metodelededeterminareacerinelordecapitalpentruacoperireariscurilordepoziie,arisculuidedecontare/livrare,arisculuivalutariarisculuidemarfse
stabilescprinreglementriemisenaplicareaprezenteiordonanedeurgen.
Art.136.(1)BancaNaionalaRomnieipoatepermiteuneiinstituiidecreditsicalculezecerineledecapitalpentrurisculdepoziie,risculvalutari/saurisculdemarf
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2

20/60

3/18/2015

BancaNaionalaRomnieiActlegislativ

utilizndpropriilemodeleinternesauocombinaieaacestoracumetodelestabiliteprinreglementrileemisenaplicareaprezenteiordonanedeurgenistabiletecondiiile
ncarepotfiutilizateastfeldemodele.
(2)FiecareinstituiedecredittrebuiessoliciteisobinaprobareaBnciiNaionaleaRomnieipentruutilizareapropriilormodelelorinterne,ncondiiilestabiliteprin
reglementrileemisenaplicareaprezenteiordonanedeurgen.
Seciuneaa5a
Risculoperaional
Art.137.Instituiiledecredittrebuiesdispunnpermanendefonduripropriipentruacoperirearisculuioperaionallacaresuntexpuse.
Art.138.(1) n vederea determinrii cerinei de capital pentru acoperirea riscului operaional, instituiile de credit pot utiliza abordarea de baz sau, cu aprobarea Bncii
NaionaleaRomniei,abordareastandard,abordareastandardalternativsauabordareaavansatdeevaluare.
(2)Metodologiadedeterminareacerineidecapitalpentruacoperirearisculuioperaionalpotrivitabordrilorprevzutelaalin.(1)i,dupcaz,condiiilepecaretrebuiesle
ndeplineascinstituiiledecreditpentruutilizareaabordrilorrespectivesuntprevzutenreglementrileemisenaplicareaprezenteiordonanedeurgen.
Art.139. Instituiile de credit pot s utilizeze, cu acordul Bncii Naionale a Romniei, o combinaie a abordrilor prevzute la art. 138 alin. (1), n condiiile stabilite prin
reglementrileemisenaplicareaprezenteiordonanedeurgen.
Art.140.Dispoziiileart.131i132seaplicnmodcorespunztorncazulutilizriiabordriiavansatedeevaluareladeterminareacerinelordecapitalpentruacoperirea
risculuioperaional.
Seciuneaa6a
Expunerimari
Art.141.Instituiiledecreditsuntobligatesrespectenpermanencerineleprivindexpunerilemaristabiliteprinreglementrileemisenaplicareaprezenteiordonanede
urgen.
Art.142.Fiecareinstituiedecredittrebuiesdispundeproceduriadministrativeicontabileriguroaseidemecanismeadecvatedecontrolinternpentruidentificareai
nregistrareatuturorexpunerilormariiamodificrilorulterioarealeacestora,conformdispoziiilorprezenteiordonanedeurgenialereglementriloraplicabile,ipentru
monitorizareaacestorexpunerinconformitatecupoliticilepropriiprivindexpunerile.
Seciuneaa7a
Participaiicalificatealeinstituiilordecredit
Art.143.(1) Valoarea unei participaii calificate a unei instituii de credit, persoan juridic romn, ntro entitate, alta dect o instituie de credit, o instituie financiar, o
societatedeasigurare,osocietatedereasiguraresauosocietatecedesfoaractiviticarereprezintoprelungiredirectaactivitiibancare,cumarfileasing,factoring,
administraredefondurideinvestiii,saucarepresteazserviciiauxiliareactivitiibancare,cumarfiserviciideprocesarededate,oridesfoaralteactivitisimilare,nupoate
sdepeasc15%dinfondurilesaleproprii.
(2)Valoareatotalaparticipaiilorcalificatealeinstituieidecredit,persoanjuridicromn,nentitileprevzutelaalin.(1)nupoatedepi50%dinfondurilesaleproprii.
(3)Limiteleprevzutelaalin.(1)i(2)nupotfidepitedectnsituaiiexcepionale,cazncareBancaNaionalaRomnieidispuneinstituieidecreditsimajoreze
fondurilepropriisausntreprindaltemsurisimilare.
Art.144.Instituiiledecredit,persoanejuridiceromne,nupotdobndiparticipaiicalificatentroentitatedenaturacelorprevzutelaart.143alin.(1),dacnacestfel
instituiadecreditpoateexercitacontrolulasupraentitiirespective.
Art.145.Deineriletemporaredeaciunincursuluneioperaiunideasistensaurestructurarefinanciarorincursulnormalaluneioperaiunidesubscrieresaudeinerile
temporare de aciuni n numele instituiei de credit, persoan juridic romn, dar pe contul altor persoane, nu se consider participaii calificate i nu sunt luate n calculul
limitelorprevzutelaart.143alin.(1)i(2).Deasemenea,investiiilenaciunicarenuntrunesccaracteristicileuneiimobilizrifinanciarenusuntinclusenacestcalcul.
Art.146.(1)EstesupusaprobriiprealabileaBnciiNaionaleaRomnieidobndireadectreinstituiadecredit,persoanjuridicromn,aoricreiparticipaiicalificate
ntro entitate dintrun stat ter dac, n urma dobndirii, entitatea ar intra n sfera de consolidare prudenial a instituiei de credit, persoan juridic romn, conform
reglementriloraplicabile.
(2)Criteriilecarestaulabazaevaluriiintenieidedobndireaparticipaiilorcalificateprevzutelaalin.(1),aunvedereurmtoarele:
a)dobndireaparticipaieicalificatesnusupuninstituiadecredit,persoanjuridicromn,lariscurinejustificatesausnumpiedicerealizareauneisupravegherieficiente
pebazconsolidat
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2

21/60

3/18/2015

BancaNaionalaRomnieiActlegislativ

b)instituiadecredit,persoanjuridicromn,sdispundesuficienteresursefinanciareidenaturorganizatoricpentrudobndireaiadministrareaparticipaieicalificate.
Art. 147. Participaiile calificate, altele dect cele supuse aprobrii prealabile a Bncii Naionale a Romniei conform art. 146, inclusiv cele care, n situaii excepionale
depesclimitelestabilitencondiiileart.143alin.(3),senotificacesteiantermende5ziledeladatadobndirilordectreinstituiadecredit,persoanjuridicromn.
Seciuneaa8a
Procesulinterndeevaluareaadecvriicapitaluluilariscuri
Art.148.(1)Fiecareinstituiedecredittrebuiesdispundestrategiiiproceseinterneformalizate,solide,eficienteicompletedeevaluareimeninerenpermanena
nivelului,structuriiidistribuieicapitalului,care,dinperspectivainstituieidecredit,suntconsiderateadecvatepentruacoperireatuturorriscurilorlacareaceastaestesaupoatefi
expus,ntrunmodcorespunztornaturiiiniveluluiacestorriscuri.nacestsens,instituiadecredittrebuiesaibnvedere,pelngriscurileprevzutelaart.126,oricealte
riscuriaferenteactivitiidesfurate,precumiceledatorateunorfactoriexterniacesteia.
(2) Procesele i strategiile prevzute la alin. (1) trebuie s fie supuse unor revizuiri interne regulate de ctre instituia de credit, astfel nct s se asigure c ele rmn n
permanencuprinztoareiproporionalenraportcunatura,extindereaicomplexitateaactivitilordesfuratederespectivainstituiedecredit.
Art.149.Fiecareinstituiedecreditesteresponsabilpentruprocesulinterndeevaluareaadecvriicapitaluluilaprofilulsuderisc.
Seciuneaa9a
Altecerineprudeniale
Art.150.(1)BancaNaionalaRomnieipoatestabiliprinreglementriialtecerinedenaturprudenial,precuminiveluldeaplicarealacestoralainstituiiledecredit.
Acestecerinepotviza,frafilimitative,urmtoarele:
a)risculdelichiditate
b)operaiunileinstituieidecreditcupersoaneleaflatenrelaiispecialecuaceasta
c)externalizareaactivitilorinstituieidecredit
d)calitateaactiveloriprovizioane
e)modificrileoperatelanivelulinstituieidecreditfadecondiiilecareaustatlabazaautorizriiacesteia.
(2) n aplicarea dispoziiilor alin. (1) lit. e), modificrile pentru care este necesar obinerea aprobrii prealabile a Bncii Naionale a Romniei, respectiv cele pentru care
notificarea ulterioar este suficient se stabilesc prin reglementrile emise n baza prezentei ordonane de urgen. nregistrarea n registrul comerului a meniunilor
corespunztoaremodificrilorsupuseaprobriiprealabile,serealizeaznumaidupobinereaacesteiaprobri.
Art.151.nfiinareadesucursalepeteritoriulRomnieidectreinstituiiledecredit,persoanejuridiceromne,ideschidereadereprezentanenarsaunstrintatede
ctreacesteaserealizeazncondiiileprevzutedereglementrileBnciiNaionaleaRomniei.Dispoziiileart.53alin.(2)seaplicnmodcorespunztor.
CAPITOLULIV
Situaiifinanciareiaudit
Art.152.(1)InstituiiledecredittrebuiesorganizezeisconduccontabilitateanconformitatecuprevederileLegiicontabilitiinr.82/1991,republicat,isntocmeasc
situaiifinanciareanualei,dupcaz,situaiifinanciareanualeconsolidate,caresofereoimaginefidelapoziieifinanciare,aperformaneifinanciare,afluxurilordetrezorerie
i a celorlalte aspecte legate de activitatea desfurat. Evidena contabil i situaiile financiare ale unei instituii de credit trebuie s reflecte, de asemenea, operaiunile i
situaiafinanciarasucursaleloriafilialelor,pebazindividuali,respectiv,pebazconsolidat.
(2) Situaiile financiare anuale ale instituiilor de credit i, dup caz, situaiile financiare anuale consolidate, trebuie s fie auditate de auditori financiari, n conformitate cu
standardeipracticiacceptatepeplaninternaional.
(3)Administratoriiidirectoriiinstituieidecreditsuntresponsabilipentrurespectareadispoziiiloralin.(1)i(2).
Art.153.InstituiiledecreditsuntobligatesprezinteBnciiNaionaleaRomnieisituaiilelorfinanciare,precumialtedateiinformaiicerutelatermeneleinforma
stabiliteprinreglementriiinstruciunidectreBancaNaionalaRomniei,ncalitatedeautoritatedesupraveghere.
Art.154.BancaNaionalaRomnieipoatestabiliprinreglementriefectuareadeactivitideauditlainstituiiledecreditnaltescopuridectcelprevzutlaart.152alin.(2)
istandardeleaplicabilenacestecazuri.
Art.155.(1)AuditoriifinanciariaiinstituiilordecredittrebuiesfieaprobaideBancaNaionalaRomniei.
(2) Banca Naional a Romniei poate respinge numirea unui auditor financiar dac apreciaz c acesta nu dispune de experien i/sau independen adecvate pentru
ndeplinireasarcinilorspecificesaudacexistconstatripotrivitcroraacestanuarespectatcerineledeconduiteticiprofesionalspecifice.
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2

22/60

3/18/2015

BancaNaionalaRomnieiActlegislativ

(3)Instituiiledecreditauobligaiasnlocuiascperiodicauditorulfinanciarsaussoliciteauditoruluifinanciarnlocuireaperiodicacoordonatoruluiechipeicarerealizeaz
auditulfinanciar,conformcerinelorBnciiNaionaleaRomniei.
Art.156.(1)AuditorulfinanciaraluneiinstituiidecredittrebuiesinformezeBancaNaionalaRomnieidendatce,nexercitareaatribuiilorsale,aluatcunotindespre
oricefaptsaudecizienlegturcuinstituiadecreditcare:
a)reprezintonclcaresemnificativalegiii/sauareglementrilororiaaltoracteemisenaplicareaacesteia,princaresuntstabilitecondiiiledeautorizaresaucerine
privinddesfurareaactivitii
b)estedenatursafectezecapacitateainstituieidecreditdeafuncionancontinuare
c)poateconducelaunrefuzdinparteaauditoruluifinanciardeaiexprimaopiniaasuprasituaiilorfinanciaresaulaexprimareadectreacestaauneiopiniicurezerve.
(2)LasolicitareaBnciiNaionaleaRomniei,auditorulfinanciaralinstituieidecreditareobligaiasfurnizezeoricedetalii,clarificri,explicaiilegatedeactivitateadeaudit
financiardesfurat.
(3)Obligaiileprevzutelaalin.(1)i(2)revinauditoruluifinanciaralinstituieidecreditinsituaiancareexercitsarcinispecificentroentitatecarearelegturistrnse
decurgnddintrorelaiedecontrolcuinstituiadecredit.
(4)ndeplinireacubuncredindectreauditorulfinanciaraobligaieideainformaBancaNaionalaRomnieiconformalin.(1)(3)nuconstituieonclcareaobligaieide
pstrareasecretuluiprofesional,carerevineacestuiapotrivitlegiisauclauzelorcontractuale,inupoateatragerspundereadeoricenaturaacestuia.
(5)BancaNaionalaRomnieiareacceslaoricedocumententocmitedeauditoriifinanciaripeparcursulaciuniideaudit.
Art.157.BancaNaionalaRomnieipoateretrageaprobareaacordatunuiauditorfinanciar,nsituaiancareacestanuindeplinetenmodcorespunztoratribuiile
prevzutedelegesaunurespectcerineledeconduiteticiprofesionalspecifice.
Art.158.BancaNaionalaRomnieipoateemitereglementrispecificecuprivirelarelaiaauditorfinanciarautoritatecompetent.
CAPITOLULV
Cerinedepublicarepentruinstituiiledecredit
Art.159.(1)nscopulasigurriidisciplineiitranspareneipieei,instituiiledecredittrebuiesfacpublicedateiinformaiireferitoarelaactivitateadesfurat,nmsurai
condiiileprevzutenreglementrileemisenaplicareaprezenteiordonanedeurgen.
(2) Instituiile de credit trebuie s adopte politici formale pentru asigurarea respectrii cerinelor de publicare stabilite i pentru evaluarea adecvrii datelor i informaiilor
publicate.
Art.160.ntreprinderilemiciimijlociisauoricealtesocieti,solicitantealeunuicredit,potcereinstituieidecreditslefurnizezeoexplicaienscriscuprivirelancadrarea
lorntrunanumitrating.
Art.161.(1)Instituiiledecredittrebuiesfacpublicedateleiinformaiileprevzutelaart.159celpuinanual,imediatceacesteasuntdisponibile.
(2)Pebazacriteriilorprevzutenreglementrileemisenaplicareaprezenteiordonanedeurgen,instituiiledecredittrebuiesdeterminedacestenecesarpublicareacu
ofrecventmaimaredectceaprevzutlaalin.(1).
Art.162.(1)Modalitiledepublicareadateloriinformaiilornecesare,locaiaundeacesteasuntdisponibileimijloaceledeverificarearespectriicerinelordepublicarese
stabilesc de ctre fiecare instituie de credit. n msura n care este posibil, instituiile de credit trebuie s asigure utilizarea acelorai mijloace sau a aceleiai locaii pentru
publicareatuturordateloriinformaiilor.
(2)Prezentrileechivalentededateiinformaiirealizatedeinstituiadecreditctrepianbazacerinelorprivindpublicareasituaiilorfinanciare,listarealaburssaualte
asemenea cerine, pot fi considerate ca asigurnd respectarea cerinelor de publicare potrivit prezentei ordonane de urgen. Dac datele i informaiile nu sunt incluse n
situaiilefinanciare,instituiiledecredittrebuiesindiceundepotfigsite.
Art.163.(1)Pentruasigurareatranspareneiidisciplineidepia,BancaNaionalaRomnieipoateimpuneuneiinstituiidecreditmsurispecificereferitoarela:
a)coninutuldateloriinformaiilorpecaretrebuieslepublice
b)frecvenacucaretrebuiespubliceuneledateiinformaiiistabilireatermenelordepublicare
c)mijloaceleilocaiiledepublicare,alteledectceleutilizatepentrupublicareasituaiilorfinanciare
d)utilizareaanumitormijloacedeverificareadateloriinformaiilorpublicatecarenuintrnsferaaudituluifinanciar.
TITLULIII
SUPRAVEGHEREAICERINEDEPUBLICAREPENTRUBANCANAIONALAROMNIEI
CAPITOLULI
Supraveghereainstituiilordecredit,persoanejuridiceromne
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2

23/60

3/18/2015

BancaNaionalaRomnieiActlegislativ

Art.164. n scopul protejrii intereselor deponenilor i al asigurrii stabilitii i viabilitii ntregului sistem bancar, Banca Naional a Romniei asigur supravegherea
prudenialainstituiilordecreditpersoanejuridiceromne,inclusivasucursaleloracestoranfiinatenaltestatemembreorinstatetere,prinstabilireaunornormeiindicatori
deprudenbancariurmrirearespectriiacestoraiaaltorcerineprevzutedelegeidereglementrileaplicabile,attlanivelindividual,ctilanivelconsolidatsausub
consolidat,dupcaz,nvedereapreveniriiilimitriiriscurilorspecificeactivitiibancare.
Art.165.Instituiiledecredit,persoanejuridiceromne,suntobligatesraportezeBnciiNaionaleaRomnieidateleiinformaiilenecesarepentruevaluarearespectrii
dispoziiilorcuprinsenprezentaordonandeurgeninreglementrileemisenaplicareaacesteia,latermeneleinformastabilitedeaceasta.
Art.166.(1)BancaNaionalaRomnieiasigurverificareacadruluideadministrare,astrategiilor,proceselorimecanismelorimplementatedefiecareinstituiedecredit,
persoanjuridicromn,pentrurespectareadispoziiilorprezenteiordonanedeurgenialereglementriloremisenaplicareaacesteiairealizeazpropriaevaluarea
riscurilorlacareinstituiadecreditestesaupoatefiexpus.
(2)Pebazaverificriiievaluriiefectuate,BancaNaionalaRomnieideterminncemsurcadruldeadministrare,strategiile,proceseleimecanismeleimplementatede
instituiadecredit,persoanjuridicromn,ifondurilepropriideinutedeaceastaasiguroadministrareprudentioacoperireadecvatariscurilornraportcuprofilulderisc
aiinstituieidecredit.
(3)BancaNaionalaRomnieistabiletefrecvenaigraduldedetaliereaverificrilorievalurilor,avndnvederemrimea,importanasistemic,natura,extindereai
complexitateaactivitilordesfuratedefiecareinstituiedecredit,persoanjuridicromn,iculuareanconsiderareaprincipiuluiproporionalitii.Verificrileievalurile
seactualizeazcelpuinodatpean.
Art.167.BancaNaionalaRomnieiurmreterealizareauneicomunicrieficientecufiecareinstituiedecredit,persoanjuridicromn,caresasigureocunoatere
aprofundataactivitii,organizriiiprocesuluiinternalinstituieidecreditdeevaluareaadecvriicapitaluluilaprofilulsuderisc.
Art.168.(1)BancaNaionalaRomnieipoatefacerecomandriinstituieidecredit,persoanjuridicromn,nvedereaadoptriidemsuricorespunztoaredectre
acestapentrumbuntireacadruluideadministrare,astrategiilor,proceselorimecanismelorimplementate,pentruasigurareauneiorganizriadecvateaactivitiidesfurate
oripentrurestabilireasaususinereasituaieisalefinanciare.InstituiadecredittrebuiescomuniceBnciiNaionaleaRomnieimsurilentreprinse,ntermenelestabilitede
aceasta.
(2)Independentdeformulareaunorrecomandri,BancaNaionalaRomnieipoatedispunemsuridesupravegherei/sauaplicareadesanciunipotrivitprezenteiordonane
deurgen.
Art.169.Urmrirearespectriidectreinstituiiledecredit,persoanejuridiceromne,acerinelordenaturprudenialiaaltorcerineprevzute,deprezentaordonanade
urgenidereglementrileaplicabileserealizeazdectreBancaNaionalaRomnieipebazaraportrilortransmisedeinstituiiledecreditiprinverificrilafaalocului
desfuratelasediulinstituiilordecreditialsucursaleloracestoradinaridinstrintate.
Art.170.(1)VerificrilelafaaloculuiseefectueazdectrepersonalulBnciiNaionaleaRomniei,mputernicitnacestsens,saudectreauditorifinanciarisauexperi
numiideBancaNaionalaRomniei.
(2)BancaNaionalaRomnieipoatestabili,nanumitesituaii,scopulaudituluifinanciaristandardelecetrebuieluatenconsiderare,ncondiiilemenineriiacestuianaria
decompetenaauditoruluifinanciar.
Art.171.(1)Instituiiledecredit,persoanejuridiceromne,suntobligatespermitpersonaluluiBnciiNaionaleaRomnieiialtorpersoanemputernicitesefectueze
verificareasleexaminezeevidenele,conturileioperaiunileisfurnizezetoatedocumenteleiinformaiilelegatededesfurareaactivitii,dupcumsuntsolicitatedectre
acetia.
(2) Instituiile de credit, persoane juridice romne, sunt obligate s transmit Bncii Naionale a Romniei orice informaii solicitate de aceasta, n scopul exercitrii
competenelorsaleprevzutedelege.
Art.172.(1)Supraveghereaprudenialainstituiilordecredit,persoanejuridiceromne,caredesfoaractivitinaltestatemembrencondiiileprevzutenCapitolulVI
dinTitlulI,ParteaI,nspecialprinnfiinareauneisucursale,esteasiguratdeBancaNaionalaRomniei,avndnvederedispoziiileprezenteiordonanedeurgen.
(2) Dispoziiile alin. (1) nu mpiedic exercitarea de ctre autoritatea competent din statul membru gazd a competenelor ce i revin pe linia implementrii politicii sale
monetare,acerinelorderaportarenscopuristatisticeiacelorcarerezultdindispoziiilealin.(3).
(3)Supraveghereacerinelordelichiditatelanivelulsucursalelornfiinatenaltestatemembredeinstituiiledecredit,persoanejuridiceromne,esteasiguratdeautoritatea
competentdinstatulmembrugazdncooperarecuBancaNaionalaRomniei.
Art. 173. (1) Pentru supravegherea prudenial a instituiilor de credit din Romnia, care desfoar activitate n alte state membre, n special printro sucursal, Banca
NaionalaRomnieicolaboreazcuautoritilecompetentedinstatelemembregazd.
(2)ncadrulcolaborriiprevzutelaalin.(1)seasigurschimbultuturorinformaiilorreferitoarelaadministrareailaacionariatulinstituieidecredit,persoanjuridicromn
denatursfacilitezesupraveghereaacesteiaievaluareandepliniriicondiiilorcareaustatlabazaautorizrii,precumischimbultuturorinformaiilordenatursfaciliteze
verificareapeobazcontinuaactivitiiinstituieifiecredit,nspecialnceeaceprivete,lichiditatea,solvabilitatea,schemadegarantareadepozitelor,limitareaexpunerilor
mari,procedurileadministrativeicontabileimecanismeledecontrolintern.
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2

24/60

3/18/2015

BancaNaionalaRomnieiActlegislativ

Art.174.(1)Pentruverificareaactivitiisucursalelornfiinatenaltestatemembredectreinstituiiledecredit,persoanejuridiceromne,BancaNaionalaRomnieipoate
efectuaverificrilasediulacestorsucursale,cuinformareaprealabilaautoritilorcompetentedinstatelemembregazdsaupoatesolicitaefectuareaverificriidectreaceste
autoriti,situaiencarepoateparticipalaefectuareaverificrii,dacconsidernecesar.
(2) Autoritatea competent din statul membru gazd poate efectua, n exercitarea competenelor sale, verificri la sediul sucursalelor nfiinate pe teritoriul statului membru
respectivdeinstituiiledecredit,persoanejuridiceromne.
Art.175.Pentrusupraveghereaactivitiisucursalelornfiinatenstateteredeinstituiiledecredit,persoanejuridiceromne,BancaNaionalaRomnieicoopereazcu
autoritilecompetentedinacestestate,ncondiiileprevzuteprinacorduridecooperarencheiatecuacestea.
CAPITOLULII
Supraveghereapebazconsolidat
Seciunea1
Autoritateacompetentcusupraveghereapebazconsolidat
Art.176.(1)Supraveghereapebazconsolidatauneiinstituiidecredit,persoanjuridicromn,esteexercitatdeBancaNaionalaRomnieinurmtoarelesituaii:
a)instituiadecreditautorizatdeBancaNaionalaRomnieiesteinstituiedecreditmamlanivelulRomnieisauinstituiedecreditmamlanivelulUniuniiEuropene
b)instituiadecreditautorizatdeBancaNaionalaRomnieiarecasocietatemamosocietatefinanciarholdingmamlanivelulRomnieisauosocietatefinanciar
holdingmamlanivelulUniuniiEuropene,frca,nacestdinurmcaz,societateamamsmaiaibcafilialealteinstituiidecreditnstatelemembre
c)instituiadecreditautorizatdeBancaNaionalaRomnieiarecasocietatemam,nfiinatnRomnia,osocietatefinanciarholdingmamlanivelulRomnieisauo
societatefinanciarholdingmamlanivelulUniuniiEuropeneicareestesocietatemampentrucelpuinncoinstituiedecreditautorizatntrunaltstatmembru
d)existinstituiidecreditautorizatendousaumaimultestatemembre,printrecareiRomnia,ceaucasocietimammaimultesocietifinanciareholdingavndsediul
socialnstatemembrediferiteiexistoinstituiedecreditfilialnfiecaredintreacestestate,iardintreacestefiliale,instituiadecredit,persoanjuridicromn,arecelmai
maretotalalactivuluibilanier
e)instituiadecreditautorizatdeBancaNaionalaRomnieiarecasocietatemamosocietatefinanciarholdingcareestesocietatemamipentrucelpuinoaltinstituie
decreditautorizatnoricarealtstatmembru,niciunadintreacesteinstituiidecreditnefiindautorizatnstatulmembruncareestenfiinatsocietateafinanciarholding,iar
instituia de credit autorizat n Romnia are cel mai mare total al activului bilanier aceast instituie de credit este considerat, pentru scopurile supravegherii pe baz
consolidat,instituiedecreditcontrolatdectreosocietatefinanciarholdingmamlanivelulUniuniiEuropene.
(2)nanumitecazuri,BancaNaionalaRomnieipoate,decomunacordcuautoritilecompetentedinaltestatemembre,snuaplicecriteriileprevzutelaalin.(1)lit.c)e),
dacaplicareaacestoraarfinecorespunztoare,avndnvedereinstituiiledecreditrespectiveiimportanarelativaactivitiidesfuratedeacesteandiferitestate,is
desemnezeoaltautoritateresponsabilcuexercitareasupravegheriipebazconsolidat.nacestecazuri,naintealuriiuneidecizii,autoritilecompetentetrebuiesacorde
posibilitateadeaiexprimaopiniaasupradecizieirespective,instituieidecreditmamlanivelulUniuniiEuropenesausocietiifinanciareholdingmamlanivelulUniunii
Europeneoriinstituieidecreditcucelmaimaretotalalactivuluibilanier,dupcaz.AutoritilecompetentenotificComisieiEuropeneoriceacordncheiatpotrivitprevederilor
prezentuluialineat.
Art.177.Instituiiledecredit,persoanejuridiceromne,filialenRomnia,suntsupravegheatepebazsubconsolidatdectreBancaNaionalaRomniei,dacelensele
sau societilemam ale acestora, n cazul n care acestea sunt societi financiare holding i supravegherea pe baz consolidat este exercitat de Banca Naional a
Romniei,potrivitdispoziiilorart.176alin.(1)lit.c),d)saue),auntrunstatterofilialinstituiedecredit,instituiefinanciarsausocietatedeadministrareainvestiiilorsaudein
oparticipaienastfeldeentiti.
Art.178. Aria de cuprindere a consolidrii prudeniale, inclusiv cazurile de excludere din consolidare, precum i metodele de consolidare utilizate n scop prudenial se
stabilescprinreglementrileemisenaplicareaprezenteiordonanedeurgen.
Art.179.(1)Societilefinanciareholdingsuntinclusensupraveghereapebazconsolidat.
(2)Fraseaduceatingereprevederilorart.196alin.(1),dispoziiilealin.(1)nupotfiinterpretatensensulcBancaNaionalaRomnieiareatribuiidesupravegherepe
bazindividualasocietiifinanciareholding.
Art.180.(1)ncazulncareoinstituiedecreditfilial,persoanjuridicromn,nuesteinclusnariadecuprindereasupravegheriipebazconsolidatexercitatdeo
autoritatecompetentdintrunaltstatmembru,BancaNaionalaRomnieipoatesolicitasocietiimaminformaiicarepotfacilitasupravegherearespectiveiinstituiidecredit.
(2)ncazulncare,nsupraveghereapebazconsolidatauneiinstituiidecredit,persoanjuridicromn,nuesteinclusoinstituiedecreditfilialdintrunaltstatmembru,
instituiadecreditmamlanivelulRomnieisausocietateafinanciarholdingmamlanivelulRomniei,dupcaz,trebuiesfurnizezeinformaiicarepotfacilitasupravegherea
respectiveiinstituiidecreditfilial,lasolicitareaautoritilorcompetentedinacelstatmembru.
(3) Banca Naional a Romniei, n calitate de autoritate responsabil cu supravegherea pe baz consolidat, poate solicita filialelor unei instituii de credit sau ale unei
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2

25/60

3/18/2015

BancaNaionalaRomnieiActlegislativ

societii financiare holding, care nu sunt incluse n aria de cuprindere a consolidrii prudeniale, informaii de natura celor prevzute la art. 194. n acest caz, se aplic
procedurilepentrutransmitereaiverificareainformaiilorprevzutelaart.194i195.
(4)Filialele,persoanejuridiceromne,aleuneiinstituiidecreditsaualeuneisocietifinanciareholding,carenusuntinclusenariadecuprindereaconsolidriiprudeniale,
trebuiesfurnizezeinformaiidenaturacelorprevzutelaart.194,lasolicitareaautoritiiresponsabilecusupraveghereapebazconsolidat,inclusivnsituaiancareaceasta
esteoautoritatecompetentdintrunaltstatmembru.
Art.181.BancaNaionalaRomniei,ncalitatedeautoritateresponsabilcusupraveghereapebazconsolidatainstituiilordecreditmamlanivelulUniuniiEuropene,
persoane juridice romne i a instituiilor de credit, persoane juridice romne, controlate de societi financiare holdingmam la nivelul Uniunii Europene, are urmtoarele
atribuii:
a)coordoneazcolectareaidifuzareainformaiilorrelevantesauesenialencondiiiledesfurriinormaleaactivitiiinsituaiideurgen
b)planificicoordoneazactivitiledesupravegherencondiiiledesfurriinormaleaactivitiiinsituaiideurgen,inclusivnlegturcuactivitileprevzutelaart.
166,ncolaborarecuautoritilecompetenteimplicate.
Art.182.(1)ncazulcererilorpentruobinereaaprobriinvedereautilizriimodelelorinternepentrucalcululcerinelordecapital,depusedeoinstituiedecreditmamla
nivelulUniuniiEuropeneifilialeleacesteia,saudepusempreundefilialeleuneisocietifinanciareholdingmamlanivelulUniuniiEuropene,ncondiiilencaredingrup
facepartecelpuinoinstituiedecredit,persoanjuridicromn,BancaNaionalaRomnieiiautoritilecompetentecoopereazpentruadecidesaunuaprobarea,precum
i,dacestecazul,termeniiicondiiilencareseacordaprobarea.
(2)Oricecerereformulatncondiiileprevzutelaalin.(1)trebuiedepusdoarlaBancaNaionalaRomniei,dacaceastaesteautoritateacompetentnsensulart.181.
(3)BancaNaionalaRomnieitrebuiesdepundiligenepentruaajungelaodeciziecomuncucelelalteautoriticompetententruntermende6luni.Deciziacomun
trebuiemotivatnscrisicomunicatsolicitantuluidectreBancaNaionalaRomniei,dacaceastaesteautoritateacompetentnsensulart.181.
(4)Termenulde6luniprevzutlaalin.(3)ncepescurgdeladataprimiriidectreBancaNaionalaRomniei,ncalitatedeautoritatecompetentnsensulart.181,a
cereriideaprobare,nsoitdedocumentaiacomplet.BancaNaionalaRomnieitransmitefrntrziererespectivacererecelorlalteautoriticompetente.
(5)ncazulncarenuseajungelaodeciziecomunntreautoritilecompetententermende6luni,BancaNaionalaRomniei,ncalitatedeautoritatecompetentnsensul
art.181,trebuiesdecidsingurcuprivirelacerereadepus.Deciziaadoptattrebuiemotivatnscris,lundnconsiderareipuncteledevedereirezerveleexprimatede
celelalteautoriticompetentepeparcursulperioadeide6luni.DeciziaestedefinitivisecomunicsolicitantuluiicelorlalteautoriticompetentedectreBancaNaionala
Romniei.
(6)Deciziileluatenconformitatecuprevederilealin.(3),precumiceleluatedeautoritilecompetentecusupraveghereapebazconsolidat,nsituaiancarenusaajuns
la o decizie comun, sunt definitive i opozabile Bncii Naionale a Romniei, care trebuie s le aplice n mod corespunztor prin acordarea aprobrii utilizrii respectivelor
modele.
Art.183.(1)ncazulapariieiuneisituaiidecrizlanivelulunuigrupbancar,carearputeapunenpericolstabilitateasistemuluifinanciardinoricarestatmembruncare
entitiledingrupaufostautorizate,BancaNaionalaRomnieincalitatedeautoritatecompetentresponsabilcuexercitareasupravegheriipebazconsolidat,alerteazn
celmaiscurttimpposibil,curespectareacerinelorreferitoarelapstrareasecretuluiprofesional,bncilecentralesaualteautoritisimilarecucompetenepeliniaimplementrii
politiciimonetareistructuriledincadruladministraiilorcentraledinaltestatemembre,cuatribuiindomeniullegislaieiprivindsupraveghereainstituiilordecredit,ainstituiilor
financiare,afirmelordeinvestiiiiasocietilordeasigurare.Dacesteposibil,seutilizeaznacestscopcanaleledecomunicareexistente.
(2) n situaia n care informaii care au fost furnizate deja altei autoriti competente sunt necesare Bncii Naionale a Romniei, n calitate de autoritate responsabil cu
supraveghereapebazconsolidat,aceastacontacteaz,dacesteposibil,autoritateacompetentrespectivpentruaevitaduplicarearaportrilorctrediverseleautoriti
implicatenprocesuldesupraveghere.
Seciuneaa2a
Cooperareacualteautoriticompetente
Art. 184. (1) Pentru a pune bazele i a facilita o supraveghere eficient, Banca Naional a Romniei, n calitate de autoritate responsabil cu supravegherea pe baz
consolidati/sauindividual,ncheieacorduriscrisedecoordonareicooperarecuautoritilecompetentedinaltestatemembre.
(2) Aceste acorduri pot prevedea c Banca Naional a Romniei, n calitate de autoritate responsabil cu supravegherea pe baz consolidat, poate reine n sarcina sa
atribuiisuplimentareipotincludeproceduriprivindprocesuldecizionalicooperareacucelelalteautoriticompetente.
Art.185.(1)BancaNaionalaRomniei,ncalitatedeautoritatecompetentresponsabilcuautorizareauneiinstituiidecredit,persoanjuridicromn,filialaunei
instituiidecreditdintrunaltstatmembru,poate,prinacorduribilaterale,sdelegeresponsabilitateadesupraveghereautoritiicompetentecareaautorizatisupravegheaz
societateamam,astfelnctresponsabilitilecerevinpeliniasupravegheriifilialeirespectivepotrivitprezenteiordonanedeurgensrevinacesteiadinurm.
(2)BancaNaionalaRomnieinotificComisieiEuropeneexistenaiconinutulacestoracorduri.
Art.186.(1)BancaNaionalaRomnieicoopereaznmodstrnscucelelalteautoriticompetente.nacestsens,pentruexercitareaatribuiilordesupravegherepebaz
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2

26/60

3/18/2015

BancaNaionalaRomnieiActlegislativ

individuali/sauconsolidatalerespectivelorautoriti,suntfurnizatelacereretoateinformaiilerelevanteidinoficiutoateinformaiileeseniale.
(2)Informaiileprevzutelaalin.(1)suntconsiderateesenialedacpotinfluenanmodsemnificativevaluareastabilitiifinanciareauneiinstituiidecreditsauauneiinstituii
financiaredintrunaltstatmembru.
(3)ncazulncareBancaNaionalaRomnieiesteautoritateresponsabilcusupraveghereapebazconsolidatauneiinstituiidecreditmamlanivelulUniuniiEuropene
sauauneiinstituiidecreditcontrolatdeosocietatefinanciarholdingmamlanivelulUniuniiEuropene,aceastafurnizeazautoritilorcompetentedinaltestatemembre,
care supravegheaz filialele acestor societimam, toate informaiile relevante. Pentru a determina gradul de detaliere al informaiilor relevante este luat n considerare
importanaacestorfilialencadrulsistemelorfinanciaredinrespectivelestatemembre.
(4)Informaiileesenialelacaresereferalin.(2)includ,nspecial,urmtoareleelemente:
a)identificareastructuriigrupului,atuturorinstituiilordecreditsemnificativedingrup,precumiaautoritilorcompetentealeinstituiilordecreditdingrup
b)procedurilepentrucolectareainformaiilordelainstituiiledecreditdingrupipentruverificareaacestorinformaii
c)evoluiilenefavorabilencadrulinstituiilordecreditsauncadrulaltorentitidingrup,carearputeaafectanmodsemnificativinstituiiledecreditdincadrulgrupului
d) principalele sanciuni i msurile excepionale luate de Banca Naional a Romniei, potrivit prevederilor prezentei ordonane de urgen, inclusiv cele constnd n
impunerea,potrivitart.226,auneicerinesuplimentaredecapital,precuminimpunereaoricreilimitrinutilizareaabordriiavansatedeevaluarepentrucalcululcerinelorde
capitalpentruacoperirearisculuioperaional.
Art. 187. Banca Naional a Romniei, n calitate de autoritate responsabil cu supravegherea pe baz individual a unei instituii de credit, persoan juridic romn,
controlate de o instituie de creditmam la nivelul Uniunii Europene, contacteaz, ori de cte ori este posibil, autoritatea competent cu exercitarea supravegherii pe baz
consolidatdacisuntnecesareinformaiireferitoarelaimplementareaabordrilorimetodologiilorprevzutenprezentaordonandeurgeninreglementrileemisen
aplicareaacesteia,informaiipecarerespectivaautoritatelearputeadeinedeja.
Art.188.(1) Banca Naional a Romniei se consult cu celelalte autoriti responsabile cu supravegherea pe baz individual i/sau consolidat a instituiilor de credit,
naintealuriiuneideciziicareesteimportantpentruexercitareaatribuiilordesupravegherealeautoritilorcompetenterespective.Consultareaarenvedereurmtoarele
elemente:
a)modificrinstructuraacionariatului,nstructuraorganizatoricideconducereainstituiilordecreditdintrungrup,carenecesitaprobaresauautorizaredinparteaBncii
NaionaleaRomniei
b)principalelesanciuniimsurileexcepionaleceurmeazafiluatedeBancaNaionalaRomniei,inclusivceleconstndnimpunerea,potrivitart.226,auneicerine
suplimentare de capital, precum i n impunerea oricrei limitri n utilizarea abordrii avansate de evaluare pentru calculul cerinelor de capital pentru acoperirea riscului
operaional.
(2)naplicareaprevederiloralin.(1)lit.b),autoritateacompetentresponsabilcusupraveghereapebazconsolidattrebuiesfieconsultatntoatecazurile.
(3)BancaNaionalaRomnieipoatedecidesnuconsultecelelalteautoritincazurideurgensaudacoastfeldeconsultarepoatepericlitaeficienadeciziilor.nacest
caz,BancaNaionalaRomnieiinformeazfrntrziereasupradeciziilorluatecelelalteautoriticompetente.
Seciuneaa3a
ColaborareantreBancaNaionalaRomnieiiComisiaNaionala
ValorilorMobiliareiatribuiileacestorautoritilanivelnaional
Art.189.(1)Pentruapunebazeleipentruafacilitaosupraveghereeficientlanivelnaionalainstituiilordecreditiasocietilordeserviciideinvestiiifinanciare,Banca
NaionalaRomnieiiComisiaNaionalaValorilorMobiliarencheieacorduriscrisedecoordonareicooperare.
(2) Aceste acorduri pot prevedea atribuii suplimentare n sarcina autoritii responsabile cu supravegherea pe baz consolidat i pot include proceduri privind procesul
decizional.
(3)BancaNaionalaRomniei,respectivComisiaNaionalaValorilorMobiliare,ncalitatedeautoritiresponsabilecuautorizareauneiinstituiidecredit,respectivaunei
societideserviciideinvestiiifinanciare,caresuntfilialealeuneiinstituiidecredit,persoanjuridicromn,saualeuneisocietideserviciideinvestiiifinanciarepersoan
juridicromn,potsidelegereciproc,pebazdeacord,responsabilitateadesupraveghereindividualafilialeirespective.Delegarearesponsabilitiisefacentotdeauna
ctreautoritateacompetentcusupraveghereaconsolidat.
Art.190.Pentruexercitareaatribuiilorlordesupravegherepebazindividuali/sauconsolidat,BancaNaionalaRomnieiiComisiaNaionalaValorilorMobiliarei
furnizeaz,lacerere,toateinformaiilerelevanteidinoficiutoateinformaiileeseniale.Prevederileart.186seaplicnmodcorespunztor.
Art.191.(1)BancaNaionalaRomnieiiComisiaNaionalaValorilorMobiliareseconsultreciproc,naintealuriiuneideciziicareesteimportantpentruexercitarea
atribuiilorlordesupravegherepebazindividuali/sauconsolidat.Consultareaarenvedereurmtoareleelemente:
a)modificrinstructuraacionariatului,nstructuraorganizatoricideconducereainstituiilordecredit,respectivasocietilordeserviciideinvestiiifinanciaredintrungrup,
carenecesitaprobaresauautorizaredinparteaBnciiNaionaleaRomniei,respectivaComisieiNaionaleaValorilorMobiliare
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2

27/60

3/18/2015

BancaNaionalaRomnieiActlegislativ

b)principalelesanciuniimsurileexcepionaleceurmeazafiluatedeBancaNaionalaRomniei,respectivdeComisiaNaionalaValorilorMobiliare,inclusivcele
constndnimpunerea,potrivitart.226,auneicerinesuplimentaredecapital,precumiaoricreilimitrinutilizareaabordriiavansatedeevaluarepentrucalcululcerinelor
decapitalpentruacoperirearisculuioperaional.
(2)BancaNaionalaRomnieisauComisiaNaionalaValorilorMobiliarepoatesnundeplineasccerinareferitoarelaconsultareaprealabil,prevzutlaalin.(1),n
cazurideurgensaudacoastfeldeconsultarepoatepericlitaeficienadeciziilor.nacestcaz,seprocedeazlainformareafrntrziereaceleilalteautoritiasupradeciziilor
luate.
Art.192.BancaNaionalaRomniei,ncalitatedeautoritateresponsabilcusupraveghereapebazconsolidatainstituiilordecreditmamlanivelulRomnieiia
instituiilordecredit,persoanejuridiceromne,controlatedesocietifinanciareholdingmamlanivelulRomniei,respectivComisiaNaionalaValorilorMobiliarencalitate
deautoritateresponsabilcusupraveghereapebazconsolidatafirmelordeinvestiiimamlanivelulRomnieiauurmtoareleatribuii:
a)coordoneaz,lanivelnaional,colectareaidiseminareainformaiilorrelevantesauesenialencondiiiledesfurriinormaleaactivitiiinsituaiideurgen
b)planificicoordoneazactivitiledesupravegherelanivelnaional,ncondiiiledesfurriinormaleaactivitiiinsituaiideurgen,inclusivnlegturcuactivitile
prevzutelaart.166,colaborndnacestsens.
Art.193.(1)ncazulcererilorpentruobinereaaprobriinvedereautilizriimodelelorinternepentrucalcululcerinelordecapital,depusedeoinstituiedecreditmamla
nivelulRomnieiifilialeleacesteia,dintrecarecelpuinosocietatedeserviciideinvestiiifinanciare,respectivdepusedeofirmdeinvestiiimamlanivelulRomnieii
filialeleacesteia,dintrecarecelpuinoinstituiedecreditpersoanjuridicromnsaudepusempreundefilialele,instituiidecreditifirmedeinvestiii,aleuneisocieti
financiare holdingmam la nivelul Romniei, atunci cnd entitile de mai sus sunt exclusiv persoane juridice romne, Banca Naional a Romniei i Comisia Naional a
ValorilorMobiliarecoopereazpentruadecidesaunuaprobarea,precumitermeniiicondiiilencareaceastaseacord,dacestecazul.
(2)Oricecerereformulatncondiiileprevzutelaalin.(1)trebuiedepusdoarlaBancaNaionalaRomnieisaudoarlaComisiaNaionalaValorilorMobiliare,dupcaz,
ncalitateaacestoradeautoritateresponsabilcusupraveghereapebazconsolidat.
(3)BancaNaionalaRomnieiiComisiaNaionalaValorilorMobiliaretrebuiesdepundiligenelenecesarepentruaajungelaodeciziecomunntruntermende6luni.
Deciziacomuntrebuiemotivatnscrisicomunicatsolicitantuluidectreautoritateacompetentcusupraveghereapebazconsolidat.
(4) Termenul de 6 luni prevzut la alin. (3) ncepe s curg de la momentul primirii cererii de aprobare, nsoit de documentaia complet. Autoritatea competent cu
supraveghereapebazconsolidattransmitefrntrzierecerereaprimitpotrivitalin.(2),autoritiicompetentecusupravegherealanivelindividual.
(5)ncazulncarenuseajungelaodeciziecomunnprivinacereriidepusepotrivitalin.(3),autoritateacompetentcusupraveghereapebazconsolidatdecidesingurcu
privire la cererea depus. Decizia adoptat este definitiv i trebuie motivat n scris, lund n considerare i punctul de vedere i rezervele exprimate de cealalt autoritate
competentdinRomniapeparcursulperioadeide6luniitrebuiecomunicatsolicitantuluiiacesteiautoritidectreautoritatearesponsabilcusupraveghereapebaz
consolidat.
(6)Deciziileluatenconformitatecuprevederilealin.(3)iceleluatedeautoritatearesponsabilcusupraveghereapebazconsolidatnsituaiancarenusaajunslao
deciziecomunsuntdefinitiveiopozabileceleilalteautoritiitrebuieaplicatenmodcorespunztordectreaceasta,prinacordareaaprobriirespectivelormodele.
Seciuneaa4a
Furnizareadeinformaii
Art. 194.(1) Dac societateamam a uneia sau a mai multor instituii de credit, persoane juridice romne, este societate holding cu activitate mixt, Banca Naional a
Romnieisolicitsocietiiholdingcuactivitatemixtifilialeloracesteia,inclusivnsituaiancaresuntsituatepeteritoriulunuialtstatmembru,directsauprinintermediul
instituiilordecreditfiliale,oriceinformaiicarearputeafirelevantepentruscopulsupravegheriiinstituiilordecredit,persoanejuridiceromne,filialealesocietiiholdingcu
activitatemixt.
(2)Osocietateholdingcuactivitatemixt,persoanjuridicromn,ifilialeleacesteia,persoanejuridiceromne,trebuiesfurnizezeinformaiidenaturacelorprevzutela
alin.(1),attlasolicitareaBnciiNaionaleaRomniei,ncalitatedeautoritateresponsabilcuautorizareaisupraveghereauneiinstituiidecredit,persoanjuridicromn,
filialasocietiiholdingcuactivitatemixt,ctilasolicitareaautoritiiresponsabilcuautorizareaisupraveghereauneiinstituiidecreditdintrunaltstatmembru,filiala
societiiholdingcuactivitatemixt.
Art.195.BancaNaionalaRomnieipoateefectuainspecii,pentruaverificainformaiilefurnizatedesocietileholdingcuactivitatemixtifilialeleacestora,directsauprin
intermediulunorterepersoanemputernicitenacestscop.Dacsocietateaholdingcuactivitatemixtsauunadintrefilialeleacesteiaesteosocietatedeasigurarepoatefi
utilizatiproceduraprevzutlaart.202.Dacsocietateaholdingcuactivitatemixtsauunadintrefilialeleacesteiaausediulntrunaltstatmembru,verificareainformaiilorse
efectueazpotrivitproceduriiprevzutelaart.203.
Seciuneaa5a
Societilefinanciareholding
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2

28/60

3/18/2015

BancaNaionalaRomnieiActlegislativ

Art.196.(1)Conducereaoperativauneisocietifinanciareholdingpersoanjuridicromntrebuiesfieasiguratdecelpuin2persoane,caresaibreputaieadecvat
iexperiensuficientpentruaexercitaaceleatribuii.
(2)Societilefinanciareholdingprevzutelaalin.(1)trebuiesnotificeBnciiNaionaleaRomnieincalitatedeautoritateresponsabilcuexercitareasupravegheriipebaz
consolidat,numireanfuncieapersoanelorprevzutelaalin.(1),ncondiiilestabiliteprinreglementrileemisenaplicareaprezenteiordonanedeurgen.
(3)BancaNaionalaRomnieiurmretenpermanenndeplinireacerinelordelaalin.(1),dispunndmsurilesausanciunilecareseimpunncazdenerespectarea
acestora,prevzutelaart.204.
Art.197.DispoziiileCapitoluluiIVdinTitlulII,ParteaI,precumireglementrileaplicabileinstituiilordecredit,emisedeBancaNaionalaRomnieintemeiulprevederilor
Legiicontabilitiinr.82/1991,republicat,seaplicnmodcorespunztorisocietilorfinanciareholdingpersoanejuridiceromnecaresuntsocietimamaleunorinstituii
decreditcesuntsupravegheatelanivelconsolidatdeBancaNaionalaRomnieincalitatedeautoritatecompetentsaudectreoautoritatecompetentdintrunaltstat
membru,pentrusituaiilefinanciareanualeconsolidate.
Seciuneaa6a
Tranzaciileintragrupcusocietileholdingcuactivitatemixt
Art.198.Fraseaduceatingerecerinelorprudenialereferitoarelaexpunerilemari,dacsocietateamamauneiasaumaimultorinstituiidecredit,persoanejuridice
romne,esteosocietateholdingcuactivitatemixt,BancaNaionalaRomnieiexercitosupravegheregeneralatranzaciilordintrerespectiveleinstituiidecredit,pedeo
parte,isocietateaholdingcuactivitatemixtifilialeleacesteia,pedealtparte,ncondiiilestabiliteprinreglementrileemisenaplicareaprezenteiordonanedeurgen.
Seciuneaa7a
Msuridefacilitareasupravegheriipebazconsolidat
Art.199.Entitileinclusenariadecuprindereaconsolidriiprudeniale,societileholdingouactivitatemixtifilialeleacestora,saufilialeleprevzutelaart.180alin.(3)
trebuiesicomunicereciprocoriceinformaiicarearputeafirelevantepentruscopurilesupravegheriiindividualei/saupebazconsolidat.
Art. 200. (1) Banca Naional a Romniei, n calitate de autoritate competent cu supravegherea pe baz consolidat, solicit entitilor incluse n aria de cuprindere a
consolidriiprudeniale,oriceinformaiicarearputeafirelevantepentruscopulsupravegheriipebazconsolidatainstituiilordecredit,persoanejuridiceromne.
(2)Entitile,persoanejuridiceromne,inclusenariadecuprindereaconsolidriiprudenialeauneiinstituiidecredit,trebuiesfurnizeze,lacerere,oriceinformaiicarear
puteafirelevantepentruscopurilesupravegheriipebazconsolidatexercitatedeBancaNaionalaRomnieisaudeoautoritatecompetentdintrunaltstatmembru.
(3)ncazulncaresocietateamamioricaredintrefilialeleacesteia,instituiidecredit,suntsituatenstatemembrediferite,iarcelpuinunaestepersoanjuridicromn,
BancaNaionalaRomnieicomunic,ncondiiidereciprocitate,autoritilorcompetentedincelelaltestatemembretoateinformaiilerelevantecarepotpermitesaufacilita
exercitareasupravegheriipebazconsolidat.
(4)ncazulncaresocietateamamaresediulpeteritoriulunuialtstatmembru,iarBancaNaionalaRomnieiexercitsupraveghereapebazconsolidat,aceastapoate
cereautoritiicompetentedinrespectivulstatmembrussolicitesocietiimamoriceinformaiicarearputeafirelevantepentruscopurilesupravegheriipebazconsolidati
sletransmitBnciiNaionaleaRomniei.
(5)ncazulncaresocietateamamaresediulnRomnia,iarBancaNaionalaRomnieinuexercitsupraveghereapebazconsolidat,aceastadinurmlacererea
autoritii competente responsabile cu exercitarea supravegherii pe baz consolidat solicit societiimam orice informaii care ar putea fi relevante pentru scopurile
supravegheriipebazconsolidatiletransmiterespectiveiautoriti.
(6)Colectareaideinereadeinformaiipotrivitdispoziiiloralin.(1),(4)i(5)nuimplicnniciunfelobligaiapentruBancaNaionalaRomnieideaexercitaunrolde
supravegherepebazindividualasocietilorfinanciareholding,ainstituiilorfinanciaresauasocietilorprestatoaredeserviciiauxiliare.
Art.201.(1)BancaNaionalaRomnieicomunicautoritilorcompetentedincelelaltestatemembre,ncondiiidereciprocitate,informaiileprevzutelaart.194.
(2)Colectareaideinereadeinformaiipotrivitalin.(1)nuimplicnniciunfelobligaiapentruBancaNaionalaRomnieideaexercitaunroldesupravegherepebaz
individualasocietilorholdingcuactivitatemixt,afilialeloracestoracarenusuntinstituiidecreditsauafilialelorprevzutelaart.80alin.(3).
Art.202.(1)ncazulncareoinstituiedecredit,osocietatefinanciarholdingsauosocietateholdingcuactivitatemixtcontroleazunasaumaimultefiliale,caresunt
societideasiguraresaualteentiticarefurnizeazserviciideinvestiiifinanciare,caresuntsupuseautorizrii,BancaNaionalaRomnieicoopereazcuComisiaNaional
aValorilorMobiliareicuComisiadeSupraveghereaAsigurrilor,precumicuautoritiledinaltestatemembre,responsabilecusupraveghereasocietilordeasiguraresaua
altor entiti care furnizeaz servicii de investiii financiare. Fr a se aduce atingere responsabilitilor Bncii Naionale a Romniei, aceasta furnizeaz celorlalte autoriti
menionateoriceinformaiecarearfacilitandeplinireaatribuiilorcelerevinicarearpermitesupraveghereaactivitiiiasituaieifinanciaregeneraleaentitilorpecarele
supravegheaz.
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2

29/60

3/18/2015

BancaNaionalaRomnieiActlegislativ

(2) Informaiile primite de Banca Naional a Romniei n cadrul supravegherii pe baz consolidat precum i orice schimb de informaii la care aceasta particip, potrivit
prezenteiordonanedeurgen,suntsupuseobligaieidepstrareasecretuluiprofesionalconformdispoziiilorCapitoluluiVdinTitlulIII,ParteaI.
(3)BancaNaionalaRomniei,ncalitatedeautoritateresponsabilpentruexercitareasupravegheriipebazconsolidat,ntocmeteolistasocietilorfinanciareholding
mamlanivelulRomniei,careestetransmisautoritilorcompetentedincelelaltestatemembreiComisieiEuropene.
Art.203.(1)Dacnaplicareaprevederilorprezenteiordonanedeurgeniareglementriloremisenaplicareaacesteia,BancaNaionalaRomnieidorete,nanumite
cazuri,sverificeinformaiileprivitoarelaoinstituiedecredit,osocietatefinanciarholding,oinstituiefinanciar,osocietateprestatoaredeserviciiauxiliare,osocietateholding
cuactivitatemixt,ofilialdetipulcelorprevzutelaart.194sauofilialdetipulcelorprevzutelaart.180alin.(3),situatentrunaltstatmembru,aceastasolicitautoritilor
competentedinrespectivulstalmembruefectuareaverificrii.
(2)Verificareaprevzutlaalin.(1)poatefiefectuatfiedectreautoritateacompetentdinrespectivulstatmembru,fie,cuacordulacesteia,dectreBancaNaionala
Romniei.BancaNaionalaRomnieipoateefectuaverificareanmoddirectsauprinintermediulunuiauditorfinanciarsauexpertmputernicitnacestscop.
(3)Cndnuefectueazverificareaeansi,BancaNaionalaRomnieipoateparticipalaverificareaefectuatdeautoritateacompetentdinrespectivulstatmembru.
(4)ncazulncareBancaNaionalaRomnieiprimeteosolicitarereferitoarelaverificarea,pentruaspectedeterminate,ainformaiilorprivindentitileprevzutelaalin.(1),
situatenRomnia,aceasta,nlimitelecompetenelorceirevin,fieefectueazverificareanmoddirect,fiepermiteautoritiicompetentesolicitantesauunuiauditorfinanciarsau
expert mputernicit s efectueze verificarea. Autoritatea competent solicitant poate, dac nu efectueaz verificarea ea nsi, s participe la verificarea efectuat de Banca
NaionalaRomniei.
Art. 204. (1) n cazul n care o societate financiar holding, o societate holding cu activitate mixt sau persoanele care asigur conducerea operativ a acestora nu se
conformeaz dispoziiilor art. 166 i art. 176203 i ale reglementrilor sau msurilor adoptate n aplicarea prezentei ordonane de urgen, Banca Naional a Romniei, n
calitatedeautoritateresponsabilcusupraveghereapebazconsolidat,poatedispune,nceeacepriveterespectivasocietate,urmtoarelemsuri,prevzutelalit.a)c),sau
sanciuni,prevzutelalit.d)h):
a)ncheiereaunuiacordcuadministratoriisocietii,carescuprindunprogramdemsurideremediere
b)solicitareadeinformaiiauditoruluifinanciar
c)dispunereanlocuiriiauditoruluifinanciardectresocietate
d)avertismentscris
e)suspendareadinfuncieauneiasauamaimultorpersoanecareasigurconducereaoperativasocietii
f)dispunereanlocuirii,dectresocietateafinanciarholdingsaudectresocietateaholdingcuactivitatemixt,dupcaz,apersoanei/persoanelorcareasigurconducerea
operativasocietii
g)amendaplicatsocietii,ntre0,05%i1%dincapitaluliniialminimreglementatalinstituiei,filialasocietiifinanciareholdingsauasocietiiholdingcuactivitatemixt,
supusesupravegheriipebazconsolidatsauindividual
h) amend aplicat persoanelor care asigur conducerea operativ a societii, ntre 16 remuneraii nete, conform nivelului acestora n luna precedent datei la care sa
constatatfapta.
(2)Cuantumulamenziitrebuiesfieraportatlagravitateafapteisvrite.Amenzilencasatesefacvenitlabugetuldestat.
(3)Peperioadasuspendriidinfuncie,dispusdeBancaNaionalaRomnieinbazaalin.(1)lit.e),seasigurdectresocietateafinanciarholding,respectivdectre
societateaholdingcuactivitatemixtdesemnarea,curespectareaprevederilorart.196,auneipersoanecaresasigureinterimarconducereaoperativ.
Art.205.BancaNaionalaRomnieicoopereazcucelelalteautoriticompetenteimplicatepentrucamsurilesausanciunileluatepotrivitprevederilorprezenteiordonane
de urgent, mpotriva societilor financiare holding, a societilor holding cu activitate mixt, sau a persoanelor care asigur conducerea operativ a acestora, s produc
efectele urmrite, mai ales n cazul n care o societate financiar holding, respectiv o societate holding cu activitate mixt, avnd sediul social pe teritoriul Romniei, au
administraiacentralsausediulprincipalpeteritoriulaltuistatmembru.
Seciuneaa8a
Societimamnstatetere
Art.206.(1)ncazulncareoinstituiedecredit,persoanjuridicromn,carearedreptsocietatemamoinstituiedecreditsauosocietatefinanciarholdingcusediulntr
unstatter,nufaceobiectulsupravegheriipebazconsolidatexercitatdeoautoritatecompetentdintrunstatmembru,BancaNaionalaRomnieiverificdacinstituiade
creditrespectivestesupusuneisupravegheripebazconsolidatexercitatdeautoritateacompetentdinstatulter,echivalentcuceaguvernatdeprincipiileprevzuten
prezentaordonandeurgen.
(2) Verificarea este efectuat la solicitarea societiimam sau a oricrei entiti reglementate i autorizate ntrun stat membru sau din oficiu, de ctre Banca Naional a
Romniei,dac,potrivitdispoziiilorart.207,aceastaarfiautoritatearesponsabilcusupraveghereapebazconsolidat.BancaNaionalaRomnieiseconsultcucelelalte
autoriticompetenteimplicate.
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2

30/60

3/18/2015

BancaNaionalaRomnieiActlegislativ

(3)Pentruefectuareaverificriipotrivitprevederiloralin.(1),BancaNaionalaRomnieiarenvedereprincipiilegeneraledeevaluareaechivaleneisupravegheriipebaz
consolidat exercitate de autoritile competente din state tere asupra instituiilor de credit avnd societatemam ntrun stat ter, principii elaborate de Comitetul European
BancarlasolicitareaComisieiEuropene.BancaNaionalaRomnieiconsultComitetulEuropeanBancarnaintealuriiuneidecizii.
Art.207.(1)nabsenauneisupravegheriechivalentepotrivitart.206,prevederilereferitoarelasupraveghereapebazconsolidatcuprinsenprezentaordonandeurgen
inreglementrileemisenaplicareaacesteiaseaplic,prinanalogie,instituieidecreditprevzutelaart.206alin.(1)sauBancaNaionalaRomnieipoatesaplicealte
tehnicidesupraveghereadecvatepentruatingereaobiectivelorsupravegheriipebazconsolidatainstituieidecredit.
(2)BancaNaionalaRomniei,nsituaiancarearfiautoritatecompetentcusupraveghereapebazconsolidatdecideaplicareatehnicilordesupravegherealternative
prevzutelaalin.(1),dupconsultareacucelelalteautoriticompetenteimplicate.
(3)nsituaiaprevzutlaalin.(2),BancaNaionalaRomnieipoatesolicitaconstituireauneisocietifinanciareholdingcusediulcentralpeteritoriulRomnieisaualaltui
stat membru i, n situaia n care, dup constituirea acesteia rmne autoritate competent cu supravegherea pe baz consolidat, aplic prevederile referitoare la
supraveghereapebazconsolidatpoziieiconsolidatearespectiveisocietifinanciareholding.
(4)Tehniciledesupravegheretrebuiespermitatingereaobiectivelorsupravegheriipebazconsolidat,potrivitprezenteiordonanedeurgenireglementriloremisen
aplicareaacesteiaitrebuiesfiecomunicatecelorlalteautoriticompetenteimplicateiComisieiEuropene.
CAPITOLULIII
Supraveghereainstituiilordecreditdinaltestatemembrecare
desfoaractivitatenRomnia
Art.208.(1)Supraveghereaprudenialainstituiilordecreditdinaltestatemembre,inclusivnceeacepriveteactivitiledesfuratepeteritoriulRomniei,ncondiiile
prevzutenCapitolulIVdinTitlulI,ParteaI,seasigurdeautoritateacompetentdinstatulmembrudeorigine,fraseaduceatingerecompetenelorBnciiNaionalea
Romnieiprevzutedeprezentaordonanadeurgen.
(2)Dispoziiilealin.(1)numpiedicexercitareasupravegheriipebazeconsolidatepotrivitprezenteiordonanedeurgen.
Art.209.(1)BancaNaionalaRomnieiasigur,ncooperarecuautoritilecompetentedinstatelemembredeorigine,supraveghereacerinelordelichiditatelanivelul
sucursalelordinRomniaaleinstituiilordecreditdinaltestatemembre.
(2)FraseaduceatingeremsurilorntreprinsenvedereaconsolidriiSistemuluiMonetarEuropean,BancaNaionalaRomnieiarecompetenedeplinenstabilirea
msurilornecesarepentruimplementareapoliticiisalemonetare.Prinastfeldemsurinupoatefiinstituituntratamentdiscriminatorsaurestrictivpeconsiderentelegatedefaptul
coinstituiedecreditesteautorizatnaltstatmembru.
Art.210.(1) Pentru supravegherea prudenial a instituiilor de credit dintrun alt stat membru, care desfoar activitate n Romnia, n special printro sucursal, Banca
NaionalaRomnieicolaboreazcuautoritilecompetentedinstatulmembrudeorigineidinaltestatemembrencareinstituiadecreditdesfoaractivitate.
(2)ncadrulcolaborriiprevzutelaalin.(1),seasigurschimbuldeinformaiincondiiileprevzutelaart.173alin.(2),careseaplicnmodcorespunztor.
Art. 211.(1) Autoritatea competent din statul membru de origine al unei instituii de credit poate realiza verificarea informaiilor primite potrivit art. 210 alin. (2) la sediul
sucursaleidinRomniaainstituieidecredit.Verificareapoatefirealizatdirectsauprinintermediulunorterepersoanemputernicitenacestscopicuinformareaprealabila
BnciiNaionaleaRomniei.
(2)AutoritateacompetentdinstatulmembrudeoriginepoatesolicitaBnciiNaionaleaRomnieisefectuezeverificrilasediulsucursaleidinRomniaauneiinstituiide
creditautorizatnstatulmembrurespectiv,cazncareBancaNaionalaRomnieiprocedeazlaefectuareaacesteiverificri,nmoddirectsauprinintermediuluneitere
persoanemputernicitenacestsens.Autoritateacompetentsolicitantpoateparticipalaefectuareaverificriirespective,dacnuorealizeazeansipotrivitalin.(1).
(3) Dispoziiile alin. (1) i (2) nu afecteaz dreptul Bncii Naionale a Romniei de a efectua verificri asupra sucursalelor nfiinate pe teritoriul Romniei, n exercitarea
competenelorceirevinpotrivitprezenteiordonanedeurgen.
CAPITOLULIV
SupraveghereasucursalelordinRomniaaleinstituiilor
decreditdinstatetere
Art.212.(1)PentrusupraveghereaactivitiidinRomniaasucursalelorinstituiilordecreditdinstatetere,BancaNaionalaRomnieicoopereazcuautoritilecompetente
dinacestestate.nacestsens,BancaNaionalaRomnieincheieacorduridecooperarecuautoritateacompetentdinstatulterdeoriginealinstituieidecredit.Prinaceste
acordurisestabilesccelpuincondiiilencareserealizeazschimbuldeinformaii,curespectareadispoziiilorprivindsecretulprofesional.
(2)LaverificrileefectuatelasediulsucursaleidinRomniaainstituieidecreditdinstatulterpotparticipaireprezentaniaiautoritiicompetentedinstatulterdeorigine,
conformacordurilordecooperarencheiatedeBancaNaionalaRomnieicuautoritatearespectiv.
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2

31/60

3/18/2015

BancaNaionalaRomnieiActlegislativ

Art.213.Dispoziiileart.164171seaplicnmodcorespunztorpentrurealizareasupravegheriisucursalelordinRomniaaleinstituiilordecreditdinstateteredectre
BancaNaionalaRomniei.
CAPITOLULV
Schimbuldeinformaiiisecretulprofesional
Art.214.(1)Membriiconsiliuluideadministraie,salariaiiBnciiNaionaleaRomniei,precumiauditoriifinanciarisauexperiinumiideBancaNaionalaRomnieipentru
efectuareadeverificrilasediulinstituiilordecredit,potrivitprevederilorart.170,suntobligaispstrezesecretulprofesionalasupraoricreiinformaiiconfidenialedecareiau
cunotinncursulexercitriiatribuiilorlor.MembriiconsiliuluideadministraieisalariaiiBnciiNaionaleaRomnieisuntobligaispstrezesecretulprofesionalidup
ncetareaactivitiincadrulbncii.
(2) Persoanele prevzute la alin. (1) nu pot divulga informaii confideniale niciunei persoane sau autoriti, cu excepia furnizrii acestor informaii n form sumar sau
agregat,astfelnctinstituiadecreditsnupoatfiidentificat.
(3)Dacoinstituiedecreditafostdeclaratnfalimentsauestesupuslichidriiforate,informaiileconfidenialecarenusereferlateriiimplicainaciunidesalvgardarea
instituieidecreditpotfidivulgatencadrulprocedurilorcivilesaucomerciale.
(4)Dispoziiilealin.(1)(3)nuaducnniciunfelatingereprevederilorlegislaieipenalepotrivitcrorasepoateimpunedivulgareadeinformaiiconfidenialenanumitesituaii.
Art.215.(1)BancaNaionalaRomnieipoatesschimbeinformaiicuautoriticompetentedincelelaltestatemembre,potrivitprevederilorprezenteiordonanedeurgeni
alealtoractenormativeaplicabileinstituiilordecredit.
(2)InformaiileprimitedeBancaNaionalaRomnieipotrivitprevederiloralin.(1)suntsupusecerinelorreferitoarelasecretulprofesionalprevzutelaart.214.
(3)BancaNaionalaRomnieipoatefurnizainformaiiautoritilorcompetentedinaltestatemembre,potrivitdispoziiiloralin.(1),dacinformaiileprimitederespectivele
autoritisuntsupuseunorcerinedepstrareasecretuluiprofesionalsimilarecelorprevzutelaart.214.
Art.216.BancaNaionalaRomnieipoateutilizainformaiileprimitepotrivitart.214iart.215doarnexercitareaatribuiilorsaledesupraveghereainstituiilordecrediti
numainurmtoarelesituaii:
a)examinareandepliniriicondiiilordeautorizareainstituiilordecreditifacilitareaverificrii,pebazindividuali/sauconsolidat,acondiiilordedesfurareaactivitii
instituiilordecredit,nspecialcuprivirelalichiditate,solvabilitate,expunerimari,proceduriadministrativeicontabileimecanismedecontrolintern
b)aplicareadesanciuni
c)contestareaacteloremisedeBancaNaionalaRomniei
d)ncadrulunorprocedurijudiciareiniiatenbazaprevederilorart.275alin.(2)sauaprevederiloraltorlegiaplicabileinstituiilordecredit.
Art.217.(1)BancaNaionalaRomnieipoatencheiaacorduridecolaborarereferitoarelaschimbuldeinformaiicuautoritilecompetentedinstateteresaucualteautoriti
oriorganismedinstatetereprevzutelaart.218220,ncondiiilencareinformaiilefurnizatesuntsupuseunorcerinedepstrareasecretuluiprofesionalcelpuinechivalente
celorprevzutelaart.214.Schimbuldeinformaiitrebuiesfiecircumscrisscopuluindepliniriiatribuiilordesupravegherealeautoritilorsauorganismelormenionate.
(2)InformaiileprimitedeBancaNaionalaRomnieidelaoautoritatecompetentdintrunaltstatmembrupotfifurnizatepotrivitprevederiloralin.(1)numaicuacordulexpres
alrespectiveiautoritii,dacestecazul,doarpentruscopurilepentrucareacordulafostobinut.
Art.218.(1)BancaNaionalaRomnieipoatesschimbeinformaiicu:
a)autoritileresponsabilecusupraveghereaaltororganizaiifinanciare,asocietilordeasigurareiapieelorfinanciaredinRomniaidincelelaltestatemembre
b)organismeledinRomniaidincelelaltestatemembre,implicatenfalimentulilichidareainstituiilordecredit,precuminalteprocedurisimilare
c)auditoriifinanciari,dinRomniaidincelelaltestatemembre,aiinstituiilordecreditiaialtorinstituiifinanciare.
(2)Autoritile,organismeleiauditoriifinanciaridinRomnia,prevzuilaalin.(1)potsschimbeinformaiicuautoriticompetentedincelelaltestatemembre.
(3)Schimbuldeinformaiiprevzutlaalin.(1)i(2)arenvedereexercitareaatribuiilordesupravegherealeBnciiNaionaleaRomniei,aleautoritilorcompetentedinalte
statemembreialeautoritilor,organismeloriauditorilorfinanciariprevzuilaalin.(1).
(4) Banca Naional a Romniei poate s furnizeze organismelor care administreaz scheme de garantare a depozitelor din Romnia i din alte state membre informaii
necesareexercitriifunciiloracestora.
(5)Informaiileprimitedeautoritile,organismeleiauditoriifinanciaridinRomniapotrivitprevederiloralin.(1)i(3)suntsupusecerinelorreferitoarelasecretulprofesional
prevzutelaart.214.
(6) Banca Naional a Romniei schimb informaii cu autoritile, organismele i auditorii financiari din alte state membre, potrivit prevederilor alin. (1) i (3), numai dac
informaiileprimitederespectiveleautoriti,organismesaudeauditoriifinanciarisuntsupuseunorcerinedepstrareasecretuluiprofesionalsimilarecelorprevzutelaart.214.
(7)Autoritile,organismeleiauditoriifinanciaridinRomniaschimbinformaiicuautoritilecompetentedinaltestatemembre,potrivitprevederiloralin.(2)i(3),numaidac
informaiileprimitederespectiveleautoriticompetentesuntsupuseunorcerinedepstrareasecretuluiprofesionalsimilarecelorprevzutelaart.214.
Art.219.(1)BancaNaionalaRomnieipoateschimbainformaiicuautoritidinRomniasaudinaltestatemembre,responsabilecu:
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2

32/60

3/18/2015

BancaNaionalaRomnieiActlegislativ

a)supraveghereaorganismelorimplicatenfalimentulilichidareainstituiilordecreditsaunalteprocedurisimilare
b)supraveghereaauditorilorfinanciariaiinstituiilordecredit,aifirmelordeinvestiii,aisocietilordeasigurareiaialtorinstituiifinanciare.
(2)Schimbuldeinformaiiprevzutlaalin.(1)serealizeazcurespectareaurmtoarelorcondiii:
a)informaiiletrebuiesfiedestinatendepliniriiatribuiilordesupraveghereprevzutelaalin.(1)
b)informaiileprimitedeautoritiledinRomniasuntsupusecerinelorreferitoarelasecretulprofesionalprevzutelaart.214,respectivinformaiileprimitedeautoritiledin
altestatemembresuntsupuseunorcerinedepstrareasecretuluiprofesionalsimilarecelorprevzutelaart.214
c)dacinformaiileprovindelaoautoritatecompetentdintrunaltstatmembru,elepotfifurnizatepotrivitalin.(1)numaicuacordulexpresalacesteiautoritiidoarn
scopurilepentrucareacestacordafostobinut.
(3)AutoritiledinRomniaprevzutelaalin.(1)potschimbainformaiicuautoritilecompetentedinaltestatemembre,curespectareacondiiilorprevzutelaalin.(2).
Art.220.(1)nscopulntririistabilitiisistemuluifinanciar,inclusivintegritiiacestuia,BancaNaionalaRomnieipoateschimbainformaiicuautoritilesauorganismele
dinRomniasaudincelelaltestatemembrecucompetenelegalendomeniuldepistriiiinvestigriinclcrilorlegislaieiprivindsocietilecomerciale.
(2)Schimbuldeinformaiiprevzutlaalin.(1)serealizeazcurespectareaurmtoarelorcondiii:
a)informaiiletrebuiesfiedestinateexercitriicompetenelorprevzutelaalin.(1)
b)informaiileprimitedeautoritilesauorganismeledinRomniasuntsupusecerinelorreferitoarelasecretulprofesionalprevzutelaart.214,respectivinformaiileprimitede
autoritilesauorganismeledinaltestatemembresuntsupuseunorcerinedepstrareasecretuluiprofesionalsimilarecelorprevzutelaart.214
c)dacinformaiileprovindelaoautoritatecompetentdintrunaltstatmembru,elepotfifurnizatepotrivitalin.(1)numaicuacordulexpresalacesteiautoritiidoarn
scopurilepentrucareacordulafostobinut,dacacestavizeazfurnizareadeinformaiidoarnanumitescopuri.
(3)AutoritilesauorganismeledinRomniaavndcompeteneleprevzutelaalin.(1)potschimbainformaiicuautoritilecompetentedinaltestatemembre,curespectarea
condiiilorprevzutelaalin.(2),inclusivnsituaiancareacesteautoritisauorganismedesfoaractivitateadedetectareiinvestigarecuajutorulunorpersoaneanume
desemnatenacestscop,carenuaucalitateadeangajatnsectorulpublic.
(4) Autoritile sau organismele din Romnia, prevzute la alin. (1) comunic autoritilor competente care le furnizeaz informaii, numele i responsabilitile precis
determinatealepersoanelorcroralisetransmitrespectiveleinformaii.
Art.221.MinisterulFinanelorPublicetransmiteComisieiEuropeneicelorlaltestatemembrenumeleautoritilordinRomniacarepotprimiinformaiipotrivitprevederilorart.
219i220.
Art.222.(1)nexercitareaatribuiilordesupraveghereainstituiilordecredit,BancaNaionalaRomnieipoatetransmiteurmtoarelorautoritiinformaiidestinatendeplinirii
atribuiiloracestora:
a)bncicentraleialteorganismecufunciisimilare,ncalitatedeautoritimonetare
b)dacestecazul,altorautoritipubliceresponsabilecumonitorizareasistemelordepli.
(2)BancaNaionalaRomnieipoateprimiinformaiidelaautoritileprevzutelaalin.(1),nmsurancareisuntnecesarensituaiileprevzutelaart.216.
(3)nndeplinireaatribuiilorsalencalitatedeautoritatemonetariacelorprivindmonitorizareasistemelordepli,BancaNaionalaRomnieipoatetransmiteautoritilor
competentedincelelaltestatemembreinformaiicarelearfinecesarerespectivelorautoritinsituaiisimilarecelorprevzutelaart.216.
(4)Informaiileprimitepotrivitprevederiloralin.(2)suntsupusecerinelorreferitoarelasecretulprofesionalprevzutelaart.214.
(5)BancaNaionalaRomnieifurnizeazinformaiipotrivitprevederiloralin.(1)numaidacinformaiileprimitederespectiveleautoritisuntsupuseunorcerinedepstrare
asecretuluiprofesionalsimilarecelorprevzutelaart.214.
Art.223.(1)BancaNaionalaRomnieipoatesfurnizezeinformaiilelacaresereferprevederileart.214217caselordecompensaresaualtorstructurisimilareconstituite
nconformitatecuprevederilelegiinvedereaasigurriiserviciilordecompensareidecontarepentruoricepiadinRomnia,dacconsidercestenecesarscomunice
acesteinformaiinscopulasigurriifuncionriicorespunztoarearespectivelorstructuri,avndnvedereriscurilecaparticipaniipepiasnuindeplineascobligaiilede
plat.
(2)Informaiileprimitepotrivitprevederiloralin.(1)suntsupusecerinelorreferitoarelasecretulprofesionalprevzutelaart.214.
(3) n situaiile prevzute la alin. (1), informaiile primite potrivit dispoziiilor art. 215 nu pot fi divulgate de Banca Naional a Romniei fr acordul expres al autoritii
competentedelacaresauprimit.
CAPITOLULVI
CerinedepublicarepentruBancaNaionalaRomniei
Art.224.(1)BancaNaionalaRomnieitrebuiesfacpubliceurmtoareleinformaii:
a)textullegilorireglementriloradoptatendomeniulreglementriiprudenialeainstituiilordecreditialinstruciuniloriprecizriloremisenaplicareaacestora
b)moduldeexercitareaopiunilorprevzutenlegislaiacomunitarndomeniu
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2

33/60

3/18/2015

BancaNaionalaRomnieiActlegislativ

c) criteriile generale i metodologiile utilizate pentru analizarea cadrului de administrare, a strategiilor, proceselor i mecanismelor implementate de instituiile de credit n
vederearespectriidispoziiilorprezenteiordonanedeurgenialereglementriloremisenaplicareaacesteiaipentruevaluareariscurilorlacareinstituiiledecreditsunt
saupotfiexpuse
d)datestatisticeagregateprivindaspecteleprincipalealeaplicriicadruluilegalidereglementarendomeniulprudenial.
(2)InformaiilepublicatedeBancaNaionalaRomnieipotrivitalin.(1)trebuiesfiesuficiente,astfelnctspermitocompararesemnificativaabordriloradoptatede
autoritilecompetentedindiferitestatemembre.InformaiilesepublicisuntaccesibilepepaginadeInternetaBnciiNaionaleaRomnieiiseactualizeazperiodic.
CAPITOLULVII
Msuridesupraveghereisanciuni
Art.225.BancaNaionalaRomnieiestecompetentsdispun,fadeoinstituiedecredit,persoanjuridicromn,saufadepersoaneleresponsabile,carencalc
dispoziiilelegii,alereglementrilorsaualealtoracteemisenaplicarealegii,referitoarelasupravegheresaulacondiiilededesfurareaactivitii,msurilenecesarei/saus
aplicesanciuni,nscopulnlturriideficieneloriacauzeloracestora.
Art.226.(1)BancaNaionalaRomnieidispunecaoriceinstituiedecredit,persoanjuridicromn,carenurespectcerineleprevzutenprezentaordonandeurgen,
nreglementrileorinalteacteemisenaplicareaacesteiasaunudcursuneirecomandriaBnciiNaionaleaRomniei,sntreprindmsurilenecesarepentruaasigura
redresareasituaieincelmaiscurttimp.
(2)BancaNaionalaRomnieipoatesdispun,fraselimitalaacestea,urmtoarelemsuri:
a)sobligeinstituiadecreditsdispundefonduripropriilaunnivelmaimaredectcelprevzutlaart.126
b)ssoliciteinstituieidecreditmbuntireacadruluideadministrare,astrategiilor,proceselorimecanismelorimplementatenvedererespectriidispoziiilorart.24i148
c)ssoliciteinstituieidecreditsapliceopoliticspecificdeprovizionaresauuntratamentspecificalexpunerilordinperspectivacerinelordefonduriproprii
d) s restricioneze sau s limiteze activitatea, operaiunile sau reeaua de sucursale ale instituiei de credit, inclusiv prin retragerea aprobrii acordate pentru nfiinarea
sucursalelordinstrintate
e)ssoliciteinstituieidecreditreducereariscuriloraferenteoperaiunilor,produselori/sausistemeloracesteia
f)sdispuninstituieidecreditnlocuireapersoanelordesemnatesasigureconducereacompartimentelordincadrulinstituieidecrediti/sauasucursaleloracesteia
g)sinstituiesupraveghereaspecialsau,dupcaz,administrareaspecial,asuprainstituieidecredit,potrivitdispoziiilorcuprinsenCapitolulVIIIdinprezentultitlu
h)slimitezeparticipaiilecalificatenentitifinanciaresaunefinanciare,situaiencareinstituiadecreditesteobligatlanstrinareaacestora.
(3)Msuraprevzutlaalin.(2)lit.a)estedispusdeBancaNaionalaRomnieicuprivirelaoinstituiedecredit,persoanjuridicromn,celpuinncazulncareaceasta
nu ndeplinete cerinele prevzute la art. 24, 142 i 148 i ale reglementrilor emise n aplicarea acestora sau n legtur cu care, pe baza verificrii i evalurii efectuate
conformart.166alin.(3),BancaNaionalaRomnieiconsidercnivelulfondurilorpropriideinutedeinstituiadecreditnuasiguroadministrareprudentiacoperirea
adecvatariscurilornraportcuprofilulderiscalacesteia.Aceastmsurasedispunedoaratuncicndnumaiaplicareaaltormsurinuestesusceptibilsconduclao
mbuntiresatisfctoareintimputilacadruluideadministrare,astrategiilor,aproceseloriamecanismelorimplementatedeinstituiadecredit,persoanjuridicromn.
(4) n cazul instituirii administrrii speciale, Banca Naional a Romniei decide i cu privire la retragerea aprobrilor acordate directorilor, administratorilor i auditorului
financiaraiinstituieidecredit,persoanjuridicromn,i,dacestecazul,cuprivirelasuspendareadrepturilordevotaleacionarilor/membrilor.
(5)Adoptareamsurilorprevzutelaalin.(2)estesupusdispoziiilorprivindschimbuldeinformaiiisecretulprofesional,potrivitCapitoluluiVdinprezentultitlu.
Art.227.BancaNaionalaRomnieiurmretesprevinreducereaniveluluicapitaluluiuneiinstituiidecredit,persoanjuridicromn,subnivelulminimnecesarpentru
acoperireariscurilorspecificeactivitiidesfuratedeaceastaisolicitadoptareadectreinstituiadecreditaunormsuriurgentederemediere,dacacestnivelnueste
meninutsaurestabilit.
Art.228.(1)BancaNaionalaRomnieipoateaplicasanciunipotrivitprezenteiordonanedeurgenncazurileprevzutelaart.126alin.(1)orincazurilencareconstat
c o instituie de credit, persoan juridic romn, i/sau oricare dintre administratorii sau directorii instituiei de credit sau persoanele desemnate s asigure conducerea
compartimentelorsauasucursalelorinstituieidecreditsefacvinovaideurmtoarelefapte:
a)nerespectareamsurilordispusedeBancaNaionalaRomniei
b)nclcareaoricreicondiiisaurestriciiprevzutenautorizaiaacordat
c)efectuareadeoperaiunifictiveifracoperirereal,nscopulprezentriiincorecteapoziieifinanciaresauaexpuneriiinstituieidecredit
d)neraportarea,raportareacuntrzieresauraportareadedateiinformaiieronatectreBancaNaionalaRomniei.
Art.229.(1)ncazurileprevzutelaart.226alin.(1)ilaart.228,BancaNaionalaRomnieipoateaplicaurmtoarelesanciuni:
a)avertismentscris
b)amendaplicabilinstituieidecredit,ntre0,05%i1%dincapitalulsocialalacesteia
c)amendaplicabiladministratorilor,directoriloripersoanelordesemnatesasigureconducereacompartimenteloriasucursalelorinstituieidecredit,ntre16remuneraii
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2

34/60

3/18/2015

BancaNaionalaRomnieiActlegislativ

nete,conformniveluluiremuneraieinlunaprecedentdateilacaresaconstatatfapta
d)retragereaaprobriiacordatedirectorilori/sauadministratorilorinstituieidecredit
e)retragereaautorizaieiacordateinstituieidecredit.
(2)Sanciunileprevzutelaalin.(1)potfiaplicateconcomitentcudispunereademsuriconformart.226alin.(3)iart.230sauindependentdeacestea.
(3)Laindividualizareasanciuniiseineseamadegravitateafapteisvrite,precumidecircumstanelepersonaleirealealesvririifaptei.
(4) Sanciunile prevzute la alin. (1) lit. c) i d) n privina administratorilor i directorilor instituiei de credit se aplic persoanelor avnd aceast calitate crora le poate fi
imputat fapta, ntruct aceasta nu sar fi produs dac persoanele respective iar fi exercitat n mod corespunztor responsabilitile care decurg din ndatoririle funciei lor
stabiliteconformlegislaieiaplicabilesocietilorcomerciale,reglementriloremisenaplicareaprezenteiordonanedeurgenicadruluiinterndeadministrare.
Art.230.(1)ncazulncarepersoanelecaredeinparticipaiicalificatelainstituiadecredit,persoanjuridicromn,numaindeplinesccerineleprevzutedelegeide
reglementrileemisenaplicareaacesteiaprivindcalitateaacionariatuluiuneiinstituiidecreditsauexercitasupraacesteiaoinfluendenaturspericlitezeadministrarea
prudentainstituieidecredit,BancaNaionalaRomnieidispunemsurileadecvatepentruncetareaacesteisituaii.nacestsens,independentdealtemsurisausanciuni
carepotfiaplicateinstituieidecreditoriadministratoriloridirectoriloracesteia,BancaNaionalaRomnieipoatedispunesuspendareaexercitriidrepturilordevotaferente
aciunilordeinutedeacionariisaumembriirespectivi.
(2)Acionariifadecaresaudispusmsuraprevzutlaalin.(1)numaipotachiziionanoiaciunialeinstituieidecredit,persoanjuridicromn,dispoziiileart.232fiind
aplicabilenmodcorespunztor.
Art.231.Exerciiuldreptuluidevotalpersoanelorcarenusauconformatobligaieidenotificareaintenieidedobndiresaudemajorareauneiparticipaiicalificatentro
instituiedecredit,persoanjuridicromn,conformart.25alin.(1)i(2),orialpersoanelorcareaudobnditoparticipaiecalificatfraineseamadeopoziiaformulatde
BancaNaionalaRomnieipotrivitart.25alin.(3),estesuspendatdedrept.
Art.232.(1)Acionariiaflainsituaiileprevzutelaart.230i231trebuiesivnd,ntermende3luni,aciunileaferenteparticipaieicalificatepentrucareleestesuspendat
dreptuldevot.Dupexpirareaacestuitermen,dacaciunilenuaufostvndute,BancaNaionalaRomnieidispuneinstituieidecredit,persoanjuridicromn,anularea
aciunilorrespective,emitereaunornoiaciunipurtndacelainumrivnzareaacestora,urmndcapreulncasatdinvnzaresfieconsemnatladispoziiadeintorului
iniial,dupreinereacheltuielilorocazionatedevnzare.
(2)Consiliuldeadministraiealinstituieidecreditesterspunztordendeplinireamsurilornecesarepentruanulareaaciunilor,potrivitalin.(2),ivnzareaaciunilornou
emise.
(3)Dacdinlipsdecumprtori,vnzareanuavutlocsausarealizatnumaiovnzareparialaaciunilornouemise,instituiadecreditprocedeazdendatlareducerea
capitaluluisocialcudiferenadintrecapitalulsocialnregistraticeldeinutdeacionariicudreptdevot.
(4)Acionariicudreptdevotpotineoadunaregeneralipotsiaoricehotrredecompetenaacesteia,cumajoritateaprevzutdelegesau,dupcaz,deactulconstitutiv
pentruadoptareahotrriloradunriigenerale,aceastmajoritateraportndusenacestcazlacapitaluldeinutdeacionariirespectivi.
Art.233.(1) Constatarea faptelor descrise n prezentul capitol, care constituie nclcri ale disciplinei bancare, se face de ctre personalul Bncii Naionale a Romniei,
mputernicitnacestsens,pebazaraportrilorfcutedeinstituiadecredit,persoanjuridicromn,potrivitlegiisaulasolicitareaexpresaBnciiNaionaleaRomnieiorin
cursulverificrilordesfuratelasediileacestora.
(2) Actele cu privire la o instituie de credit, prin care sunt dispuse msuri sau sunt aplicate sanciuni potrivit prezentului capitol se emit de ctre guvernatorul, prim
viceguvernatorulsauviceguvernatoriiBnciiNaionaleaRomniei,cuexcepiamsurilorprevzutelaart.226alin.(2)lit.g)iasanciunilorprevzutelaart.229alin.(1)lit.d)i
e),acroraplicareestedecompetenaconsiliuluideadministraie.
Art.234.(1)Aplicareasanciunilorseprescrientermendeunandeladatacomunicrii,darnumaimultde3anideladatasvririifaptei.
(2)Amenzilencasatesefacvenitlabugetuldestat.
(3)Aplicareasanciunilornunlturrspundereamaterial,civilsaupenal,dupcaz.
Art.235.BancaNaionalaRomnieipoatelua,nprivinainstituiilordecreditdinaltestatemembrecaredesfoaractivitatenRomnia,msurilecorespunztoarepentru
prevenireafaptelordenclcarealegiicomisepeteritoriulRomnieii/saupentrusancionareaunorasemeneafapte,ncondiiileprevzutenSeciuneaa3adinCapitolulIVal
TitluluiI,ParteaI.AstfeldemsuripotincludeinterzicereainiieriidenoitranzaciipeteritoriulRomnieidectreinstituiadecreditnculp.
Art.236.(1)DispoziiileprezentuluicapitolseaplicnmodcorespunztorisucursalelordinRomniaaleinstituiilordecreditdinstatetere.
(2) Faptele de nclcare a legislaiei speciale n materia acordrii de credite ipotecare finanate din emisiune de obligaiuni ipotecare intr, de asemenea, sub incidena
dispoziiilorprezentuluicapitol,nmsurancarelegislaiaspecialnucuprindeprevederidesancionareafaptelorrespective.
CAPITOLULVIII
Procedurispeciale
Seciunea1
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2

35/60

3/18/2015

BancaNaionalaRomnieiActlegislativ

Supraveghereaspecial
Art. 237. (1) Banca Naional a Romniei poate dispune instituirea msurii de supraveghere special asupra unei instituii de credit, persoan juridic romn, pentru
nclcarealegiisauareglementriloremisenaplicareaacesteia,constatatnurmaverificrilorefectuatelafaaloculuii/sauaanalizriiraportrilortransmisedeinstituiade
credit,precumincazulconstatriiuneisituaiifinanciareprecareaacesteia.
(2)Supraveghereaspecialseasigurprintrocomisieinstituitnacestscop,formatdinmaximum7specialitidincadrulBnciiNaionaleaRomniei,dintrecareunul
asigurndeplinireafuncieidepreedintealcomisieiiunul,peceadevicepreedintealacesteia.
Art.238.(1)AtribuiilecomisieidesupravegherespecialsestabilescdectreBancaNaionalaRomnieiiserefer,nprincipal,la:
a)urmrireamoduluincareconsiliuldeadministraiei/saudirectoriiinstituieidecreditacioneazpentrustabilireaiaplicareamsurilornecesareremedieriideficienelor
sau,dupcaz,arecomandrilorformulatesauamsurilordispusedeBancaNaionalaRomnieipotrivitprezenteiordonanedeurgen
b)suspendareasaudesfiinareaunoractededeciziealeorganelorstatutarealeinstituieidecredit,contrarecerinelorprudenialesaucareconducladeteriorareasituaiei
financiareaacesteia
c)formulareadesolicitriprivindmodificarea/completareacadruluideconducere,astrategiilor,proceselorimecanismelorimplementatedeinstituiadecredit
d)limitareai/saususpendareaunoractivitiioperaiunipeoanumitperioad
e)oricealtemsuriconsideratenecesarepentruremediereasituaieiinstituieidecredit
f)formulareadepropunerictreBancaNaionalaRomnieipentrudispunereaanumitormsurisaupentruaplicareasanciunilorprevzutedelege,nsituaiancareconsiliul
deadministraiesaudirectoriiinstituieidecreditnurespectmsuriledispusedecomisie.
(2)Comisiadesupravegherespecialnusesubstituiedirectorilorinstituieidecreditnceeacepriveteadministrareacurentaactivitiiicompetenadeaangajainstituia
de credit. Rspunderea pentru legalitatea, realitatea, exactitatea i oportunitatea operaiunilor efectuate i a documentelor ntocmite de instituia de credit revine exclusiv
directorilorinstituieidecrediti/saupersoanelorcarentocmescisemneazdocumentelencauz,potrivitatribuiiloricompeteneloracestora.
(3)nperioadaexercitriisupravegheriispeciale,adunareageneralaacionarilor,consiliuldeadministraieidirectoriiinstituieidecreditnupothotrmsuricontrarecelor
dispusedecomisiadesupravegherespecial.
(4)Membriicomisieidesupravegherespecialauacceslatoatedocumenteleiregistreleinstituieidecredit,fiindobligaispstrezesecretulprofesionalprivindoperaiunile
acesteia.
Art.239.(1)ComisiadesupravegherespecialprezintrapoarteperiodiceBnciiNaionaleaRomnieiasuprasituaieiinstituieidecredit.
(2)nfunciedeconcluziilerezultatedinacesterapoarte,BancaNaionalaRomnieidecidecuprivirelacontinuareasauncetareasupravegheriispeciale,frasedepi
nsoperioadde3lunideladatainstituiriimsuriidesupravegherespecial.
(3)ncazulncarenactivitateainstituieidecreditseconstatncontinuaredeficienegrave,BancaNaionalaRomnieipoatehotr,delacazlacaz,instituireamsuriide
administrarespecialainstituieidecreditsauadoptareaaltormsuriprevzutedelege,inclusivretragereaautorizaiei.
Seciuneaa2a
Administrareaspecial
Art.240.(1)BancaNaionalaRomnieipoatedispuneinstituireamsuriideadministrarespecialasuprauneiinstituiidecredit,persoanjuridicromn,inclusivcuprivire
laactivitateasucursalelorsaledinRomniaidinstrintate.Msuraadministrriispecialesepoatedispunencazurilencare:
a)instituireamsuriidesupravegherespecialnuadatrezultatentroperioaddepnla3luni
b)fondurilepropriisesitueazlaunnivelcarenudepetejumtatedinnivelulminimalcerinelordecapitalcalculatepotrivitreglementriloremisenaplicareaart.126i
148
c)instituiadecreditanclcatnmodrepetatdispoziiilelegiii/saualereglementrilororialtoracteemisenaplicareaacesteia
d)numaiestendeplinitcerinaprivindasigurareaconduceriioperativeaactivitiiinstituieidecreditdectrecelpuin2persoane.
(2)UnanunprivindinstituireaadministrriispecialesepublicdectreBancaNaionalaRomnieinMonitorulOficialalRomniei,ParteaaIVa.
(3)InstituireamsurilordeadministrarespecialsedispunedeBancaNaionalaRomnieiincazulsesizriidectreaceastaainstaneicompetentepentrudeclanarea
proceduriifalimentuluiuneiinstituiidecredit,pnlanumireadectrejudectorulsindicalichidatorului.
Art.241.(1)Administrareaspecialseinstituiepeoperioadde1andeladatahotrriiBnciiNaionaleaRomniei,cuexcepiacazuluincareprinhotrresestabileteo
perioadmaiscurtsaucndBancaNaionalaRomnieihotrtencetareaadministrriispeciale,potrivitart.252alin.(4).
(2)nsituaiiexcepionaleBancaNaionalaRomnieipoateprelungi,ncondiiileprevzutepentruinstituireaadministrriispeciale,perioadaprevzutlaalin.(1),cumaxim6
luni.
Art.242.(1) Administrarea special se exercit de ctre un administrator special, desemnat de Banca Naional a Romniei prin hotrrea de instituire a acestei msuri.
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2

36/60

3/18/2015

BancaNaionalaRomnieiActlegislativ

Administratorspecialpoatefiopersoanfizicsauopersoanjuridic,caredispunedeexperienadecvat,precumiFonduldeGarantareaDepozitelornSistemulBancar.
(2)Pentrumotiventemeiate,BancaNaionalaRomnieipoatenlocuiadministratorulspecial.
(3)Toatecheltuielilelegatedeadministrareaspecialsesuportdeinstituiadecreditsupusacesteimsuri.
(4)CheltuielileefectuatedeFonduldeGarantareaDepozitelornSistemulBancarocazionatededesfurareaactivitiideadministrarespecialsuntconsideratensensul
alin.(3)cheltuielilegatedeadministrareaspecial.
Art.243.ncazulncareconsidernecesar,BancaNaionalaRomnieipoatestabilianumitelimitei/saucondiiiprivindactivitateainstituieidecreditnprivinacreiasa
hotrtinstituireaadministrriispeciale.Acesteasecomunicadministratoruluispecial,carerspundederespectarealor.
Art. 244. Administratorul special preia integral atribuiile consiliului de administraie i ale directorilor instituiei de credit, stabilite potrivit legii, actului constitutiv i
reglementrilorinternealeinstituieidecredit.
Art.245.(1)Duppreluareainstituieidecredit,administratorulspecialntiineazdendatcompartimenteledincadrulinstituieidecredit,sucursaleleacesteia,instituiilede
creditcorespondente,oficiulregistruluicomeruluii,dupcaz,FonduldeGarantareaDepozitelornSistemulBancarcuprivirelaluareaacesteimsuri.
(2) Comunicarea se face n scris i cuprinde specimenul de semntur al administratorului special. Comunicarea fcut instituiilor de credit corespondente cuprinde i
meniuneaasuprafaptuluictoateoperaiunileviitoareprincontulinstituieidecreditseautorizeaznumaidectreadministratorulspecialsaudepersoanelemputerniciten
modexpresdectreacesta.
Art.246.(1)Atribuiaprincipalaadministratoruluispecialconstnstabilireacondiiiloroptimepentruconservareavaloriiactivelorinstituieidecredit,eliminareadeficienelor
existentenadministrareapatrimoniului,ncasareacreaneloristabilireaposibilitiideredresareasituaieifinanciareainstituieidecreditnacestsens,administratorulspecial
poateluatoatemsurilepecareleconsidernecesare,nlimitacompetenelorsaleprevzutedelege.
(2)Msurilecarepotfiluateaunvedere:
a)negociereacreanelorinstituieidecrediti/saustabilireauneinoiscadeneacestora
b)suspendareaatrageriidedepozitei/sauaacordriidecredite
c)nchidereasucursalelorneprofitabilesauacroractivitatenusejustific
d)redimensionareaschemeidepersonal,prinreorganizareaactivitii,nscopulreduceriicheltuielilor
e)oricealtemsuripecareconsiliuldeadministraiesaudirectoriiuneiinstituiidecreditlepotlua,potrivitlegii,ncursuluneiadministrriobinuite.
(3)Administratorulspecialtrebuiesiacelpuinmsurilenecesarepentru:
a)reducereapierderilor
b)ncetareaactivitilorfrauduloaseiaabuzurilordeoricenaturalepersoaneloraflatenrelaiispecialecuinstituiadecredit
c)introducereadeaciunipentruanulareaactelorfrauduloase,ncheiateanteriordectreinstituiadecredit,inclusivaacelorcontractencareobligaiileasumatedectre
instituiadecreditsuntdisproporionatenraportcuprestaialacaresaobligatcealaltpartecontractant
d)pstrareansiguranaactiveloriadocumentelorinstituieidecredit
e)sesizareaorganelorcompetente,ncazulncareexistindiciicuprivirelasvrireadeinfraciuni.
Art.247.Prinexcepiedelaprevederileart.246,dacinstituireaadministrriispecialeafostdispuspotrivitart.240alin.(1)lit.d),atribuiaprincipalaadministratorului
specialesteluareamsurilornecesarepentrunumireaconsiliuluideadministraieiadirectorilorinstituieidecredit.ncursulacesteiadministrri,administratorulspecialpoate
luaoricealtemsuripecareconsiliuldeadministraiesaudirectoriiuneiinstituiidecreditlepollua,potrivitlegii,ncursuluneiadministrriobinuite.
Art. 248. Dac situaiile financiare aferente perioadei ncheiate nainte de instituirea administrrii speciale nu au fost aprobate conform legii sau administratorul special
considercelenureflectsituaiapatrimonialrealainstituieidecredit,acestaprocedeazlantocmireauneinoisituaiifinanciareiiamsuripentruaprobarea,publicarea
idepunereaacesteialaorganelecompetente,conformlegii.
Art.249.(1)nvedereaadoptriiunorhotrriprivindsituaiainstituieidecreditndomeniicareexcedcompetenelorsalestabiliteprinlegepentruconsiliuldeadministraie,
inclusivnceeaceprivetepreluareainstituieidecreditncauz,prinfuziune/divizare,dectrealteinstituiidecredit,administratorulspecialpoateconvocaadunareagenerala
acionarilor/membrilorinstituieidecredit.Ordineadeziaadunriiestestabilitdectreadministratorulspecial,cuconsultareaprealabilaBnciiNaionaleaRomniei,inu
poatefischimbatdectrepersoaneleconvocate.
(2)Dupinstituireaadministrriispeciale,prevederilelegaleprivindobligativitateaconvocriiadunriigeneralelacerereaacionarilor/membrilornusuntaplicabilepedurata
acesteia.Acionarii/membriicaredeincelpuin50%dindrepturiledevotpotnaintaadministratoruluispecialpropuneriviabilederedresarefinanciarainstituieidecredit,
acestaurmndsdecidasuprapropunerilorformulate.
Art.250.(1)ncazulncareadunareageneralaacionarilorhotrtemajorareacapitaluluisocial,pentrumotivetemeinice,justificatedeexistenauneiinteniiserioasedin
parteaunuiinvestitor,departiciparelacapitalulinstituieidecredit,administratorulspecialpoatesridiceacionarilordreptuldesubscrieredenoiaciuni,ntotsaunparte,cu
aprobareaBnciiNaionaleaRomniei.
(2) Prin hotrrea de majorare a capitalului social trebuie s se asigure cel puin un nivel al fondurilor proprii care s permit ncadrarea instituiei de credit n cerinele
prudenialeprevzutedelegeidereglementrileaplicabile.
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2

37/60

3/18/2015

BancaNaionalaRomnieiActlegislativ

(3)ncazulreduceriicapitaluluisocial,aceastapoatefifcutnumaiduptrecereaa30deziledeladatapublicriihotrriinMonitorulOficialalRomniei,ParteaaIVa.
Art.251.(1)ntermende2lunidelanumire,administratorulspecialtrebuiesprezinteBnciiNaionaleaRomnieiunraportscriscuprivirelamsurilentreprinsedela
instituirea administrrii speciale i efectele acestora, la poziia financiar a instituiei de credit i posibilitatea redresrii situaiei acesteia din punct de vedere al siguranei
financiare,prezentndnacestsens,recomandrilesale,inclusivnceeacepriveteopotenialpreluareainstituieidecredit,prinfuziune/divizare,dectreoaltsaualte
instituiidecredit.Laraportseanexeazdocumentereferitoarelaevaluareaactiveloripasivelorinstituieidecredit,situaiarecuperriicreanelor,costulmenineriiactivelori
situaialichidriipasivelor.
(2)Raportulprevzutlaalin.(1)trebuiesfiesuficientdedetaliatpentruafundamentarecomandrilefcutedeadministrator.
(3)Pentrumotiventemeiate,BancaNaionalaRomnieipoateprelungitermenulprevzutlaalin.(1),lapropunereaadministratoruluispecial,darnumaimultde1lun.
Art.252.(1)ntermende15ziledelaprimirearaportuluiadministratoruluispecial,BancaNaionalaRomnieihotrtecuprivirelaoportunitateamenineriimsuriide
administrarespecialisepronunasuprarecomandrilorfcutedeadministratorulspecial.
(2)Dacpebazaraportuluiadministratoruluispecialseconstatcnusuntcondiiipentrumbuntireasituaieifinanciareainstituieidecredit,astfelnctaceastasrespecte
cerineleprudenialeprevzutedelegeidereglementrileemisenaplicareaacesteiasau,dupcaz,nuaufostnumiiiaprobainoiidirectoriiadministratoriaiinstituieide
credit,BancaNaionalaRomnieipoate,nfunciedesituaiaconcret,sdecidurmtoarele:
a)stabilireaunuitermenncareadministratorulspecialsntreprinddemersuripentruidentificareaeventualelorinstituiidecreditinteresatenpreluarea,prinfuziune/divizare,
ainstituieidecreditaflatnadministrarespecial
b) retragerea autorizaiei instituiei de credit i sesizarea instanei competente pentru declanarea procedurii falimentului sau, dup caz, retragerea autorizaiei urmat de
dizolvareailichidareainstituieidecredit,potrivitdispoziiilorcuprinsenSeciuneaa3adinprezentulcapitol.
(3)ncazulcontinuriiadministrriispeciale,administratorulspecialtrebuiesprezinteBnciiNaionaleaRomniei,latermenelestabilitedeaceasta,rapoarteprivindsituaia
financiarainstituieidecredit.
(4)Pebazarapoarteloradministratoruluispecial,BancaNaionalaRomnieipoatehotrnoricemomentncetareaadministrriispeciale,cureluareaactivitiiinstituieide
creditsubcontrolulorganelorsalestatutare,saupoateretrageautorizaiainstituieidecredit,cuaplicareacorespunztoareadispoziiiloralin.(2)lit.b).
Art.253.(1)DacBancaNaionalaRomnieiconstat,pebazarapoarteloradministratoruluispecial,cinstituiadecreditfadecaresainstituitadministrareaspecialsa
redresatdinpunctdevederefinanciarisencadreazncerineleprudenialestabilitedeprezentaordonandeurgenidereglementrileaplicabilesau,dupcaz,aufost
numiiiaprobainoiidirectoriiadministratori,BancaNaionalaRomnieipoatehotrncetareaadministrriispecialeireluareaactivitiiinstituieidecreditsubcontrolul
organelorsalestatutare.
(2)Unanunprivindncetareaadministrriispecialesepublicpotrivitprevederilorart.240alin.(2).
(3)Administratorulspecialtrebuiesiamsurilenecesarepentrudesemnareanoiloradministratorii,dupcaz,anoilordirectoriaiinstituieidecredit.
(4)Pnlanumireaiaprobareapersoanelorprevzutelaalin.(3),administratorulspecialasiguradministrareaiconducereaoperativainstituieidecredit.
Art.254.ncazulncareBancaNaionalaRomnieihotrteretragereaautorizaieiinstituieidecreditisesizareainstaneicompetentenvedereadeclanriiprocedurii
falimentului potrivit Ordonanei Guvernului nr. 10/2004, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 278/2004, pn la desemnarea de ctre judectorulsindic a
lichidatorului,administrareainstituieidecreditseasigurncontinuaredectreadministratorulspecial.
Seciuneaa3a
Lichidareainstituiilordecredit
Art.255. Odat cu retragerea autorizaiei, Banca Naional a Romniei dispune dizolvarea urmat de lichidare a instituiei de credit potrivit prezentei seciuni sau, dac
instituiadecreditseaflnvreunadinsituaiiledeinsolvenprevzutedelegislaiaspecialprivindfalimentulinstituiilordecredit,sesizeazinstanacompetentnvederea
deschideriiprocedurii.
Art.256.(1)Lichidareainstituieidecreditcarenuseaflnsituaiedeinsolven,inclusivasucursalelorsaledinRomnia,dinaltestatemembresaudinstatetere,se
realizeazcurespectarealegislaieiromnetiaplicabilencazuldizolvriiilichidriisocietilorcomercialepeaciuniiadispoziiilorprezenteiordonanedeurgen.
(2)ndeplinireaatribuiilorprivindlichidareainstituieidecreditesteasiguratdeFonduldeGarantareaDepozitelornSistemulBancar,denumitncontinuarelichidator,attn
cazulncarelichidareaestedispusconformart.255,ctincazulncarelichidareaareloclainiiativaacionarilor/membrilor.
Art.257.Lichidareainstituieidecreditconformdispoziiilorart.255saulainiiativaacionarilor/membrilornumpiedicdeclanareaproceduriifalimentului,dacpeparcursul
procesuluidelichidareinstituiadecreditajungenunadintresituaiiledeinsolvenprevzutedelegislaiaspecialprivindfalimentulinstituiilordecredit.
Art.258.(1)Dispoziiilecuprinsenlegislaiaprivindfalimentulinstituiilordecreditreferitoarelaatribuiilelichidatorului,lasuportareacheltuielilorlegatedelichidare,laordinea
destingereacreanelor,seaplicnmodcorespunztorincazullichidriiinstituieidecreditpotrivitdispoziiilorprezenteiseciuni.
(2) Cheltuielile efectuate de Fondul de Garantare a Depozitelor n Sistemul Bancar ocazionate de desfurarea activitii de lichidare sunt considerate n sensul alin. (1)
cheltuielilegatedelichidare.
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2

38/60

3/18/2015

BancaNaionalaRomnieiActlegislativ

Art.259.(1)ncazulretrageriiautorizaieiuneiinstituiidecredit,persoanjuridicromn,caredesfoaractivitateipeteritoriulunuiasaumaimultorstatemembre,Banca
Naional a Romniei informeaz fr ntrziere, prin orice mijloace disponibile, autoritile competente din statele membre gazd asupra hotrrii adoptate, a consecinelor
legaleiaefectelorpecareleimplicaceasta.
(2) Dac, din considerente de asigurare a proteciei deponenilor sau din alte considerente de interes public, adoptarea hotrrii nu poate fi ntrziat, Banca Naional a
Romnieiasigurinformareaprevzutlaalin.(1)imediatdupadoptareahotrrii.
Art.260.(1)Dacmsuraprevzutlaart.255vizeazosucursaldinRomniaauneiinstituiidecreditdintrunstatter,caremaiaresucursalecelpuinntrunaltstat
membru,BancaNaionalaRomniei,naintedeadoptareahotrrii,informeaztoateautoritilecompetentedinstatelemembregazdncareinstituiadecreditdesfoar
activitate,cuprivirelaaceastaiaefectelorpecareleimplic.
(2) Dac, din considerente de asigurare a proteciei deponenilor sau din alte considerente de interes public, adoptarea hotrrii nu poate fi ntrziat, Banca Naional a
Romnieiasigurinformareaprevzutlaalin.(1)imediatdupadoptareahotrrii.
(3)BancaNaionalaRomnieiasigurcoordonareaaciunilorsalecucelealeautoritilorcompetentedincelelaltestatemembregazd.Lichidatorulasigurcoordonarea
aciunilorsalecucelealelichidatorilordesemnainstatelemembrerespective.
Art.261.(1) n cazul retragerii autorizaiei unei instituii de credit, persoan juridic romn, care desfoar activitate i pe teritoriul unuia sau mai multor state membre,
lichidatorultrebuiesiadendatmsurilenecesarepentrupublicareaunuiextrasdinhotrreaBnciiNaionaleaRomnieiprivindlichidareainstituieidecreditnJurnalul
OficialalUniuniiEuropeneindouziaredecirculaienaionalpeteritoriulfiecruistatmembrugazd,nlimbaoficialaacestuiasau,dupcaz,ntrunadinlimbileoficiale
aleacestuia.
(2)HotrreaBnciiNaionaleaRomnieiproduceefectentoatestatelemembregazd,fraltformalitateidevineefectivdeladatapublicriinMonitorulOficialal
Romniei,ParteaIsaudelaodatulterioarspecificatnhotrre.
(3)Dacconsidernecesar,lichidatorulpoatesolicitanregistrareahotrriiBnciiNaionaleaRomnieinregistrulimobiliar,registrulcomeruluisaunoricealtregistrupublic
inut n statele membre gazd. Dac legislaia unui stat membru gazd prevede obligativitatea unei asemenea formaliti, lichidatorul trebuie s ia toate msurile pentru
ndeplinireaacesteia.Sumelenecesarerealizriinregistrriisuntconsideratecheltuieliaferentelichidrii.
Art.262.(1)Lichidatorulpoateacionapeteritoriulstatelormembregazd,nbazauneicopiicertificatedepehotrreaBnciiNaionaleaRomnieisaunbazaunuicertificat
emisdeaceasta,fraltformalitate.
(2)Lichidatorulpoateexercitapeteritoriulstatelormembregazdtoatecompetenelecareirevinpotrivitlegiiromne.Elpoatesnumeascaltepersoanecareslsprijine
sauslreprezintepeteritoriulacestorstate,inclusivnscopuldeaacordaasistencreditorilorinstituieidecreditpeparcursullichidrii.
(3)nexercitareacompetenelorsale,lichidatorultrebuiesrespectelegislaiastatuluimembrupeteritoriulcreiaacioneaz,nspecialcuprivirelaproceduriledevalorificare
aactivelorilafurnizareadeinformaiiangajailorinstituieidecreditdinstatulmembrurespectiv.Lichidatorulnuaredreptuldeautilizaforapentrundeplinireaatribuiilorsalei
nicidreptuldeasoluionalitigiioridispute.
Art.263.ncazullichidriiuneiinstituiidecredit,persoanjuridicromn,caredesfoaractivitatepeteritoriulunuiasaumaimultorstatemembre,seapliclegislaia
romneasc,cuexcepiileprevzutelaart.266274.
Art.264.(1)Oricecreditoralinstituieidecreditaflatenlichidare,inclusivautoritilepublice,cudomiciliul/reedinasau,dupcaz,sediulsocialnRomniasaunaltstat
membru, are dreptul de a nainta o declaraie de creane sau de a formula observaii scrise n legtur cu creanele sale asupra instituiei de credit, care se adreseaz
lichidatorului.Declaraiadecreanesau,dupcaz,observaiileformulatepotfinaintatenlimbaoficialorinlimbileoficialealestatuluimembrudedomiciliu/reedin,dupcaz,
undearesituatsediulsocialitrebuiespoartemeniunea"declaraiedecreane",respectiv,"observaiiprivindcreanele",nlimbaromn.
(2)Creanelecreditoriloravnddomiciliul/reedinasau,dupcaz,sediulsocialnafarateritoriuluiRomnieibeneficiazdeacelaitratamentiauacelairangdepreferinca
icreaneledeaceeainaturalecreditoriloravnddomiciliul/reedinasau,dupcaz,sediulsocialpeteritoriulRomniei.
(3)Creditoriicareiexercitdreptulprevzutlaalin.(1)trebuiestransmitcopiidepeactelecareatestcreanelelor,dacexist,itrebuiesindicenaturafiecreicreane,
datalacarealuatnatereivaloareaacesteia,dacexistprivilegii,garaniirealeialteasemeneadrepturinlegturcucreanelerespectiveisindicecaresuntcreanele
garantateastfel.
(4)Lasolicitarealichidatorului,creditoriitrebuiesfurnizezeitraducereanlimbaromnadeclaraieidecreanesau,dupcaz,aobservaiilorformulateiadocumentelor
prezentate.
Art.265.(1)Lichidatorulasigurinformareaperiodicacreditorilor,nmodalitateaconsideratcorespunztoare,nspecialcuprivirelaprogreselenregistratenvalorificarea
activelorinstituieidecredit.
(2)Lichidatorulesteinutdeobligaiadepstrareasecretuluiprofesional,conformdispoziiilorcuprinsenCapitoluluiV,TitlulIII,ParteaI.
Art.266.Efectelelichidriiinstituieidecreditasupraanumitorcontracteidrepturisuntreglementateastfel:
a)contracteleirelaiiledemuncsuntguvernatedelegislaiastatuluimembruaplicabilncazulfiecruicontractdemunc
b)contracteleprincaresedobndetedreptuldefolosinsaudreptuldeachiziionareaunorbunuriimobilesuntguvernatedelegeastatuluimembrupeteritoriulcruiaeste
situatimobilul,potrivitcreiasedetermininaturabunului:mobilsauimobil
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2

39/60

3/18/2015

BancaNaionalaRomnieiActlegislativ

c)drepturileasuprabunurilorimobile,anaveloriaaeronavelor,caresuntsupuseobligaieidenregistrarentrunregistrupublic,suntguvernatedelegeastatuluimembrusub
autoritateacruiaesteinutregistrulrespectiv.
Art. 267. (1) Deschiderea procedurii de lichidare a instituiei de credit nu afecteaz drepturile reale ale creditorilor sau terelor pri asupra bunurilor corporale sau
necorporale,mobilesauimobile,individualdeterminatesaudeterminategenericaflatenproprietateainstituieidecredit,care,ladataintrriinvigoareahotrriidelichidare,
suntsituatepeteritoriulaltorstatemembre.
(2)Drepturileprevzutelaalin.(1)serefernspecialla:
a)dreptuldeavindesaudeadispunenaltmoddeunbunidreptuldeaiculegefructele,decurgndnspecialdintruncontractdegajsauipotec
b)dreptuldepreferinlaexecutareabunurilorafectateuneigaranii,nainteaaltortitularidedrepturiasuprabunului
c)dreptuldeurmrireabunuluinminileoricuisargsiacesta
d)dreptuldeuzufructasuprabunului.
Art.268.(1)Deschidereaproceduriidelichidare,nsituaiancareinstituiadecreditestepartentruncontractdevnzarecumprareaunuibun,ncalitatedecumprtor,nu
afecteazdreptulvnztoruluidecurgnddintroclauzprincareacestaiarezervatdreptuldeproprietatepnlaunanumittermensaupnlandeplinireauneicondiii,dac,
ladataintrriinvigoareahotrriidelichidare,bunulestesituatpeteritoriulaltuistatmembru.
(2)Deschidereaproceduriidelichidare,ncazulncareinstituiadecreditestepartentruncontractdevnzarecumprare,ncalitatedevnztor,nupoateconstituimotiv
pentruanulareasaudesfiinareacontractuluiinuafecteazdrepturilecumprtorului,dacdataintrriinvigoareahotrriidelichidareesteulterioarlivrriibunuluiidac,
laaceadat,bunulerasituatpeteritoriulaltuistatmembru.
Art.269.(1) Deschiderea procedurii de lichidare nu afecteaz drepturile creditorilor de a invoca compensarea legal, atunci cnd legea aplicabil contractului permite o
asemeneacompensare.
(2)ncazulcompensriicontractuale(netting)seapliclegeacareguverneazcontractul.
Art.270.Dispoziiileart.267,268i269alin.(1)numpiedicexercitareadeaciuninconstatareasaudeclarareanulitiiorinconstatareainopozabilitiiactelorjuridice,
potrivitlegiiromne.
Art.271.(1)Exercitareadreptuluideproprietatesauaaltordrepturiasupratitlurilordevaloare,acrorexistenoritransmitereestesupusnregistrriintrunregistru,ntrun
contsauntrunsistemcentralizatdedepozitare,inutorilocalizatntrunstatmembruesteguvernatdelegeastatuluimembrurespectiv.
(2)Contracteledereporticontractelecarestaulabazatranzaciilordesfuratepeopiaorganizatsuntguvernatedelegeaaplicabilcontractelorrespective,dacnusunt
nclcatedispoziiilealin.(1).
Art.272.Legislaiaromneasccuprivirelanulitateaactelorfrauduloasencheiatendaunacreditorilornuesteaplicabilncazulncarebeneficiarulunuiasemeneaact
dovedetecactul,cantreg,esteguvernatdelegeaaltuistatmembruiclegearespectivnupermiteniciomodalitatedecontestareaactuluinspe.
Art.273.Validitateaactelorncheiatedupdeschidereaproceduriilichidrii,princareinstituiadecreditnstrineazbunuriimobile,naveoriaeronavesupusenregistrriintr
unregistrupublicsautitluridevaloareoridrepturiasupraunorastfeldetitluriacrorexistensautransferestesupusobligaieidenregistrarentrunregistru,uncontoriun
sistemcentralizatdedepozitareinutsaulocalizatntrunaltstatmembru,esteguvernatdelegeastatuluimembrupeteritoriulcruiaestesituatimobilulrespectivsau,dupcaz,
subautoritateacruiaesteinutacelregistru,contsausistemcentralizatdedepozitare.
Art.274.Aciunileaflateperolulinstanelorjudectoreti,avndcaobiectbunurisaudrepturidecareinstituiadecreditafostprivat,suntguvernatedelegeastatuluimembru
ncaresedesfoarprocesul.
CAPITOLULIX
Cidecontestare
Art.275.(1) Actele adoptate de Banca Naional a Romniei conform dispoziiilor prezentei ordonane de urgen, cu privire la o instituie de credit, inclusiv cele privind
administratorii, directorii, persoanele desemnate s asigure conducerea compartimentelor sau a sucursalelor instituiei de credit sau cu privire la acionarii acesteia, pot fi
contestate,ntermende15ziledelacomunicare,laconsiliuldeadministraiealBnciiNaionaleaRomniei,caresepronunprinhotrremotivatntermende30dezilede
ladatasesizrii.
(2)HotrreaconsiliuluideadministraiealBnciiNaionaleaRomnieipoatefiatacatlanaltaCurtedeCasaieiJustiie,ntermende15ziledelacomunicare.
(3)BancaNaionalaRomnieiestesinguraautoritatenmsurssepronuneasupraconsiderentelordeoportunitate,aevalurilorianalizelorcalitativecarestaulabaza
emiteriiactelorsale.
(4)ncazulcontestriininstanaactelorBnciiNaionaleaRomniei,instanajudectoreascsepronunasupralegalitiiacestoracte.
Art.276.Dispoziiileart.275seaplicnmodcorespunztorincazulrefuzuluinejustificatalBnciiNaionaleaRomnieideasepronuna,ntermeneleprevzutedelege,
cuprivirelaocereredeautorizarecarecuprindetoatedateleiinformaiilecerutepotrivitprevederilorlegalenvigoare.
Art.277.PnlaadoptareauneihotrridectreconsiliuldeadministraiealBnciiNaionaleaRomniei,potrivitart.275alin.(1)saupnlapronunareauneihotrri
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2

40/60

3/18/2015

BancaNaionalaRomnieiActlegislativ

definitiveiirevocabiledectreinstanajudectoreasc,potrivitalin.(2)alaceluiaiarticol,executareaacteloremisedeBancaNaionalaRomnieinusesuspend.
CAPITOLULX
Dispoziiiaplicabilesocietilordeserviciideinvestiiifinanciare
Art. 278. (1) Urmtoarele dispoziii ale prezentei ordonane de urgen se aplic n mod corespunztor societilor de servicii de investiii financiare i societilor de
administrareainvestiiilorcareaunobiectuldeactivitateadministrareaportofoliilorindividualedeinvestiii,definiteconformLegiinr.297/2004,cumodificrileicompletrile
ulterioare,ncondiiileprevzutenarticolelecareurmeaz:
a)Seciuneaa2aaCapitoluluiIdinTitlulI,ParteaI
b)art.23iart.24
c)Seciunile18iart.150alin.(1)lit.b)ic)dinSeciuneaa9aaCapitoluluiIIIdinTitlulII,ParteaI,cuprecizareacdispoziiileart.137seaplicnumaisocietilordeservicii
deinvestiiifinanciareautorizatesdesfoareactivitidetranzacionarecuinstrumentefinanciarencontpropriuisubscrieredeinstrumentefinanciarei/sauplasamentulde
instrumentefinanciarenbazaunuiangajamentferm
d)CapitolulVdinTitlulII,ParteaI
e)art.164168dinCapitolulIiCapitolulIIdinTitlulIII,ParteaI
f)art.226i227dinCapitolulVII,TitlulIII,ParteaI.
(2)ComisieiNaionaleaValorilorMobiliareisuntaplicabilenmodcorespunztordispoziiileCapitoluluiVIdinTitlulIII,ParteaI.
Art.279.naplicareadispoziiilorart.278seaunvedereurmtoarele:
a)oricereferirelaoinstituiedecredit,persoanjuridicromn,laoinstituiedecreditmamlanivelulRomnieisaulaoinstituiedecreditmamlanivelulUniuniiEuropene
seconsiderafifcutlaosocietatedeserviciideinvestiiifinanciare,laofirmdeinvestiiimamlanivelulRomnieii,respectiv,laofirmdeinvestiiimamlanivelulUniunii
Europene,cuexcepiaart.143iart.177lacarenumaiprimareferireatextuluilainstituiidecredit,persoanejuridiceromne,seconsiderafifcutlasocietideserviciide
investiiifinanciare.OricereferirelaBancaNaionalaRomnieiseconsiderafifcutlaComisiaNaionalaValorilorMobiliare
b) n scopul aplicrii dispoziiilor prezentei ordonane de urgen n cazul grupurilor din care face parte o societate de servicii de investiii financiare, dar care nu includ o
instituiedecredit,termeniiiexpresiileprevzutelaart.7alin.(1)pct.2,21i25auurmtoarelesemnificaii:
1.autoritatecompetentautoritateanaionalcareestemputernicitcusupraveghereaprudenialafirmelordeinvestiii
2.societatefinanciarholdingoinstituiefinanciaralecreientitifilialesunt,fieexclusiv,fienprincipal,firmedeinvestiiisaualteinstituiifinanciare,celpuinunadintreele
fiindofirmdeinvestiii,icarenuesteosocietatefinanciarholdingmixtnnelesulOrdonaneideurgennr.98/2006
3.societateholdingcuactivitatemixtosocietatemam,altadectosocietatefinanciarholding,ofirmdeinvestiiisauosocietatefinanciarholdingmixtnnelesul
Ordonaneideurgennr.98/2006,alecreifilialeincludcelpuinofirmdeinvestiii
c) n aplicarea dispoziiilor art. 129 alin. (2) Comisia Naional a Valorilor Mobiliare poate recunoate ca eligibil o instituie extern de evaluare a creditului fr a mai fi
necesaroaltevaluare,dacaceastaafostrecunoscutcaeligibildectreBancaNaionalaRomnieisaudectreautoritateacompetentdintrunaltstatmembru
d)naplicareaart.168alin.(2)trimiterealaprezentaordonandeurgenseconsiderafifcutlaLegeanr.297/2004,cumodificrileicompletrileulterioare
e)ncazulgrupurilorcarenuincludoinstituiedecredit,textulalin.(1)alart.202sevacitiastfel:"ncazulncareosocietatedeserviciideinvestiiifinanciare,osocietate
financiar holding sau o societate holding cu activitate mixt controleaz una sau mai multe filiale care sunt societi de asigurri, Comisia Naional a Valorilor Mobiliare
coopereaznmodstrnscuComisiadeSupraveghereaAsigurrilor,precumicualteautoritiresponsabilecusupraveghereasocietilordindomeniulasigurrilor"
f)naplicareaart.202alin.(2)iart.226alin.(5)trimiterealaCapitolulVdinTitlulIII,ParteaIseconsiderafifcutlaart.7alin.(21)i(22)dinStatutulComisieiNaionalea
ValorilorMobiliareaprobatprinOrdonanadeurgenaGuvernuluinr.25/2002,aprobatcumodificriprinLegeanr.514/2002,cumodificrileicompletrileulterioare
g)naplicareaart.226alin.(2)lit.g)trimiterealaCapitolulVIIIdinTitlulIII,ParteaIseconsiderafifcutlaTitlulIXdinLegeanr.297/2004,cumodificrileicompletrile
ulterioare.
Art. 280. Pentru scopurile supravegherii pe baz consolidat, termenii "societate financiar holding", "societate financiar holdingmam la nivelul Romniei", "societate
financiarholdingmamlanivelulUniuniiEuropene"i"societateprestatoaredeserviciiauxiliare"desemneazentitiledefinitelaart.7,cuprecizareacoricereferinla
instituiiledecreditseconsiderafifcutlainstituiidecreditsaulafirmedeinvestiii,dupcaz.
Art.281.ncazulncareosocietatefinanciarholdingmamlanivelulUniuniiEuropenearecafilialeattoinstituiedecredit,ctiofirmdeinvestiii,prevederileTitluluiIII,
ParteaIseaplicattsupravegheriiinstituiilordecredit,cti,dupcaz,supravegheriisocietilordeserviciideinvestiiifinanciare.
Art.282.(1)ncazulncareoinstituiedecreditarecasocietatemamofirmdeinvestiiimamlanivelulRomniei,doarfirmadeinvestiiiestesupravegheatpebaz
consolidatdectreComisiaNaionalaValorilorMobiliare,ncondiiileprezenteiordonanedeurgenialereglementrileemisenaplicareaacesteia.
(2) n cazul n care o societate de servicii de investiii financiare are ca societatemam o instituie de creditmam la nivelul Romniei, doar instituia de credit este
supravegheatpebazconsolidatdectreBancaNaionalaRomniei,ncondiiileprezenteiordonanedeurgenialereglementrileemisenaplicareaacesteia.
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2

41/60

3/18/2015

BancaNaionalaRomnieiActlegislativ

(3)ncazulncareosocietatefinanciarholdingarecafilialecelpuinoinstituiedecredit,persoanjuridicromn,iosocietatedeserviciideinvestiiifinanciare,este
supussupravegheriipebazconsolidatdectreBancaNaionalaRomnieidoarinstituiadecredit,ncondiiileprezenteiordonanedeurgenialereglementrileemise
naplicareaacesteia.
Art.283.ComisiaNaionalaValorilorMobiliareasigurcooperareacuautoritilecompetentealestatelormembrepentrundeplinireasarcinilorcedecurgdinprezenta
ordonandeurgenidinreglementrileemisenaplicareaacesteia,nspecialatuncicndserviciileiactivitiledeinvestiiisuntfurnizatenbazalibereicirculaiiaserviciilor
sauprinnfiinareadesucursale.
Art.284.(1)ComisiaNaionalaValorilorMobiliareestecompetentsdispunfadeosocietatedeserviciideinvestiiifinanciaresaufadepersoaneleresponsabile,care
ncalcdispoziiilelegii,alereglementrilorsaualealtoracteemisenaplicareaacesteia,referitoarelacerineleprudenialeideadecvareacapitaluluisaunuseconformeaz
recomandrilorformulate,msurilenecesarei/sausaplicesanciuni,nscopulnlturriideficieneloriacauzeloracestora.
(2)MsurilecepotfidispusedeComisiaNaionalaValorilorMobiliarepentruaasiguraredresarea,ncelmaiscurttimp,asituaieientitilorprevzutelaalin.(1)suntcele
prevzutelaart.226,cuaplicareanmodcorespunztoradispoziiilorart.227.
(3)ncazurilencarecerineleprudenialeideadecvareacapitaluluiprevzutenprezentaordonandeurgen,nreglementrileorinalteacteemisenaplicareaacesteia
nusuntrespectatesaunusadatcursrecomandrilorformulate,ComisiaNaionalaValorilorMobiliarepoateaplicasanciuninconformitatecuprevederileTitluluiXdinLegea
nr.297/2004,cumodificrileicompletrileulterioare.
PARTEAAIIA
DISPOZIIISPECIFICE
TITLULI
BNCI
Art.285.Bncilesuntinstituiidecreditcuvocaieuniversal,carepotdesfuraoricaredintreactivitileprevzutenSeciunea1.2.aCapitoluluiIIdinTitlulI,ParteaI.
Art.286.Dispoziiilecucaractergeneralaplicabileinstituiilordecreditpotrivitprezenteiordonanedeurgenseaplicntotalitatebncilor.
Art.287.(1)Bncile,persoanejuridiceromne,seconstituiesubformjuridicdesocietatepeaciuninconformitateculegislaiacomercialicurespectareadispoziiilor
prezenteiordonanedeurgen.
(2)Bncile,persoanejuridiceromne,nupotutilizaodenumirespecificuneialtecategoriideinstituiidecreditreglementatedeprezentaordonandeurgen.
TITLULII
BNCIDEECONOMISIREICREDITARENDOMENIULLOCATIV
CAPITOLULI
Dispoziiigenerale
Art.288.PrezentulTitlureglementeazregimulaplicabilbncilordeeconomisireicreditarendomeniullocativ,persoanejuridiceromne,cainstituiidecreditspecializaten
finanareapetermenlungadomeniuluilocativ,alcrorobiectprincipaldeactivitateconstneconomisireaicreditareansistemcolectivpentrudomeniullocativ.
Art.289.Dispoziiilecucaractergeneralaplicabileinstituiilordecreditpotrivitprezenteiordonanedeurgenseaplicnmodcorespunztorbncilordeeconomisirei
creditarendomeniullocativ,persoanejuridiceromne,nmsurancarenusedispunealtfelpotrivitdispoziiilorcuprinsenprezentultitlu.
Art.290.nsensulprezentuluititlu,termeniiiexpresiiledemaijossemnificdupcumurmeaz:
a)activitindomeniullocativreprezint:
1.construirea,cumprarea,reabilitarea,modernizarea,consolidareasauextindereaimobilelorcudestinaiepreponderentlocativ
2.cumprarea,reabilitarea,modernizarea,consolidareasauextindereaaltorimobiledectcelecudestinaiepreponderentlocativ,cucondiiasfiefolositecaspaiilocative
3.cumprareadeterenuriintravilanesaudobndireadrepturilordeconcesiunepentruconstruireadeimobilecudestinaiepreponderentlocativ
4.cumprareadeterenuriintravilanesaudobndireadrepturilordeconcesiunenscopulconstruiriialtorimobiledectcelecudestinaiepreponderentlocativ,nlimitacotei
deinutedespaiilelocativedintotalulconstrucieipoziionatepeteren
5.viabilizareaunorterenuritrecutenintravilannscopulpromovriiconstrucieicartierelordelocuine
6.preluareaunorcreanelegatederealizareaactivitilorprevzutelapct.15
7.construireadespaiicomerciale,industrialeisocialculturale,dacacesteasuntlegatedeconstruciadelocuinesaudacelecontribuie,prinamplasarealornzonelede
locuit,laaprovizionareaacestorasaulasatisfacereanevoilordeordinsocialcultural
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2

42/60

3/18/2015

BancaNaionalaRomnieiActlegislativ

8.lucrrindomeniullocativangajatedechirianscopulmodernizriilocuinei
b)clientpersoanfizicsaujuridiccarencheiecubancadeeconomisireicreditarendomeniullocativuncontractdeeconomisireicreditarensistemcolectivpentru
domeniul locativ, prin care dobndete, ca urmare a efecturii depunerilor prevzute n contract, dreptul legal de a primi un credit la dobnda stabilit potrivit clauzelor
contractuale
c)contractdeeconomisireicreditarensistemcolectivpentrudomeniullocativ,denumitncontinuarecontractdeeconomisirecreditareangajamentulprilornbazacruia
clientulseobligseconomiseascosumreprezentndsumaminimdeeconomisire,iarbancadeeconomisireicreditarendomeniullocativseoblig,dactoatecondiiile
derepartizareacredituluisuntndeplinite,sacordeuncreditcudobndfixdestinatunoractivitindomeniullocativ,carereprezintdiferenadintresumatotalcontractati
sumaeconomisitincluznddobnzileiprimeleacordateclientului
d)dataderepartizaredatalacaresolduleconomisiticreditulpentrudomeniullocativsuntpuseladispoziiaclientului
e) economisire i creditare n sistem colectiv pentru domeniul locativ acceptarea de depozite de la clieni i acordarea acestora de credite cu dobnd fix din sumele
acumulatepentruactivitindomeniullocativ
f)finanarenbazacontractuluideeconomisirecreditarecreditulcudobndfixobinutdectreclientncondiiileprevzutencontractuldeeconomisirecreditare
g)finanareanticipatcreditulcudobndapieeiacordatclientuluicarenuaacumulatncsumaminimdeeconomisirestabilitdebancadeeconomisireicreditaren
domeniullocativprincontractuldeeconomisirecreditareacestcredit,lacareseachitdoardobnda,setransformncreditcudobndfixnmomentulndepliniriituturor
condiiilorderepartizareprevzutencontractuldeeconomisirecreditare
h)finanareintermediarcreditulcudobndapieeiacordatclientuluicareaacumulatsumaminimdeeconomisirestabilitprincontractuldeeconomisirecreditare,darnu
ndeplinetecelelaltecondiiiprevzutencontractuldeeconomisirecreditareacestcredit,lacareseachitdoardobnda,setransformncreditcudobndfixnmomentul
ndepliniriituturorcondiiilorprevzutencontractuldeeconomisirecreditare
i) fond special fond constituit de banca de economisire i creditare n domeniul locativ n scopul garantrii funcionrii sistemului din punctul de vedere al tehnicii de
economisireicreditarensistemcolectivpentrudomeniullocativialprotejriiintereselorclienilor
j)masaderepartizareresursealebnciideeconomiipentrudomeniullocativ,proveninddindepozite,dobnziaferente,oricealteplicaremajoreazsolduleconomisit,
sumerambursateaferentecrediteloracordate,primeidobnzileaferentelor,altesurseatraseexclusivnscopulfinanriinbazacontractuluideeconomisirecreditare,precum
idinsurseproprii
k) raport individual ntre client i banca de economisire i creditare n domeniul locativ raportul dintre aportul bnesc al clientului, calculat pentru fiecare contract de
economisirecreditare,iaportulbnescalbnciideeconomiipentrudomeniullocativ,pecareclientullobineprinderulareacreditului
l)raportcolectivntreclieniibancadeeconomisireicreditarendomeniullocativraportuldintresumaaporturilorbnetialeclieniloriaportulbnescpreconizatalbncii
de economisire i creditare n domeniul locativ, rezultat din contractele de economisirecreditare al cror proces de economisire a fost ncheiat i/sau ntrerupt, calculat pe o
anumitperioad
m)timpdeateptareperioadacuprinsntredatancheieriicontractuluideeconomisirecreditareidatalacarecontractulclientuluiesterepartizat
n) tipuri de contracte modaliti alternative de economisire i creditare n sistem colectiv pentru domeniul locativ, puse la dispoziia clienilor de banca de economisire i
creditarendomeniullocativ,nfunciedesumacontractat,dedobndaitermenelederambursareaferentefinanriinbazacontractuluideeconomisirecreditare,precumin
funciedealtecriteriistabilitedebancadeeconomisireicreditarendomeniullocativ.
Art.291.(1)Bnciledeeconomisireicreditarendomeniullocativ,persoanejuridiceromn,seconstituiesubformjuridicdesocietatepeaciuninconformitateculegislaia
aplicabilsocietilorcomercialeicurespectareadispoziiilorprezenteiordonanedeurgen.
(2)Denumireauneibncideeconomisireicreditarendomeniullocativ,persoanjuridiceromn,trebuiesincludsintagma"bancdeeconomisireicreditarendomeniul
locativ"sauoaltexpresiecaresindicespecializareaacesteianfinanareadomeniuluilocativ.
Art.292.(1)Bnciledeeconomisireicreditarendomeniullocativpotdesfura,nlimitaautorizaieiacordate,urmtoareleactiviti:
a)economisireicreditarensistemcolectivpentrudomeniullocativ
b)finanareaanticipatifinanareaintermediar,pebazacontractelordeeconomisirecreditare
c)acordareadecreditepentruactivitindomeniullocativ,ncondiiileprevzutelaalin.(2)
d)administrareadeportofoliidecrediteiintermediereadecreditepecontulterilor,dacacestecreditesuntdestinatefinanriiunoractivitindomeniullocativ
e)emiterea,curespectareadispoziiiloralin.(2),degaraniipentruaceletipuridecrediteobinutedeopersoan,pecarebnciledeeconomiipentrudomeniullocativlepot
acorda
f)efectuareadeplasamentenactivecugradderiscdecreditsczut,potrivitreglementrilorBnciiNaionaleaRomniei
g)acordareadecreditesocietilorcomercialelacarebnciledeeconomiipentrudomeniullocativdeinparticipaii,ncondiiileart.307
h)emitereaigestiuneainstrumentelordeplatidecredit
i)operaiunidepli
j)consultanfinanciarbancar
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2

43/60

3/18/2015

BancaNaionalaRomnieiActlegislativ

k)operaiunidemandatcuspecificfinanciarbancar
l)alteactiviti,potrivitdispoziiilorart.18,nmsurancareacesteasusinrealizareaobiectuluideactivitate.
(2) Totalul creanelor decurgnd din creditele i angajamentele prevzute la alin. (1) lit. c) i, respectiv, lit. e) nu poate depi nivelul reglementat de Banca Naional a
Romnieidinvaloareaaferentfinanrilornbazacontractelordeeconomisirecreditareiafinanriloracordatepotrivitalin.(1)lit.b).
Art.293.Bnciledeeconomisireicreditarendomeniullocativpotcesionacreaneledecurgnddinfinanrinbazacontractuluideeconomisirecreditare,inclusivgaraniile
aferente,numaincondiiilencaresumeleobinutedincesiunesuntutilizatepentrudesfurareaactivitiideeconomisireicreditarensistemcolectivpentrudomeniullocativ
ipentrufinanareaanticipatiintermediar.
CAPITOLULII
Dispoziiispecificeprivindautorizareairetragereaautorizaiei
Art. 294. Bncile de economisire i creditare n domeniul locativ sunt supuse condiiilor de autorizare aplicabile instituiilor de credit i condiiilor specifice stabilite prin
reglementrideBancaNaionalaRomniei,careserefer,frafilimitative,la:
a)condiiilegeneraledeafaceriicondiiilegeneralealecontractelordeeconomisirecreditare
b)ndeplinireacerinelortehniceideoperarespecifice
c)reglementrilepropriialebnciideeconomisireicreditarendomeniullocativprivindproceduradederularesimplificatacontractelordeeconomisirecreditare
d)tipuriledecontractepropuseafipuseladispoziiaclienilor.
Art.295.BancaNaionalaRomnieirespingeocereredeautorizareauneibncideeconomisireicreditarendomeniullocativconformdispoziiilorart.38incazuln
careCondiiilegeneraledeafacerii/sauCondiiilegeneralealecontractelordeeconomisirecreditarepropuse:
a)nusuntdenatursasigureoderularecorespunztoareacontractelordeeconomisirecreditarei,nparticular,acestecontracte,considerateindividual,nuasigurpe
ntreagalorduratunraportindividualadecvatntreclientibancadeeconomiipentrudomeniullocativ
b)prevdvrsmintealesumeloreconomisite,rambursrisauoricealteobligaiicarentrzienmodneadecvatrepartizareacontractelordeeconomisirecreditare,ducla
prelungireanejustificataduratelorcontractelordeeconomisirecreditaresaunugaranteazsuficientintereseleclienilor.
Art.296.(1)BancaNaionalaRomnieipoateretrageautorizaiaacordatuneibncideeconomisireicreditarendomeniullocativ,conformdispoziiilorart.39,inclusivn
situaiilencare:
a)considercintereseleclienilornupotfisuficientprotejateprinadoptareaaltormsurinconformitatecuprezentaordonandeurgen
b)constatexistenaunorsituaiidenaturacelorprevzutelaart.295,carejustificretragereaautorizaiei.
(2)Retragereaautorizaieiuneibncideeconomisireicreditarendomeniullocativarecaefectdeclanareaproceduriidederularesimplificatacontractelordeeconomisire
creditare.
Art.297.(1)FuziuneaidivizareabncilordeeconomisireicreditarendomeniullocativseefectueazconformdispoziiilorcuprinsenCapitolulVIIdinTitlulI,ParteaI,cu
respectareadispoziiilorspecificeaplicabileacesteicategoriideinstituiidecredit.
(2)Bnciledeeconomisireicreditarendomeniullocativpotfuzionanumaicualtebncideeconomisireicreditarendomeniullocativ.
CAPITOLULIII
Cerinespecificededesfurareaactivitii
Art.298.BnciledeeconomisireicreditarendomeniullocativtrebuieselaborezereglementripropriiprivindCondiiilegeneraledeafaceriiCondiiilegeneraleale
contractelordeeconomisirecreditare,carestaulabazatipurilordecontracteoferite.
Art.299.Condiiilegeneraledeafaceritrebuiescuprind,frafilimitative,urmtoarele:
a)calculeprivindderulareacontractelordeeconomisirecreditare,cuspecificarearaportuluiindividualdintreclientibancadeeconomiipentrudomeniullocativiatimpuluide
ateptareminim,mediuimaxim
b)proceduraderepartizareacontractelordeeconomisirecreditare,cuindicareacomponeneimaseiderepartizare,atermenelorderepartizare,amoduluideevaluarea
ndepliniriicondiiilorderepartizare,precumistabilireaordiniiderepartizare
c)proceduraprivindcalcululresurselordinmasaderepartizare,care,temporar,nupotfirepartizate,alveniturilorsuplimentaredinplasamentulacestorresurse,precumi
indicareamoduluideutilizareafonduluispecial
d)moduldecalculalvaloriigaraniei
e)proceduraderestituireasumeloreconomisitencazulrezilieriicontractelordeeconomisirecreditare
f)oprocedurdederularesimplificatacontractelordeeconomisirecreditare,ninteresulclienilor,ncazulretrageriiautorizaieisaualnceperiiproceduriifalimentului
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2

44/60

3/18/2015

BancaNaionalaRomnieiActlegislativ

g)finanareainvestiiilordeviabilizareaunorterenuritrecutenintravilannscopulpromovriiconstrucieicartierelordelocuine
h)finanareaconstruiriidespaiicomerciale,industrialeisocialculturale,nmsurancaresuntndeplinitecondiiileprevzutelaart.290lit.a)pct.7.
Art.300.Condiiilegeneralealecontractelordeeconomisirecreditaretrebuiescuprindurmtoareleprevederi:
a)valoareaiscadenaaporturilorclientuluiialebnciideeconomisireicreditarendomeniullocativ,precumiconsecinelencazulntrzieriiprestaiilor
b)ratadobnziipracticateladepoziteilacrediteleacordate
c)valoareacomisioaneloriaaltorcheltuielicaresuntnsarcinaclientului
d)moduldeevaluareandepliniriicondiiilorderepartizare,stabilireaordiniiderepartizareicondiiilecaretrebuiendeplinitepentruplatasumeicontractate
e)modalitiledegarantareicondiiilederambursareacreditelor,precumideasigurarempotrivarisculuidenerambursare
f)condiiilencareuncontractdeeconomisirecreditarepoatefidivizatsauconexatcualtcontractdeeconomisirecreditare
g)condiiilencaresemajoreazsausereducesumacontractat
h)condiiilencarepotficesionatedrepturiderivnddincontractuldeeconomisirecreditare
i)condiiilencareuncontractdeeconomisirecreditarepoatefireziliaticonsecinelecerezultdinrezilierealuisaudinproceduradederularesimplificat
j)condiiiledeadministrareaconturilorclienilor
k)instanacompetentssoluionezelitigiile.
Art.301.(1)ModificrilesaucompletrileaduseCondiiilorgeneraledeafaceriiCondiiilorgeneralealecontractelordeeconomisirecreditarenceeaceprivetedispoziiile
art.299,cuexcepialit.d),respectivaleart.300,cuexcepialit.c),precumiceleaduseCondiiilorgeneraledeafaceriiCondiiilorgeneralealecontractelordeeconomisire
creditare,corespunztoareunornoitipuridecontractedeeconomisirecreditare,sesupunaprobriiprealabileaBnciiNaionaleaRomniei.
(2)BancaNaionalaRomnieipoatesolicitabncilordeeconomisireicreditarendomeniullocativmodificareaCondiiilorgeneraledeafaceriiaCondiiilorgeneraleale
contractelordeeconomisirecreditare,atuncicndseconstatcacesteanupotasigurandeplinireaobligaiilorcelerevindincontracteledeeconomisirecreditare.
Art.302.OferireaunornoitipuridecontracteestesupusaprobriiBnciiNaionaleaRomnieicucelpuin3luninaintedepunerealadispoziiaclieniloraacestorcontracte
itrebuiesfieconformeprevederilorcuprinsenCondiiilegeneraledeafaceriinCondiiilegeneralealecontractelordeeconomisirecreditareaprobate.
Art.303.(1) n msura n care masa de repartizare nu este utilizat pentru finanri n baza contractelor de economisirecreditare, aceasta poate fi utilizat numai pentru
restituirearesurseloratraseiintrodusenmasaderepartizareipentrufinanareaanticipatiintermediar.
(2)Masaderepartizaretrebuiesfiealocatastfelnctsseasigureorepartizareuniformacontractelordeeconomisirecreditareiuntimpdeateptarectmaiscurt.
Art. 304. (1) n cazul contractelor de economisirecreditare ncheiate n valut, bncile de economisire i creditare n domeniul locativ au obligaia s formeze mase de
repartizareseparatenvalutelencaresarealizateconomisirea.Utilizareamaselorderepartizareastfelconstituiteseface,nprincipal,nvalutancaresafcuteconomisirea,
bnciledeeconomisireicreditarendomeniullocativfiindobligatesadministrezecorespunztorrisculvalutar.
(2)ncazurispeciale,pebazauneicererimotivate,BancaNaionalaRomnieipoateexceptabnciledeeconomisireicreditarendomeniullocativdelaobligaiadeaforma
masederepartizareseparate,dacprinaceastanusepericliteazintereseleclienilor.
Art.305.Bnciledeeconomisireicreditarendomeniullocativnusepotangajaspunladispoziiaclientuluisumacontractatnvedereacreditriilaodatdeterminat,
naintederepartizareacontractuluideeconomisirecreditare.
Art.306.Bnciledeeconomisireicreditarendomeniullocativalocanual,naintedeimpozitareaprofituluincontulfonduluispecial,diferenadintreveniturilerealizateca
urmareaplasamentelortemporareefectuatedinmasaderepartizareneutilizatpentrufinanareanbazacontractelordeeconomisirecreditare,dincauzanendepliniriidectre
clieniacondiiilorderepartizare,iveniturilecaresarfirealizatcaurmareafinanriinbazacontractuluideeconomisirecreditare,nlimitaa3%dindepoziteleatrase.Fondul
specialpoatefilichidat,lasfritulanului,nlimitapriicaredepete3%dindepoziteleatrase.
Art.307.(1)Bnciledeeconomisireicreditarendomeniullocativpotdeineparticipaiiexclusivlacapitalulsocieticomercialealcrorobiectdeactivitatecuprindeactiviti
ndomeniullocativicaredesfoarpreponderentastfeldeactiviti,nlimitauneitreimidincapitalulsocialalacestoraicurespectareadispoziiilorart.143.
(2)Oparticipaiemaimareestepermisdoarlacapitalulsocialalaltorbncideeconomisireicreditarendomeniullocativ,cucondiiacatotalulparticipaiilorlaastfelde
societisnudepeasc20%dinfondurilepropriialebnciideeconomisireicreditarendomeniullocativ.
Art.308.(1)nafaraatribuiilorprevzutedelege,auditoriifinanciariaibncilordeeconomisireicreditarendomeniullocativauiurmtoareleobligaiispeciale:
a)verificarearespectriiprevederilorcuprinsenCondiiilegeneraledeafacericuprivirelaproceduraderepartizare,scopncareacetiasuntmputerniciisaibaccesla
documentelebnciideeconomisireicreditarendomeniullocativ,nmsurancareacesteasereferlaproceduraderepartizare
b)verificarearespectriicondiiilorprevzutedenormeleinternecuprivirelaplatacreditelorigarantareacreanelordincredite
c)verificarearespectriireglementriloremisedeBancaNaionalaRomnieinaplicareaprezenteiordonanedeurgen.
(2)AuditorulfinanciarareobligaiasinformezeBancaNaionalaRomnieioridecteoriconstatnclcareadectrebancadeeconomisireicreditarendomeniullocativa
prevederilorprezenteiordonanedeurgeni/sauareglementriloremisenaplicareaacesteia.
(3)Auditorulfinanciarntocmetelancheiereaexerciiuluifinanciarunraportasupraactivitiideeconomisireicreditarensistemcolectivpentruactivitindomeniullocativ,
pecarelremiteiBnciiNaionaleaRomniei.
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2

45/60

3/18/2015

BancaNaionalaRomnieiActlegislativ

CAPITOLULIV
Reglementriimsurispecifice
Art. 309.(1) n vederea asigurrii condiiilor de executare n mod corespunztor a obligaiilor decurgnd din contractele de economisirecreditare i, n particular, pentru
garantareaexisteneilanivelulbnciideeconomisireicreditarendomeniullocativaunordisponibilitisuficiente,caresasigureunritmderepartizarectmairegulat,Banca
NaionalaRomnieiemitereglementrireferitoarela:
a)plasamentultemporaralsumeloracumulatenvederearepartizrii,precumialsumelordejarepartizate,daralcrorvrsmntnuafostncsolicitatdectreclieni
b)moduldedeterminareacontractelordeeconomisirecreditaredevaloaremare,precumi:
1. proporia admis a sumelor din contractele de economisirecreditare de valoare mare n totalul sumelor contractate aferente contractelor de economisirecreditare
nerepartizate
2.proporiaadmisasumelordincontracteledeeconomisirecreditaredevaloaremare,ncheiatepeparcursulunuiancalendaristic,ntotalulsumelorcontractateaferente
contractelordeeconomisirecreditarencheiatepeparcursulaceluian
c)condiiiledeacordareacreditelordestinateactivitilorndomeniullocativprevzutelaart.290lit.a)pct.7iproporiaadmisaacestorcontractentotalulcrediteloracordate
deobancdeeconomisireicreditarendomeniullocativ,carenupoatedepiprocentulde3%
d)expunereamaximadmisfadeosocietatecomercialdincategoriacelorprevzutelaart.307alin.(1),precumiexpunereamaximtotaladmisfadeastfelde
societicomerciale
e)proporiaadmisacrediteloracordatenbazacontractelordeeconomisirecreditareigarantatecudiferitetipuridegaranii,ntotalulcrediteloracordatenbazacontractelor
deeconomisirecreditare,ncazulncareseconsidernecesaroastfeldemsurprudenial
f)condiiileminimederepartizareacontractelordeeconomisirecreditare,nparticularreferitoarelasumaminimdeeconomisireicalcululindiceluideevaluareminim,pentru
asigurareaunuiraportindividualadecvatntreclientibancadeeconomiipentrudomeniullocativ
g)moduldeconstituire,utilizareilichidareafonduluispecial.
(2)Lacalcululproporiiloradmisealcontractelordeeconomisirecreditaredevaloaremare,potrivitalin.(1)lit.b),seincludicontracteledeeconomisirecreditarepentrucare,
nconformitatecuCondiiilegeneraledeafaceri,clieniiauvrsatsumaminimdeeconomisirencursulprimuluiandupncheiereacontractuluideeconomisirecreditare.
Art.310.(1)BancaNaionalaRomnieiestemputernicitsiatoatemsurilenecesarepentrucaactivitiledeeconomisireicreditarensistemcolectivpentrudomeniul
locativ s se desfoare n conformitate cu Condiiile generale de afaceri i cu Condiiile generale ale contractelor de economisirecreditare, precum i cu celelalte condiii
stabiliteprinprezentaordonandeurgeniprinreglementrileemisenaplicareaacesteia.
(2)nsituaiancareexistdatecertecareconduclaconcluziacobancdeeconomisireicreditarendomeniullocativnuivaputeaonoraobligaiile,BancaNaionala
Romnieipoateinterziceacesteia,peoperioadlimitat,ncheiereadenoicontractedeeconomisirecreditare.
(3)Dacsituaiaprevzutlaalin.(2)nuesteremediat,BancaNaionalaRomnieipoatedispuneretragereaautorizaieiiiniiereaproceduriidederularesimplificata
contractelordeeconomisirecreditare.
(4) Prin procedura de derulare simplificat a contractelor de economisirecreditare se urmrete realizarea aporturilor bneti ale clienilor i ale bncii de economisire i
creditarendomeniullocativ,aferentecontractelordeeconomisirecreditareexistente,nsensulprotejriiintereselorclienilor.
CAPITOLULV
Stimulareaeconomisiriiicreditriinsistemcolectiv
pentrudomeniullocativ
Art.311.(1)Fiecareclient,persoanfiziccuceteniaromnicudomiciliulstabilnRomnia,beneficiazdeoprimdestatpentrudepunerileanualeefectuatenbaza
unuicontractdeeconomisirecreditarencheiatcuobancdeeconomisireicreditarendomeniullocativ.
(2)Dreptullaprimadestatseconstituielafineleanuluideeconomisire.Anuldeeconomisireesteanulcalendaristicncaresauefectuatdepunerilendreptitelaprim.
(3)Primadestattrebuiesolicitatdeclientpnceltrziulasfritulanuluicalendaristicurmtoranuluideeconomisire,labancadeeconomisireicreditarendomeniul
locativcucareancheiatcontractuldeeconomisirecreditare.
(4)Dreptullaprimadestatseprescriencazulncareaceastanuafostsolicitatpnlasfritulanuluicalendaristicurmtoranuluideeconomisire.
Art.312.(1)Primadestatsestabiletela15%dinsumaeconomisitnanulrespectivdectreclient.
(2)Primadestatnupoatedepiechivalentulnleia120euro,calculatlaratadeschimbleu/eurocomunicatdeBancaNaionalaRomnieipentruultimazilucrtoarea
anuluideeconomisire.
(3)Prinexcepiedelaprevederilealin.(1)i(2),pentrupersoanelenvrstadepnla35deani,precumipentrucelecareaunntreinerecopiiminori,nivelulmaximal
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2

46/60

3/18/2015

BancaNaionalaRomnieiActlegislativ

primeidestatnupoatedepi150euro,dupcumurmeaz:
a)persoanelenvrstadepnla35deani,frcopiinntreinere:135euro
b)persoanelecuuncopilnntreinere:140euro
c)persoanelecu2copiinntreinere:145euro
d)persoanelecu3saumaimulicopiinntreinere:150euro.
(4)ncazulncareclientulncheiemaimultecontractedeeconomisirecreditarecubancadeeconomisireicreditarendomeniullocativiprimelestabilitedepescprima
maximadmispentruanuldeeconomisire,sumaprimelortrebuielimitatlanivelulprevzutlaalin.(2).
Art.313.(1)Suntndreptiisbeneficiezedeprimdestatclieniipersoanesingure,precumioricaredintresoi,separat,indiferentcaredintreeiafcutdepunerea.
(2)nsensulalin.(1),prinpersoansingursenelegeopersoannecstorit,vduvsaudivorat.
Art.314.PrimadestatsealocdelabugetuldestatprinbugetulMinisteruluiTransporturilor,ConstruciiloriTurismuluiiseacorddeacestadupexpirareafiecruian
calendaristic,ntermendemaxim60deziledelasolicitareacareafosttransmisdebancadeeconomisireicreditarendomeniullocativacesteiautoriti.Primaesteviratde
bancadeeconomisireicreditarendomeniullocativncontulclientului.
Art.315.(1)Pentruabeneficianmodconstantdeprimadestat,contracteledeeconomisirecreditaretrebuiesaiboduratdeminim5aniiesteobligatoriuca,naintede
expirareatermenuluideeconomisirestabilit,snusefiefectuatrestituiritotalesauparialedinsumeleeconomisite.
(2)Facexcepiedelaprevederilealin.(1)urmtoarelesituaii:
a)sumacontractatestepusladispoziie,iarcelcareaeconomisitutilizeazimediatinemijlocitsumaprimitpentruactivitindomeniullocativ
b)ncazulcesiuniicontractuluideeconomisirecreditare,sumaeconomisitsausumacontractatseutilizeazimediatinemijlocitpentruactivitindomeniullocativdectre
cesionar
c) cel care a economisit pentru activiti n domeniul locativ sau soul/soia acestuia a decedat ori a intrat n incapacitate total de munc dup ncheierea contractului de
economisirecreditare
d)celcareaeconomisitpentruactivitindomeniullocativadevenitomeriperioadadeomajestedecelpuin9lunifrntrerupereidureazncnmomentullacarese
solicitrestituireasumei.
Art.316.Clieniicareauncasatprimadestatnclcnddispoziiileprezenteiordonanedeurgensaualereglementriloremisenaplicareaacesteiasuntobligaiso
restituieMinisteruluiTransporturilor,ConstruciiloriTurismului,ntermendemaxim90deziledelancasareaacesteia.
Art.317.ProceduradeacordareaprimeidestatsestabiletedectreMinisterulFinanelorPublicempreuncuMinisterulTransporturilor,ConstruciiloriTurismuluiprin
normemetodologice,aprobateprinordincomun.
TITLULIII
BNCIDECREDITIPOTECAR
Art.318.(1)DispoziiileprezentuluiTitlureglementeazregimulbncilordecreditipotecar,persoanejuridiceromne,cainstituiidecreditspecializate,alcrorobiectprincipal
deactivitatelconstituiedesfurareacutitluprofesionalaactivitiideacordaredecrediteipotecarepentruinvestiiiimobiliareiatragereadefondurirambursabiledelapublic
prinemisiunedeobligaiuniipotecare.
(2)Cuexcepiaactivitiideatragerededepozite,bnciledecreditipotecarpotdesfuranlimitaautorizaieiacordate,activitileprevzutelaart.18,ncondiiilencare
acesteasusinactivitateadeacordaredecrediteipotecareiemisiunedeobligaiuniipotecare.Dispoziiileart.2022seaplicnmodcorespunztor.
Art.319.(1)Bnciledecreditipotecar,persoanejuridiceromne,seconstituiesubformjuridicdesocietatepeaciuninconformitateculegislaiaaplicabilsocietilor
comercialeicurespectareadispoziiilorprezenteiordonanedeurgen.
(2)Denumireauneibncidecreditipotecartrebuiesincludsintagma"bancdecreditipotecar"sausintagma"bancipotecar".
Art.320.Dispoziiilecucaractergeneralaplicabileinstituiilordecreditpotrivitprezenteiordonanedeurgenseaplicnmodcorespunztorbncilordecreditipotecar.
TITLULIV
INSTITUIIEMITENTEDEMONEDELECTRONIC
Art.321.PrezentulTitlureglementeazregimulinstituiiloremitentedemonedelectronic,persoanejuridiceromne,cainstituiidecreditspecializatenemitereademoned
electronic.
Art.322.Instituiiemitentedemonedelectronic,persoanejuridiceromne,seconstituiesubformjuridicdesocietatepeaciuninconformitateculegislaiacomerciali
curespectareadispoziiilorprezenteiordonanedeurgen.
Art.323.Obiectuldeactivitatealinstituiiloremitentedemonedelectronictrebuiesfielimitatladesfurareaactivitiideemiteredemonedelectronicilaprestarea
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2

47/60

3/18/2015

BancaNaionalaRomnieiActlegislativ

urmtoarelorservicii:
a)serviciifinanciareinefinanciarestrnslegatedeactivitateadeemiteredemonedelectronic,cumarfi:administrareademonedelectronicprinndeplinireaunorfuncii
operaionaleiaaltorfunciiconexelegatedeemitereademonedelectronic,emitereaiadministrareaaltormijloacedeplat,frcaprinaceastasseacordecreditsub
oriceform
b)serviciidestocareainformaiilorpeunsuportelectronicnnumeleunorinstituiipublicesaualaltorentiti.
Art.324.(1) Dispoziiile cu caracter general aplicabile instituiilor de credit potrivit prezentei ordonane de urgen se aplic n mod corespunztor instituiilor emitente de
monedelectronic,nmsurancarenusedispunealtfelpotrivitdispoziiilorcuprinsenprezentultitlu.
(2)RegimulprevzutnSeciunea1aCapitoluluiVIdinTitlulI,ParteaIreferitorlacondiiilededesfurareaactivitiinaltestatemembreseaplicinstituiiloremitentede
monedelectronicnumainceeaceprivetedesfurareaactivitiideemiteredemonedelectronic.
(3)Atragereadefondurinscopulemiteriidemonedelectronicnuesteconsideratatragerededepozitesaudealtefondurirambursabilennelesulart.5,dacfondurile
primitesunttransformateimediatnmonedelectronic.
Art.325.Instituiileemitentedemonedelectronicnupotdeineparticipriinalteentiti,cuexcepiaceloralcrorobiectdeactivitateconstexclusivnfurnizareadeservicii
operaionalesaualteserviciiconexelegatedeemitereaoridistribuireademonedelectronicdectreinstituiaemitentdemonedelectronicncauz.
Art.326.(1)nperioadadevalabilitatepentrucareafostemismonedaelectronic,instituiileemitentedemonedelectronicsuntobligatesorscumpere,lacererea
deintorilor, la o valoarea egal cu valoarea acesteia existent n sold. Rscumprarea se realizeaz prin schimbarea valorii sale n numerar sau prin transfer n cont, fr
reinereaaltortaxeicomisioanenafaracelorstrictnecesareefecturiioperaiuniiderscumprare.
(2)Contractelencheiatedeinstituiileemitentedemonedelectroniccudeintoriitrebuiesprevadnmodclarcondiiilederscumprareamonedeielectronice.
(3)Contractelepotprevedeaunpragminimderscumprare,carenupoatefimaimaredectechivalentulnleia10euro.
Art.327.(1)InstituiileemitentedemonedelectronictrebuiesdispundeuncapitaliniialcelpuinlanivelulprevzutdeBancaNaionalaRomnieiprinreglementri,
carenupoatefimaimicdectechivalentulnleia1milioneuro.
(2)Instituiileemitentedemonedelectronictrebuiesdispundeunnivelalfondurilorpropriiegalcusaumaimarede2%dinceamaimaresumsaudinmediasumelor
ultimeloraseluniaobligaiilorlorfinanciarelegatedeemitereademonedelectronic.
(3)Fraseaduceatingeredispoziiiloralin.(2),fondurilepropriialeuneiinstituiiemitentedemonedelectronicnupotscdeasubnivelulminimalcapitaluluiiniialstabilit
conformalin.(1).
Art.328.naplicareaart.24,cadruldeadministrare,strategiile,proceseleimecanismeleimplementatedeoinstituieemitentdemonedelectronictrebuiesvizeze,pe
lngriscurilefinanciareiriscurilenefinanciarelacareaceastaestesaupoatefiexpus,inclusivriscuriletehniceiprocedurale,precumiriscuriledecurgnddincooperarea
acestoracualteentiticarelefurnizeazserviciioperaionalesaualteserviciiauxiliareactivitiilor.
Art.329.(1)BancaNaionalaRomnieipoateexceptaoinstituieemitentdemonedelectronicdelaaplicareaunorasauatuturordispoziiilorprezenteiordonanede
urgen,nurmtoarelesituaii:
a) activitatea de emitere de moned electronic derulat de instituia emitent de moned electronic genereaz o valoare total existent n sold a obligaiilor financiare
aferentemonedeielectroniceemisecarenudepete,nmodobinuit,echivalentulnleia5milioaneeuroinudepeteniciodatechivalentulnleia6milioaneeuro
b)monedaelectronicemisdeinstituieesteacceptatcamijlocdeplatdoardectrefilialeleacesteia,carepresteazserviciioperaionalesaualteserviciiauxiliarelegate
demonedaelectronicemissaudistribuitdeinstituiaemitentdemonedelectronic,dectreoricesocietatemamainstituieiemitentedemonedelectronicsaudectre
oricefilialealesocietiimamrespective
c)monedaelectronicemisdeinstituiaemitentdemonedelectronicesteacceptatcamijlocdeplatdeunnumrlimitatdeentiti,carepotfidistinsenmodclarfieprin
situarea acestora n aceeai locaie sau pe o arie limitat, fie printro relaie strns de natur financiar sau de afaceri cu instituia emitent, cum ar fi o reea comun de
marketingsaudistribuie.
(2)nsituaiaprevzutlaalin.(1),documenteledenaturcontractualcarestaulabazaemiteriidemonedelectronictrebuiesprevadcsumacarepoatefistocatpe
dispozitivulelectronicaflatladispoziiadeintorilornscopulefecturiidepliestelimitatlaunnivelmaxim,carenupoatedepiechivalentulnleia150euro.
Art.330.(1)Instituiileemitentedemonedelectroniccareaufostexceptatencondiiileart.329nubeneficiazderegimulprevzutnSeciunea1aCapitoluluiVIdinTitlulI,
ParteaI.
(2)Interdiciaprevzutlaart.5referitoarelaemitereademonedelectronicnuseaplicinstituiiloremitentedemonedelectronicprevzutelaalin.(1).
Art.331.naplicareaprezentuluititlu,BancaNaionalaRomnieistabileteprinreglementriiurmtoarele:
a)investiiilepermisealeuneiinstituiiemitentedemonedelectronic
b)cerinelederaportare,inclusivpentruinstituiileemitentedemonedexceptatetotalsauparialdelaaplicareadispoziiilorprezenteiordonanedeurgen.
Art.332.Instituiileemitentedemonedelectronicpotfuzionacubnci,cualteinstituiiemitentedemonedelectronicsaucusocietiprestatoaredeserviciiauxiliare,dac
serviciilerespectivesuntceleprevzutelaart.323.
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2

48/60

3/18/2015

BancaNaionalaRomnieiActlegislativ

TITLULV
ORGANIZAIICOOPERATISTEDECREDIT
CAPITOLULI
Dispoziiigenerale
Seciunea1
Sferdeaplicareidefiniii
Art.333.(1)Dispoziiilecuprinsenprezentultitluseapliccooperativelordecredit,persoanejuridiceromneicaselorcentrale,persoanejuridiceromne,alecooperativelor
decreditlacareacesteasuntafiliate,denumitegeneric,ncontinuare,organizaiicooperatistedecredit.
(2)DispoziiilecucaractergeneralcuprinsenParteaIaprezenteiordonanedeurgenseaplicntotalitatecaselorcentralei,dacnusedispunealtfelpotrivitprezentului
titlu,cooperativelordecreditafiliatelaacestea.
(3) La nivelul reelei constituite din casa central i cooperativele de credit afiliate, trebuie s fie respectate cerinele cuprinse n Capitolele III i V din Titlul II, Partea I, n
condiiileprevzutelaart.384.
Art.334.nnelesulprezentuluititlutermeniiiexpresiiledemaijossemnificdupcumurmeaz:
a)cooperativdecreditinstituiadecreditconstituitcaoasociaieautonomdepersoanefiziceunitevoluntarnscopulndepliniriinevoiloriaspiraiilorlorcomunedeordin
economic,socialicultural,acreiactivitatesedesfoar,cuprecdere,peprincipiulntrajutorriimembrilorcooperatori
b) casa central a cooperativelor de credit instituia de credit constituit prin asocierea de cooperative de credit, n scopul gestionrii intereselor lor comune, urmririi
centralizate a respectrii dispoziiilor legale i a reglementrilorcadru, aplicabile tuturor cooperativelor de credit afiliate, prin exercitarea supravegherii i a controlului
administrativ,tehnicifinanciarasupraorganizriiifuncionriiacestora,denumitncontinuarecasacentral
c)afiliatlaocascentralcooperativadecreditcareasubscrisiavrsatlacapitalulsocialalcaseicentralecelpuinnumruldeprisocialestabilitnactulconstitutival
caseicentraleicaresesubordoneazacesteiapotrivitdispoziiilorprezentuluititluicondiiilordeafilierestabilitedecasacentral
d)actconstitutivcadrundrumarulcucaracterobligatoriuprivindnfiinarea,organizareaifuncionareacooperativelordecreditafiliatelaocascentral,elaboratdeaceasta
iaprobatdeBancaNaionalaRomniei,carecuprindeprevederileminimepentruntocmireaactelorconstitutivealecooperativelordecreditafiliate,precumiregulamentulde
organizareifuncionareareelei
e)reglementricadruregulamente,normeiinstruciuniemisedeocascentralnexercitareaatribuiilorsaleprevzutedelege,obligatoriipentrutoatecooperativelede
creditafiliatelaaceasta,nvedereadesfurriiactivitiincadrulreeleicooperatiste,nmodunitarinconformitatecucerinelelegiiialereglementrilorBnciiNaionalea
Romnieiemisenaplicareaacesteia
f)reeacooperatistansamblulformatdincasacentralicooperativeledecreditafiliatelaaceasta.
Seciuneaa2a
Principiigenerale
Art. 335. (1) Organizaiile cooperatiste de credit, persoane juridice romne, sunt asociaii autonome, apolitice i neguvernamentale, care desfoar activiti specifice
instituiilordecredit,nconformitatecuprevederileprezenteiordonanedeurgen,nscopulntrajutorriimembriloracestora.
(2)Activitateancadruluneireelecooperatistesedesfoarpreponderenticuprioritateninteresulmembrilorcooperatori,respectivalorganizaiilorcooperatistedecredit
afiliatelacasacentral.
Art.336.(1)Organizaiilecooperatistedecredit,persoanejuridiceromne,sepotorganizaifuncionadoarsubformacooperativelordecreditiacaseicentralelacare
acesteasuntafiliate.
(2)Afilierealaocascentralesteobligatorie.Condiiileiproceduradeafilieresestabilescprinactulconstitutivalcaseicentrale.
Art.337.(1)Cascentralacooperativelordecreditasigurpromovareaintereselorcooperativelordecreditafiliate,avndurmtoareleatribuiiprincipale:
a) reprezentarea intereselor comune economice, financiare, juridice, socialculturale ale cooperativelor de credit afiliate, n faa Bncii Naionale a Romniei, a instituiilor
publiceiainstanelorjudectoreti
b)urmrireaiasigurareacoeziuniiibuneifuncionriantregiireele,scopncarecasacentralntreprindetoatemsurilenecesarepentruagarantalichiditateaiadecvarea
capitalului la riscuri la nivelul fiecrei organizaii cooperatiste de credit i al reelei n ansamblul su, inclusiv, dac este cazul, prin acordarea de asisten financiar
cooperativelordecreditafiliate
c)emitereaactuluiconstitutivcadruiaaltorreglementricadrupentruorganizareaactivitiincadrulreelei
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2

49/60

3/18/2015

BancaNaionalaRomnieiActlegislativ

d)supraveghereacooperativelordecreditafiliate,nceeacepriveterespectareadectreacesteaadispoziiilorlegiiireglementriloremisedeBancaNaionalaRomniei,
aactuluiconstitutivcadruiareglementrilorcadrualecaseicentraleiexercitareacontroluluiadministrativ,tehnicifinanciarasupraorganizriiiadministrriiacestora
e)garantareanntregimeaobligaiilorcooperativelordecreditafiliate,sensncaredispunemsurilenecesarepentruasigurareapliidectreacesteaacontribuiilorstabilite
f)lichidareacooperativelordecreditafiliate
g)raportarea,nconformitatecureglementrilenvigoare,adateloriinformaiilorsolicitatedeBancaNaionalaRomniei
h)informareacooperativelordecreditafiliatedesprereglementrileemisenaplicareaprezenteiordonanedeurgeniemitereadereglementricadrupentruasigurarea
respectriicerineloracestoralanivelulntregiireele
i)asigurareagestionriiresurselordisponibiledinreea
j)asigurareadecontriioperaiunilordencasriiplintrecooperativeledecreditafiliateiaoperaiunilordencasriiplialeproprieireelenrelaiacutrezoreriastatului
icucelelalteinstituiidecredit,princontulcurentdeschislaBancaNaionalaRomniei
k)instruireapersonaluluiiorganizareadeaciunicucaractersocialculturaldeinterescomun.
(2)nvedereandepliniriiatribuiilorspecifice,casacentralpoatefacerecomandriipoatedispunemsurifadecooperativeledecreditafiliatesaupoatepropuneBncii
NaionaleaRomnieiaplicareadesanciuni,ncondiiileprezentuluititlu.
CAPITOLULII
Autorizareaorganizaiilorcooperatistedecredit
Seciunea1
Autorizareacooperativelordecreditiretragereaautorizaiei
Art.338.(1)Autorizareacooperativelordecredit,serealizeazncondiiileaplicabileinstituiilordecredit,prevzutenCapitolulIIdinTitlulI,ParteaI,cuexcepiaart.11,art.13
alin.(1)iart.17,alecrorprevederinuseapliclanivelulcooperativelordecreditdinreea.
(2)Cooperativeledecreditcareseconstituieiseafiliazlaocascentraldejaautorizat,potfiautorizatedeBancaNaionalaRomnieinumaipebazaacorduluide
afiliereacordatdecasacentralrespectiv.
(3)CooperativeledecreditcareseconstituiesimultancucasacentralseautorizeazncondiiileprevzutenSeciuneaa2aaprezentuluicapitol.
Art.339.BancaNaionalaRomnieipoatestabiliunnivelminimalcapitaluluiiniialpentrucooperativeledecredit,cuaplicareanmodcorespunztoracerineiprevzutela
art.23.
Art.340.(1)Cooperativeledecreditpotdesfura,nlimitaautorizaieiacordate,activitileprevzutenSeciunea1aCapitoluluiIIdinTitlul1,ParteaI,cuexcepiacelor
prevzutelaart.18alin.(1)lit.c),g)pct.1),3)i4),h),j)m),o)ip),ncondiiileprevzutededispoziiilecareurmeaz.
(2)Cooperativeledecreditpotsatragdepozitesaualtefondurirambursabiledelamembriiacestora,precumidelapersoanefizice,juridiceorialteentiti,caredomiciliaz,
aureedinasauloculdemunc,respectivausediulsocialidesfoaractivitate,nrazateritorialdeoperareacooperativeidecredit.
(3)Cooperativeledecreditpotsacordecredite:
a)membriloracestora,cuprioritate
b)persoanelorfizice,persoanelorjuridiceorialtorentitifrpersonalitatejuridic,cedomiciliaz,aureedinasauloculdemunc,respectivausediulsocialidesfoar
activitate,nrazateritorialdeoperareacooperativeidecredit,launnivelcaresnupoatedepi25%dinactivelecooperativeidecredit.
(4)Cooperativeledecreditpotsderulezecredite,nnumeleipecontulstatului,dinsursepuseladispoziie,destinatepersoanelorprevzutelaalin.(3)i/saudestinate
finanrilorunorproiectededezvoltare/reabilitareaactivitiloreconomiceisocialedinrazateritorialdeoperareacooperativeidecredit.
Art.341.Cooperativeledecreditnupotemiteobligaiuni.Acesteasepotfinanadinmprumuturiintercooperatistesaudelaalteinstituiidecredit,ncondiiilerespectrii
dispoziiilorart.337alin.(1)lit.i).
Art.342.BancaNaionalaRomnieipoateretrageautorizaiauneicooperativedecredit,conformdispoziiilorart.39,ilacerereafundamentatacaseicentralelacare
respectivacooperativdecreditesteafiliat,dacaceastaconstatexistenaunuiadinmotiveleprevzutelaarticolulmenionatsaucooperativadecreditseaflnstarede
insolven,definitconformlegislaieinmateriainsolveneiinstituiilordecredit.
Art.343.Deosebitdealtemotivepentruncetareavalabilitiiautorizaiei,autorizaiauneicooperativenceteazsmaiproducefectedeladatalacareautorizaiacasei
centraleafostretrassauiancetatvalabilitateaconformart.40alin.(1)iart.41alin.(1)lit.b)ic).
Art.344.HotrreaBnciiNaionaleaRomnieideretragereaautorizaieiuneicooperativedecreditsecomunicnscrisattcooperativeidecredit,cticaseicentralela
careaceastaesteafiliat.
Seciuneaa2a
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2

50/60

3/18/2015

BancaNaionalaRomnieiActlegislativ

Autorizareacaseicentraleiretragereaautorizaiei
Art.345.(1)Caselecentraleseautorizeaz,nmodcolectiv,mpreuncutoatecooperativeledecreditdinreeapropuseaseconstitui,ncondiiileprevzutenCapitolulIIIdin
TitlulI,ParteaI.
(2) Banca Naional a Romniei acord autorizaie casei centrale i cooperativelor de credit dintro reea, numai dac cerinele prevzute de ordonana de urgen i de
reglementrileemisenaplicareaacesteiasuntndeplinitelanivelulcaseicentraleiafiecreicooperativedecreditafiliate,precumilanivelulntregiireelecooperatiste.
(3)naplicareaalin.(2),ndeplinireacerinelorprevzutenSeciunea1aCapitoluluiIIdinTitlulI,ParteaI,inreglementrileBnciiNaionaleaRomnieiemisenaplicarea
acestora,trebuiesfieasiguratlanivelulcaseicentraleilanivelulntregiireelecooperatiste,ncazulcooperativelordecredit,suntincidentedispoziiileart.338alin.(1).
(4)NivelulminimalcapitaluluiagregataluneireelecooperatisteielementelecareintrncalcululacestuiasestabilescdeBancaNaionalaRomnieiprinreglementri.
Acestnivelnupoatefimaimicdectechivalentulnleia5milioaneeuro.
Art.346.(1)Caselecentralepotdesfura,nlimitaautorizaieiacordate,oricaredintreactivitilepermiseuneiinstituiidecredit,ncondiiileprevzutenSeciunea1.2.a
CapitoluluiIIdinTitlulI,ParteaI.Activitateasedesfoarnprincipalicupreponderenninteresulcooperativelordecreditafiliateipentruasigurareaadecvriicapitaluluila
riscuriialichiditiilanivelulntregiireele.
(2)Crediteleacordatedeocascentralpersoanelorjuridice,alteledectcooperativeledecreditafiliate,nupotdepi20%dinactivelecaseicentrale.
(3)Caselecentralepotemiteobligaiunincondiiileprevzutedelegepentrusocietilepeaciuni.
Art.347.BancaNaionalaRomnieirespingecerereadeautorizareauneireelecooperatisteconformdispoziiilorart.38,precuminurmtoarelecazuri:
a) din evaluarea planului de activitate rezult c reeaua cooperatist, n ansamblul ei, nu poate asigura realizarea obiectivelor propuse n condiiile respectrii cerinelor
cuprinsenprezentaordonandeurgeninreglementrileaplicabile
b)nusuntndeplinitecerineleprivindnivelulminimalcapitaluluiagregatalreelei.
Art.348.nsituaiancare,dinevaluareadocumentaieiprezentatenoricaredintreetapeleprocesuluideautorizare,seconstatcnumaiuneledintrecooperativeledecredit
din reea i casa central ndeplinesc condiiile stabilite, Banca Naional a Romniei poate acorda autorizaie, numai dac la nivelul reelei formate din aceste organizaiile
cooperatistedecreditsuntrespectateprevederileprezenteiordonanedeurgenialereglementriloremisenaplicareaacesteia.
Art.349.ncazulretrageriiautorizaieiacordatecaseicentrale,dispoziiileart.344seaplicnmodcorespunztor.
Seciuneaa3a
DesfurareaactivitiinafarateritoriuluiRomniei
Art.350.DispoziiilecuprinsenCapitolulVIdinTitlulI,ParteaIsuntaplicabilelanivelulansambluluiconstituitdincasacentralicooperativeledecreditafiliate.
CAPITOLULIII
Prevederispecificedeconstituireifuncionare
Seciunea1
Dispoziiicomuneorganizaiilorcooperatistedecredit
Art.351.(1)DispoziiileLegiinr.31/1990privindsocietilecomerciale,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare,seaplicnmodcorespunztoriorganizaiilor
cooperatistedecredit,nmsurancarenusedispunealtfelpotrivitprezentuluititlu.Constituirea,funcionarea,modificareaactuluiconstitutiv,dizolvarea,fuziunea,divizareai
lichidareaorganizaiilorcooperatistedecrediturmeazregimulsocietilorpeaciuni.
(2)naplicareaalin.(1),oricereferirefcutlaaciuniiacionariseconsiderafifcutlaprisocialeilamembriicooperatori/cooperativedecreditafiliateioricereferirela
unanumitprocentdincapitalulsocialalsocietiipeaciuniseconsiderafifcutlatotaluldrepturilordevotlaniveluluneicooperativedecredit/casecentrale.
(3)ntoateacteleoficiale,organizaiilecooperatistedecredittrebuiesindice,pelngalteelementeprevzutedelegeimeniunea"capitalsocialvariabil",iarncazul
cooperativelordecredit,idenumireacaseicentralelecaresuntafiliate.
Art.352.(1)Organizaiilecooperatistedecreditauunnumrvariabildemembricooperatorisau,dupcaz,decooperativedecreditafiliate,carenupoatefimaimicdect
numrulminimstabilitprinprezentultitlu.
(2)Capitalulsocialaluneiorganizaiicooperatistedecreditestevariabiliesteformatdinprisocialedevaloareegal.
(3)ncadruluneireelecooperatiste,prilesocialealetuturororganizaiilorcooperatistedecredittrebuiesfiedevaloareegal.
Art.353.(1)Valoareanominalauneiprisocialeestestabilitprinactulconstitutivcadru,darnupoatefimaimicde10lei.
(2)Prilesocialesuntpurttoarededividende.Acesteasepltescmembrilorcooperatori,respectivcooperativelordecreditafiliate,dinprofitulnet,proporionalcucotade
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2

51/60

3/18/2015

BancaNaionalaRomnieiActlegislativ

participarelacapitalulsocialicorespunztorperioadeidedeinereaprilorsocialencursulexerciiuluifinanciar.
Art.354.(1)Prilesocialenupotfireprezentateprintitlurinegociabile.Elesuntindivizibileinupotfivndute,cesionatesaugajatedectnumaintremembriicooperatori,cu
excepiacazurilordencetareacalitiidemembrupotrivitactuluiconstitutiv,respectivntrecooperativeledecreditafiliatelacasacentral.
(2)Prilesocialenupotfiutilizatepentruplatadatoriilorpersonalealetitularilorlorfadeorganizaiacooperatistdecreditsaufadeteriinusuntpurttoarededobnzi.
(3)Membriicooperatori,respectivcooperativeledecreditafiliate,nupotsolicitarestituireaparialacontravaloriiprilorsocialesubscrise,cuexcepiacelordecurgnddin
regularizrileprevzutelaart.369alin.(2),ncazulprilorsocialesubscriselacasacentral.
(4)Titulariiprilorsociale,membriicooperatorisaucooperativedecredit,dupcaz,suntrspunztoripentruobligaiileorganizaieicooperatistedecredit,nlimitaprilor
socialesubscrise.
Art.355.(1)Adunareageneralauneiorganizaiicooperatistedecreditsentruneteoridecteoriestenecesar,ncondiiileilatermeneleprevzutedelege,pentruahotr
asupratuturoraspectelorcareindecompetenaadunriigeneraleordinareiextraordinareauneisocietipeaciuni,iarncazulcooperativelordecreditipentruadesemna,
dinrndulmembrilorconsiliuluideadministraie,reprezentaniicooperativeidecreditnadunareageneralacaseicentrale.
(2)Exerciiulatribuiilorprivindmodificareaobiectuluideactivitate,mutareasediuluisocial,nfiinareasaudesfiinareadesucursalei,dupcaz,desemnareareprezentanilorn
adunareageneralacaseicentralepoatefidelegatdectreadunareageneralaorganizaieicooperatistedecreditconsiliuluideadministraie,ncondiiileprevzutedeactul
constitutiv.
Art.356.Administratoriiuneiorganizaiicooperatistedecredittrebuiesiapartelaadunrilegenerale.
Art.357.Consiliuldeadministraiealuneiorganizaiicooperatistedecreditpoatedecidencheiereadeactejuridiceprincaressedobndeasc,ssenstrineze,sse
nchirieze, s se schimbe sau s se constituie n garanie bunuri aflate n patrimoniul organizaiei cooperatiste de credit, a cror valoare depete o cincime din valoarea
contabilaactiveloracesteialadatancheieriiactuluijuridic,numaicuaprobareaadunriigenerale,iarncazulcooperativelordecrediticuaprobareacaseicentralelacare
esteafiliat.
Art.358.Cuantumullunaralremuneraieiacordatemembrilorconsiliuluideadministraiealuneiorganizaiicooperatistedecreditpentruactivitateadesfurat,stabilitnactul
constitutivsauprinhotrreaadunriigenerale,nupoatedepi20%dinsalariulbrutaldirectoruluigeneral/directorului.
Art.359.(1)Casacentralconstituierezervamutualdegarantarepebazacotizaiilorcooperativelordecreditafiliateiauneicotedemaximum5%dinprofitulcontabil
determinat nainte de deducerea impozitului pe profit al casei centrale. Modul de constituire i de utilizare, precum i nivelul rezervei mutuale de garantare se stabilesc prin
reglementrilecadrualecaselorcentrale.
(2)Cooperativeledecreditsuntobligatescotizezepentruconstituirearezerveimutualedegarantareacaseicentrale,nconformitatecureglementrilecadruemisedecasa
centralnacestscop.Cotizaiilepltitedecooperativeledecreditconstituiecheltuielideductibilefiscal.
Seciuneaa2a
Cooperativedecredit
Art.360.Cooperativeledecreditseconstituieprinasocierealiberapersoanelorfizice,frniciunfeldediscriminarepecriteriidenaionalitate,origineetnic,limb,religie,
apartenenpolitic,avere,condiiesocial,rassausex.
Art.361.(1)Poatefimembrucooperatororicepersoanfiziccarearecapacitatedeplindeexerciiu,aredomiciliul/reedina/loculdemuncnrazateritorialdeoperarea
cooperativeidecredit,asemnatsauaacceptat,dupcaz,actulconstitutivalacesteiaiasubscrisiavrsatcelpuinnumrulminimdeprisocialecareestestabilitprinactul
constitutivcadru.
(2)Prinactulconstitutivsepotreglementaialtecondiiipentruadmitereacamembrucooperator.
Art.362.(1)Cooperativeledecreditseorganizeazpeorazteritorialdeoperareproprie,stabilitprinactulconstitutiv,ncarepotnfiinasucursale.Aceastacuprindearii
determinatedinjudeulncarecooperativadecreditiaresediulsocialidinjudeelelimitrofe.
(2)Razeleteritorialedeoperarealecooperativelordecreditafiliatelaaceeaicascentralnusepotntreptrunde.
(3)Modificarearazeiteritorialedeoperareacooperativeidecreditestesupusaprobriiprealabileacaseicentralelacareesteafiliat,
Art.363.(1)Cooperativeledecreditseconstituiepebazaactuluiconstitutiv,careseelaboreazpebazaactuluiconstitutivcadru.
(2) Numrul minim de membri cooperatori fondatori, stabilit prin actul constitutivcadra, nu poate fi mai mic de 1.000. Actul constitutivcadru poate prevedea posibilitatea
constituiriiuneicooperativedecreditcuunnumrminimde100demembricooperatorifondatori,cucondiiacaacetiassubscrieisverse,ntotal,celpuin1.000depri
sociale.
Art.364.nafaraaltorelementeprevzutedelege,actulconstitutivalcooperativeidecredittrebuiesincludprevederireferitoarela:
a)condiiileiproceduradenscrierencooperativ,inclusiv,dacestecazul,taxdenscriere,precumimodalitateadesoluionareaeventualelorplngerifaderefuzulde
nscrierencooperativ
b) condiiile i procedura de ncetare a calitii de membru cooperator, inclusiv n cazul retragerii, excluderii, decesului i stabilirea modalitilor de stingere a obligaiilor
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2

52/60

3/18/2015

BancaNaionalaRomnieiActlegislativ

reciprocedintrecooperativadecreditimembrucooperatorsausuccesoriiacestuia
c)drepturileiobligaiilemembrilorcooperatori
d)razateritorialdeoperareacooperativeidecredit.
Art.365.(1)Denumireauneicooperativedecredittrebuiescuprindsintagma"cooperativdecredit"sau"banccooperatist"inumelelocalitiincarearesediulsocial.
(2)Cooperativeledecreditdincadrulaceleiaireelecooperatistesuntobligatesasigureutilizareaunitarauneiadintresintagmeleprevzutelaalin.(1).
Art.366.(1)Fiecaremembrucooperatoraredreptullaunsingurvot,indiferentdenumruldeprisocialedeinute.
(2)Pentruvaliditateahotrriloradunrilorgeneraleestenecesarprezenamajoritiimembrilorcooperatori.Hotrrileseiaucuvotulmajoritiicelorprezeni.
(3) Dac adunarea general nui poate desfura lucrrile din cauza nendeplinirii condiiilor prevzute la alin. (2), adunarea general care se ntrunete dup a doua
convocare poate s decid asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dinti, dac actul constitutiv nu dispune altfel, n prezena a cel puin unei treimi din numrul
membrilorcooperatori,cuvotulmajoritiicelorprezeni.
Art.367.(1)Persoanelenumitencalitatedeadministratoriaicooperativelordecredittrebuiesfieaprobatedecasacentralnaintedencepereaexercitriifunciei,cu
excepiaprimiloradministratoriaicooperativelordecreditcareseconstituiesimultancucasacentral.
(2)BancaNaionalaRomnieipoatedispunecaseicentralesretragaprobareadatunuiadministratoralcooperativeidecreditatuncicndnumireasafcutcunclcarea
prevederilorlegaleaplicabilesauactivitateadesfuratdeacestaacondusladeteriorareasituaieifinanciareacooperativeidecrediti/saulanclcareacerinelordenatur
prudenialdectreaceasta.
Art.368.Cooperativeledecreditrepartizeazanual25%dinprofitulcontabildeterminatdupdeducereaimpozituluipeprofitpentruconstituireauneirezervedentrajutorare,
destinatcreriicondiiilornecesarepentrureducereacosturiloroperaiunilordesfuratecumembriicooperatori.
Seciuneaa3a
Casacentral
Art.369.(1)Caselecentraleseconstituiepebazaactuluiconstitutiv,prinasociereaacelpuin30decooperativedecreditfondatoare.
(2)Fiecaredintrecooperativeledecreditafiliatetrebuiessubscrieisverselacapitalulsocialalcaseicentraleprisocialenvaloaredeminimum20%dincapitalullor
social.nfunciedevaloareacapitaluluisocialnregistratlasfritulexerciiuluifinanciardectrefiecarecooperativdecreditvaloareaparticipaieilacapitalulcaseicentralese
recalculeaz,iardifereneleconstatateseregularizeazntermende90deziledelasfritulexerciiuluifinanciar.
Art.370.Denumireauneicasecentraletrebuiescuprindsintagma"cascentral"sau"bancacentralcooperatist".
Art.371.nafaraelementelorprevzutedelege,actulconstitutivaluneicasecentraletrebuiesincludprevederireferitoarela:
a)condiiileiproceduradeafiliereacooperativelordecredit
b)drepturileiobligaiilecooperativelordecreditafiliate
c)modalitateadereprezentareacooperativelordecreditafiliatenadunareageneralacaseicentrale
d)atribuiiledereprezentare,ndrumare,reglementare,supraveghere,controliinformarealecaseicentralencadrulreelei.
Art.372.(1)Fiecarecooperativdecreditafiliataredreptullaunnumrdevoturinadunareageneralacaseicentraleegalcunumrulpersoanelorevideniatenregistrul
membrilorcooperatorilasfritulluniiprecedentedateiineriiadunriigenerale.
(2) Pentru validitatea deliberrilor adunrii generale a casei centrale este necesar prezena reprezentanilor cooperativelor de credit afiliate, care s reprezinte cel puin
jumtatedinnumruldevoturiexprimabile,iarhotrrileseiaucumajoritateavoturilorreprezentate,dacnactulconstitutivnuseprevedeomajoritatemaimare.
(3)Dacadunareageneralnuipoatedesfuralucrriledincauzanendepliniriicondiiilorprevzutelaalin.(2),adunareageneralcesentrunetedupadouaconvocare
poatesdecidasupraproblemelordepeordineadeziaceleidinti,dacsuntprezenireprezentaniaicooperativelordecreditafiliate,carereprezintcelpuinotreimedin
numruldevoturiexprimabile,cumajoritateavoturilorreprezentate.
Art.373.(1)Casacentralesteadministratdeunconsiliudeadministraieformatdinmembrialeideadunareageneraldinrndulpersoanelorpropusedereprezentanii
cooperativelor de credit afiliate. Deosebit de alte incompatibiliti i interdicii prevzute de lege, administratorii, directorii sau persoanele desemnate s asigure conducerea
compartimentelorsauasucursaleloruneicooperativedecreditnupotaveacalitateadeadministratorsaudirectorlacasacentral.
(2)nafaraatribuiilorprevzutedelegislaiaaplicabilsocietilorcomerciale,consiliuldeadministraiealcaseicentraleareiurmtoareleatribuiinceeaceprivetereeaua
decooperativedecreditafiliate:
a)aprobsaurespingeafiliereacooperativelordecredit
b)aprob,nprealabil,modificrilensituaiacooperativelordecreditdinreea,alteledectcelesupuseaprobriiprealabileaBnciiNaionaleaRomnieipotrivitprezentului
titlu,nconformitatecureglementrilecadru
c)ntreprindemsurilenecesarepentruasigurareanumruluiminimdecooperativedecreditafiliate
d)aprobreglementrilecadruimodificrileactuluiconstitutivcadru
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2

53/60

3/18/2015

BancaNaionalaRomnieiActlegislativ

e)stabileteisupunespreaprobareadunriigeneralesituaiafinanciaragregatntocmitlanivelulreeleicooperatiste
f)stabileteiaprobreglementrilecadrupentruexercitareaatribuiilorpeliniasupravegheriicooperativelordecreditafiliateidecidecuprivirelamsurilecaretrebuie
ntreprinsecuprivirelacooperativeledecreditafiliate,idacestecazulasuprapropuneriidesanciuni,ncazulnerespectriidispoziiilorprezenteiordonanedeurgenia
reglementriloremisenaplicareaacesteia.
Art.374.Caselecentralesuntobligatesmeninunnivelalactivelorcugradmaredelichiditatecelpuinegalcucelalrezerveimutualedegarantare.
Art.375.nafararegistrelorprevzutedelege,caselecentraletrebuiesinunregistrudeevidenacooperativelordecreditafiliate.
Seciuneaa4a
Uneleprevederispecificeprivinddizolvarea,fuziuneaidivizarea
organizaiilorcooperatistedecredit
Art.376.Prinderogaredelaprevederilelegislaieiaplicabilesocietilorcomerciale,dizolvareauneiorganizaiicooperatistedecreditcaurmareareduceriinumruluide
membricooperatori,respectivdecooperativedecreditafiliate,subnivelulminimstabilitpotrivitprezentuluititlu,arelocncazulncareacestnumrnuafostcompletatntermen
deunandeladataconstatriiacesteireduceri.
Art.377.(1)Ocascentralacooperativelordecreditpoatefuzionanumaicuoaltcascentral.
(2)Operaiuniledefuziuneidedivizarealecooperativelordecreditserealizeaznumaincadrulaceleiaireelecooperatistedecredit,cuexcepiasituaieiprevzutelaalin.
(1).
(3)FuziuneasaudivizareaorganizaiilorcooperatistedecreditserealizeazncondiiileprevzutenCapitolulVIIdinTitlulI,ParteaI,iarncazulcooperativelordecredit,icu
aprobareacaseicentralelacareacesteasuntafiliate.
Seciuneaa5a
Operaiuniledeplialeorganizaiilorcooperatistedecredit
Art.378.nvedereafuncionrii,ntermende30deziledeladataobineriiautorizaieifiecareorganizaiecooperatistdecreditdeschidecontcurent,dupcumurmeaz:
a)casacentral,laBancaNaionalaRomniei,conformreglementriloremisedeaceasta
b)cooperativeledecredit,lacasacentrallacareacesteasuntafiliate,conformreglementrilorcadru.
Art.379.(1)Fiecarecascentralelaboreaz,cuaprobareaBnciiNaionaleaRomniei,reglementricadruprivinddesfurareaoperaiunilordeplintrecooperativelede
creditafiliate.
(2)Organizaiilecooperatistedecreditrspundpentrulegalitateaidisciplinaoperaiunilordepliefectuatencadrulreelei.
CAPITOLULIV
Prevederispecificeprivindcerineleoperaionale
Seciunea1
Dispoziiigenerale
Art.380.(1)Organizaiilecooperatistedecreditiorganizeazntreagaactivitatenconformitatecuregulileuneipracticibancareprudenteisntoase,cucerinelelegiiiale
reglementriloremisenaplicareaacesteia,precumicurespectareareglementrilorcadruemisedecasacentral.
(2)DispoziiilecuprinsenTitlulII,ParteaIseaplicnmodcorespunztororganizaiilorcooperatistedecredit,cuprecizrileincondiiileprevzutenprezentulcapitol.
Art.381.naplicareadispoziiilorart.105,acteleconstitutive,reglementrileinternealeorganizaiilorcooperatistedecreditireglementrilecadruemisedecasacentralse
transmitBnciiNaionaleaRomniei,ncondiiileprevzuteprinreglementrileacesteiaemisenbazaprezenteiordonanedeurgen.
Art.382.(1)Prinactulconstitutivcadruireglementrilecadru,casacentraltrebuiesasigureimplementareanmodunitar,lanivelulntregiireelecooperatiste,aunuicadru
deadministrare,aunorprocesedeidentificare,administrare,monitorizareiraportareariscuriloriaunormecanismedecontrolintern,caresasigurerespectareacerinelor
prezenteiordonanedeurgeniareglementriloremisenaplicareaacesteia.
(2)Casacentralesteresponsabilpentruorganizareacontroluluiinternalactivitii,pentruadministrareariscurilorsemnificative,precumipentruorganizareaidesfurarea
activitiideauditinternlanivelulntregiireelecooperatiste.nacestsens,prinderogaredeladispoziiileLegiinr.31/1990republicat,cumodificrileicompletrileulterioare,
constituireaunuicomitetdeauditlanivelulfiecreicooperativedecreditnuesteobligatorie.
Art.383.Prinexcepiedeladispoziiileart.107alin.(1),conducereaoperativaactivitiicooperativelordecreditcareaucelmult5000demembriicooperatoripoatefi
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2

54/60

3/18/2015

BancaNaionalaRomnieiActlegislativ

delegatunuisingurdirector.
Seciuneaa2a
Cerineprudenialeidepublicitate
Art.384.(1)Laniveluluneireelecooperatistetrebuierespectatecerineleprevzutenart.24,art.126,nSeciunilea6a,a7aia8adinCapitolulIIIiceleprevzuten
CapitolulVdinTitlulII,ParteaI.
(2)naplicareadispoziiiloralin.(1),fondurilepropriilaniveluluneireelecooperatistenupotscdeasubnivelulminimalcapitaluluiagregatprevzutpentruautorizare.
(3) Respectarea cerinelor prevzute n Capitolul V din Titlul I, Partea I se asigur de ctre casa central pentru activitatea proprie, precum i pentru cea a ntregii reele
cooperatiste.
Art.385.(1) Fiecare organizaie cooperatist de credit trebuie s respecte dispoziiile la care se face referire n art. 384 alin. (1), n conformitate cu reglementrile Bncii
NaionaleaRomnieii,dupcaz,cureglementrilecadrualecaseicentrale.
(2)Fiecarecooperativdecreditdinreeatrebuiesmeninnpermanenfonduripropriilanivelulstabilitprinreglementrilecadruemisedecasacentralpentruacoperirea
riscurilorlacarecooperativadecreditestesaupoatefiexpusacestnivelnupoatescdeasubnivelulminimalcapitaluluiiniialprevzutdeBancaNaionalaRomnieiprin
reglementri,dacestecazul.
Art.386.(1)Casacentralstabileteprinreglementrilecadruacelemodificriefectuatelanivelulcooperativelordecreditfadecondiiilecareaustatlabazaautorizrii
acestorapentrucareestenecesaraprobareaprealabilacaseicentralealteledectceleprevzutenprezentultitlusaucelesupuseaprobriiBnciiNaionaleaRomniei
potrivitreglementriloracesteiaprecumimodificrilepentrucarenotificareaulterioarestesuficient.
(2)nregistrareanregistrulcomeruluiameniunilorcorespunztoaremodificriloroperatelaniveluluneiorganizaiicooperatistedecredit,caresuntsupuseuneiaprobri
prealabile,serealizeaznumaidupobinereaaprobriiBnciiNaionaleaRomnieisauacaseicentrale,dupcaz.
Seciuneaa3a
Situaiifinanciareiaudit
Art. 387.(1) n afara cerinelor privind ntocmirea situaiilor financiare de ctre fiecare instituie de credit, casa central trebuie s ntocmeasc situaia financiar anual
agregatareeleicooperatiste,potrivitprevederilorlegale,caresreflecteoperaiunileisituaiafinanciaraletuturororganizaiilorcooperatistedecreditdinreea.
(2)naplicareadispoziiiloralin.(1),precumipentruefectuareadectrecasacentralaraportrilorsolicitatedeBancaNaionalaRomnieilanivelulreeleicooperatiste,
cooperativeledecreditsuntobligatesprezintecaseicentralelacaresuntafiliatesituaiilelorfinanciareanuale,precumialtedateiinformaiicerutedecasacentral,la
termenelestabiliteprinreglementrilecadruemisedecasacentral.
Art.388.(1)Auditorulfinanciaralcooperativeidecreditestesupusaprobriiprealabileacaseicentrale,cuexcepiaprimuluiauditorfinanciaraluneicooperativedecreditcare
seconstituieiseautorizeazsimultancucasacentral.
(2)BancaNaionalaRomnieipoatedispunecaseicentraleretragereaaprobriiacordateunuiauditorfinanciarnsituaiileprevzutelaart.157.
Art.389.Informrilefcutedeauditorulfinanciaraluneicooperativedecreditnaplicareadispoziiilorart.156,setransmitcaseicentrale,carelenotificBnciiNaionalea
Romniei.
Art. 390.(1) Auditorul financiar al casei centrale auditeaz att situaiile financiare anuale ale casei centrale, ct i situaiile financiare anuale agregate la nivelul reelei
cooperatiste.
(2)Auditorulfinanciaralcaseicentralepoateauditaisituaiilefinanciareanualealecooperativelordecreditafiliate.nacestcaz,dispoziiileart.388alin.(1)i(2)nusunt
aplicabile.
Art.391.Situaiancareunauditorfinanciarestenumitnaceastcalitatelamaimulteorganizaiicooperatistedecreditnuconstituieonclcareaprincipiuluiindependenei
acestuia.
CAPITOLULV
Supraveghereaorganizaiilorcooperatistedecredit
Seciunea1
Exercitareaatribuiilordesupraveghere
Art.392.(1)BancaNaionalaRomnieiasigursupraveghereaprudenialacaseicentralelanivelindividuali,lanivelagregat,atuturororganizaiilorcooperatistedecredit
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2

55/60

3/18/2015

BancaNaionalaRomnieiActlegislativ

dincadruluneireelecooperatiste.BancaNaionalaRomnieipoateefectua,atuncicndconsidernecesar,verificrilasediulcooperativelordecredit.
(2) Casa central este obligat s raporteze Bncii Naionale a Romniei datele i informaiile necesare pentru evaluarea respectrii dispoziiilor cuprinse n prezenta
ordonandeurgeninreglementrileemisenaplicareaacesteia,attcelecareprivescactivitateaproprie,cticelereferitoarelaactivitateantregiireelecooperatiste.
(3)FraseaduceatingerecompetenelorBnciiNaionaleaRomnieinceeacepriveteexercitareasupravegheriiorganizaiilorcooperatistedecredit,caselecentrale
asigur supravegherea cooperativelor de credit afiliate. n acest sens prevederile Capitolului I din Titlul III, Partea I se aplic n mod corespunztor i orice referire la Banca
NaionalaRomnieiseconsiderafifcutlacasacentral.
(4)Membriiconsiliuluideadministraie,salariaiicaseicentraleioricepersoancarendeplineteanumiteresponsabilitipecontulcaseicentralenexercitareaatribuiilor
acesteiaprevzutelaalin.(3),auobligaiaspstrezesecretulprofesionalpotrivitart.214.
Seciuneaa2a
Msuridesupraveghereisanciuni
Art.393.(1)nexercitareaatribuiilorsaleprevzutenprezentultitlu,casacentralpoatesdispunfadeocooperativdecreditafiliat,carencalcdispoziiilelegii,ale
reglementrilorsaualealtoracteemisenaplicareaacesteia,referitoarelasupravegheresaulacondiiilededesfurareaactivitii,msurileprevzutelaart.226alin.(2)lit.a)
f),ncondiiileprevzutprinreglementrilecadruemisedecasacentralnacestsens.
(2)CasacentralpoatepropunenmodfundamentatBnciiNaionaleaRomnieisdispunfadeocooperativdecreditmsurileprevzutelaart.226alin.(2)lit.g)i/sau
saplicesanciunileprevzutedelege.
(3)DispoziiilecuprinsenCapitoluluiVIIdinTitlulIII,ParteaIseaplicnmodcorespunztorcaseicentralenexercitareaprerogativelorprevzutelaalin.(1).
(4)CasacentralnotificBnciiNaionaleaRomnieioricemsurdispus,ntermende5ziledeladataimpuneriiacesteia.
(5)Acteledeaplicareamsurilorncondiiilealin.(1)seemitdectredirectoriicaseicentrale,potrivitreglementrilorcadruemisenacestsens.
Art.394.ncazulncarelanivelulcaseicentralesaualuneicooperativedecreditafiliateseconstatodeterioraresemnificativasituaieifinanciareiaindicatorilorde
pruden, casa central poate cere cooperativelor de credit afiliate s contribuie la majorarea resurselor sale financiare fie prin subscrierea de noi pri sociale, fie prin
constituireaunordepoziterambursabilelatermenelestabilitedecasacentral.
Art.395.BancaNaionalaRomnieipoatesdispunmsurileconsideratenecesaresauaplicareadesanciunincazulnendepliniriisaundepliniriinecorespunztoarede
ctrecasacentralaatribuiilordesupraveghereidecontrolconferitepotrivitprezentuluititlusaudelegatedeBancaNaionalaRomniei,fadecooperativeledecredit
afiliate.
Seciuneaa3a
Prevederispecificeprivindprocedurilespeciale
Art.396.(1)InstituireamsurilordesupravegherespecialsaudeadministrarespecialcuprivirelaocooperativdecreditpoatefidispusdeBancaNaionalaRomnieii
lapropunereafundamentatacaseicentralelacareesteafiliatcooperativadecredit.
(2)Asigurareasupravegheriispecialesauaadministrriispecialeauneicooperativedecreditpoatefidelegat,prindeciziaBnciiNaionaleaRomnieideinstituireamsurii
respective,caseicentralelacarecooperativadecreditesteafiliat.
Art.397.(1)ncazulncaresupraveghereaspecialseasigurdectrecasacentralpotrivitart.396,dispoziiilecuprinsenSeciunea1aCapitoluluiVIIIdinTitlulIII,ParteaI
seaplicnmodcorespunztorioricereferirelaBancaNaionalaRomnieiseconsiderafifcutlacasacentral.
(2)Rapoarteleperiodiceprevzutelaart.239alin.(1)seremitiBnciiNaionaleaRomniei.
(3)ncazulncare,peparcursulsupravegheriispeciale,nactivitateacooperativeidecreditseconstatncontinuaredeficienegrave,casacentralpoatepropuneBncii
Naionale a Romniei, de la caz la caz, instituirea msurii de administrare special sau adoptarea altor msuri prevzute de lege, inclusiv poate solicita Bncii Naionale a
Romnieiretragereaautorizaieicooperativeidecreditncauz.
Art.398.(1)ncazulncareadministrareaspecialseasigurdectrecasacentralpotrivitart.396,dispoziiilecuprinsenSeciuneaa2aaCapitoluluiVIIIdinTitlulIII,Partea
IseaplicnmodcorespunztorioricereferirelaBancaNaionalaRomnieiseconsiderafifcutlacasacentral.
(2)naplicareadispoziiiloralin.(1),rapoarteleadministratoruluispecialseremitiBnciiNaionaleaRomniei.
(3)nsituaiaprevzutlaart.252alin.(2),casacentralpoatesolicitaBnciiNaionaleaRomnieiretragereaautorizaieicooperativeidecreditncauz.
Art.399.(1)Lichidareauneicooperativedecreditcaurmarearetrageriiautorizaieincondiiileart.342serealizeazdectrecasacentrallacareaceastaesteafiliat,
inclusivnsituaiancarecooperativadecreditseaflnstaredeinsolven,cuaplicareanmodcorespunztoradispoziiilorcuprinsenSeciuneaa3aaCapitoluluiVIIIdin
TitlulIII,ParteaI.Casacentralpoatenumiunlichidatorautorizat.
(2)nsituaiancarecooperativadecreditseaflnstaredeinsolven,adunareageneralacaseicentralehotrtecuprivirelapatrimoniulcooperativeidecreditacrei
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2

56/60

3/18/2015

BancaNaionalaRomnieiActlegislativ

autorizaieafostretras,acestaputndfirepartizatorganizaiilorcooperatistedecreditdincadrulreeleicooperatistenacestcaz,casacentraltrebuiesasigureexercitarea
atribuieisaleprevzutelaart.337alin.(1)lit.e).
Art.400.(1)naltesituaiidectceleprevzutelaart.399alin.(2),lalichidareauneiorganizaiicooperatistedecredit,dupplataobligaiiloracesteia,dinactivulnetrmasse
distribuie membrilor cooperatori, respectiv cooperativelor de credit afiliate, sumele reprezentnd contravaloarea prilor sociale subscrise i vrsate, precum i dividendele
cuvenitepentruexerciiulfinanciarncurs.Diferenarmasestepreluat,ncazullichidriicooperativelordecredit,decasacentrallacaresuntafiliate,iarncazullichidrii
caselorcentrale,mpreuncucooperativeledecreditafiliate,dectreFonduldeGarantareaDepozitelornSistemulBancar.
(2)Dacactivulnetrmasnuacopervaloareatotalaferentprilorsociale,acestasedistribuieproporionalcuprilesocialedeinutedefiecaremembrualorganizaiei
cooperatistedecredit.
CAPITOLULVI
Falimentulcaselorcentrale
Art.401.ncazuluneicasecentraleaflatenstaredeinsolvensuntaplicabileprevederilelegislaieiprivindfalimentulinstituiilordecreditproceduraprevzutdelegese
aplicnansambluorganizaiilorcooperatistedecreditdinreea.
CAPITOLULVII
Altedispoziii
Art.402.Acteleadoptatedeocascentralconformdispoziiilorprezenteiordonanedeurgencuprivirelaocooperativdecredit,potficontestatencondiiileprevzutela
art.275277.
Art.403.Fondulsocialconstituitdemembriicooperatoripnladataintrriinvigoareaprezenteiordonanedeurgen,nbazadispoziiilorOrdonaneideurgennr.
97/2000privindorganizaiilecooperatistedecredit,aprobatcumodificriicompletriprinLegeanr.200/2002,cumodificrileicompletrileulterioare,poatefiretras,darnu
maidevremedetrecereauneiperioadedeunandeladataachitriidectreacetiaaultimeiratedemprumutiadobnziiaferente,dacprinconveniaprilornuseprevede
altfel.
TITLULVI
SISTEMEDEPLI
CAPITOLULI
Dispoziiigenerale
Art.404.(1)BancaNaionalaRomnieireglementeaz,autorizeazisupravegheazsistemeledepliisistemelededecontareaoperaiunilorcuinstrumentefinanciare
dinRomnia,inclusivadministratoriiacestora,nscopulasigurriifuncionriisistemelornconformitatecustandardeleinternaionalenacestdomeniu.
(2)Sistemeleprevzutelaalin.(1)nupotfuncionapeteritoriulRomnieifrobinereaautorizaieiBnciiNaionaleaRomniei.
Art.405.BancaNaionalaRomnieiemitereglementricuprivirelasistemeledepliisistemelededecontareaoperaiunilorcuinstrumentefinanciare,referitoarela:
a)condiiileimodalitateadeorganizareasistemelor
b)condiiileiproceduradeautorizare,cazurilencareautorizaiapoatefirevocat
c)criteriileiregulilepentrusupraveghereasistemelor,inclusivaparticipanilorlaacestesistemeiaadministratoriloracestora
d)informaiileiraportrilecaretrebuiefurnizateBnciiNaionaleaRomniei
e) cerinele minime referitoare la funcionarea, auditul operaional i administrarea riscurilor unui sistem i cele referitoare la situaiile financiare i auditul intern ale
participanilorialeadministratoruluiunuisistem
f)oricealtecerinespecificenecesarebuneifuncionriaunuisistem.
Art.406.(1) Fondurile i instrumentele financiare ale participanilor la sistemele de pli, constituite la dispoziia agentului de decontare, n limitele solicitate prin regulile
sistemului,nscopulgarantriindepliniriiobligaiilorcaredecurgdincalitateadeparticipantlasistem,nupotfaceobiectulexecutriisilitedectreteriinupotfigrevatedealte
garaniirealeorisarcinidectreparticipantuldebitor.
(2)Fondurileiinstrumentelefinanciareprevzutelaalin.(1)suntexceptatedelaproceduranscrieriinArhivaElectronicdeGaraniiRealeMobiliare.
(3) n cazul falimentului unui participant la sistemul de pli, fondurile i instrumentele financiare prevzute la alin. (1) sunt utilizate numai n scopul ndeplinirii obligaiilor
decurgnddinordineledetransferirevocabileidinpoziiileneterezultatedincompensare,carerevinparticipantuluipnladatapronunrii,inclusiv,ahotrriidedeschidere
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2

57/60

3/18/2015

BancaNaionalaRomnieiActlegislativ

aproceduriifalimentului.
(4)ncazulncetriicalitiideparticipantlasistemuldepli,fondurileiinstrumentelefinanciareprevzutelaalin.(1)suntutilizatenumainscopulndepliniriiobligaiilor
decurgnddinordineledetransferirevocabileidinpoziiileneterezultatedincompensare,carerevinparticipantuluipnlamomentulncetriicalitiideparticipant.
CAPITOLULII
Msurideremediereisanciuni
Art.407. Banca Naional poate dispune participanilor i/sau administratorilor sistemelor de pli i ai sistemelor de decontare a operaiunilor cu instrumente financiare
adoptareaunormsurideremediereadeficienelorconstatatencadrulsistemelor.
Art.408.(1)nsituaiancareBancaNaionalaRomnieiconstatcparticipaniilasistemeledepliisistemelededecontareaoperaiunilorcuinstrumentefinanciaresau
administratorii acestor sisteme se fac vinovai de nerespectarea dispoziiilor prezentului capitol a reglementrilor emise de Banca Naional a Romniei n aplicarea acestor
dispoziiisaunuseconformeazmsurilorderemedieredispusedeaceasta,BancaNaionalaRomnieipoateaplicaurmtoarelesanciuni:
a)avertismentscris
b)amendcuprinsntre10.000leii100.000lei
c)suspendareasauexcludereaunuiasaumaimultorparticipanidelaunulsaumaimultesisteme
d)suspendarea,peuntermendepnla90dezile,aautorizaieiacordatedeBancaNaionalaRomnieiunuiadministratordesistem
e)retragereaautorizaieiacordatadministratoruluidesistem.
(2)Acteleprincaresuntdispusemsurilesausuntaplicatesanciunipotrivitprezentuluicapitolseemitdectreguvernatorul,primviceguvernatorulsauviceguvernatoriiBncii
NaionaleaRomnieicuexcepiasanciunilorprevzutelaalin.(1)lit.d)ie)acroraplicareestedecompetenaconsiliuluideadministraie.
Art.409.(1)Aplicareasanciunilorprevzutelaart.407seprescrientermendeunandeladataluriilacunotin,darnumaimultde3anideladatasvririifaptei.
(2)Amenzilencasatesefacveniturilabugetuldestat.
(3)Aplicareasanciunilornunlturrspundereamaterial,civilsaupenal,dupcaz.
PARTEAAIIIA
INFRACIUNIIDISPOZIIITRANZITORIIIFINALE
TITLULI
INFRACIUNI
Art.410.Desfurareadeactivitiinterzisepotrivitart.5dectreopersoan,pecontpropriusaupecontuluneientiticarenuesteinstituiedecreditconstituieinfraciunei
sepedepsetecunchisoaredela2la7ani.
Art.411.Utilizareaneautorizatdectreopersoanauneidenumirispecificeuneiinstituiidecredit,cunclcareadispoziiilorart.6,constituieinfraciuneisepedepsetecu
nchisoaredela3lunila2anisaucuamend.
Art.412.Constituieinfraciuneisepedepsetecunchisoaredela1anla3ani:
a)faptaunuiadministrator,directorsauangajataluneiinstituiidecreditcare,cureacredin,ncalcdispoziiileart.171sauobstrucioneaznoricealtmodexercitarea
supravegheriidectreBancaNaionalaRomniei
b)faptaoricreipersoanecareasigurconducereaoperativauneisocietifinanciareholdingsauauneisocietiholdingcuactivitatemixtdeaobstruciona,noricemod,
exercitareadectreBancaNaionalaRomnieiacompetenelorsaledesupraveghereainstituiilordecreditpotrivitart.166iart.176203.
Art.413.Deschidereadeconturisubnumefictiveconstituieinfraciuneisepedepsetecunchisoaredela2la7ani.
TITLULII
DISPOZIIITRANZITORIIIFINALE
CAPITOLULI
Dispoziiitranzitorii
Art.414.(1)Cereriledeautorizarenesoluionateladataintrriinvigoareaprezenteiordonanedeurgencarenusuntconformecudispoziiilelegiii/saucureglementrile
emisenaplicareaacesteia,potfiretraseiprezentatedinnoudetitulariicererilordupnlturareadeficienelor.
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2

58/60

3/18/2015

BancaNaionalaRomnieiActlegislativ

(2)Prinexcepiedeladispoziiilealin.(1),cereriledeautorizaredepusedeinstituiidecreditautorizateisupravegheatedeautoritateacompetentdintrunaltstatmembruse
claseazcafiindlipsitedeobiectiacesteinstituiidecredittrebuiesurmezeproceduranotificriiprevzutnSeciunea1aCapitolulIVdinTitlulI,ParteaI.
Art.415.(1)Instituiiledecredit,persoanejuridiceromne,sucursaleleinstituiilordecreditdinstatetere,iadministratoriidesistemecareladataintrriinvigoareaprezentei
ordonanedeurgenfuncioneaznRomnia,seconsidercdispundeoautorizaieconformdispoziiiloracesteiordonanedeurgen.
(2)Instituiiledecreditdinaltestatemembrecare,ladataintrriinvigoareaprezenteiordonanedeurgendesfoaractivitatenRomniaprintrosucursalseconsiderc
suntnotificatepotrivitdispoziiilorCapitoluluiIVdinTitlulI,ParteaI.ncepndcudataintrriinvigoareaprezenteiordonanedeurgen,autorizaiileemisedeBancaNaionala
Romnieiacestorsucursaleinceteazdedreptvalabilitatea,acesteafuncionndpebazaautorizaieiacordateinstituieidecreditdectreautoritateacompetentdinstatul
membrudeorigine.Dispoziiileart.41alin.(2)nusuntaplicabilenacestecazuri.
Art.416.Instituiiledecredit,persoanejuridiceromneisucursaleleinstituiilordecreditdinstateteretrebuiesseconformezenoilorcerinecuprinsenprezentaordonan
deurgen,ntermeneleicondiiilecaresestabilescprinreglementrileemisenaplicareaacesteia.
CAPITOLULII
Dispoziiifinale
Art.417.InstituiiledecreditcareidesfoaractivitateanRomniancondiiileprezenteiordonanedeurgen,inclusivsucursaleleinstituiilordecreditdinaltestate
membreidinstatetere,seevideniazdectreBancaNaionalaRomnieinregistrulinstituiilordecredit,careesteaccesibilpersoanelorinteresate.
Art.418.(1)Instituiiledecreditpotsiconstituieasociaiiprofesionale,careslereprezinteintereselecolectivefadeautoritilepublice,sstudiezeproblemedeinteres
comun, s promoveze cooperarea, s informeze membrii asociaiei i publicul i s organizeze serviciile de interes comun. Asociaiile profesionale ale instituiilor de credit
colaboreazcuBancaNaionalaRomniei.
(2)Separatsau,dupcaz,ncadrulasociaiilorprofesionale,instituiiledecreditpotsiorganizezeuncorppropriudeexecutori,acruiactivitateestestrictlegatdepunerea
nexecutareatitlurilorexecutoriiaparinndinstituieidecreditialtorentiticareaparingrupuluiacesteiaicaredesfoaractivitifinanciare.
(3)Statutulacestuicorpdeexecutoriseaprobprinordinalministruluijustiiei,iaractivitateaacestuiasedesfoarnconformitatecudispoziiilenmateriedindreptulcomun.
Art.419.(1)Prezentaordonandeurgenintrnvigoarela1ianuarie2007.
(2)Prezentaordonandeurgensecompleteazcudispoziiilelegislaieiaplicabilenmateriasocietilorcomerciale,nmsurancareacesteanucontravinprevederilor
prezenteiordonanedeurgenicucelespecificedesfurriianumitoractiviti/operaiuni,dupcaz.
Art.420.(1)BancaNaionalaRomnieiemitereglementrinaplicareaprezenteiordonanedeurgen,caresepublicnMonitorulOficialalRomniei,ParteaIprecumi
pepaginadeInternetaBnciiNaionaleaRomniei.
(2)nscopuluneiaplicriunitareadispoziiilorprezenteiordonanedeurgeniareglementriloremisenbazaacesteia,BancaNaionalaRomnieipoateemiteinstruciuni
iprecizri,caresecomunictuturorinstituiilordecreditisepublicpepaginadeInternetaBnciiNaionaleaRomniei.
(3)Prinexcepiedelaprevederilealin.(1)i(2),ncazulncaredispoziiileprezenteiordonanedeurgensuntaplicabileattinstituiilordecredit,cti,potrivitCapitoluluiX
dinTitlulIII,ParteaI,societilordeserviciideinvestiiifinanciarei,dupcaz,societilordeadministrareainvestiiilorcareaunobiectuldeactivitateadministrareaportofoliilor
individualedeinvestiii,reglementrilei,respectiv,instruciunileiprecizrileseemitncomundectreBancaNaionalaRomnieiiComisiaNaionalaValorilorMobiliare.
(4) La elaborarea reglementrilor, instruciunilor i precizrilor, Banca Naional a Romniei i Comisia Naional a Valorilor Mobiliare asigur transpunerea legislaiei
relevanteadoptatelanivelulUniuniiEuropeneiurmrescimplementareacelormaibunepracticiinternaionalendomeniulsupravegheriiprudeniale.
Art.421.(1)ReglementrileemisedeBancaNaionalaRomniei,nbazaactelornormativeprevzutelaart.422,i,respectiv,deComisiaNaionalaValorilorMobiliare,n
bazaLegiinr.297/2004,cumodificrileicompletrileulterioare,seaplicncontinuare,pnlaabrogarealorexpres.
(2)Pentrucalcululcerinelordecapital,instituiiledecredit,respectivsocietiledeserviciideinvestiiifinanciarei,dupcaz,societiledeadministrareainvestiiilorpotopta
saplice,pnladatade1ianuarie2008,anumiteprevederidinreglementrilelacaresefacereferirenalin.(1),ncondiiileprevzutedenoilereglementriemisencomun
deBancaNaionalaRomnieiiComisiaNaionalaValorilorMobiliarenaplicareaprezenteiordonandeurgen,potrivitdispoziiilorart.420alin.(3).
(3) Reglementrile emise n comun de Banca Naional a Romniei i Comisia Naional a Valorilor Mobiliare trebuie s prevad n mod expres care dintre dispoziiile
reglementriloranterioarermnnmodexcepionalnvigoarepnladatade1ianuarie2008,pentruinstituiiledecredit,societiledeserviciideinvestiiifinanciarei,dup
caz,societiledeadministrareainvestiiilorcareexercitopiuneaprevzutlaalin.(2).
Art.422.Pedataintrriinvigoareaprezenteiordonanedeurgenseabrog:
a)Legeanr.58/1998privindactivitateabancar,republicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.78din24ianuarie2005,cumodificrileulterioare
b)OrdonanadeurgenaGuvernuluinr.97/2000privindorganizaiilecooperatistedecredit,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.330din14iulie2000,
aprobatcumodificriicompletriprinLegeanr.200/2002,cumodificrileicompletrileulterioare
c)Legeanr.541/2002privindeconomisireaicreditareansistemcolectivpentrudomeniullocativ,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.733din8octombrie
2002,cumodificrileicompletrileulterioare
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2

59/60

3/18/2015

BancaNaionalaRomnieiActlegislativ

d)Legeanr.33/2006privindbnciledecreditipotecar,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.200din3martie2006
e)oricealtedispoziiicontrare.
PrezentaordonandeurgentranspunedispoziiiledirectivelorUniuniiEuropenedindomeniulinstituiilordecreditialfirmelordeinvestiii,dupcumurmeaz:
1.dinDirectivanr.2006/48/CEaParlamentuluiEuropeaniaConsiliuluidin14iunie2006,privindaccesullaactivitateidesfurareaactivitiidectreinstituiiledecredit,
publicatnJurnalulOficialalUniuniiEuropenenr.L177/30.06.2006:art.13,art.4paragrafele(1)(5),(7)(17),(19)(21)i(46),art.58,art.9paragraful(1),art.10paragrafele
(1) i (5), art. 1125, art. 26 paragrafele (1)(3), art. 27, art. 28 paragrafele (1) i (2), art. 2938, art. 4049, art. 5256, art. 75, art. 76, art. 80 paragraful (1) teza a 3a, art. 81
paragrafele(1),(3)i(4),art.84paragrafele(1),(5)i(6),art.85paragrafele(1)i(2),art.89paragraful910,art.91,art.97paragrafele(1)i(3)(5),art.102paragrafele(1)i(4),
art.105paragrafele(1),(3)i(4),art.109,art.120,art.121,art.122paragraful(1),art.123,art.124paragrafele(1)(4),art.125132,art.135137,art.138paragraful(1),art.139
142,art.143paragrafele(1),(2)tezaa2ai(3),art.144,art.145,art.147149,art.152paragraful(8),art.157iAnexa1
2.dinDirectivanr.2006/49/CEaParlamentuluiEuropeaniaConsiliuluidin14iunie2006,privindadecvareacapitaluluifirmelordeinvestiiiiinstituiilordecredit,publicatn
JurnalulOficialalUniuniiEuropenenr.L177/30.06.2006:art.1paragraful(1),art.2paragrafele(1)i(2)lit.b),d)ie),art.3paragrafele(1)lit.a),f)ig),(2)i(3),art.10
paragraful(4),art.13paragraful(1)teza1,art.18paragraful(1),art.20paragraful(1),art.28paragraful(1),art.34,art.35paragraful(1),art.37paragraful(1),art.38,art.39,art.
49paragraful(1)tezaa2aia3ai(2),art.50paragraful(1)iAnexa1paragraful1
3.dinDirectivanr.2000/46/CEaParlamentuluiEuropeaniaConsiliuluidin18septembrie2000,privindaccesullaactivitate,desfurareaisupraveghereaprudeniala
activitiiinstituiiloremitentedemonedelectronic,publicatnJurnalulOficialalComunitilorEuropenenr.L275/27.10.2000:art.13,art.4paragraful(1),art.7iart.8
4.dinDirectivanr.2001/24/CEaParlamentuluiEuropeaniaConsiliuluidin4aprilie2001,privindreorganizareailichidareainstituiilordecredit,publicatnJurnalulOficial
alComunitilorEuropenenr.L125/05.05.2001:art.1,art.2,art.913iart.1633
5. din Directiva Consiliului nr. 89/117/CEE din 13 februarie 1989 referitoare la obligaiile sucursalelor stabilite ntrun stat membru ale instituiilor de credit i instituiilor
financiare, avnd sediul central n afara acelui stat membru, privind publicarea documentelor contabile anuale, publicat n Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene nr. L
044/16.02.1989:art.1paragraful(1)iart.24.
PRIMMINISTRU
CLINPOPESCUTRICEANU

Contrasemneaz:

Ministrulfinanelorpublice,
SebastianTeodorGheorgheVldescu
Ministrulintegrriieuropene,
AncaDanielaBoagiu

Bucureti,6decembrie2006.
Nr.99.

http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2

60/60