Sunteți pe pagina 1din 101

MINISTERUL CULTURII

Anexa nr.3/27

CUPRINS

Nr.
formular

01

02
04
05
06

Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli


Sume alocate de la bugetul de stat
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si
alineate
Sinteza finantarii programelor potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr.64/2007
Fisa programului finantat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr.64/2007
Numarul maxim de posturi

13

Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii


Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si
alineate

15
16

Sume alocate din bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii
Sinteza bugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii
Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe capitole,
subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

22

23

Proiecte cu finantare nerambursabila


Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor
aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de
Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare
Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente
Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor
facilitati si instrumente postaderare

26
27

Bugetul pe programe
Sinteza finantarii programelor
Fisele programelor

28
29

Programe de investitii publice


Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare
Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

pag.2

MINISTERUL CULTURII
SINTEZA
fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
pe anii 2013-2016
Anexa nr. 3 / 27 / 01 Pag.
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

5000

01
10
20
51
55
56
59
65

6700

70
71
01
10
20
51
55
56
59
65

5001

70
71
01
10
20
51
55
56
59
65

6500 01

70
71
01
10
20
51
55
56

1 - mii lei -

Denumire indicator

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

TOTAL GENERAL
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
CHELTUIELI - BUGET DE STAT
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL
CULTURALE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

578.060
577.099
14.988
59.477
339.670

547.969
547.047
18.750
39.398
356.044

598.911
597.962
19.223
42.159
366.015

574.238
573.262
19.239
44.844
375.164

27.400
7.000

2.678
11.000

37.745
11.000

2.808
11.000

18.564
110.000

19.177
100.000

21.820
100.000

20.207
100.000

961
961
578.060
577.099
14.988
59.477
339.670

922
922
547.969
547.047
18.750
39.398
356.044

949
949
598.911
597.962
19.223
42.159
366.015

976
976
574.238
573.262
19.239
44.844
375.164

27.400
7.000

2.678
11.000

37.745
11.000

2.808
11.000

18.564
110.000

19.177
100.000

21.820
100.000

20.207
100.000

961
961
546.064
545.192
14.163
28.395
339.670

922
922
531.893
530.992
17.926
24.167
356.044

949
949
580.725
579.799
18.375
24.844
366.015

976
976
553.969
553.019
18.375
25.465
375.164

27.400
7.000

2.678
11.000

37.745
11.000

2.808
11.000

18.564
110.000

19.177
100.000

21.820
100.000

20.207
100.000

872
872
546.064

901
901
531.893

926
926
580.725

950
950
553.969

545.192
14.163
28.395
339.670

530.992
17.926
24.167
356.044

579.799
18.375
24.844
366.015

553.019
18.375
25.465
375.164

27.400
7.000

2.678
11.000

37.745
11.000

2.808
11.000
pag.3

MINISTERUL CULTURII
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

59
65

6701

70
71
01
10
20
51
55
56
59
65

5010

6500 10

6710

70
71
01
10
20
70
71
01
10
20
70
71
01
10
20
70
71

Anexa nr. 3 / 27 / 01 Pag.

2 - mii lei -

Denumire indicator

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

(FEN) POSTADERARE
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
PARTEA a III-a CHELTUIELI SOCIALCULTURALE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

18.564
110.000

19.177
100.000

21.820
100.000

20.207
100.000

872
872
546.064
545.192
14.163
28.395
339.670

901
901
531.893
530.992
17.926
24.167
356.044

926
926
580.725
579.799
18.375
24.844
366.015

950
950
553.969
553.019
18.375
25.465
375.164

27.400
7.000

2.678
11.000

37.745
11.000

2.808
11.000

18.564
110.000

19.177
100.000

21.820
100.000

20.207
100.000

872
872
31.996
31.907
825
31.082
89
89
31.996

901
901
16.076
16.055
824
15.231
21
21
16.076

926
926
18.186
18.163
848
17.315
23
23
18.186

950
950
20.269
20.243
864
19.379
26
26
20.269

31.907
825
31.082
89
89
31.996
31.907
825
31.082
89
89

16.055
824
15.231
21
21
16.076
16.055
824
15.231
21
21

18.163
848
17.315
23
23
18.186
18.163
848
17.315
23
23

20.243
864
19.379
26
26
20.269
20.243
864
19.379
26
26

pag.4

MINISTERUL CULTURII
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
pe anii 2013-2016
(sumele alocate din bugetul de stat)
Anexa nr. 3 / 27 / 02 Pag.
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

5001

01
10

01

03

20

01
06
12
13
14
30
01
02
03
04
06

01

01
02
03
04
05
06
07
08
09
30

02
05
06
11
12
13
14
25
30

51
01
55

01

30
01
02

02
03
04
30

01
18

1 - mii lei -

Denumire indicator

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

CHELTUIELI - BUGET DE STAT


CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Alte sporuri
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
Indemnizatii de delegare
Indemnizatii de detasare
Alte drepturi salariale in bani
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca
si boli profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
Alte cheltuieli
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Alte transferuri curente interne

546.064
545.192
14.163
11.096
10.726
5
100

531.893
530.992
17.926

580.725
579.799
18.375

553.969
553.019
18.375

24.167

24.844

25.465

356.044

366.015

375.164

2.678

37.745

2.808

102
5
158
3.067
2.344
53
558
20
92
28.395
13.253
438
103
6.545
374
406
75
16
755
1.516
3.025
88
146
146
962
455
507
48
139
373
23
278
13.085
38
99
540
12.408
339.670
339.670
339.670
27.400
25.000
25.000

pag.5

MINISTERUL CULTURII
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

02
01
56
01
01
02
03
02

01
02
03

15
01
02
59

19
23
24

65
01
70
71

01

01
02
03
30

6500 01
01
10
20
51
55
56
59
65

6701

70
71
01
10
01

01
06
12
13

Anexa nr. 3 / 27 / 02 Pag.

2 - mii lei -

Denumire indicator

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

B. Transferuri curente in strainatate (catre


organizatii internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Alte programe comunitare finantate in perioada
2007-2013
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
Indemnizatia de merit
Finantarea Ansamblului Memorialului Victimelor
Comunismului si al Rezistentei Sighet
Finantarea Ansamblului Memorialul Revolutiei Decembrie 1989 din Municipiul Timisoara
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
Cheltuieli aferente programelor cu finantare
rambursabila
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL
CULTURALE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Alte sporuri
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
Indemnizatii de delegare

2.400
2.400
7.000

11.000

11.000

11.000

19.177

21.820

20.207

100.000

100.000

100.000

901
901

926
926

950
950

299
523
50
546.064

531.893

580.725

553.969

545.192
14.163
28.395
339.670

530.992
17.926
24.167
356.044

579.799
18.375
24.844
366.015

553.019
18.375
25.465
375.164

27.400
7.000

2.678
11.000

37.745
11.000

2.808
11.000

18.564
110.000

19.177
100.000

21.820
100.000

20.207
100.000

872
872
546.064
545.192
14.163
11.096
10.726
5
100

901
901
531.893
530.992
17.926

926
926
580.725
579.799
18.375

950
950
553.969
553.019
18.375

2.304
285
1.442
577
3.558
448
2.544
566
1.138
1.063
75
18.564
16.277
1.287
1.000
110.000
110.000
872
872
872

102
pag.6

MINISTERUL CULTURII
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

03

20

14
30
01
02
03
04
06

01

01
02
03
04
05
06
07
08
09
30

02
05
06
11
12
13
14
25
30

51
01
55

01
02

30
01
02

02
03
04
30

01
18
01

56
01

02

01
02
03
01
02

Anexa nr. 3 / 27 / 02 Pag.

3 - mii lei -

Denumire indicator

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

Indemnizatii de detasare
Alte drepturi salariale in bani
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
Alte cheltuieli
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Alte transferuri curente interne
B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila

5
158
3.067
2.344
53
558
20
92
28.395
13.253
438
103
6.545
374
406
75
16
755
1.516

24.167

24.844

25.465

356.044

366.015

375.164

2.678

37.745

2.808

11.000

11.000

11.000

3.025
88
146
146
962
455
507
48
139
373
23
278
13.085
38
99
540
12.408
339.670
339.670
339.670
27.400
25.000
25.000
2.400
2.400
7.000
2.304
285
1.442
577
3.558
448
2.544
pag.7

MINISTERUL CULTURII
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

15

59

03
01
02

19
23
24

65
01
70
71

01
02
03

50

03
04
12
14
16

01

01
02
03
30

Anexa nr. 3 / 27 / 02 Pag.

4 - mii lei -

Denumire indicator

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

Cheltuieli neeligibile
Alte programe comunitare finantate in perioada
2007-2013
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
Indemnizatia de merit
Finantarea Ansamblului Memorialului Victimelor
Comunismului si al Rezistentei Sighet
Finantarea Ansamblului Memorialul Revolutiei Decembrie 1989 din Municipiul Timisoara
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
Cheltuieli aferente programelor cu finantare
rambursabila
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Administratie centrala
Servicii publice descentralizate
Servicii culturale
Muzee
Institutii publice de spectacole si concerte
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice
Centre culturale
Targuri, saloane si expozitii de carte si de
publicatii culturale
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si
religiei

566
1.138
1.063
75
18.564
16.277
1.287

19.177

21.820

20.207

100.000

100.000

100.000

901
901

926
926

950
950

1.000
110.000
110.000
872
872
872
299
523
50
21.200
12.000
297.454
82.500
189.754
20.000
4.200
1.000
215.410

pag.8

pag.9

58

55

Cod
program

I. Credite de angajament

5000

I. Credite de angajament

5000

I. Credite de angajament

5000

963.695

II. Credite bugetare

963.695

TOTAL GENERAL

5000

5000

252.572

272.493

578.471

805.241

Proiectul pentru reabilitarea cladirilor culturale

560.046

II. Credite bugetare

560.046

TOTAL GENERAL

5000

5000

831.043

1.077.734

103.440

1.910

26.272

7.002

129.712

8.912

Executie preliminata
2012

Proiectul pentru restaurarea monumentelor istorice

1.523.741

II. Credite bugetare

1.523.741

TOTAL CHELTUIELI

5000

Realizari pana la
31.12.2011

CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


CU FINANTARE RAMBURSABILA

5000

Cod indicator

Valoarea totala a
programului

100.000

10.000

110.000

110.000

110.000

Program 2013

85.543

80.055

14.457

19.945

100.000

100.000

Estimari 2014

19.203

80.797

87.189

100.000

87.189

Estimari 2015

100.000

60.000

100.000

60.000

Estimari 2016

77.038

76.489

75.948

3.417

152.986

79.906

Ani ulteriori

- mii lei-

/ 27 / 04

Pag. 1 din

ANEXA nr. 03

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR POTRIVIT ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 64/2007

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL CULTURII

pag.10

55

Cod
program

670165

252.572

272.493

252.572

272.493

252.572

272.493

26.272

7.002

26.272

7.002

26.272

10.000

110.000

10.000

110.000

10.000

110.000

Program 2013

14.457

19.945

14.457

19.945

14.457

19.945

Estimari 2014

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

560.046

II. Credite bugetare

560.046

I. Credite de angajament

6701

6701

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

560.046

II. Credite bugetare

6701

5001

I. Credite de angajament

5001
560.046

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001

Buget de stat

560.046

II. Credite bugetare

560.046

I. Credite de angajament

5000
7.002

Executie preliminata
2012

Proiectul pentru restaurarea monumentelor istorice

TOTAL GENERAL

5000

Realizari pana la
31.12.2011

CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


CU FINANTARE RAMBURSABILA

Valoarea totala a
programului

80.797

87.189

80.797

87.189

80.797

87.189

Estimari 2015

FISA PROGRAMULUI
FINANTAT POTRIVIT ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 64/2007

5000

Cod indicator

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL CULTURII
1 din

100.000

60.000

100.000

60.000

100.000

75.948

3.417

75.948

3.417

75.948

3.417

Ani ulteriori

- mii lei-

3 / 27 / 05

60.000

Estimari 2016

Pag.

ANEXA nr.

pag.11

58

55

Cod
program

I. Credite de angajament

5001

I. Credite de angajament

6701
963.695

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6701

963.695

II. Credite bugetare

963.695

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001

Buget de stat

963.695

II. Credite bugetare

963.695

I. Credite de angajament

5000

5001

252.572

272.493

805.241

578.471

805.241

578.471

805.241

1.910

103.440

1.910

103.440

1.910

26.272

7.002

Executie preliminata
2012

Proiectul pentru reabilitarea cladirilor culturale

560.046

II. Credite bugetare

560.046

I. Credite de angajament

TOTAL GENERAL

5000

Realizari pana la
31.12.2011

CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


CU FINANTARE RAMBURSABILA

Valoarea totala a
programului

100.000

100.000

10.000

110.000

Program 2013

80.055

85.543

80.055

85.543

80.055

14.457

19.945

Estimari 2014

19.203

19.203

80.797

87.189

Estimari 2015

FISA PROGRAMULUI
FINANTAT POTRIVIT ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 64/2007

5000

670165

670165

Cod indicator

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL CULTURII
2 din

100.000

76.489

77.038

76.489

77.038

76.489

75.948

3.417

Ani ulteriori

- mii lei-

3 / 27 / 05

60.000

Estimari 2016

Pag.

ANEXA nr.

pag.12

58

Cod
program

Realizari pana la
31.12.2011

670165
963.695

II. Credite bugetare

963.695
578.471

805.241
103.440

1.910
100.000

I. Credite de angajament

100.000

85.543

80.055

85.543

Estimari 2014

670165

578.471

Program 2013

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

963.695

II. Credite bugetare


103.440

Executie preliminata
2012

CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


CU FINANTARE RAMBURSABILA

Valoarea totala a
programului

19.203

19.203

Estimari 2015

FISA PROGRAMULUI
FINANTAT POTRIVIT ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 64/2007

670165

6701

Cod indicator

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL CULTURII

Estimari 2016

Pag.

ANEXA nr.

3 din

77.038

76.489

77.038

Ani ulteriori

- mii lei-

3 / 27 / 05

pag.13

492

492

Numar de posturi
finantate in anul
2012 *)

Numarul maxim de posturi finantate din bugetul de stat


pe anii 2012 - 2013

2
0

3=1+2

492

492

Modificarea numarului de Numar de posturi


posturi in anul 2013 ()
finantate in anul
fata de anul 2012
2013

Anexa nr. 3 / 27 /06

*) comparabil, ca urmare a masurilor de reorganizare administrativa efectuate in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de
reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative.

6701 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

TOTAL
din care:

MINISTERUL CULTURII

MINISTERUL CULTURII
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
pe anii 2013-2016
(sumele alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii)
Anexa nr. 3 / 27 / 13 Pag.
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

0001
0002
2900
3300
3610
5010

10
10
10
10
50
01
10

01

03

20

12
13
01
02
03
04
06

01

01
02
03
04
05
06
07
08
09
30

02
05
06
11
12
13
14
25
30

70
71
01

30
01
02

03
04
30

02
03
30

1 - mii lei -

Denumire indicator

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI


I.VENITURI CURENTE
C.VENITURI NEFISCALE
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
DIVERSE VENITURI
Alte venituri
VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
Indemnizatii de delegare
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca
si boli profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
Alte cheltuieli
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe

31.996
31.996
31.996
31.996
31.996
31.996
31.996
31.907
825
644
544

16.076
16.076
16.076
16.076
16.076
16.076
16.076
16.055
824

18.186
18.186
18.186
18.186
18.186
18.186
18.186
18.163
848

20.269
20.269
20.269
20.269
20.269
20.269
20.269
20.243
864

15.231

17.315

19.379

21
21

23
23

26
26

100
181
123
8
38
6
6
31.082
1.031
108
30
83
18
136
32
5
84
219
316
114
79
79
198
192
6
2.176
169
119
9
33
27.154
3
3
27.148
89
89
89
10
9

pag.14

MINISTERUL CULTURII

Anexa nr. 3 / 27 / 13 Pag.

2 - mii lei -

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire indicator

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

6710

01
10

01

03

20

12
13
01
02
03
04
06

01

01
02
03
04
05
06
07
08
09
30

02
05
06
11
12
13
14
25
30

70
71

01
02
50

01

30
01
02

03
04
30

02
03
30

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE


CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
Indemnizatii de delegare
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
Alte cheltuieli
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Administratie centrala
Servicii publice descentralizate
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si
religiei

70
31.996
31.907
825
644
544

16.076
16.055
824

18.186
18.163
848

20.269
20.243
864

15.231

17.315

19.379

21
21

23
23

26
26

100
181
123
8
38
6
6
31.082
1.031
108
30
83
18
136
32
5
84
219
316
114
79
79
198
192
6
2.176
169
119
9
33
27.154
3
3
27.148
89
89
89
10
9
70
2.500
3.496
26.000

pag.15

pag.16

3.450

VENITURI DIN PROPRIETATE

Venituri din concesiuni si inchirieri

3010

Venituri din organizarea de cursuri de

17

3710

50

Alte venituri din prestari servicii si

50

3610

Venituri din cercetare

20

3310

SUBVENTIILE

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT

Alte venituri

DIVERSE VENITURI

alte activitati

artistice si sportive

scolare, manifestari culturale,

Venituri din serbari si spectacole

19

specializare si perfectionare

calificare si conversie profesionala,

Venituri din prestari servicii

08

SI ALTE ACTIVITATI

VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII

3310

3310

3310

10

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

C1.VENITURI DIN PROPRIETATE

3000

3300

3.450

C.VENITURI NEFISCALE

2900

05

142.620

1.200

90.781

90.781

8.115

5.878

15.650

2.350

15.196

47.189

139.170

3.450

142.620

483.928

I.VENITURI CURENTE

0002

1.200

94.301

94.301

7.812

6.198

15.412

2.130

13.929

45.481

140.982

3.850

3.850

3.850

144.832

144.832

501.395

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

10

0001

2014

2013

Denumire indicator

Estimari

Anexa nr. 3 / 27
Program

pe anii 2013 - 2016


/ 15

bugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii

SINTEZA

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / ti- netol graf Titlu col at

MINISTERUL CULTURII

2015

1.300

87.602

87.602

7.923

6.576

15.820

2.150

12.550

45.019

133.921

4.650

4.650

4.650

138.571

138.571

504.745

Estimari

Pag.

2016

1.400

87.762

87.762

7.985

6.788

16.137

2.160

12.550

45.620

134.782

4.650

4.650

4.650

139.432

139.432

514.596

Estimari

-mii lei-

pag.17

01

10

10

10

5010

5010

03

03

03

01

Alte sporuri

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Indemnizatii platite unor persoane din

06

10

12

Alte drepturi salariale in bani

30

04

Contributii de asigurari sociale de

03

accidente de munca si boli profesionale

Contributii de asigurari pentru

sanatate

Contributii de asigurari de somaj

stat

Contributii de asigurari sociale de

02

01

Alocatii pentru locuinte

16

Contributii

Indemnizatii de delegare

13

afara unitatii

Sporuri pentru conditii de munca

05

375

6.583

635

27.359

35.939

1.800

210

763

18

1.760

310

2.785

121.698

Salarii de baza

01

165.283
129.344

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

435.287

Cheltuieli salariale in bani

CHELTUIELI CURENTE

01

483.928

885

Fondul de Coeziune

03

VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

727

Fondul Social European

26

Fondul European de Dezvoltare Regionala

1.638

02

CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

339.670

339.670

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII

Subventii pentru institutii publice

339.670

1.200

IV.SUBVENTII

Donatii si sponsorizari

01

5010

5010

4510

4510

09

10

4300

4310

01

178.968

463.022

501.395

512

519

356.044

356.044

356.044

1.200

3710

2015

2014

2013

188.552

493.345

504.745

159

159

366.015

366.015

366.015

1.300

Pag.
Estimari

Estimari

Program

Denumire indicator

/ 15

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / ti- netol graf Titlu col at

Anexa nr. 3 / 27

2016

1.400

197.033

511.281

514.596

375.164

375.164

375.164

Estimari

-mii lei-

pag.18

10

20

20

20

20

5010

5010

5010

5010

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicatii, radio, tv,

05

06

07

08

Alte obiecte de inventar

30

Carti, publicatii si materiale

11

documentare

Cercetare-dezvoltare

10

Deplasari in strainatate

02

Materiale de laborator

Deplasari interne, detasari, transferari

01

Deplasari, detasari, transferari

Lenjerie si accesorii de pat

Bunuri de natura obiectelor de inventar

03

09

06

05

895

361

78

718

734

1.452

1.073

15

1.088

57

Materiale sanitare

02

57

Medicamente si materiale sanitare

3.292

32.974

12.101

04

intretinere si functionare

Alte bunuri si servicii pentru

caracter functional

Materiale si prestari de servicii cu

1.141

271

210

16.744

Reparatii curente

30

09

785

Apa, canal si salubritate

04

internet

1.771

Incalzit, iluminat si forta motrica

03

1.264

Materiale pentru curatenie

02

1.863

69.124

193.410

987

Furnituri de birou

Bunuri si servicii

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

indemnizatii

Contributii pentru concedii si

01

06

02

01

01

01

03

205.643

5010

2015

2014

2013

Pag.

226.817

Estimari

Estimari

Program

Denumire indicator

/ 15

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / ti- netol graf Titlu col at

Anexa nr. 3 / 27

2016

236.626

Estimari

-mii lei-

pag.19

55

56

56

56

5010

5010

5010

55

51

5010

5010

51

20

15

02

01

01

02

02

01

Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

04

30

Finantarea externa nerambursabila

Finantarea externa nerambursabila

02

Alte programe comunitare finantate in

Finantarea nationala

01

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

02

Regionala (FEDR)

Programe din Fondul European de Dezvoltare

POSTADERARE

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

internationale

Contributii si cotizatii la organisme

(catre organizatii internationale)

B. Transferuri curente in strainatate

727

380

1.107

26

26

52

2.697

1.296

1.296

1.296

3.318

Transferuri catre institutii publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

3.318

3.318

109.710

1.450

380

30

67

111.637

2.039

1.591

847

949

Transferuri curente

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

01

01

01

Prime de asigurare non-viata

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI

Protocol si reprezentare

Alte cheltuieli

30

03

Studii si cercetari

16

02

Protectia muncii

14

Reclama si publicitate

Pregatire profesionala

13

01

Consultanta si expertiza

12

950

1.511

3.450

5010

2015

2014

2013

417

1.512

3.500

Pag.
Estimari

Estimari

Program

Denumire indicator

/ 15

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / ti- netol graf Titlu col at

Anexa nr. 3 / 27

2016

Estimari

-mii lei-

1.513

3.500

pag.20

6710

30

Alte active fixe

10

01

Sporuri pentru conditii de munca

Alte sporuri

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Indemnizatii platite unor persoane din

05

06

10

12

Indemnizatii de delegare

Alocatii pentru locuinte

13

16

afara unitatii

Salarii de baza

01

Cheltuieli salariale in bani

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

fixe

Reparatii capitale aferente activelor

CHELTUIELI CURENTE

01

03

01

active corporale

Mobilier, aparatura birotica si alte

01

71

5010

03

01

Masini, echipamente si mijloace de

02

transport

Constructii

01

210

763

18

1.760

310

2.785

121.698

129.344

165.283

435.287

483.928

6.703

800

5.165

1.000

34.973

41.938

48.641

Active fixe

48.641

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

3.180

66.103

71

01

Comenzi de stat pentru carti si

21

publicatii

Producerea si distribuirea filmelor

69.283

885

653

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

6710

Finantarea externa nerambursabila

02

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

Finantarea nationala

01

06

15

70

59

56

5010

5010

5010

1.538

178.968

463.022

501.395

38.373

38.373

72.500

perioada 2007-2013

2015

2014

2013

188.552

493.345

504.745

11.400

11.400

72.547

Pag.
Estimari

Estimari

Program

Denumire indicator

/ 15

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / ti- netol graf Titlu col at

Anexa nr. 3 / 27

2016

3.315

3.315

72.609

197.033

511.281

514.596

Estimari

-mii lei-

pag.21

10

10

10

20

20

20

20

6710

6710

6710

6710

6710

6710

6710

210
271

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicatii, radio, tv,

04

05

06

07

08

05

02

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Materiale sanitare

Medicamente si materiale sanitare

04

intretinere si functionare

Alte bunuri si servicii pentru

caracter functional

Materiale si prestari de servicii cu

Reparatii curente

30

09

1.771

Incalzit, iluminat si forta motrica

03

internet

16.744

Materiale pentru curatenie

02

1.088

57

57

3.292

32.974

12.101

1.141

785

1.264

1.863

Furnituri de birou

01

193.410

987

69.124

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

indemnizatii

Contributii pentru concedii si

375

6.583

635

27.359

35.939

1.800

Bunuri si servicii

06

accidente de munca si boli profesionale

Contributii de asigurari pentru

sanatate

Contributii de asigurari sociale de

03

04

Contributii de asigurari de somaj

stat

Contributii de asigurari sociale de

02

01

Contributii

02

01

01

01

03

03

03

03

Alte drepturi salariale in bani

205.643

30

2015

2014

2013

Pag.

226.817

Estimari

Estimari

Program

Denumire indicator

/ 15

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / ti- netol graf Titlu col at

Anexa nr. 3 / 27

2016

236.626

Estimari

-mii lei-

pag.22

55

56

6710

55

51

51

20

6710

6710

6710

Carti, publicatii si materiale

11

02

02

01

Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

04

30

01

01

Prime de asigurare non-viata

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

internationale

Contributii si cotizatii la organisme

(catre organizatii internationale)

B. Transferuri curente in strainatate

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

Transferuri catre institutii publice

Transferuri curente

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI

Protocol si reprezentare

Alte cheltuieli

30

03

Studii si cercetari

16

02

Protectia muncii

14

Reclama si publicitate

Pregatire profesionala

13

01

Consultanta si expertiza

12

documentare

Cercetare-dezvoltare

10

Deplasari in strainatate

02

Materiale de laborator

Deplasari interne, detasari, transferari

01

Deplasari, detasari, transferari

Alte obiecte de inventar

30

09

06

Lenjerie si accesorii de pat

1.296

1.296

1.296

3.318

3.318

3.318

109.710

1.450

380

30

67

111.637

2.039

1.591

847

949

895

361

78

718

734

1.452

1.073

15

1.511

3.450

03

2015

2014

2013

1.512

3.500

Pag.
Estimari

Estimari

Program

Denumire indicator

/ 15

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / ti- netol graf Titlu col at

Anexa nr. 3 / 27

2016

Estimari

-mii lei-

1.513

3.500

pag.23

02

Alte active fixe

108.250

Institutii publice de spectacole si

04

6.703

800

Muzee

fixe

Reparatii capitale aferente activelor

03

30

5.165

340.250

03

01

active corporale

Mobilier, aparatura birotica si alte

1.000

Masini, echipamente si mijloace de

02

03

34.973

Constructii

01

transport

41.938

Active fixe

48.641

48.641

Servicii culturale

71

6710

01

01

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

3.180

Comenzi de stat pentru carti si

21

publicatii

66.103

Producerea si distribuirea filmelor

885

06

Finantarea externa nerambursabila

02

653

1.538

727

380

1.107

26

26

52

69.283

Finantarea nationala

01

perioada 2007-2013

Alte programe comunitare finantate in

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

01

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

6710

Finantarea externa nerambursabila

02

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

01

Regionala (FEDR)

Programe din Fondul European de Dezvoltare

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

15

15

02

01

01

70

6710

03

56

6710

6710

56

6710

59

56

6710

2.697

950

38.373

38.373

72.500

POSTADERARE

2015

2014

2013

417

11.400

11.400

72.547

Pag.
Estimari

Estimari

Program

Denumire indicator

/ 15

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / ti- netol graf Titlu col at

Anexa nr. 3 / 27

2016

Estimari

3.315

3.315

72.609

-mii lei-

pag.24

03

6710

50

03

6710

14

12

recreerii si religiei

Alte servicii in domeniile culturii,

Centre culturale

istorice

Consolidarea si restaurarea monumentelor

143.678

6.500

20.000

205.500

concerte

2015

2014

2013

Pag.
Estimari

Estimari

Program

Denumire indicator

/ 15

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / ti- netol graf Titlu col at

Anexa nr. 3 / 27

2016

Estimari

-mii lei-

MINISTERUL CULTURII
ADMINISTRATIA FONDULUI CULTURAL
NATIONAL
Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii
pe anii 2013-2016
(sume alocate din bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii)
Anexa nr. 3 / 2701 / 16 Pag.
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

0001
0002
2900
3300
3610

10
10
10
10

50
4300 10
4310
09
5010

01
10

01
03

20

01
13
01
02
03
04
06

01

01
02
03
04
05
07
08
09
30

05
06
13
14
16
30
55

59
70
71

30
01
02

30

02
01
21
01

1 - mii lei -

Denumire indicator

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI


I.VENITURI CURENTE
C.VENITURI NEFISCALE
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
DIVERSE VENITURI
Alte venituri
IV.SUBVENTII
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII
Subventii pentru institutii publice
VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Indemnizatii de delegare
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca
si boli profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Studii si cercetari
Alte cheltuieli
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
Comenzi de stat pentru carti si publicatii
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe

5.101
1
1
1
1
1
5.100
5.100
5.100
5.101
5.078
130
102
95
7
28
20
1
5
1
1
1.758
141
10
2
64
6
10
1
31
1

5.162
12
12
12
12
12
5.150
5.150
5.150
5.162
5.132
147

5.213
13
13
13
13
13
5.200
5.200
5.200
5.213
5.198
159

5.314
14
14
14
14
14
5.300
5.300
5.300
5.314
5.299
168

1.974

1.980

2.009

11

12

13

3.000

3.047

3.109

30
30

15
15

15
15

16
4
4
16
7
9
7
6
63
1.521
1.521
10
10
10
3.180
3.180
23
23
23

pag.25

MINISTERUL CULTURII
ADMINISTRATIA FONDULUI CULTURAL
NATIONAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

03
30

6710

01
10

01
03

20

01
13
01
02
03
04
06

01

01
02
03
04
05
07
08
09
30

05
06
13
14
16
30
55

59
70
71

50

30
01
02

30

02
01
21
01

03
30

Anexa nr. 3 / 2701 / 16 Pag.

2 - mii lei -

Denumire indicator

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale


Alte active fixe
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Indemnizatii de delegare
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Studii si cercetari
Alte cheltuieli
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
Comenzi de stat pentru carti si publicatii
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si
religiei

11
12
5.101
5.078
130
102
95
7
28
20
1
5
1
1
1.758
141
10
2
64
6
10
1
31
1

5.162
5.132
147

5.213
5.198
159

5.314
5.299
168

1.974

1.980

2.009

11

12

13

3.000

3.047

3.109

30
30

15
15

15
15

16
4
4
16
7
9
7
6
63
1.521
1.521
10
10
10
3.180
3.180
23
23
23
11
12
5.101

pag.26

MINISTERUL CULTURII
CENTRUL NATIONAL AL CINEMATOGRAFIEI
Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii
pe anii 2013-2016
(sume alocate din bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii)
Anexa nr. 3 / 2702 / 16 Pag.
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

0001
0002
2900
3000
3010

10
10
10
10

05
3300 10
3310
08
19
3610

50

50
4300 10
4310
09
4510

5010

01
01
10

01
03

20

01
13
01
02
03
04
06

01

01
02
03
04
05
06
07
08
09
30

02
05
06
11

30
01
02

1 - mii lei -

Denumire indicator

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI


I.VENITURI CURENTE
C.VENITURI NEFISCALE
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE
VENITURI DIN PROPRIETATE
Venituri din concesiuni si inchirieri
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI
ALTE ACTIVITATI
Venituri din prestari servicii
Venituri din serbari si spectacole scolare,
manifestari culturale, artistice si sportive
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati
DIVERSE VENITURI
Alte venituri
IV.SUBVENTII
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII
Subventii pentru institutii publice
SUME PRIMITE DE LA UE / ALTI DONATORI
IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI
PREFINANTARI
Fondul European de Dezvoltare Regionala
VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Indemnizatii de delegare
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca
si boli profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare

83.335
70.402
70.402
300
300
300
70.102
12.302

81.424
68.317
68.317
700
700
700
67.617
9.817

81.500
68.350
68.350
1.500
1.500
1.500
66.850
9.050

81.550
68.400
68.400
1.500
1.500
1.500
66.900
9.100

9.696
80

7.929
80

7.050
100

7.050
150

2.526
57.800
57.800
12.907
12.907
12.907
26

1.808
57.800
57.800
13.100
13.100
13.100
7

1.900
57.800
57.800
13.150
13.150
13.150

1.900
57.800
57.800
13.150
13.150
13.150

26
83.335
77.482
989
778
758
20
211
157
4
40
2

7
81.424
80.424
1.105

81.500
80.500
1.145

81.550
80.550
1.195

4.855

4.855

4.855

8
5.734
1.610
40
10
180
15
25
10
20
110
600
600
200
50
50
170
30
140
20

pag.27

MINISTERUL CULTURII
CENTRUL NATIONAL AL CINEMATOGRAFIEI
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

12
13
14
30
51
01
55

02
30

01

02
01

56
01

59
70
71

6710

01
02
06
01

03
01
10

01
03

20

01
02
03
30

01
13
01
02
03
04
06

01

01
02
03
04
05
06
07
08
09
30

02
05

30

Anexa nr. 3 / 2702 / 16 Pag.

2 - mii lei -

Denumire indicator

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Alte cheltuieli
Protocol si reprezentare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
Producerea si distribuirea filmelor
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Indemnizatii de delegare
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar

250
30
45
3.359
30
3.329
3.318
3.318
3.318
1.286
1.286
1.286
52

3.450

3.500

3.500

1.500

1.500

1.500

69.500

69.500

69.500

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

81.424
80.424
1.105

81.500
80.500
1.145

81.550
80.550
1.195

4.855

4.855

4.855

14

52
26
26
66.103
66.103
5.853
5.853
2.150
500
500
1.050
100
3.703
83.335
77.482
989
778
758
20
211
157
4
40
2
8
5.734
1.610
40
10
180
15
25
10
20
110
600
600
200
50
50
pag.28

MINISTERUL CULTURII
CENTRUL NATIONAL AL CINEMATOGRAFIEI
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

06
11
12
13
14
30
51
01
55

01
02

02
30

01

02
01

56
01

59
70
71

50

01
02
06
01

03

01
02
03
30

Anexa nr. 3 / 2702 / 16 Pag.

3 - mii lei -

Denumire indicator

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

Deplasari, detasari, transferari


Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Alte cheltuieli
Protocol si reprezentare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
Producerea si distribuirea filmelor
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si
religiei

170
30
140
20
250
30
45
3.359
30
3.329
3.318
3.318
3.318
1.286
1.286
1.286
52

3.450

3.500

3.500

1.500

1.500

1.500

69.500

69.500

69.500

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

14

52
26
26
66.103
66.103
5.853
5.853
2.150
500
500
1.050
100
3.703
83.335

pag.29

MINISTERUL CULTURII
INSTITUTII PUBLICE DE CULTURA
Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii
pe anii 2013-2016
(sume alocate din bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii)
Anexa nr. 3 / 2703 / 16 Pag.
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

0001
0002
2900
3000
3010

10
10
10
10

05
3300 10
3310
08
17
19

3610
3710

20
50
50

01
4300 10
4310
09
4510
02
03
5010

01
10

01

03

20

01
05
06
10
12
13
16
30
01
02
03
04
06

01

01
02
03
04
05

1 - mii lei -

Denumire indicator

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI


I.VENITURI CURENTE
C.VENITURI NEFISCALE
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE
VENITURI DIN PROPRIETATE
Venituri din concesiuni si inchirieri
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI
ALTE ACTIVITATI
Venituri din prestari servicii
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si
conversie profesionala, specializare si perfectionare
Venituri din serbari si spectacole scolare,
manifestari culturale, artistice si sportive
Venituri din cercetare
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati
DIVERSE VENITURI
Alte venituri
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE
DECAT SUBVENTIILE
Donatii si sponsorizari
IV.SUBVENTII
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII
Subventii pentru institutii publice
SUME PRIMITE DE LA UE / ALTI DONATORI
IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI
PREFINANTARI
Fondul Social European
Fondul de Coeziune
VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Fond pentru posturi ocupate prin cumul
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
Indemnizatii de delegare
Alocatii pentru locuinte
Alte drepturi salariale in bani
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca
si boli profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti

395.492
72.217
72.217
3.150
3.150
3.150
69.067
34.887

414.809
76.503
76.503
3.150
3.150
3.150
73.353
35.664

418.032
70.208
70.208
3.150
3.150
3.150
67.058
35.969

427.732
71.018
71.018
3.150
3.150
3.150
67.868
36.520

5.500
2.350

6.000
2.130

5.500
2.150

5.500
2.160

15.570

15.332

15.720

15.987

5.878
5.589
32.980
32.980
1.200

6.198
6.004
36.489
36.489
1.200

6.576
6.023
29.789
29.789
1.300

6.788
6.085
29.948
29.948
1.400

1.200
321.663
321.663
321.663
1.612

1.200
337.794
337.794
337.794
512

1.300
347.665
347.665
347.665
159

1.400
356.714
356.714
356.714

727
885
395.492
352.727
164.164
128.464
120.845
2.785
310
1.760
18

512

159

414.809
377.466
177.716

418.032
407.647
187.248

427.732
425.432
195.670

198.814

219.982

229.762

736
210
1.800
35.700
27.182
630
6.538
372
978
185.918
67.373
1.813
1.252
16.500
1.750
750

pag.30

MINISTERUL CULTURII
INSTITUTII PUBLICE DE CULTURA
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

06
07
08
09
30
02
04
05
06
09
10
11
12
13
14
16
30

56
02
15

70
71

01
10

03
30
01
02

01
03
04
30

01
02
01
02

01

03

6710

02

01

03

01
02
03
30

01
05
06
10
12
13
16
30
01

Anexa nr. 3 / 2703 / 16 Pag.

2 - mii lei -

Denumire indicator

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Medicamente si materiale sanitare
Materiale sanitare
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Materiale de laborator
Cercetare-dezvoltare
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Studii si cercetari
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Alte programe comunitare finantate in perioada
2007-2013
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Fond pentru posturi ocupate prin cumul
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
Indemnizatii de delegare
Alocatii pentru locuinte
Alte drepturi salariale in bani
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat

200
250
1.000
11.500
32.358
3.092
57
57
1.034
15
1.019
1.266
697
569
78
361
875
699
810
1.540
1.976
106.757
67
380
1.450
104.860
2.645

936

417

37.343
37.343

10.385
10.385

2.300
2.300

414.809
377.466
177.716

418.032
407.647
187.248

427.732
425.432
195.670

1.107
380
727
1.538
653
885
42.765
42.765
39.765
34.473
500
4.104
688
3.000
395.492
352.727
164.164
128.464
120.845
2.785
310
1.760
18
736
210
1.800
35.700
27.182
pag.31

MINISTERUL CULTURII
INSTITUTII PUBLICE DE CULTURA
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

02
03
04
20

06
01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
30
02
04
05
06
09
10
11
12
13
14
16
30

02
03
30
01
02

01
03
04
30

56
02
15

70
71

03

01
02
01

03
03
04

01
02

01
02
03
30

Anexa nr. 3 / 2703 / 16 Pag.

3 - mii lei -

Denumire indicator

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

Contributii de asigurari de somaj


Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Medicamente si materiale sanitare
Materiale sanitare
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Materiale de laborator
Cercetare-dezvoltare
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Studii si cercetari
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Alte programe comunitare finantate in perioada
2007-2013
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
Servicii culturale
Muzee
Institutii publice de spectacole si concerte

630
6.538
372
978
185.918
67.373
1.813
1.252
16.500
1.750
750
200
250
1.000
11.500

198.814

219.982

936

417

37.343
37.343

10.385
10.385

229.762

32.358
3.092
57
57
1.034
15
1.019
1.266
697
569
78
361
875
699
810
1.540
1.976
106.757
67
380
1.450
104.860
2.645
1.107
380
727
1.538
653
885
42.765
42.765
39.765
34.473
500
4.104
688
3.000
340.250
108.250
205.500

2.300
2.300

pag.32

MINISTERUL CULTURII
INSTITUTII PUBLICE DE CULTURA
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

50

12
14

Anexa nr. 3 / 2703 / 16 Pag.

4 - mii lei -

Denumire indicator

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice


Centre culturale
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si
religiei

20.000
6.500
55.242

pag.33

Ministerul Culturii
I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

Anexa nr. 03
Pag.

/ 27
1

/ 22

din

SINTEZA
proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei Valoarea


totala

Realizari pana
in anul 2010

I. Credite de angajament

54.177

5.182

1.025

7.970

7.000

11.000

11.000

11.000

II. Credite bugetare

54.177

5.182

1.025

7.970

7.000

11.000

11.000

11.000

Cod

Denumirea program /
instrument / facilitate

5000

67015601

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

TOTAL GENERAL

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament

4.320

27

229

2.304

1.760

II. Credite bugetare

4.320

27

229

2.304

1.760

67015601

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

1304

Interconectarea registrelor electronice nationale din domeniul culturii

I. Credite de angajament

3.469

1.709

1.760

II. Credite bugetare

3.469

1.709

1.760

67015601

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

1306

Cultema

I. Credite de angajament

851

27

229

595

II. Credite bugetare

851

27

229

595

I. Credite de angajament

525

34

285

202

II. Credite bugetare

525

34

285

202

67015601
6701560101

Finantarea nationala

67015601
6701560102

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

2.624

23

195

1.442

964

II. Credite bugetare

2.624

23

195

1.442

964

I. Credite de angajament

1.171

577

594

II. Credite bugetare

1.171

577

594

3.558

8.240

10.000

10.000

67015601
6701560103

67015602
I. Credite de angajament

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European(FSE)


31.798

pag.34

Ministerul Culturii
I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

Anexa nr. 03
Pag.

/ 27
2

/ 22

din

SINTEZA
proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -

Cod

Denumirea program /
instrument / facilitate

II. Credite bugetare

Valoarea
totala

Realizari pana
in anul 2010

31.798

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

67015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

1303

Platforma unitara de acces public la corpusul de resurse culturale

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

3.558

8.240

10.000

10.000

I. Credite de angajament

31.798

3.558

8.240

10.000

10.000

II. Credite bugetare

31.798

3.558

8.240

10.000

10.000

I. Credite de angajament

4.087

448

1.039

1.300

1.300

II. Credite bugetare

4.087

448

1.039

1.300

1.300

67015602
6701560201

Finantarea nationala

67015602
6701560202

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

23.005

2.544

5.891

7.285

7.285

II. Credite bugetare

23.005

2.544

5.891

7.285

7.285

I. Credite de angajament

4.706

566

1.310

1.415

1.415

II. Credite bugetare

4.706

566

1.310

1.415

1.415

67015602
6701560203

67015615

Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

I. Credite de angajament

4.792

654

1.138

1.000

1.000

1.000

II. Credite bugetare

4.792

654

1.138

1.000

1.000

1.000

14

138

67015615

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

3548

Programe comunitare

I. Credite de angajament

152

67015615

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

3548

Programe comunitare

I. Credite de angajament

4.640

640

1.000

1.000

1.000

1.000

II. Credite bugetare

152

14

138

II. Credite bugetare

4.640

640

1.000

1.000

1.000

1.000

pag.35

Ministerul Culturii
I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

Anexa nr. 03
Pag.

/ 27
3

/ 22

din

SINTEZA
proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -

Cod

Denumirea program /
instrument / facilitate

Valoarea
totala

Realizari pana
in anul 2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

67015615
6701561501

Finantarea nationala

I. Credite de angajament

4.709

646

1.063

1.000

1.000

1.000

II. Credite bugetare

4.709

646

1.063

1.000

1.000

1.000

67015615
6701561502

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

83

75

II. Credite bugetare

83

75

I. Credite de angajament

13.267

5.182

998

7.087

II. Credite bugetare

13.267

5.182

998

7.087

67015617

Mecanismul financiar SEE

67015617

Mecanismul financiar SEE

343

Restaurare Hanului Gabroveni

I. Credite de angajament

10.174

2.259

828

7.087

II. Credite bugetare

10.174

2.259

828

7.087

67015617

Mecanismul financiar SEE

344

Poarta V Alba Iulia

I. Credite de angajament

2.911

2.741

170

II. Credite bugetare

2.911

2.741

170

67015617

Mecanismul financiar SEE

345

Caminul Cultural - Dezvoltare durabila

I. Credite de angajament

182

182

II. Credite bugetare

182

182

I. Credite de angajament

2.039

883

156

1.000

II. Credite bugetare

2.039

883

156

1.000

67015617
6701561701

Finantarea nationala

pag.36

Ministerul Culturii
I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

Anexa nr. 03
Pag.

/ 27
4

/ 22

din

SINTEZA
proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -

Cod

Denumirea program /
instrument / facilitate

Valoarea
totala

Realizari pana
in anul 2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

67015617
6701561702

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

11.228

4.299

842

6.087

II. Credite bugetare

11.228

4.299

842

6.087

pag.37

Anexa nr. 03

/ 27
Pag.

Ministerul Culturii
Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

din

02 Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
1304
Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Interconectarea registrelor electronice nationale din domeniul culturii


01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

3.469

1.709

1.760

II. Credite bugetare

3.469

1.709

1.760

1.709

1.760

1.709

1.760

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

3.469

II. Credite bugetare

3.469

6701

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

I. Credite de angajament

3.469

1.709

1.760

II. Credite bugetare

3.469

1.709

1.760

670156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

3.469

1.709

1.760

II. Credite bugetare

3.469

1.709

1.760

67015601

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament

3.469

1.709

1.760

II. Credite bugetare

3.469

1.709

1.760

I. Credite de angajament

398

196

202

II. Credite bugetare

398

196

202

936

964

936

964

6701560101

Finantarea nationala

6701560102

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

1.900

II. Credite bugetare

1.900

I. Credite de angajament

1.171

577

594

II. Credite bugetare

1.171

577

594

6701560103

Cheltuieli neeligibile

pag.38

Anexa nr. 03

/ 27
Pag.

Ministerul Culturii
Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

din

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
1303
Fond de finantare:
5000

Valoarea
totala

- mii lei -

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Platforma unitara de acces public la corpusul de resurse culturale


02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

31.798

3.558

8.240

10.000

10.000

II. Credite bugetare

31.798

3.558

8.240

10.000

10.000

3.558

8.240

10.000

10.000

3.558

8.240

10.000

10.000

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

31.798

II. Credite bugetare

31.798

6701

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

I. Credite de angajament

31.798

3.558

8.240

10.000

10.000

II. Credite bugetare

31.798

3.558

8.240

10.000

10.000

670156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

31.798

3.558

8.240

10.000

10.000

II. Credite bugetare

31.798

3.558

8.240

10.000

10.000

67015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

31.798

3.558

8.240

10.000

10.000

II. Credite bugetare

31.798

3.558

8.240

10.000

10.000

I. Credite de angajament

4.087

448

1.039

1.300

1.300

II. Credite bugetare

4.087

448

1.039

1.300

1.300

2.544

5.891

7.285

7.285

2.544

5.891

7.285

7.285

6701560201

Finantarea nationala

6701560202

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

23.005

II. Credite bugetare

23.005

I. Credite de angajament

4.706

566

1.310

1.415

1.415

II. Credite bugetare

4.706

566

1.310

1.415

1.415

6701560203

Cheltuieli neeligibile

pag.39

Anexa nr. 03

/ 27
Pag.

Ministerul Culturii
Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

din

21 Programul Operational Sud-estul Europei

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
1306
Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Cultema
01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

851

27

229

595

II. Credite bugetare

851

27

229

595

27

229

595

27

229

595

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

851

II. Credite bugetare

851

6701

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

I. Credite de angajament

851

27

229

595

II. Credite bugetare

851

27

229

595

670156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

851

27

229

595

II. Credite bugetare

851

27

229

595

67015601

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament

851

27

229

595

II. Credite bugetare

851

27

229

595

I. Credite de angajament

127

34

89

II. Credite bugetare

127

34

89

23

195

506

23

195

506

6701560101

Finantarea nationala

6701560102

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

724

II. Credite bugetare

724

pag.40

Anexa nr. 03

/ 27
Pag.

Ministerul Culturii
Program/ facilitate/ instrument:

/ 23
din

33 Programul Comunitar Cultura 2007-2013

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
3548
Fond de finantare:
5000

Valoarea
totala

- mii lei -

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Programe comunitare
14 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

4.640

640

1.000

1.000

1.000

1.000

II. Credite bugetare

4.640

640

1.000

1.000

1.000

1.000

640

1.000

1.000

1.000

1.000

640

1.000

1.000

1.000

1.000

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

4.640

II. Credite bugetare

4.640

6701

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

I. Credite de angajament

4.640

640

1.000

1.000

1.000

1.000

II. Credite bugetare

4.640

640

1.000

1.000

1.000

1.000

670156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

4.640

640

1.000

1.000

1.000

1.000

II. Credite bugetare

4.640

640

1.000

1.000

1.000

1.000

67015615

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

I. Credite de angajament

4.640

640

1.000

1.000

1.000

1.000

II. Credite bugetare

4.640

640

1.000

1.000

1.000

1.000

I. Credite de angajament

4.640

640

1.000

1.000

1.000

1.000

II. Credite bugetare

4.640

640

1.000

1.000

1.000

1.000

6701561501

Finantarea nationala

pag.41

Anexa nr. 03

/ 27
Pag.

Ministerul Culturii
Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

din

36 Programul integrat de actiune pentru invatare pe parcursul vietii

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
3548
Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Programe comunitare
14 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

152

14

138

II. Credite bugetare

152

14

138

14

138

14

138

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

152

II. Credite bugetare

152

6701

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

I. Credite de angajament

152

14

138

II. Credite bugetare

152

14

138

670156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

152

14

138

II. Credite bugetare

152

14

138

67015615

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

I. Credite de angajament

152

14

138

II. Credite bugetare

152

14

138

I. Credite de angajament

69

63

II. Credite bugetare

69

63

75

75

6701561501

Finantarea nationala

6701561502

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

83

II. Credite bugetare

83

pag.42

Anexa nr. 03

/ 27
Pag.

Ministerul Culturii
Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

din

46 Mecanismul financiar SEE

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
343
Fond de finantare:
5000

Valoarea
totala

- mii lei -

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Restaurare Hanului Gabroveni


17 Mecanismul financiar SEE

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

10.174

2.259

828

7.087

II. Credite bugetare

10.174

2.259

828

7.087

828

7.087

828

7.087

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

10.174

2.259

II. Credite bugetare

10.174

2.259

6701

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

I. Credite de angajament

10.174

2.259

828

7.087

II. Credite bugetare

10.174

2.259

828

7.087

670156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

10.174

2.259

828

7.087

II. Credite bugetare

10.174

2.259

828

7.087

67015617

Mecanismul financiar SEE

I. Credite de angajament

10.174

2.259

828

7.087

II. Credite bugetare

10.174

2.259

828

7.087

I. Credite de angajament

1.463

339

124

1.000

II. Credite bugetare

1.463

339

124

1.000

704

6.087

704

6.087

6701561701

Finantarea nationala

6701561702

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

8.711

1.920

II. Credite bugetare

8.711

1.920

pag.43

Anexa nr. 03

/ 27
Pag.

Ministerul Culturii
Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

din

46 Mecanismul financiar SEE

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
344
Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Poarta V Alba Iulia


17 Mecanismul financiar SEE

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

2.911

2.741

170

II. Credite bugetare

2.911

2.741

170

170

170

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

2.911

2.741

II. Credite bugetare

2.911

2.741

6701

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

I. Credite de angajament

2.911

2.741

170

II. Credite bugetare

2.911

2.741

170

670156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

2.911

2.741

170

II. Credite bugetare

2.911

2.741

170

67015617

Mecanismul financiar SEE

I. Credite de angajament

2.911

2.741

170

II. Credite bugetare

2.911

2.741

170

I. Credite de angajament

549

517

32

II. Credite bugetare

549

517

32

138

138

6701561701

Finantarea nationala

6701561702

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

2.362

2.224

II. Credite bugetare

2.362

2.224

pag.44

Anexa nr. 03

/ 27
Pag.

Ministerul Culturii
Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

din

46 Mecanismul financiar SEE

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
345
Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Caminul Cultural - Dezvoltare durabila


17 Mecanismul financiar SEE

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

182

182

II. Credite bugetare

182

182

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

182

182

II. Credite bugetare

182

182

6701

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

I. Credite de angajament

182

182

II. Credite bugetare

182

182

670156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

182

182

II. Credite bugetare

182

182

67015617

Mecanismul financiar SEE

I. Credite de angajament

182

182

II. Credite bugetare

182

182

I. Credite de angajament

27

27

II. Credite bugetare

27

27

6701561701

Finantarea nationala

6701561702

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

155

155

II. Credite bugetare

155

155

pag.45

pag.46

27

4192812

Cod ordonator

PROGRAM

Restaurarea monumentelor istorice

TOTAL PROGRAM

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

128

128

128

128

409.123

409.123

575

575

551.667

551.667

552.242

552.242

Realizari pana in 2011

128

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

Credite externe

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

Buget de stat

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

TOTAL CHELTUIELI

Ministerul Culturii

Prog. Denumire

55.000

55.000

92.993

92.993

92.993

92.993

Executie preliminata
2012

20.000

20.000

64.615

64.615

64.615

64.615

Program 2013

70.000

70.000

166.556

166.556

166.556

166.556

Estimari 2014

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

70.000

70.000

200.391

200.391

200.391

200.391

Estimari 2015

70.000

70.000

297.873

297.873

297.873

297.873

Estimari 2016

Pag. 1 din 4

Anexa nr. 3

/ 27

694.123

694.123

575

575

1.374.095

1.374.095

1.374.670

1.374.670

TOTAL

- mii lei -

/ 26

pag.47

27

4192812

Cod ordonator

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

PROGRAM

Festivaluri teatrale, muzicale, coregrafice si cinematografice nationale si internationale.

TOTAL PROGRAM

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

Buget de stat

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

PROGRAM

128

147

147

147

147

147

147

147

147

786

47.405

47.405

47.405

47.405

575

575

22.855

22.855

22.855

22.855

43.500

43.500

43.500

43.500

20.000

128

55.000

Credite externe

408.548

128

20.000

II. Credite bugetare

55.000

128

408.548

I. Credite de angajament

Program 2013

128

Executie preliminata
2012

Buget de stat

Realizari pana in 2011

128

Prog. Denumire

17.500

17.500

17.500

17.500

70.000

70.000

Estimari 2014

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

51.500

51.500

51.500

51.500

70.000

70.000

Estimari 2015

17.500

17.500

17.500

17.500

70.000

70.000

Estimari 2016

Pag. 2 din 4

Anexa nr. 3

/ 27

200.260

200.260

200.260

200.260

575

575

693.548

693.548

TOTAL

- mii lei -

/ 26

pag.48

27

4192812

Cod ordonator

II. Credite bugetare

Buget de stat

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

PROGRAM

Amenajare muzeistica si punerea in valoare a spatiului muzeal

TOTAL PROGRAM

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

Buget de stat

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

786

786

786

786

902

902

902

902

902

902

902

902

90.739

90.739

90.739

90.739

4.975

4.975

4.975

11.488

11.488

11.488

11.488

I. Credite de angajament

786
4.975

TOTAL PROGRAM

786

Executie preliminata
2012

Programul National pentru finantarea realizarii monumentelor de for public

Realizari pana in 2011

786

Prog. Denumire

115

115

115

115

Program 2013

66.356

66.356

66.356

66.356

1.000

1.000

1.000

1.000

Estimari 2014

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

66.241

66.241

66.241

66.241

1.000

1.000

1.000

1.000

Estimari 2015

209.373

209.373

209.373

209.373

1.000

1.000

1.000

1.000

Estimari 2016

Pag. 3 din 4

Anexa nr. 3

/ 27

444.312

444.312

444.312

444.312

7.975

7.975

7.975

7.975

TOTAL

- mii lei -

/ 26

pag.49

27

4192812

Cod ordonator

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

1082

1082
3.650

3.650

3.650

1.000

1.000

1.000

11.700

11.700

11.700

11.650

11.650

11.650

11.650

Buget de stat

11.700

1082

1.000

II. Credite bugetare

1082

3.650

I. Credite de angajament

1082

Estimari 2016

TOTAL PROGRAM

Estimari 2015

1082

Estimari 2014

Programul national de finantare a cercetarilor arhelologice sistematice, Programul de cercetare arheologica - Cetatile Dacice din Muntii Orastiei.

Program 2013

1082

Executie preliminata
2012

/ 27

PROGRAM

Realizari pana in 2011

Pag. 4 din 4

Anexa nr. 3

1082

Prog. Denumire

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

28.000

28.000

28.000

28.000

TOTAL

- mii lei -

/ 26

pag.50

ordonator

27 4192812

Cod

128

Cod
program

Executie preliminata
2012

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Pag. 1 din 16

Estimari 2016

Anexa nr. 3 / 27 / 27

409.123

II. Credite bugetare

409.123

I. Credite de angajament

TOTAL - eligibil :

FINANTARE :

Data inchiderii :31-12-2013

Data inceperii :01-01-2013

55.000

55.000

20.000

20.000

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

Programul este destinat restaurarii imobilelor clasate drept monumente istorice din intreaga tara (Programul national de
restaurare a monumentelor istorice).

DESCRIERE :

Institutul National al Patrimoniului si firme de proiectare si restaurare din tara

PARTENERI :

PRIORITATEA : 1

Restaurarea monumentelor istorice

PROGRAM :

Ministerul Culturii

Cod indicator Realizari pana in 2011

Fisa Programului

694.123

694.123

Total

- mii lei-

pag.51

ordonator

27 4192812

Cod

128

Cod
program

Executie preliminata
2012

670151

Credite externe

360.498

II. Credite bugetare

360.498
55.000

55.000

20.000

20.000

70.000

70.000

I. Credite de angajament

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

Estimari 2015

670151

70.000

70.000

70.000

70.000

Estimari 2014

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

48.050

II. Credite bugetare

20.000

20.000

20.000

20.000

Program 2013

Pag. 2 din 16

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

Estimari 2016

Anexa nr. 3 / 27 / 27

670151

670120

I. Credite de angajament

670120
48.050

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

55.000

55.000

670120

408.548

II. Credite bugetare

408.548

I. Credite de angajament

6701

6701

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

55.000

55.000

6701

408.548

II. Credite bugetare

408.548

I. Credite de angajament

5001

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001

Buget de stat

Indicatori de finantare

Cod indicator Realizari pana in 2011

Fisa Programului

645.498

645.498

48.050

48.050

693.548

693.548

693.548

693.548

Total

- mii lei-

pag.52

ordonator

27 4192812

Cod

128

Cod
program

100

100

100

100

Program 2013

100

100

Estimari 2014

100

100

Estimari 2015

Pag. 3 din 16

100

100

Estimari 2016

Anexa nr. 3 / 27 / 27

Restaurari de monumente,includera lor atat in circuitul turistic national si international ,cat si in Patrimoniul U.N.E.S.C.O.

REZULTATE ASTEPTATE :

100

II. Credite bugetare

100

I. Credite de angajament

Fonduri eligibile :

Rata de finantare din :

575

II. Credite bugetare

575

I. Credite de angajament

670671

670671

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

575

II. Credite bugetare

670671

6706

I. Credite de angajament

6706
575

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

575

II. Credite bugetare

6706

5006

I. Credite de angajament

5006
575

CREDITE EXTERNE

Executie preliminata
2012

5006

Cod indicator Realizari pana in 2011

Fisa Programului

575

575

575

575

575

575

Total

- mii lei-

pag.53

ordonator

27 4192812

Cod

147

128

Cod
program

Estimari 2014

Estimari 2015

61

215

332

332

18.300

211

DESCRIERE :

Toate institutiile de spectacole si concerte,indiferent de subordonare,ong-uri,uniuni de creatori etc.

PARTENERI :

PRIORITATEA : 1

Festivaluri teatrale, muzicale, coregrafice si cinematografice nationale si internationale.

PROGRAM :

Alocarea de fonduri pentru restaurarea monumentelor istorice, interventii urgente pentru scoaterea din colaps a acestora .

COMENTARII :

326

18.300

Ponderea monumentelor aflate in restaurare, in numarul total de monumente din evidenta Ministerului Culturii si Cultelor care trebuie restaurate (%)

329

18.300

651

326

18.300

211

Estimari 2016

Pag. 4 din 16

Numar de monumente aflate in restaurare

18.300

Numar de monumente din evidenta Ministerului Culturii si Cultelor care trebuie restaurate, la inceputul anului

REZULTAT

169

Cheltuieli de la bugetul de stat din anul respectiv ce revin in medie la un monument aflat in curs de restaurare (mii lei/monument)

EFICIENTA

Program 2013

Anexa nr. 3 / 27 / 27

650

648

1226

Executie preliminata
2012

Indicatori de fundamentare

Cod indicator Realizari pana in 2011

Fisa Programului

Total

- mii lei-

pag.54

ordonator

27 4192812

Cod

147

Cod
program

Executie preliminata
2012

22.855

I. Credite de angajament

6701
47.405

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

22.855

22.855

6701

47.405

II. Credite bugetare

47.405

I. Credite de angajament

5001

22.855

22.855

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

Buget de stat

Indicatori de finantare

47.405

II. Credite bugetare

47.405

I. Credite de angajament

TOTAL - eligibil :

FINANTARE :

Data inchiderii :31-12-2013

Data inceperii :01-01-2013

5001

5001

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Pag. 5 din 16

Estimari 2016

Anexa nr. 3 / 27 / 27

43.500

43.500

43.500

43.500

43.500

17.500

17.500

17.500

17.500

17.500

51.500

51.500

51.500

51.500

51.500

17.500

17.500

17.500

17.500

17.500

Sprijinirea si promovarea creatiei teatrale,muzicale, coregrafice si cinematografice romanesti de astazi sub toate
ipostazele;Realizarea de festivaluri si alte manifestari specifice;Realizarea de festivaluri,turnee in tara ale institutiilor
profesioniste de spectacole si concerte de rang national;Intensificarea schimburilor culturale in lume;Concursuri de creatie.

Cod indicator Realizari pana in 2011

Fisa Programului

200.260

200.260

200.260

200.260

200.260

Total

- mii lei-

pag.55

ordonator

27 4192812

Cod

147

Cod
program

10.211
10.000

10.000

670155

REZULTATE ASTEPTATE :

100

II. Credite bugetare

100

I. Credite de angajament

Fonduri eligibile :

Rata de finantare din :

32.123

II. Credite bugetare

32.123

100

100

855

855

I. Credite de angajament

670155

7.500

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

5.071

II. Credite bugetare

7.500

670155

670151

5.071

100

100

25.000

25.000

7.500

7.500

100

100

7.500

7.500

I. Credite de angajament

11.000

11.000

100

100

34.000

34.000

7.500

7.500

10.000

10.000

51.500

Estimari 2015

670151

14.500

14.500

17.500

Estimari 2014

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

10.211

II. Credite bugetare

43.500

Program 2013

Pag. 6 din 16

100

100

7.500

7.500

10.000

10.000

17.500

Estimari 2016

Anexa nr. 3 / 27 / 27

670151

670120

I. Credite de angajament

670120

22.855

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

47.405

II. Credite bugetare

Executie preliminata
2012

670120

6701

Cod indicator Realizari pana in 2011

Fisa Programului

91.978

91.978

42.571

42.571

65.711

65.711

200.260

Total

- mii lei-

pag.56

ordonator

27 4192812

Cod

147

Cod
program

Program 2013

8,06

Numar spectatori / total festivaluri


Numar artisti participanti / total festivaluri

1138

3888

COMENTARII :

Numar echipe (trupe) artistice participante

1136
64

72

13

2.835

154.350

Numar total de festivaluri

Numar institutii participante in medie la un festival

REZULTAT

Cheltuieli medii / artist participant (mii lei)

357,11

Cheltuieli medii/echipa (trupa) de artisti participanti (mii lei)

EFICIENTA

Indicatori de fundamentare

557

542

1135

1134

Executie preliminata
2012

Estimari 2014

Estimari 2015

Pag. 7 din 16

Estimari 2016

Anexa nr. 3 / 27 / 27

3.008

160.000

66

63

12

14,46

659,09

2.898

157.500

64

64

13

6,04

273,44

4.094

209.000

66

63

12

12,58

780,3

2.997

162.000

64

64

13

5,84

273,44

Total

- mii lei-

Cresterea numarului de spectatori;Dezvoltarea turismului cultural;Dinamizarea schimburilor culturale;Cresterea prezentei


artistice romanesti in lume;Intensificarea schimburilor directe intre artistii romani si straini;Cresterea numarului de
participanti;Cresterea numarului de gale,festivaluri,turnee,ateliere de creatie,concursuri,cursuri;Cresterea numarului de premii
si distinctii nationale si internationale;Cresterea numarului de ong-uri implicate direct in evenimente culturalartistice;Stimularea concurentei

Cod indicator Realizari pana in 2011

Fisa Programului

pag.57

ordonator

27 4192812

Cod

786

Cod
program

Executie preliminata
2012

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Pag. 8 din 16

Estimari 2016

Anexa nr. 3 / 27 / 27

Indicatori de finantare

4.975

II. Credite bugetare

4.975

I. Credite de angajament

TOTAL - eligibil :

FINANTARE :

Data inchiderii :

Data inceperii :

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Realizarea de monumente de for public care imbunatatesc patrimoniul cultural national, intrucat cele mai valoroase dintre
acestea sunt clasate in Lista monumentelor istorice

DESCRIERE :

PARTENERI :

PRIORITATEA : 1

Programul National pentru finantarea realizarii monumentelor de for public

PROGRAM :

Cod indicator Realizari pana in 2011

Fisa Programului

7.975

7.975

Total

- mii lei-

pag.58

ordonator

27 4192812

Cod

786

Cod
program

670171

I. Credite de angajament

670171

REZULTATE ASTEPTATE :

100

II. Credite bugetare

100

I. Credite de angajament

Fonduri eligibile :

Rata de finantare din :

4.975

II. Credite bugetare

4.975

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

4.975

II. Credite bugetare

670171

6701

I. Credite de angajament

6701
4.975

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6701

4.975

II. Credite bugetare

4.975

I. Credite de angajament

5001

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

Executie preliminata
2012

5001

Buget de stat

Cod indicator Realizari pana in 2011

Program 2013

Fisa Programului

100

100

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Estimari 2014

100

100

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Estimari 2015

Pag. 9 din 16

100

100

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Estimari 2016

Anexa nr. 3 / 27 / 27

7.975

7.975

7.975

7.975

7.975

7.975

Total

- mii lei-

pag.59

ordonator

27 4192812

Cod

902

786

Cod
program

Nr. proiecte finantate


Pondere proiect

3785

3786

Program 2013

100

500

Estimari 2014

100

500

Estimari 2015

Pag. 10 din 16

100

500

Estimari 2016

Anexa nr. 3 / 27 / 27

PARTENERI :

PRIORITATEA : 1

Amenajare muzeistica si punerea in valoare a spatiului muzeal

PROGRAM :

Acest gen de arta monumentala este un fenomen inradacinat si cu traditie in cultura romaneasca si reprezinta singura
modalitate de comemorare a istoriei acestei tari care dainuie in timp.

COMENTARII :

Nr. proiecte propus spre finantare

REZULTAT

Cheltuieli medii pe monument

EFICIENTA

Indicatori de fundamentare

3784

3783

Executie preliminata
2012

Monumente de for public

Cod indicator Realizari pana in 2011

Fisa Programului

Total

- mii lei-

pag.60

ordonator

27 4192812

Cod

902

Cod
program
Executie preliminata
2012

90.739

II. Credite bugetare

90.739

11.488

11.488

I. Credite de angajament

5001

11.488

11.488

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

Buget de stat

Indicatori de finantare

90.739

II. Credite bugetare

90.739

I. Credite de angajament

TOTAL - eligibil :

FINANTARE :

Data inchiderii :31-12-2016

Data inceperii :01-10-2009

5001

5001

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Pag. 11 din 16

Estimari 2016

Anexa nr. 3 / 27 / 27

115

115

115

115

66.356

66.356

66.356

66.356

66.241

66.241

66.241

66.241

209.373

209.373

209.373

209.373

444.312

444.312

444.312

444.312

Total

- mii lei-

Reorganizarea expozitiei de baza, a spatiilor adiacente, precum si a serviciilor oferite publicului. Realizarea unei noi forme de
organizare a spatilului expozitional, atit in ceea ce priveste tematica stiintifica cit si proiectul de amenajare care sa includa
dotari la standarde internationale, cu respectarea normelor muzeologice, muzeotehnice si de conservare absolute necesare
realizarii unei expozitii

DESCRIERE :

Institutiile muzeale din subordinea MCPN

Cod indicator Realizari pana in 2011

Fisa Programului

pag.61

ordonator

27 4192812

Cod

902

Cod
program

66.356

670151

100

100

11.488

11.488

100

100

115

115

100

100

66.356

66.356

100

100

66.241

66.241

66.241

100

100

209.373

209.373

209.373

209.373

Estimari 2016

Pag. 12 din 16

444.312

444.312

444.312

444.312

Indicatori de fundamentare

Total

- mii lei-

Cresterea numarului de vizitatori; asigurarea securitatii muzeului; creterea gradului de acces i de participare la cultura;
protejarea i punerea n valoare a patrimoniului cultural material i imaterial; stimularea vieii culturale n cadrul
comunitilor locale i apropierea acestora de valorile culturii prin atragerea utilizatorilor patrimoniului cultural:
populatia locala, elevi, vizitatori individuali, grupuri de vizitatori, familii cu copii, turisti si alte categorii; cresterea numarului de
activitati pentru public ; cresterea numarului de parteneri implicati direct in activitatile culturale; stimularea concurentei.

REZULTATE ASTEPTATE :

100

II. Credite bugetare

100

I. Credite de angajament

Fonduri eligibile :

Rata de finantare din :

90.739

II. Credite bugetare

90.739

I. Credite de angajament

115

66.241

Estimari 2015

670151

11.488

66.356

Estimari 2014

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

90.739

II. Credite bugetare

115

Program 2013

Anexa nr. 3 / 27 / 27

670151

6701

11.488

I. Credite de angajament

6701
90.739

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

Executie preliminata
2012

6701

Cod indicator Realizari pana in 2011

Fisa Programului

pag.62

ordonator

27 4192812

Cod

1082

902

Cod
program

4220

4219

4218

4217

Executie preliminata
2012

Program 2013

Estimari 2014

115

22.119

17

50

50

50

69.791

Estimari 2016

Pag. 13 din 16

PARTENERI :

PRIORITATEA : 1

Programul national de finantare a cercetarilor arhelologice sistematice, Programul de cercetare arheologica - Cetatile Dacice din
Muntii Orastiei.

PROGRAM :

Total

- mii lei-

Publicul vizitator trebuie sa fie intimpinat intr-un mod profesionist. Este vorba de o serie de facilitati: sa detina un circuit
functional care prezinta siguranta pentru public din toate punctele de vedere; sa detina functiuni care sa satisfaca nevoile si
pretentiile vizitatrorilor. Astfel apare un nou concept de zona libera care contine:receptia,casa de bilete,zona de
informare,magazine de suveniruri,mediateca,activitati cu publicul,loc de joaca pentru copii,grupuri sanitare,sala
multifunctionala(sala de conferinte/expozitii temporare); sa se creeze accesibilitatea in spatiul muzeal pentru persoanele cu
dizabilitati, prin elevatoare portabile, grupuri sanitare speciale pentru aceste categorii de persoane. In noua amenajare a
spatiilor se ia in calcul mutarea tuturor functiunilor administratice(depozite) din zona destinata expozitiei in spatii create special
in zona adminstrativa conform schemei functionale, pentru a se putea crea un traseu de vizitare coerent, logic si facil accesibil

COMENTARII :

33

Ponderea muzeelor aflate in proces de amenajare in numarul total de muzee subordonate MCPN(%) ce trebuie amenajate

Numar de muzee subordonate MCPN aflate in proces de amenajare

Numar de muzee subordonate MCPN care trebuie amenajate

REZULTAT

5.744

22.080

Estimari 2015

Anexa nr. 3 / 27 / 27

Cheltuieli de la bugetul de stat din anul respectiv ce revin in medie la un muzeu aflat in proces de amenajare (mii lei)

EFICIENTA

Cod indicator Realizari pana in 2011

Fisa Programului

pag.63

ordonator

27 4192812

Cod

1082

Cod
program

Executie preliminata
2012

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

5001

5001

3.650

3.650

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

3.650

3.650

5001

Buget de stat

Indicatori de finantare

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

TOTAL - eligibil :

FINANTARE :

Data inchiderii :31-12-2015

Data inceperii :01-01-2012

1.000

1.000

1.000

1.000

11.700

11.700

11.700

11.700

11.650

11.650

11.650

11.650

Programul asigura finantarea cercetarii arheologice sistematice, a conservarii primare, a restaurarii si a punerii in valoare a
siturilor din zonele de interes arheologic prioritar

DESCRIERE :

Pag. 14 din 16

Estimari 2016

Anexa nr. 3 / 27 / 27

Muzeul National de Istorie a Transilvaniei Cluj si alte institutii abilitate sa efectueze cercetari arheologice

Cod indicator Realizari pana in 2011

Fisa Programului

28.000

28.000

28.000

28.000

Total

- mii lei-

pag.64

ordonator

27 4192812

Cod

1082

Cod
program

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE


I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

670120

670120

670151

670151

670151

100

100

2.750

2.750

900

900

100

100

1.000

1.000

100

100

10.600

10.600

1.100

1.100

100

100

10.650

10.650

1.000

1.000

11.650

11.650

Estimari 2016

Pag. 15 din 16

24.000

24.000

4.000

4.000

28.000

28.000

Total

- mii lei-

Protejarea patrimoniului arheologic prin cercetarea arheologica sistematica si conservarea primara a siturilor de pe teritoriul
Romaniei si a siturilor din zonele de interes arheologic prioritar; promovarea folosirii metodelor arheologice in cazul cercetarii

REZULTATE ASTEPTATE :

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

Fonduri eligibile :

Rata de finantare din :

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3.650

11.700

670120

1.000

II. Credite bugetare

11.700

6701

3.650

1.000

Estimari 2015

I. Credite de angajament

Estimari 2014

6701

Program 2013

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

Executie preliminata
2012

Anexa nr. 3 / 27 / 27

6701

Cod indicator Realizari pana in 2011

Fisa Programului

pag.65

ordonator

27 4192812

Cod

1082

Cod
program

4511

4510

4509

4508

Executie preliminata
2012

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Pag. 16 din 16

Estimari 2016

Anexa nr. 3 / 27 / 27

60

146

COMENTARII :

Numar de santiere arheologice


61

25

Numar de institutii participante la realizarea programului

REZULTAT

Cheltuieli medii/santier arheologic (mii lei)

61

25

16

40

Cheltuieli medii/institutie participanta la realizarea programului (mii lei)

EFICIENTA

Indicatori de fundamentare

61

25

192

468

61

25

191

466

si protejarii vestigiilor arheologice; promovarea si punerea in valoare a siturilor arheologice unde se executa cercetari
arheologice sistematice; imbogatirea colectiilor publice ale muzeelor cu bunuri culturale descoperite in cadrul cercetarilor
arheologice sistematice; popularizarea, vizibilitatea si promovarea rezultatelor cercetarilor arheologice sistematice.

Cod indicator Realizari pana in 2011

Fisa Programului

Total

- mii lei-

pag.66

5001710130 Alte active fixe

5001710103 Mobilier, aparatura birotica si


alte active corporale

5001710102 Masini, echipamente si


mijloace de transport

5001710101 Constructii

500156 TITLUL VIII PROIECTE CU


FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
500165 TITLUL XI CHELTUIELI
AFERENTE PROGRAMELOR CU
FINANTARE RAMBURSABILA
50017101 Active fixe

5001510101 Transferuri catre institutii


publice

50015101 Transferuri curente

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5000 TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL
1.742.214
1.742.214
1.742.004
1.742.004
727.388
727.388
727.388
727.388
5.825
5.825
953.293
953.293
55.047
55.047
14.290
14.290
1.255
1.255
39.068
39.068
434
434

I
II
I
II
I
II
I
II
I
II

I
II

I
II
I
II
I
II
I
II
I
II

TOTAL

36.652
36.652
148
148

50.511
50.511
13.711
13.711

521.196
274.505

629.777
383.086
629.754
383.063
57.571
57.571
57.571
57.571
25
25

252
252
56
56

887
887
579
579

7.002
129.002

59.827
171.827
59.799
171.799
51.910
41.910
51.910
41.910

Cheltuieli
Cheltuieli
efectuate pana preliminate
la 31.12.2011
2012

299
299
523
523
50
50

872
872

107.000
107.000

143.718
146.049
143.629
145.960
34.957
37.288
34.957
37.288
800
800

Program
2013

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
CAPITOL/GRUPA/SURSA

MINISTERUL CULTURII

287
287
554
554
60
60

901
901

98.214
98.214

243.586
251.255
243.565
251.234
139.450
147.119
139.450
147.119
5.000
5.000

Estimari
2014

335
335
531
531
60
60

926
926

85.392
98.203

173.341
186.152
173.318
186.129
87.000
87.000
87.000
87.000

Estimari
2015

334
334
556
556
60
60

950
950

58.000
98.000

185.476
225.476
185.450
225.450
126.500
126.500
126.500
126.500

Estimari
2016

76.489
148.369

306.489
378.369
306.489
378.369
230.000
230.000
230.000
230.000

Estimari
anii ulteriori

-mii lei-

Anexa nr. 3 / 27 / 28

Pag. 1

pag.67

2
451
451
210
210
200
200
65
65
51
51
84
84
10
10

I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II

50107103 Reparatii capitale aferente


activelor fixe

5010710130 Alte active fixe

5010710103 Mobilier, aparatura birotica si


alte active corporale

5010710102 Masini, echipamente si


mijloace de transport

50107101 Active fixe

5010 VENITURI PROPRII - TOTAL


CHELTUIELI

50017103 Reparatii capitale aferente


activelor fixe

TOTAL

22
22
1
1

451
451
23
23
23
23

28
28
18
18
3
3
5
5
10
10
10
10

Cheltuieli
Cheltuieli
efectuate pana preliminate
la 31.12.2011
2012

Program
2013

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
CAPITOL/GRUPA/SURSA

MINISTERUL CULTURII

89
89
89
89
10
10
9
9
70
70

Estimari
2014

21
21
21
21
15
15
5
5
1
1

23
23
23
23
17
17
5
5
1
1

Estimari
2015

Estimari
2016

26
26
26
26
20
20
5
5
1
1

Estimari
anii ulteriori

-mii lei-

Anexa nr. 3 / 27 / 28

Pag. 2

pag.68

500165 TITLUL XI CHELTUIELI


AFERENTE PROGRAMELOR CU
FINANTARE RAMBURSABILA

5001510101 Transferuri catre institutii


publice

50015101 Transferuri curente

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5000 TOTAL GENERAL

I
II
I
II
I
II
I
II
I
II

A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare


493.514
493.514
493.514
493.514
83.363
83.363
83.363
83.363
410.151
410.151

TOTAL

281.905
55.135
281.905
55.135
28.298
28.298
28.298
28.298
253.607
26.837

102.079

17.458
109.537
17.458
109.537
17.458
7.458
17.458
7.458

Cheltuieli
Cheltuieli
efectuate pana preliminate
la 31.12.2011
2012

100.000

24.473
134.473
24.473
134.473
24.473
34.473
24.473
34.473

Program
2013

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
CAPITOL/GRUPA/SURSA

MINISTERUL CULTURII

93.189
98.677
93.189
98.677
13.134
13.134
13.134
13.134
80.055
85.543

Estimari
2014

19.203

19.203

19.203

Estimari
2015

Estimari
2016

76.489
76.489

76.489
76.489
76.489
76.489

Estimari
anii ulteriori

-mii lei-

Anexa nr. 3 / 27 / 28

Pag. 3

pag.69

5001710130 Alte active fixe

5001710103 Mobilier, aparatura birotica si


alte active corporale

5001710102 Masini, echipamente si


mijloace de transport

5001710101 Constructii

500156 TITLUL VIII PROIECTE CU


FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
500165 TITLUL XI CHELTUIELI
AFERENTE PROGRAMELOR CU
FINANTARE RAMBURSABILA
50017101 Active fixe

5001510101 Transferuri catre institutii


publice

50015101 Transferuri curente

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5000 TOTAL GENERAL

C - Alte cheltuieli de investitii


1.248.700
1.248.700
1.248.490
1.248.490
644.025
644.025
644.025
644.025
5.825
5.825
543.142
543.142
55.047
55.047
14.290
14.290
1.255
1.255
39.068
39.068
434
434

I
II
I
II
I
II
I
II
I
II

I
II

I
II
I
II
I
II
I
II
I
II

TOTAL

36.652
36.652
148
148

50.511
50.511
13.711
13.711

267.589
247.668

347.872
327.951
347.849
327.928
29.273
29.273
29.273
29.273
25
25

252
252
56
56

887
887
579
579

7.002
26.923

42.369
62.290
42.341
62.262
34.452
34.452
34.452
34.452

Cheltuieli
Cheltuieli
efectuate pana preliminate
la 31.12.2011
2012

299
299
523
523
50
50

872
872

107.000
7.000

119.245
11.576
119.156
11.487
10.484
2.815
10.484
2.815
800
800

Program
2013

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
CAPITOL/GRUPA/SURSA

MINISTERUL CULTURII

287
287
554
554
60
60

901
901

18.159
12.671

150.397
152.578
150.376
152.557
126.316
133.985
126.316
133.985
5.000
5.000

Estimari
2014

335
335
531
531
60
60

926
926

85.392
79.000

173.341
166.949
173.318
166.926
87.000
87.000
87.000
87.000

Estimari
2015

334
334
556
556
60
60

950
950

58.000
98.000

185.476
225.476
185.450
225.450
126.500
126.500
126.500
126.500

Estimari
2016

71.880

230.000
301.880
230.000
301.880
230.000
230.000
230.000
230.000

Estimari
anii ulteriori

-mii lei-

Anexa nr. 3 / 27 / 28

Pag. 4

pag.70

5001710101 Constructii

50017101 Active fixe

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5000 TOTAL GENERAL

a.Achizitii de imobile

50107103 Reparatii capitale aferente


activelor fixe

5010710130 Alte active fixe

5010710103 Mobilier, aparatura birotica si


alte active corporale

5010710102 Masini, echipamente si


mijloace de transport

50107101 Active fixe

5010 VENITURI PROPRII - TOTAL


CHELTUIELI

1.662
1.662
1.662
1.662
1.662
1.662
1.662
1.662

451
451
210
210
200
200
65
65
51
51
84
84
10
10

I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II

I
II
I
II
I
II
I
II

50017103 Reparatii capitale aferente


activelor fixe

TOTAL

1.083
1.083
1.083
1.083
1.083
1.083
1.083
1.083

22
22
1
1

451
451
23
23
23
23

579
579
579
579
579
579
579
579

28
28
18
18
3
3
5
5
10
10
10
10

Cheltuieli
Cheltuieli
efectuate pana preliminate
la 31.12.2011
2012

Program
2013

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
CAPITOL/GRUPA/SURSA

MINISTERUL CULTURII

89
89
89
89
10
10
9
9
70
70

Estimari
2014

21
21
21
21
15
15
5
5
1
1

23
23
23
23
17
17
5
5
1
1

Estimari
2015

Estimari
2016

26
26
26
26
20
20
5
5
1
1

Estimari
anii ulteriori

-mii lei-

Anexa nr. 3 / 27 / 28

Pag. 5

pag.71

50107101 Active fixe

5010 VENITURI PROPRII - TOTAL


CHELTUIELI

5001710103 Mobilier, aparatura birotica si


alte active corporale

5001710102 Masini, echipamente si


mijloace de transport

500156 TITLUL VIII PROIECTE CU


FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
500165 TITLUL XI CHELTUIELI
AFERENTE PROGRAMELOR CU
FINANTARE RAMBURSABILA
50017101 Active fixe

5001510101 Transferuri catre institutii


publice

50015101 Transferuri curente

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5000 TOTAL GENERAL

b.Dotari independente
497.342
497.342
497.132
497.132
450.915
450.915
450.915
450.915
5.825
5.825
69
69
40.323
40.323
1.255
1.255
39.068
39.068
210
210
200
200

I
II
I
II
I
II
I
II
I
II

I
II

I
II
I
II
I
II
I
II
I
II

TOTAL

36.652
36.652
23
23
23
23

36.652
36.652

61.767
61.767
61.744
61.744
25.067
25.067
25.067
25.067
25
25

252
252
28
28
18
18

252
252

28.628
28.628
28.600
28.600
28.348
28.348
28.348
28.348

Cheltuieli
Cheltuieli
efectuate pana preliminate
la 31.12.2011
2012

822
822
299
299
523
523
89
89
89
89

69
69

4.395
4.395
4.306
4.306
2.615
2.615
2.615
2.615
800
800

Program
2013

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
CAPITOL/GRUPA/SURSA

MINISTERUL CULTURII

841
841
287
287
554
554
21
21
21
21

109.747
109.747
109.726
109.726
103.885
103.885
103.885
103.885
5.000
5.000

Estimari
2014

866
866
335
335
531
531
23
23
23
23

61.389
61.389
61.366
61.366
60.500
60.500
60.500
60.500

Estimari
2015

890
890
334
334
556
556
26
26
26
26

101.416
101.416
101.390
101.390
100.500
100.500
100.500
100.500

Estimari
2016

130.000
130.000
130.000
130.000
130.000
130.000
130.000
130.000

Estimari
anii ulteriori

-mii lei-

Anexa nr. 3 / 27 / 28

Pag. 6

pag.72

I
II
I
II
I
II
I
II

65
65
51
51
84
84
10
10
22
22
1
1

5001710101 Constructii

500165 TITLUL XI CHELTUIELI


AFERENTE PROGRAMELOR CU
FINANTARE RAMBURSABILA
50017101 Active fixe

5001510101 Transferuri catre institutii


publice

50015101 Transferuri curente

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5000 TOTAL GENERAL

13.540
13.540
13.540
13.540
1.356
1.356
1.356
1.356
5.617
5.617
6.567
6.567
6.567
6.567

I
II
I
II
I
II
I
II
I
II

I
II
I
II

6.567
6.567
6.567
6.567

12.440
12.440
12.440
12.440
256
256
256
256
5.617
5.617

3
3
5
5
10
10
10
10

Cheltuieli
Cheltuieli
efectuate pana preliminate
la 31.12.2011
2012

c.Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate si alte studii

50107103 Reparatii capitale aferente


activelor fixe

5010710130 Alte active fixe

5010710103 Mobilier, aparatura birotica si


alte active corporale

5010710102 Masini, echipamente si


mijloace de transport

TOTAL

Program
2013

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
CAPITOL/GRUPA/SURSA

MINISTERUL CULTURII

10
10
9
9
70
70

15
15
5
5
1
1

1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100

Estimari
2014

7
17
17
5
5
1
1

Estimari
2015

Estimari
2016

20
20
5
5
1
1

Estimari
anii ulteriori

-mii lei-

Anexa nr. 3 / 27 / 28

Pag. 7

pag.73

5001710101 Constructii

500165 TITLUL XI CHELTUIELI


AFERENTE PROGRAMELOR CU
FINANTARE RAMBURSABILA
50017101 Active fixe

5001510101 Transferuri catre institutii


publice

50015101 Transferuri curente

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5000 TOTAL GENERAL

521.839
521.839
521.839
521.839
8.726
8.726
8.726
8.726
511.235
511.235
1.878
1.878
1.878
1.878

I
II
I
II
I
II
I
II
I
II

I
II
I
II

d.Cheltuieli de expertiza, proiectare si executie privind consolidarile

TOTAL

1.878
1.878
1.878
1.878

252.710
232.789
252.710
232.789
1.350
1.350
1.350
1.350
249.482
229.561

3
2.378
22.299
2.378
22.299
2.376
2.376
2.376
2.376
2
19.923

Cheltuieli
Cheltuieli
efectuate pana preliminate
la 31.12.2011
2012

104.200
4.200

104.200
4.200
104.200
4.200

Program
2013

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
CAPITOL/GRUPA/SURSA

MINISTERUL CULTURII

18.659
13.171
18.659
13.171
3.500
3.500
3.500
3.500
15.159
9.671

Estimari
2014

85.392
79.000
85.392
79.000
1.000
1.000
1.000
1.000
84.392
78.000

Estimari
2015

58.500
98.500
58.500
98.500
500
500
500
500
58.000
98.000

Estimari
2016

71.880

71.880

71.880

Estimari
anii ulteriori

-mii lei-

Anexa nr. 3 / 27 / 28

Pag. 8

pag.74

50017103 Reparatii capitale aferente


activelor fixe

5001710130 Alte active fixe

5001710101 Constructii

500165 TITLUL XI CHELTUIELI


AFERENTE PROGRAMELOR CU
FINANTARE RAMBURSABILA
50017101 Active fixe

5001510101 Transferuri catre institutii


publice

50015101 Transferuri curente

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5000 TOTAL GENERAL

e.Alte cheltuieli asimilate investitiilor


214.317
214.317
214.317
214.317
183.028
183.028
183.028
183.028
26.221
26.221
4.617
4.617
4.183
4.183
434
434
451
451

I
II
I
II
I
II
I
II
I
II

I
II
I
II
I
II
I
II

TOTAL

4.331
4.331
4.183
4.183
148
148
451
451

19.872
19.872
19.872
19.872
2.600
2.600
2.600
2.600
12.490
12.490

56
56

56
56

10.784
10.784
10.784
10.784
3.728
3.728
3.728
3.728
7.000
7.000

Cheltuieli
Cheltuieli
efectuate pana preliminate
la 31.12.2011
2012

50
50

50
50

10.650
2.981
10.650
2.981
7.869
200
7.869
200
2.731
2.731

Program
2013

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
CAPITOL/GRUPA/SURSA

MINISTERUL CULTURII

60
60

60
60

20.891
28.560
20.891
28.560
17.831
25.500
17.831
25.500
3.000
3.000

Estimari
2014

60
60

60
60

26.560
26.560
26.560
26.560
25.500
25.500
25.500
25.500
1.000
1.000

Estimari
2015

60
60

60
60

25.560
25.560
25.560
25.560
25.500
25.500
25.500
25.500

Estimari
2016

100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000

Estimari
anii ulteriori

-mii lei-

Anexa nr. 3 / 27 / 28

Pag. 9

pag.75

6701710103 Mobilier, aparatura birotica si


alte active corporale

6701710102 Masini, echipamente si


mijloace de transport

6701710101 Constructii

670156 TITLUL VIII PROIECTE CU


FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
670165 TITLUL XI CHELTUIELI
AFERENTE PROGRAMELOR CU
FINANTARE RAMBURSABILA
67017101 Active fixe

6701510101 Transferuri catre institutii


publice

67015101 Transferuri curente

6701 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

BUGET DE STAT

6700 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

1.742.004
1.742.004
727.388
727.388
727.388
727.388
5.825
5.825
953.293
953.293
55.047
55.047
14.290
14.290
1.255
1.255
39.068
39.068

I
II

I
II
I
II
I
II
I
II

1.742.214
1.742.214

I
II
I
II
I
II
I
II

I
II

TOTAL CAPITOL 67 -- CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

TOTAL

36.652
36.652

50.511
50.511
13.711
13.711

521.196
274.505

629.754
383.063
57.571
57.571
57.571
57.571
25
25

629.777
383.086

252
252

887
887
579
579

7.002
129.002

59.799
171.799
51.910
41.910
51.910
41.910

59.827
171.827

Cheltuieli
Cheltuieli
efectuate pana preliminate
la 31.12.2011
2012

299
299
523
523

872
872

107.000
107.000

143.629
145.960
34.957
37.288
34.957
37.288
800
800

143.718
146.049

Program
2013

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
CAPITOL/GRUPA/SURSA

MINISTERUL CULTURII

287
287
554
554

901
901

98.214
98.214

243.565
251.234
139.450
147.119
139.450
147.119
5.000
5.000

243.586
251.255

Estimari
2014

335
335
531
531

926
926

85.392
98.203

173.318
186.129
87.000
87.000
87.000
87.000

173.341
186.152

Estimari
2015

334
334
556
556

950
950

58.000
98.000

185.450
225.450
126.500
126.500
126.500
126.500

185.476
225.476

Estimari
2016

76.489
148.369

306.489
378.369
230.000
230.000
230.000
230.000

306.489
378.369

Estimari
anii ulteriori

-mii lei-

Anexa nr. 3 / 27 / 28

Pag. 10

pag.76

67107103 Reparatii capitale aferente


activelor fixe

6710710130 Alte active fixe

6710710103 Mobilier, aparatura birotica si


alte active corporale

6710710102 Masini, echipamente si


mijloace de transport

67107101 Active fixe

6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

VENITURI PROPRII
210
210
200
200
65
65
51
51
84
84
10
10

434
434
451
451

I
II
I
II

6701710130 Alte active fixe

I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II

67017103 Reparatii capitale aferente


activelor fixe

TOTAL

22
22
1
1

23
23
23
23

148
148
451
451

28
28
18
18
3
3
5
5
10
10
10
10

56
56

Cheltuieli
Cheltuieli
efectuate pana preliminate
la 31.12.2011
2012

Program
2013

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
CAPITOL/GRUPA/SURSA

MINISTERUL CULTURII

89
89
89
89
10
10
9
9
70
70

50
50

Estimari
2014

21
21
21
21
15
15
5
5
1
1

60
60

23
23
23
23
17
17
5
5
1
1

60
60

Estimari
2015

Estimari
2016

26
26
26
26
20
20
5
5
1
1

60
60

Estimari
anii ulteriori

-mii lei-

Anexa nr. 3 / 27 / 28

Pag. 11

pag.77

670165 TITLUL XI CHELTUIELI


AFERENTE PROGRAMELOR CU
FINANTARE RAMBURSABILA

6701510101 Transferuri catre institutii


publice

67015101 Transferuri curente

6701 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

BUGET DE STAT

6700 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

I
II
I
II
I
II
I
II

I
II

A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

493.514
493.514
83.363
83.363
83.363
83.363
410.151
410.151

493.514
493.514

TOTAL

281.905
55.135
28.298
28.298
28.298
28.298
253.607
26.837

281.905
55.135

102.079

17.458
109.537
17.458
7.458
17.458
7.458

17.458
109.537

Cheltuieli
Cheltuieli
efectuate pana preliminate
la 31.12.2011
2012

100.000

24.473
134.473
24.473
34.473
24.473
34.473

24.473
134.473

Program
2013

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
CAPITOL/GRUPA/SURSA

MINISTERUL CULTURII

93.189
98.677
13.134
13.134
13.134
13.134
80.055
85.543

93.189
98.677

Estimari
2014

19.203

19.203

19.203

Estimari
2015

Estimari
2016

76.489
76.489

76.489
76.489

76.489
76.489

Estimari
anii ulteriori

-mii lei-

Anexa nr. 3 / 27 / 28

Pag. 12

pag.78

6701710103 Mobilier, aparatura birotica si


alte active corporale

6701710102 Masini, echipamente si


mijloace de transport

6701710101 Constructii

670156 TITLUL VIII PROIECTE CU


FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
670165 TITLUL XI CHELTUIELI
AFERENTE PROGRAMELOR CU
FINANTARE RAMBURSABILA
67017101 Active fixe

6701510101 Transferuri catre institutii


publice

67015101 Transferuri curente

6701 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

BUGET DE STAT

6700 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

C - Alte cheltuieli de investitii

1.248.490
1.248.490
644.025
644.025
644.025
644.025
5.825
5.825
543.142
543.142
55.047
55.047
14.290
14.290
1.255
1.255
39.068
39.068

I
II

I
II
I
II
I
II
I
II

1.248.700
1.248.700

I
II
I
II
I
II
I
II

I
II

TOTAL

36.652
36.652

50.511
50.511
13.711
13.711

267.589
247.668

347.849
327.928
29.273
29.273
29.273
29.273
25
25

347.872
327.951

252
252

887
887
579
579

7.002
26.923

42.341
62.262
34.452
34.452
34.452
34.452

42.369
62.290

Cheltuieli
Cheltuieli
efectuate pana preliminate
la 31.12.2011
2012

299
299
523
523

872
872

107.000
7.000

119.156
11.487
10.484
2.815
10.484
2.815
800
800

119.245
11.576

Program
2013

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
CAPITOL/GRUPA/SURSA

MINISTERUL CULTURII

287
287
554
554

901
901

18.159
12.671

150.376
152.557
126.316
133.985
126.316
133.985
5.000
5.000

150.397
152.578

Estimari
2014

335
335
531
531

926
926

85.392
79.000

173.318
166.926
87.000
87.000
87.000
87.000

173.341
166.949

Estimari
2015

334
334
556
556

950
950

58.000
98.000

185.450
225.450
126.500
126.500
126.500
126.500

185.476
225.476

Estimari
2016

71.880

230.000
301.880
230.000
230.000
230.000
230.000

230.000
301.880

Estimari
anii ulteriori

-mii lei-

Anexa nr. 3 / 27 / 28

Pag. 13

pag.79

67107103 Reparatii capitale aferente


activelor fixe

6710710130 Alte active fixe

6710710103 Mobilier, aparatura birotica si


alte active corporale

6710710102 Masini, echipamente si


mijloace de transport

67107101 Active fixe

6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

VENITURI PROPRII
210
210
200
200
65
65
51
51
84
84
10
10

434
434
451
451

I
II
I
II

6701710130 Alte active fixe

I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II

67017103 Reparatii capitale aferente


activelor fixe

TOTAL

22
22
1
1

23
23
23
23

148
148
451
451

28
28
18
18
3
3
5
5
10
10
10
10

56
56

Cheltuieli
Cheltuieli
efectuate pana preliminate
la 31.12.2011
2012

Program
2013

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
CAPITOL/GRUPA/SURSA

MINISTERUL CULTURII

89
89
89
89
10
10
9
9
70
70

50
50

Estimari
2014

21
21
21
21
15
15
5
5
1
1

60
60

23
23
23
23
17
17
5
5
1
1

60
60

Estimari
2015

Estimari
2016

26
26
26
26
20
20
5
5
1
1

60
60

Estimari
anii ulteriori

-mii lei-

Anexa nr. 3 / 27 / 28

Pag. 14

pag.80

C - Alte cheltuieli de investitii

I
II
I
II

5000 TOTAL GENERAL

6701710101 Constructii

6701 CULTURA, RECREERE SI


RELIGIE
67017101 Active fixe

I
II
I
II
I
II

6700 CULTURA, RECREERE SI


RELIGIE
BUGET DE STAT

I/II

Surse de finantare si costuri


de finantare

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

1.662
1.662
1.662
1.662
1.662
1.662

1.083
1.083
1.083
1.083
1.083
1.083

1.083
1.083
1.083
1.083

2
1.662
1.662
1.662
1.662

Cheltuieli
efectuate pana
la 31.12.2011

Total

579
579
579
579
579
579

579
579
579
579

Cheltuieli
preliminate
2012

Program
2013
5

Estimari
2014

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
a.Achizitii de imobile

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE


DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

Tipul cheltuielii :

MINISTERUL CULTURII
COD OBIECTIV 1

Estimari
2015
7

Estimari
2016
8

Estimari
anii ulteriori

Cod obiectiv
1
: - mii lei -

Anexa nr. 3 / 27 / 29

Pag. 1

pag.81

C - Alte cheltuieli de investitii

6710 CULTURA, RECREERE SI


RELIGIE

6701710102 Masini, echipamente


si mijloace de transport
6701710103 Mobilier, aparatura
birotica si alte active corporale
VENITURI PROPRII

6701510101 Transferuri catre


institutii publice
670156 TITLUL VIII PROIECTE
CU FINANTARE DIN FONDURI
EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
670165 TITLUL XI CHELTUIELI
AFERENTE PROGRAMELOR CU
FINANTARE RAMBURSABILA
67017101 Active fixe

6701 CULTURA, RECREERE SI


RELIGIE
67015101 Transferuri curente

I
II

210
210

23
23

28
28

252
252

36.652
36.652

89
89

822
822
299
299
523
523

252
252

36.652
36.652

40.323
40.323
1.255
1.255
39.068
39.068

I
II
I
II
I
II

4.306
4.306
2.615
2.615
2.615
2.615
800
800

4.395
4.395
4.395
4.395

69
69

28.600
28.600
28.348
28.348
28.348
28.348

28.628
28.628
28.628
28.628

69
69

61.744
61.744
25.067
25.067
25.067
25.067
25
25

61.767
61.767
61.767
61.767

Program
2013

I
II

497.342
497.342
497.342
497.342

Cheltuieli
preliminate
2012

497.132
497.132
450.915
450.915
450.915
450.915
5.825
5.825

I
II
I
II

5000 TOTAL GENERAL

Cheltuieli
efectuate pana
la 31.12.2011

Total

I
II
I
II
I
II
I
II

6700 CULTURA, RECREERE SI


RELIGIE
BUGET DE STAT

I/II

Surse de finantare si costuri


de finantare

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

21
21

841
841
287
287
554
554

109.726
109.726
103.885
103.885
103.885
103.885
5.000
5.000

109.747
109.747
109.747
109.747

Estimari
2014

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
b.Dotari independente

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE


DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

Tipul cheltuielii :

MINISTERUL CULTURII
COD OBIECTIV 2

23
23

866
866
335
335
531
531

61.366
61.366
60.500
60.500
60.500
60.500

61.389
61.389
61.389
61.389

Estimari
2015

26
26

890
890
334
334
556
556

101.390
101.390
100.500
100.500
100.500
100.500

101.416
101.416
101.416
101.416

Estimari
2016

130.000
130.000
130.000
130.000
130.000
130.000

130.000
130.000
130.000
130.000

Estimari
anii ulteriori

Cod obiectiv
2
: - mii lei -

Anexa nr. 3 / 27 / 29

Pag. 2

pag.82

67107103 Reparatii capitale


aferente activelor fixe

6710710102 Masini, echipamente


si mijloace de transport
6710710103 Mobilier, aparatura
birotica si alte active corporale
6710710130 Alte active fixe

I
II
I
II
I
II
I
II
I
II

67107101 Active fixe

I/II

200
200
65
65
51
51
84
84
10
10

Total

22
22
1
1

23
23

Cheltuieli
efectuate pana
la 31.12.2011

Cheltuieli
preliminate
2012
18
18
3
3
5
5
10
10
10
10

Program
2013

89
89
10
10
9
9
70
70

Estimari
2014

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
b.Dotari independente

C - Alte cheltuieli de investitii

Surse de finantare si costuri


de finantare

Tipul cheltuielii :

MINISTERUL CULTURII
COD OBIECTIV 2

21
21
15
15
5
5
1
1

Estimari
2015

23
23
17
17
5
5
1
1

Estimari
2016

26
26
20
20
5
5
1
1

Estimari
anii ulteriori
9

Anexa nr. 3 / 27 / 29

Pag. 3

pag.83

C - Alte cheltuieli de investitii

6701710101 Constructii

6701510101 Transferuri catre


institutii publice
670165 TITLUL XI CHELTUIELI
AFERENTE PROGRAMELOR CU
FINANTARE RAMBURSABILA
67017101 Active fixe

6701 CULTURA, RECREERE SI


RELIGIE
67015101 Transferuri curente

6.567
6.567
6.567
6.567

6.567
6.567
6.567
6.567

I
II
I
II

12.440
12.440
12.440
12.440
12.440
12.440
256
256
256
256
5.617
5.617

13.540
13.540
13.540
13.540

13.540
13.540
1.356
1.356
1.356
1.356
5.617
5.617

I
II
I
II

5000 TOTAL GENERAL

Cheltuieli
efectuate pana
la 31.12.2011

Total

I
II
I
II
I
II
I
II

6700 CULTURA, RECREERE SI


RELIGIE
BUGET DE STAT

I/II

Surse de finantare si costuri


de finantare

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
Cheltuieli
preliminate
2012
4

Program
2013
5

1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100

1.100
1.100
1.100
1.100

Estimari
2014

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
c.Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate si alte studii

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE


DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

Tipul cheltuielii :

MINISTERUL CULTURII
COD OBIECTIV 3

Estimari
2015
7

Estimari
2016
8

Estimari
anii ulteriori

Cod obiectiv
3
: - mii lei -

Anexa nr. 3 / 27 / 29

Pag. 4

pag.84

C - Alte cheltuieli de investitii

6701710101 Constructii

6701510101 Transferuri catre


institutii publice
670165 TITLUL XI CHELTUIELI
AFERENTE PROGRAMELOR CU
FINANTARE RAMBURSABILA
67017101 Active fixe

6701 CULTURA, RECREERE SI


RELIGIE
67015101 Transferuri curente

1.878
1.878
1.878
1.878

1.878
1.878
1.878
1.878

I
II
I
II

252.710
232.789
252.710
232.789
252.710
232.789
1.350
1.350
1.350
1.350
249.482
229.561

521.839
521.839
521.839
521.839

521.839
521.839
8.726
8.726
8.726
8.726
511.235
511.235

I
II
I
II

5000 TOTAL GENERAL

Cheltuieli
efectuate pana
la 31.12.2011

Total

I
II
I
II
I
II
I
II

6700 CULTURA, RECREERE SI


RELIGIE
BUGET DE STAT

I/II

Surse de finantare si costuri


de finantare

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

2.378
22.299
2.376
2.376
2.376
2.376
2
19.923

2.378
22.299
2.378
22.299

Cheltuieli
preliminate
2012
5

104.200
4.200

104.200
4.200

104.200
4.200
104.200
4.200

Program
2013
6

18.659
13.171
3.500
3.500
3.500
3.500
15.159
9.671

18.659
13.171
18.659
13.171

Estimari
2014

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
d.Cheltuieli de expertiza, proiectare si executie privind consolidarile

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE


DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

Tipul cheltuielii :

MINISTERUL CULTURII
COD OBIECTIV 4

85.392
79.000
1.000
1.000
1.000
1.000
84.392
78.000

85.392
79.000
85.392
79.000

Estimari
2015

58.500
98.500
500
500
500
500
58.000
98.000

58.500
98.500
58.500
98.500

Estimari
2016

71.880

71.880

71.880

71.880

Estimari
anii ulteriori

Cod obiectiv
4
: - mii lei -

Anexa nr. 3 / 27 / 29

Pag. 5

pag.85

C - Alte cheltuieli de investitii

67017103 Reparatii capitale


aferente activelor fixe

6701710130 Alte active fixe

6701710101 Constructii

6701510101 Transferuri catre


institutii publice
670165 TITLUL XI CHELTUIELI
AFERENTE PROGRAMELOR CU
FINANTARE RAMBURSABILA
67017101 Active fixe

6701 CULTURA, RECREERE SI


RELIGIE
67015101 Transferuri curente

4.331
4.331
4.183
4.183
148
148
451
451

4.617
4.617
4.183
4.183
434
434
451
451

I
II
I
II
I
II
I
II

19.872
19.872
19.872
19.872
19.872
19.872
2.600
2.600
2.600
2.600
12.490
12.490

214.317
214.317
214.317
214.317

214.317
214.317
183.028
183.028
183.028
183.028
26.221
26.221

I
II
I
II

5000 TOTAL GENERAL

Cheltuieli
efectuate pana
la 31.12.2011

Total

I
II
I
II
I
II
I
II

6700 CULTURA, RECREERE SI


RELIGIE
BUGET DE STAT

I/II

Surse de finantare si costuri


de finantare

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

56
56

56
56

10.784
10.784
3.728
3.728
3.728
3.728
7.000
7.000

10.784
10.784
10.784
10.784

Cheltuieli
preliminate
2012
5

50
50

50
50

10.650
2.981
7.869
200
7.869
200
2.731
2.731

10.650
2.981
10.650
2.981

Program
2013
6

60
60

60
60

20.891
28.560
17.831
25.500
17.831
25.500
3.000
3.000

20.891
28.560
20.891
28.560

Estimari
2014

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
e.Alte cheltuieli asimilate investitiilor

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE


DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

Tipul cheltuielii :

MINISTERUL CULTURII
COD OBIECTIV 5

60
60
60
60

60
60

25.560
25.560
25.500
25.500
25.500
25.500

25.560
25.560
25.560
25.560

Estimari
2016

60
60

26.560
26.560
25.500
25.500
25.500
25.500
1.000
1.000

26.560
26.560
26.560
26.560

Estimari
2015

100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000

100.000
100.000
100.000
100.000

Estimari
anii ulteriori

Cod obiectiv
5
: - mii lei -

Anexa nr. 3 / 27 / 29

Pag. 6

pag.86

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei)


2. Data pretului (luna/an)
3. Durata de realizare contractata (nr. luni)
4. Data inceperii investitiei (luna/an)
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2011(mii lei)
7. Valoarea programata in anul 2012 (mii lei)
8. Valoare ramasa de finantat la 31.12.2012 (mii lei)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata (mii lei)


2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an)
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
4. Durata de realizare aprobata (numar luni)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate


2.1 Numarul si data Acordului MFP
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

1. Date geografice :
1.1 Judet / Sector
1.2 Municipiu / Oras / Comuna
1.3 Amplasament

76489

24
05/2017
05/2019

76489

24

76489

Aviz 17 / 01.01.2006

Sector 1
Bucuresti
Str.Intrarea Ministerului

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
TEATRUL NATIONAL DE OPERETA ION DACIAN, SALA OMNIA

A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

Tipul cheltuielii :

MINISTERUL CULTURII
COD OBIECTIV 144

Anexa nr. 3 / 27 / 29

Pag. 7

pag.87

A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

I
II
I
II

5000 TOTAL GENERAL

6701 CULTURA, RECREERE SI


RELIGIE
670165 TITLUL XI CHELTUIELI
AFERENTE PROGRAMELOR CU
FINANTARE RAMBURSABILA

I
II
I
II

6700 CULTURA, RECREERE SI


RELIGIE
BUGET DE STAT

I/II

Surse de finantare si costuri


de finantare

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

76.489
76.489
76.489
76.489

76.489
76.489
76.489
76.489

Cheltuieli
efectuate pana
la 31.12.2011

Total
Cheltuieli
preliminate
2012
4

Program
2013
5

Estimari
2014

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
TEATRUL NATIONAL DE OPERETA ION DACIAN, SALA OMNIA

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE


DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

Tipul cheltuielii :

MINISTERUL CULTURII
COD OBIECTIV 144

Estimari
2015
7

Estimari
2016
8

76.489
76.489
76.489
76.489

76.489
76.489
76.489
76.489

Estimari
anii ulteriori

Cod obiectiv
144
: - mii lei -

Anexa nr. 3 / 27 / 29

Pag. 8

pag.88

A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei)


2. Data pretului (luna/an)
3. Durata de realizare contractata (nr. luni)
4. Data inceperii investitiei (luna/an)
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2011(mii lei)
7. Valoarea programata in anul 2012 (mii lei)
8. Valoare ramasa de finantat la 31.12.2012 (mii lei)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata (mii lei)


2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an)
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
4. Durata de realizare aprobata (numar luni)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate


2.1 Numarul si data Acordului MFP
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

1. Date geografice :
1.1 Judet / Sector
1.2 Municipiu / Oras / Comuna
1.3 Amplasament

A. DATE GENERALE

Tipul cheltuielii :

28
05/2009
09/2015
26837
102079
204746

333662

AD=67354MP, AC=14445MP
28

333662

H.G. 1052 / 01.01.2008

Sector 1
Bucuresti
B-dul N. Balcescu nr.2

Anexa nr. 3 / 27 / 29
FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
TEATRUL NATIONAL BUCURESTI I. L. CARAGIALE STAB. SI SIGURANTA IN EXPLOATARE OPTIMIZAREA FUNCTIONALA

MINISTERUL CULTURII
COD OBIECTIV 146

Pag. 9

pag.89

A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

I
II
I
II

5000 TOTAL GENERAL

6701 CULTURA, RECREERE SI


RELIGIE
670165 TITLUL XI CHELTUIELI
AFERENTE PROGRAMELOR CU
FINANTARE RAMBURSABILA

I
II
I
II

6700 CULTURA, RECREERE SI


RELIGIE
BUGET DE STAT

I/II

Surse de finantare si costuri


de finantare

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

333.662
333.662
333.662
333.662
253.607
26.837
253.607
26.837

253.607
26.837
253.607
26.837

2
333.662
333.662
333.662
333.662

Cheltuieli
efectuate pana
la 31.12.2011

Total

100.000
100.000

102.079
102.079

100.000

102.079

5
100.000

Program
2013

102.079

Cheltuieli
preliminate
2012

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE


DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

Tipul cheltuielii :

80.055
85.543
80.055
85.543

80.055
85.543
80.055
85.543

Estimari
2014
7

19.203

19.203

19.203

19.203

Estimari
2015

Estimari
2016
8

Estimari
anii ulteriori

Cod obiectiv
146
: - mii lei -

Anexa nr. 3 / 27 / 29
FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
TEATRUL NATIONAL BUCURESTI I. L. CARAGIALE STAB. SI SIGURANTA IN EXPLOATARE OPTIMIZAREA FUNCTIONALA

MINISTERUL CULTURII
COD OBIECTIV 146

Pag. 10

pag.90

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Extindere zona sud Muzeul Satului Dimitrie Gusti

A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei)


2. Data pretului (luna/an)
3. Durata de realizare contractata (nr. luni)
4. Data inceperii investitiei (luna/an)
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2011(mii lei)
7. Valoarea programata in anul 2012 (mii lei)
8. Valoare ramasa de finantat la 31.12.2012 (mii lei)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata (mii lei)


2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an)
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
4. Durata de realizare aprobata (numar luni)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate


2.1 Numarul si data Acordului MFP
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

1. Date geografice :
1.1 Judet / Sector
1.2 Municipiu / Oras / Comuna
1.3 Amplasament

A. DATE GENERALE

Tipul cheltuielii :

MINISTERUL CULTURII
COD OBIECTIV 875

60
05/2011
12/2014
5097
2278
3884

11259

29820 MP
60

11259

Aviz 7 / 10.05.2010

Municipiul Bucuresti
Bucuresti
sector 1

Anexa nr. 3 / 27 / 29

Pag. 11

pag.91

A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

I
II
I
II

5000 TOTAL GENERAL

6701510101 Transferuri catre


institutii publice

6701 CULTURA, RECREERE SI


RELIGIE
67015101 Transferuri curente

I
II
I
II
I
II

6700 CULTURA, RECREERE SI


RELIGIE
BUGET DE STAT

I/II

Surse de finantare si costuri


de finantare

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

11.259
11.259
11.259
11.259
11.259
11.259

5.097
5.097
5.097
5.097
5.097
5.097

5.097
5.097
5.097
5.097

2
11.259
11.259
11.259
11.259

Cheltuieli
efectuate pana
la 31.12.2011

Total

2.278
2.278
2.278
2.278
2.278
2.278

2.278
2.278
2.278
2.278

Cheltuieli
preliminate
2012

Program
2013

500
500
500
500
500
500

500
500
500
500

3.384
3.384
3.384
3.384
3.384
3.384

3.384
3.384
3.384
3.384

Estimari
2014

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Extindere zona sud Muzeul Satului Dimitrie Gusti

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE


DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

Tipul cheltuielii :

MINISTERUL CULTURII
COD OBIECTIV 875

Estimari
2015
7

Estimari
2016
8

Estimari
anii ulteriori

Cod obiectiv
875
: - mii lei -

Anexa nr. 3 / 27 / 29

Pag. 12

pag.92

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei)


2. Data pretului (luna/an)
3. Durata de realizare contractata (nr. luni)
4. Data inceperii investitiei (luna/an)
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2011(mii lei)
7. Valoarea programata in anul 2012 (mii lei)
8. Valoare ramasa de finantat la 31.12.2012 (mii lei)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata (mii lei)


2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an)
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
4. Durata de realizare aprobata (numar luni)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate


2.1 Numarul si data Acordului MFP
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

1. Date geografice :
1.1 Judet / Sector
1.2 Municipiu / Oras / Comuna
1.3 Amplasament

23715
03/2012
24
09/2008
12/2014
12201
1180
10250

23715
03/2012
AD=3400 MP, AC=1110 MP

Aviz 16 / 26.03.2012

Sector 5
Bucuresti
Calea Ferentari, sector 5

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Centrul National de Cultura al Romilor

A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

Tipul cheltuielii :

MINISTERUL CULTURII
COD OBIECTIV 876

Anexa nr. 3 / 27 / 29

Pag. 13

pag.93

A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

I
II
I
II

5000 TOTAL GENERAL

6701510101 Transferuri catre


institutii publice

6701 CULTURA, RECREERE SI


RELIGIE
67015101 Transferuri curente

I
II
I
II
I
II

6700 CULTURA, RECREERE SI


RELIGIE
BUGET DE STAT

I/II

Surse de finantare si costuri


de finantare

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

23.631
23.631
23.631
23.631
23.631
23.631

12.201
12.201
12.201
12.201
12.201
12.201

12.201
12.201
12.201
12.201

2
23.631
23.631
23.631
23.631

Cheltuieli
efectuate pana
la 31.12.2011

Total

1.180
1.180
1.180
1.180
1.180
1.180

1.180
1.180
1.180
1.180

Cheltuieli
preliminate
2012

Program
2013

500
500
500
500
500
500

500
500
500
500

9.750
9.750
9.750
9.750
9.750
9.750

9.750
9.750
9.750
9.750

Estimari
2014

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Centrul National de Cultura al Romilor

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE


DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

Tipul cheltuielii :

MINISTERUL CULTURII
COD OBIECTIV 876

Estimari
2015
7

Estimari
2016
8

Estimari
anii ulteriori

Cod obiectiv
876
: - mii lei -

Anexa nr. 3 / 27 / 29

Pag. 14

pag.94

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei)


2. Data pretului (luna/an)
3. Durata de realizare contractata (nr. luni)
4. Data inceperii investitiei (luna/an)
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2011(mii lei)
7. Valoarea programata in anul 2012 (mii lei)
8. Valoare ramasa de finantat la 31.12.2012 (mii lei)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata (mii lei)


2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an)
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
4. Durata de realizare aprobata (numar luni)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate


2.1 Numarul si data Acordului MFP
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

1. Date geografice :
1.1 Judet / Sector
1.2 Municipiu / Oras / Comuna
1.3 Amplasament
Sector 3
BUCURESTI
Bd. Unirii nr. 22

48473
12/2011
7
12/2012
07/2013
11000
4000
33473

48473
12/2011
6382 AD mp
7

H.G. 1028 / 24.10.2012

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Teatrul National de Opereta "Ion Dacian"

A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

Tipul cheltuielii :

MINISTERUL CULTURII
COD OBIECTIV 1039

Anexa nr. 3 / 27 / 29

Pag. 15

pag.95

A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

I
II
I
II

5000 TOTAL GENERAL

6701510101 Transferuri catre


institutii publice

6701 CULTURA, RECREERE SI


RELIGIE
67015101 Transferuri curente

I
II
I
II
I
II

6700 CULTURA, RECREERE SI


RELIGIE
BUGET DE STAT

I/II

Surse de finantare si costuri


de finantare

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

48.473
48.473
48.473
48.473
48.473
48.473

11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000

11.000
11.000
11.000
11.000

2
48.473
48.473
48.473
48.473

Cheltuieli
efectuate pana
la 31.12.2011

Total

14.000
4.000
14.000
4.000
14.000
4.000

14.000
4.000
14.000
4.000

Cheltuieli
preliminate
2012
5

23.473
33.473
23.473
33.473
23.473
33.473

23.473
33.473
23.473
33.473

Program
2013

Estimari
2014

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Teatrul National de Opereta "Ion Dacian"

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE


DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

Tipul cheltuielii :

MINISTERUL CULTURII
COD OBIECTIV 1039

Estimari
2015
7

Estimari
2016
8

Estimari
anii ulteriori

Cod obiectiv
1039
: - mii lei -

Anexa nr. 3 / 27 / 29

Pag. 16

OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

Anexa nr.3/27 ORDA

CUPRINS

Nr.
formular

01

Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

02

Sume alocate de la bugetul de stat


Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si
alineate

pag.96

pag.97

6500

5001

6700

5000

01

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

70

71

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

20

70

71

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

10

20

70

71

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

01

10

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

CHELTUIELI CURENTE

01

___________________________

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

1.322

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1.322

2.722

2.798

76

76

1.400

1.322

2.722

2.798

76

76

1.400

2.722

CHELTUIELI CURENTE

2.798

76

76

01

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20
1.400

1.322

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

5.002

1.845

4.802

5.002

200

200

2.957

1.845

4.802

5.002

200

200

2.957

1.845

4.802

5.002

200

200

2.957

1.845

4.802

2015
Estimari

2014
Estimari

1.878

4.886

5.186

300

300

3.008

1.878

4.886

5.186

300

300

3.008

1.878

4.886

5.186

300

300

3.008

1.878

4.886

5.186

Pag.

2013

2.798

Anexa nr. 3 / 2701 / 01

Program

2.722

______________

TOTAL GENERAL

Denumire indicator

CHELTUIELI CURENTE

neat

SINTEZA
fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
pe anii 2013 - 2016

01

tol capi- ra- pa / titol graf Titlu col

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-

OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

1.915

4.987

5.287

300

300

3.072

1.915

4.987

5.287

300

300

3.072

1.915

4.987

5.287

300

300

3.072

1.915

4.987

5.287

Estimari

2016

1 -mii lei-

pag.98

6701

A
1.400

2.722
1.322
1.400
76
76

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

01

10

20

70

71

76
2.798

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

76

CHELTUIELI DE CAPITAL

2014
Estimari

2013
Program

70

Denumire indicator

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

neat

20

tol capi- ra- pa / titol graf Titlu col

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-

200

200

2.957

1.845

4.802

5.002

200

200

2.957

300

300

3.008

1.878

4.886

5.186

300

300

3.008

Pag.

Estimari

2015

Anexa nr. 3 / 2701 / 01

300

300

3.072

1.915

4.987

5.287

300

300

3.072

Estimari

2016

2 -mii lei-

pag.99

5001

20

01

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Piese de schimb

03

04

06

52

49

Furnituri de birou

01

1.400

54

1.261

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

indemnizatii

Contributii pentru concedii si

accidente de munca si boli profesionale

Contributii de asigurari pentru

215

285

12

Bunuri si servicii

06

04

Contributii de asigurari sociale de

03

sanatate

Contributii de asigurari de somaj

stat

Contributii de asigurari sociale de

02

01

Indemnizatii de delegare

Contributii

13

1.025

1.037

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

1.322

01

2.722

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

5.002

2.957

1.845

4.802

2015
Estimari

2014
Estimari

3.008

1.878

4.886

5.186

Pag.

2013

2.798

Anexa nr. 3 / 2701 / 02

Program

CHELTUIELI CURENTE

___________________________

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

Denumire indicator

10

neat

(sumele alocate din bugetul de stat)

01

01

tol capi- ra- pa / titol graf Titlu col

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-

BUGETUL

pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate dupa caz


pe anii 2013 - 2016

OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

3.072

1.915

4.987

5.287

Estimari

2016

1 -mii lei-

pag.100

6500

01

40

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

CHELTUIELI DE CAPITAL

10

20

70

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

Alte active fixe

active corporale

Mobilier, aparatura birotica si alte

01

30

03

Active fixe

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

01

71

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

30

CHELTUIELI DE CAPITAL

Chirii

04

70

Protocol si reprezentare

Alte cheltuieli

30

02

Pregatire profesionala

13

76

1.400

1.322

2.722

2.798

22

54

76

76

76

35

40

11

Consultanta si expertiza

12

34

Carti, publicatii si materiale

Deplasari in strainatate

02

39

73

Deplasari interne, detasari, transferari

10

10

341

765

Deplasari, detasari, transferari

2014
Estimari

2013
Program

Alte obiecte de inventar

Bunuri de natura obiectelor de inventar

intretinere si functionare

Alte bunuri si servicii pentru

caracter functional

Materiale si prestari de servicii cu

internet

Posta, telecomunicatii, radio, tv,

Denumire indicator

01

30

30

09

08

neat

documentare

11

06

05

tol capi- ra- pa / titol graf Titlu col

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-

200

2.957

1.845

4.802

5.002

200

200

300

3.008

1.878

4.886

5.186

300

300

Pag.

Estimari

2015

Anexa nr. 3 / 2701 / 02

300

300

300

3.072

1.915

4.987

5.287

Estimari

2016

2 -mii lei-

pag.101

6701

20

05

01

03

Piese de schimb

Posta, telecomunicatii, radio, tv,

06

08

30

Bunuri de natura obiectelor de inventar

intretinere si functionare

Alte bunuri si servicii pentru

caracter functional

Materiale si prestari de servicii cu

internet

Apa, canal si salubritate

04

09

Incalzit, iluminat si forta motrica

03

10

341

765

40

52

49

Furnituri de birou

01

1.400

1.261

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

indemnizatii

Contributii pentru concedii si

accidente de munca si boli profesionale

Contributii de asigurari pentru

54

215

285

12

1.025

1.037

Bunuri si servicii

06

04

Contributii de asigurari sociale de

03

sanatate

Contributii de asigurari de somaj

stat

Contributii de asigurari sociale de

02

01

Indemnizatii de delegare

13

Contributii

Salarii de baza

01

Cheltuieli salariale in bani

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL


1.322

2.722

CHELTUIELI CURENTE

01

76

10

2014
Estimari

2013
Program

01

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

Denumire indicator

2.798

neat

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

71

tol capi- ra- pa / titol graf Titlu col

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-

2.957

1.845

4.802

5.002

200

3.008

1.878

4.886

5.186

300

Pag.

Estimari

2015

Anexa nr. 3 / 2701 / 02

4
300

3.072

1.915

4.987

5.287

Estimari

2016

3 -mii lei-

pag.102

6701

50

Deplasari in strainatate

10

30

03

recreerii si religiei

Alte servicii in domeniile culturii,

Alte active fixe

active corporale

Mobilier, aparatura birotica si alte

Active fixe

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

01

76

2.798

22

54

76

76

35

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

30

CHELTUIELI DE CAPITAL

Chirii

04

70

Protocol si reprezentare

40

02

11

Alte cheltuieli

30

Pregatire profesionala

34

39

73

Consultanta si expertiza

2014
Estimari

2013
Program

13

documentare

Carti, publicatii si materiale

Deplasari interne, detasari, transferari

02

Deplasari, detasari, transferari

Alte obiecte de inventar

Denumire indicator

01

30

neat

12

11

06

tol capi- ra- pa / titol graf Titlu col

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-

5.002

200

200

5.186

300

300

Pag.

Estimari

2015

Anexa nr. 3 / 2701 / 02

300

300

5.287

Estimari

2016

4 -mii lei-