Sunteți pe pagina 1din 4

CAMERA DEPUTATILOR.

LEGE
pentru aprobarea Ordonan{ei de urgenfi a Guvernului
nr. 7012014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului
public sanitar qi sistemului public de asisten{i sociall in anul 2015
Camera Deputa{ilor adopt6, prezentul proiect de lege.

Articol unic. - Se aprobd Ordonanfa de urgenld a Guvernului nr. 70


din 4 noiembrie 2014 privind salanzarea personalului din cadrul sistemului
public sanitar gi sistemului public de asistenld socialS in anul 2015,

publicata

in

Monitorul Oficial

al Romdniei, Partea I, nr. 81 1

din

6 noiembrie 2014, cu urmdtoarele modificari qi completdri:

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifici qi va avea urmltorul


cuprins:
,,(2) Prevederile alin. (1) se aplica personalului din cadrul sistemului
public sanitar, inclusiv unitati medico-sociale gi sistemul public de asistenfd
sociald, astfel incAt aceqti salariali sd beneficieze de o majorare brutd de cel
pulin 1.200 lei pe an. Ca urmare. a creqterii salariului minim brut pe lard
garantat in platd incepAnd cu luna iulie 2015, acestor salariati li se aplica
diferenla incepdnd din aceastd datd.."

2. Dup[ articolui I se introduce un nou articol, articolul 11, cu


urmltorul cuprins:
1 alin. (1) din
,,A-rt. 1t. - (1) Prin exceplie de la prevederile art.
Ordonanla de urgen![ a Gul,ernului nr. 83120.14 privind salarrzarea
personalului platit

iin ft nduri publice ?n anul 2015' precum qi alte mdsuri in

domeniul cheltuielilor iLublice, aprobatd cu modificari qi completdri prin


Legea nr.Jll10l5, incepdnd cu luna iulie 2015, salarrzarea personalului din
apiratul propriu al Minirterului Sanatatii, precum qi al celui din direcliile de
cu cea
sdndtate puUti.a judelene Ei a municipiului Bucureqti, va fi asimilata
a personalului ain cadrul Casei Nalionale de Asigurdri de Sdndtate,
respectiv, casele de asigurdri de sdndtate judelene qi a municipiului
Bucureqti.

esimilarea funcliilor gi salariilor din cadrul Ministeruiui Sanatalii,


inclusiv din cadrul direcliilor de sanatate publica judelene gi a municipiului
Bucureqti, cu funcliile qi nivelul de salarrzare al acestora din cadrul Casei
Nalionale de Asigurari. de Sindtate, respectiv al caselor de asigurari de
s6ndtate judelene !i u *rrtticipiului Bucureqti, precum 9i stabilirea nivelului
concret al drepturilor salariale, se fac prin ordin comun al ministrului
sanat[1ii gi al preqedinteiui casei Nalionale de AsigurSri de SdnState'
(3) Benefi'ciazd de prevederile alin. ( 1) funclionarii publici qi
personalul contractual care ocupd funclii de execulie qi de conducere.
(4) Asimilarea funcliilor qi salariilor din cadrul direcliilor de sdndtate
publica jude{ene qi a municipiului Bucureqti cu funcliile qi nivelul de
jude{ene qi a
salartzare al acestoia clin cadrul caselor de asigurdri de sdndtate
municipiului Bucureqti, pentru funcliile contractuale, de execulie Ei de
in
conducere, se face corespun zdtor condiliilor minime de vechime
qi
specialitatea studiilor necesare ocup6rii funcliilor publice pe clase
pentru
grade/trepte profesionale la treapta I de salarrzare, respectiv'pe grade
funcliile publice de conducere.
(5) pentru persoanele din cadrul Ministerului Sandtalii, inclusiv, din
cadrui direcliiloi de sAlatate publica judelene qi a municipiului Bucureqti
alin. (1)
ale c6ror salarii debaz.Lsunt mai mari decdt cele stabilite potrivit
'
"
se menlin salariile debazd avute'
1Z)

3. La articolul 2,, alineatuf

tfl

se

modilic[ qi va avea urm[torul

cuprins:

,,Afi. 2. - (1) In sensul prezentei ordonanle de urgen!6, prin sistemul


public sanitar se infelege unitalile sanitare publice cu gi fbrd paturi, centrele
de diagnostic gi tratament, centrele medicale, centreli de sdndtate, centrele
de sdndtate multifuncfionale, unitelile specializate de urgenld qi transport
sanitar publice, *_9!g:'J__*t_'1__qJ"tg:sgi!*t_._ elp!:il_"11[o_t**9t Sp_Hlgggf ?i
institutiilor
ou relea
sanitard proprie, persona-luJ din"fbiqqtqlggredicalp
;."**_-****,*-*_:
-'-_-*
;;o i[s ap fif'.zil*Ia
uT: u lrylil,erffi
oi
niveftT-"iffiffitil
g_ySl._qf
41-{]a
a -.,.,.-*.
kLqffi p ers o n alu d in rele au6*Te
"'
"till;-?iG1
comunitard. precum
medicind qcolard
unitdti
asistentd medicalS comunitard,
scolard qi
si asistenld
Drecum gi
si alte unitali
sanitare gi medico-sociale publice."
.

p"gtr}:nrffi

4. Articolul 3 se modifici qi va avea urmitonul cuprins:

,,Art.3. - itr sensul prezentei ordonanle de urgenfd, prin sis/emul


public de asistentd sociald se in{elege, in conformitate cu prevederile
Legii asistentei sociale nr. 29212011 , instituliile gi unitalile publice de

asistenld sociald care furnizeazd servicii sociale, serviciile publice de


asistenld socialS de la nivelul consiliilor judelene, sectoarelor municipiului
Bucureqti, Consiliului General al Municipiului Bucuregti, municipiilor,
oraEelor Ei comunelor, precum qi persoanele care asigurd serviciile de
ingrijire personals la domiciliu, 9_?1" qi -p9f_s_-o-!qtpl SefS*grigy11 cpgqille1e
educa!iona15., sociala 9i psihologicX-peisoanelor privite d;li6eitaie aflate in
cuslodia sisiemului pen itenciar."

Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deptttalilor in Sedinpa


din I0 iunie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din
Constitutia Romdniei, repub licata.

r,#38j@

.M*tq

PRESEDNTELE
CAMEREI DEPUTATILOR
*-*-*
'

VALERIU-$TEFA]\ ZGONEA