Sunteți pe pagina 1din 4
METODOLOGIA de aplicare a planului de invatiimént pentru copiti cu varsta cuprinsé intre 3 si 6/7 ani 1, Planul de invayamant pentru nivelul proseolar prezint o abordare sistemied, in vederoa asiguritii continuitati in cadrul celei mai importante perioade de dezvoltare din viata copilului 2. Intervalele de varstd (37 — 60 Juni si 61 ~ 84 luni, care apar in planul de invaxamant. precum si categoriile 5i numdrul de activitaqi sum rezultatul corelarii realitgiior din sistem eu Repereie findamentale in invdgarea si dezvoliarea rimpurie a copitului de ta nastere ta 7 tendinjele fa nivel mondial in domeniu, Dezvoltarea copilului este dependent de ocaziile pe care i le ofera rutina zilnied, interactiunile cu ceilalfi, organizarea mediulu si activitayile situapile de invaqare, special create, 4. Activitatite de metodie, intensi previzute in curriculum, Desfigurarea acestora necesiti coordonarea eforturilor comune ale celor trei parteneri ai procesului de predare-invaare-evaluare, respectiv: eadre didaetice, paring copii, dar si a colaboratorilor si partenerilor educationali din comunitate a caror implicare este la fel de importanta, in desPisurarea acestora accentul va etdea pe incurajarea initiativel copilului si a luarit deciziei. pe invajarea prin experimente gi exersiri individuale. Activitaile de invatare se desfisoard fie cu Intreaga grupa de copii. fie pe grupuri mici sau individual. Ele pot lua forma activitatilor pe discipline sau integrate, a activititilor liber-alese sau a celor de dezvoltare personala. Dintre mijloacele de realizare utilizate putem aminti: jocul liber. discugile Tibere, jocul didactic. povestirea, exerciiile cu material individual. experimentele, construetiile, lectura dupit imagini. observarea, convorbirea, povestirle create de copii, memorizarile, precum gi alte mijloace. specifice didactici, in functie de nevoile educayionale ale copiilor 5. Categoriile de activitagi de invajare prezente in acest plan de invagimant sunt: Aetivitati pe domenii de invaqare (care pot fi uctivitati integrate sau pe discipline), Jocuri yi activitagialese yi Activitay de dezvottare personal. a) Activitatile pe domenit experiengiate sunt aetivitaile integrate sau pe discipline desfigurate cu copii in cadrul unor proiecte planificate in funetie de temele mari propuse de curriculum, preeum si de nivelul de varsta si de nevoile si interesele copiilor din grupa, Numirul acestora indica indeosebi numérul maxim de discipline care pot fi parcurse intr-o sfipraménd (si ne referim Ia disciplinele’domeniile de invafare cate pot intra in componenja domeniilor experientiale respective), Astiel. consideram c@ se pot desfisura maximum S activitayi integrate pe sapramina, indiferent de nivelul de varsta al copiilor Asadar. edueatoarea poate planifica activitati de sine statatoare, respectiv pe discipline (activitaqi de educarea limbajului, activititi matematice, de cu a mediului. de educatie pentru socictate, de educatic fizicd, activititi practice, educatic muzicald sau activititi antistico-plastice) sau activitayi integrate (cunostinjelele din cadrul mai multor discipline pot fi imbinate armonios pe durata unei zile intregi si. cu acest prile in activitatea integrata intra si jocurile i cu WwAfare reprezintd un ansamblu de actiuni cu caracter planificat, sistem forganizate si conduse de cadrul didactic, in scopul atingerii finalita oat si activitatile alese SAU cunostingele interdisciplinare sunt focalizate pe anumite domenii experiemale iar jocurile si actvitaile alese se desPasoard in afara acesteia, Este important s8retinem faptul ea ordinea desfagurarii etapelor de activitagi (etapa I. atapa a H-a, etapa a Iil-a ete.) nu este intotdeauna obligatorie. cadrul didactic avand libertatea de a opta pentru varianta potrivita 1) Jocurile yi activitiite didactice alexe sunt cele pe care copiti si le aleg siti ajutit pe acestia Si socializeze in mod progresiv si si se intieze in cumoasterea lumii fizice. a mediului social si cultural cruia fi apartin, a matematicii, comunicarii. a limbajului ciit si scris. Ele se desfasoara pe grupuri mici, in perechi si chiar ual. Pract. in decursul unet zile regisim, in funetie de tipul de program (normal, prelungit sau siptiménal), doud sau trei etape de jocuri si aetivititialese (etapa | dimineata, inainte de inceperea activititilor integrate, etapa a IHl-a ~ in intervalul de dupa activitatile pe domenii de invagare si inainte de masa de prinz/plecarea copiilor aeas’ si, dupa eaz. etapa a IV-a in intervalul cuprins intre etapa de relaxare de dupa amiaza si plecarea copiitor de ta programul prelungit acasa),Totodata, in unele cazuri, ele se pot pot regasi ca elemente componente in cadrul activiatii integrate, Reusita de i a activitailor didactice alese depinde in mare rmasurd de modul in care este organizat si conceput mediul educational. Acesta trebuie si stimule copilul. +l ajute sa se orienteze. sal invite la actiune. Astfel. dacd este vorba de activitii desfasurate in sala de grupa, educatoarea va aconda o atentie deosebit Biblioteea, Coltul casupeiJoc de rol, Consiructt, Stinga, Arte, Nisip si apa si sltele. Organizarea ‘organiziviispajiulul in centre ea copiilor, In functie de spatiul disponibil, sectorizarea salii de grup poate cuprinde toate centrele sau cel putin doud dintre ele in care cadrul didactic pregateste zilnic oferta” pentru copii, astel incit acestia si aiba posibilitatea si aleaga locul de invatare si joc. in functie de disponibi Materialele care se vor regisi zilnic in zoneleicentrele‘colturile deschise nu trebuie s8 fie aleator ‘tent alese, in strnsa corelare cu tema siptimnii sau cu tema proiectului aflat in derulare. Pentru etapa jocurilor si a activitailor alese desfigurate in curte, © atengie specialé va fi acordata atit organizarii si amenajarii curti de joc. cat si siguranfei pe care 0 ofera copiilor spatiul respectiv gi dotirileexistente ©) Activitifile de dezvoltare personala includ rutinele, tranzifiile si activitiile din perioada ddupa-amiezit (pentru erupele de program prelungit sau siptamanal). inclusiv activitatile optionale, Sunt activitaile-reper dupa care se deruleaza intreaga activitate a zie. Ele acoperd nevoile de bazi ale copilului si contribuie Ia dezvoltarea globala a acestuia, Rutinele eae’. de fap activitati de tipul: sesirea copitului, Zatdlniren de dimineatit, mnicul dejun, igiena — spalutul si wateta, masa de prin, somnul/perioda de relaxure de dupi-ami austarile, plecarea i se disting prin faptul ea se repeta zilni. la intervale apeoximativ stabile cu aproape aceleasi conyinuturi. La intilnirea de dimineata aecentul va cides, print altele (calendarul naturi. prezenta ete). pe 1. Autocunoastere (Stima de sine, imagine de sine ~ Cine swat ew eine est tv’, Sunt creat, Fliturasul, Etichese bune,etichete rele; inimioara de prescolan scolar). Dezvoltarea abilititilor de comunicare - comunicare asertiva — inva sa spun NU Fira sa ti deranje= pe cet din jur: comunicare cu colegi/paringiveducatoarea ~ jocuri in diade de tipul: Cum salur?: Cum spun mulfumesc?: Cum cer iertare?: Cum mi jmpac cw prietenul meu?; Unele secrete mu srebuie pastrate niciodaa... in cine pot aveu incredere?: Comune in oglinda: Ce tie nucti place, altuia mu face!: Mime ( comunicarea verbala si non-verbala a propriilortriti si sentimente) Suni vesel trist pentru ca... Asi mica plicut nu mica plicut la tine...pentru ed... Tristetea veselia in culori si forme Managementul invatarii prin joe ~ Motivarea copilului pentru a deveni seola Vreau sifu seolar: Contin povestea.... Meseria de elev; Cum as vrea sa fie invitdtoarea mea: Eu, edd voi i scolar. 4. Dezvoltarea empatiei - Dacd tu esti bine yi ew sunt bine!: Cum sit imi fae prieteni? Baral meu, ba al tau; Cinet minute eu, cinei minute te: Camm ini alee prictenit?: fmt aajut prietenul”: Suen toleranti: Asi mi sa imndmplat..: Crm sat sim daca cineva Yar spune...?, Cum sa fae surprize calor dragi ete. Luarea deciziilor in functic de anumite criterii si incurgjarea alegerilor si a gisirii a cit mai multe vatiante de solufii la situatile aparute - Hei, am yi euro opine’, Mean certat cw prictenul mew ~ ce pot si fac?, Vreau... imi permitt?. La rascruce de drum 6. Medierea conflictelor ~ jinvif sii fucre> in echipd, Singur sau in grup? Fara violena!, Forograpi © Tramzitile sunt actvitayi de seurta dh tipurveategorit de activititi de inviqare, de la o activitare de inviqare ta alta. in diverse momente ale zilei. Mijloacele de realizare ale acestui tip de activitate variaza foarte mult in funetie de varsta copilului, de contextul momentului si de caltajile adultului cu rol de cadru didactic. in acest sens, ele pot lua forma unei activitati desfigurate in mers ritmat. a unei activititi care se desfigoard pe muzied sau in ritmul dat de recitarea unei numaratori sau a tunel framantari de limbs, a unei activitagi in care se executa concomitent cu momentul de tranziie respectiv un joe cu text si cnt cu anumite migedri cunoscute deja de copii etc. ‘© Activititile optionale intra tot in categoria act