Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE UCENICIE LA LOCUL DE MUNCA

Data incheierii contractului: <<EMPLOYEES.HireDate>>


Partile contractului
Angajator - Persoana juridica <<PLANTS.Name>> cu sediul/domiciliul in <<PLANTS.City>>,
str.
<<PLANTS.Street>>,
nr
<<PLANTS.StreetNo>>,
inregistrata
la
registrul
comertului/autoritatile
administratiei
publice
din
<<PLANTS.City>>
nr.
<<PLANTS.NrRegCom>>,
cod
fiscal
<<PLANTS.FiscalCode>>,
Telefon
<<EMPLOYEES.Phone>>, reprezentata legal prin ................................ in calitate de
DIRECTOR GENERAL/ADMINISTRATOR.
Si
DI/Dna - <<EMPLOYEES.LastName>>
<<EMPLOYEES.FirstName>> domiciliata in
<<EMPLOYEES.City>>, str. <<EMPLOYEES.Street>> nr. <<EMPLOYEES.StreetNo>>, bl.
<<EMPLOYEES.Bloc>>, et. <<EMPLOYEES.Etaj>>, ap. <<EMPLOYEES.Apt>>, judetul
<<EMPLOYEES.County>> posesor/posesoare a actului de identitate BI/CI/Pasaport seria
<<EMPLOYEES.BISerial>>,
nr.
<<EMPLOYEES.BINo>>,
eliberat
de
<<EMPLOYEES.BIEmit>>,
la
data
de
<<EMPLOYEES.BIDate>>
CNP
<<EMPLOYEES.CNP>> /permis de munca seria <<EMPLOYEES.PMSerial>>, nr.
<<EMPLOYEES.PMNo>>, din data <<EMPLOYEES.PMDate>>, in calitate de ucenic,
au convenit sa incheie prezentul contract de ucenicie la locul de munca, cu respectarea
urmatoarelor clauze:
Art. 1. Obiectul contractului:
1.1. Obiectul contractului il constituie obligatia ca angajatorul sa asigure ucenicului formarea
profesionala in meseria <<SuplData.Norma_zilnica.VALUE>> astfel: ..........................
1.2 In scopul prevazut la pct. 1.1, ucenicul se obliga sa urmeze cursurile de formare profesionata
si sa munceaca in subordinea angajatorului respectiv.
1.3. In realizarea obiectului contractului este interzis ca ucenicul:
a) sa presteze munca in conditii grele, vatamatoare sau periculoase
b) sa execute munca suplimentara
c) sa efectueze munca de noapte
1.4. Maistrul de ucenicie care urmeaza sa se ocupe de pregatirea ucenicului si de calificarea
acestuia va fi ........................ avand functia/meseria de <<SuplData.Norma_zilnica.VALUE>> in
cadrul compartimentului care are atestarea necesara pentru pregatirea ucenicilor.
1.5. Aptitudinile ucenicului de a presta meseria pentru care este pregatit potrivit prevederitor
prezentulul contract vor face obiectul unei verificari finale pe care o va organiza angajatorul.
1.6. In cazul in care ucenicul a carui formare profesionala a facut obiectul unui contract de
ucenicie la locul de munca devine salariatul angajatorului, nu va putea fi obligat sa suporte
cheltuielile de formare facute de acesta.
Art. 2. Durata contractului:
2.1. Prezentul contract de ucenicie la locul de munca se incheie pe o durata determinata de ........
luni/ani incepand cu data semnarii lui.
2.2. Partile convin, de comun acord, ca perioada prevazuta la pctul 2.1. este necesara si suficienta
pentru obtinerea calificarii in meseria sus-mentionata.
Art. 3. Locul de munca:
3.1. Activitatea ucenicului se va desfasura la ........................................ (se va indica locul
de munca, potrivit meseriei alese).
Art. 4. Felul muncii:
4.1. Meseria in care ucenicul urmeaza sa-si efectueze stagiul este ............................... conform
Clasificarii Ocupatiilor din Romania aplicabile;

Art. 5 Durata muncii:


5.1. Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991 privind stabilirea
duratei timpului de munca de 6 ore pe zi si de 30 de ore pe saptamana pentru tinerii sub 18 ani.
5.2. Programul se desfasoara numai in timpul zilei, iar timpul necesar ucenicului pentru
participarea la activitati care tin de pregatirea sa profesionala este inclus in programul normal de
munca.
5.3. Angajatorul are obligatia de a tine evidenta orelor de munca prestate de ucenic si va supune
controlului inspectiei muncii aceasta evidenta ori de cate ori este solicitat.
5.4. Ucenicul nu va putea fi chemat la prestarea de munca suplimentara sau de munca de noapte
decat dupa implinirea varstei de 18 ani in conditiile stabilite de legea nr. 53/2003 Codul
Muncii.
Art. 6. Concediul:
6.1. ucenicul are dreptul la un concediu de odihna de ...... zite lucratoare.
6.2. De asemenea, pana la implinirea varstei de 18 ani, ucenicul va beneficia de un concediu de
odihna suplimentar de cel putin 3 zile lucratoare.
Art. 7. Salariul:
7.1. Salariul de baza lunar brut este de <<SuplData.Tarifar.VALUE>> lei.
7.2. Alte elemente constitutive:
a) sporuni: .....................
b) indemnizatii .................
c) alte adaosuri ....................
7.3. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se
lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se plateste cu un
spor la salariu, conform Legii nr. 53/2003 Codul Muncii sau contractului colectiv de munca
aplicabil.
7.4. Data/ datele la care se plateste salariul este 15 ale lunii
Art. 8. Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca:
8.1. partile au urmatoarele drepturi si obligatii privind securitatea si sanatatea in munca:
a) echipament individual de protectie ....................................................;
b) echipament individual de lucru .........................................................;
c) materiale igienico-sanitare .................................................................;
d) alimentatie de protectie ......................................................................;
e) alte drepturi si obligatii privind securitatea si sanatatea in munca ................................;
Art. 9. Alte clauze:
9.1. Clauza cu privire a formarea profesionala: ....................................
9.2. Clauza de neconcurenta: ............................................................
9.3. Clauza de confidentialitate: .......................................................
Art. 10. Drepturile si obligatlile generale ale partilor:
10.1 Ucenicul are in principal, urmatoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
c) dreptul la concediul de odihna anual;
d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
e) dreptul la securitate si sanatate in munca;
f) dreptul la formarea profesionala, in conditiile actelor aditionale;
10.2. Ucenicului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) de a se pregati profesional, corespunzator meseriei alese, sub conducerea maistrului de
ucenicie

b) obligatia de a respecta disciplina muncii;


c) obligatia de fidelitate fata de angajator in activitatea de pregatire si calificare a sa;
d) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
e) obligatia de a respecta secretul de serviciu;
10.3. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) sa stabilieasca un maistru de ucenicie corespunzator meseriei alese de ucenic, atestat de
Ministerul Munchi si Solidaritatii Sociale;
b) sa exercite controlul asupra modului de pregatire a ucenicului;
c) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare
potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.
10.4. Angajatorului ii revin in principal urmatoarele obligatii:
a) sa acorde ucenicului toate drepturile ce decurg din contractul de ucenicie la locul de
munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din dispozitiile Iegii;
b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice necesare calificarii profesioanle a
ucenicului;
c) sa informeze ucenicul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc
desfasurarea relatiilor de munca;
d) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de ucenic, la solicitarea
acestuia;
f) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale ucenicului;
Art. 11. Conflicte de munca:
11.1. Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si suspendarea sau incetarea
prezentului contract de ucenicie a locul de munca vor fi solutionate de instanta judecatoreasca
competenta material si teritorial, potrivit legii.
Art. 12. Dispozitii finale:
12.1. Prevederile prezentului contract de ucenicie la locul de munca se completeaza cu
dispozitiile Legli nr. 53/2003- Codul Muncii si ale contractului colectiv de munca aplicabil
incheiat la nivelul angajatorului/ grup de angajatori/ ramura/ national inregistrat sub
nr. ................./ ....................... la Directia generala de munca si solidaritate sociala a judetului/
municipiului ................................/ Ministerul Munch si Solidaritatii Sociale.
12.2. Prezentul contract de ucenicie la locul de munca s-a incheiat in 3 (trei) exemplare, cate
unul pentru fiecare parte si unul pentru Inspectoratul teritorial de Munca.
ANGAJATOR,
........................

SALARIAT,
.........................
REPREZENTANT LEGAL,
..................................................................

Pe data de ........ prezentul contract inceteaza in temeiul art ..................... din Legea 53/ 2003 Codul Muncii in urma indeplinirii procedurii legale.
ANGAJATOR,
.......................................