Sunteți pe pagina 1din 4

1

FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii/Calificarea
2. Date despre disciplin
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activitii de curs
2.3 Titularul activitii de seminar
2.4 Anul de studiu
2.5 Semestrul
2.6 Tipul de evaluare
2.7 Regimul disciplinei

Univertitatea Cretina Partium


de tiine Economice
Economie i Management
Management
Licenta
Management
Management general
Lect. Pajzos Csaba
Prep. Krdi Lszl
I
1
Examen oral
DS

3. Timpul total estimat


3.1 Numr de ore pe sptmn
4
din care 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de nvmnt
56 din care 3.5 curs
28 3.6 seminar/laborator
Distribuia fondului de timp
Studiul dup manual, support de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platforme electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numrul de credite
4. Precondiii(acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competene
5. Condiii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfurare a cursului
5.2 de desfurare a seminarului/laboratorului
1

Sal cu videoproiector

Cf.M.Of.al Romniei, Partea I, Nr.800bis/13.XII.2011,Ordinul ministrului nr.5703 din18 oct.2011

2
28
ore
42
28
60
14
6
10
160
216

6. Competene specifice acumulate


Competene
- cunoasterea concepelor de baza a managementului
profesionale
- formare de aptitudini necesare pentru a intelege si a pune in practica a proceselor
manageriale

Competene
transversale

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice accumulate)


7.1 Obiectivul general al - Cunoaterea elementelor componente ale structurii organizatorice i
disciplinei
sistemului informaional;
- Cunoaterea funciilor managementului i a funciilor ntreprinderii;
- nelegerea i respectarea etapelor elaborrii deciziilor;
- nsuirea metodelor moderne de management.
7.2 Obiectivele specifice

8. Coninuturi
8.1 Curs
PROCESUL MANAGERIAL
EVOLUIA CONCEPTULUI DE MANAGEMENT
MEDIUL ORGANIZAIONAL I DE BUSINESS
PLANIFICAREA, FUNCIE ESENIAL A
MANAGEMENTULUI
ORGANIZAREA, PROIECTAREA I EVALUAREA
STRUCTURII ORGANIZAIONALE
MOTIVAREA, ANTRENAREA I COMUNICAREA
FUNCIA DE CONTROL
ABORDAREA PROCESULUI DECIZIONAL
SISTEME I METODE DE MANAGEMENT
CULTURA ORGANIZAIONAL I SISTEMUL
INFORMAIONAL
TIPURI
DE CONDUCTORI I STILURI DE CONDUCERE

8.2 Seminar
1. Ce este managementul?.
2. Teoria X, Y i Z.
3. Formarea echipei (team-ului).
4. Planificarea strategic aspecte practice.
5. Mobilizarea. Comunicarea. Controlul.

Metode de predare
Prelegere
Prelegere
Prelegere
Prelegere

Observaii

Prelegere
Prelegere
Prelegere
Prelegere
Prelegere
Prelegere
Prelegere
Metode de predare
Dezbatere
Dezbatere
Dezbatere
Dezbatere
Dezbatere

Observaii

6. Importana deciziilor.
Dezbatere
7. Sistemul informaional aplicaii.
Dezbatere
8. Cultura organizaional
Dezbatere
9. Verificare cunotine.
Dezbatere
10. Braistorming. prezentare practic.
Dezbatere
11. Tipuri de conductori.
Dezbatere
12. Test pentru verificarea spiritului de ntreprinztor.
Dezbatere
13. Metoda de conducere prin bugete.
Dezbatere
Metoda de conducere prin excepie.
ncheiere pregtire examen
Dezbatere
1. Dessler, G: Management. Pearson Education Ltd., New Jersey, 2004.
2. Dnia, I. - Bibu, N. A. - Predican, M: Management. Baze teoretice. Editura Mirton, Timioara,
2006.
3. Lazr, I. - Naghi, M. - Borza, A. - Osoian, C: Management. Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2004.
4. Fazakas, E.- Bogdn, L. - Fazakas, J. - Foszt, M. - Naghi, M: A menedzsment alapjai. Presa
Universitar Clujan, Cluj Napoca, 2004.
5. Bakacsi, Gy: Szervezeti magatarts s szervezs. Aula Kiad, Budapest, 2004.
6. Dobk, M: Szervezeti formk s vezets. KJK, Budapest, 1999.
7. Chikn, A: Vllalatgazdasgtan. Aula Kiad, Budapest, 2003.
8. Domokos, E: A menedzsment elmleti s gyakorlati alapjai. Kolozsvri Egyetemi Kiad, 2000.
9. Domokos, E: Management-Yesterday, Today, Tomorrow. Cluj University
Press, 1999.

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,


asociailor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Absolvenii acestui curs dobndesc capacitatea aprofundrii deciziilor n cadrul intreprinderi sau
instituiei utiliznd un aparat cunotine profesionale performante. Capacitatea estimrii avantajelor
comparative, a eficienei economice, tehnice, alocative i a productivitii economice pe baza
frontierelor de producie reprezint aptitudini indispensabile pentru formarea strategiei de dezvoltare
pentru fiecare ntreprindere care opereaz n mediu concurenial.
Aplicaiile practice rezolvate pe calculator ofer posibilitatea creterii operativitii i eficienei
soluionrii unor probleme conrete economice i/sau simple sau complexe n cadrul intreprinderii.
10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare
10.4 Curs

Examen oral

10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota final


Examen oral

10.5 Seminar Prezentarea unui eseu din


Prezentare eseu
bibliografie + evaluarea activitii
generale de la seminar (prezen;
participare la discuii i dezbateri)
10.6 Standard minim de performan: obinerea de 50% la examen
Data completrii

Semntura titularului de curs


.

51%
49%

Semntura titularului de seminar

Data avizrii n departament


..

Semntura directorului de departament


..