Sunteți pe pagina 1din 79

{

ililillLlt]ilil
I

tsBN 978-973.9395-744

SCHNEIDER
GHEORGHEdDALBERT

MATEMATICA
PROBLEME
EXERCITII$l
PentruclasaI

EDITURA}TYPERIONCRAIOVA

PREFATA

Intemet : http ://editurahlperion.ro


Comenzipentruci4i1e editurii noasbesepot
face la umetoareaadresi de e-mail:
cor1tact@cditurahruq,iaqro
sauediturah]?edon@yahoo.de
saula tel./ fax0251-531133
saula tel.l fa-x.035l'405696
saula tel.0351-0771514387
saula telefon0744628656

Cop)"ight O Editura Ht?erion

Descrirea CIP a Bibliotecii Nalionale a Romeniei


SCIINEIDER, GHEORGHE-ADALBERT
Matematici: exercitii gi probleme pentru clasaI /
Gheorghe-AdalbertSchneider,- Craiova:Hypedon.
2DO9
rsBN 978-973-9395-74-8
5l( 0 7 5 . 3X30 ? 6

Lucrarea de fali a fost elaborati in conformitate cu


programa gcolaxi actual4 cu scopul de a veni in sprijinul
elevilor de clasa I, parinlilor care doresc si-ti ajute copiii,
precumqi lw"ititorilor.
Prin concepereaexerciliilor qi problemelor este stimulati
gandirea gi crcativitatea elelllui qi ajutatd dezvoltarea
imaginafiei $i a spiitului de observafieal acestuia.
Lucrarea are o deositatemare de probleme qi exerci{ii,
prezentate sistematizat pe tipud de probleme, grupate mai
multe sub acelaSienunf.Acolo unde a fost posibit, s-a realizat
o acoperirc cet mai completi a capitolglol tatate, dendu-se
posibilitatea elevului, ca prin repet(ie qi evaluare sd
aprofundeze principalele tehnici legate de problemele din
capitoleleabordate.
ln prirna parte a luqdrii sunt prezentate etrurturile
problemelor, grupatein 11 capitole, referindu-seprinhe altele
la numerenaturalede la 0la 10, de la 10 la 30 si de la 30 la
100. adunareaqi scddercanumerelorin concentrul0-10, ir
concentele 0-30 9i 0-100 ftuA trecerc peste ordin, la figuri
geometrice, mdsuriri cu unit{i nestandard $i mdsumrea
timp9lui.
In partea a doua a lucrdrii sunt date rezolveri ale
exerciliilor 6i problemelormai dificile.
Fiecare capitol abordat se iacheie cu cateva teste de
evaluarc,careajuti ele.v.ulsa aprofundgzecrmo$tinleleinsu$ite,
si-qi dezvolte imaginatia" galdirea qi creativitatea, $i ajuti
invi.titord sA stabileascAgadul de insu$ire de cdtre elev a
cunottinlelor din a!e[ capitol.
probleme cu nivel mai ridicat de dificultate,
Prin anlr11lite
luclarea, se adrgseazi.qi elevilor care se pregdtescpentru
concursurilede matematicd,iar prin unele probleme ce pot fi
selectatedin fiecare capitol, luc.atea este foarte utila pentru
cercurile
deelevi.
Autorul

1. F.I,EMENTEPREGATITOAREPENTRU
I]YTELEGEREA UNOR CONCEPTE

MATtrMATICE
precwn
t. in desenulde mai jos apar liguri geornetrice
pAhaLcerc,dreptlrnghi.

Complctcazd:
a) in mijloc este
cerculuieste
b) la stenga

la &eaptacerculuieste
d) la dreaptapdtatului este

la stenga&eptunghiuluieste
2. In desenulde mai jos apar figuri geometdceprecum

tdungbi,pduat,&ephrnghi,cerc.

Completafi:
a) primafiguld geometicbeste
b) ultima figuri geometrioi este
c) la &eaptatriunghiului este
patatului este
d) la dreapta

la $angacercului gste
este
la stdngadreptunghiului
la dreaptadreptunghiuluieste

p:itratuluieste
h) la stanga
\) in mijloc sunt

3. in desenulde mai jos apar igud geometriceplecum


tdunghi,patlal cerc.

7. Recunoa$tefigurile din stAnga9i din dreaptacercului ti


le coloreazi prima cu albastruti a douaau galben:

Completeaze:

8. a) Coloreazacu ro!u, galben,albastrusi verdepatatele


jos, de la cel mic sprecel mare:
mai
de

a) in miiloc este
b) deasuprapdtratuluieste
c) dedesubtulpAtratuluieste

b) Deseneazdpdtratelede mai sus in altd ordine gi coloreazd


ca mai sus,pastrAndcorespondenla
mirime-culoaxe.

4. Deseneazilriunghiurile de mai jos, in ordine de la cel


mic la cel maregi apoi de la cel mare la cel mic:

9, Recunoatte figurile geometuicedin interior gi le


coloreazi cu culori diferite:

5. Deseneazd&eptunghiudle de mai jos, in ordine de la


cel mic la cel male qi apoi de la cel mare la cal mic. ColoreazE
figura ceamai micd cu roqu pi figum ceamai maxecu galben,
iar fieudle din miiloc cu albastnr:

10, RecunoatG figurile geometnce din inlerior qi le


coloreazecu culori difedte:

A/7\

/n\

/-\

6. Recunoa$t9
figura din mijloc

u'x'*'

(l__\/
\_-/

11. Coloreazdcu aceeaqiculoarefigud1edin interior:

t-t mt
tl

(r )

e cu rctu, galben51 albashu:


12. Colore zd steguletel

tr tr

rr

Fl

16. Coloreazi cu roqu bilele situate deasupraliniei gi cu


verdebilele sihratesublinie:

coo oo f.

13. Coloreaztrsuprafelele din interiorul <kepnrnghiului


astfelincAt doui suprafetealdturatesAaib6 culori diferite:

o
o
17. Colorezi cu galbenbilele situatein stdngaliniei 9i cu
albastrubilele situatein drcaptaliniei:

r-\
\_-/

(ro

.,.

14. Coloreazi suprafeJeledin interioml fiecnrei figuri


astfelincAt doui suprafetealdturatest aibi culori diferite:

a) \-/

o
oo o"

18. Grupeazdfigurile aseninEtoareqi apoi coloreazi cu


acieati cnloaretoate figurile dintr-o grupd:

a"^ (( c?ooAoo ( ",qL


\
\- /
"(bY
-), i,arf 6i
\ o ("V
\Yy'

oool%

15. Coloreazi cu aceea'iculoarefrgurile asemdnaloare:

O o E AU

19, Selecteazidin figurile de nai jos pe aceleacare au


aceeati forrni qi le ageaznpe aceeagilinie a tabelului de mai
jos. Coloreazdapoi figurile de pe aceeagicoloanda tabelului cu
aceaticuloa{e:

#_A @:A
, / -\

t ())

\:/

11

bA?

v 1=F

t_/.\_l

r)

r-)

r)

a& a a & &

c)

21, Numette mulgmea dln stenga ti apoi deseaeazi in


dreaptao mrdlme cu acelaginumtrrde elemente:

/o
o
o c

20. Numegtefiecaremdlime in pane:

\C
b)

A
A

@@@ g
20. Numegtefiecaremulfime irr parte:

vA<

a)

b)

@ @ @
@&@

@
10

ry /

22. incercuiesteeleme[telecaxenu fac partedil mullime:


a)

2. NUMERENATURALDDE LAO LA 10
Numirul si cifra 1

# #-t## As#
++++j ? t +
b)

c)

@w@w@wffi
o mutlimedetriunghiuri9iunadecercuri:
23. Forrneazd

1. ComDleteaztdupamodel:

@ .) . ) e )
VVVV

ccco

2. Continutrginrl:

. lCt Q r. . . ...

24, Formeazdo mu4ime de triughiwi, una de

O t fl

S:1ffl#"l#"xi"cercuri.licoloreazdneaarcelemental
") o
25. Observi regulaqi continui:

....
. ro 0o0o
u),-. -[ 0 a [ 0 a

oC 'IQ r

O AO A CAAAC

C A TC A A

t tr

Ol t I

T] T]

'
t I

r Q .....

3. Colorcaz[ pdtratelecareconlin cifia l:

ffi

(D

d-o
t2

orO,AtC
e r r E Q r . .....

4. Descompune:

o C O #n C
o [ 0CuOD

"'

Nuudrul gi cifra 2

Numirul 9i cifra 3

1. Completeazedupdmodel:

6Sa
>/\

1. Cornpleteazddupi model:

g'

^.ffi

\ur

2. Descompune:

6)

(ft

2. Completeazivecidi:

ffi

Q:

O,O

O'O

3. Coloreazdpihatele careconlin cifta 2:

3. Completeazinumirul de elementeal mullimii:

4. Sesizeazdfi continui gupele:


a)012
$ 12
0 ..-......

b) 1 2 O

r2 0

r .......

cyr I z

r[z

r ........

5, Fomeazi gnrpede catedoudstelule:

J,

A
=,^7' _A_ _I_ =A_ -

6. Completeaza:

@@
d

l4

i,{ h.\ /^\ /^\ /..\ x x x

(*#)(6 )
YY
oo
d

&
I
4. Completeazi:

lJ"
1=(
\,-.
(,

,...
^

1=(
\
'

\-./

\-/

\f...

5. Completeazacu cifta potrivitd:

arorQ.r

b)r2Oo c)rOlo
15

aroQz:

Numirul 9i cifra 4

6. Complel,eazA:
a) 0 12 3 { 0

v1t z t r Q o t z
c) o 1 ,n 3 4 o 1

1. Completeazi dupi model:

/o'
oo
\o ./

prupeseparate
cu figurileasemenitoare:
7. Formeaza

eo

e &

t* @ o

,r
#\l/ wV w(
8. Adauedbaloane:

2. Complteazdvecioii:

Q+ O,O

C'O

O'C

3. Adaugdcorespunzdtorfigrui ln drcptunghiastfel incAt


sAobfi num&o1din aaseti:

[61

.{-

I I l ! I tt---rI't

L_____r_ r

(?

Completeazi:

4 :(

D.. 4:( D.

4=

p-

\ 3. . . \f....

. \f..

5. Completeazicu ciila potrivig:

a ) orC 34

b)4 02
16

1o a )43010

t.l
tJt

I?I
L_:l

N umirul pi cifra 5

L----__--r

oo

6t
t:,J

l tt

wI
,1i\

1. ComDleteaz5:

/ 01
/-

s\

\-t
l_l

)
/-

5\

\ml
L:l

trtr

5\

EE

r;lf-l

FF

s\

5\

Y-r
t _l

5\

[n
L-1

2. Ordoneazaclescitor gi apoi descrescitornumerele:


b\ 3,0,5,2,1,4
a) 4,l,0,5,3,2
Compad rezultateleobdnutela a) $i b).
cu cifrelePorivite:
3, Complelcaza

a o rQ:+

b)5402i C

Q
l7

4. Completeazi:
a) o 2 4 0 2 4 0 ......
5. Completeazi:

11.... .)...

/v

\r1
\,

J
.

n .

n..

/v

).-a

2, Descompture:-

b ) 1 3 5 1 3 s I ......

\rl
V..

\rl
n--/...

)-

V-)
\-/....

6. Completeazi succesiunile:

c I jmpareoui mici sauegalecu6 Tfn


4. CompleteazA
vecinii:

b )135C0241.. . . . .

I, !

[rI

c) 1 2 4 t c 0 s t2......

fol

I l )l

5, Descompunepe 6 folosind numercegale:

rb r-&l rrffihl

?. Completeaza
cificlecareauca recinipe:

3I5

numerele:
J. Scriein ordinecrescartoare
a) mai mici sauegalecu 6 :
b) pare mai mici sauegalecu 6

a )012Q 3450.. . . . -

oI,

) _]TNTITN

/ \,t

/v

,F r frrrl

rfl 3 tn o

8. Formeazi grupede cdte 5 bile:

&

1;1-

-_o_@a'-.

53 \,

$*vGO

T
n

Nurrtuefi scriece&gupesunt fl
Numirul qi cifra 6

1 1 ... . .

o= ("
1. Deseneazi 6 triunghiuri, 6 pdtrate9i 6 &eptunghiuxi.

Vr
\_/

18

11. . . .
e=(-

K) -19

r). . .
6=("

\f...

8. Fonneazagrupede cete6 stelufe:

=^-*

l;J-**

^ *

,. *

T(

.n
>-<
* 'trt
7r- t*lr 7K

-'*

Numdrdgi scriecdteg*p"

"unt

descrcscator

xn

3. Ordoueazd cresc[tor $i apor descrescitor numerele


imparemai mici saugalecu 7.
4, Ordoneazicrescetor9i apoi descrescitor numereleparc
mai mici deoat7.

fl

Numirul $i cifra 7

5. Compleleaze:
a) toatenurne.elemai mari decat2 $i mai mici decAl7

1. Coloreazi:
a1,b2, c3,d4, e5,f6, g7
a) cu roqucasetele
a2,b3,c4,d5,e6,f7,e7
b) cu galbencasetele
c) cuverdecasetelec7,d2, e3, f4, 95,d7, c7
d) cu mov caseteled 1, A" B, 94,e7, b7, 96
a6,b5, c5,d3, el, fl, 91
e) cu portocaliucasetele
f) cu maro casetelea4, b4, c2, bl, a3,b6, f2

b) toatenumerelemai mari dec6l1 gi mai mici sauegalecu 7


c) toatetrumereleparemai mari decdt 1 9i mai mici decAt7

n-n

6. CompleteMacu cifiele potrivite:

b
c
d
e

a) 0

121 l4 L lo[__]

b)

rf-]fl
L I L,J

tr---t
c) I ,. LI
L] T--

1
g

Numdxati scriecatecaseteau ldmasnecolorate

numercle:
2. OrdoneazA
crescitor$ apoidescrescdtor
4,1,7,0,6,5,3,2
gi completeazi:

7. Completeazesuccesir.mile:

a ) 0 1 2 I3 4 5 670......

b) 1357c0246t......

.)r2 A :+ 0 s0O712......

clescator
d,f i 4 7 I 4 7 |

20

......
2l

o 5[ 5

Numirul qi cifr& 8

")

818

0 6I7

l. Descompunep e 8 folosindnunere pde:

45" Taietoatendmerele
carenu suotvecinipentru7:

lr r r

46. lncercule$rcvectnll rul /:

Tn
' : E nnT T

4 ,5 ,2 ,8 ,1 ,3 ,0 ,6 .
2 ,4 ,0 ,6 ,5 ,8 ,31, .

2. Descompunepe 8 folosindnumereimpare:

47. Scrieln o(dinecel mai mic numdrpar de o cifri ii cel

,, IrI

maimarenumdrpardeo cifia: f-l ,f-l

\]TI

numdml
mai
m*", 8,E,E,tr,tr
culoare

8 =(

48. Cololazdcu o culoarenumirul mai mic ti cu altd


49. Descompunefolosind numereegale:

3. Ordoneazecrescitor $i apoi desqescdtor unerele:


4 ,8 ,7 ,0 ,6 ,5 ,3 ,2
qi conpleteazd:
qescAtor
descrescdlor

Numirul qi cifra 9

4. Ordoneazi crescator ti apoi descrescatornumercle


imparemai mici decat8.

Scrienumerele
parecuprinseinhe I :i q'

5. Ordoneazicrpscdtor$i apoi descrescitornumerelepare


mai mici sauegalecu 8.
6. Completeazdcu cifra potrivitd:

d o2 [6n

b ) 1 f5 I

7. Completeazd:
a) 02 4 6 8 0 ......

b ) 1 3 s 7 l ......

4, Scrienurnerelemai mari decdt3 qi mai mici sauegale

8. Compard:
a)

fL!--ls

3. Scrie numerele mai mari sau egale cu 2 fi mai mici


decAt9.

c;tf

ur z [ s
1''

c$ 9.

'ra

14. Numaxddin 3 in 3 inceo6ndcu:

5. Scrienumerelemai mari sauegalecu 3 li mai mici sau


egalecu g.

f'TTl
PTN

6. Taie toatenumerelecarenu $mt vecini pentru 8:


4 ,5 ,2 ,9 ,1 ,3 ,1 ,0 ,6 .
/. lncercure$te
vecrmllut 6
9 ,2 ,4 ,7 ,6 ,5 ,8 ,3 ,t.

15. Coloreazanum5rulcaresepotoive$temullimii:

8. Scriein ordine cel mai mic numdrimpar de o ciftd qi

celmaimarenurnarimlardeo cifit,!

. I

9. ColoreMdcu o culoarenumirul mai mic $i cu alti

tr,tr,tr,tr,tr
tr,trtrtrtr

culoarenunfurl mai inare:

15. Completeaza
din 2 in 2:

@c o o o

10, Coloreaz
6 cu culori diGrite numereleimpare:

oocoo

11. Descompune:

,= F t r t r nt r

16. Descornpune
folosiodnumainumereimparediferite.

fitrnln

/ Da I I t rI

' ( f t trrtrtrr

12. Descompunefolosind numereegale:

?
db
13. Numdrddin 2 in 2 lncepandcu:

I rnnr r

17. NumdrdFi completeazd:


a)
b)

2
c)

ooooooo

d) .."

24

n
n
n
n

25

Teste de evalua!'e
Testul 1

Numtrrul10
1. Descompruefolosind numai numereimparediferite:
10
10
l0
t0

r-tr ftr

-^- -^tr

2. Scrievecinii numerelor:

qescdtort 7,2, 1, 5, 9, 4
Ordoneazd

T,NNTTN
pe4:
2. Dscompune

T--l

a) folosindcifreegal. o

t <7{)

-_il

3. Completeazidin 2 in 2:

nn 4 4F
b)rorosindci-fredife

ri
a)
a) a) r.-)
\:/
\ _/ \ -./ \_-/ \-/

--ITTT

eccco

4. Descompunepe l0 folosind doudnumereegale.

b ) " .." " .

5. Descompunefolosind numainumereparediferite:
l0
l0
10
10

c )" . . . " ".

r^tr

-^- --h --L


n
a)..".

b ) . " . . ."

c) ""o

d)...

26

3, NumirA ti completeazd:
a ). " . "

6. Nundri ti completeaza:

tr

4. Completeazd:

fn

I;.1

f;l

l.t
t.t

l '1
t.1

t'l
| I

t . t t . . ttl
t'tt'tt'l

++?

t|tt
tl tl
oo

ooc
5. Continuiqirul:
1 2 . I I . 1 4 . ...
11

Testul3

TESTUL 2
1. Completeazammerele carelipsesc:

a)

b)

tr t r T t r [
EI t r t r t r T

2. Descompunefolosind numere:

2. Deseneazio mullime cu mai mult de 5 elementegi mai


tuiin de 7 elemente.
3. Descompunefolosind numereegale:

.<4\

b) egale

L,) (-)
3. Continui succesiunea:

4 2 5 3 6 .- ....
b)0 4t526......
c ) l 5 2 6 3 7 ......

pe axi:
oumerele
4. Completeaza
0123

4. Continui ;irul:

b)0

a1impare:

a )l

O
A
a)13

1. Subliniazi cu o tinie numdrulmai mic, qi cu doud linii


lumdrul cel mai maredin pirul de numere:
b ) 4 ,8 ,2 ,5 ,O,' 1 ,3
a) 3.9. 1.5, 6,8. 2

I,,f

"'

[of]

5. CompleteazemdFmea:

5. Numala $i completeazE:

LI

....[

.......f

.........r

6. Deseneazimullimea:

Q9QQ9

Testul4
1. Sublioiazi cu o linie numerelepare,!i cu dounInii
numereleimpare din qirul de numere:
b) 4,8,2,s , 0 , 7 , 3 , 1
a) 3,9 , l , 5 , 5 , 8 , 2, 0

3. ADT]NAREASI SCADEREAT\TJMERELOR
NATURALE iN CONCENTRULO-10
Adun&reati scidereacu I

foloqigd:
2- Descompune
^)

1. Calculeaza:
2+ 1=

b) egale

a.; numerediferire

j) 1- i=

b) 4+1=
e) 5+l =
h) 6- l =

c ) 6+i =

k) s -1=

l ) 9- 1=

D 7 +l =
i ) 10-l =

numerelemai mari cu 1 decal 5, 2,8,6' l, 3


2. Gdseqte
qi le scriein cdsu,telede mai jos:

3. Continui succesiunea:
| 2 3 2 3 4 3 4 5 ......
b) | 3 5 2 4 6 3 5 7 .....
0 2 4 2 4 6 4 6 8 ... .

1i
3. Gisegtenumerelemai mici cu 1 decAt:7 0 ,3 ,7 ,5 ,r ,4
le scriein cdsulelede maijos:

4. Completeazddin 2 in 2 numerelepe axr:

iti t it l t r r '

r-i-r-i--ri-tt-m*
4. Scrietoaleposibilitdtile de compunereale munerelor:
c)7

b)5

d )4

e) 6

Completeazinumerelecarelipsesc:

" r [,!, [ ,

u r f ,[ ,[,

t" to

z ,r

a r, :, !, [. e

a .r z.[.[,

t.ro

a r ,2 ,! , [ , s

a i r.[.[.

+.[

30

de numerenatuale cu sol:
4. Seconsideri succesiunea
0,2,4,6,8.
Fiecarenumtu al succesitmiiseaduni cu 1 gi sefonneazl o
noui succesiuneScrie noua succesiuneqi precizeazi ce fel de numere
nafuraleconline nouasuccesirme.
de mrmerenatu.alelArd so!:
5. Seconsided succesirurea
1,3,5,'7,9.
o
Fiecaxenumir al succesiuniiseadunecu I ti seforrneaza
noud succesiune.
Scde noua succesiune$i precizeazi ce fel de nunere
nafuraLeconline nouasuccesiule.

3l

u
u

c) 4-l =2+1
6. Completeazdin cisqi veainul mai marecu l:

3f l

5[

6[

8J

7. Completeazdin cdsuti vecinul mai mic cu I :

[r---r
l:

Vt

f-tq
L____.1

flq

8. ('ompleteazain ciisuga
din sringavecinulmar'mic cu
I t; in casuta
din &ecptavecinuJ
maimarecu l:
LIJ

LJ

luI

f'[

e) 5-1=3+1

h) 9-1=9+1

a) [+3=+

b) 4+ I=5

ay: f =:

";[

c )+ + r= :f-l

a[*r=:-[

d)5 -r=2
[

e;z - r = oI

") [ + z =

g)l+ t=r I

q: - r = z f ]

O + _ r= z I
i) a + r= z f

j ) l -t -, ) I I

kr a * r_qL_l I
-.1

rr r _r - _z I

g) 4 + t = 4 , 6 , 8

fl

-r=o

cyr+f-l =ro
fl s-I=7

13. Compieteazd:

b)z + r = e[

b ) 5 -1 =3 ,4 ,5

f
T

12. Completeazd:

a) : +r=+fl

a) 3+l = 4,5,6
c) 6- l =3,5,7
e ) 6 +l = ' 7 , 8 , 9

0 5+1=8-l

g ) l- 1 = 0 + 0

9. Completeazdio cdsuli A, dacdrezultatulesteadevdrat


F
li dac5rezultatulestefals:

10. Taie rczultatelegefite:

d) 6 1=4+1

+- [

d)6- I= 4+ E
I t-[ = o+ f

14. Completeazd:

*f]

ayz+[
c; !

*r+[

e1[

+[

=4

t) ++[

=:

a , lf ] + s + [

+ z=+

0 [

=o

n[

=r

+[] +t=ro

d ) 8 +l =5 ,7 ,9
0 1 -l =3 ,0 ,1
h ) 9 -l = 4 ,5 ,6.

15. CompleleazA:

*I

a)z+[

lI. Completeazdin cisuli A, daci egalitateaesteadevdmtd


tr
ti dacdegalitateaestefalsA:

"; [

+r+[

a) l+r=a I
f]

"t [

*[

b)r r r = e -r fl

=4
=:
*z = +

u )n +[ * E =6
a ; [ +s+f =z
") [

+[

+z =+

16. Taie rezultatulgrc$it:

20. Conpleteazi:

T;I

trar

L___.1

=f l *'=l
I

1
-

ft,_fl
L l -r-

+
L__J

21. Completezd:

_
- Lft t
ln c5suleulul din semnele,.+ " sau,,17, Completeazi
astfel incat rezultatulsdfie adevirat:

ar ! r I r = r

b)2

a s[

r[

r=r

d)l

r[

:[

r=s

01

g;s[

r[

r=r

h)1

";

, ir! ;[r=e

i )l

T l
l T

n n
n T
il

18. Gasettenumard a astlel incat:


a) 5+ 1 + a = 7
b ) 3 -1 +4 =3
2+1
a
=
2
e ) 6 -l -a =4
d)
19. Completeazi:
I l+ l I -

+
1

= f *'=fl

t_a

7 + l+ a - 9
10-1-a=8

=[*'= f]
I

l=4

- , , _ fL-- l- t

1
I

=I -'=[
22. Macla are 3 mere. Ea primette de la sora ei Cristina
ino, un mfu. Cetemereafe acumMaria?
23. intr-o uma surt l0 bile. Un copil scoatedin umb o
bild. Catebile ramanln urn6?
24. intr-un micobuz sunt 9 pasageri. I-a prima stalie
coboad un pasaget.CAtipasagedrdmAnln microbuz?
25. Un elev din clasaa 7-a a luat la oru de matematicenota
8, Colegul lui de bancAa lual la aceea$iord de matematicdo
nolil cu 1 mai mare.Ce rlote a luat colegulla matematicd?
26. Mirela are 10 tei. Ea cumpira de la chioqcun ziar pe
care di I leu. Cdnd ajungeacasaea pdmelte de la mamasa 1
leu. Cai lei afe acumMirela?
27. intr-un aulobqz sunt 9 persoane.La prima stalie
coboad o persoandgi wcd o alti pe$oani. Catepersoanestmt
acumin autobuz?

35

6. Compleieaza:

Adunara ri sciderea cu 2

a)
d)
g
i)

1. Calculeaz5;
2+2 =
3+2 =
4-2 =
3- 2 =

b) 4+2=

c) 6+2 =

t 7+2=
1)r0,2 =

a)

[+::s

ti ++ [=e

c,)s+fl=ro

d)

+,J:t

"yf -r=r

0 6-I

7. Completeazil

t) 9-2=

2. Completeazdin st6lga numelelemai mici cu 2 ti in


dreaotanumerelemai mari cu 2:
7

de numerenatuale:
3. Seconsider6succesiunea
2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 .
Fiecarenundr al succesiuniise adunacu 2 6i seformeazi o
noudsuccesiune.
Din frecarenumdral sucoesiuniisescade2 qi selbrmeazd
o noui succesiune,
Scrieli fiecaredin succesiunilede numerefomate.

a;[+r=s-[
") [o:=

o- [

u; t-[

=a +[

a yr-[

=:+f]

in cdsuleunul din semnele,, + " sau,, - "


8. CompleteazA
astfelircAt rezultatul safie adevi&t:

aI zI r= r
aI zI r= :
+[u I r=s
a[ zf] r=z

3. Taie Fzultatele gregite:

y'6
y'4
y' 6
8
7_
2=
7
8+2=
4 + 2= < }
<_)l10
>
< | )l 5
r8

=4

r)

eflz[

r= o

b) 3I z l]r=z
d) 3

03

h)e

T i =8
T l

i)1

1-1n

9. Calculeazd
$i apoicompleteazd:

4. Taierezultalelegre$ite:
b) 2+2= 4, 6 . 8
a) 5+2 = 6 , 1 ,8
d) 9 -2= 6,7 , 8
c) 1-2= 4 , 5 ,7
e) 8+2 = 6 , 8 , 1 0
0

a) 2+ a r + 2- t=l *l

b) l 0-2+l z+l = !

c) 3+2-1+2-l=f-l

d)

5. Completeazi:

numixula astfelincdt:
10. Gdsa$te
b) 4-l+a=5
a) 3 + 2 + a = 7
e) 6-2-a=2
d) 2 + 2 - a = 2

r,:,fl,t,f

0,2,I,6,I,10
36

8- 2+l - 2- l =

c) 6 + 1 + a - - 9

10-2 a=6

Adunarea gi sc{derea cu 3

11. Calculeaza$ pune apoi in cisu{d unul din semnele

a 't 3+ 2-1J

2+2

b)7+ 2-r I

o*z
+,2

c) 7- 2 + r I

s*z

d)s-2+r lf

e t s + z+ tf]

e+z

, 4-2+r V s+2

19. Completeazi:

@ = n+
2

T--l

a_ T--l

L__l-'- LJ

numerelemai mari cu 3 decSl5,7, Z,4,1,6.


1. Calculeazd
2, Calculeazinumerelemai mici cu 3 decAL4,7,9,3, 5,8'
3. Taie rezultatelegetite:
b) 2+3= 5, 6, 8
a) 4+ 3= 6.' 1,8
d) 9- 3= 6,7,8
c) 7- 3= 4,5, 1
e) 1+ 3= 4, 6, 8
D 4- 3= 2, l , 5
4. Completeazdtabelele:

2
+

= fl_.,=fl

20. Ioanaare 5 caietede matematicA,iax $atele ei Mircea


arc 2 caie1d,
de matematici Cate caiet de matematici au cei
.l^; +cfi a--.-.'-a?

b
3

9
5

3
3

a+ b

2 3
3 3
7 3
3 6

a- b

5. Completatitabelele:

21. $tefan are 8 lei, iar sora lui Mirela are cu 2 lei mai
mdt. Cafi lei arc Mida?
22. Ion 9i Marin au lmpleund9lei, iar Ion arc 2lei. Cef
lei are Marin?
23. Monica are 7 ani. CaUani va aveaMonica peste2 ani
gi cati ard a avut Monica acum2 ani?
24. lntr-un aoleibuz sunt 10 persoane.La pdma statie
coboard2 persoane,la a doua stalie coboafdo persoani"iar la
urmitoarea stafie coboari il1cd2 persoane.Cate pe$oanesunt
acumln holeibuz?
25. Afl6 sumavecinilor lui 3.

38

2
3

4
3

b
3
1
3
3

a
4

7
6

6
3

c
3
3
3

c
4

a+b+c

a+b- c

9. Calculeazdsi apoi completeaza:

a) 6+3-l-2+:= fl

b) 10-3+1-3+2=fl

c) 3 + 2 - 1 + 3 - l= [-l

d) 8-3+l -2-3=

10. Gdse$tenumdrul a astfeliocdt:


c ) a+a+o=9
b) a+a+a=3
e) a+a= 6

39

11. Completeaz,h cisule unul din semllele,, + "


astfel incat rczultatul sd fie adevixat:

a :I zI r=o

ur s[r

"r .l! zI

r=z

a 1+ !r

d 3f

t=o

o +!

et+I:I

t=u

qs[:

il o [ : [

r= r

:rzI3

2I

Ir=r

T
r T
l
I

12. Calculeazd9i pune apoi in cdsuldunul din semnele

q z +t r 7 l z + t

b ) 8 +2 -3

c) 5-2 +3 [

:* :

d ) 9 -3 +1

e 1s + : + t I

e+:

D 4-3+1

13, Coloreazdrispunsul adevdrat:

l
T

3+4

3+2

a) 3+1= 4- 1
c) 3+2= 8- 3
e) 5- 3= 4- l

n
n
tr

b ) a +3 : 8 - 3f l

<D7-:=3+rfl
f l z +3=3 +r T

15. Completeazi:

o;a-:*fl =s

a1:+2+ T=t

o 3-z+l-l=a
e)3+t+fl=u

d) 4-3+ [

=4

f l s - l +f

=s

16. Calculeaz[sumadinhe 3 ti vecinii din stAnga9i dio


dreaptaai lui 3.
17. Doi copii au impreuna9 pere.Primul copil are 3 pere.
Cite pere are al doilea copil?
18. Sumaa doudnumereeste10,uqul din termenieste3.
Cat estceiblalt teruen?
19. intr-o urne sunt 3 bile. Cristianplme in umA3 bile, iar
lonel punein umAtot 3 bile. CAtebile segisesc acumin uma?

a) 6+3 2 +1 3 =

h l ? +l - ?+ q-

14. Completeaziftr cisuli A, dacaegalitateaesteadevtuati


ti F dacaegalitateaestefalsl:

20. Eugeniaare 10 portocale.Ea d6 ftatelui ei 3 portocale


qi veri;oarei ei 2 portocale.Cu cdteportocaledmane Eugeaia?
prcpriecare
21. Tatil lui lonelpleacila drumcu-ma$ina
primul
perso*".
oraSin care
in
are 5 locuri. El ia ca pasag"4 S
oprctte coboard3 persoane.ln r.rmdton oraqurcd2 persoane.
C6tepe$oanemai poatelua tatil lui Ionel in matin.d?

l=

22. Calculeazisumavecinilor lui 4.


40

4l

Adunareati scidracu 4
l. Calculeaziqi completeazi:

a)4 + 1 =f l

tr + r=!

c) 4+3=fl

a; a+:=[

4 -3:f
")
h ) 8 -4=J

0 r o- 4= [

e) 4+4=fl

D 4-4=fl

2. Compieleazi tabelul:

gi completeaza:
5. Numad, calculeaza

T-T=T

gi completeaza:
6. Numtu,,calculeazd

at&*
I

3
6

b
5
4
4

a +b

a+b-d

ooo

oooo

l-

r- L_l

a+ b- b
7. ColoreazA rAspdnsuladeverat:

4 I
5 4

a) 6+ 4 - 2+1- 7 =

Ce semnificalieau ultimele doul coloane?


3. Completeazatabelul:
b
9
5

at-b

a -b +b

4
2

b) 4+ 4 2+ l - 5 =

8. Complsleazdtabelul:

7 4
Ce semnificafe are ultima coloand?
4. Gdsettentunerelemai mari cu 4 decat2, 0, 1, 3, 5, 4 9i
le scriein ordile crescitoarein cdsu{elede mai jos;

a+b

4
4
4
4

42

43

9. GAsegemunirul a astfelfucat:
a) a + o = 4
b ) a +q =6
c) a+ a= 8
10. Gdsegetoateposibilitd(ile pentru a qi 6 careverifrc[
rela.tia:
a) a+b=l
b ) a +b =2
c) a +b =3
d) a+b= 4
I 1. Completeazeln cdsurdA, daci egalitateaesteadevdmtd
F
$ daci egalitaleaestefalsd:

{ a+r=e -If l

b) 4+l=q 3 fl

c) ++z=s-3l-l

d) 7-a=2+rfl

0 s - 4 = 3+r
n

e ) 5 + 4= e1 fl

14. Calcule^zd$i comPleteazA:

---------|

15. C-aiculeaza
li completeaza:

-----|

12, Completeazdin cAsqeunul din semnele,, + ,, sau,,


astfelincat rezuhatulsAfie adevrrat:

r=o
a + [: I
c)+f:I
r=z
") +[ zI z=+
s)4fl rf r=u

h)4

i) 4J

i)4

b)4IzIr=r
d)4
D4

3 1 l= s

: !:--.r

z ll r=t
t ll z=s

13. G6ndegeqi apoi completeaziurmairndregula:


a) 4 +1 =3+2
b ) 9 -4 =8- 3
c) 4 +2 =3 +3
d ) 8 -4 =7 -3
4+3 =
t) '1-4= _
h ) 6 -4 =

4 +5 =_
k) 4 t6=

j) s-4=
r) 4-4=
44

16. Crislian are 5 pixuri, iar Adrian are cu 4 pixuri mai


puline der-AtCrislian. Cdtepixuri au impreurli cei doi copii?
17, Maria are 9 bomboane.Ea mdnanca2 ti di fratelui ei 4
bomboane.CAtebomboanei-au rdmasMariei?
18. led am rezolvat2 problemela matematicd,astdzi4, iar
miiae voi rezolva 4 probleme. CAte probleme voi avea
rezolvatedupdceletrei zile?
19. intr-un coqsr.rnt9 oud de gdind9i de rati, dinhe care4
oui suntde gAini. Cateoui de ra-ti smt in col?
2I. in taza de pe cated$ sunt 5 garoafe.Doamna
invafdtoaremai prime$e 4 garoafe.Cdte garoafesunt acum in
yoza?
21. Calculali sumanumerelorpare 5i apoi sumanunerelot
imparemai mici decit 6.
45

Adunareati scidereacu 5

@##@@ e

l. Efectueaze $i completeazd:
a) 5 +4 =

b) 5 -2=
c ) 5-3=

5 +0 =

h) 5-1=
i ) 5 5=

i)

6. Numira, calculeazi Si completeazi:

n- n :r

7.

2. GdseSte
numerelemai mari cu 5 decet4, 5, 0, 2, 3, 1 ii
le scriein ordinedescrescitoareitr cisulele de mai iosi

3. Gisetterumerelemai mici cu 5 decat6,5, 10,8, 9, 7 fi


le scriein ordinecrescdtoarcin cdsutelede mai ios:
8, Completeazain cdsufeunul diII semnele,, + " sau,, astflinc6t rezultatul s[ fie adevirat:

4. Completeazdtabelul:
a

2
5

I
3

b
7
9
5
8
6
10

D- 5 + 5

a+5

e)

Ce sennificatie au ultimele doudcoloane?


5. Nuntud" calculeaz5li completeazA:

ssw@@ w@g
I.I= n
46

s[ z[ z=r

b ) sI

s[:fr=:

o 5n

s[z[

z=s

D sI

s [z [

+=z

h) sI

s fs [r= o

n
n
tr

t5[

9. Gdsefte num5rul 4 astfeliacdt :


b) 5- a=0
5+.2=10
e) 2+5+4=10
d) 5+ l+ a= 9
h) 5 3- a=1
5- 1 a= 0
47

I,a

fl

a+5=7
3+5-a=4
10-5 a=0

lO, Coloreazadspunsul adevirat:

13. Gdseite mr-mdrula astfelinoat:


c , d+a- 5=5
b) a+a- 1=5
a) d+ a+ l= 5
14, Giseite numerelea,6 astfel incAl
c ) a+b+b+b=5
b) a+6+r =5
a+ b= 5

a ) 5+ 4 - 2 + l - 7 =

15. G'asegecel mai mic Dumir pax de o cifri gi cel mai


marenumir par de o ci1id.
16. Adundla 5 cel mai mic numdr pat d o cifid ti cel mai
mic numlr impar de o cifte $i scrierczuitatele.

b) 5+5 -2 rl-5 =

17. Scadepe rfud din 5 fiecarenumir impar de o cifremai


mic decAt5 qi apoi aduni rczultatele.
11. C4rnpleteazitabelul:
a +b
5
5
5
5
5
5

12, Completeaza
auunadin cifrele1,3, 5, astfelincdtpe
fiecarelinie $i coloania desenuluisi apadcifte distincte:

18. intr-un autobuz sunt l0 persoane.La prima statie


coboarA3 persoan$ ruad una. La a doua stafie coboari 2
persoane;i urci una. La a feia statie coboari o persoani 5i
wcA una.Cetepersoanerdmanin autobuz?
19. Scadedin 9 cel mai mic numdr impar de o cifti ii apoi
scadedin 9 oel mai marenumir impar de o cifld mai mic decAt
9. Adunerezultatele.
20, Mamaare l0 lei pi dd fiecEruiadin c.eidoi copii ai ei
cale 5 1ei.Cu cali lei mai rimdne mama?
21. insumeazitoatenurnereleparernai mici decat5 fi
apoi insumeazdtoatenumereleimparemai mici decat5
Compari rezultatele.
22, Maria arc 9 bomboane.Ea mdnAnci2 bomboane,da
liatelui ei o bomtloari ti prietenuluiei 5 bomboane.Cu c6te
bomboanerimAneMaria?

Calculeazdsumaelgmenlelorde pe fiecarelinie 9i coloand


desenului.Ce remarci?
,t8

23. Mdrc$tecu 5 fiecarenumtu impar rlrai mic decAt5.


49

5. Completeazi cuuna din cifiele 1,3, 6, asd-elincat pe


fiecarelinie {i coloani a desenuluisd apad cifre distincte:

Adunareaqi scidereacu 6
1. Efectueazd$i completeaza:
b ) 6 *2 =
a) 6+4 =
c) 6 -3 =
6+1 =
fl
6 5=
6+2 :
h) 6 -1 =
6+3 =
r.) 6+0 =
) 6 -5 =

Calculeazisuma elementelorde pe fiecarclinie 9i coloani


desenului.Ce remarci?
6. Calculeazdqi apoi coloreazi rispunsul adevdrat:

6+2=
Ce semnificatie
au uJtimeledouacoloane?

,(6 -'
6- 3=

<3-c-r;
\61D

7. candelte li apoi completeaziurmdrindregula:


b) 10,6 = 9- 5
a) 6 + 0 = 5 + 1
d) 9- 6 =8- 5
6+l =5+2

q 8-6 =
h) 7-6 =

e) 6 + 2 =
4. Gdsegenumirul a astfelincat:
b ) a +l =6
a) a + 6 = 9
e ) 6 -a =3
d) 6 - a = O
h ) a + a +2 =6
50

a+3= 6
6- a=6
a+a- 2=A

6+3=
6+4=

e - a=

numirul q astrelinc61:
8. GAseSte
b ) a+6+a+3=6 c ) 9- a- a- a=3
a) a+ a+ a= 6
5l

Adutrareali scidereacu 7

9. Calculeazi gi pune apoi in cdsutdunul din semnele

. i )3 + 6-1rl

6+2

b\ 6+2-3 [

:*a

ci 6 2 +3 [

]* e

d) s-6+1 f]

u ,

e) 6+3+1fl

6-3

063+l

[:*z

10. Calculeazi sumaprimelor 3 numereimpare5i apoicel


mai mare numir impar format dintr-o cijii. Compari
rezultatele.
11. Mi gAndescla un numir. Din el scad cel mai mare
numdrpar format dintr-o ciftd 9i oblin 1. Gnse$enumdnrl.
12. Scrie-l pe 6 ca sumaa trei termeniegali.
13. Iau cel mai marenumir impar. Din el scadcel mai mic
numer impar, iar din iezultat scad2. Scdeli rczultatul ca suma
a doi termeni egali.
14. Din 6 scadpe r6nd primele trei numereimpare.Adun
rezultatele. Compari rczultatul final cu cea mai mare cifri
impard.
15, Numdml creioanelorro6ii dintr-o cutie este6, iar cel al
creioanelor albastreeste 3. Cu cat sunt mai puline creioane
albastredecatrc$ii?
16. Se corsiderddoui nrnnereimparc consecutive.Cu cal
estemai mareal doileanwntu decatprimul?

1. Efectueazafi completeazd:
a) ' 7+3=
c) 7+ l=
e) 7+ 0=

e ) ' 1+ 2 =

h) 7 -2=

2. Taie rezultatelegrefile:
b) 7- 3 = 3,4,5

a) 7+ 1= 5,6,8
c) 7 - 1= 3,5,6
e) 3+ 7 = 8,9,10

d) '1+2=5,7,9

g) 7 - 6 = 4,1,0

h ) 7 - o = 4 .5 .7.

7- s =3,2,1

3. Completeazi:

u' ;Q + : = t o b )2 +c =e

c) 3+O -10

d)7-o: 3

D Q-t= z

e , rt - Q : r

4. Gasttenumirul a astfeli'lcat
b) a+1=8
a) a+ 6= ' 1
e) 7- a=3
d) 7- a=0

c ) a+3=10
D 7- a=6

5. Calculeaziqi pune apoi in cdsuli unul din semnele

a) 3+7-l O

6+2

b) 7+2-3 O

3+1

17. Scriepe 6 ca sumaa doui numerepareconsecutive.

c) 7-2+3 Q

z+e

d)7-6+r o

r-,

18, Scriepe 8 ca sumaa doudnumereimpareconsecutive.

e ) 7+ 2 + 7 Q

e*+

D 7-3+r Q

l+z

<t

53

9. Completeaziln cisule unul din semnele,, + " sau,, astfelincat rezultatulsdhe adeviBt:

6. Completeazatabelul:
a +b
7
7

r= r
" ;z I s !

")zn sI r=:

7
7

a zf +[
erz!:[

7
7
7

'7
7. Completeazecu una din ciftele 1, 3, 4, astfelincel pe
fiecarelinie qi coloanda desenuluisAapaxdcifre distincte:

';

r[ : [

b)7I

e Ir=z

orrf+fr=+

z:s
:=z

o rf l z f r= o
h)7n z fl:=s

:=s

j ;)i a 2 [r=ro

10, Calculeazdsurna primelor tlei numere parc li la


rezullal aduni 1. Ce numdrrezult6?
11, Din 7 scaddoui numercimpaxeti oblin 3. Carc sunt
cele douanumereimpare?
12. Scriepe ? ca sumadintre un numdxpar 9i unul impar.
Existi mai multe posibititali? Dacdda, scriele pe toale.

Calculeazdsr-rrna
elementelorde pe fiecarelinie $i coloani
a desenului.Ce remarcali?
8, Calculeazdqi apoi coloreazdrdspursuladevdnt:

13. intr-un cot srmt porlocale. Marian ia din co$ o


ponocala.iar malnapunein cos doua ponocalelon^elia din
iop o portocala.iar tala punein co) douaporlocaleln acesle
momontin cof sunt 7 portocale.Catepofiocaleau fost inilial in
cog?
14. Din 7 scaddoudnumerepare 9i oblin 1. Caresuntcele
doui numerepare?

-V (o-?)

///- - ' j/

\a;54

15. Suna a doua numereeste7. Dacdscidem I din suma


numetelor, oblinem suma a doui numere egale cu llumdrul
mai mic. Determinacele douanurnere.
16. Scriepe 7 ca sumaa doui numerenaturaleconscutive'

55

d) 8- a= 0
Adunarea$i scddereacu 8

a)
c)
e)
g)

l. Efectueazefi completeazi:
b) 8 2=
8-4=
c) 8 -5 =
8+l=
1)
8-7 =
8+2=
h) 8-6=
8+0:
2. Calculeazn!i apoi coloreazardspunsuladevarat:

c)8

a=3

l0-a=2

5. Caiculeazi qi apoicompleteazi:

" t@ * @ :t->a= Q
tt @* @ +2:8 --> a=()
+2 : 1 0- + a =Q
") @ . @
6. G6ndeqte9i apoi completeaziurrndrindragula:
b) 8- l =9- 2
a) 8 + l = ' 7+ 2
d) 7- l =8- 2
7+ l = 6 + 2

8 +2=

6-l =

6+l =

5+ l=

h) 5,1

j) +-t

i)

/'-D
8 5=<a-)<t';\
\D

7. Seaduni doudnumereegale,la sumi seaduni 2 qi se


obtine 8. Caresunt numereleegale?
8. Din l0 se soade2 9i se obline suma a doui numere
cgale.Caresuntnumereleegale?

3. Completeazdcu una din cifrele 1, 3, 4, astfelincdt pe


fiecarelinie si coloanda desenuluisI apari cifre distincte:

9. Scriepe 8 ca sumaa trei numerepareii apoica suma,r


tlei numercimpare.
10, Din cel mai marenunir impar de o cifrd scadcel mai
mic numir impaI. Comparl numArulobtinut cu 8.
11. Adun un oumtu da1cu el insugide patru ori 9i obJincel
mai marenumir par de o cifii. Detetmindnumirul.

Calculazdsumalementelorde pe hecarelinie Si coloand


desenului-Ce remarci?
4. Cisefte numdrul 4 astfel incat:
b ) a +8 =9
a) a+2=8
56

c) t:t+2 =lO

12, intr-un mialobuz sunt 8 persoaoe.La p ma stalie


coboari o persoand;i urcd doui persoane.La a doua sta,tie
coboarddoui peNoane$i urcd una-Calepenoanesunt acumitr
miqobuz?
5/

Adunare| li scideracu 9

7. GSselteoumard 4 astfelincat:
b) a+a+a+3=9 c ) a+a+a+6=9
a) a+a+ a= 9

l.

8. Glse$e nurerele 4,, astfelincat


b) a+b+b=g
c ) a+b+b+b:g
a) a+ b= 9
9. Completeazicu una din ciftele 2, 3, 4, astfel incit pe
fiecarelinie ;i coloani a desenuluisi apari cifre distilcte:

8. Calculeazd9i apoi colorcazEraspunsuladevS&t:


Calculeazasumaelementelorde pe fiecarelinie gi coloani
a desenului.Ce remarci?

/a,u)

q+r=4-->(i+D

10. intr-rm bamvai sunt l0 persoane.La prima stafie


coboardcetevapersoaueqi lru urci nici o persoani.La a doua
stafie coboarl cu o pe$oanemai mult decat la prima stalie $i
nu urci nici o persoand.In tamvai sunt acum 5 persoane.CAte
persoaneau coboratla pdma stalie $i cetela a douastatie?

)r/.--i\
\!i--l
/

./'

-t( r+r

-'-:--:/
.--"'-\

e-3=\--x{3)
\

)t(

/---\
?+t

11. Scdepe 9 ca suna a tlei nunereegale.

3. Completeaze:

a)fl +:=r

a1z + l) = s c )e + f-l :ro

oe f l = 6

e ; r-[=o

o E-o=t

4. Scrie pe 9 ca sumaa doi teimeoj consecutivi.


5. Scde pe 9 ca sumaa trei temreniconsecutivi.
6. Scdepe 9 ca sumaa doi temeni dintre carermul eslecu
3 mai maredecAtce161alt.

58

12- intr-o umd srmt9 bile albe,negregi roqii. Bile albe


sunt2, bile negrccu una n]ai mult decdtalbe.Calculadcate
bile roqii suntin urnd?
13, Gdsegenumirul mai maxecu 9 dcatceamai mica
cifri impari,
14. Gdsttenumdrulmai mic cu 9 decatceamai mare
cifld impari.
15. Dacddin 9 scidem I oblinem sumaa doudnumere
egale.Glseqtenumereleegale.
59

Adunarea ;i scidereanumerclornaturalepeni Ia 10

1. Efectueazii
'7
b) l 0-3=
a) + 3 =
d) 9 - 9 =

5+3=
1 0- l =
t) 8 + 2 =
l) 1 0- 8 =

h) 5+5=
k ) 6-4=

J ) l0 - 5 =

2. Completeazicu cifta Potrivitd:


a) 2+[

r o- I

b) [

=1 0

=4

++=e

d ) I-5 =4
D 6 +I=10

e) f-l +7=10
3. Calcdeazi:
a) 3+ I
b) 1 0 -

9
8

4
5

d +b

b- a

l0-a

10- b

Ce smni{icalieau ultimele doui coloane?


8. Calculeazd$i puoe apoi in cisufd unul din semnele

e+t

b) 7+3-2 C

3+5

c)lo-2-3 O 3+3

d) e-6+l O
D 10-3+1Q

,-,

ay:+s-r Q
e) 5+2+1O

5 4 2 6

6-4

:+a

9. Adrm la 3 pe I gi la rezultat pe 2. Cet trebuie sd mai


adunla num6rulob{hut pentrua obline 10 ?

2 5 4 9 6

4+ 3 5 I

7. Completeazebbelul:

2 4

urndrind regula:
4. Gandegtefi apoi completeazA
b) 9-r =1 0 - 2
7+3 =6+4
d ) 8 ,1 =9 2
c) 6 + 4 = 5 + 5
5+5=
h ) 6 -1 =
4+6 =
j ) 5 -l =
r) 3 + ' 7=
6. Gdsegtenumdrul a:

a ) 1+ 2+a=6-a = f l

t-) t+z+:+o=9=a= [

c) r+ 2- a=2>a = f ]

d ) 1 + 2 + 3 -a = 4 > a = l
6{l

10. intr-un microbuz sunt l0 persoane.Le pdma stalie


coboaiSo peNoa[i, la a douastatiecoboaradoudpeBoane,la a
treia staqiecoboari trei persoane,iar la a patla stalie coboard
patnr persoane.Catepersoaneau rEmssin microbuz?
11. Calculeazi sumanumerelorparemai mici decal5.
12. Calculeazdsumanumerelorimparemai mici decat6.
13. Adund vecinii lui 2 ii ob$i un numir. Aduni vecinii
lui 3 ;i oblii alt nwntu. Calculeazi sumacelor douAnunere
14. Calculeazidifetentadintre vecinii mari ai lui 5 qi ai lui
2 , 9i apoi diferenla dinte vecinii mici ai lui 5 ti ai lui 2.
Copardcele doui mmrereoblinute.
6l

I
Testul2

Teste de evaluare
Testul 1

1. Completeazatabelul:
b

a L +b

1. Ordoneazicrescitornunerele:3, 9, 1' 6, 10,4,7,8'


SelecteMi apoi numerelepare li l9 ordoneazacrescdtortl
numereleimpareqi le ordoneazddesclescalor-

l
l
l

2. Calculeazd$i completeazd:

din tabel cazulin carea qi D suntconsecutive;i


Selecteaza
crescAtoare.
2. Completeazdcisulele cu unul din semnele,, + " sau

a) 5I:Iz!r=r
3. Completeaz6cu aceeatl cifrA, pentru fiecarc caz in
parte:

4 r + f r :- !
t; z+[<l-!
o ro -[

'[+o

4. Sumaa doui numere este 9. Un numfu estecu i mal


maredecatcelSlalt.Si sedeterminenurndrulmai mic
5. Mana a cumpdmt2 kg de mere qi 3 kg pe pere Copiii
ei au mdncat1 kg de ftucte. Catekg de fiucte au rtums?
6. Scriepe 6 ca sumaa doui numercpareconsecutive.
7. Sumaa doud numere este 7. Daci adrudm 3 la suma
numereloroblinem sumaa doui nwnereegalecu numdml mai
marc. Sesedetemine arnbelenumerc.

b)
c)

rI rI z lr-z
r I,Iz
I r:s

3. Scrie vecinii lui 5 qi apoi calculeazi suma vecinilor ti


diGrenladinLrevecinulmaimaregi cel roaimic.
4. Sumaa doud nurnereeste 10. Un nrunarestecu 4 mai
maxedecAtcelahll Afld numerele.
5. Sumaa doui numerceste8, iar difercnlalor este2. Afla
nurnerele.
6. CalculeazAti completeazi:

-----|

7, Scriepe 6 ca sumaa doudnumercimpare.


63

Testul 4

Testul3
1. Calculeazi diferenlavecinilor lui 2, ai lui 4 qi ai lui 6'
Ce conslati ?
2. Completeazl cu aceeaSicifti, pentu fiecare caz

l. Completeazi prima succesitmecu numereleimpare


carelipsescqi a douacu numerele pare carelipsesc:
tlt

Parte:

2. Completeazeclsu1elecu unul din semnele,, + " sau

a1 o + [ < t - [

u; s+[>r-f

o E-7.I

a)

-5

Gdsettetoatesoluliile

3, Sumaa doui numereeste10 9i estecu 5 mai mare


decatuni. dinte numere.Aratd cd cele doudnumeresunl
egale.
4. Adund I la un numir qi 2 la alt numdr' Scadedin suma
numereloroblinutesumanumereloriniliale CAtseobtine?
5. Calculeazi diferenla mrmerelor 9 ti 7, diferenla
nunerelor 7 qi 5 gi apoi diferenla mrmerclor 5 qi 3. Compari
celetrei rezultatedoui oatedoui. Ce constafi?
6. CompleteMAastfelincAtsAfie adevtuat[inegalitatea:

o+@

C i *6 )

-l-*

1_*

@ *c

o.c

Srabililitoateposibilitdfile.
7. intr-un microbuzsunt 10 pe$oane,5 btubati $i 5 femei'
f,a ,rima state coboaraun baxbatsi o femeied urceun barbal.
La a douastaliecoboari un bdrbatSi o femeieqi urci o femeie'
Cd,tibirbali $i c6tefemei sunt acumio microbuz?
64

oOO O'O

rQQrQ;

b)
c)

o I ' rI z I
r: z
z I r: +
+I : I
o[ , I z f ] r: o

3. iotr-o umi sunt l0 bile. Din ea se extag mai intei 4


bile, apoi seextragpe rind de trei ori acelaginrm6r de bile, iar
in umd nu mai idmanenici o bili. CAtebile s-auextras in cele
tei extrageri?
4. lonel are 8 mere.El impafte toatemerclein mod egal
clor doi perinli ai sei qi celor doi fia,ti ai sii, Caiemerea dat
Ionel fiecdruia?
5. Si sedetemfnea fi D,ptiindcn a+b+c=9,c=5 ti
e rabelul:
6. Completeaz
b

ab

'7

7
7
7
7, Scrietoateposibilitdt'le de descompunere
al lui 8 ca
sumaa douenumereimpare .
o5

Testul 5
1. Nunfui, adundsi completeaza:

4. NTMERE NATURALE DD LA O LA 30
Citirea, scrierea,compararea,ordonareanumerelor
ualurale d la 0 la 20
1. Scrienrunereleceseformeazl dirr:

a) o zece$i: .'roitanfTl
b) o zecesl 5unitagifT_-]
c) o zecesi 9unitali fT

in zeci9i unifiJi (Z +U):


2. Descompune

b ) 1 s= .....,
e ) 1 6= ....,.

c ) 19= ... ..

2. Suma a doud numerc este 8. Unul din nunere este3.


Calculeazddiferenlanumerelor.

a) 13=10+3

3. Scde toate posibilitafile de descompunereal lui 6 ca


sumaa doudnumereimpare:
( 6 :.)

3, Scriein ordinecrescdtoale;i apoi in ordine descescdtoarenumerelede la 11la 20.

..-F.^

OOO

d) 14= ....

0 18= ....

13,15,4,19,0.16,5, 8
4. Selecteaza
dintrenumerele:2,
a) pe celemai mici decAt10
b) pe celemai mari decdt10

4. Suna a douenumereeste8. Unul din numeresemdre$te


cu 2, iar celilalt nlunar se micSoreazdcu 3- Calculali suma
noilor numere.

5. Scrienumerele:
a) rnai mari decit 14 9i mai mici decat19
b) maimafi decatl1 9i mai mici decAt15
c) mai mari decet 13 qi mai mici decdt 15

5. Sumaa trei numerenaturaleeste9 Sumaa douddintre


numereeste 5, iar suma altor douAnumereeste 6. Detef.lind
celetrei numere,

6. Scrienumerele:
o) celpulinegalecu i2 ii ma micidecdl14
b) mai mnri decat13 qi cel mult egalecu 16

6. Sumavecinilor unui numdreste8 DetemiEd nuniml.


7, ina-o vazi sunt l0 flod. Din vazi iau 3 flori 9i pun una
inapoi, iau 5 flori gi pun douainapoi. Pun atun in vazaacelagi
numdrde flori cacel existent.Cateflori $mt acumin vazd ?
66

7. Scrievecinii numerelor:

,, fTirl_l fT"I=.l fT"Tl fT,I_-]


b)fll2i_l l=T*T_lfT"l_l fT"T_l

Citirea, scrierea,comperarea,ordontrea numerelor


naturale ile la 20 la 30

8. Scrie:
a) numexeleparccupdnseinlre 10 ;i 20;
h) numereleimparecuprinscinlrr l0 si 20
9, Numiri dela 0la 20:
b) din4in4
a) d i 1 2 i n 2
e) din3in3
d) d i n l i n l

c) din6ln6
f) din5in5.

nulerele:
10, Ordoneazdcrescitor $i apoi descrescator
8 , 1 5 ,0 ;2 0 ,1 r,1 6 ,9 ,6 t
a) 2 , 7 , 1 2 , 3 , 1 9,
1 , 1 1 , 3 , 1 5 , 7,1 9 ,9 , 5 , 1 3 ,t't, 7.
11. CAtenumereexisti de forma la:
daci a esteci116parA;
b) daci a esteoilia impar5.
12. Comprme:

tirl _

EL--

r;]>l*

t;1-4-]

llj

t:,)

13. Compleleazicu nulnarul potdvit:

b)1 2,C,14 c)O,16,r7


d )1 r , 1 3 , O e)r:,Q , n
t O'D,t4
, 1,Q
a )r o 1

14. Completeazacu numerelepotnvite:

a) u . O . C) .1 4
o r o , r 2, O,O

c) doudzeci $i 9 unfte!

2. Scrienumerelece seformeaz.dpe numdrdtoareacu bile:

z l-+----)

U_

Z
U

z a+--i
U ffi

Z
{J

t;;l

23, 29,21, 30,2'/, 20,22, 25.


3. Se dau numerele:
Sublinialicu o linie cifiele carc repiezinti zecile9i cu doui
linii cifrelecarereprezintiunititile.
4. Completeazi:
27(,

25\

5. Descompunedupi modelr
/."

25\

/."

22\

,2 0
21\

29\
9 ' ,?

d) l7 9i 17-

16. Scdetoatenumerelemai mici decdt20 ce sepot Forma


cu ciAele:
a ) 0 , l , 2 b ) 1 , 2,3 c) 0 , 1 ,3 d ) 1 ,3 , 5 e) 0' 1,2,5
68

b) dounzeci !i 7 rlrritdli

m
m
m

U:

b ,1 2r 3 .O . O
a 1Q,Q,r o , ro

15. Compardnumerele:
c) 18,si14
b) 159i ls
a) 12qi 13

1. Scrie numereleceseformeazddin:
a) douazeci ti 4 uniti{i

6. Scriei
a) toatemrmercle cupdnseintre 21 ti 29;
b) toatenumerelecu sol cupriDseinlre 22 $i 29;
c) toatenumerelefiri sot cupdnseintre 20 !i 28.
69

27\

Testede eyaluare

7. Scrie vecinii numerelor:

.)TlrTl l-Trl_l fT,'T_l[t4l


b)rlrT-] rl;n rlrTt flrl_l
8. Giseqte cel mai mare $i cel mai mic numdxnaturalcare
arecifra zecilor egaldcu 2.
9, G5settecel mai mare Fi cel mai mic numarnalural carc
arc cifra unitalilor egaldcu 2.
10. OrdoneazicrescStor5i apoi descrescdtor
numerele:

25- 22,29,30,20,24,27.

ll.

Ordoieazi crescdtorti apoi desclescdlormrmerele:

a) imparecupdnseinte 20 fi 30;
b) parecuprinseinte 20 $i 30.

l. SesizeazA
ti continuegropele:
a) 1,1t.22,1,....- .
a) r , 2 , tt, 1 ) .,
2 1,22,1,2, ......
b) r ,2 ,3 ,1 1 1
, 2,13,21,22,23,I, ......
2. Scrienumerelede 1a0 la 30:
a) din2in2
b) din3in3
c) dh5in5
gi apoi ordoneazicrescAtorli desqescitor fiecatedin girurile
de mrmereolllitute.
J. Complcteaza
rjumerele
careau ca ve(.inipe:

a) r 2l l14

12. C6tenumereexistdde forma 27:


a) daca d estecilid pardj
b) daca a estecifra impad.
13. Comparinumerele:
a) 22 9i 23
b) 2s 9i 2s
c) 28 pi 24

d) roI

b ,2 r l | 2 r

12 e)20-],22

c) 2s[-l 27

D 2 Jn 2 s

4. Ordoneazdcrescitor numerelede folma la wrde este


a estegifri cu sol.
d) 27 9i 2'1.

14. Scde toatenumerelemai mici decdt30 ce sepot fonna


cu ciAele:
a ) 0 , 1 , 2 b ) 1 , 2,3 c) o ,1 ,3 d ) l ,2 ,5 e) 0, 1.2,5
15. Completeazbcu numirul polrilit:

a) 20,21,O

b )23.o.25

c) O ,26.27

d)21,23,
o

q x,O.2i

D (),zt.zs

16. Completeazd
cu numerelepotrivite:

a) r ,0 ,0 ,2 6

b) 2124, 0 ,O

c) 20,22,O,O

d )O .O,26,2e
10

Testul 1

5. OrdoneMadescrescalor
numerelede foma I,
estecifri ffud so!.

Lrnriea

6. Completeaza
cu nunaruJpohj\i..
a, lJ. | /. r v. L__ l b, tJ - tb. l ,r .
c \ 21.24- 27.1
LJ
7. Scrietoatenunerele parc cuprinseintre l0 30 le
!i
.
fi
ordoneazdcrescitor,
8. ScrietodLe
numerele
imparecuprinse
innel5 $i J0 ii lu
ordoneaza
descrescEtor_
9. Scrieroaenunerelemaimicidecdr10.rlelorma,r/,,
unde a gi 6 suntcifie consecutive.

7l

Testul2
1. Completeazdcu numerelepotrivite:

^;ff;z.llz+

u 1z s ,[, zr, f

") fl,[,zs,zs

a,l:o,zs,
[,[

4 r o ,[ , [ , z s

o r t , [ , [,z a

Tcstul3
1. Sesiz,eaziti continui grupele:
a) 1, 11,2,22, t, 11, 2,22, ...- - .
b) 4, 8, t2, t6.20, 24,28, 4, ... .
6, 12, 18, 24,30, 6, ......
2. Completeazdou aceeagicifri:

2, Scdetoatenumerelede forma 2a , unde a estecite cu


sot, $i apoi le ordoneazidescrescitor.
3. Sesizeazd$i continui grupele:
a ) l, 1 2 , 1 3 , 2 . 2 2 "2 3 ,1 ,......
a) 5 , 1 0 ,1 5 ,2 0 .2 5 ,5 , ......
b ) I . 2 .u . . I 2 . 1 6 .2t.2 2 .2 6 -t, ......
4. Scrie lurnerele de la 20 la 30 care se pot foma
cu ciliele l, 2- 5

3. Scie toate numerelemai mici decat 30, h care cifta


zecilor estecu 2 mai maredecetcita unitlfilor.
4. NumArA de cdte ori se repeti cifa 2 la numerele
cuprinseinhe 5 9i 25.

5. Scdenunerele careurmeazi dup5fiecarc din numerele:


15,21, 25, \2, 29,19, \0, 20.

5. Scrie cel mai mic qi cel mai mare numir de doud cifre
rnai mic decat 30, in care ciAa zeailor este egali ou ciAa
unitdlilor.

6. Sc e numelele cale sunt cll o unitatemai mici decat


rumerele:11,22,28, 12,30,18.10,2t)

6. Scrietoatenumeielede la 10 la 30 care se scriu cu


cilieleI. 2. L

7. Scrie numerele mai mici decAt 30, care au cifrele


formate dill cea mai micd cifin imparn ti cea mai mici cifri
pari diferiti de 0.

7. Coloreazdnumereledin cIsuld caresuntmai aproapede


numerelecaxeltu su[t in cAsuf::

8. Scrie numirul mai mic decat 30, format din cea mai
mjcacifra imprrd$i ceamatmarecilia impa-rii
9. Detemind:
at numerelemaimici dccdrJ0 de lorut aa
b) numerele
maimieidecdtJ0 de tormda4
c) numerelemainicr decdtJ0 de lormoa0 .
1.,

"rE reE ry @rs @ o E ro @


8. Scrietoatenumerclede doui ci&e mai mici sauegalecu
30. pentru caxesumacifrelor esteegali cu 3. Selecteazipe cel
mai mic ai apoi pe cel mai maredintre ele.
9, NumtuA de cdte ori se repeti aiAa t la lumerele
cuprinseinlrc 0 9i 15.

T3tu14
1. Completeazicu nwnerelepotrivite:

4 1 5 [ 1 7 r s [ [L]

5. ADUNAREA $I SCADEREAIIUMERELOR
NATURALE iN CONCENTRUI, O-30TAR,{
TRN,CERI,PESTEORDIN
Adunarea numirului 10 cu un numir de unititi

b)1211[[]zoz[[

c )l t 14f -l["[[
2. Scrietoatenumerelede doudci&e mai mici sauegalecu
30, pentru aaresumaciftelor este egalacu 4, Selecteazdpe cel
mai mic apoi pe cel mai maredintre ele.
'i
3. Numfud de cate ori s repeta cifi'a 3 la mu|Ierele
cuprinseintre 0 li 30.
4. Completeazdcu aceeapicifri gi apoi cu cifre impare:

1. Calculeazd:
a ) l0 + l=
b ) 10+3=
e ) 1 O + 2 = O 10+8:
i) 0 + 1 0 = j) 9+10=

c ) 10+5=
g) l 0+6:
k ) 5r 10=

Z. CalcnleazA:
a ) 2 +8 . r 3 :
b) 6+4+9=
=
d) 7+3+5
e) 9+l+9=

d) 10+7=
h) 10+4=
l ) 4+10=

c) 5 + 5 + 5 =
0 4+6+6=

3, Completeazd:

a)10+o = 13 b ) 5 + o : 1 5

c) Q+ro=le

0 Q + r= rr e)z+ O:rr

0 Q+s=ra

4. Mrrctte cu 10 fiecarcdin nsmerele: l, 3, 5, 7, 9.


Seoblin numerecu sof sauIirA so!?
5. Scde toate nwnerele de la l0 la 30 care se scriu cu
cifrele 1, 2, 3, 4. Ordoneazicrescitor acestenumerc.
din 2 in 2 nunerelepea-\aj
6. Completcaza
2t
23

7, Deseneazd
o mullime careconfue 20 de elemente.
8. Seconsideri succesiunea:

,.,., ., ..,r_)
, .....

Calculeazial cablea elementin aceastisuccesirmeeste al


doileanumtu23.
74

5. Mdreqtecu 10 fiecaredin numerele:0,2, 4, 6, 8.


Seoblin numerecu sot sauffre sol?
6, intr-un autobuzsunt 10 persoal1e.
La prima staliewce 8
peNoane.Catepersoanesuntacumin autobuz?
7. Maria are 7 ani. iar &atele ei Ionel are cu 10 ani mai
mult. C6!i ani areIonel?
f. intr-o ulni sutrt 10 bile. Cristi punein umA2 bile. Cate
bile se g5sescacumin umd?
9. Mamaare3 copii careau vArstelede l0 ani, 3 ani $i 5
ani. Calculali srunav6rstelorcopiilor.

Adunarea si sciderea numerelor fomate numai


din zci
l. CalculeetzA:.
b ) l 0 +2 0 =
e ) 3 0-1 0 =

a) 1 0 + 1 0=
d) 2 0 - 1 0 =

c) 20+ l0 =
D 30,20=

2. Calculeaz5.:
a) 1 0 + 1 0 + 1 0=
b ) 1 0 +1 0 -1 0 =
d) 1 0 + 1 0 - 2 0 = e ) 2 0 +1 0 -1 0 =

c) 30- 10+10=
0 30- 20+ 10=

3, Cornpleteaza
in cisuli A . dacarezultalulesteadevamt
si F dacerezultat l estefals:

u)ro*ro=:orofl

c) 30-20= 10+ 1f0l

b) 20-10=lo+10
fl
d) 30-20=20-10
fl

4. Gdse$tetermgnulnecunoscut4 :
c) 20- a= 10
a) 1A+a=30
b ) 3 0 -a =1 0

Ailunarea unui numir format din zeeicu un numdr


format din unitifi

1. Efectuazi:
b) 10+6=
a) 20+'l=
e) 1 0 + 2D 20+l=
=
i.) 0 + 1 0
i) 9 + 2 0 =
2. Et'ectueazd:
a) 2 + 8 + 1 0 + 3 :
c) 1 0 + 5 + 5 + 5 =

o) 20+5=
g) 10+9=
k ) 5+l o=

d ) l 0 + 8=
h) 20+4=
l) 4+20=

b) 6 + 4 + 1 0 + 9=
d) 7 + 3 + 1 0 + 5=

3, Completeazi:

a)20+O :2s

b) 7+O =27 c) Q+ro=la

d) O + 8= 2 s e ) e +O : 2 e

0 Q +: =t :

5. Calculeazidiferenlelenumerelor20 $i 10,respectiv30
qi 20- Compari celedou6rczl\llatg

4. Mirc$te pe 10 cu 10 gi apoi la rezultat aduni p rand


fiecaredin numerele:1,3, 5,'7,9.
Ordoneazacresoator9i apoi descrescdlornunerele?

6. Intr-o uma sunt l0 bile a1be,10 bile rotii ti 10 bile


galbene.Catebile sontin umd?

5. Mtuqte cu 20 fiecaredin numerele:0, 2, 4, 6, 8'


Seoblin numerecu sot saufErAsol?

7. intr-un tramvai sr[rt 30 de persoane.I"a prima stalie


coboari 10 persoane,la a douasta,tiecoboari alte l0 persoane.
Catepersoaneau rdmasin tramvai?
8. intr-o umi srmt 10 bile. Ionel pune in umi 10 bile,
Georgepuneia umd alte 10 bile, iar Victor ia din umd 20. Cate
bile rimdn in um6?
9. Comprmelicdteo problemd,folosind expresia:
a) 10+10-10
c) 20+ 10- 20
b ) 3 0 -1 0 -1 0
10. Andrei are 10 portocale. Ir{arian are cu 10 portocale
mai mult, iar Eugen are cu l0 potocale mai pufn. Cdte
pofiocaleau cei trei copii impreuni?
76

6, lnh-un autobuzsunt20 persoane.La prima stalie urcd 5


persoane.Celepe$oanesuntacumin autobuz?
7. Mada are l0 ani, fratele ei Ionel are cu l0 ani mai mult,
iar Felicia are cu 8 ani mai mult decdtIonel. Crili ani au Ionel qi
Felicia?
8. intr-o urnd sunt 10 bile. Adi punein urnAl0 bile 9i apoi
inca 9 bile. Catebile segasescacumin umi?
9, Mama are 3 copii careau v6lstelede 4 aoi, 6 ani qi 10
ani. Calculali srmlaverstelorcopiilor.
10. lon are20 de ani. Acum l0 ani Sanduaveacu 7 ani
mai mult decdtlon. Caf ani are Sandu?
77

Adunarea unui numS!.fomat din zeci$i unititi cu un


numir lbrmat diD unitit
1. Calculeazi:
a) 15 + 2 =
b ) 17 +2 =
e) 2l+ 4 :
f ) 2 2 +6 =
2. EfechreMd:
a ) 15 +
b) 23+
36

c ) 12+1=
s ) 27+2=
c) 27+
2

d ) l5 + 4 =
h) 23+5=
d ) 16+
3

2. Adun5:

1. Calculeaza:
b) 10+15=
e) 16+10=

a) 10+ 12=
d) 1l+ 10=

2. AdtmA:

a) 12+ 3+ 7=
d) 5+ 5+ 13=

c) 1 3 + 2+ 4=

c) 1 0 + 1 8=
0 1 9 +l o =

a) la l0 per end 1 1,13,15,17,19


o) la l0 perand D,14,16,18,20.

3. EfctueazAr
b) 11+4+6=
e) 7+3+12=

a) la 1 2p er n d5,4,7,1.6,3,2
b) la 2 1p er a n d7,2,8,| ,4,5.

3. Efectueazi:
a) 12 +3 +2 =
b) 11+4+4=
d) 25+2 +2 =
e) 26+l +2=

Adunareautrui numir format aliDzeci!i unitili cu un


numir format din zeci

.)

13+2+8=
2+8+19=

14+ 10

4. Completeaziin cisute A, daci rezultatulesteadevijat


$i F dac5rezultahrlestefals:

a) 12+7= 1sr4fl

b) 13+s=12+4T-l

c) 22+s= 2 4 +3
[

d ) 2 5 +4 =2 2 + 5

5. Soniaare 13mere,iar Gigel are 6 pere.Catefiucte au


impreuni cei doi copii?
6, intr-un mijloc de transpot surt 21 de femei, 5 birbali $i
3 copii. Cdfi oamenisuntin mijlocul de tansport?

a) r7+i | -zt

b, l0 | I- tr - . l-2q

c) L-l -10=25

6. intr-o cdrufi surt 15 saci cu porumb. Jbrailul mai pune


in ctu4i 6 saci qi liranca fuce 4 saci. C6.tisaci sunt acum in
c5ru{e?
7. Un tiran a shaos de pe un teren al lui 10 tone de grAq
iar de pe alt terena strdnscu 5 tone de greu1naimult CAtetone
de gr6u a str6nslSranulde pe cele doui terenuri?
8. intr-un aprczar sunt 15 ladiF cu cbp$uni.Venzitorul
aduceintr-o zi 10 lAdi,te,iar in alli zi mai aduceinca 4 lAdife.
Ciatelidile suntacBmin aprozal?
79

Scidereadintr-un numir format din zeci unititi I


,i
unri numir format din qnitili
l. Calculeazd:

"l l1-:=
e)
2s-s=

b)re-et) z9-s=

c) 1s_4= d)16_2=
s) 24_3= h) 2j_7=

2. Efectueazi:
a) t ] -- 3 - 2 =
b ) 1 9 -3 -6 =
d) 2 5 - 2 - 2 =
e ) 2 9 -3 5 =
3. Efectueazd:
l9* 5 + 2 =
b) l 8 -8 +6 =
^)
(r) 2 5 - 2 + 4 =

Sciderca dintr-uD numlr formlt din zeci gi unitSli a


unui numir format din zeci
1 Calculeazi:
a) ls 10=
b ) 18- 10=

e )2 2 r 0 =

,27-20=

c ) 11- 10=

d) 13- 10=

gz9 r0=

h) 24-10=

2. Calculeazd:

c) t5_l 3=
I) 27- 3_2=

a ) 1 0 + 3 + 2 - 1 0 = b ) l 0 + 4 + 2 - 1 0 = c) 1 0 + 1 + 11 0 =
d ) 2 0 + 1 + 3 1 0 = e ) 2 0 + 2 + 2 - 1 0 = t) 2 0 + 3 + 5 - 2 0 =
3, Completeazlcu aceea$i
c ie:

c) l5- 1+ 3IJ 23- 3+6=

4. Completeazdcu aceeagicifti:

a) 2+- f]

c) s+ f-l

T
=zs T
=a+

b )2 6 - I = 6 + I

at + + [:z+ -!

a ) z+-I l -zo- l i u; r o_l l_ rz , fl


c r 12 +fl -rs,I I
ar : : , ,l-. l= u + f-l

4. Scade:
pe
a)
10perAnddin 16,19,12,15,ll,14,18
b) pe 20pe rdnddin 29,22,25,21,2'7
,24,28.

5. Scade:
a) dtu 19pe fir\d5,2,7, t, 6,4
b ) d ir 2 8p er 6 n d2 , 6 ,1 ,7 ,5 ,4 .

5. inlr-o parcaresunt29 de ma$ini.Din parcarepleacdpe


rand 9 ma5ini$i apoi 10ma;ini. Cdtemaqinirimin in pmcare?

1n".9:lT, sm]t29 de elevi.Din clasaiesafcrape


rand
, elevr.
-,9.. apoi2 elevi din nou J
J.
elevi.Cetiele!i au rimas io
$i
clasa?
7. Pe raftul unei biblioteci surt 27 de cir{i. Mircea ia pe
de
,T^
tdriu' ia 2 cafi iii Liviu ia o cane.Calecaflj
"a*.^3pe
raman
rali?
8.^inrr-oclasisunr27 de elevi.iar ln altiicias6sunt
2J de
,
elevt.I etevldrnprimaclasasemutain clasaa doua
Compara
numdrul de elevi care sunt acum in prima clas[ cu
numarul de
erevrcaxesunt acumin a douac1as6.

80

6, Fdnela rezolvatla matematici 27 de probleme.Costela


rezolvatcu l0 problememai pulin dec61Finel, iar Ciprian a
rezolvatcu 10 problemmai putin decAtCostel.Cdteprobleme
au rezolvatCostel$ Fdrc1?
7. Calouleazdgi ptmein corespondenfa:

8. inft-o clasi sunt25 de elevi- ln recrealieies 20 de elevi


apoi
ioce5 elevi.C61ieleviaurimas in clasi ?
fi
8l

Adunareaunui numir format din zeci$i unititi cu un


num?irformatdin zeci9i unitali
I. Ca.lculeazd:
a) 16 + 1 2 b) l 5 + l 1 =
2. Efectueazd:
b) 12+
l3
t6

a) 1 5 +

a) 12+14=

.) l 7+
10

d) 10+l t =

Scideraunui numir format din zeci$i unititi dintr-un


numir formrt din zoci si unit4i
1. Calouleazd:
a) 26- 11= b) 29- 18=
2. Efectueazi:
b) l 8a) ls12
t6

d ) l0+
19

3. Aduni:
pe 12perandh 13,17,tS,tO,12,14
b) pe ll p e ra n d h16,13.17,t1.12,14.
a)

^:)

8. Se considerdun mundr cu 7 mai mare decat 2 alt


mrmir cu 5 mai mare decat 14. Se scatlegimul numlr fi
in al
doileanumA..Compa.rdnumdxuloblinut cu 10.
_ 9. Se consideri un numir cu 2 mai mare decit 1l,al
doilea_mtmir cu 2 mai mme decAt l0 qi al heilea un5r
cu 4
mallnic decat 29. Aduni primul numir cu al doilea gi compad
cu al teilea10, Completeazt
in casute
unulJin senuele.. . ..sarr,, _..
^
astlelincStrezultatulsAfie adevaratl

. . r^l
Uz-Llr

_ _,-t2I

lt_
r

*or
.,'[rrL-1 5 _ t q l

82

l2

l _) 14 d) 27 1 l 4_ |

c) 1'711

3. Gdse$tea astfelincdl:
b) 29- a=25
25- a=20

d) 2813

c ) 17- a=12

.,1.Calculeazi qi puneapoi in cdsuli unul din semnele

,l- Calculeaza punein corespondenla:


$i
12+10

ar lll. L_ J,_
ltr._
=rr
Jtl
",

d) 24-r2 =

c ) 25- l t:

It)

a) 2s-:jrl n-2

b) 27-23f]zs

c) 24 Daf 2e-27

d) 17-14fl

zr

rs 16

5. Scade:
a) pe 11 pe rdnddin 15,25,29, 14, 19,24, 16,26;
b) pe 14per dnddi n 16,26,l 7,29,19,28,25,18
6. intr-o livadi sunt25 de meri, cu 14 mai pufini peri decat
mei gi cu 12 mai pulini pruoi decatmeri Cafi peri $i pltmi
sunlimpreuniin li\adal
7. Se consideri un nurn;r cu 5 mai mic decat 17, al doilea
numfucu 6 mai mic dec6t18,iar al treileanumi.tcu 5 mai mic
decet 29. Compad al treilea nundr cu suma primelor doui
numete.
8. Dintr-o clasi ies in pauzain curteaqcolli un numdr de
slevi cu 5 mai mic decat28 de elevi $i mai rdmdnin clasd5
clevi. CAlieleviareclasa?
9. Scadedin 25 pe 5 ti adunb la 15 pe 5. Compara
rozultatele.
83

Testul2

Teslede evalnare
Testul I

1. CompleteazA
1.
Completeaza cu numele

t: C.^l mai mic ntrmtu de doui cite


cu cifiele egale se
,
Din cet mai mareoumarde doua cifre m.ai
mic
1:T: :: ".
scadeq

Dererminali
celedouanuntcrece

iilll",lrl ..*

2. C6se;lenumarltla asrfelincdt:
at a+a-20
hi ard_24
q

o1. t _ )2

J.
microbuzsunt S caldrori.La primirsl,ilie
,. -inr-rrn
urcii l2
c,lerori..iaj
la a douastclic ulca alli ll c.i,jalori.
La unnatoarca
stafie coboare 8 cildtori. CAti c
ft;i ramzin in microbM ?
4. Se coDsided urr mundr cu 12
mai mare decat 16 $i alt

ily:r
l?alry micdec6t16.Cucatestern"i;;;il;;
rlumdrdecat
doilea numtu?

5. lntFo ciirnaracunl2q kg de ccapa_


careseconsonain 4
,..,
lunr.h primalunaseconsl.mi4 kg.
in a doualLrnacu I kg mai
O.:d, in lrLnaanrerioarA.
iarr:n
urmaoarejedou:t lur sc
li'l
consuina
aceeajicantitatede ceaD5.
Calekg ce ceapi s-auconsuinatin ultimele
doudluni?
6. Sesiseaza
$i continuARlupele:

a) 5 1 0 15ZOz s lo s . . . ' . .-

7. Completeazdcu aceeagicifri:

ar rs. fl

8. Se considereun num6xmai marecu


5

_r7_l-l
decAt11, iar alt

maimure',primJ
;ffiflff;ll,?:n*3l?1e. cucaleste
8'l

0
b) uf l 172 II
2 4 Tl
")I nls21

2, intr-o urne sunt 21 bile rogii 9i 27 bile altre. Se adaugi


in uml 3 bile ro$ii $i s exhagdin umd 3 bile albe.Cite bile
roqii qi cdte biie aibe sunt acrunin umi? Compatali cele doui
numere.
3. Suma a doud 11umereimpare consecutive este 28'
Detenninaticeledoui numerc.
4. Ordonagi crescator numerele mai mici cu 3 decat
14,9, 24, 19,25,2'7,16,13,15,23
numerele:
5. Mama di celor doi copii ai sii cete 12 rnere gi ii mai
rinl 15 mere.CatemLrea avutmama:
6. Radu are 13 pere $i Andrei are 12 pere. Cate pere
lrebuiesble deamamalor la fiecare,pentruca cei doi copii sd
aibdfiecarecate25 de pere?
7. Se considerddoui nu.rnerecare au sulna egala cu 25.
[Jnu]din mtnereestemai maredecit celdlaltnrundrco 5 Si se
dotetmineceledoui rurnere.

b) 4 8 1 2 1 6 2 0 2 4 4 ......
c) 3 6 9 1 2 1 5 1 8 2 1 3 ......

a) 20+Ll _ 24_
LJ

a) ro 13[ f]t ,

8. Cotorali cu aceea'iculoarenumerelecarc au sumaegali


.\t 25.

11 12 15 5
20 2 1 2 2 4
10 1 4 1 3 3

Testul 3
,,--1.

t*u

a trei nunere natuale este 2g.


Sru[a a doud

;TffiHn;j:"1*iar
2:

Testul4

surna
j?l
alrora",antl,n*"-ot"

lazi sunl 2,) de flori. Di

;'['ilJ!;trioi,l
l"lii',i"?H
ifi:l'"ii"i.xxllff
-

-i1tr-o

cu aceeasi
culoarenumerele
careau
"uri ".r"irtl*t

di6.enta

tt t2 13 27
28 14264
29 l 9

l8

1. Adunim un numfu de doui cifre cu el insuti de trei ori


ii oblinem 30. Determini numirul.
2. Sumaa doui numereeste26. Ijnul dil numereestecu 2
mai nare decetcelilalt numix- Semire$te munfutl mai mic cu
2 qi seaduni la numirul mai lnare. Ce nrlmii se obtine?
3. Ivlama are un nulnSi de portocale egal cu diferenla
dintre cel nrai mare numir de doudcifre mai mie decit 30 9i cel
mai mare numlr lbrmat dintr-o cifri. Ea imparle podocalele la
cele doua fiice ale sale in mod egal Cate porlocale primesc
celedouefiice ale sale?
4. Completeazbcisufele cu unul din semnele,' + " sau

4, Completeazdcu aceeasicifrd:

at 22+L) _28_
LJ

.) 24f] z:IzIr-z
r1zsI znl]zl]z=z

ar r: , f-l _ r*_
I

15ani,iar ftateleei marmic arc


,,-4.^a:*ug:
cu J ani mai
-puun. Delerminicdli ani au acumimpreunii
cdli
ani au c!,rt
Sr
rmpreundacun 2 ani.
tT-* mar sunr26 de mere.in
doui zile consecruire
cao
o_mmir acela)inumdrde mere.
^^,1:rbmin;nd
in mar j4 rnere.
r atemereaucazuldin nt,ir
in fiecare
dJnceledoudzile?
a rrei nunffe este27. Daciidin primuJ
l.r^1
nL{nar
scao
"^-.t;l. djn,al
doileascad2;;i din al treilec.""a,1,
,,:_rlrirri
numere
egale.DeleminaceleLreinumcre.
S"
toatenumerele
narurate
Ir[armicidcc:jlJ0
"un.id"ad
, "8.
de lont'Ia
aLI
numarulcel mar.ma_re
nurrirutLetmai mic. Ce
:]jj"* seobline?
lll
llumar
b) Adund li la rezultat.Ce nundr
seobfine?
86

c ) z a[ zsf] a[:= z
5. Sumaa doud numerceste24- Semarette primul rum;r
cu 1 qi al doilea numdr cu 2. Calculeazi surna celor doui
numererczultate.
6. Taie .ez-ultatelegretite:

a) 12+14=25, 26, 27
, 1,1 2
c) 25 14=101

b) r1+27=26, 28,30
d ) 2 9 - 1 5 = 1 2 1. 4 ,1 6

7. r\dun la 20 pe 4 9i scad din 27 pe 3. Compari cele doui


nunere obtinule8- Camelia are 6 lei. Primeqrede la mama ei l0 lci, dc la
la1elei 4 lci $i de la sola ei Luoica inca 7 lei Cu burii ohlirllli
3 pixud care au acela{i pre1.Calculcitziiciil c('sl[ llll
oLrmpAra

P'x.
87

Testul 5

6. NUMERE NATURALE DE LA 30 LA lOO

a douanurnere
e\te27. Scaddin J,rLnulnumarj
,,1 ly:
-,
)r orn ar ootteanurnir3 qi sc oblinaltedouanumere.
Cdreste
sumaacestoldoui numere.
_ ,2.

Completeazicisutele cu unul din semnele , ,


,, + sau

") zs [z:IzIr=r
u,

ztt

I zJt

c ) 25 1 l 2 r l

t.tt

tl :,

l2l

lr=r

daciesaritatea
cste
r",l;"3,Tp,lTHJii.",;;"JJi
r*,

l
c) 23+ 4 -tt = 2 9_ 13
l
a) 23+ 4 -lt= 2 9_ 13

l
b) 26+2-4= 2 8 - l
fl
povesl
b) 25+2-5= 2 8 * 6

4, Maria cite$lein 5 zile o

j{#l}
iH
{rT
f,
.,,,,.'x-&
1;gni1.rr*,ffi

pagrni.Catepaginia citit Maria in


fiecaredin uitimeledoud

ra pe3ei
ulffio11i?3,:ffJ.1ff:i".g,iffit-ri
*",n'"
'
6. Completeazdcu acela$i[umdr astfel lncat
sdavem:

a) 15+ l-l

T t't zz- L] < z0+f-l


i$'ffi;l;fffi:"j?::",T,1;l?;iffi
,1:
:":ili
'"J.",

Citirea, scrierer,compararea,ordonareanumerelor
naturalede la 30 la 100
1. Scrienumeaelece se lblmeazi din:
a) trei zeci $i 2 unitifi
o) cinci zeciSi 4 unitdli
nouezeci$i 8 unitali

"""L*TL:."fua

88

c ) 89=.. .
f) 78= .....

b) 46=. .. '
c) 66=.. ..

a) 35= 30+5
d) 54= .....

penumixdtoarca
cubile;
3. Scrienurnerele
ceseformeaztr

z|*.---_.]

zF---lr-t
rr
Lr ur.-.*--LJ

z'r-+,
-

n
Lr

f.-*.----l

zi-.tt_l

/45<

--..]------]
8e1

/
77<

L-'-j

;1. Cornpleteazd:

< 20*

mrmerepare consecutive
ste 30.

m
ul
m

U:

U:
5. Descompune
dupdmodel:
Js\

.,30

s2\

t50

6q\

t60

7l

87

6, Scrie in ordine crescltoare qi apoi in ordinc


descrescdtoaie
mrmerelede la 41 la 50.
89

7, Selecteazidiatre numerel:
13,15,41,92,28,66,15,I
a) Pecelemai mici decet30
b) pe cele mai maxidecet30
8. Scrienumerele:
a) mar mari decet34 mai
mici decat49
ii
b) mai mari decat40 lnai mici
!i
decatj5
mar lnan decet75 mai mici
,i
decat90
9. Scrienumerele:
cel pufn egalecu 42 mai mici
decat48
$1
b ) marmari decat63 qi cel mult
egalecu 76

,,

.I0-,

Scrie[i vecjnii numere]orj

b)!!L

fr*f]

ilrr-l [r*fl

i-lrTl l-Trn nzn m

ll. Scrie:
a) rlumereleparecqprinse
intre 30 ;i 50;
b) numereleimparecuprinse
intre 60 9i 80.
12. Numdrdde la 30la 50:
a) din 2 i n 2
b) din4in4
c) d i n6in6
drn 10in 10
e) din 3 u -l
I din 5 in 5.
13. ScrietoareDumercLe
dedou6cifk.
4 careau crfm unitililor egalacu 3;
b) careau crtraunitbtiloregala
cu 5i
c) careau cifra zeciloregala
cu 7.
14, Sctietoatenumerele
dedouilcifi(:
a) c.r-eaucthazecilor(galh
cu cifrauniralilor;
b)
aucrttalecilorcu I maimicadec;r
cifrau irzitilor;
::re auciha
care
Tecilor
cu I maimarrdecdlcifraun;ta!ilor.
15. Scrie:
a) cel mai mic ai cel mai mare
num6rnalwal de doui cifre;
90

b) cel tnai mic fi cel mal marenumir nahrrulpar dedoul cifte;


b) cel mai mic 5i cel mai maxenumir natural impar de doud
cifre.
de lorma4a:
exisLo
16, CAlenumere
a) dacd d estecifre paxa;
b) dacd a estecilia impard.
1?, Completeazdcu numarulPoaivit:

a)50.5r.
o

b )7 2 . o . 7 4

c) O , 86,87

d)41,43,
o

4 63.O,67

D (),tz,z+

ou nunerelepotrivite:
18. CompleteazA

a) 61,0, 0,64

b)52,s3,o,o

.) e0,e2,O,O

a rQ . Q . t o . t o

19. Cornparl numerele:


c) 68 qi 54
a) 52 qi 56 b) 75 $ 75

d) 87li 87.

20. Scrietoatenumerelode 2 cifre ce sepot lolma cu


cifrele:
a) 3.4,5 b) 4,5, 6 c ) 5,6,7 d) 7,8,9 e) 8,9,0.
21. Gase$tecel nlai mare 9i cel mai mic numdrnaturalcare
are cifta zecilor ega.ldcu 3.
22, Gdseqtecel mai mareqi cel mai mic numdrnaturalcare
are cifra unitililor egalacu 4.
23. t Atenmcrs e\is6 Je lormaa9:
a) dacd a estecilii parS;
b) daci a estecifiA impard.
dedou6cifrc.le l"nnrr,rrr'
24. Scrietoatenumerclor
9l

Teste de evaluare

Testul 2

Testul I
a)
a)
b)

,1.
t t,

1. Completeazicu numerlepotdvite:

S^esizeaza
$i continuagrupele:

22. JJ,44. 55. ll. ......

12,23,34,45.12, ..-...
35,4 5 ,5 5 ,6 5 ,75,35,......

u) ;; r1;;***"le

dela30la 50:

b)55,
I,s1,I

o ['[,+s'+t

d) 50,45,[,f]

e)30,
fl,tl,4s

0 38,[].I,44

de forma 5a, unde4 estecifii cu


2. Scdetoatenumere]e
so}, $i apoi le oidoneazedesclescator'

b) din3in3
c ) din 5 i n 5
:t^T:]
:tri:pacl"scitor
o nl]mere
obtinute_

a)I . 62. n.6 4

$i desclescdtorfiecaredin pirurite

-1. Completea, numejg]S


careauca vestniDe:

a\ i2 ll74
br srl I 5r
d) 407 42 eroo
fl oz

ct 4s-l 47

o 83I

85

3. Sesizeazd
$i continudgrupele:
'
a) 1, 2 1, 3 1, 4 1, 51, 6 1. 1,
a) 5, 15,25,35,45,5, "
b) 31,41,51,61,71,31, " - - '
4. Scdetoaie numerclecaresepot forma cu ciftele 3' 4' 5

ri 6.

4. Ordoneaz descrescAtor
numerelede lblma aa, unde
--,
Err( a estectlra cu sol.

5. Scrienumerelecareurmeazi dupl hecaredin numerele:


35, 56,25, 42,',l9, 89,31, 60.

5. OrdoneazadescresralornLunerele
de Ibt.maao , unde a
cstecrild lfua sot

6. Scrienumerelecaresunt cu o unitatemai mici decat


qq
5 l, 41.38.6). 70.8l. 90.
numerele:

6. Completeazlcu numArulpotrivir:

a)5s,s7,5e,
a1r,rc,te, f
f]
".*":"rTJ::fi"yerete

")

er,&,r2,[

parecuprinse
intre60qi80eile

.,0*"*Tj.j::H:::rere

impare
cuprinse
inrre55$i80fi te

"'rJdJ""::::iffierele

de
a6 u.dea 5i b sLrnt
'orma '

7. Scrietoate[umerele careau ciftele formatedin ceamai


micacilii impara5i ceamai marecifta pard
8. ScrietoateNrnerele careau cifrele formatedin ceanal
micd cift6 paredifedti de zero ti ceama; marecifii impara'
9. Determrna:
a) numerelemai mici dcat80 de fomra ira
b) numerelemai mici decat70 de forma 43
nraimici dec6lb0 de formr i7
c) nunrerele
93

Testul3

?. ADUNAREA$I SCADEREANUMERELOR

l. Sesizeazi$i continui:
a ) 3 4 , 3 8 , 4 44, 8 ,5 4 5
, 8 , ......
b) 30,4t, 52,63,"t4.......
c ) 1 0 , 2 0 , 4 0 , 5 A ,......

iniluriii"

TRECERE PESTE ORDIN

descrescator
toarenunercledc 2
.^ 2.-Scrie!i apoiordoDeazj
crEe rn care cilia /ecill)t.eslc cu 2 mai
mare dec6tcilra
unititilor.
J. Comf'lelcaza
cu numdrulpolrivit:

a) lO,2O,
I

b) rs,[,45

FaRi
iwboNcnNrnur':o-100

cl fl .40.60

4. Nurniri din 4 in 4 incepdndcir 60.

numai
Adunarea Tiscadereanuderelor formtte
din zeci

l. CalculeazS:
b)
a) 3 0 + 1 0=
e)
d) 5 0 + 2 0=
=
h)
c) 40,10
k)
i) 7 0 , 5 0 =

3 0 + 2 0=
4 0 + 3 0=
s0- 20=
80 40=

2. Efect eazd:

c) 40+10=
0 50+40=
i ) 60- 40=
1) 90-60 =
a) 70 20+40 =
0 80- 40+ 20=
i) 60-20- 40=

C1,:.nlunere
dc doui ciiie au cifrazecilormajmcrecu
./ oecar
,5.^
crffauntla lor $i ciitenumercde douacjfre
au cifra
unitililor cu 7 mai maredecetcifia zecilor?

a ) 1 0 + 4 0 + 3=
0

b) 30+40-50=

E) 7O 30-20=

h) 90-50-30=

.^ 6. Scrie toate nrunerele de doud cifre ca.reau sulna


cifrelor:
a) egali cu 7;
b) egaldcu 8;
c) egalScu 6.

3, Completeaziin cdsula A , dacdrezultatul esteadev;rat


$ F daci rezdtatul estefals:

7. Scrie toate mrmerelede doudcilie caresepot


.^
forma cu
cifrele
7, 8. 9.

-"
4. Completeaziin cisule unul din semnele" + " sau"
astfel incdt rezultatul sdtie adevtuat:

t"n" toate numerele de doud ciAe care au


difeienla
^,"--llcllreloa:
a) egahcu 3;
b) egaEcu 4;
c) egalacu 5.
toarenumcrele
namralede clouacifte,care
^1: ?","-tn,
^.. crlrete
au
rmpareconsecuuve
toJte
numerelenarurclede
$i
oouacttre.carcaucifrelepdrccon\ecutive.
94

iy so*zo-ao= e) 70+20-so=

a 1l0 + 4 0 = s0 10f

b) 60-20=30+l 0l --l

c' 70-20=40+sOn

d) 30- 20= 20-10 f-l

")eon70[to= 1 0
b) ?on 40[ 1 0 =2 0
c) sol]

30[10=30

d) 30[
e) +o[]

2on l o =4 0
30fl 20=so
95

D 80[
d 50I

=60
I2o
30[ 10:70.

40

Adunarea unui numir format din zcicu uri numir


format dir rnititi

5. Gdsettetermellulnecrmoscuta:
a) 40 + a = 6 C
b ) 5 0 +a = 8 0
c) 30+a=90
d) 5 0 - a = l 0
e ) 6 0 -d =4 0
0 60-a = 40
a 3O=20
h ) a -4 0 =3 0
l ) a - 5 0= 2 0 .
diferenlele
nronerelor
40 $i 20.70 5i 50,90
/U.)U $t J0 respectiv
fl -^6.-CalcuJeaza
80 gi 60.Compara
rezulrarelc.

1. Efectueazdi

a) 3O+'l=
e) 40+2 =
i) 0+ 50=

b) 50+6=
1) 7O+1=
j) 9+60=

2. Efectve?zd:
a) 2r 8+50+3 =
c) 40+ 5+ 5+ 5 =

c) 7 0 + 5 =

c) 3 0 + 9=
k) 5 + 8 0 =

d) 9 0 + 8 =
h) 2 O+ 4 =

D 4 +90=

b) 6 + 4 + 8 0 + 9 =
d) 7 + 3 + 4 0 + 5 =

7. 90 esteInai maxedecat:
a) 4 0 c u _
b ) 2 0 cu _
c) 6 0 cu _

d ) 80cu

a;+o+Q = as b) 7+C =87 c) Q+60=6+

8. 20 estemai mic decet:


a) 50cu_
b ) 7 0cu _
c) 9 0 cu _

d ) 40cu_.

a) O +s=ot e ) r + O = s e

3. Completeazd:

in^l1o
,,9.
_urnAs.mt 20 bile albe, 30 bile roqii qi 40 bile
galbene.
Catebile suntin wnd?
tramvaisunr60 de persoane.La prima stade
.^,^t-n. ,To-*
t, persoane.
laa doua$alie coboaraalre i0l"rro*".
:",?:"."
Lare
persoane
auriimasin tlamvai?
11, intr-o ume sunt 60 bile. Ion pune in umd
l0 bile,
....
Mihai punein unlaalle 20 bile.iar Vladimiria
din uma 40.
L are b e ramenin umh?
. ,12. Mihai are 40 de timbre romane$ti$i cu 10 rnai pulin
Fl mai tumparainci 20 de rrirnbre
romaDeilj,i
lli.bl:
snaDe.Xi"",
LatetlmhreareMihai?
, -13, -Compure,tjcateo problemi, folosind expresia:
a)
50+10-20
b) 80_20_50
c) 4 0120_30
14. Andrei are 30 de creioane.Dan a.recu l0 qeioane
,
mai
mult, iar Dom me cu 10 cleioane mai purin. Cate
crcioaneau
cei trei copii impreund?
96

0 Q+:=r:'

4. Mireite pe 10 cu 40 5i apoi la tezultal adunl pe rand


fi ecarcdin nurnercle:1, 3, 5''7' 9.
Ordonaficrescitor $i apoi desuescitor nunercle?
5. MAreStecu 50 fiecaredin numerele:0, 2, 4' 6' 8'
Seobtin nunere cu so! sauliri sof?
6. intr-tur autobuzstmt 50 persoaneLa prirna staliewci 5
persoane.CalepeNoanesuntacumin autobuz?
7. Florina are 20 de ani, fratele ei Eugenare ou 10 ani mai
mult, iar soraei Ntagdaare cu 8 ani mai mult decatEugen Ce,ti
ani au cei trci inpreunA?
8. in1l-o urna sunt 30 bilc. Cristi punein umn 20 bile 9i
apoi inci 5 bile. CAtebile segdsescaoumin um5?
9. Mama are 3 copii carc au varstelede 4 ani' 6 ani gi 30
celorlreicopii
ani.Calculalisumavdrslelor
10. lon are 20 de ani. Acum 10 ani fiatele lui Paul aveacu
7 ani mai mult decatIon' CaF ani arePaul?
97

Adunareaunui numir format din zeci


$i unitifi cu un
numir format din unititi
l. Caiculeazd:

1 l l/:t]
=et
t +4

47t2-

c,j2fr-

B ) q7r 2-.

0 82r o'2. Efectueazi:

__.r

-__o

d r 6 sF 4 _
h) 6t,5_

J. Adun6:
a) la 72 perand 5, .r, 7, l. 6. 3-2
b) la 8 1p er d n d 7 ,2 .8 ,1 ,4 ,5 ,2 .
4. Efeclueazi:
a ) 52 + 3 + 2 =
b) 7 t+4 +4 =
d) 45+2+1=
e ) 6 6 +t+2 =

,, .t;f;l:5';ili;:,."iil:
a ) 4 2+7=45+47

c) 72+s
=7++t
lf

1. Calculeazi:

a) 20+32=
d ) 4 l+ 5 0 =

c) 40+58=
f) 59+20=

b) 30+45=
e) 56+20=

2. Adune:
,
a) la 50perAnd11,13,1 5 ,1 1t9
b) la 60perdnd 12.14,1 6 ,1 8 ,2 0 .

_t

uD
Adunarea urui numlr format din zeci9i unitili cu
numir forBat din zeci

a:
3. Efectueaz
=
4 4 3 + 1 2+ 3 0
d) 5 5 + 1 2 + 3 0 =
c) 8 3 +2i4=
| 4 2 +4+2=

b ) 5 l + 1 4+ 2 0=
e ) 5 3 + 1 3 + 2=0

c) 43+22+30=
,42+23+30=

4.

n *"u rezulratu
| e'5te
ader
iiral
4l +l l

b) s3+s=s2+a
fl
d ) 8 5 +4 =7 2 +5

6. Auraare lJ de flori.iarovidiuare6
llori.Cateflori au
^lmpreundcej doi copii?

a)37+

5 maqini 9i nu pleaci nici una. Cite


matmr suntacurnin parcare?

6. intt-o ciruli sunt 35 saci cu grAu TAranulmai pune in


ceru!520 de saci 8i liranca inci 30 de saci Celi saci$mt acrun
in cerul
7. UI1 liran a strensde pe un teren al lui 30 tone de gdu'
iar de rrealtteren a stranscu 5 tone de graumai mult. Catetone
de grdu a strdnslilanul de pe cele doudterenuri?

executatintr_o sdplantind4l de piese,iar


.-_1_.
-U,.-l*i doui
"
m-urmatoarele
- zile a executat 3 respectiv 5 pise. Cdte
presea executatmuncitorul?

8. intr-un aprozax sunt 45 lddite cu cireie- VArzdloml


aducelntr-o zi 20 l6dile, iat ln alta zi mai aduceincd 30 lidile'
Cateladile surt acumin aProzar?

98

99

miilocde transpon
sunr)t de tetnei.5 barba!iri
( aI oamenisunrio mijlocul
r'l ^^]:,
cop .1t:y
de rransponl
Intr-o patcaresutt 41 de ma

_8.
ma1
parcheazi
3ma$ini
ni;i'l;Jiflr*:.Lt Ti31T
,i ,r.pr"u"d
.loy,: tttt parcheazi

I
Scidera dintr-un numir format din zeci uniti{i a
9i
unui numir formrt diq unititi
l.

Calculeazd:

:1-l=
"]
e) 4s- 5 =

b)4e-e=

c)ss_4= d).16_2=

D 4 9-5=

s ) 84_3=

2. Efectueazi:
7- -'73 - 2 =
b) 59-3,6:
d) 3s-2 -2 =
e) 79-3-5=

h) 6.1_7=

1. Caiculeazl:
b) 6 8 1 0 =
a)s5-10=
=
t) 4 1 - 1 0 =
e)90-10
2. Calculeaz1:

c) 65_t 3=
t s7_3'2=

u l so " iiz- r o =

c) ? 1 - 1 0=
g)39-10=

d)83-10=
h)44-r0=

b) 40+4+2-10= c) 60+1+1-1o=

6 +o*l*:-lo= "i ao*z*2-to: D s0+3+5-20=


3. Completeazdcu ateeasiciftA:

3. Efeclueazi:
D)

d) 6 5 - 2 + 4 =

a
scidere| dintr'un numir format din zeci !i unitifi
unui oumir formatdin zeci

8 8 -8 +6 =

4. Completeazicu aceeapicifii:

a) 54-l l -_ro
Fl I u, +o_fl _12, l-l
c ) 1 2 +| l = r 8_L.l a t zztV _z+
t-l
5. Scade:
a) din 19pe r6nd5, 2, 7, 1, 6. 4
b) din 28 pet6nd2,6, t,j,5,4.
6. intr-o dubAsmt 59 de muncitori. Din dubd coboardpe
^
apoizmuacitori li din nou 3 muncitori.Cit
:ld:.muncitori,
munqton au rdmasin dubd?
7. Pe raf{.u1rmei biblioteci sunt 77 de carfi. Radu
ia de pe
..
raft 3 cir!i,- Denisa ia 2 cirfi qi Flonn ra o calte.
Cato ci4i
rhmdnpe raft?
ilrr-un aprozarsunt 57 de lizi, iar in alt aprczarsunt 53
, ._8..
de lTi..2
din primul aprozarsemut6 in al do-ilea.Compari
lizj
numdrulde
lazi caresu]| acum in primul aprozarcu numarul
oe tazt caresuntio al doilea aprozar.

r00

a 1+ + - I

I -+*

L_]

b) 66- I

l - 6r I I

' ' ' o f _l - - ;r I I a r : +- I'- J l =4 4 | I


4' Scade:
q- 1.58
ar oe20 oer dnddi n 16.5q.72.45.81.
b) pe30 pe rdnddin -i9.52-75,81"7'794'48
pleacdpe^
5. intr-o parcaresrurt89 de rnaSini-Din parcare
parcare?
in
,arlal ,nuq*ili upoi 10 maqini.Cite ma;ini riman
Nicu a
6. Vasile a rczolvat la matematici 57 de probleme'
a
Dorin
l0 problememai pulil decit Vasile iar
..roi*t
"u l0 nrobleme
maiputindecirNicu Cateprobleme
r"r"f"ri ."
au rezolval Nicu 9i Dorin?
Calculeazesi punein corespo[denl5:

@.-

6ta)

CsD

elevi
8. intr-o 6coal6sunt 95 de elevi in recrealieies 40 de
rimas in clasi ?
ti apoi inca 26 de elevi. Cdfi elevi au
101

AduDareaunui numir format din zeciqi unititi


cu un
trueir formal din zeci$i unit:i!i
l. Calculeazd:
a) 56+12=
b) 65+11=
2. Efectu,eazA:
a) 35+
b) 62+
l3
t6

c) 32+14=

d) 40+11:

ar 45
12

d) 70+
l9

ct 7 - l '
21

d) 88
2r
c ) 4'7- a- - l 3

ipune
in corespondenfi:
^^-^--^-J^,
-',-^

. .6- Se consideri un nunir cu 32 mai mare decAt 11,


al doileatrumarcu 22 nar' maredecdtl0 aJtreilea
numarcu
$i
decat,79. Aduoa primul numiir cu aJ doilea
1^:- 1"cu
)i
compard
al heilea.
Compleleaza
in c6suleunuldjnsenxtele
.. F..sau,,_..
- -"7."
astlet
rncatrezultatulsafie adevdrat:
lr
,t

..
D t Jzl
'.f-]

I
^^l
-lz
l )14

d\ 47 |

5- lqLJ2

l r + = 2 lL l

t2

a ) b s- r 2 l_ l 47 -12

b' 57-43|

ct 44-nlf4s-27

dt s7-14!

| 15 l l

ls-:e

5. Scade:
qq.04.8656:
ar De2l oer 6nddi n.l 5,55.7q.44.
q8'
85'
b.1pe34 perdid din46.86.57.7c 49 b8ped decAt
6. intr-o livadn sunt 25 de med, cu 14 mai putini
pruni
sunt
peri
ti
putini decatmeri Ca!
p*ni
*eJii
ln livade?-ui
imFeuni",itz
un numtucr 25 mai mic decat37' al doilea
7. Seconsiderd
15 mai
numar cu 26 mai mic dec6138' iar al treilea numdr cu
doua
primelor
,Jc-decat :S. Comparaal treilea numdxou suma
nurnere.
de
8, Dintr-un tmvai coboari la prima stalie tm numAr
15
h
tamvai
raman
ou"uneri"o 15 mai mic decat 58 fi mai
pasaleri. Cili pasagerierauinilial in tramvai?
9. Scadedin 55 pe 15 9i aduni la 25 pe 15 Compar5
rezultalele.

to2

d) 54-22=

4. Calculeazi gi puneapoi in casda unul din semnele

5. Se consideri un rrmir cu 13 md mare decat 32


Si alt
numar cu 15 mai mare decat32. Se scadeprimul
numdr din al
corleanumdr.Compali nulndrul obtinut cu t0.

l,
^ 'rn l
L'.v
L _ _ rl

br 8816

c) 45-21=

3. Gdsettea astfelincat:
ti ) 59- a=25
a) 45- a= 31

4 l +11

a
-.)ll
. L _ JI, - - .l Jt rt- a s l

1. Calculeazd:
b) 39- 18=
46
a) - 112. Efectueaz6:

.) 8 7 +
10

3. Aduna:
a) pe32perdndta23,47.55,60,52,41
hl pe41per.eird
ta26,33,4'1,21,32,54.
4. CtlcrleaTi
Calcuieazd<i
ti

qi unitili dintr-un
Scidereaunui nrmir format din zeci
numir format din zeci ti unitili

103

Testedeevaluare
Testul I
1. La cel mai mic nunrdrde doud cifre cu cifiele egale se
aduni 29. Din cel mai mare numir de doui. cifre se scade59.
Deteminafi celedoudnumere.Ce constatali?
2. Gdseltenumbrul a astfelincat:
a) a + < t = 4 0
b ) a +.t=2 2
c) a+ d= 60
3. intr-un mioobuz sunt 42 de cdldtori. La prima staie
ulcd 14 c5ldtori,iar Ia a douastalo ulcd alfi 11;il5tod. ia
umAtoara stafie coboara25 cd.litori. Cat cdlltori rdmAn in
microbuz?Compari cu numdrulinilial de cllitori_
4, Se consideri un numdr cu i2 mai mate decat 36 alt
$i
numa cu 12 mai mic decat 36. Cu c6t estemai mare p;mui
nrunfu decetal doileaoumir?
5:
in
_.
.h*-o canurasunl ]9 kg de cartofi.carese consuJna
4 Iunr.In frrma_lund
secoo<uma
4 kg. in a doLra
lun6cu I kg
mal mult decatin luna anterioari, iar in urmdtoareledoui luni
secoffumd aceea$icantitatede cartofi.
Cate kg de cartofi s-au coisumat in fiecare din ultimele
doud
ltmi?
6. Sesizeazlii continuAgupele:
a) 3 t 3 2 3 3 3 4 3 5 3 3 ......
b) 4 2 4 4 4 6 4 8 4 4 ......
33 43 53 63 73 83 93 33 ......
7. Completeazicu aceea$cijii:

a)ao +l -l =4 4 - I

a)3s + f l = 3 t-I

8. Se consideri un numir mai mare cu 5 decat31. iax alt


numarcu 5 mai m;c deciil 29. Cu cat estemai mareorimul
nunir decdtal rJoileanumir?
104

Testul 2
1. Completeazacu numerelepotrivlte:

ar l0 j3 l l L_l 42 i___1
Ll

tr srIs760En
dnE78s1s4f]
2. intr-o umi srnt 3l bile roqii qi 37 bile albe' Se adaugd
bile
in um;: bile ro;ii 5i se extag din umi 3 bile albe Cite
iogii 9i cdte bile albe sunt acum in utnd? Compamli cele doua
tumele.
42'
3. Suma a doui numere pale colsecuti\ este
Determinalicele doui numele.
4. Ordona{i crcscdtor nudelele mai mici cu 13 decat
numerele:44,69, 84, 99,55' 37' 26' 73.25' 7'7'
5. Mama di celor doi copii ai sii cate 12 lei qi ii mai
rnmin 25 de lei. C6fi lei a avul mama?
6. Rich are 33 de lei 5i Aurel are 32 de lei Cetelei trebuie
si le dea mama lor la fiecare, penau ca cei doi coPii sd aiba
fiecarecate55 de lei ?
7, Se considetddoua nrunerecare au suma egale cu 45'
Unul din nurnereestemai mare dec6tcelilalt nwn;x cu 5 Sd'se
deter]llineceiedoui numere8. Colorali cu aceea6iculoarenumerelecareau sumaegale
cu 50.

lr 12 155
35 21 224
28 14383
105

Testul4

TstuI3
l, Suma a hei munere oatuale este 60_Suma a
doui
-.
diftre
este 40, iar suma altor doud nurnere este 40,
Ardtali-numere
cd celetrei numeresuntegale.
2. Intr-o um5 sunt 59 de bile. Din ornd se extrag 16
bile qi
1 . 3b il e .se e xn a g a p5obi i l e si puninapolg bile.
1"
. -fbLte
y , t osuDt
u Po '
Larc
ac m in uma:
Co_lora{icu aceea$iculoaie numereiecare au difeienla
.3.
egald
cu 25.

t3
l8

t2
t1

33 27
364

49

29

58

,{. CompleteazAcu aceealicifrd:

a ) a : r | | _ 18_L-] a )1 2,
f-l _r8_fl

adund'cu 40' iar din


1' Cel mai mic numfu de doudcifte se
cele

;i;;;;;'J.t"a

""1
dou.6oumere.

"in"

sescade4e con'pala

zile consecutivese
2. intr'-ur mtu sunt 90 de mere in trei
mere-In
li it' '''- tenan 30 de
"di.-1;;;;*;"
culeg acelaSinumdr de mere !i in mar
aooatit" se-"'"
,r.-ito-"t"
calculi.ti cdte mere s-auculesin fiecare
iil*a""
"*;.ile ii cate mere s-au cules in fiecare din
""
il-p;i-"f;"i
urmetoareldoui zile.
4 din primul
3. Srmraa doui nurnereeste 50.,Daoi scad
numere egale'
,rolna. ,; O ai" al doilea numdr se obtin doue
Determini doui celedouanunere
+ " sau "
4. Completeazdin c5s4e unul din senroele"
"
adevirat:
fie
sa
rezultatul
incet
astfel

ar 60f__l 40l_l 20:4t)

.5. Maxiaare 35 ani, iar liatele ei mai mic are cu l3 ani mai
pulin. Deteimind cdli ani au acum imprermi
ii cali ani au al,rt
rmpreuld acum3 anj-

b) eo[

Ul h u - . * p a rs u n l5 0 d e p e re .i n d o u 6 zr leconsecutir ecad
.. paj
(rrn
aceta$rnumiud( pere.ramanindin par 14 pere.
Cdle
pereau cezutdin pdr iIr fiecaredin cele dou.d
zile?

30 mai
5. Sumaa doui numereIraturalemai mari deoAt ;i
mici decat40 ste62. Gasettecele doui numer'

J. Suma a aei numere este 3g. Dacd din primul numir


scad I, din_aldoilea scad 3 din al treilea sc,Ld4,
$i
rimaq tei
numereegale.Dete1minecele trei numre.

50I10=50

c) 40I Ii0L_.1ro:bu

6. G:ase$termad a astfel hcet:


b) a+a+a=30
a) a+ a+ a= 60

c ) a+a+a=45.

a) Scadedio numirul cel rnai mare nundrul cel mai


mic. Ce
numdrse obline?
b) Adunn I I Ia rezultat.Ce munir se obline?

alt
7. Seconsideriun numdrcu 1l mai nare decAt35' fi
numerc'
i1u$tu cu l1 mai mic decit 5T Compari cele doud
de doui
8. htr-o urnd sunt 68 de bile Din umd se extag
umi 38 bile'
ori ; .J; *"tai o,t-at de bile 9i rimin in
din cele
ta
fiecare
bile s-a., extras din umd
L-a""f"rt"
"aa"
doudextlagen-

r06

107

8, Ca.lculeazitoateDumerelenaturalemai mici decdt


60 de
lotma ad .

Testul5
l. Suma a trei numeie naturale este 7g. Suna a doui
dinte nuner caxe sunt egale este 4g. Calculeazdcele trei
nurnereqi compari valorile lor.
, 2. intr-o urnd sunt 79 de bile. Din unla se e\1rug prima
datA.l3 bile, iar a douaoar6 seextragcu 2 bile trai multiecit
ra pnma extragere.Catebile suntacumin un1d?
3. Colora.ticu aceea$iculoaretrei dintre numerelecare au
sumaegalbcu 50.
13 42

33 23

4n

14

364

L9 29

583

4. Completeazd cu aceea;i cifrd:

a) s:+f-l =56,I

a)ao+f-l =48-fl

5. Mama5i talaau impreuna


gl de anj.Talalcslemdi in
\Jrst5dec6tmanra.iar aor6ndor
au \eritelernainraridecdr40
mai
mici
decAt
50 de ani. Calculeazdvirsta tatilui fi varsta
9i
mamei.
_ . 6. illt-o $coalesunt 3 clasecareau tmprcune7g de elevi.
Primele doLri clase au acelaSinumir de elevi cu trei elevi
_
$
mai pu{ini decat a treia clasd. Cali elevi are fiecare clasdin
pa.te/
7. Swna a tuei numereeste80. pdmele doue numeresttrtl
egale, iar al treilea nurnbr este cu 5 mai mare dec6t primele
doui numeie.Detefmini cele trei numere.
8. Calculeazdsumanumerelornaturalemai mari decAt40
$i mai mici decat60 de fanrLaaa. Compari rezultatul obiinut
cu cei mai marenumir naturalformat dil1douhcifre.

r08

T
8. FIGURI GEOMETRICE
Triunghi' pitratJ dreptunghi'cerc
qi le
1. Deseneazdtrei tuiughiud de marimi diferite
colorcaz5cu culod dil-elite.
2, Completeaza:
laturi;
a) tiiunghiul are
laturi;
b) oitlatul are
dreptungl,iu-arllaturi;
latud
4) cercul atre
doui ttiu.nghiuride mirimi difedte-Numdrd
3. Desereazd.
)i s(riecdlel,lruriau in lolalceledouatriureirrr-rri:
I
4, Deseneazadoudpdtratede marimi dife te. Numtri lr
scrie catelaturi au in total cele doui patrate:

5. Deseneazddoui drepflmghiudde mtuimi difedte Nunrtud $i scdecatelatui au in tolal cele doui drephtnghiuri: I I
6, Coloreaz6 desenul urmdlor astfel: triunghiurile cll
albastru, p5lratele cu roqu, dreptunghiwile cu galben $1
cercuiile cu verde:

5. Pe[tru fiecardin deseneledernai jos stabileqtefigurile


geomefice componente$i numdracatesun1:

ta)
-b )

doui triunghiuii ;
patru triurEbiuri.
12. Deseneaz[un dreptuoghi,folosind:
a) dou[ pdt?te;
b) trei pitrate;
o) pa1rupatrate.

6. Numdrdfigurile geometriceasemineroarepearrufiecare
din desenele
demaijos:

+ffim
7. Realizeazdun desel folosind :

a) doui trimghiuri;
h) trei triurghiud;
c) pa1-ru
kiunghiud.

tl. Realizeazdu.ndesenfolosind :
a) doui pitlate;
b) hei patrate;
c) patru pdftate.
9. Realizeazdun desenfolosind :
a) douddreptunghiuri;
b.) hei drcptunghiuri;
c) patru dreptunghiuri.
10. Realizeazirut desenfolosind :
a) doudcercuri;
b) ttel cercull;
c) paml cercun.
11. Deseneazdun pitrat folosind :

u0

13. De\eneaTiun dreprunghifolosind:


.) douddieptunghiuri;
b) trei dreptungh:iuri;
patru dreptrnghiuri.
ul dreplunghifolosindl
14. DeseneaTar
a) dou6triunghiuri;
b) patru hiunghiuri.
15. Deseneaziun tdughi folosind tul dreptunghi$i trei
triunghiuri.
16. Deseneazir.urtriunghi folosiod un pitrat $i tlei triunChiwi.
17. Deseneazao casi folosind timghiuri' patrate9l
drcptunghiwi18. Deseneaz[tm zid despi4itor, folosind drephlnghiuri'
19. Continui qiml cu flgura geometrici corespunzAtoare:

u' Ll(,L,-l ( t , L l

b) [IOII
O NAOT

d ,l o a l o a !

4 AOTAOf

A
tl l

Teste de evaluare
Testul 1
l.

Testul2
1, Deseneazd
un txirurghifolosind trei triunghiuri.

Nurndrdtriunghiurile din desenulde mar


1os:

2. Deseneazirr11pdtratfolosind patru pdhate.


3. Numari toatetxiunghiirile din desenulde mai jos:

2. Cetepdtrateconfue <lesenulde maijos?

4. Realizeazittei desenediferite folosind pentu fieca1


desenin parfeceletrei figuri geometricecunoscute.
5. Cootinud$irul cu figura geometrici corespunzatoare:
3. ContiDui liml cu figum geometuicdcorespunzatoare:
at

f--l
z-\
|
| I | { I I
I I t r \ |
Lr
L_r
\_-/
Ll
L_t V
J

') oItronIO

|
i

..

") aAoIAAOf A
desenediferitefolosindpentrufiecare
,,1.^Realizeazdtrei
desen
in pafie cetedoui figud geometrrcecunoscute.
5. Deseneazeun tiunghi folosind doui triunghiu.i.
* pamt in doui drephmghiuriegale.io cAte
.6. .hp{"
moduri poti realizaacestlucru?
Consruielre
din beledechibritur un trunghicu loate
,^_], egale.
rarunte
8. CAtepltrate poli numdrala un cub?

112

a)
b)
c)

!oIuorI

A T OO!!A

oA A rru Io
6. Dseneazeun om de zepadi folosind umai cercwi.

7. ConstmiettediD chibituri un drephmghi cu latun mare


formalb din dout chibrituri qi lalula mice dintr-un chibrit.
Aqeaziur chibrit la locul potrivit li ob1irc douepabate
8. CoDshliestedin bele de chibrituli un pii(ralotl lrllrttll
gala cu doui chibrituri. AieMe patuuchibriluri h krctttiL'
potrivile $i obline patru p5trate.
9. Din qasebelede chibritri q)DslrlrifllctIt lll{lllthi l)e
catebelede chibritu ai nevoicl)crl|1rir (x)riltrrllr lttlethttrll
tiunghiului altepah! tdunllhiuri'/
I I.1

Testul 3

l. Corrstruie'teun triunghilolosindtrei belede chibnmri.


_.
P]e-criDd
de la figura consnuita-cu ajuroml altor 6 bele de
cruDnttrnmarconslruje$te
inc6 rei rriuoghiuri2. Numire toatetriunghiurile din desenulrrmdtor:

9. MASURiRI CU UNITATI NESTA}\'DARD


Misurarea luogimij
1. Mesoari cu Palma ti completeazS:

a) lungimeabincii
c) lungimeacatedrei
lungirneaferestrei

n
u
T

b) lnlinea bnncii
d) E-limeacatedrei
0 ld{imeaferestrei

n
l
n

2. Misoard folosind latul de palni li completead:


3. Continu-E$irul cu figwa geometrici oorespunzatoare:
a)
b)
c)

Oi IIC I I O

aooutfA

a a [ tr ulooa

a) lungimeacaietului

b) blimea caietului

c) lungimeacir.tii

ft
L_t

d) le.timeacd4ii

a) lungimeacreionului |

c) lungimeastiloului

5. Realiz.eazd
un desenlolosindnumaicercuri..
6. ConshuieSre
din parm beli5oareun patmt.A$e.lzaalte
.
duudbelisoare
la loculpotrivitgi obrineahepatrupatlare.
U" elev are in ghiozdan un triunghi, doud pihate qi
. .?. doui dreptahiuri.
Num6rd cate laturi au impreuni acesie
figud geometrice.
8. Calculeazi sumanumerelorsoise in figurile geometrice
de acelagifel 5i compaldrezultatele:
,/.
l------t'
/\

r14

3. Mlsoara cu degetul Sicompleteaza:

4. RealizeazAun desenfolosind numai pitrate,

, / l\ l23 l^ Q_ ,
la
fiTl
/o\ f4,-t 6D

e,

l\

L\

b) lurgimeaPenarutur1--.1

d) talimeabnncii

4. Misoad cu talpa piciorului ti completeaza

a) distanlade la bancata la catedri

tr

b) li{imea claseiln oateinveli


c) distaqa de la pat la n$acamereiundedonni
5, Mdsoaracu pasul 9i comPleteM6:
a) lungimeacla.seiundeinveli

D)

lungimeaqcolii

115

c) lungimeacaseiin carelocuieqti

6. Masoara cu palma. cu degetul


.
$l cu latul palmei
rungrmeabdnciiunde inveri.Rezuratcle
srmt diferite. tsxplicd

.5o*, cu pasutlrrngimea
cuniiscotii;i obline
.^ ,1.p,T,l
loll a.hln_.usoam
cu
pasol
ei aceeaqi
$ie0
lungimeqi
il.l-"
oopne48 depa$i.
Expljcddece.

)i Ceorpemasoarar
distant,r
de ld )coaldpdnala
^,.-!: l:".]
cn,o\cut
de zarecu pasulti oblinamdndoi
o5 di pagi.Explica
misoari hmgimeaclaseicu pasul obfine 15
9i
_^^,r:, _UJ"9
pair.
$r tol el mSsoani
acecaSj
lungimc
cu lalpafi obiine60 dc
tdlpi.Exf lica rezulratul.

a)
b)
c)
d)

10. Polimdsura
cupasul( DA?sauNU?):
lungimeasradionului
t]
lungimeacaietului
t]
lunsimeasumei
f]
Iatimeapenarului
J_--]
11. Polimisua cu tatpa( DA? SauNU?
)l

a) lungimea
unui covor
b)

f]

openiri

fl

c) lu4imea rmui caier


d)

[]

lafmeagumei

[l
1r6

Mdsurarea capacititii
iar in alta
f. intr-o sticli incape apa din 12 cdoi cu ap5'
numirul de
sticti'nai',lica incape apa din 7 cdni Calculeazl
cdni necesarcpentrua urnpleambelesticle'
alti cana
2. o candeste umplud cu 59 lillgud de ap'' iar
cat este
cu
este umolutd cu 45 de lingwi de apd' Calculeazi
primei cad deoat capacitateacelei de-a
*ui
"up*itut"u
cdni.
doua-ui"
bidon
3. intr-ul bidon incape apa din 12 sticle' iax in alt
incape apa dintr-un numdrde;icle cu 3 mai mare Calculeaza
ambelor
nundml^ de sticle de api necesarpenlru umplerea
bidoane.
se
4. O gdleata se umple cu 3 bidoane, iar un bidon
! sticle- Cite sticle sunt necesarepentlu a umple o
.rmpl"
"o
gateala.
se
5, fln butoi se umple cu 4 gAle! de api' iar o gileala
pentru a urnple
umpie cu 2 bidoane.Catebidoanesunt necesaxe
ur butoi?
a
6. Capacilateaurtei vas de bucitdrie estede 12 cd]]i' ia(
Calcule^zi
n1axe'
altri vas de bucatdtie este cu 4 cfi mai
a"-ut doilea vas 9i capacitateatotali a ambelor
""loi
"uplitui"u
vase.
7. Un pahar se umple din l0 lingtri ' iar o lingwe se
pentuua
umple din i lingurile. CAte linguri,te sunt necesare
umple paharul?
8. Trei ceqtide mtuimi diferite au capacitdlilede 13 liglri'
uei cestisevars'
ll linguriToateacestc
l2linguri $i respecriv
de 87 de linguri Calculeaz6
inh-o sriclacare are capacitatea
tt"U,tie himate in sticla pefiu a umple sticla'
ting.,ri
"at"
-ui

9. O clalila are capacitarea


de 49 de celtj. o sriclAdre
capacrtalea
de l2 (e$d-iat o cand arecapaciratea
de -l cegri.io
cJctild-setoamh doua slicla o cara.
CaicLrleazicdrecegti mai
fi
tleDutenllnate penbu a umple cratita.
Cu doui lingurile umpiu o linguri. cu 10 linguri
umplu
^ ^^10-- cu t"reicesti umplu o cana.
o.cea.$ca.
cu l0 caoi umplu o sticlj.
ar tnlunerali vasele in ordineacaescatoare
li apoi in ordinea
oescrescatoarc
a capacitAtiilor.

umpiecUo tingurire?
Darcu 8 tirrgurilel

f,,^-!:,:^'Tt*.0.]
rrar
cu l0 trngllri{e?
c) au clte Iinguri!epot umpleo !.ealca:
d) Cu qite linglri pot umple o canA?
e) Cu cate cesti pot nmple o sticln?

I L i ntr - Lu rb idon incapeapa din t/


sric le .in a l d o ile r
,.,
Droonapd drnlr-Lulbumaj de sticle cu O uaj
mic, iar in aj rcilea
orrrootncape apa dinfr_irnnumar de slicle
cu I maj mffe decat
cele care urnplu al doilea bidon.

tll:|".9" ap.i.sr(nL
necesare
penrrua umpleat doitea
:]^-:i::
respectrv
al treileabidon?
'i
.l':,"^.yllecesue penrua umptebidoanete
r
gi
.21
l,^..!i.rrar
brdoanele
2
$j 3?

12.,Un buloiseumplecu apadin 49 de gale{i.


iaralt huroi
^
sc umpiecu apadin l7 de galeri.calculeaza
cu cdreslernai
marecapa(tlatea
prifiului buloi il rapodcu capacjtatea
celuj
de-aldoileabutoi.
Scriein ordinecrescaloare
a capdcitalii
vasele:
sticla.
..,^13Droon.butor.lingurd.fahar. Lingurila,
ca,lA.
14. Deseneazi in ordinea descrescAloare
a capacitAlii
Lrrmdloarele
vase:$iclb.butoi.bjdon,cani.

[]

118

Misurarea maser
1. Ordoneazide la cel mai uqor1ace1mai greu animalele
urmdloareical, elefarlt,bivol, cdine,porc, loarece
2. Ordoneazlde la cel mai greu la cel mai ugoranimalele
unndtoare:tigiu, vaod,lup, pisici, pbolan, urs'
3. Ofdonafide la ceamai uqoardla ceamai greallrrctele
urmitoale: pruni, piersici, pepenegalben,irag, grel pepene
verde.
4. Completeazefolosind expresiile,,mai grea" sau "mai
ugoart':
decdtun mir;
a) o peineeste
decato pa.rna;
b) o baiand este
decatun pePenegalben;
c) o cepfunaeste
decAtun peponeverde;
d1 o ridiche
decato pielsic5.
e) o nrurd
5. O porocald centdxo$tecet 10 prune Calculeazdc6te
prune cintdiesc cat 2 portocale? Dar cat 3 portocale?
6. Un $ef cAntAtestecat 3 mere, ial un mdr cantire$tecat
10 mure. Cite mure caotiresccat un $ef ? Dar c6t 3 grefuri?
7. Un cal caditeqte cat 3 porci, iar un elefant centireste
cat 18 porci. Cu cat cant6re$emai mult un elefant decet un
cal?
8. Un tlen canfile$te cat 69 de autobuz,iar un vagon
ceddrcire cat 8 autobuze Cu cet centdre$emai mult un tren
decatun vagonal sau?
9. La un aprozar s-au adus 10 ldzi cu mere, fiecare ladi
cAnttuind c6t 5 plase cu merc. S-au vandut 4 l5zi cu mere'
CalculeMdcateplasecu meres-auvendut?
10. Este adevirati afinnalia: ,, o banaoeeste mai grea
decit un pepene!rde".

rt9

Testul 2

Teste de ovaluare
Testul I

1. CoDrpleteaziin casuldA (adeverat)sau F (fals):

cu guma lungimer$i ldrimeaunei caqi


...-L...Y*"r:
E\prrcadeceoblinemmajmullem;uri penrru
lungime?
masoara
lungimea
hanciicu palmasi cu talpa)i
oD!'ne
^..,-r: Yo.:'
l0_mdsuri.
?
Sirespectiv mitsut-i
Cinearelunpimea'mai
mare:palma sautalpa?
ft:liT t, Denisamasoaracopasuldisranrade tr poarra
^^^,i.
$corr p:rndIa bancalor. Cristiana llcut 72 de pa'i. iar Denjsa
a6 de pa$iCu cd{ipagia Gcur
maimulliDenisajecir Crisrian
ae
ce
a thlut rai mul(i pa$i?
$I
4. Complereaziin cdsuli A (adev5rat)sau F (ful
a) qeionul esternai lung decetguma
b) stiloul estemai lung decatpenarul
c) caietul estemai lung dec6tghiozdanul

u
n
u

c, catteaestemai scut6 decatbanca

e) floareaestemai scundedecatcasa

0 lulimea cerfii estemai mici decAttdlimea

r a:e di^terire
au capaciurile
de I0 sricle.I sricle;i
-^--fl ,]r:'
respecrrv
2 slrcle.poti unple primulrar cu ajutorulcelorlalle
doudvirselExplicacum.
6. Cu
lirguri umplu ut pahar.cu dour pahareumpluo
J0
^^
cana.cu^trei
caniumpluo slicla.cu trcisticleumpluun bidon.
a, ( u caleItngui rxnpluo canil Daro stjcl6?
D) Cu catepaiareumpluo sticlal
c) Cu c4.1e
cini umplu un bidon?

r20

a) creiomrlesle1naiu$ordecatpenarul
b) o peineeslemai uPaJadecdlun m;r
c) o casaestemai greadecatun garaj

n
n
I

d) un a\ ionestemai$eu decdlo matini

tr

e) o matini esternai greadecatIm tanc

2, Un rr1dxcaddrclte cat 4 nuci' un gret cet 2 mere,un


\erdccdr4 glefwi CompleteazS:
oeDene
nuci
a) rm g|ef canteregtecat Ll

fl -".".
stich cu sucumplu 5 pahare.Catepahareumptu

b) un pepeneverdecantire$tecat
3. Di(tr-o
din:
a) dora sticle?

b) tueisticle?

c) pahusticle?

4. Am bile de tip 1, tip 2, tip 3 si tip 4. O bild de tip 2


certereitecet2 bile de tip I, o bite de tip 3 cat2 bile de tip 2' o
bila de dp 4 cat2 bile de tip 3.
a) Pe un taler al balanlei pun o bile de tip 3 Catebile de tip .,2
tiebuie sd pLrnpe celdlatt taler al balanteipenhr ca balanF sA
fie in echilibru?Dar bile de tiP I ?
b) Pe un taler al balanteipun o bili de dp 4 C6tebile de tip 2
trebuie sd pun pe celi.latt taler al balanteipentru ca balanla sd
fie in cchilibru?Darbile de tip 1?
5. O mafini cantirE$e cat l0 motociclete,o motocicletd
cantireite cAt 5 biciclete, iat o biciclcti ca1 2 totinete'
Calculeazdcatebiciclete cantiresccet o maqineSi caletrotinete
cintSresccet o magine?
t2l

rO. MASURAREATIMPULUI
Ora
l. Completeaze:
a) unitaleaprincipaldde misurare atimpului

".t" f'l
b) pe ceasora exactdesteindicati de,,limba',
T__l
c) ora 2 dupi amiazi secitege

[]

d) ola 5 dupi arniazdsecit$te

2. Completeaziprogramul zilnlcl
a) diminealamd scol la ora

[]

b) plecla $coalila ola


c) md intorc de la lcoald la om
dl invnl pan5la ora
e) md culc la ora

t:]
t_l
E

3. Completeazd:
a) limbile ceasuluise supmpurrla ora:
b) limbiJeceasuluisuntin prelungirela ora

tI
tl

, 4. Malia iiva!6 zilnic intrc orele 14,i I 9. Cate orc iLala


z tuc Marial

Ei stau la
7. Elevii unej clase incep cursurile la ora 13
de la 6coali?
$aoalA5 ore. La ce ori pleacl ei
8 ore El
8. Tatdl meu lncepesen'iciul la ora 10 9i lucreazi
aiunge
ori
q; face o ofi panaacas6 La ce
pf"*a J" i"
acasi tatil? ".*i"it
plimba $i se
9. Elvira 9i Florin ajung in parc la ora 12' se
recreatcei
,"".""-J pa"a tu ota tl Cat trp s-au plimbat fi
doi copii?
cu 2 ore'
10. lln ceasalati acum ora 16 9i esle in urmA
ceirsul'
Calculeazaora adevitatd li potrivegtecorect
3 orc'
11. Un ceas atata ora 19 Si este lnainte cu
CalculeMi ora adevfuali 9i potriveqtecorectceasul'
trenul
12. Sodn a plecatdin Cmiova la ora 1l ti a frc]]t cu
o orAcu
3 ore oAndla Bucuregti.Aici a stal o ord $i apoi a licut
pa"a f" pioie$ti. La ce ora a ajuns So n la Ploietti?
rni".i-tf
14
13. Mirceaa iflceputsAinvelela o@ 13' Antoniala ora
si Eduardla ora 15.Toli tetnind de invelat la ora l8'
din cei treicopiil
;) Cateorea invalalfiecare
pulin?
b1 Carecopilain\alatmaimu!lti carea invdlctmai
14. Mama, tata $r cu Inme ne-amculcat la ora 23 Mana Si
La ce
tata au dormit fiecare cate 8 ore, iar eu am dormit 9 ore
ora s-a soulatflecaredintre lloi?
15, Cate ore sunt de la ora 8 diminealapanasearacand
tot oru g Dar de searacand ceasularati ora 8 pena
""uJ
-utf la ora 8
dimineaJa

6. Ionel qi Mirela se intdlnescla ora 15 Si invatd lrnpreund


4 ore-La ce ord au teminat de invitat ci doi copii?

16. Cdstian merge luni, miercuri !i vineri la antrenament


intre orele 17 $i 19. Cate ore de anhenamentface Cristran
intr-o sapttunani?
ore
17. Nicu ti Gabrieia invald' zilnic c6te 3 ore Cate
invald zilnic cei doi copii irnpreuni?

122

r23

5, Un film incepela ora 14 gj dureazd2 ore. La ce orA se


termindfilmul?

Luna

Zua gi sipfimina
l. Completeazd:
a.) zua are J

1. Cornpleteaz-i:

a) uJlanare I--_l r*i

J ore

b) sripthminaare

zJle.
f
2. Completeazia catazi din siptimand este:
luni maftj miercuri joi vineri saimbdtd dlmrinica

TT

TT

Mariana pleaci la munte cu mama gi cu tatit siu stau


li
-3,o siptamAni
acolo
ti incl 3 zile. Manzma qr mainzl sa se ihtorc
.cas6. iar tataj siiu maj st:i incj o saplzjmina.
Cdte zilr o stcr
nccaredtn cei trci la munte

c) doianiau T__l tuni.


de zile ale
2. Scrie denumirile lunilor anului $i mrnarul
fiecirei luri:

1
2
l

-n' l
-tl

e
rr

_-E

-.-n

5.
a plecat Ia lari sambiti dimineala la ora g qi s_a
.Marius
^intors duminicd
la ola I2. Cete ore a stat plecat i\4arius la
lard?

Sardr pi fratelesau Claudiu plecciiin or.i la ora l-1.


.7.
^Sanda
se plimba ii face cumpardturiSi se intoarc( acasald ora
lE. rar( laudiuse intoarcecu i ore inairteaSandei.Cdteore
au
fost plecali in ora$ fiecare din cei doi frali?
Mama $i tata au plecat de acasd la ora 7 dimineafa, iar
.8- .
copiii lor Vasilc pi {ngela au plecarla ora g dimineata\y'ama
s-a mrorsla orit (r. tata la ora 10. Vasile Angeldla ora
10.
)i
( ale ore a lost plecalde acaia fiecare
din cei pirB! )i cdle ore
impreund au fost plecali cei pah! de acasi?

124

=-tl

4, Flevij unei clase pleacairr ercursie la mares;mbzila


drmrneara
Ia ord 8 $i 5c intorc dupa4 /ile. in ce zi qi la ce oni
s-aufultorselevii?

Tata a plecat in delegalie intr-o zi la ora 8 dimireafa


$i
^6. loaptea la ora 2.
s-a irtors
Ca1timp a fost plecat tata de acaiai

r*i

b) o jumatatede anar. I

10
|

tt

n
E
E

n
n

,1. Mama $i tata s-au niscut ln acela'i an, mamain luna


cei doi
upriti" ri tuta itt iuou ianuarie'cine estemai maredintre
qi cu cdteiuni?
a
5. CorjDaesteniscutbpc 15 ianuarie,iar Anape 15 iunie
cdte
cu
aceluiagian. Caredintre cele doui fete estemai marc 9i
luni?
6, Mama i$i sa{bdtore$tezilra de naqlrepe 2 aprilie' iar
tata pe 13 iuoie. Dupi cdt limp i9i sirbdtore$teziua de naStere
ratain raport cu ziua de na$terca mamei?
7. Cofina esteniscuti in ltma ianuarie,iar fralii ei Cristian
gi respectiv septemb e'
$i Mihai sunt nescuti io hulile august
125

T
Dupd cete lud de Ia nafterea Corinei iqi sixbeloresc
ziua de
na;tereCdstianfi Mihai?

Testede evaluare
Testul 1

3. fnumeralidenumirilea 5a,cluni con5cculj\e(arc


urmeazadupdlunamartie:

1. Matei pleacdin racaqd la bunici intr-o zi de sAmbAtdti


ste acolo 2 si;tdmari in ce zi seintoarceel acasi?
9J
saaihaimpreLlnb
2. Eslcposibilcatreiluniconscculjre
de zile? ArgumentafiDaJ92 de zile?

Lt

3, Acurn 5 ore ceasolar,ta ora 12 Cat va arita ceasul


peste2 ore?

8. Scrielrrnileanuluicareau de zile:
-i0

4. in cursulunei siptimani, Cosmininvald luni, ma4i.


invafi
miercuri,joi fi vjneri intr orele 15 $i 17. Cate ore
Cosminintr-o siptamani?

3
4

meuluffeazl zilnic cate6 ore,ieqiDdde la servici


5. 'l'a151
la oro I9. La ce ort incepelucrultatalmeu?
care
6, Consultdcalendarulqi numeqtclunile coDsecutive
aulmpreuni62 de zile.

9. Completeazii
anotirnpurile
rulrlui:
i

2
I0. Calculeazifi completeazicdtczilc au impreuld:
a) lunile ianuarie,august,iootombrie
b) aprilieseptembrie
,i noiembrie

rJ

[]

rl

c) mai. iunieqi iulie

Il. Mirelcestenascuta
pedat,o
de l5 fcbrucrie.
CJculcaza
^In a catazr a anuluicste
niscutdMirela.
Adelaestcnascura
p( 7 dprili!.iar tsogJanesrenssctrl
c\1z.12,
I ee zte tnaiterziu.pe ce data)_aMscut Bogdan?
Monj"uiti saibiitore$te
ztuade na:terein lunaiunie,
^ ,13.cu J tunrmaidelTeme.
iar
Ovidiucu J luni mai rdrziu.
lnor:r
ln ce ILU)i
i$i sarbaroresc
ziuade nalrereArJrei)i Oridiu?
126

7. ( omelia.Viorcl 5i Clmelia in\ aleficcarcin cur-sulunui


J) oe
32 de ore_l0 de oreSIrespecllv
scme\lrula lnatemalici
copiil
cei trei
or.Cateoreinvali impreunila matematicd
8. Cristirnpleacide acasiaiungandla seniciu dupi o ora'
cu
Sti la seNiciui ore, dupi carepleacdintr-o alti localitate
le
pe
carc
o"nui.,iunottOaicidupa2 ore hezolrdproblcmelc
jncpoi 2 ore Si inca o oIi p6nd
a,e intr-o oia, luce cu trcnul
u"*4, ujongalialo n.u 19.La ceori a plecatde acasiCristina?
9. Sorin mergede 3 ori pe siptimeni la antretamentintre
la
or"t" tS 9i 18. Cate ore pe iaputaoa merge Sorin
antenament?
10. Tata estemai mare decatmarnacu 2 ani ;i 5 luoi Cu
cite luni estemai maretata decatmama?

Testul2
l. Un copil pleaci.din Craiova,mergepe jos 3 ore, se
..
odineqteo ore, mai mergepe jos 4 ore qi ajunge ia Balq la ora
19.La ceor5 a plecatdin Craiovaelelul?
2. in fiecare zi, familia mea consumd1 kg de fructe. Cate
^
filcte
consumAfamilia mea in luna martie?Dar in luna iunie?
- Dar in luna februarie?Dar int-o siptEmeni?
3:. Dol munciroricolsFuctor;zugr,i\escun apa-mmeDl
in
.^
ru /rle. l-r iDceplucrareaintr-o ,/i de marti. in cr zi a
sdptimanii temind lucrurea?
,1. Maria estenascut5pe data de 1l rnartie.
iar AuIa est
ndscuti cu 15 zile mai t6xziu. pe ce datdestendscutdAum.
5. Esle.posibiloa aei iunj consecutive
si aibd impreunl
90 de zile?Explicaliin ce sirualii.
6. Un Sofer pleacl din Craiova cu magina vineri
..
dimheafa la ora 8 qi ajunge la destinafiesanbati dmineala la
ora 5. Cateore a dural deplasarea;oferului?
dimineata
_ 7, Copiii urei clasepleachin excursies6mbd16
ld ora 8 )i se inlorcduminicilsedrala ora g. Cite orc a durat
excusia?

11. RXCAPITULARE FINALA

Numere naturalede la 0la 100


Adunirea $i sciderealor
.riret| 1' 7 1' 9 1' 32' 51' 49' 25' 5'
l. Selecteazidintrenume
43,',78,85,9, 67. 42,95.27
a) pe celemai mici decit 50
b) pe cetemai mari decet50

cat desoescetor'
fi 1"o.,lon"uraapoi utatcrescalor ;i
le: 12,72' 9'l' 33' 55' 49' 25' 5'
dintrenumere
2. Selecteazd
86,s, 't7, 49,9s, 2't' 22'36
44,',78,
a) pe celecu sot
b) pe celei*d so!
cat qi desclescilor'
9i le ordoneazeapoi atit crescitor
3. Descompunein zeci li unitili lumerele:

s8,6e,rs,sl,43' 72'ee' 44' 36


3;'
n,12, gi,zi,iz,as,28
'
34

dupimodelul:

30

4. Comounetinumereleformatedin zecifi unitnli:


.
qi5qi
8,40
7,
80
60
8,
qi
10
3,
70
si
s,
zb
si
:o
so sil,
$
liz,
dupamodelul:

40 W/ B
48

8, CAteluni se gisescin doi ani? Dar in t ei anj?Dar in


doi ani ti jumdtare?

4. Numdxhde la 40 la B0:
b) di n3i n3
a) din2in2

9. lonel invali zilnic cate o ori la geogra{ie.CAte ore


invali
Ionel intr-o sdptem6nd?Dar intr-o luni? Dar iJI lunile
martie$i apilie imprelutd?

doud
5. Calculeazdctl mai mare 9i cel mai mic numArde
p""t* care cifra zecilor este cu 6 mai mare decat ci&a
"in"
tmit5lilor.
careduca \ecinipe:
nur'nerele
6. Stgbiletle
ii compleleaTd

10. Madus invafdla istorie o zi pe sdptAndnecdtedoui


ore. Cdte ore illva{d Marius intr-o s6pt6mrind?Dar in doui
saptdmani?Dar in cincj siptdmani?
128

a) 15l=l17

c ) di n4i n4

b ) 5 7I 5 e
129

d) din 5 in 5.

c )s e l e l .

?
7. GeseFtecel mai mic qi cel mai mare numdr de dou[
cif.e pentrucaresumaciftelor este6.
8. Pentuuficare dintre urmitoarele numere, gdse$teli
scrieatat munArulanteriorc6t qi numdrulumretor: 15, 34, 29.
9. l)escoperenumerelecarelipsescqi le compieteazd:
'a.)22,23,24,...... , 49,50
b) 1 1 ,1 3 , 1 5 ,. . . . .. ,6 9 ,7 1
c . )5 , 8 , 1 1 ,. . . . . . , 7t,7 4 .
10. Scrie toatenumerelede doui cifre caresepot forma cu
cifrele:
a) 1,2,5
b ) 2,4 ,6
c) 3 ,5 .'1
d) 4,6,9.
ln liecare caz ii parte ordoneazi crescito. ti apoi
descrescdtornumerele5i incelcuiqte cel mai mare gi cel mai
mic mrnfu I l. Calculeazdcel mai mic Si cel mai marenundr de doud
cifre careareuna din cifre egali cu 5.
12. Se considerdsuccesiunea
de numerede la 25 la 67.
Numird de cAteori apare:
a) ciila I
b) cifra 5
c) cifra 8
d) cifia 9
in aceasta
succesiune,
13. Scie toale [runerele de doudcifaecaresepot forma cu
ci{rele:
a) l- 3 , 5 , 7
b ) 2 ,4 ,6 ,8
In fiecare caz in parte determini cel mai mare qi cel mar
mic ounar .
14- Detelmi1ld numirul de doud cifre gtiind cd suma
cifrelor este7 $i cifra unifitilor este cu 3 mai mare decat cifra
zecilor.
15. Scrietoatenumerclenaturalepare,careau cifra zecilor
egaldcu 4 sau5 sau6.
130

16. Scrie toate nunerele natunle impale cale au cilia


zeciloregali cu 2 sau4 sau6 sau8
1?. De cateort srepeta:

a) 4 la numerelemai mari decdt40 9i mai mici dec6t80;


b) 3 la numerelernai mari decat20 ti mai mici decet 50i

5 la nurnerelemai mari decat30 li nai mici dcat90'

18. CompleteMasuccesiurilede nulncre:


, 66
a) tt,22,
, 54
b) 9, 18,
6'7'76.
43,
34,
,
21,21,
32,
c) t2,
'
cilai:
19. Completeazicu aceeaqi

20. Determindcel mai mic numdr de doui cilie, care are


ambelecifte pare.
21, Detelmiod cel mai mare numi.r de douecifte' care
ale o ciftd parali cealaltl ciftd impari
22. Determini numerele de doud cite. care au ciilele
diferite de 8 ti diferentaciftelor estegalecu 8.

23. Calculeazn:
a) 12+32+4l+ 4 =
c) 21+32+ 43+3 =
e ) 5 3 + 1 1 + 2 2 +=3
24. Efectneatrj':
a) 69 -21-33 -l =
c ) 8 7 -4 5 + 3 5 -5 4 =

b) 22+10+43+32=
d) 51+4+20+13=
f) 43+12+21+2=
b) 77-34+11-23=
C t)3 5 +M - 6 6 - 1 2 =
131

e) 95- 42+33-75 =

,43+25-2 4 - 1 2 -

25. Efectueazi gi apoi comDleteazdj

a) 21+33+45=84+Ll b) zt+32_rr=7t_l I
c) 33+s6*2241=l |
4s_23'r2+sz=
fl
e) 45*23+56,32=fl t 1t+67
-3a-22=V
26. Calculeazd..
a) 23+
b) 42+ c ) 35+
52+
45+
52+
n,
t2
27. Ca].o)leazd:
a) 47b) 692245u
2

O 8ef

d) 62+
2l+
15

0 51+
13+
33

6r =se]21

d) 45I32

")

e8I

=:;'ff 46

71=5efa32

31. Gande$tegi apoi completeaziumfind rcgula :


b) 49- 2= 48- 1
a) 30+11=31+10
d) 48- 2 = 47- l
30+ 12- 31+11
e) 3 0 + 1 3 =

c) 95t2

d) 7721+
t2

0 61+
1333

Completeaza
ln cd$u{eunuldin semnele
,, + " sau,, _
^28.
asffblincatrezultatuIsafie adevanat:

") es f l 7 r f u = 3 5
b )76 f l n f ) n = n
c l s zI

3 3I 2 4 =61

e ) 4 7E

32I 23

d), n

u) ssfTt:3sIr l
b) 67n 23 =3 3 8 l l

27f 14 s= t4
:3 8

29. Gisestetemenul neclmoscut:


a ) 34+2 1 +a = 2 3 + 3 1 +1 4 b ) 2 3+3 t+ a =24+ 53_t2
c ) 15+ 4 1 + l r = 5 5 , 3 2 +5 6 d ) 2 3 -tt+a = 36_22+ ts
e ) 56-3 4 - a = 5 5 - t s -Z O
D 7 9 -3 r,q =4 4+ 13,23.
Completeazeln cesuleunul din sernnele,, +', sarl,, _,,
-30.
astfel
incat iezultatul sdfie adevdrat:

30+14=
30+15=

D 47-2=
I) 46-2=

32. GisQ$tetemenul necunoscut:


a) d+d= 20 b) a+a=40 c ) a+a=64

d) a+a=88'

33. Gdsettetermenulilecunosout:
a+
a+ ,1=3o b) a+a+a- 2=52 c ) d+a+a+1=64'
a)
ttiind ce
mrmerele natujale d,
34. Detemioi
',
a+6=38 $i numdruld estemai maredecat15 9i mai mic sau
egalcu 18.
A:
35. Completeaz

a) 24+3s=V +Q

b) 7t+2a=a3+7t

c) s2+7=fl+81

il s6-2t=s7a)

fl

+62= 55+33

7-n=n-n

+$=2r+74

h)

Tl +2s=36+23.

133

II
Calculeazd
dilerenta
dinrrecelmai marenumalparcr
,36.
ambele
cifre egalesi cel mai mic [LrmarpiLrcu arnbeleciFre
egale.
37, Aratd cA daci adundmcel mai mic numir par de doud
cifre-cu
cel mai mic numir impar de doud cifi., oblineat ul
numdrcareare ciliele consecutive$i descaesc5toare.
f8. Scrie numdrul 64 ca surna a doui numere natuale
.
mpare, caresdaibi ciAa zecilor egali cu 3-

Figuri geometrice
l. CateftiunghiLui conlinedesenuldemaijos?

2. ate dreptunghiuriconline desemrlde maijos?

39. Arate cd dacdscddemdin cel mai marc nundr pat de


dou"i.,cifrepe cel mai mic trumarpar de doud cilie. oblinem
un
numdrcu cifrele egale.
40. Scrie ln ordine descrescetoare
1oatenurnetelede douA
cifte in carc cifra zecilor este un numar impar, iar cifra
urdtatilor estecel mai marerlumtr pat.

descnulde nlaijosl
-'1.Cile pincle con!inc

41..
meu a colecfionat23 de linbre. Colegul oteu
axecu l0^Fratele
timbre mai mult. Calculeazacate timbre are colegul
meu fi cAtetimb.e au impreuni ftatele gi colegul meu.
45 de puj.iar buniculcu 2) de pui
.42.. Bunicaa cumparat
mxr-pu!rn
deciilbunicc.Cdlculcaza
caripui a cumparat
buniiul
$i ca! pui au in curfebrmicul qi bunica.
43. intr-un cot srurt 98 de mere, pere
.
$i prune. Mere
pere
sutr 46. iar prune;i peresunt8b. Calculeazicatemere,
)t
calepere$l cateprunesunlin coq.
. 14: Vn elddinar a cumpdrat 23 fire de ro$ii, 3l fire de
$j 2f firc de varza.fl a planraracesletire ti a consrarat
Td"]
oupacrncrzttcca t-aumairamasin lotal70de fire.A observal
M^i-au picrir 4 fire de rolii pi ardei 5i o hre de ardcj vrr7a.
)i
,
,tr..9" ro$ii. c;te JE ardei )i cdte de \ ar,/Aa giisil
1t:.
gradlnanrlin pament?
734

4. Ai la dispozilie 5 belede chibrituri Constuie$teou ele


un desencaresAconlind 2 triul1ghiuri'
5. Ai la dispozilie 12 belede chibritud' Construieltecu ele
un desencaresi conlind 4 triunghiuri ;i un pilrat'
:
6. Nujnardfigudle geometriceasemanetoale

A\

AA
lA
r-l:-

/"o\ \[
I

i -l \,

l3s

in

,?
Misuriri

cu uniti.ti nestandard,misurarea timpului

_ 1. Misoari lunginea gi lefnea mesei la care inveli cu


palma ti cu latul de palmi.
2. Mii$ard lu1gimeagi lilimea cur,tii $colii la careinveti
cupasul ti cu talpa-Oblii mai multe tttpi decatpari. De ce?
. _3. intr-o sticla intrd 10 ce$ticu api. intr-un bidon intre 10
strcle cu apA.Cate ce$i cu apAsunt necesaropentru umplerea
unui bidon?
_. 4. Trei ceqti de mirimi difedte au capacititile de l0
linguri, 1l linguri qi respectiv 12 linguri. O sticli are
capacitateade 56 de linguri de apa. Stabile$temodul in care
poFumplesticlafolosird celetrei ce|h.
5. O pdine cantirtte cat 5 casravti, un castoavele
cantArettecat 2 ro$ii, iar o roqie c6t 2 cepe.Cale rofii canttuesc
cat o paine?Catecepecanliresc cat un cast avete?
6. Matei se scoali h ora 7 dimineala.igi pregitefte temele
tennindndla ora 9. Cateore a invifat Matei?
7. Un ceasaratdora 14 gi estein urmd cu 5 ore. Calculeazd
ora adeviratdfi potdve$teceasul.
8. Maxia a inceput se inve,tela o.a l l, Constantinla ola
l2 ii Adrianala ora 14.lbti terminddeinvifat la ora 17.
a) Cateore a in!-5tatfiecaredin cei tlei copii?
b) Carcdin cei trei copii a invd{at mai mult?
9" Sorfu pleaci cu talil sdu la munte vineri la ora 8
diminea{a.Ei seintorc luni la ora 8 dirnineafa. Cile zile au fost
plecatide acasacei doi?
10. Mama Si tata au plecat de acasdla ora 6 dimineata,iar
eu am plecat la ora 8. Mama fi tata s-au intors acasi la ola 9,
ia.reu la ora 10. Cateore am tbst cu tolii plecali de acasi?
136

Teste

evaluar
'le
Teslul 1

23 de
1. Pe margineaunei goselese planteazdintr-o zi
pom
cu
un
zi
oomi.a douazr-cu2 pominraipu1in.iar in a lreia
planlalin
Lr rn,lia*r, in primazi Cali eazicdtipomis-au
celetei zile.
mai
2. intr-o urnd srmt 70 de bile dinbe cale 10 bile albe'
pu$ne
mai
mufe bile rogii ;i galbene.Bile galbenesunt cu 30

srmtitr
i.J t*t" tiiJi ;in uma.cad bile ro5ii 9i galbeoe
uma?

lapte'
3. intrun bidon eldsti coofinutul a 27 de sticle de
penh'uo pfdj.iturao sticli de lapte Cei doi
ftl."" u *t""."a
bauri sricleJi laprehtr-o /i 5i inc' I sticlede
ui .i
",7i.CAtlaptea mairamasin bidon?
"ooil
lapl( a doua
4, Catenulerc imparesegisescinlxe 46 $i 66?
5. Seconsideri succesiuuea:

r . ) . l. 4. u. l

2 .l . 4 . ( r . r .

?
a) Al cdteleaeiemental succesiuniiesteal patulea L/
b) Al cateleaelmental succesiuniiesteal treilea 3?
c) Al cdteleaelemental succesiuniiesteal cincilea 4?
6, OrdoneazddesqescAtormrmerele de 2 cilie de folma
a5 . Scrienumirul din mijloc.
7. Pdvette cu ate4ie desenul 9i nrunira pitratele li
conlinulede ace<ldesen'
dreptunghiurile

8. ScrieJ pe 15 ca sumaa trei te1meniegali'


137

Testull
1. Mihaela imprermi cu mamali cu tatil seuau idpreunA
79 de ani. Cdli ani aveau impreuri. cei tei anul trecut? Dar
aeulr2 ani? Dar acum3 ani?
2, Adrmd cel mai mic nurntu par de doui ciie cu ce1mai
male nrmar par de doue cifre, cart are cifrele egale.Compard
numdnrl cu cel md marcnumir pai de doui cifre.
3. Deseneaziun triunghi, un pdtrat, un dreptunghi gi un
cerc $i stabiltte:
a) ce deosebireesteintre triunghi fi pAtrat?
b) ce aseminaxeesteinfte petrat$i drcptunghi?
c) ce deosebireesteintre pdtratfi crlc.

f
I

Testul 3
din
1. Descompulti urmrtoarelelumele ln sumefomate

zeci$irmitiii: il,zl, tl,gg' ls' 6, se,zs'ts'

2. Daci adun la 15 1lnnumir oblin cu 10 mai mult decAt


dacdscadnumdruldin 15.Gdsestenumirul'
3. Calculeazi sumanumerelordin interiorul triunghiului 9i
rlin afara triunghiului , dar djn ioteriorul
s,r-u'
",tt"lot
"i"n
crcuhd,Ce consta!?

4. intr-o livad-i s-auplantat 32 de caifi, 21 de meri, 22 de


peri qi 23 de piersici. Ca! pomi au fostplartali in livadi?
5. Un copil care merge la qcoaldare 7 ani. Cate luni are
copilul de celrds-anAscut?
6. Selecteazamultimile de nurnerea cdror sumdeste75, Si
colorcazdcu aceeaqicu-loarcfiecarenumir al mutimii.

@
@

@ @@

o@

doue
4. Calculeazdcel mai mic 9i cel mai mare numdr de
cifrc, carc are sumacifielor egali cu 5'
5. Gdsestetermenulnecunoscul:
12+ 23+ 4l + a = 13+ 27+ 32+ 23'
6. CAli vecini arc tm numdr mai mare decat0 !i mai mic
decat 100?Da,titrei exemPle
7' Compleleaziin cdsuleunul din semnele"+ " sau"-"
astfel ilcal rezultatul sdfie adevarat:

7. Maria are 34 de ani, iar fratele ei Cosmin are cu 2 ani


mai pufin. CaF ani au avut impreuni cei doi frali acum2 ani Ei
cAli ani vor aveaimpreruri cei doi pesteun an?

2of]30=toI
ron
")

8. Sedau 3 cini, una carepoate fi umplutd cu 20 de linguri,


a.ltacu 4 linguri Fi a heia cu 3 lingud. Gtse$temodalitateade a
Lunpleprimacandlolosindcelelaltedoui cdni.

cl 40 l

138

b) 2oI

roI

ro

30E 40=zof] aoI

ro

l5 0 l

-^

T-l lo

1 6 0 = ) u i - '^Itu ,,_ _ _ .,

8. Scrie pe 80 ca suna a doui nlunere impare consecutive, iar pe 42 ca sumaa doui llumerepareconsecutrve
139

Testul 4

Testul 5

1. Adun la un numdr pe l, la rezuftatulobtinut adrmpe 2,


iar la ultimul rezultat adunpe 3 6i obfin cel mai nare numir de
dou.dcitie. Detemini mundrr .

l. Scaddintr-Bn numar pe 2, din rezultat scadpe 3 $i dilt


rezult*uL oblinut scadpe 4 gi oblin cel mai mic numdrde doui
cifte. Determini numArulinilial.

2. Un rum5r mai mare dec6t0 9i mai mic decAt100poate


h vecinul a cdtenurnere?Dali trei exerllple.

2, Determind toale nunerele r1edoud cilie carc au oifia


unitafilor egalAcu 8 $i caresnntmai mari decat50
3. Detelmini Dulnirul, $tiind ci suma vecinilol sii este

3. Completatiastfellncdt suna pe fiecarelinie $i fiecare


coloani sefie egalScu l00i
a)

DJ

egalScu 46.
4. Completeazd Pitlalele liberei
b)

4. intr-un mic.robuzsunl 4 persoa.ne.


La prima stalie urc6
12 cilitori, iar la urmitoareastalie urci aUi ll cdlito . La
urmitoarale 3 stalii coboari acelagi numir de cnildlori 6i ln
microbuz nu mai rtrmdnenici o persoand.CAti cilitori au
cobordtla fiecaredin ultimeletei stalij?
5. Analizaiicu atenliedesenulde rnai.jos.Suntmai puline
pdtratedccatdreptunghiud'/

5. Arplizeazi succcsiuniledc numere $1 tale ce


corespundel
a) 1, 3, 4, 5, 7, 9, l l , " " '
"
b) 0. 2, 4, 5, 6, 8, 10,
'
22,23,
15,21,
13.
t. z, Z, 11, 1 2,
")
6. Completeaziin cisule unul din semnele,, f " sau"
astfel incat rezultatul si fie adevirat:

a) rol l 50 L _ l r o 4 0 l l r o I l 2 0
6. Ad|mS patu lumere naturaiecorsecutive m:ri mici ca
100.Sumalor estenumArcu sotsauflri sof?Er?licede ce.
7. Mama impreunacu lata au vArstabunicii, adic5 80 de
ani. Tata este mai in varsti dec6t mama cu 2 ani. Detemind
varstelecelor doi pdrinli.
8, Seconsideri succesitmea
de nurnere:
l, 2 , 3 , l l , 1 2 , 13 ,2 t, ...... , 5 3
l)e ceb ori aparccifia I in aceastdsuccesiun?Dar cifra 2?
140

b) eol 8o E 7 0'ro f

zoI

ro

c) 40Tl 50f-l lu 80fl

ro I

20

7. intr-o cutie sunl 23 de bile. Cristian mai punein cutue


26 de bile, iar Adrianscoatedin cutie35 dc ttile CAtebile sunt
acrmrin cutie?
8, Calculeazl cel mai mare nurnlr de doue cifre' penhu
carediferentadinhe cifra zecilor fi a unitelilor este7'
141

Teslul6

REZOLVARI

1, intr-o livadi au fost plantati 77 depomi pe trei rdnduri.


Pe rAndul intii gi al doilea au fost plantati 55 de pon , iar pe
rindul al doileaSi al treileaau fost plantaficu l0 pomi mai
pu{in. Cdli pomi au fost plantali pe fiecarerand ir parte?
2, Scrie ln ordine crcscdtoarc toate nunerele de doua
cifte in carecifra zecilor ostenumfu par, iar cifia unjtitilor este
numir impar.
3. O carlede pove$tiare 49 dc pagini.in trei zile r_rn
copil
cite$teca& 11 pagini pe zi. Cdte pagini trebuic se citeascA
copilulin ziuaa patrapenhna terminacafieade oitit?
4. DetermininumcreleaD:

tl
;"

ob+
23
54

dh+
45

ah2l

76

32

42

5. DeterminAcatcnumcrede doudcifrc au sumacifielor


egali cu 5?
6. Daci Ana prime$te27 de bomboanegi dd soreiei 15
bomboane,atmci ea va rimane cu 62 de bomboane.Cat
bomboane
a avutAna?
7. Seconsideri.
snccesiunea
de nurnere:
......
1 2, 2 3 , 3 4 ,
, 89.
Completeazdsuccesirneacu numerelecare lipsesc li num6rd
de ceteod aparfiecarecifri in succesirure.
8. intr-o cutie srmt creioane.Victor prme in cutie 23 de
creroane, iar Mihaelaia lin cteion.Ovidiu punein cutie21 de
creioane,iar Silvia ia un creion. in cutie rimen atateacreioanc
cdte au pus la un loc Victor qi Ovidiu. Cdte creioaneau fost
inilial in cutie?
t42

PaE.21. 49. Sepunoin fiecarecerccitra 2'


cel
P;;. ;i. t. Cel mai mic numdr impar de o cifta este 1 ti
mai rnarcnumir impardeo cilii este9' 12' Sepule 3
1. Avem:1,9; 3, 7; 7, 3; 9' l' 4' 5 qi 5'
Pae.26'Se
pun:2,' u
8; 4, 6; 6, 4; 8, 2 6. 4, 6' 8, 10'
5,

: " 16 o 17
i^ i.it. z. 9 li . s. qi *r seconti nui15
" 1 8 . 1 9 ..
l'l l
I'l'l
ll:
P a e . 2 8 . 3 . S c p un c l . l . l :

l.l

q'
pai.z9. u. SepuncI.J - 5r 2.2.2 3' a) I 7 5 8 6
q
Paq.-lO.-1. c) 4 5 r' 5 b 7 6 7 8 7 I
impare'
eai. rt. r. 6. .1.'r. 7. 2.4. 4. l. 1.5. 7. o ii sLurt
l l
secornllelea/a
t'ri.:.r. r.l, 14.15. La loateptxrcl(le
't8. a) 6+u=7'+tt=l '
Pat.34. f7. c) ,P^8 35. 22, 3+1 = 4 mere. 21' 9-],+l-r) '
9. a') 2+4- 1+2- 1=6^l +t=
r ag. r z. n. q - ,= 5+ 1= 6. 10. d ) 4- a=2=;a=4^2=2.
Pag.38, 24. t0-2 = 8;8-I =7;'7-2= 5 persoane'
Pas.39.10. a) d =3 b) ( r =1 c ) a=3
pas.,tt. tf. 3+2+4=3+6=9 20' l 0- 3='l ' 7- 2=5'
pai. + ,t. to. b) a+b=2=:>a=0'b=2ad=l ,b=1 s a\l
o=2,b= 1. 12. d) - ,+; g) +,- ; J ) +,r .
P^g. 45. 11. 9- 2=7;7 - 4=3. 18' 2+4+4=10'
Pag.49. 13' a) d+a+7=5:) a+a=5- l =4:+a=2'
I il. b) 6 = 0 * a = 5; b=1.+ a+2 = 5:+ a =31
15. 0 $i 8. 16. 5+0=5;
h=2= > d+ 4= 5-d=1.
5+1= 5. 18. 10'3+l = 7+1=8i 8- 2+l =6+l ='7;
7 .- - 1+ 1= 6+ 1= .'1 19. 9- 1=8;9- 7=2;8+2=10'
21. 0+ 2+ 4= 6i 1+3= 4i 6>4.22. 9- 2='1;7- 1=6i
6- 5 = 1. 23. l+ 5=6; 3+5=8.
c \ d- )
Pag.5t. 8. .r 1a=J : bt a'l :
pr i.sz. to, IIjrs - 4,5- a:c el
m ai m ar enum ari m par de
9. 11. Cel mai marenumdrpar de o cift5 este8'
o ci"frdeste

14t

N u n iru l e s t e8 + l =9 . 1 2 . 6 =2 +2 +2 . 13. 9- 1=8:


8 -2 = 6 ; 6 = 3 + 3 . 1 4 . 6 _ 1 =5 .6 _ 3 =3 ,6 _5= 1;
5+3+l =9=ceamaimarecifidimpard ii- 6=2+ 4.
Pa g . 5 51 0 . 0 + 2 + 4=6 ,6 +1 =7 . tt. 't-3 =4,4= l+ 3.
12. 0,1 ; 2 , 5 ; 4 , 3 ; 6 ,1 . 1 3 . i n co ga p a r2 -1=1 $i 2- t=1
portocale.hrilial in cot au fost ? - 2 = 5 porfocale14. 0g i 6 s a u 2 6 i 4 . 1 5 . 7 -1 =6 =3 +3 . N umer ele
sunt3 ti
4. 16. 7=3+4.
P a g . 5 79 . 8 = 0 + 2 +6 =0 +4 +4 t 8 =l +3 +5. 1I.2.
P a g . 5 9 .1 0 .1 0 - 5 =5 ;5 =2 +3 . 1 3 . l +9 =1 0.
P a g . 6 1 .1 0 . 1 0 - l . .2 -3 -4 =0
1 4 . 6 ,3 =3,4- 1= 3Pa:g62. 4. 9-3 =6,6=3+3. Numerele
srurt3 $i 3+3=6.
Pag.63.5. 8-2 = 6,6=3+3. Nunerelesunt3 $i 3+2= 5.
Pag. 64. 4. Sumanoilor numere este cu I + 2 = 3 mai mare
decatswnanuderelor initiale. Diferentaeste3.
Pa g . 6 5 .3 . l O - 4 = 6=2 +2 +2 . 5 , a +b =9 ,5= 4;a= b.
Pag. 66. 4. Sumanoilor nunerc se micsoreazi cu 3 - 2 = 1.
adic ie s l e8 l - 7 . 5 . q -5 -4 ,9 .6 =3 ,q -4
t- 2.
Pag.68.11. a) 10,12,14,16,18; b) 11,13,15,17,19.
Pag.70.8. 29 si20. 9.22qi12. lS.e) 25. l6.a)24,25.
Pag.71.5. 29,27,25,23,21.6. c) 30. 9. 12,23,21,10.
Pa$72.7. 12,21.9. a) 11,22 b) 14,24 c) 10,20.
Pag.73. 3. 20. 4. Numerelesunt: 12,21,22,23,24,iN clfia
2 serepetide6 ori. 6. 11"12,13,21,22,23.
8. 12,21.30.
Prg.74. 2. 13,22. 4. 3,3, 3 9i apoi1,3, 5.
? a e . 7 5 .6 . 1 0 + 8 = 1 8 . 9 . 1 0 +3 +5 =1 0 +8=18.
? a 9 . 7 6 .6 . l 0 + 1 0 +1 0 =3 0 . 8 . 1 0 +1 0 +1 0- 20= 10.
Pag.77. 1. Ionelare 10+10=20 ani. Feliciaare 20+8=28
ani. 9, 4+6i10=10+10=20 afi. lt. ZO+'1=2'7arr..
Pag. 7 85 . 1 3 + 6 = 1 9 ftu cte .6 . 2 l +5 +3 =26+3= 29.
Pag. 7 9 .6 . l 5 + 6 + 4 =1 5 +1 0 =2 5 sa cr.
Pag. 80. 6. 29-3-2 3 =26-2,3 =24-3 2t elevl.
Pag.81 . 5 . 2 9 - 9 - 10 =2 9 l 0 -9 =1 9 -9 =10 maOinj.
Pag.82 . 8 . 2 + ' l - 9, 1 4 +5 =1 9 , l 9 -9 =1 0.
144

Pag.83.6. 25-14 =ll peri,25-12=13 pruni.11+13=24


7. Primulnumir 17-5=12. AI doileanumtu18-6=12.N
treileannmir 29 - 5 = 24. 12+12 = 24 .
Pag.84.1. 11+9=20t29- 9=20. 2. a) a=l },b) a=12
stafie17+ I 1= 28, la a
3. La primastaFe5 + 12= 17, la a dor''ia
treiasta$e28-8=20 c5ldtori.7. a) 2. b) 1. 8. 1l+5=16,
19 5 = 14.16 - 1 4 =2.
P^8 85. 2. 21+3 = 24, 2'l- 3 =24. 3. 28- 2 =26=13+13
Primulnumtuest13 si al doilea13+2 -15. 5. 12+t2+5=
= 24+5= 29. 6. 25- 13=12,25- 12=13.7. 109i 15.
Pag.86. 1. Ur numdxesteegalcu 28-18=l0,altnumireste
egalcu 28- 16= 12. A1heileanwnir este28-lO-12-6.
2. 29 6+3= 26;26- 5+3=24,24+5=29. 4.a) 3; b) 3.
6. 26-14=12=6+6. Au cAzut6 mere. 7. l+?+3=6,
27-6=21='l+7+7. Cele aei numercsuot: 7. 7+l=8,
' 1+2= 9.8. a\ 22- l l =11 b) 1I+11=22.
Pag.87. 1. 10. 2. 26-2=24=12+12. Numirulmic este
12, iax cel mare este12+2:14. 2+lz+14=28. Altfel: dacS
se mireSte cu 2 numdlul mic, atunci se mdxetteti swna cu 2,
adicddevine26+2=28. 3. Mamaare 29-9=20 portocale.
20=10+10. 4. a) -,+,- - 5. Sumanumerelorrezultatese
mArettecu l+2=3, adici estE24+3=27. 8. Cameliaare
6+ l0+ 4+ 7 = 10+6 + 4 +7 =10+lO+7 =20+ 7 = 2'7let.
27 =9 +9 +9, deciunpix costd9 lei.
Pag. 88. 1. Sumanoilor numereestecu 2+3=5 mai mice
decAt27,adic5este27-5=22- 4. 29- 4-12-3=10 = 5+5
Maria cite$tecate5 pagini in ultimele doui zile,
6. a) Sepoatecomplet^c.d0,1,2.b) 4,5,6,7. 8. 14qi16.
15, a) 10,99;
Pag.90.14. b) 12,23,34,45,56,67,'78,89.
b) 10,98; c) 11,99.
Pag.91. 16. a) 40,42,44,46,48;b\ 41,43,45,47,49.
21. 30,39. 22. 14,94. 23. a) 29,49,69,89.
P^9.92.9- 13,35,57,'19,31,53,75,97.
Pag.93.2. 58,56,54,52,50. 7. 189i 81. 8. 2r)$i 92.
3 u) 30, tt) l 0'
Pag,94,2. 97,86,'15,64.53,42,31,20.
145

P a g . 9 5 . 3 . a ) A; c) F . 4 . a ) *,-: b ) -,-; e) +,- .


Pa g . 9 6 . 5 . a : ) a = 60 -4 0 =2 0 t d ) 1 t=5 0 ,10= 40.
9 . 2 0 + 3 0 + 4 0 = 9 0 . 1 1 . 6 0+1 0 :7 0 ;7 0 + 2 0
- 90 90- 40=
=50 . 12. Mihai are 40+10=50 timbre. El crunpdfd20 de
timbre Si are acum 50+20=70 de timbre- 14. Dan are
30+10=40 deioane,Doru axe30*10=20 creioane.Cei trei
au rmpreuniil0r-40 + 20 = q0 creioalle.
Pag.97. 7. Eugenare 20 + 10 = 30 de ani, Magdaare 30 + 8 =
=38 de ani.Cei trei au imFeuni 20+30+38=88 de ani.
8. 30t20+5=50+5=55 bite. 10- Paulate20+7 =2'1 a[t.
Pag. 9 8 .8 . 4 l + 3 = 44 :'4 4 +5 =4 9 . 9 . 4 1 +3+ 5= 49 piese.
Pag.99. 6. 35+20+30=35+50=85 de saci.
Pag.100.4. a) 12 b) 2; c) 3; d) 1. 6. 59-3,2,3=5r
demuncitod.7. 77-3-2-1=71 de cd{i.
Pag.101.3. a) 20; c) 10. 5. 89-9-10=70 matini.
Pag.102.5. 32+13= 45:32+15= 47:47-45=2<10.
9 . 1 1 + 3 2 = 4 3 ; 1 0 + 2=3
=
2 2 ;7 9-4
-'t5 ; 4 3 + 32 75.
Pag.103. 6. Ped sunt 25-14=11. Prunisunt 25-12=13.
Peri ti Funi sunt 11+13=24. 8. La prima stafe coboad
58-15 = 43 de pasageri.
Inifial au fost in tramvai15+43 = 58
depasageri. 9. 55- l5 = 40;25+ l5 = 40 .
Pag.104. t. 1l+29=40;99-59=40. 3. 42+14+\1-25=
=42.
4. Primul numdr 36+12=48, al doilea numir
36-12=24. Primul num5i este mai marc decat al doilea
num5rcu 48 24=24. 5. in a douahmi seconsumi4+l=5
Lg d e ca n o f i .J 9 4 -5 -J0 - t5 r 1 5 . i n fi e car din
c uftimele
doui luni seconsumd.
cate 15 kg de cartofi.
8. Primulmrmtu 31+5=36, al doileanumdr 29-5-24.
Primul ntrmdrestemai maredec6tal doileacu 36,24 =12 .
Pag. 105. 3. Unul din numerelepare estecu 2 mai mare deoat
c.el51a1t.42-2=40=20+20.Unul din numereeste 20 $i
cF'l!'Ialt20+ 2 = 22. 5. tz +12 + 25 = 24+ 25 = 49 .
6 . 55-3 3 = 2 2 , 5 5 -3 2=2 3 . 7 , 4 5 -5 =4 0 = 20+20. Deci
numarulmic este20 $i cel maxeeste20+5=25.
146

este
Pag. 106. 1. Un numtu este 60-40=20, alt mrmif,
6O--+0= 20, iar at treileaourdr este 60-20-20=20'
are
2. 59 16+13=56;56-5+8=59' 5' Fntele Mariei
ani cet
35-13=22 ani.impreuni au 35+ 22 = 57 ani-Acum 3
doi lmpreruri aveaucu 313=6 ani mai puiil, adicd aveau
57- 6= 51 de all. 8. 11,22'33,44,55'
Pag.107. 1. 10+40:50;99- 49=50' 2' 90- 30=60'
cules
60=20+20+20 in fiecaredin prirrele trei zile s-aE
s-au
zile
doui
aate20 de merc. 30=15+15 in umdtoarele
3- Dacd scad6 din primul nuntu 9i 4 din
fs
"at"numdr,
"J"r
-"t".atunci scad 6+4 = 10 din sumanunerelor sl
al doilea
gi
obtin 50-10=40=20+20. Numerelesunt 20+6=26
s.31 $i 31. 6. a) a=20 b) a=10;c ) a=15'
ioiq=zq.
Pa* f08. 1. Un nundr este 78-48=30 48=24+24
ani'
Ceielaltedoua sunt egalecu 24. 5 Daca mana are 41 de
m'u
atunci tat6l are 83-41:42 de ani- Daci mama aa avea
mama'
mult de.ll de ani,atuncilalalar fi mai mic decil
i n pr i m el edoudc l as es unlc 61e
i. ug - l- ls- zs* 25+25
25 de elevi, iar ln a lreia clasi sunt 25 + 3 = 28 de elevi'
8. Nurerele sunt44 5i 55 $i au suma 44+55=99'
Pae. 109.2, a) 3laruri. bl 4lamri. c) 4laturi d) 0 iahrri'
6' Indoudmodun
Pa;. l12. l. 5 rriunghiuri..2. 5 pzrtralePas. 113.3. Stiunghiuri. 9. de3 be!'

ii|. ttl. z. + triunlhiuri. 7. lg laturi- 8' sumaeste96'


paZ.ll, l. 12+7:19cinideapn.2. 59-45=14lincTt

deioA. 4. O ga l eaDs e um pl ec Lr3l l +J =q s l i c l e 8In


stch m ai tr ebui e hr m al e 87- 13- 12- l l - 74- 12- l l = 62- 11=5l de linguri.
12+12=24 de ce$ti'
Pag. 118. 9. DouEsticleau capacitatea
24+3=27 de ce$ti Pentru
doii sticleqi o can[ au capacitatea
a umDle oralita mai trebuie tutrlale 49-2'1=22 de ce$i de
aod. 10. b) 6=2+2+2. decicu 6linguri{eumplu3 linguric) O ceapcio umplucu 10 linguri,adicactt 2+2+2+2 +2+
= to+10 = 20 linglri,te d) O can6o umplu
iz+z+)+z+z
cu3 ceqti,decicu 10+10+10=30delingud e) Osticho
147

umplu cu 10 cini, adicAcu 30 de ceiti.


Pag.119.5. 2 portocalecanldresc
cat 10+10 - 20 pruoe.
9. S-auv6ndut5+5+5+5=20 plasecu mere.
Pag. 120. 5. 3+3+2+2=10, deci se puuede cate2 ori
conlinutul vasului al doilea Si al treilea.
Pag.121.4. a) 2 bile detip 2 sau2 + 2 = 4 bile derip 1.
Pag,r22. 4. 19-14= 5 ore- 6. 15+4 = 19, deciora 19.
P a g .1 2 3 . 8 . L a o r a l 0 +8 +1 =1 9 . 1 1 . l 9 -3=16.
16, 19-17 =2t2+2+ 2:6 ore de antrenament.
Pag,124 3. Ma.iana Si malna sa seintorc acasi dupi 7+3=
=10 zile, iar tatal siu dupd 10+7=17 zile. 4. Se intorc
miercuri la oia 8 dimineala- 5. De la 8 dimineaiapanAa doua
zi dimineatalaom 8 sunt 24de ole. De la ora 8 la ora 12 sunt
4 ore. In total sJ.xtt24+4=28 de ore. 6, A stat plecat
12+ 4+2 = 1 8 o r e Pag. 125. 5. Ana estemai mare decdtCorinacu 5 luni.
Pag.127.9. l8-15=3 ore.3+3+3=9 orepe siptAmani.
Prg.128. 3. Luffaxeao temind vineri. 4. l1+15=26mafiie.
Pag.130. 11. Cel mai mic estel5 fi cel mai nare este59.
14. Sumaciftelor este7 pentrucazurilei'1,O; 6, 1; 5, 2: 4, 3.
Alegem 5 ti 2, iar numirul este25.
P a g .1 3 1 . 1 9 . 2 , 2 ,2 ; 3 ,3 ,3 ; 3 ,3 ,3 . 2 0 .20. 21.98.
Pag.134,36. 88-22=66. 37. 1O+11=21.39. 98-10=
= 8 8 . 4 0 . 9 8 , 7 8 , 5 8 ,3 81, 8 .
Peg.136. 4. l0+11+11+12+12= 56. Decisepuneo cea$ci
de 10 lingud- 2 cetti de 11 tinguri qi 2 ceStide 12 lingrd.
P^9. 137. 2. Bile galbenesunt 70-30=40, bile rosii sunt
70-10- 4 0= 2 0 . 8 . 1 5 =5 +5 +5 .
Pag. 138. I . Anul trecut au avut imprewE 79 - 3 = 76 de ani.
Pag. 139, 2. Daci adun 15 la numtu oblin la fel ca daci aq
scadenumfultldin 15+10 = 25. NumSrrlleste5.
Pag. 140. 1. 1+2+3=6: 99-6=93. 6. AdunAnddoud
numel natwale consecutiveobtinem mmAr impar- Adunand
doui numereimpareoblinem mrmdrpar.
Pac.141. 3. 46*2=44=22+22. Numdruleste23.

148

CUPRINS
t.
2,

Elementepregdtitoarepentru intelegereaurcr conoepte


matematice. .
Nu me re n a tu r a l e d l a o l a 1 0 . . . . . . - .

Numirul 9i cifra 1
Numarulti cifia 2
Numiml qi cifra 3
Nu$arul ti cifra 4
Numdrul$i cifi'a5
Numnrulfi oifra6
Numerulsi cifra 7
Numtuul$i cifra 8
Num*ul si cifta 9
Numxrul10
Testedeevaluare

3.

Testul I
Testul 2
Testul3
Testul4
Adunareagi scddereanumorclol natuale in concentrul

0- 10 ......

. ..
t c. u. . . . . . - . . . . . . .
A d u n a re a t i s c a d e r e a
.
.
.
Adunareagi scldereacu 2 . . . . . - . . . . . --.-.
A d u n a ret a
i s c d d e r ecau 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... .
..
cu 4 , . - - . . .
Adunarea
)i scaderea
....
.
.
.
.
.
.
.
.
5
.
.
.
c
u
s
c
e
d
e
r
e
a
A d u n a resai
...
.
.
.
cu
6
Adunalea
ti scaderea
A d u n a re$ai s c d l d e rceua7 . . . . . . . . . . . . . . . . . A d u n a re$ai s c a d e r ecau 8 . . . . . . . . .
Adunarea5i {adereacu 9 . . . . . . . .
AdunareaSiscedereanumerelornaturab peni h 10
Testedeevaluare
Testul I
Testul 2
Testul3
Testul4
Testul 5

13
t4
t6
t1
t*
?n

27
21
28
29
30
3l
39
42
46
50
53
56
58
60
62
63
64
65
66

4.

Numerenatumlede !a 0 la 30 . . . . . . . . . .
Citirea, scrierea, comp:rarea, ordonareanumerelor
naturalede la 0 Ia 20
Citire4 scrierea,compamre4 ordonarcanumerelor
naturalede la 20 la 30
Testede etaluare

TestulI
Testul2
tstut t
Testul 4

67
7.

69
71
7l

28ai

't2

'14

5. Adunarca 3i sciderea numerelor nafurale in concenhul


0 -'1 0 ,:r a u e cerepeleordin
......
AdunareanumErului I 0 cu un numarde lmiti! . . . .
Adunareafi sicidereanumerelor fo(nate numai din

Adunareaunui numix format din zeci cu un numAr


fon at din unitdli
Adunaaea
unuinurnlr format din zeci ti unil;.ti cu un

numerformatdinunitlti
Adunareaunuinumlr format din zeci $i unita! cu un

numtr format din zeci


Scadereadintr-un numdr fomat din zeci ti unititi a
u nu jnu m a fonnat
r
din unilili ................ . . . .
Scddereadinh-utr numir format din zeci Si unititi a
unu;num5rformatdin ,/eci
Adunareaunui numtrrfonat din zci $i unitili cu un
n um d for
r m adl in zeciti uniuli .............. . . . . .
Scidere.:r unui numbr format din zeci $i unititi
dinr-un numArformaldin zrci gi unitaqi
Testede evaluare
Testul I

6.

Testul 3
Testul 4
Testul 5
Numerenatunlede la 30 la 100
Citire4 scriere4 compa.area,ordonareanumerelor
naturalede la 30la 100
Testede evaluare

77
78

80
81

82

8.

83
84
84
85
86
8'1
88
89
89
92

TestulI
Testol2
Testul3
Adunareagi sclderea numrclor nafural in concentrul
3G100{ird trecerpesteordin . -.
,Arlunareagi scidereanumerelorformatnumai din
........,...

formaldin zecicuun nume'


unu;numar
Adunxrea
l,'|maldin un;lai
Ailunareaunui num6rfomat din zeci $i unitili cu un
numarlormaldin unilSli . . . .
Ailunareaunui numir lormat din zeci $i unit5ti cu un
numdrfomat din zeci
Scddereadintr-un numir fomat din zeci 9i unitd-tia
unuinumir lonnatdin unitilt . .
Scddereadintr-un numtu format din zeci ti unita! a
unui numfu fomaf din zeci
Adunareaunui num6r format din zeci 9i unjtili cu un
'
'
n u mirf o rmatd i nz e c i9 i u n i t d t i - . . . . . . .
Sclderea onui numdr format din zeci $i unitdti
dintr-unnumir lonnaldin zeci$i unidli
Testede evaluare
Testul I
Testul2
Testdl l
Testul 4
Testul 5
Figuri geometric. . .
.
cerc ...
'
Iriunghi.patrat.dreptunghi.
Teste de e\aluar

9,

..

Testul 1
'festul 2
Testul 3
Mfuuriri cu unititi nestandard
lungimii
lvlasurarea
capeoiilfii
MAsurarea
masci
Masurarea
'l'estedecvirhrxrc
TestLrlI

92
93
94
95
95
97
98
99
100
l 0l

r02
103
104
104
105
106

r07
108
t09
109
112
lll
4
llt
llit
I l"l
I Iq
llll
lll)

Testul2
10. Mlsurareatimpului
Ora
Ziua$i slptlrnena
Luna
Testedeevaluare
Testul I
Testul 2
11. Rcapitularefinale
Numerenahrale de la 0 la I 00 - adunareaqi
scAdercalor
Figuti geometice

Misuriri cu unit4i lestandard,mdsurarea


timpului

Testede evaluare

TestulI
Testul2
Testul3
Testul4
Te$tul5
Testul6
Rezolvari

121
122
122
124
125
t2'7
127
128
129
t29
135
136
t37
137
136
139
140
141

t42
143

Tiparul excutatIe
TTPOGRAFIAPAPIRUS
Str. Florilor nr. 13

Erelcilii$iuo[lGmc[cntruGlasa

E
I
E

HYPERION
tsBN 978-973-9395-74-8

lilil!nll|
-