Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA CRETIN

DIMITRIE CANTEMIR BUCURETI


Facultatea de Relaii Economice Internaionale

REFERAT DE SEMESTRU
La disciplina
CONTABILITATE
Organizarea contabilitatii financiare
Titular de curs:
Lect. univ. drd. Marian COVLEA
Student:
COMAN Maria-Cristina, anul I zi/ZI
Grupa 5

Bucureti iunie 2015

CUPRINS

I.
Caracteristici
II. Rolul contabilitatii in cadrul intreprinderii
III. Organizarea contabilitatii agentilor economici
IV. Organizarea si conducerea contabilitatii unitatilor
patrimoniale
V. Mijloace de organizare a contabilitatii financiare

I. CARACTERISTICI
Care sunt obiectivele contabilitatii financiare ?
Sainregistrezetoateoperatiilesitranzactiilecareafecteazapatrimoniulagentilor
economici;
Samasoarevariatiilelacareacestaestesupus;
Sacalculezesisaexplicerezultatelefinanciare;
Saintocmeascadocumentecaretrebuiesasiguremediuluiexteriorimaginea
fideliretrospectivasituaieintreprinderii.

Care sunt caracteristicile contabilitatii financiare ?

Esteorganizatapebazadenormeunitaresiobligatorii,avandlabazaplanul
deconturigeneral;
Prezintapatrimoniulpestructuriglobale;
Asiguracomparareaintimpsispatiuarezultatuluiglobalaluneiunitatifatade
cealalta;
Evidentiazapatrimoniulunitatilorsirezultatelorfinanciare,urmarindinfinal
stabilireaconturiloranualenecesareintocmiriidocumentelordesinteza.

Functii principale :
Inregistrare complet a tranzaciilor ntreprinderii n scopul determinrii
periodice a situaiei patrimoniale i a rezultatului global
Informare sau de furnizare a informaiilor necesare realizrii de analize
economico-financiare precum i sinteze macro-economice
Deinstrumentdegestiune
De comunicare extern n relaiile cu terii, instituii publice i diveri
utilizatori de informaii

II. ROLUL CONTABILITATII IN CADRUL


INTREPRINDERII
ntreprindereaocupopozitiecentralnsocietilecontemporane.Ea
esteagentulcareelaboreazidistribuieprodusemateriale,efectueaz
prestri
deserviciidestinatessatisfacnevoileeconomiceindividualesaucolective.
Rolulsunviaaeconomicisocialfaceca,oricarearfinaturasistemului
ncareidesfoaractivitateacuattmaimultncontextuluneieconomii
depia,eatrebuiesdeasocotealdespresinepartenerilorsi,utilizatori
internisauexterniaiinformaieicontabile.Instrumentulprinintermediulcruia
entitateainformeazmediulsudespreceeaceface,despreperformanele
situaieifinanciareestecontabilitatea.
Uniiconsidercontabilitateaceamaivechetehnicdegestiuneaafacerilor,pentrualiieareprezintunuldintrelimbajelelegalealentreprinderilor.
Astfel,contabilitateaesteprivitcaunjocsocialcarearereguli,actori(juctori)imize.

ndecursultimpului,contabilitateaacunoscutoevoluieconformcu
progresultehnico-tiinific,urmrindssatisfacmaibinecerineleinformaionalealeunorcategoriidincencemailargiimairelevatedeutilizatori,
crescndgraduldeprecizieidesemnificaiealdateloroferite,evoluieposibilprin:
folosireauneiterminologiiexactepentrunregistrareaistructurareafaptelornconturi;
organizareaconturilorcecorespundecerinelorinternealecontroluluidegestiuneinevoilorexternedeinformare;
exprimareaacestorconturinunitimonetarecomparabile;
respectareaanumitorprincipiicontabile,caregaranteazsinceritateainformrii.
CONEXIUNEA CONTABILITATII CU FACTORII DE DECIZIE

Contabilitateantreprinderiicuprindecontabilitateafinanciaricea
managerial,nselenureprezintdoucontabiliti,cidousubsistemeale
sistemuluiinformaionalcontabil.Acestesubsistemediferattdinpunctulde
vederealobiectivelor,ctinceeacepriveteintrrilensistemitipulproceselorfolositentransformareaintrrilornieiri.Astfel,daccontabilitatea
financiaroferinformaiiutilizatorilorexterni,avndcaobiectivprincipal
ntocmireadesituaiiirapoartefinanciare,contabilitateadegestiuneproduceinformaiipentruutilizatoriiinterni.

Contabilitatea financiarareprezintunsistemdecolectare,grupare,
prelucrareisistematizareainformaieiprivindexistenaimicareaactivelor,
acapitaluluipropriu,datoriilor,venituriloricheltuielilornexpresievaloric,
pentruntocmirearapoartelorfinanciare.Deci,contabilitateafinanciarareca
obiectivprincipalprezentareauneiimaginideansambluaactivitiientitilor
economicendecursuluneiperioadedegestiuneprinintermediulrapoartelor
financiare.nacelaitimp,eaareunroldublu:peplanexternreprezintun
instrumentdecomunicarefinanciar
prininformaiileprezentateutilizatorilorexterni,iarpeplaninternreprezint
uninstrumentdegestiunepusladispoziiamanagerilor.

Contabilitatea managerialareprezintunsistemdecolectare,prelucrare,
pregtireitransmitereainformaieicontabilepentruplanificarea,calcularea
costurilor,verificareaianalizaexecutriibugetelor,nscopulpregtirii
rapoartelorinternepentruluareadeciziilormanageriale.Eaesteuninstrument
degestiunepusladispoziiaadministraieientitiiiaaprutcaonecesitate
practicamanagementuluintreprinderii.

III. ORGANIZAREA CONTABILITATII


AGENTILOR ECONOMICI
o Contabilitateafinanciarseorganizeazlanivelulunitilorpatrimoniale
regiiautonome,companiinaionale,societiagricole,asociaii
cooperative,asociaiideasigurriireasigurri.
Contabilitateafinanciarseorganizeazlasucursaleialteunitifr
persoanjuridiccusediulnstrintatedarcareaparinpersoanelorjuridice
dinRomnia.
Contabilitateafinanciartrebuieorganizatidectrepersoanelefizicecare
aucalitateadecomerciant,presteazactivitiindependentesauexecutn
modobinuitactivitieconomice.
Contabilitateaseinenlimbaromninmonedanaional.
Contabilitateaoperaiunilorefectuatenvalutseineattnmoneda
naional,ctinvalut.
Pentrunecesitipropriideinformare,persoanelejuridicepotoptapentru
ntocmireasituaieifinanciarepentruomonedstabil.
Rspundereapentruorganizareaiconducereacontabilitiirevine
administratoruluisaualteipersoanejuridice.

PRINCIPIILE CONTABILITATII FINANCIARE


Permanena metodelorpresupunecontinuitateaaplicriiaceloraireguliinorme
privindevaluarea,nregistrareancontabilitateiprezentareaelementelordeactivi
depasivprecumiarezultatelor,asigurndcomparabilitateantimpainformaiilor
contabile
Independena exerciiului financiarpresupuneluareanconsiderareatuturor
venituriloricheltuielilorcorespunztoareexerciiuluifinanciarpentrucareseface
raportareafraseineseamadedatancasriisumelorsauaefecturiiplilor
Evaluarea separat a elementelor de activ i de pasivpresupunecalastabilirea
valoriitotalecorespunztoareuneipoziiinbilansse
determineseparatvaloareaaferentfiecruielementinvidual
deactivsaudepasiv
Intangibilitateaconstnfaptulcbilanuldedeschiderealunuiexerciiutrebuie
scorespundcubilanuldenchiderealexerciiuluiprecedent
Continuitatea activitiipresupunecpersoanajuridicicontinunmod
normalactivitateantr-unviitorprevizibil,fraintranstaredelichidaresau
reduceresemnificativaactivitii

IV. ORGANIZAREA SI CONDUCEREA


CONTABILITATII UNITATILOR
PATRIMONIALE

Persoanelejuridiceorganizeaziconduccontabilitateadereguln
compartimentedistinctecondusededirectoruleconomic,contabilulefsaualt
persoanmputernicitsndeplineascaceastfuncie.Acestepersoanetrebuies
aibstudiieconomicesuperioareirspund,mpreuncupersonaluldinsubordine
deorganizareaiconducereacontabilitiiconformnormelorlegale.Totodat
contabilitateapoatefiorganizaticondus,pebazdecontractedeprestride
servicii,idepersoanejuridiceautorizatesaudepersoanefizicecareaucalitateade
expertcontabilsaucontabilautorizat.
Persoanelecarerspunddeorganizareaiconducereacontabilitiitrebuies
asigurecondiiinecesarepentru:
-ntocmireadocumentelorjustificativeprivindoperaiunileeconomice;
-organizareaiconducereacorectilaziacontabilitii;
-organizareaiefectuareainventarieriielementelordeactivipasiv;
-respectarearegulilordentocmireasituaieifinanciareanualeidepunereala
termenaacestoralaorganelendrept;
-pstrareadocumentelorjustificative,aregistrelorisituaieifinanciareanuale;
-organizareacontabilitiidegestiuneadaptatelaspecificulactivitiipersoanelor
juridice.

V. MIJLOACE DE ORGANIZARE A
CONTABILITATII FINANCIARE

Moduldeorganizareacontabilitiipresupunestabilireaiutilizareaanumitor
mijloaceca:documentelejustificative,planuldeconturi,registrelecontabile,forma
decontabilitate.
a)Documentele justificative
Potrivitprevederilorlegaleprivindntocmireaiutilizareaformularelorcomune
saucuregimspecialutilizatenactivitateafinanciar-contabil,oriceaciune
economicefectuatseconsemneazntr-undocumentcarestlabazanregistrrii
ncontabilitate,dobndindcalitateadedocumentjustificativ.
Documentelejustificativesepstreaztimpde10aninarhiv,cuexcepia
statelordesalariicaresepstreaz50deani.Registreledecontabilitatei
documentelejustificativesepstreaznarhivnformalororiginal,grupaten
funciedenaturaoperaiunilorinordinecronologicncadrulexerciiuluifinanciar
lacareacesteaserefer.Arhivareadocumentelorcontabiletrebuiesasigure
pstrareaiconsultareadocumentelorntermeneleprevzutedelege.ncazde
pierdere,sustrageresaudistrugereaunordocumentecontabile,sevorluamsuride
reconstituirealorntermendemaxim30deziledeleconstatare,elepurtnd
meniuneaReconstituit.
b)Planul de conturigeneralesteconceputpesistemulzecimalipentru
organizareacontabilitiindublucircuitastfel:
-pentrucircuitulcontabilitiifinanciareseutilizeazclaseledeconturidela1la7
numiteConturidebilan,princaresenregistreazexistenaimicarea
elementelorpatrimonialeiserealizeazntocmireasituaieifinanciaredesintez;i
clasa8Conturispecifice,princaresenregistreazoperaiuniextrapatrimoniale;
-pentrucircuitulcontabilitiidegestiuneseutilizeazconturiledinclasa9Conturi
internedegestiune,cuajutorulcrorasenregistreazdecontrileinterneprivind
cheltuielile,producia,etc
c)Registrele contabileobligatoriisunt:
- registruljurnal
- registrulinventar
- Carteamare
Registrul jurnalreprezintdocumentulobligatoriudenregistrarecronologica
documentelorjustificativeservindcaprobnlitigiiiorganelorfiscale.Estesupus
nuruirii,parafriiinregistrriilaorganelefiscaleteritoriale.Persoanelefizice
autorizateiasociaiilefamiliale,nloculregistruluijurnal,folosescregistruljurnalde
ncasriipli.

Registrul inventarestedocumentulcontabilobligatoriudenregistrareanualgrupat
arezultatelorinventarieriipatrimoniului,precumiaconinutuluifiecruipostde
bilanpebazadatelorcuprinsenproceseleverbaledeinventariereinbilanul
anual.
Cartea mareesteregistrulpentruevidenasistematicaoperaiuniloreconomicofinanciareiservetelastabilirearulajelorlunareiasoldurilorpefiecarecont
sinteticianalitic
d)Forma de contabilitatereprezintmoduldeorganizareacicluluicontabil
denregistrareiprelucrareadatelor.Celemaiutilizateformedecontabilitaten
Romniasunt:
-formamaestru-ahconstndezvoltareapeconturicorespondenteattarulajului
debitor,ctiaceluicreditoraconturilorsintetice.Jurnalul
denregistraresefolosetepentrunscriereanordine
cronologicanotelordecontabilitatesauadocumentelorpe
cares-afcutcontarea/scriereaformuleicontabilea
operaiiloreconomice.
-formadecontabilitatepejurnaleconstnfolosireajurnalelormultiplecare
servesclanregistrareacronologica
operaiiloreconomicedintr-olun
-formainformaticdecontabilitatepresupuneadaptareacelorlalteformede
contabilitatelautilizareatehniciielectronice
decalcul.Dateledinformulelecontabile
suntintrodusencalculatoristaulabaza
ntreguluisistemdestocareiprelucrarea
dateloriseediteazjurnalelede
nregistrare,Carteamareibalanade
verificarelunar.

BIBLIOGRAFIE:
1. - Contabilitatea financiar (vol I si II ), Editura De Vest, Timioara,
1994, EPURAN, BBI, GROSU
2. http://www.cartier.md/upload/File/Contabilitatea_Intre.pdf
3. E-referate/Contabilitate