Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE COMODAT

Nr_______ din data de _____________


Art. 1. PARTILE
____________________________ cu domiciliul in localitatea ________________, str. ________________
nr. _____ bl. _____ ap. _____ avand CNP ______________________ si serie CI/BI _____ nr.
___________

eliberata

de

______________________

la

data

de

_____________

jud.

_________________________ n calitate de COMODANT, i


____________________________________, cu sediul social convenit la adresa ____________________,
str. _________________________________ nr. __________ bl. _____ sc. ____ et. ___ ap.
___________,

judet

________________*

_________________
si

nr.

de

inregistrare

avand

cod

Oficiul

unic

de

Registrului

inregistrare

Comertului

nr.

________________ *, cont bancar _____________________, * deschis la banca


_________________ * reprezentat prin asociatul: ________________________________,
in conformitate cu prevederile actului constitutiv, n calitate de COMODATAR
Mentiune spatiile prevazute cu * se vor completa manual ulterior obtinerii documentelor legale.
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Cedarea, de catre comodant, cu titlu gratuit, a dreptului de folosinta a bunului imobil - identificat in
____________________, str. _________________________________ nr. __________ bl. _____ sc. ____
et. ___ ap. ___________, judet _________________ Imobilul va fi folosit de catre comodatar ca si sediu
social si birou al societatii.
Art. 3. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract se incheie pe o perioada de _____ ani , incepand cu data de __________ si pana
la data de __________.
Art. 4. DREPTURI SI OBLIGATII
a) Drepturile comodantului:
- sa ceara rezilierea contractului, in cazul in care comodatarul nu-si respecta obligatiile prevazute in
prezentul contract.
b) Drepturile comodatarului
- sa i se asigure de catre comodant folosinta bunului imobil pe toata durata contractului;
- sa ceara restituirea sumelor platite de acesta pentru conservarea bunului;
- sa refuze evacuarea imobilului pana cand comodantul ii va remite cheltuielile de conservare a
bunului;
c) Obligatiile comodatarului
- sa se ingrijeasca de bunul imprumutat intocmai ca proprietarul acestuia;
- sa foloseasca imobilul potrivit destinatiei convenite infiintare societate comerciala, drept sediu
social / birou al societatii.
- sa suporte, de la data preluarii bunului, cheltuielile necesare folosintei acestuia, neavand dreptul sa
ceara restituirea acestora de la comodant:
1. cheltuieli privind reparaiile i ntreinerea bunului
2. cheltuieli privind primele de asigurare aferente imobilului

3. cheltuieli privind taxele i impozitele aferente bunului


4. cheltuieli aferente intretinerii si gospodaririi in conditii normale
5. alte cheltuieli ce in de exploatarea bunului imobil stipulat n contract
-

sa procedeze la evacuarea imobilului la implinirea termenului stipulat in prezentul contract;

sa procedeze la inregistrarea mentiunilor prezentului contract la ORC __________________.

Art. 5. RISCURI
Comodatarul va suporta riscul deteriorarii sau pieririi bunului imobil in urmatoarele cazuri:
- intrebuintarea acestuia contrar destinatiei sale;
- folosirea bunului imobil dupa expirarea termenului convenit prin prezentul contract;
- daca comodatarul ar fi putut salva bunul imobil atunci cand exista pericolul distrugerii acestuia;
In celelalte cazuri riscul deteriorarii sau pieirii lucrului este suportat de comodant;
Art. 6. INCETAREA CONTRACTULUI
Prezentul contract isi inceteaza efectele in urmatoarele cazuri:
- prin trecerea termenului prevazut in contract;
- prin reziliere, in cazul nerespectarii obligatiilor de catre comodatar;
- prin incetarea activitatii comodatarului;
- ca urmare a instrainarii bunului din proprietatea comodantului;
Art. 7. FORTA MAJORA
Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii necorespunzatoare sau cu
intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract.
Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil ori
insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului, care impiedica partile sa-i execute obligatiile asumate.
Art. 8. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
Orice litigiu decurgand in legatura cu acest contract, se va solutiona de catre
instantele judecatoresti competente.
Prezentul contract s-a incheiat astazi ______________ in _____ exemplare.

COMODANT

COMODATAR

Proprietar_________________

SC ________________
Prin __________________________________

Semnaturi,
________________

________________