Sunteți pe pagina 1din 6

Seminar 3 - Spat, ii vectoriale s, i module

gr. 134 & 135 Info, sem. 2 2014-2015

Spat, ii vectoriale - definit, ii generale

Spat, iile vectoriale (reale) snt contextul cel mai general n care se poate studia geometria. Totodata, din
punct de vedere algebric, ele constituie structuri de sine statatoare s, i extrem de importante, prin diversitatea
de operat, ii s, i operatori pe care le admit.
Definit, ia abstracta este urmatoarea.
Definit, ie 1.1: Fie G un grup abelian s, i K un corp. G se numes, te K-spat, iu vectorial (spat, iu vectorial peste K),
daca:
1. 1K x = x, x G;
2. (x + y) = x + y, K, x, y G;
3. ( x) = ( ) x, , K, x G;
4. ( + ) x = x + x, , K, x G.
Elementele grupului G se numesc vectori, iar elementele corpului K se numesc scalari. A se observa faptul
ca, din definit, ie, am presupus existent, a unei operat, ii externe, : G K G, care se numes, te nmult, irea vectorilor
cu scalari. Ea este comutativa, n sensul ca un vector poate fi nmult, it s, i la dreapta, s, i la stnga cu un scalar,
rezultatul fiind acelas, i n ambele cazuri. Aceasta deoarece consideram doar spat, ii vectoriale peste corpuri comutative, nu facem diferent, a ntre spat, ii stngi, respectiv drepte.
Se obisnuies, te ca vectorii sa se noteze cu litere din alfabetul roman, iar scalarii, cu litere din alfabetul grecesc. De asemenea, un K-spat, iu vectorial G se mai numes, te K-spat, iu liniar (sau simplu, K-spat, iu), iar o notat, ie
comuna este K G.
Este important de facut diferent, a ntre operat, iile din G s, i cele din K, des, i "n practica" rar exista riscul de
confuzie.
Propozit, ie 1.1: n orice K-spat, iu vectorial V au loc urmatoarele identitat, i (, K, x, y V):
(a) ( ) x = x x;
(b) (x y) = x y;
(c) 0K x = 0V ;
(d) 0V = 0V ;
(e) () x = (x) = ( x);
(f) Daca x = 0V , atunci neaparat = 0K sau x = 0V .
Exemple: 1. Corpul K este un K-spat, iu vectorial, operat, ia externa coinciznd cu "nmult, irea" din corp.
2. Grupul aditiv al matricelor n n cu intrari complexe (de exemplu) (Mn (C), +) este C-spat, iu vectorial.
3. Mult, imea Kn = K K K este K-spat, iu vectorial, oricare ar fi corpul K, structura de grup fiind
data de adunarea pe componente, iar nmult, irea cu scalari de asemenea pe componente.
4. Mult, imea polinoamelor cu coeficient, i reali R[X] (de exemplu) este un R-spat, iu vectorial.
5. Daca k ( K este o extindere de corpuri, atunci K este k-spat, iu vectorial, dar k NU este K-spat, iu vectorial (legea externa nu are neaparat valori n grupul de vectori!).
1

6. Mult, imea solut, iilor unui sistem liniar formeaza un spat, iu vectorial peste corpul caruia apart, in coeficient, ii
sistemului. Structura este similara celei din exemplul 3.
Definit, ie 1.2: Fie V un K-spat, iu vectorial s, i W V o submult, ime a lui V. W se numes, te K-subspat, iu vectorial al
lui V daca structura de pe V induce o structura de K-spat, iu vectorial s, i pe W.
Echivalent, ca s, i n cazul subgrupurilor, vom folosi caracterizarea urmatoare:
Propozit, ie 1.2: W este K-subspat, iu vectorial al lui V x y W, , K, x, y W.
Exemple: 1. {0V } s, i V snt K-subspat, ii vectoriale ale spat, iului V, oricare ar fi acesta. Aceste cazuri se numesc
spat, ii improprii. Spat, iul {0V } se mai numes, te spat, iul nul sau trivial.
2. Spat, iul R[X]6n = {f R[X] | gradf 6 n} este subspat, iu al spat, iului vectorial real al polinoamelor cu
coeficient, i reali.
3. Spat, iul matricelor (strict) superior/inferior triunghiulare n n cu intrari n R este subspat, iu vectorial al
spat, iului real Mn (R).
4. Submult, imea W = {(x, y) R2 | 3x 5y = 2} este subspat, iu al spat, iului R2 .
5. n spat, iul R2 , orice dreapta sau plan care cont, ine originea este subspat, iu vectorial. Orice spat, iu care nu
cont, ine vectorul nul nu poate fi subspat, iu!
Definit, ie 1.3: Fie V, W doua K-spat, ii vectoriale. Suma celor doua spat, ii este mult, imea
V + W = {v + w | v V, w W}.
Propozit, ie 1.3: Fie V1 , V2 doua K-subspat, ii vectoriale ale spat, iului V. Atunci V1 + V2 s, i V1 V2 snt spat, ii vectoriale,
pe cnd V1 V2 nu este, n general, subspat, iu vectorial.
Exista un caz particular al sumei a doua spat, ii vectoriale, numit suma directa. nainte de a-l defini, avem
nevoie de urmatoarea:
Propozit, ie 1.4: Fie V1 , V2 V doua subspat, ii vectoriale ale K-spat, iului vectorial V, astfel nct V = V1 + V2 . Atunci
orice vector v din V se scrie unic de forma v = v1 + v2 , v1 V1 , v2 V2 daca s, i numai daca V1 V2 = {0V }.
Definit, ie 1.4: Fie V1 , V2 V doua subspat, ii. Daca V1 V2 = {0V }, atunci suma celor doua subspat, ii se numes, te
suma directa s, i se noteaza V1 V2 . n acest caz, cele doua subspat, ii se numesc complementare (V1 se numes, te
complementul lui V2 s, i reciproc).
Exemple: 1. Fie RR = F(R) mult, imea funct, iilor definite pe R cu valori reale. Atunci F(R) este R spat, iu
vectorial. Sa notam cu IF(R) submult, imea funct, iilor impare s, i cu PF(R) submult, imea funct, iilor pare. Sa
observam ca orice funct, ie f F(R) se descompune unic ca o suma dintre o funct, ie para s, i una impara astfel:
f(x) =

1
1
(f(x) + f(x)) + (f(x) + f(x)), x R.
2
2

De asemenea, singura funct, ie care este simultan para s, i impara este funct, ia nula, deci IF(R) PF(R) =
{0R }, de unde rezulta ca F(R) = IF(R) PF(R).
2. Mn (C) = (matrice superior triunghiulare n n (C)) (matrice strict inferior triunghiulare n n (C)).
Definit, ie 1.5: Fie V, W doua K-spat, ii vectoriale. O aplicat, ie f : V W se numes, te morfism de spat, ii vectoriale
(sau aplicat, ie liniara) daca f( x + y) = f(x) + f(y), x, y V, K.

1.1

Baze s, i sisteme de generatori

n studiul spat, iilor vectoriale, sistemele de generatori, sistemele de vectori liniar independent, i s, i bazele
joaca un rol esent, ial. Acestea snt definite dupa cum urmeaza.

Definit, ie 1.6: Fie V un k-spat, iu vectorial s, i X = {v1 , . . . , vn } o mult, ime de vectori din V. Spunem ca X este sistem
de generatori pentru V (sau ca V este generat de X) daca orice vector din V poate fi scris ca o combinat, ie liniara
de elemente din X cu scalari din k. Formal:
v V, 1 , . . . , n k nu tot, i nuli a.. v =

n
X

i vi .

i=1

O abordare similara, dar mai generala, n care se defines, te (sub)spat, iul generat de o mult, ime este urmatoarea.
Definit, ie 1.7: Fie V un K-spat, iu vectorial s, i X = {x1 , . . . , xn } o submult, ime a lui V. Numim acoperirea K-liniara a
mult, imii X, notata hXiK , SpanK (X) sau KX mult, imea:
n
X
hXiK = {
i xi | i K}.
i=1

Un element din X spunem ca este combinat, ie liniara de elemente din X cu coeficient, i din K.
Propozit, ie 1.5: n contextul definit, iei anterioare, mult, imea hXiK este K-subspat, iu vectorial al lui V, numit spat, iul
generat de mult, imea X, iar elementele xi se numesc generatorii acestui (sub)spat, iu.
Pe lnga sistemele de generatori, sntem interesat, i s, i de sistemele liniar independente.
Definit, ie 1.8: Fie V un k-spat, iu vectorial s, i X = {v1 , . . . , vn } o mult, ime de vectori din V. Spunem ca X este un
sistem liniar dependent peste k (sau k-liniar dependent, notat uneori depk X) daca exista scalarii 1 , . . . , n k,
n
X
i vi = 0.
nu tot, i nuli, astfel nct
i=1

n caz contrar, sistemul X se numes, te liniar independent. A se observa ca o caracterizare definitorie echivan
X
i vi = 0, cu notat, iile de mai sus, atunci
lenta pentru sistemele liniar independente este aceea ca daca
i=1

neaparat tot, i i = 0.
Ingredientul esent, ial din studiul spat, iilor vectoriale l constituie baza, definita simplu, ca mai jos.
Definit, ie 1.9: Fie V un k-spat, iu vectorial s, i B = {v1 , . . . , vn } o mult, ime de vectori din V. B se numes, te baza a lui
V daca este simultan sistem de generatori s, i sistem liniar independent.
Pentru spat, iile vectoriale, au loc urmatoarele rezultate importante:
Teorema 1.1: (1) Orice spat, iu vectorial admite (cel put, in) o baza.
(2) Orice doua baze ale unui spat, iu vectorial au acelas, i cardinal, numit dimensiunea spat, iului.
(3) Orice sistem de generatori se poate completa pna la o baza.
(4) Din orice sistem liniar independent se poate extrage o baza.
(5) Pentru un spat, iu vectorial n-dimeanional, o mult, ime de n vectori este sistem de generatori este sistem liniar
independent este baza. (Teorema alternativei)

Module

n esent, a , modulele snt asemenea spat, iilor vectoriale, doar ca spat, iul scalarilor nu mai este corp, ci doar
inel. Des, i aceasta diferent, a pare minora, ea introduce foarte multe dificultat, i n studiul modulelor, dar, n
acelas, i timp, s, i foarte multe rezultate spectaculoase care pentru spat, ii vectoriale nu au loc sau nu au sens.
Definit, ie 2.1: Fie (M, +) un grup comutativ s, i (R, , ) un inel unitar. Spunem ca M este un R-modul daca exista
o operat, ie externa : R M M (numita R-act, iune sau act, iunea lui R pe M) cu proprietat, ile:
(i) a (m + n) = a m + a n, a R, m, n M;
(ii) (a b) m = a m + b n, a, b R, m M;
(iii) (a b) m = a (b m), a, b R, m M;
3

(iv) 1R m = m, m M.
Au loc, de asemenea, toate regulile de calcul dintr-un spat, iu vectorial, exceptndu-le pe acelea care cer ca
elementele lui R sa fie inversabile (simplificari ale "scalarilor", de exemplu, nu putem face n module). Are loc,
de exemplu, 0M a = 0M , a R s, i 0R m = 0M , m M (s, i corespunzator pentru 1R s, i 1M ).
Observat, ie 2.1: Strict vorbind, definit, ia de mai sus caracterizeaza R-modulele stngi, deoarece nmult, irea elementelor din M cu elemente din R se face la stnga (legea externa este R M M). Exista s, i o not, iune de
R-modul drept, n care legea externa este M R M, s, i toate nmult, irile elementelor din M cu elemente din
R se fac la dreapta. nsa, deoarece vom lucra cu inele comutative, cele doua not, iuni vor coincide. As, adar, daca
spunem "R-modul", fara preciza daca este lateral, vom subnt, elege ca inelul R este comutativ s, i atunci orice
R-modul drept este s, i R-modul stng s, i reciproc.
De asemenea, vom scrie att pentru legea externa, ct s, i pentru produsul din R acelas, i simbol "" (sau,
simplu, juxtapunere), iar adunarea lui R va fi notata ca adunarea din R, nt, elegndu-se de fiecare data care
dintre operat, ii este considerata.
Vom mai nota pe scurt, n loc de a scrie M este un R-modul, vom scrie simplu R M (notat, ie clasica pentru
R-module stngi) sau MR (pentru module drepte).
Definit, ie 2.2: Fie M un R-modul s, i N M o submult, ime nevida. Spunem ca N este un R-submodul al lui M,
notat N 6R M daca 0M N s, i a, b R, n, p N avem ca an bp N.
Definit, ie 2.3: Fie M, N doua R-module s, i f : M N o funct, ie. Spunem ca f este morfism de R-module daca f
este R-liniara. Altfel spus,
f(am bn) = af(m) bf(n), a, b R, m, n M.
Not, iunile de epimorfism, monomorfism s, i izomorfism vor fi folosite, cu sensurile cunoscute (epi=surjectiv,
mono=injectiv, izo=bijectiv).
Definit, ie 2.4: Un modul care nu are submodule nenule se numes, te simplu. Altfel spus, daca S este un modul
simplu s, i T este un submodul al sau, neaparat T = 0 sau T = S.

2.1

Exemple de module

1. Cel mai simplu exemplu este acela al spat, iilor vectoriale. Deci orice spat, iu vectorial este un modul peste
corpul de baza, deoarece orice corp este s, i inel. As, adar, toate spat, iile vectoriale cunoscute devin exemple de
module.
2. Un Z-modul M este acelas, i lucru cu un grup abelian, deci nu aduce n plus informat, ii. Aceasta deoarece
legea externa : Z M M o putem gndi ca: x m = m + m + m + . . . m, suma cont, innd x termeni (sau cu
semn negativ n fat, a sumei daca x 6 0). As, adar, teoria modulelor cuprinde s, i teoria grupurilor abeliene (finite,
n plus, deoarece toate sumele din algebra snt considerate finite!).
3. R este un R-modul, numit R-modulul trivial. Operat, ia externa coincide, n acest caz, cu operat, ia interna
de inel. Mai general Rn = R R R (de n ori) este un R-modul. Vom spune ca Rn este un R-modul de rang
("dimensiune") n.
4. Fie M un R-modul s, i S o mult, ime nevida. Notam cu MS = {f : S M} mult, imea funct, iilor S M.
Atunci MS devine s, i el un R-modul. Mai nti, MS este grup abelian cu adunarea punctuala: (f + g)(x) =
f(x) + g(x). Apoi, legea externa : R MS MS poate fi definita prin (a f)(x) = a f(x).

Exercit, ii
1. Stabilit, i daca urmatoarele legi determina pe R o structura de R-spat, iu vectorial:

(a) : R R R, x y = x + y a, a R;
(b) : R R R, x y = yx + (1 x)a, a R.

(1p)

2. Sa se arate ca mult, imea S = {(x 2y, x + 3y, y) | x, y R} este un R-subspat, iu vectorial al spat, iului R3 .
(1p)
3. Sa se arate ca mult, imea:


x 0
L=
0 u

y
z

(1p)

M2,3 (R) | x, y, z, u R, x = y + z

este R-subspat, iu vectorial al spat, iului M2,3 (R).


4. Fie sistemul:

(2p)
x1 2x2 + 3x3 + x4 = 0
2x1 x2 + x3 x4 = 0

Sa se rezolve n
spat, iului R4 .

R4

s, i sa se arate ca mult, imea solut, iilor sistemului formeaza un R-subspat, iu vectorial al

5. Fie f R[X] un polinom de grad n s, i fie mult, imea D = {f, f 0 , f 00 , . . . , f(n) } mult, imea formata din
derivatele succesive ale lui f. Sa se arate ca acoperirea ei R-liniara, notata hDiR = SpanR (D) = RD este
un R-subspat, iu vectorial real al spat, iului R[X].
(1p)
6. Fie V, W doua spat, ii vectoriale s, i f : V W o aplicat, ie liniara. Aratat, i ca Ker(f) = {x V | f(x) = 0W }
este subspat, iu al lui V, iar Im(W) = {y W | x V a.. f(x) = y} este subspat, iu al lui W.
(1p)
7. Fie V s, i W doua K-spat, ii vectoriale. Dat, i un exemplu de astfel de spat, ii s, i de o aplicat, ie f : V W care
sa fie morfism ntre grupurile aditive (V, +) s, i (W, +), dar care sa nu fie K-liniara.
(rezolvat)
8. n spat, iul vectorial R3 se considera vectorii v1 = (1, 2, 3), v2 = (2, 3, 1), v3 = ( + 3, + 1, + 2), R.
Sa se determine , s, tiind ca vectorii {v1 , v2 , v3 } snt liniar dependent, i.
(2p)
9. Fie R un inel comutativ s, i I o submult, ime a sa. Aratat, i ca I este ideal al lui R daca s, i numai daca I este
R-submodul al lui R.
(1p)
10. Dat, i exemplu de un R-modul M s, i doua elemente nenule a R, m M pentru care a m = 0 (lucru
imposibil ntr-un spat, iu vectorial!).
(rezolvat)
11. Consideram Z-modulul Q. Aratat, i ca orice doua elemente din Q snt Z-liniar dependente (definit, ia este
aceeas, i ca la spat, ii vectoriale). Rezulta, n particular, ca Z-modulul Q nu poate avea o baza, deoarece evident
nu poate fi 1-dimensional, iar rezultatul exercit, iului arata ca nu poate avea nici un rang > 2.
(rezolvat)
12. Fie M un R-modul s, i X M. Definim AnnA X = {a A | ax = 0, x X}. Aratat, i ca AnnA M 6A A
(i.e. AnnA M este R-submodul al lui A), numit anulatorul lui M.
(1p)
13. Aratat, i ca W = {(x1 , x2 , x3 ) R3 | 3x1 + 2x2 + x3 = 0} este R-subspat, iu vectorial al spat, iului R3 .

(1p)

14. Fie f : R4 R2 , f(x1 , x2 , x3 , x4 ) = (2x1 x2 x3 , x1 + 3x2 + x4 ).


(a) Aratat, i ca f este morfism de spat, ii vectoriale.

(1p)

(b) Determinat, i Ker(f) = {


v = (x1 , x2 , x3 , x4 ) R4 | f(
v ) = 0 = (0, 0)}, nucleul morfismului.

(1p)

15. Fie f : R3 R4 , f(x1 , x2 , x3 ) = (x1 + x2 , x2 x3 , x1 + x3 , 2x1 + 2x2 ).


(a) Aratat, i ca f este morfism de spat, ii vectoriale.

(1p)

(b) Determinat, i Ker(f).

(1p)

16. Dat, i exemplu de un k-spat, iu vectorial V s, i o submult, ime W V care sa fie subgrup al (V, +), dar sa nu
fie subspat, iu vectorial al lui V.
(1p)
17. Fie V un k-spat, iu vectorial s, i S = {v1 , . . . , vn } o mult, ime de vectori din V. Fie f : V W o aplicat, ie
liniara. Notam cu f(S) = {f(v1 ), . . . , f(vn )} imaginea mult, imii S prin morfismul f. Aratat, i ca:
(4 x 1p)
5

(a) Daca S este liniar dependenta n V, atunci f(S) este liniar dependenta n W;
(b) Daca S este liniar independenta n V s, i f este injectiv, atunci f(S) este liniar independenta n W;
(c) Daca S este sistem de generatori n V s, i f este surjectiv, atunci f(S) este sistem de generatori n W;
(d) Daca S este baza n V s, i f este bijectiv, atunci f(S) este baza n W (rezulta de aici ca orice doua spat, ii
vectoriale izomorfe au aceeas, i dimensiune).
18. Este posibil ca un grup abelian finit sa fie Z-modul liber? Justificat, i.

(4p)