Sunteți pe pagina 1din 9

1

PLANUL CALITATII
Referitor lucrarea:
PLATFORMA PENTRU DEPOZITARE GUNOI DE GRAJD SI FOSA SEPTICA
COMUNA BORDUSANI , JUD. IALOMITA
Date de identificare:

Proiectant general : SC DELTA CON PLUS S.R.L. sef pr: ing. Stroila
Cezar

Investitor : Primaria Com. Bordusani; jud. Ialomita

Amplasament : jud. Ialomita; Com. Bordusani; sat Bordusani.


CUPRINS :
1. Scop si domeniu de aplicare
2. Parti implicate si elemente de legatura
3. Descrierea sistemului de management al caliatii aplicat
4. Definitii si prescurtari
5. Documente de referinta
6. Descrierea generala a lucrarilor
7. Faze premergatoare executiei lucrarilor
8. Tehnologia de executie
9. Anexe
- Structura documentatiei sistemului de management al calitatii din S.C. MB ELECTRIC
S.R.L.
cod - MC - MMB - 01.
- Plan de activitati pentru executia lucrarilor de constructii cod 7.5 PP1F1.
- Plan de activitati pentru executia lucrarilor de alimentare cu apa cod 7.5 PP1F2
1. SCOP SI DOMENIU DE APLICARE
Prezentul PLAN AL CALITATII are scopul de a asigura autoritatea
contractanta PRIMARIA COMUNEI BORDUSANI, JUD. IALOMITA de mentinerea,
aplicarea si inbunatatirea continua a sistemului de management al calitatii al S.C. MB
ELECTRIC S.R.L. in conformitate cu SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005,
OHSAS 18001:2007, acoperind toate etpele de realizare a lucrarii : PLATFORMA PENTRU
DEPOZITARE GUNOI DE GRAJD SI FOSA SEPTICA COMUNA BORDUSANI , JUD.
IALOMITA care face obiectul prezentului PLAN AL CALITATII, de catre toate functiile/
compartimentele si furnizorii/ subantreprenori implicate/ implicati.
Asigurarea trasabilitatii complete privind planificarea, executia, monitorizarea si
masurarea proceselor / produselor specifice lucrarii.
PLANUL CALITATII stabileste, de asemenea, programul de inspectii, verificari si
incercari pentrru controlul calitatii in executia lucrarilor propuse prin Proiectul Tehnic, in
conformitate cu Planul calitatii propus de proiectant, aprobat de beneficiar,

insusit de executant si care urmeaza a fi propus spre avizare Inspectiei de Stat in Constructii
Ialomita .
Prezentul PLAN AL CALITATII se aplica pentru lucrarea : PLATFORMA
PENTRU DEPOZITARE GUNOI DE GRAJD SI FOSA SEPTICA COMUNA
BORDUSANI , JUD. IALOMITA

2. PARTI IMPLICATE SI ELEMENTE DE LEGATURA


2.1
CLIENT:
Reprezentanti autorizati:

PRIMARIA COMUNEI BORDUSANI


Responsabil de proiect:

2.2 EXECUTANT
:
Reprezentanti autorizati:

SC MB ELECTRIC S.R.L.
Director General - Ing. Bordusanu Mircea
Tel/Fax Secretariat (0243) 364600
Responsabil de proiect: ing. Mircea Bordusanu
Controlul calitatii , S.S.M. si S.U./R.T.S.:sing.Barbu Fanel
Sef Santier/R.T.E.: ing. Olteanu Virgil
Sef Lot/Servant pompier : ms. Papureanu Cristian
Responsabil tehnic cu calitatea in constructii/C.Q.:
ing. Ciacareanu Marinica

3.DESCRIEREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII APLICAT


Sistemul de managementul calitatii al S.C. MB ELECTRIC S.R.L. este conform cu
cerintele standardului de calitate system integrat : SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO
14001:2005, OHSAS 18001:2007. Modul de abordare - autoritate si responsabilitati, principii,
comunicare, procese, resurse, monitorizare, masurare, analiza si imbunatatire - pentru cerintele
standardului de referinta sunt descrise in Manualul Calitatii cod MC- MMB -01 si in procedurile
sistemului de management al calitatii, precum si in procedurile operationale si instructiunile de
lucru asociate acestora.
Responsabilul de calitate compartimental are responsabilitatea de a asigura
aplicarea efectiva a acestor documente in procesele asociate lucrarii care face obiectul acestui
PLAN AL CALITATII.
Reprezentantul Managementului pentru sistemul de management al calitatii are
responsabilitatea de a se asigura prin audituri interne ale caliattii ca sistemul aplicat este eficace
si eficient in legatura cu prevenirea neconformitatilor.
Identificarea si interactiunea proceselor este descrisa in procedura : Realizarea
produsului/serviciului cod MMB PG09. De asemene in perioadele cu timp friguros, procesele
de lucru se vor desfasura in conformitate cu cele descrise in :Procedura de lucru pe timp
friguros.

Atunci cand S.C. MB ELECTRIC S.R.L. identifica si decide sa utilizeze procese din
afara organizatiei care influenteaza conformitatea produsului cu cerintele, asigura controlul
asupra acestor procese si le include in cadrul SMC.
Procesul de implementare: Procesul de implementare a procedurilor, proceselor si
resurselor necesare pentru executia lucrarii sunt definite si constituie sarcina Reprezentantului
Managementului, incluzand toate cerintele ce permit asigurarea increderii clientului.
Cerinte referitoare la documentatie sunt descrise in procedura Elaborarea si codificarea
documentelor cod MMB PG-02.
Planul calitatii este arhivat in scopul trasabilitatii lucrarii. Acesta este un document
controlat si se supune cerintelor formulate in procedurile Controlul documentelor si controlul
inregistrarilor calitatii cod MMB-PG-01 si MMB-PG-03.
Masurarea eficientei analiza situatiilor de fapt si imbunatatirea acestora sunt controlate
prin procedura Masurare, analiza, imbunatatire cod MMB-PG-04.
Monitorizarea si masurarea satisfactiei clientului, ca urmarea serviciilor/produsele
achizitionate de la S.C. MB ELECTRIC S.R.L., sunt analizate in procedura Monitorizarea si
masurarea satisfactiei clientului cod MMB-PG-05.
Strategia desfasurarii lucrarilor este evidentiata in procedurile Planificarea realizarii
produsului cod MMB-PG-06, Analiza de management cod MMB-PG-07, Managementul
resurselor cod MMB-PG-08, Realizarea produsului/serviciului cod MMB-PG-09, Procese in
relatia cu clientul cod MMB-PG-10, Proiectarea si dezvoltarea produsului cod MMB-PG-11,
Procesul de aprovizionare cod MMB-PG-12, Controlul DMM cod MMB-PG-13, Audit
intern cod MMB-PG-14, Controlul produsului neconform cod MMB-PG-15, Actiuni
corective cod MMB-PG-16, Actiuni preventive cod MMB-PG17.
Toate aceste proceduri generale , pe baza carora se etapizaeaza desfasurarea lucrarilor,
monitorizarea si auditarea lor sunt sustinute de o serie de Instructiuni de lucru specifice
societatii, dupa cum urmeaza :

LISTA INSTRUCTIUNILOR DE LUCRU


DENUMIRE INSTRUCTIUNE

COD

EDITIA/REVIZIA IN
VIGOARE

ORGANIZAREA DE SANTIER

IL - 01

1/0

SUBCONTRACTAREA LUCRARILOR

IL - 02

1/0

MANIPULAREA SI DEPOZITAREA PRODUSULUI

IL - 03

1/0

VOPSITORII SI PROTECTII ANTICOROZIVE

IL - 04

1/0

REALIZARE HIDROIZOLATII

IL - 05

1/0

APLICARE SISTEME EPOXIDICE DE


PARDOSEALA

IL - 06

1/0

APLICARE VOPSELE LAVABILE

IL - 07

1/0

4
TRASAREA MATERIALELOR METALICE

IL - 08

1/0

PRELUCRARI MECANICE

IL - 09

1/0

SUDAREA MATERIALELOR DIN OTEL


MONTAJ MECANIC CU ORGANE DE

IL - 10

1/0

IL - 11

1/0

REALIZARE IZOLATII CONDUCTE

IL - 12

1/0

EXECUTIA LUCRARILOR LA INALTIME

IL - 13

1/0

EXECUTIA LUCRARILOR DE ZIDARIE

IL - 14

1/0

EXECUTIA LUCRARILOR DE TENCUIELI

IL - 15

1/0

EXECUTIA FUNDATIILOR CLADIRILOR

IL - 16

1/0

EXECUTIA STRCTURILOR DIN BETON ARMAT

IL - 17

1/0

EXECUTIA LUCRARILOR DE DEMOLARE


EXECUTIA LUCRARILOR DE INSTALATII

IL - 18

1/0

IL - 19

1/0

IL - 20

1/0

IL - 21

1/0

IL - 22

1/0

IL - 23

1/0

TRANSPORTUL MATERIALELOR SI
PRODUSELOR

IL - 24

1/0

MONTARE TABLA CUTATA PE PERETI SI


ACOPERISURI
MONTARE TABLA CUTANATA PE PERETI

IL - 25

1/0

IL - 26

1/0

IL - 27

1/0

ASAMBLARE

SANITARE
EXECUTIA LUCRARILOR DE INSTALATII
ELECTRICE
EXECUTIA LUCRARILOR DE AMENAJARI
INTERIOARE
EXECUTIA LUCRARILOR DE SARPANTE SI
INVELITORI
REALIZARE TERMOIZOLATII CLADIRI

SANDWICH
MONTARE ALUCOBOND
LACATUSERIE , CONFECTII METALICE
EXECUTAREA UMPLUTURILOR
EXECUTAREA SAPATURILOR

IL - 28

1/0

IL - 29

1/0

IL - 30

1/0

REALIZARE HIDROIZOLATII

IL - 31

1/0

Responsabilitatea, autoritatea si comunicarea problemelor de mediu, sunt descrise in


procedurile Procedura de identificare a aspectelor de mediu cod MMB-PG-18, Procedura de
identificare a prevederilor legale si a altor cerinte de mediu si OHS cod MMB-PG-19,
Procedura de elaborare si monitorizare a programelor de management de mediu cod MMBPG-20, Procedura pentru instruire, constientizare si competenta EHS cod MMB-PG-21,
Procedura de comunicare a informatiilor cu privire la mediu si OHS cod MMB-PG-22, .
Din punctul de vedere al sanatatii si securitatii in munca si raspunsul la situatii de
urgenta, precum si intocmirea planurlor comune de actiune intre furnizorul de servicii/produs si
beneficiar/autoritate contractanta sunt tratate in procedurile Pregatirea pentru situatii de urgenta
si capacitatea de raspuns cod MMB-PG-23, Procedura de monitorizare si masurare a
performantei de mediu cod MMB-PG-24, Inspectie de mediu pentru evaluarea conformarii
cod MMB-PG-25.
Toate derapajele ce pot apare pe timpul desfasurarii lucrarilor referitor la aspecte de
mediu si securitate in munca, vor fi monitorizte si corectate unde este posibil, daca nu reluat
procesul tehnologic, in conformitate cu procedurile Neconformitate, actiune corectiva si actiune
preventiva cod MMB-PG-26.
Deseurile rezultate in urma proceselor tehnologice, resturile de materiale din santier ,
molozuri rezultate si/sau produse dezgropate/dezafectate, vor fi tratate corespunzator
procedurilor Procedura de gestionare deseuri cod MMB-PG-27, Gestionarea produselor
periciloase cod MMB-PG-28.
Tot personalul care va avea acces in spatiile de desfasurare alucarilor, inclusiv in ateliere
si laboratoare proprii sau ale partenerilor se va supune prevederilor procedurii Procedura de
identificare pericole si evaluare riscuri cod MMB-PG-29.
Managementul lucrarii si ierarhizarea etapelor de lucru se fac in conformitate cu
procedurile Procedura de elaborare si monitorizare program de management OHS cod MMBPG-30, Procedura de monitorizare si masurare cod MMB-PG-31, care permite cunoasterea
permanenta a factorilor de mediu si de sanatate si securitate in munca, semnaland fiecare
modificare si dand posibilitate unei reactii corecte la acestea, in urma analizai factorii decidenti
hotarand continuarea activitatii, suspendarea temporara si conservarea stadiilor fizice realizate,
sau stoparea activitatii.
Acesul in santiere si spatii de productie pentru salariati, colaboratori si vizitatori este
tratat in procedura Procedura privind permisele de lucru cod MMB-PG-32.
Asigurarea resurselor este descrisa in procedurile: Procesul de aprovizionare cod
MMB-PG-12 si Managementul resurselor cod MMB-PG-08, apoi Evaluarea furnizorilor
cod MMB - PO1., ne va asigura ca societatile care furnizeaza resurse si/sau servicii pentru
lucrarea PLATFORMA PENTRU DEPOZITARE GUNOI DE GRAJD SI FOSA SEPTICA
COMUNA BORDUSANI , JUD. IALOMITA , sunt corespunzatoare stndardului SR EN ISO
9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007.
Infrasturctura se prevede, furnizeaza si asigura resursele necesare pentru a rezolva
cerintele, functiunile, performanta, disponibilitatea costul, siguranta si securitatea.
Planificarea realizarii produsului este descrisa in procedura: Executie lucrari de
constructii, renovare si amenajari interioare cod MMB-PP1F1 si Executia retelelor de apa
cod MMB - PP1F2, coroborata cu : Proceduri de sudura PEHD si OL- omologate I.S.C.I.R.,
cod SRM-SW si SRS-SS.

Identificarea si trasabilitatea se identifica lucrarile / produsele cu ajutorul


inregistrarilor adecvate de-a lungul tuturor proceselor; se controleaza si inregistreaza
identificarea unica a proceselor produsului, conform documentatiilor aplicabile produsului si
proceselor, facand posibila asigurarea trasabilitatii.
Proprietatea clientului este descrisa in procedurile: Pastrarea produsului cod 7.5 - PO2,
Verificarea produselor aprovizionate cod 7.4 - PO2, Controlul produsului serviciului
neconform cod 8.3 - PS1.
Pastrarea produslui este descrisa in procedura, Pastrarea produsului cod 7.5 - PO2.
Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare este descries in procedura:
Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare cod 7.6 - PO1.
Masurare si monitorizare.
Satisfactia clientilor este descrisa in procedurile: Evaluarea satisfactiei clientilor cod 8.2 PO1. Marketing cod 6.3 - Po1, Service cod 7.5 - PO3.
Auditurile interne sunt descriese in procedura: Audituri interne ale calitatii: cod 8.2 PS1.
Monitorizarea si masurarea proceselor este descrisa in: Planul calitatii cod 7.1 - PO1F1.
Monitorizarea si masurarea produselor este descrisa in procedurile: Verificarea produselor
aprovizionatecod 7.4 - PO2. Planul calitatii cod 7.1 - PO1F1.
Controlul produsului neconform este descris in procedura: Controlul produsului
serviciului neconform cod 8.3 - PS1.
Monitorizarea proceselor de montare a pompelor si echipamentelor : hidranti, vane,
armaturi, contori apa, hidranti sunt descrise atat in procedura specifica din Manualul Calitatii al
SC MB ELECTRIC S.R.L., cod MC-MMB -01 , ed.2-rev 2.0., cat si in procedura specifica din
Manualul Calitatii al Laboratorului de Metrologie al S.C. MB ELECTRIC S.R.L., cod :MMBQM ed.2 rev.2.
Analiza datelor este descrisa in: Analiza datelor cod 8.4 - PO1, Tendinta de concentrare a
neconformitatilor de sistem cod 8.4 - PO1F1. Tendinta de concentrare a neconformitatilor pe
tipuri de cauze cod 8.4 - PO1F1, inclusiv relative la furnizori.
Imbunatatirea continua este descrisa in procedura: Actiuni corective si preventive
cod8.5 - PS1.
4. DEFINITII SI PRESCURTARI.
4.1. Definitii
Definitiile sunt conforme cu cele prezentate in SR EN ISO 9001 : 2001, Manualul
Calitatii al SC MB ELECTRIC S.R.L., cod MC-MMB -01 , ed.2-rev 2.0.coroborat cu Manualul
Calitatii Laboratorului de Metrologie al S.C. MB ELECTRIC S.R.L., cod MMB-QM ed.2 rev.2.
4.2 Prescurtari:

SMC - Sistem de Management al Calitatii


MC - Manualul Calitatii
CS
- Caiet de sarcini
PS
- Procedura de sistem management calitatea
PP
- Procedura de process
PO
- Procedura operationala
IL
- Instructiune de lucru
NTSM - Norme de Tehnica Securitatii Muncii
PEID - polietilena de inalta densitate

5. DOCUMETE DE REFERINTA
Planul Calitatii acopera cerintele din urmatoatele documente de referinta:
5.1 SR EN ISO 9001 : 2001 Sisteme de management al calitatii. Cerinte
5.2 Documente SNC
5.3 Procedura operationala Intocmirea planului caliattii cod MMB - PO1
5.4 Caietele de sarcini si Proiect Tehnic, elaborate de S.C. DELTA CON PLUS S.R.L.
5.5 STAS 1010/0-90- Constructii civile si industriale. Calculul si alcatuirea elementelor
din beton, beton armat si beton precomprimat
5.6 C140-86- Normativ pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat
5.7 C16-83.5- Normativ pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat pet imp
friguros
5.5 SR EN ISO 4163 -3 : 1996 - Alimentari cu apa. Retele de distributie. Prescriptii de
executie si exploatare.

6.FAZE PREMERGATOARE EXECUTIEI LUCRARII


6.1. Predarea - primirea amplsamentului, borne si cote de nivel
Predare - primirea amplsamentului, a frontului de lucru, bornelor si cotelor de
nivel se va efectua de investitor catre Antreprenor, in prezenta proiectantului lucrarii.
Antreprenorul are obligatia sa verifice valoarea cotelor si sa instiinteze in scris
investitorul asupra eventualelor erori. De asemenea, prin verificarea trasarii de catre proiectant,
antreprenorul trebuie sa protejeze si sa pastreze cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte
folosite la trasarea lucrarilor.
La predarea amplsamentuluii, in conformitate cu Legea 50 / 29.07.1991
republicata in MO nr. 3/13.01.1997, Art. 3, pct. C, Investitorul va inmana Antreprenorului
obligatoriu, urmatoatele documente:
1. Autorizatia de constructie emisa de Primaria comunei BORDUSANI.
2. Avizele tehnice de amplsament eliberate de detinatorii de retele subterane
( retele electrice, linii telefonice, conducte de gaze naturale etc.), impreuna cu plansele trasate de
acestia, in cazul in care traseul lucrarii se intersecteaza cu astfel de retele;
3. Caietele de sarcini, proiectul si documentatia de executie a lucrarii, elaborate de
Proiectant cu respectarea stampilarii planselor de verificatori atestati MLPTL la exigentele
impuse prin proiect.
La predara - primirea amplsamentului se va incheia Proces - Verbal de predare primire amplsament (formular MMB cod 7.1PO1F2). semnat de investitor, antreprenor si
proiectant.
Trasarea presupune realizarea urmatoarelor operatiuni:
1- Pichetarea suprafetei incintei;
2- Pichetarea aliniamentelor de baza;
3- Stabilirea reperilor de nivelment si planimetrice martori;

8
4- Stabilirea pe reperii martori a cotelor de nivel 0,00 a cladirilor si a coordonatelor
acestora;
6.2. Numirea colectivului tehnic coordonator al S.C MB ELECTRIC S.R.L.
PENTRU LUCRARE
S.C. MB ELECTRIC S.R.L. va numi un colectiv tehnic coordonator care va conduce si
va raspunde de organizarea de santier si de buna calitate a executiei lucrarii. Colectivul tehnic
coordinator va fi alcatuit din:
- Responsabil de proiect
- Sef Santier
- Asigurarea Calitatii S.S.M.-S.U.- va intocmi un plan de masuri comun cu
responsabilul S.S.M.-S.U. desmnat de Primaria Comunei Nalbant- conform legislatie in vigoare.
- Responsabil tehnic cu executia in constructii inginer atestat de I.S.C.
- Responsabil tehnic cu calitatea in constructii - un inginer cu experienta in
realizarea de proiecte similare si atestat de ISC.
- Responsabil tehnic cu executia sudurilor
Sarcinile colectivului coordonator, impreuna cu graficul de executie a lucrarii, vor fi
aduse la cunostiinta investitorului (Beneficiarului) si vor fi in concordanta cu prevederile din
caietele de sarcini si normativele in vigoare din domeniu.
6.3. Intruirea personalului executant
Intruirea personalului executant pe probleme de S.S.M si S.U. (sanatate si securitate in
munca si situatii de urgenta), specifice lucrarii, va fi efectuata de responsabilul atestat SSM si SU
in cadrul societatii, care va trsa sarcini in acest sens sefului de lucrare(responsabil de proiect),
numit de S.C. MB ELECTRIC S.R.L. , conform cu prevederile din Normele republicane de
protectia muncii - Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii elaborate de
I.P.C.T. si aprobat prin Ordinul nr. 9/zn/15..03.1993 al MLPTL preum si cu alte norme si
normative specificate in Caietele de sarcini si va fi consemnata in Fisele de instruire individuale
privind securitatea si sanatatea in munca si fisele individuale de instructaj in domeniul situatiilor
de urgenta, conform Legii 319/2006 si Legii 307/2006.
Personalul care va efectua lucrarea: montare conducte polietilena, va fi specializat
si atestat ISCIR sudarea conductelor polietilena si i se vor aduce la cunostinta toate informatiile
referitoare la documentele si modul de executie a obiectivului.
Personalul care va efectua lucrarea :montare confectii metalice va fi specializat si
atestat ISCIR in sudarea conductelor de otel.
S.C. MB ELECTRIC S.R.L.
intocmit ,
Responsabil A.Q.
sing. Barbu Fanel

7. ANEXE
7.1. Autorizatii ale societatii referitoare la planul calitatii propus
- autorizare BRML pentru montare apometre
- autorizare BRML pentru reparare apometre
- autorizare BRML a laboratorului de verificari apometre
- licenta pentru transport marfuri
- omologarea ISCIR a procedurilor de sudura PE si OL
7.2. Autorizatii ale personalului referitoare la planul calitatii propus
- autorizare MLPTL R.T.E.
- autorizare MLPTL - C.Q.
- autorizare A.N.R.E. electrician autorizat

- autorizare BRML metrolog verificator


- autorizare servant pompier
- autorizare responsabil SSM-SU
- autorizare responsabil sudura RTS
- autorizare ISCIR sudori PE
- autorizare ISCIR sudori electric
- autorizare ISCIR sudori autogen

S.C. MB ELECTRIC S.R.L.

intocmit ,
Responsabil A.Q.
sing. Barbu Fanel