Sunteți pe pagina 1din 17

ONumerogipatogenirimdn a fi identificaliin continuare

-1970: HepB virus


-1980:HIV
-1990: HepC virus
-2000,?... *
AESgiagenfiipatogenivirali
rDiversitatemare,incrucigati
rUneoririsculeste+++(Febrehemoragice)
r lncubatiesilentioasd
rProfilaxie
.Antivirale
.lmunglobuline
.Vaccinuri
Virusuri
Bacteriigi rickettsii
olncubafiescurti
uRogeafi,durere,febri gi hiperleucocitozi
nAntibioticoterapiebine condusi, profilaxie(tetanos,meningococ)
rr-+oblemede multirezistenli
oProblemede bacteriizoonotice
Bacteriigirickettsii
Parazifii9i AES
AgenfiifungicigiAES
AESgi prionii
oExistaTcazuridescriseboalaCreutzfeld-Jakob
la personalulmedico-sanitar
oNuexisti argumente
pentruun riscridicat
oNuexistdtestesautratamente
preventive
oMdsuri
in momentul
inoculdrii
?
oPentosan
polysulphate
(Tavan@)
Goncluzii
oDiversitatemare
o Precaufiunile Universaleconferdprotec{ie
impotrivatuturor
OFoartemulteantibiotice
OXumdrredusde antivirale
Modalitatide transmitereale agenfilorpatogenidin slnge
Expunereaprofesionali la dive6i agenli patogenitransmigiprin singe (AES)
-se poaterealizaprin:
. inocularipercutane:-infepare,
tdiere
. contaminarea
tegumentelor
cu soluliide continuitate
. contaminarea
mucoaselor
-intimpul
.efectuiriiunormanoperemedicaleinvazivecu acesau instrumente
ascu(ite
.manipuliriiunorprodusebiologicecontaminate
.manipul5rii
gi a materialelor
instrumentarului
sanitarecontaminate
cu produsebiologicecontaminate
(materialmoalemedical,
lenjerie,echipamente,
etc.)
-prinintermediul
.instrumentelor
medico-chirurgicale
tiietoarein{epdtoare
.materialelor
sanitare
gi altordotiri folositein activitatea
.suprafe{elor
din unit5lilorsanitare
.reziduurilor
rezultatedin activitatea
medicali,contaminate
in timpulutiliziriilorin cadrulactivitSfilor
specifice.
Potenfialul infectantal produselorbiologice

-L,

!\
Atifudineaasistentului
medicalin urmaexpuneriiaccidentale
la produsebiologice
Dr.,Rddica
Radu
Cadrd reglementirilorlegale
.OrdinulMS nr. 21912002
privindnormeletehnicede gestionare
a degeurilor
rezultatedin activitililemedicaleTncompletarea
HGRnr. 12812002:
.OrdinulMS nr. 185/20ffiprivindnormeletehnicede asigurarea
curileniei,dezinfec{iei,
gi pistrareasterilitilii
efectuarea
gi materialelor
obiectelor
sanitarein unit5lilesanitarede statgi private;
.teg.e!Ul-t-.46/2003
privind drepturile pacientuIui
.OrdinulMS nr. 994/2004privindaprobareanormelorde supraveghere
gi controlal infecliilornosocomiale
in unitifilesanitare;
.OrdinulMS nr 1012005
privindProgramele
Nalionalede sdndtate
.Ghid-@!!g de managemerit
alexpuneriiaccidentale
la produsebiologicegi
rMgnua!-privind
gi evitareaexpuneriila s6nge,in cursde promulgare
risculprofesional
pentruaplicareanormativelor
Codului
MunciigiNormativele
de protecliamunciiinunitSlilemedicale,medico-sanitare
gi medico-sociale.
.Metodoloqia
de supraveghere
si controlal accidentelor
cu expunerela produsebiologicela personalul
carelucreazain
domeniulsanitar
,reglementirile
Deciziei2119l98lEC
Obiectivelecursutui
)evaluarearisculuide infeclieocupalionali
Fdeterminarea
circumstanfelor
de apariliea AES, gi stabilireaposibilelor
strategiide prevenire
)furnizareaunuidocument
pentrueducareapersonalului
medico-sanitar
in sensulpreveniriiAEs
)combatereamaieficientia cauzelofAESin conditiileunorresursefinanciarereduse
Alicidenteprin expunerela singe (AES)-definifie
O problemi de securitatea personaluluimedicoranitar
...dargi a bolnavilor
Gircumstanfede aparifiea AES
Servicii
>ATl,urgen{d
>Chirurgie
>Interne
Manevrecu risc crescut
oPuneregi scoatereperfuzii
tGazimetrie
rSuturi
rRecapigonaj
Cea rnai mare parte(70%)a AES survinTnmomentule fectuirii gestuluimedical
Personalulmedico-sanitar(PMS)
Itermenul de personal de fngrijire medico-sanitar se referi la cei care lucreazdTn:

>r^rviciilede urgenta,ATl,
)-*-,matologie,
>laborator,
medicale
>chirurgie,
ginecologie,
>anatomie
patologica;
Omedici,asistenfi,
tehnicieni,
infirmieri,
studen{i
Factori care influenfeazi riscul AES
oNaturaagentuluipatogen
OTipuldeexpunere
oCantitateade sAngeinoculati
oNivelulviremieidin
s0ngelesurseide infec{ie
in momentulexpunerii
AES9i agenlii etiologici
Opeste50 de agenli patogeni
OEvolutie:de la benigndla fatali
ODistributie:de la rard l*-ubicuitairi

Crescut:
rSAnge
oLiohid
amniotic
rSecre(ievaginald,spermi
rlapte uman
rLCR
rLichidperitoneal
olichidpericardic
oLichidpleural
oLichid
sinovial
oSaliva,
in manevrestomatologice
rlichid de exsudalie
dinpligisau arsuri
oOricealtefluideorganicevizibilcontaminate
cu s6nge
Scizut:
oUrind
rLichidde virsiturd
oSaliva
rMateriifecale
Cu condifiasi nu fie vizibil contaminatecu sange
Gontaminarea
virali a produselorbiologice
Risculde transmitereal HlV,VHCSiVHB
Risculmediude transmitere
La 1000expuneripercutane,
un ac ,,murda/'de sdngede la un bolnavpurtitorde VHB,VHC,HIVproduce:
VHB : 300contamindri
\v
VHC: 30 contaminiri
HIV:
3 contaminiri
La 1000expunericutaneo-mucoase
HIV:
0, 3 contaminiri
Risculmediual transmiterii virale prin intepare
Personalulmedico-sanitargi situafiilela risc
Evaluareariscului pentrutransmitereainfectieiHIV
Factori de risc in transmitereaHIV
Evaluareariscului pentrutransmitereainfectieicu VHB
Evaluareariscului pentrutransmitereainfectieicu VHG
InfecfiiHCVocupafionalein funcNiede instrumentar
AES: Factoride gravitate
legafide accident(1)
AES gravesunt cele
care se asociazi cu:
culare profundi
rdi-cantitateimportanti de singe inoculati
otimpulscurisintre accidentgi luareaprimelormisuri preventive
AES: Factoride gravitatetegalide pacientutsubi (2)
.stadiul clinical bolii
tmomentul viremiei,viremiecrescuti in sdngelesursei
otratament/ rezistenfi la terapie
AES: Factori de gravitate
legatide pensoanaexpusi (3)
.Nerespectarea precaufiunilor univercale
oAbsenla profilaxiei postexpunere
oReceptivitate/ lmunitate
Manevreasociatemai frecventcu AES

F
\)

oAccidentepercutane:
rpulret"?
si luareaperfuziilor
.suturachirurgicali
.cateterismele
arterialesivenoase(exemplugazedin sange)
.recapigonarea
acelor
.manipularea
pentrudeseuri
recipientelor
oAccidenteprin proiectare:
.efectuarea
analizelor
de laborator
.intubaliaoro-gi naso-traheald
.ventilafiamecanicd
.aspiraliatraheali
.fibroscopia
.hemofiltraIie/dializi
Modalitili de prevenire9i control al riscului
lProfilaxia primari
)Precaufiuniuniversale
DPrecauliuni
speciale
FVaccinareaanti VHB
EManagement-ul
cazuluide AES
/Declarare
r'Misuri de urgen{i
r'Evaluareariscului persoaneiexpusegi a sursei
r'Circuitul persoaneicu AES
'_ rpraveghereapercoaneicu AES
PROFILAXIA
PRIMARAAES
Precaufiuniunivercale(PU)
Principiu:
.l.Orice produs biologiceste potenfialcontaminat!
{.Orice pacienteste o potentialesursi de infecfieI
*Orice instrumenteste potenfialcontaminatdupi utilizare!
Precaufiuni universale
.Definitie
emisurifundamentale
gistandard carese referi la:
o MASURIAPLIcATE
be pensoNAlul MEDIGo.sANITAR
IN PRAcTIcA
MFDICALA
D IGIENAMAINILOR
D UTILIZAREAECHIPAMENTULUI
DE PROTECTIE
ADECVAT$t cOMeLET
D INDEPARTAREA
DESEURILOR

cmAsunlcARE
sEApLtcApActENTtLoR

I ECHIPAMENTELE
DEIIIICRI.IINCALE PACIENTULUI
9I ARTICOLELE
DTRANSPORTUL
PAGIENIILOR;
D USTENSILELE
PENTRUALIIIIENTATIA
PAGIENTULUT;
c IGIENAMEDIULUI
SPITALICESC
Misurile standardcarese impun in prevenireaAES (1)
l.Spilaream6inilorimediatdupdcontactul
cu sdngesauprodusebiologice
contaminate
cu s6nge
2. Purtareamdnugilor
in cazde contactcu:
- un produsbiologic
- leziunecutanatdsau mucoasi
contaminat
- echipament
sistematicn
in
caz
de afecliunidermatologiceale miinilor personaluluide ingrijire
$i,
Misurile standardcarese impun in prevenireaAES(2)
3. Protejarea
oricireipligi cu pansament
4. Atenfiela procedurile
invazivesau manipularea
potentialpericuloase
unorechipamente
5. Interzisiindoireasau recaoisonarea
acelorcontaminate.
niciodatdnu se desprinddin serinqicu m6na

6. Evacuarea
imediatia instrumentelor
tiietoare,inlepdtoare
in recipiente
speciale
7. Evitareaexpuneriila proieclii:utilizarea
de mascd,ochelari,halatatuncicAndestenecesar
8. Decontaminarea
imediatia echipamentului
gi suprafe{elor
Misurile standardcare se impunin prevenireaAES (3)
9.ln hborator
-PU trebuierespectate
sistematic
-flacoanelecu probetrebuieinchiseermetic
-se interzicepipetarea
cu gura
orice probi trebuiesd re$pecteacelea$iproceduride oreventie:identificarea
probelor"la risc,,este periculoasigi conferi un
falssentiment
de siguran{d
10'Acesteregulidebazdtrebuiecompletate
cu mdsurispecificefiecdreispecialiti{i
medicalegifolosireaechipamentuluide
protecliecorespunzitor
Alte aspecte
o Precau{iunile
universale
trebuie:
tt Prezentate(afigate)
{. Cunoscute
de tofi
{. Accesibile
tot timpul
t!. Integratein activitateafiecdreisec{ii
lgienamiinilor
- tmponenti
a PUstandardgispeciale
"
ovea
maisimplaprocedura
de prevenire
a infectiilor
oSe realizeazdprinspalareasi dezinfectia
miinilor
.Prpl gfgctuapapresta[iiror
medicare
de ingrijirerafiecarepacient
.lmediatdupi indepirtareaechipamentulu
i ie'protec{ie
.Folosind
oApi prelucratigi sipun antiseptic
.antiseptice
Mainiletrebuiespalate
cand
oSuntvizibilmurdare
oDupacontactulcuobiectelesau produselebiologicecontaminate
olnaintea
sidupatratamentulefectuat
pacientului
oe a iotosimanusile
ftnainte
sidupaindepartarea
lor)
ConsideratiiSpeciale
oUtilizati
lotiunidemainicareprevinuscareapielii
oTineticontde compatibilitatea
dintreprodusele
de ingrijirea mainilorsi manusi(ex,uleiurile
mineralepotcauzadegradarea
manusilor)
oPastratiunghiilescurte
r itatiunghiileartificiate
rtsvitatiinelelecarepot rupemanusile
Echipamentde protecfie
Definifie:
Barieriintrepersonalul
medico-sanitar
gi sursade infeclie,utilizatiin timpulactivita{ilor
carepresupunriscul
contamindrii
ECHIPAMENTULDE PROTECTIE
TREPREZINTA:
ro cofTlponenta
majoraa precautiuniloruniversale
rProtejeaza pieleasi mucoaselede expunereala materialeinfectioase
r Poatefi indepartatcind sunt parasitezonelede tratament
Factori care inffuenteazi alegerea echipamentului
rCunoagtereametodelorde lucrugi a materialelorutilizate.
cAnticipareaposibiluluirisc de expunere:
*Proiec{iesau contactdirect
*Pacientulsursd
rDurata procedurilor

rProfilulactivitdtii
ECHIPAMENT
DE PROTECTIE
Echipamentde protec{ieindividual
oMinugi
cScop:-utilizare
in timpulmanevrelor
de ingrijirea bolnavului, -manipularea
lichidelorbiologicepotenlialcontaminate
contactulcu tegumenteceprezintA
solu{iide
continuitate;
-decontam
inareasuprafe{elor
.Caracteristici:
vinilsau latex;sterilesau nesterile;
unasau
doud perechi;de unici utilizaresau refolosibile
o"Afacg"sau"a nu face":
-A se lucrade la "curatla murdar"
princontactin scopulprotejiriiproprieipersoane,
contamindrii
-A se limitaposibilitatea
a celorlalti,
a mediului
-Minugilese vor schimbadaci suntfoartemurdare,daci se rup,intre2 pacien{i,
-ColectareTncontainereadecvate
perechede mdnugidemaimulteori!
-Nu se va folosiaceeagi
Recommandaripentrumanusi

Echipamentde protec{ieindividual
oHalate
.Sc)fp:-utilizare
in timpulmanevrelor
contactultegumentelor
de ingrijirea bolnavului,
neacoperite
/ hainelorcu lichidebiologice
poten{ialcontaminate
.Caracteristici:-impermeabile,de unicd utilizaresau refolosibi
le,

spilatesausterilizate
-in caz de p6ricoldeproiecliese vor utilizagorluriimpermeabile
Echipamentde protecfieindividual
oMigti
.Scop:protecliafefeipentruprevenirea
aspiralieisauinghitiriilichidelor
contaminate
.Caracteristici:sd acopereintegralnasulgi cavitateabucald
oOchelari:transparenfi,
etangi
oProtectoarefaciale: suficientde mari
Eliminareamaterialuluicontaminat
Se va face in:
(calitd!i):
containere
omdrimeadaptati
.manevrarabilitate
unimanuali
oo.- ;iude mirime corespunzitoare
.stibi Ie,imperforabile,
etangegi incinerabile
otransportabile
in miini
otipunic/ serviciu
lmportantacontainerelor
oEficienteln absen{aunordispozitive
de siguran[E
specifice
oSuntaccesibile
in condi{iide austeritate
rPrevin risculinerentfolosiriiobiectelor
in{epitoare
Accidente
in timpulfolosiriicontainerelor
) La introducereaobiectelorascu{ite:
preamic
oContainer
preastr0mtd
oDeschiderea
FLa nerespectarea
regulilorde folosire:
preaplin
oGontainer
oContainer
instabil
oDetagarea
manualda aculuideseringi
Criteriiin alegereacontainerclor

.Rezistentla obiecteasculite
olmpermeabil
oRezistent
gietangla cidere
oNupreamici(umplere
rapidd)
oMirimegi structurdadaptatela tipulgi cantitatea
ascufitearuncate
obiectelor
rEliminereaTntregului
obiect,altfelnecesiticaracteristici
specialede separare
oNivelal umpleriiobservabil
cu ochiulliber
oManevrabilitate
corespunzitoare
rEtangaredefinitivi
oAccesibil
financiar
Recomandiride utilizarea containerelor
rUn singurfurnizorpentruun spital
oUnsingurmodel,daci e posibil
rPistrare aproapede loculefectuariimanoperelormedicale
rEvitareafo(irii obiectelorla introducere
rVerificareastabilitalii
eEvitareasupraumplerii
C riderafiiorganizatoriceprivindindepirtareadegeuriloreanitare
>O-persoaniresponsabilipentru:
-Verificareaexistenfeicontainerelor
-Verificareaniveluluide umplere
pline
-Colectarecontainerelor
,
>Plande indepirtarea degeurilor
medico-sanitare
-Referitorla transport
-Referitorla neutralizare
populatiei
>lnformarea
din vecinitate,
acoloundeestenecesar
PRECAUTTUNT
SPECTALE
OSe aplici dupdidentificarea
cu risccrescut,in func{iede specificul
situafiilor
fieciruiserviciumedical
Precaufiunispeciale - Chirurgie
Precaufiuni speciale: Obstetrici-Ginecologie
rFactoriide risc prin expunerela s6nge gi lichidamnioticaparin urmitoarele
circumstante:
.lrl^rtereaTnurgen{5;
.L-,rvren!f,manual5de placent5;
.Hemoragiela delivrenta;
.Epiziotomie(refacereaplanurilorprofunde);
rl nterven{iichirurgicale.
rMdsuri preventive
.Purtareamdnugilor:rezistente,2 perechi
.P rotecfiaantebralelor
.Purtareahalatelor
.Ace cu capf,t bont
Precaufiunispeciale: Servicii de hemodializi - Riscuri
lFactorii de risc prin expunerela s6nge apar Tnurmitoarelecircumstan{e:
.in timpulbrangdriila aparatulde hemodializ6:
-Puncfia fistuleiarterio-venoa$e
-Preleviri sanguine
.Tntimpulgedin{eipropriu-zise
-schimbarealiniei,a dializorului
-injectareade medicamentegi nutri{ieparietalS
-preleviri sanguinegi hemoculturi

*y

de hemodializi
la aparatul
.ln timpuldebrangiriide
Precau{iunispeciale:servicii de hemodializi- Misuri preventive
de proteclie:minugi,masc6,ochelari
lui individual
) Purtareaechipamentu
patul
bolavului
FRecipientcolectorla
)Montareacorecti a circuitelor
in timpulgedinfei
Fsupraveghereafistuleiarterio-venoase
incident
prompti
la
cel
maimic
Flntervenlie
cu specialigtiincazde probleme;
FConsultarea
Precaufiunispeciale:Serviciide urgenli
oFactoriide riic prinexpunerela sAnge9i lichidebiologiceaparin urmitoarelecircumstanle:
etc)
resuscitare,
arterialgivenos,
(cateterism
.Manoperegigesturispecifice
de securitate)
materialelor
gros,
absen{a
calibru
(material
de
utiiizate
.Tipuride mat6riate
gi diverse
.GesturimultiPle
.Dificultititehnice,(situaliide urgen[i,pacienliagitati);
diverse.
gi personalcu automatisme
.Graficde lucruparticular
oMisuri preventive
carepresupuneun nsc
pentrufiecaremanoperd
.Protocoale
gesturi
invazive
puline
.Mai pulinepreleviri,mai
personalului
periodici
a
.lnstruirea
Precaufiunispeciale:Serviciide radiologigi$qrvgntlonali
circumstanle:
>Factoiiide riic prinexpunerela sangegi lichidebiologiceaparTnurmdtoarele
giaplicarea
endoprotezelor
arteriale
dezobstrucliile
ce cupriniangioptastiile,
op edurileendovascuiare
(punctii)
in
diagnostic
scop
manevre
de
9i terapeutic(drenaje)
percutanate
directece cuprini o multitudine
opr-6cedurile
constauin:
FRiscurilepropriu-zise
locale,aculde punclie9i bisturiul
anesteziei
pentrurealizarea
.lni"pJtriaiacul intramuscular
.Proiec[ia:
de produsde
(rezultdo pulverizare
*daci injectarea
produsului
de contrastse facesub presiunein sondade angiografie
contrastamestecatcu s6nge);
-dupd aspirareafluiduluibiologic
Precau{iunispeciale: Laborator - Riscuri
circumstante:
FFactoriide risc prin expunerela s0nge gi lichidebiologiceapar Tnurmfitoarele
.TransportulprelevatelorTnflacoanesau tuburi necorespunzitoare
.Pipetareacu gura
.Absentaechipamentuluide protecliela manipulareaprelevatelor
a deqeurilorsanitare
.Eliminareanecorespunzdtoare
.Qircuite necorespunzitoare
.Folosireasticlarieiin defavoareamaterialelornecasante
Precaufiuni speciale: Laborator -Misuri preventive
oMisurile standardde Precaulie:
.lnterzicereaPiPetariicu gura
.Spilarea sistematicfra mAinilor
.Echipamentindividualde protec{ie
.Curifarea gi dezinfec[iasuprafe{elor
de unici utilizare
.Folosireamaterialelor
.Folosireamaterialelornecasante
Precaufiuni speciale: $ervicii stomatologice
circumstante:
rFactoriide riic prin expunerela sfinge gi lichidebiologiceapar Tnurm5toarele
protecfie
.Neutilizareaechipamentuluicorespunzdtorde
.Neutilizareaunor aspiratoarerapidepentrua reduceposibilitateastropirii
stomatologic
.sterilizareaincorectda instrumentarului
.Dezinfec{ieincorecti
.Mulaje
eMisuri preventive:
.Echipamentindividualde proteclie

.Sterilizareacorespunzetoarea instrumentarulu
i
specifice
pentru
reducerea
la
minim
a riscurilorcaracteristice:
'Echipamente
aspiratoarerapide,etc.
Prevenireatransmiterii sanguine a virusului hepatitic B
.Principii:
.Vaccinareaanti VHB este cea mai eficientamasurade profilaxie
oconsiderarea
tuturorbolnavilorca potentialesursede infectie
echipamentului
de protectiepentruevitareacontactuluicu sangesau produsebiologicecontaminate
'Utilizarea
rPrevenirealeziunilorpercutane
GoncentrafiaVHB in lichidele biologice
Crescuta
Moderata
Scizuta/nedetectabila
SAnge
Ser
Exsudate

Spermd
Secretie
vaginala
Salivd

Urind
Fecale
Transpiratie
Lacrimi
Lapteuman

Vaccinareaanti-VHB
oModalitdlide vaccinare(conformcalendaruluinational)
oPentruvaccinareadupi varstade 25 de ani, o dovaddcare sd indice
status-ulimunitarreferitorla atc antiHBs
oRapelulobligatoriu.
'vegte
.
numaipersonalulmedico-sanitar
expusriscului
>-evatuareprin specialistul
epidemiolog
oEliminarea
rapelului
obligatoriu
sistemitic.
) in func{iede recomanddrile
epidemiologului
Vaccinareaanti-VHB
iEste cea mai eficienta metoda de profilaxie
iSchema de vaccinare: 0, 1, 6 luni
'schema de vaccinarede urgenfi : 0, 1,2 runi giraper ra 12 runi
rTitrul de anticorpi protector: > 10mUr/mr,incepind cu
2 runi de ra urtimur rapel
>in cazulin care titrul de anticorpi este mai mic de 10mUl/ml,
se efectueazi unul sau mai multe rapeluri
Vaccinareaanti-VHB
oEficacitatepe termenluno:
'urileatc antiHBscobiard
sub <10 mlU/mLla 30-50%dintreadultiinprimiig-10anidupd
'
vaccinare
otsxpunerea
la VHB determindun rispuns anamnesticcare prevrneaparitia
infec{ieicu VHB
oMemoriaimunologici.rdmOne
intacti pentrucel putin20 de ani dupd vaccinare
olnfectiacronicdcu VHB apareextremde rar la ceicare
au rasfuns imunologicla vaccin
MANAGEMENTULCAZULUIAES
Atitudinea in caz de AES
>intrerupereaactivitd-tii,
fd16a periclitasecuritateapacientului
zDeclarareaimediati a AES cadruluimedicalsuperior
lasisienta,asistentdgefd,medic)sau responsabilului
serviciuluide
preven{ie-gi
controlal infecliilornosocomiale(SpCiN)
*ln cazul
in care AES a survenitintr-uncabinetmedicalindividual,persoana
se prezinti imediatla cel mai apropratspital.
>Aplicareamdsurilorde urgentd:
olmediat:spdlareabundentdcu apd sipun dupd care
se utilizeazdun antiseptic,dezinfectant
9i
oSe interzicefo(area s6ngeririil
oUlterior,evaluarearisculuipersoaneiexpusegt a
sursei
Managementutpostexpunere(MpE) (1)
oUn programeficientconstain:
-Proceduri/ strategiiclare
-lnstructajulPMS

*Accesrapidla:
olngrijirimedicale
oProfilaxie
postexpunere
oTestareapacienlilor
sursi / PMS
de prevenire
-Evaluareastrategiilor
Managementulpostexpunere(MPE) (2)
oRaportarea
AES
oEvaluarearisculuide infecfie
expunerii
-Tipulgi severitatea
al pacientului
-Statusulimunologic
sursd
oTratament,
consiliere
9i monitorizare
Gonduitain caz de AES
Primelemisuri
O lngrijiriini{iale
O Evaluarea
riscului
) profilaxie
) urmirireacazului
O Consultan{d,
suport
Conduitade urmatln caz de AES
J ETAPE
1 Luareamisurilor medicale
-evaluare,profilaxie
--susfinere9i urmlrire
2 Luareamisurilor administrative
Gonduitade urmatin caz de AES
olngrijiriinilialede urgenfi
oconsultarea
de urgenfia unuimedic
- evaluareaiscului
- cercetareastatus-uluiimunitaral pacientuluisursd
(testereTANA.EA serotogieHVC, attete)
- eventualdprofilaxie
. Declararea
accidentului
de munci
oContactarea
mediculuide medicinamuncii
punela puncturmdrireacazului,cercetareacauzelorAES
^Ingrijiriinifiale
:XPUNERECUTANATA
"
Xspdlareimediatacu apdgisipun, clitire puternice
) Antisepsie
CELPUTINS MTNUTE
-Alcoolde70'
ingriJiriinifiale
) expurueREPERcUTANATA
>A nu se forta singerarea
)spelareimediata
cu api gisdpun,cldtireputernic6
IAntisepsie
CELPUTIN5 MINUTE
.Alcool 70"
ingrijiri inifiale

) expurueRE
MUcoASA
Cldtireimediati9i abundenti
CELPUTIN5 MINUTE
) ., ,"r. fiziologic

lo

\7
sau,in lipsd,cu api
TRATAMENTE
POST.AES
Ghimioprofilaxiepost-AES
O1 Argumente
progicontra/ probleme
O2 lndicatiile
chimioprofi
laxiei
O3 Luareamdsurilorgi supraveghere
Profilaxiepost expunerela singe (HlV)
oanchetdcaz - martor(CDC.1995):eficacitatea
anti-retroviralelor
ca profilaxie=reducere
cu 80%a riscului
Oavantajal bi- gi tri-terapiei
vs. monoterapie
Oriscde rezisten{idacdpacientul-sursi e tratat
Chimioprofilaxiepost-AES
ATITUDINEPOSTEXPO
TOBIECTIV:
TIMPULSCURSINTREEXPUNERE
< 4 ORE
SITRATAMENT

Raportareaaccidentului
oDatagi loculaccidentului
o-Detaliiasupra
procedurii
...Ce,unde,cum,cu ce instrument
.Detaliiasupraexpunerii... Lichidulbiologicimplicat,cantitateainoculati,duratacontactului
olnformatiiasuprapersoanei
sursi 9i asuprapersoanei
expuse
EVALUAREARISCULUI
.Asiguratde un medicspecialist
saude urgenta
in orelece urmeazaaccidentului
oDependent
de statutulbolnavului-sursa
caracteristicile
AES
oConditionat
deprofilaxiaeventuala
supravegherea
ce urmeazasa se

faca

Evaluareariscului de expunere
FTipulexpunerii:
Dpercutani
)membrandmucoasi
F^ielenon-intacti
\-rgcituri
DLichidulbiologic
implicat
},sdnge
)lichidsanguinolent
)lichid saufesutpotentialcontaminat
)Persoanasursi
-prezenfaAgHBs
-prezenlaatc antiHCV
-prezentaatc antiHIV
-sursdnecunoscuti,evaluareepidemiologici
gi clinici
EVALUAREARISCULUI
NECESARA
.lntre
medici
'COORDONARE
- mediculceasiguraconsultulimediat(specialist,
urgenta)

i:gi::l-":_9!"_11?,1"1i?:1f:111_,__:r__:_,__
__J:_
.. __::
\
' r- .._r:_:__

t1

.lmportantauneifisede raportare
corectesi complete
Sursi necunoscutisau netestabili
OSevorculegeinformatii
despreAES
-undegi in ce conditii
-prevalenta
VHB,VHCsauHIVin populatie
oNu se recomandd
testareainstrumentului
tdietorsauintepdtor
-interpretarea
informatiilor
nu estefiabild
-pericolul
manipulirii
unuiinstrument
ascutit
Evaluarea
sursei(1)
oConsimtdmAntul
sursei,in concordantd
cu legislatia
oConfidentialitate
statusulimunitar
al surseiin ceeace privegte
vHB,vHC sauHIVestenecunoscut,
se va testa
'Daci
oTestarein celmaiscurttimpposibil
.consultarecu laboratorulin
ceeace privegte
testulcel maipotrivit
Evaluarea
sursei(2)
OPentruhepatitiviratdB
OPrezenta
atg HBs
Opentruhepatite
viratiC
OAtcantiVHC
OPentruHtV
rapiddpentruobtinerea
rezultatului
in maximum24-4gde ore
-oTestare
Managementul
PostexpunereVHB(1)
oEvaluarepreliminard
gi testareapersoanei
expusecu statusimunitar
VHBnecunoscut
OConsideratii
terapeutice
-c6nd tratdm
-cu ce tratim
OConsiliere
gi monitonzare
postexpunereVHB(2)
Managementul
preliminari
a atcanti-HBs
oacapersoana
a fostvaccinatd,
darrdspunsul
la vaccrnestenecunoscut
'Testarea
rTestareapreliminard
nu estenecesard
dacdpersoana
expusda fostvaccinata
saurdspunsul
la vaccinestecunoscut
ProfilaxiaPostExpunere(ppE)-VHB (1)
Vaccinare9i statusimunitaral-persoanei
expuse
oNevaccinat
oVaccinat
.Responder
.Nonresponder
oRispunsnecunoscutla vaccin
Sursaeste atg HBs pozitivi
c1 dozdde hiperimungroburind
+ primadozdde vaccin
specificd

.Niciun tratament
o1doz\ de hiperimunglobulini
+ primadozi de re-vaccinare
specifica
sau2 dozeHBlg
oTestareatc anti-HBs.
-Daci rdspunsule
adecvat,
nimic
-Daci e inadecvat,ldozl HBlggi 1 dozi rapel
ProfilaxiaPost Expunere(PPE)-VHB (2)
Vaccinare9i statusimunitaral percoaneiexpuse
oNevaccinat
oVaccinat
.Responder
.Nonresponder

oRispunsnecunoscutla vaccin
- 'rca este necunoscuti sau netestati
rVaccinare

oNiciun tratament
oDaci sursaprezintdun risccrescutse iauaceleagimisuri ca gi cumar fi atg HBspozitivi
oTestareatc anti-HBs.
-Daci rispunsule adecvat,nimic
-Dacde inadecvat,
rapelgi monitorizarea
titruluila 1-2luni
Atitudineain cazulAES cu risc de transmiterea VHB
Atitudineain cazulAES cu risc de transmiterea VHB
.l.Observa{ii:
(]f o^acasubiectulexpusa fostvaccinatpdni la virsta de 25 ani,vaccinarea
esteeficace9i e protejat
(**)Serovaccinarea
(1 dozFt
vaccin9i 500 Ul de HBlgin aceeagizi in doudlocuridiferite)se realizeaz6cdtmaiprecoce,daci
statusul
serologic
al pacientuluisursi
e pozitivsaunecunoscut,
fird a agteptarezultatele
determinirilor
serologice
alesursei
'
Completarea
serovaccinirii,
2
doze
de HBlgla o luni de la primaO6zagi rapelulvaccinului
)
EncacitateaPPEpentruVHB
Lot
Dozemultiple
de HBlgfdrdvaccinare
dinprimasiptimini
Vaccinare
antiVHB
Combina{ia
HBlg+ vaccin
Prevenireainfectieicu VHB

70 - 75 o/o
70 -75%

85 - 95%
Monitorizarea persoanei expuse la VHB
Testareaatc anti-HBsla PMS care a fost vaccinatin urma expuneriise realizeazi:
-La 1-2luni dupd ultimadozi

lz

-Dar ! Rdspunsul
anti-HBs
nu poatefi atribuitcu certitudine
vaccinului,
daci persoanei
respective
i s-auadministrat
HBlgcu 34 l u n i in a in te
Gonsilierepostexpunere
VHB
OPersoana
expusdnu va donasdnge,plasmi,organe,[esuturisauspermd
ONUsuntnecesare:
-modificareapracticilor
sexuale
-precaufiispecialepentruprevenirea
transmiterii
secundare
-modificarearesponsabilititilor
de serviciu
Oin cazde infeclieacuti se aplici profilaxia
secundari
ManagementPostexpunere- VHC
Transmitereavirusului hepatiteiC(VHC)in caz de AES
.l.ingeneralscdzutd
*lnciden(aeste1.8%(intre0-7%)dupdexpunere
percutanide la o sursi VHC-pozitivi
*S-au raportatgi cazuride transmitere
prinmucoase
*Prevalen{a1-2%la PMS
*Maiscizutddecit in populalia
generald
adulti
: 10 ori maimici dec6tpentruinfectiacu VHB
ManagementulPostexpunere- VHC
.1.Evaluaregi testarepreliminard
.1.Monitorizaregi consiliere
Managementul
Postexpunere
- VHC
Atitudine:
statusuluiVHC
al pacientului
sursi gia persoaneicare
a suferitunAES:
'!'Stabilirea
{.Anticorpii
antiVHCneqativi
la oacientul
sursd
*Riscultrebuieconsiderat
nul
.r.Exceptii:
*perioadade incubatie,
1-3luni
.:.imunodepresie
(dializacronicdsautranspla
nt,etc)
in aceste2 situafiisepoatedeterminaARN-ulviralcirculant.
{'Anticorpiianti-VHC
oozitivila pacientul
surs6(sauARNviralpozitiv)
*Riscposibil
(intre1 giTo/o
), se recomanditestareaperiodicigi luareain evidentd
de serviciulde
specialitate.
Atitudineain cazulAEScu risc de transmiterea VHC
P rfilaxia postexpunerela VHG
pentrucd:
h- estrecomandatd
{. lmunoglobulinele
nu sunteficiente
*Nu existadoveziprivindutilitateaantiviralelor
(ex.interferon),
carepotfi eficientedoarin cazulinfectieimanifeste
ManagementulPostexpunere- VHC- monitorizare
*TestareARNviralla 4-6 sdptdminipentruun diagnostic
precoce
*TestareatcantiVHC(ELISA)giALATta4-6 tunidupiexpunere
*Confirmareareac{ieiELISApozitiveprintr-unalt test
*Nu existi ghiduripentruterapiainfectieiacute
*Cdnd infectiacu VHCs-a identificat
precoce,persoanava fitrimisdla specialistul
pentruconduitaulterioari
infeclionist
ConsilierepostexpunereVHC
OPersoana
expusinu va donasAnge,plasmd,organe,lesuturisau
spermi
ONUsuntnecesare:

l/r

-modificareapracticilor
sexuale
-precautiispecialepentruprevenirea
transmiterii
secundare
-modificarearesponsabilitdtilor
de serviciu

Managementul
Postexpunere
- HIV
rEvaluareagitestarea
preliminard
a persoanei
expuse
rConsidera(ii
asupraconduiteiterapeutice
rcdnd
rce
rsarcinala persoana
expusd
r Monitorizaregi consiliere
ManagementulPostexpunere- HIV
.Evaluareastatusuluiserologica pacientuluisursi
otestrapidal cirui rezultatestedisponibil
in doui ore sauun testclasiccdt maicurandposibil- 244g de ore
DDaci persoanasurci este infectati cu Hlv - profilaxia
postexpunere
aci percoanasursi este HIVnecunoscut- profilaxia
postexpunere
>Daci percoanasurci este Hlv negativ- nu estenecesardprofilaxia
InifiereaPPE
oPrincipii:
oCAtmaicurindposibil
-Expunereatrebuiepriviti ca 9i urgenti
-Trebuiegdnditdin termenide oregi nu zile
oNuse cunoagte
intervalulde
timpdupdcareppE esteineficientd
oPPEse va reevalua
dupd72de orecind:
-Se obfindatesuplimentare
despresursd
-Dacdsursae HIVnegativd,
se va opri
Profilaxiapostexpunere
OportunitatePPEdupi un accidentprofesional
Codulexpunerii(CE)
Codulstatus-uluiHIVal surcei(CS-H)
( _ rrtunitateaPPE
PPE- situafiiparticulare- sarcina
OPrincipiigenerale
-Sarcina nu esteo contraindicatie
pentruppE
-Persoanaexpusi trebuiesd ia o decizieinformatd:
alegereaterapieie mai complicati
.Poateexacerbamodificirilefiziologice
datoratesarcinii
.Efectele
pe termenmediu/ lungasuprafituluisuntnecunoscute
.Anumitemedicamente
suntcontraindicate
Monitorizareapersoaneiexpuse
)Daci sursae HIVpozitivd,
se testeazila 6 siptimdni,3 luni,6 luni
-ELISAstandard
)Monitorizarea
pdni la 12 luni
-Este recomandatd
in caz de sursdcareprezintico-infec{ie
VHCgi HIV
-Optionaliin funcfiede situafie
ConsilierepostexpunereHIV
^
-t

^-^-:ai -

^t^^l^t^-

^^^..-i^-^

nnr

OLaapari(ia
gi simptomelor
semnelor
infectieiacute
ofebre
orash
.infectiirespiratorii
OPentruprevenirea
transmiterii
secundare
oAbstinentd
sexualdsaufolosireaprezervativelor
olnterzicerea
doniriidesinge,organesau{esuturi
SUPRAVEGHEREA
AES
OBIECTIVUL
SUPRAVEGHERII
AES
Reducerea
incidenfei
AESla personalul
medico-sanitar
SCOPULSUPRAVEGHERII
AES
I ldentificarea
riscurilor
fAnaliza practicilor
medico-sanitare
O Interpretarea
rezultatelor
lDefinireasi punereain practicia strategiilor
de prevenire
a AES
I Evaluarea
misuriloraplicate:
Olnciden(a
AES
lEvaluareaprocedurilor
RESPONSABTLTTAfl({)
FGuvernamentale:
'reareaunuisistemnafionalde
supraveghere
aIAES
>Creareaunuicadrulegalcorespunzitor
care:
>Sdasigureun suportlegislativ
activiti{iide prevenire
a AES
>sd asigureimplementarea
reglementdrilor
uniuniiEuropene
in domeniu
FAsigurarea
continuia resurselor
necesarepentru:
>Echipament
de protec(ie
>Laborator
>Profilaxia
postexpu
nere
RESPONSABTL!TATT(2)
)lnstitutionale:
)Stabilireaunuiprogrampropriude prevenire
a AES
FCreareaunuigrupde lucruinterdisciplinar
care:
>ldentificdriscurile
>Analizeazimanoperele
medicale
FInterpreteazd
rezultatele
>lmplementeazi
strategii
de prevenire
a AES
ts-valueazi eficientamdsurilorpreventive
aplicate
r - eSrT'lnil'a
uneipersoaneresponsabile
pentrusupravegherea
AES
Dlnstruire
periodicia personalului
FFlaborarea
de protocoale
de lucru,specifice
fiecdreisec(ii
Dlntocmirea
unorformulare
gi a unuiregistru
de raportare
de consemnarea
a AES
RESPONSABTL|TATT(3)
Oln cadrulSPCINmediculepidemiolog
-la in evidenta
cazulde AES
-faceanchetaepidemiologica
risculcontaminarii
-evalueaza
postexpu
nere
profilaxia
postexpunere
-stabileste
-monitorizeaza
cazul
-oferaconsiliere
Anchetaepidemiologicd
a AES
Elementecaretrebuieevaluatein anchetaepidemiologicia AES
olncidenlagi prevalenta
AES
oStatusulserologic
al bolnavului
sursd

/r

OCunogtinlele
despreriscuri(cunogtinte
teoretice)
OObservarea
practice)
precau[iunilor
(cunogtinfe
universale
olmpactulAESasupraviitorului
profesional
RESPONSABTLITATT(4)
)SPCIN-uluitrebuie
sa i se alaturemediculde medicina
munciicare:
Finregistreaza
accidentul
de munca
>Completeaza
fisacazului
>Cerceteaza
cauzeleAES
>Urmareste
respectarea
conditiilor
de munca
)sectia in cares-aprodusAES,prin
responsabilul
desemnat:
>la legatura
pacientuluisursa
cu medicul
FRecolteaza
probade sangea persoaneiexpuse
si trimitela laborator
>Anuntainfectionistul
pentruchimioprofilaxie
>Tineevidenta
tuturorAES
RESPONSABTL|TAT|(4)
oLaboratorulspitaluluiefectueaza:
.testulHIVla pacientulsursa
si persoana
expusa
otestulpentruAc anti-HBsla persoanaexpusa
otestulatg HBs(AgHBe)
la pacientul
sursa
otestulpentruAc anti-HCV
otrimite
probelepentru investigatii
(ARNviral)la un alt laborator
suplimentare
olnfectionistul:
nlueazarisculdeinfectieHIV
-iiabileste indicatiile
chimioprofilaxiei

irupruncrpru

in orice serviciumedicalunde existi riscul produceriiAES,trebuiesi se asigure24 de ore din 24accesulla:


olnforma{ie
oMdsuripreventive
- rapidegi eficiente
oProfilaxie,
acoloundeestecazul
Un sistem eficientde managementpostexpunere
OTrebuie
oCunoscut
de tot personalul
medico-sanitar
al institutiei
oSdfie accesibil
tuturor,tottimpul
oSi cuprindi
-Testareaserologicia persoanei
expusegi a sursei
-PPE,dacde cazul
oSi asigureconfidenlialitatea
rezultatelor
seroloqice
Goncluzii
DEstenecesard
dezvoltarea
unorpoliticiclarede management
al AES
) -ste obligatorie
implementarea
acestorpoliticiprin
>p,ograme
de training,
.vaccinarea
antiVHB,
.asigurarea
accesului
la ppE,
>asigurarea
capaciti(ilorde laboratorpentrutestareserologicd
.asigurarea
monitorizdrii
gi consilieriiin
cazulin careaccidentuls-a
produs
In concluzie
I expunerii ocupationa
le estecomplex
'.9'Management-u
*Prevenlia estecea maipotrivitioptiune!
*lmunizareantihepatitd
viraldB
t?'Evitarea
expunerii
ocupa{ionale
la singe gi produsebiologice
contaminate
cu sdngeprinrespectarea
precautiunilor
universale
PREVENTIA
ESTEDEAUR
Protejdnd pacientii ...protej6nd pe rsonaIuI medi co-san itar
Promova(ioasisfenfdmedicaldde catitate!

| "*z

t -'