Sunteți pe pagina 1din 5

CONTRACT DE INCHIRIERE

Prezentul contract de inchiriere (denumit in continuare Contractul) este incheiat intre:


Cap.I Partile contractante
1....................................................................................................., cetatean roman, domiciliat(a)in Romania,Localitatea
................................, ......................................................................................................... identificat cu ....................
seria........
nr.
.............,
emis
de
.......................................la
data
..........................................,
CNP ............................................................................., numit(a) in continuare Proprietar ,
si
2. ....................................................................,cetatean roman, domiciliat in Romania, Localitatea.....................
................................................................................................................................identificat
cu
......................
seria ...........nr..................emis de ........................la data de.........................CNP.......................................numit(a) in
continuare Chirias
Proprietarul si Chiriasul (denumite colectiv Partile sau individual partea ) convin urmatoarele :
Cap.II Obiectul Contractului
Art.1 Prin prezentul Contract, Proprietarul inchiriaza, iar Chiriasul ia cu chirie, apartamentul nr ....... situat in
localitatea Bucuresti, sector 6 , str............................. , nr. ....., sc. ......, etaj ......, compus din 2 camere si dependinte,
denumit in continuare spatiul inchiriat .
Art.2 Proprietarul declara si garanteaza ca este proprietarul spatiului inchiriat, dobandit prin Contract de Vanzare
Cumparare
Cap.III Utilizarea spatiului inchiriat
Art.3 Chiriasul va utiliza spatiul inchiriat exclusiv ca spatiu de locuit. Chiriasul nu va putea folosi spatiul pentru
desfasurarea de activitati economice sau in alte scopuri decat cel mentionat anterior, fara acordul scris al
Proprietarului. Incalcarea acestei prevederi da dreptul Proprietarului de a rezilia Contractul conform prevederilor de la
Art.53. Orice toleranta din partea Proprietarului nu implica renuntarea la acest drept.
Art.4 Proprietarul declara ca spatiul inchiriat, astfel cum acesta va fi predat Chiriasului, indeplineste conditiile
necesare pentru a fi utilizat in scopul prevazut la Art.3.
Cap.IV Durata Contractului
Art.5 Proprietarul inchiriaza Chiriasului spatiul ce face obiectul prezentului Contract pentru o perioada de un an,
incepand cu data inceperii inchirierii. Data inceperii inchirierii este ............................, data la care spatiul inchiriat va fi
predat Chiriasului.
Art.6 Durata contractului de inchiriere se va prelungi, pentru perioade consecutive de un an, daca, cu cel putin 30 de
zile calendaristice inainte de expirarea acesteia, Chiriasul notifica celeilalte parti dorinta de prelungire a contractului,
iar Proprietarul isi exprima acordul in scris. In cazul in care partile decid prelungirea contractului de inchiriere, acestea
vor negocia noile conditii de inchiriere.
Atr.7 La expirarea termenului contractual, in cazul in care partile nu convin asupra reinnoirii contractului de inchiriere,
Chiriasul se obliga sa paraseasca spatiul inchiriat la data expirarii contractului, platind intreaga chirie si toate
cheltuielile aferente perioadei in care a ocupat efectiv spatiul inchiriat.
Cap.V Predarea spatiului inchiriat catre Chirias
Art.8 Predarea-primirea spatiului inchiriat se va consemna intr-un proces verbal de predare-primire, in care se vor
mentiona situatia spatiului inchiriat la data predarii, bunurile din dotarea acestuia, starea si caracteristicile bunurilor
respective, precum si orice alte detalii sau observatii legate de spatiul inchiriat.
Art.9. Semnarea procesului verbal de predare primire de catre ambele parti si fara obiectiuni din partea Chiriasului,
certifica predarea de catre Proprietar si primirea de catre Chirias a spatiului descris in Art. 1 in stare corespunzatoare
scopului pentru care a fost inchirat si buna functionare a tuturor instalatiilor, accesoriilor si anexelor acestuia.
Art.10. Preluarea spatiului in absenta procesului verbal, prezuma conformitatea spatiului cu destinatia convenita.

Cap.VI Chiria
Art.11 Chiriasul va plati Proprietarului, pe durata prezentului Contract, o chirie lunara de .................EURO ( chiria )
pentru utilizarea spatiului inchiriat. La data semnarii prezentului contract Chiriasul plateste contravaloarea in EURO
pentru ....... luni de chirie ,respectiv suma de .............. EURO si contravaloarea in EURO pentru o luna de garantie,
rerespectiv suma de .............. EURO. Urmatoarea chirie se va achita pana la data de ............... pentru
luna ...............................................
Art.12 Chiria va fi platita lunar, pana cel tarziu la data de ........ ale lunii in curs pentru luna urmatoare. Plata se va
efectua
in
euro,fie
in
numerar
fie
prin
virament
bancar,
in
contul
Proprietarului nr.:................................................................................deschis la Banca ..................................................,
cont in ...............
Art.13 In cazul in care Chiriasul nu efectueaza plata chiriei in termenul prevazut la articolul precedent, va plati
Proprietarului penalitati de 0,50% pe zi de intarziere din valoarea chiriei lunare ramase neplatita.
Art.14 In cazul in care termenul de plata este depasit cu mai mult de 15 zile calendaristice, Proprietarul este in drept
sa invoce rezilierea contractului, conform prevederilor Art. 46.
Cap. VII Garantia
.
Art.15 La data semnarii prezentului Contract, Chiriasul va pune la dispozitia Proprietarului o garantie egala cu
valoarea unei chirii pe o luna, pentru a garanta obligatiile ce ii revin in temeiul prezentului Contract. Proprietarul va
putea executa aceasta garantie in cazul in care:
a) Chiriasul nu isi indeplineste obligatia de plata a chiriei, conform prevederilor Contractului,
b) Chiriasul provoaca daune spatiului inchiriat, constatate si cuantificate printr-un proces verbal de constatare,
c) Chiriasul nu-si indeplineste obligatia de plata a utilitatilor
d) Chiriasul nu-si indeplineste alte obligatii de plata conform prezentului Contract
e) Chiriasul paraseste spatiul inchiriat, mai devreme decat termenul stipulat prin prezentul Contract(se pastreaza
contravaloarea unei luni de chirie).
Art.16 Ori de cate ori, pe durata derularii Contractului, Proprietarul executa in tot sau in parte garantia mentionata la
Art.15, Chiriasul are obligatia sa o reintregeasca pana la concurenta sumei reprezentand valoarea chiriei pentru o
luna, in termen de maxim 10 zile calendaristice de la data primirii notificarii Proprietarului cu privire la executarea
garantiei.
Art.17 Proprietarul va restitui Chiriasului garantia in termen de 2 saptamani de la data incetarii Contractului, dupa
predarea spatiului inchiriat de catre Chirias si semnarea prcesului verbal de predare-primire corespunzator, in cazul in
care nu exista cauze de executare a garantiei conform Art.16 de mai sus si dupa verificarea de catre Proprietar ca
toate facturile au fost achitate la zi. Proprietarul va restitui Chiriasului aceeasi suma pe care a primit-o de la acesta cu
titlul de garantie si in aceeasi moneda, in cazul in care nu exista cauze de executare a garantiei conform Art.16, chiar
daca au aparut diferente de curs valutar.
Art.18 In caz de nerespectare de catre Chirias a obligatiei de constituire a garantiei, respectiv de reintregire a
acesteia conform Art.16, Proprietarul este in drept sa invoce rezilierea Contractului conform prevederilor Art.46.
Cap.VIII Plata utilitatilor
Art.19. Chiriasul se obliga sa plateasca contravaloarea utilitatilor consumate pana la data scadenta inscrisa pe
facturile primite de la furnizori, respectiv data scadenta afisata pentru cheltuielile de intretinere, pentru toate
persoanele cu care locuieste. Partile pot conveni, pe parcursul desfasurarii Contractului, sa transfere Chiriasului
contractele avand ca obiect utilitatile aferente spatiului inchiriat. Chiriasul va achita lunar facturile de utilitati si
intretinere din luna precedenta si va pastra dovada platii acestora, urmand a le pune pune la dispozitia Proprietarului,
atunci cand acesta le solicita.
Art.20 Chiriasul are dreptul sa incheie direct contracte cu furnizorii de servicii de telefonie, internet, sau alte servicii
similare, urmand sa suporte cheltuielile aferente acestor servicii. De asemenea, chiriasul isi va organiza pe cheltuiala
sa curatenia spatiului inchiriat.
Art.21 In cazul in care Chiriasul nu isi indeplineste obligatia de plata a utilitatilor consumate, Proprietarul este in drept
sa rezilieze Contractul conform prevederilor Art.46.
Cap.IX Obligatiiile Proprietarului
Art.22 Proprietarul se obliga sa puna la dispozitia Chiriasului spatiul descris la articolul 1 la data intrarii in vigoare a
prezentului contract.
Art.23 Proprietarul are dreptul sa verifice, ori de cate ori este necesar, insa numai dupa ce Chiriasul este notificat in
scris sau telefonic, cu cel putin 48 de ore inainte, modul in care este intretinut si utilizat spatiul, precum si modul de
utilizare si intretinere a accesoriilor spatiului, incluzand dar fara a se limita la echipamente, instalatii, dotari etc.
Art.24 Proprietarul raspunde de asigurarea spatiul impotriva incendiilor, cutremurelor, inundatiilor si a altor cazuri de
forta majora sau caz fortuit, precum si bunurile din dotarea acestuia. Proprietarul nu poarta nicio raspundere, in
schimb, pentru bunurile apartinand Chiriasului, riscul distrugerii sau pieirii acestora fiind suportat exclusiv de catre
acesta din urma.

Art.25 Pe intreaga durata a Contractului, Proprietarul va plati toate taxele si impozitele aferente spatiului inchiriat, ce
cad in sarcina acestuia in calitate de titular al dreptului de proprietate.
Art.26 Proprietarul are obligatia sa ia masuri pentru repararea si mentinerea in stare de siguranta in exploatare si
functionalitate a spatiului inchiriat, pe toata durata Contractului de inchiriere. Aceasta inseamana ca Proprietarul are
obligatia sa repare toate defectele majore si extraordinare, care tin de constructia in sine (tevi, sistem electric, etc), iar
Chiriasul are obligatia sa faca reparatiile obisnuite, de mentinere a apartamentului in buna stare de utilizare.
Art.27 Cheltuielile necesare efectuarii reparatiilor mentionate la Art.26 cad in sarcina exclusiva a Proprietarului, afara
de cazurile in care se constata culpa Chiriasului (inclusiv a persoanelor care locuiesc impreuna cu acesta ori care sunt
in vizita la acesta), in producerea daunelor. In acest din urma caz, in baza procesului verbal de constatare a daunei,
Chiriasul va fi obligat sa suporte contravaloarea lucrarilor de reparatii, astfel cum aceasta rezulta din devizul de lucrari
prezentat de Proprietar.
Art.28 In vederea asigurarii folosintei linistite si utile a spatiului, Proprietarul va pune la dispozitia Chiriasului un numar
de telefon la care acesta va putea reclama in intervalul orar 9.00-18.00, de Luni pana Vineri, inclusiv, producerea
daunelor a caror remediere cade in sarcina Proprietarului sau a altor evenimente ce impiedica Chiriasul sa foloseasca
spatiul conform destinatiei pentru care a fost inchiriat (de ex. invocarea unui drept locativ sau de alta natura asupra
spatiului de catre un tert, impiedicarea accesului chiriasului in spatiul inchiriat, intreruperea utilitatilor, etc. ).
Proprietarul se obliga sa raspunda reclamatiei Chiriasuluii in maxim 24 de ore, in vederea constatarii problemei, a
persoanei culpabile si a masurilor ce se impun pentru remedierea situatiei.
Datele de contact pentru Proprietar sunt: ....................................
Art.29 Avand in vedere prevederile de la Art.28, Proprietarul nu va fi tinut raspunzator pentru solutionarea reclamatiilor
Chiriasului, atunci cand se constata ca persoana vinovata de producerea situatiilor reclamate este insusi Chiriasul
(inclusiv persoanele ce locuiesc cu acesta sau sunt in vizita la acesta).
Cap.X Obligatiile Chiriasului
Art.30 Chiriasul se obliga sa utilizeze spatiul inchiriat ca un bun proprietar, conform destinatiei prevazute la Art.3.
Art.31 Chiriasul se obliga sa plateasca chiria si celelalte sume datorate conform Art.12 si 19 la termenele si in
conditiile prevazute in prezentul Contract.
Art.32 Chiriasul se obliga sa suporte contravaloarea oricaror daune provocate spatiului inchiriat/ cladirii din care face
parte spatiul, din culpa sa ori a persoanelor care locuiesc cu acesta, inclusiv a vizitatorilor acestuia.
Art.33 Chiriasul se obliga sa notifice/reclame Proprietarului in cel mai scurt timp posibil (maxim 2 zile lucratoare),
folosind numarul de telefon pus la dispozitia acestuia, conform Art.28, orice defectiuni pe care le constata cu privire la
spatiul inchiriat sau la cladirea din care face parte spatiul inchiriat. La descoperirea unei defectiuni se va intocmi, in
prezenta Proprietarului si a Chiriasului, un proces verbal de constatare si remediere. In acest proces verbal se va
stabili cine se face raspunzator de defectiune si, respectiv, in sarcina cui va cadea plata contravalorii reparatiei. Toate
reparatiile vor fi efectuate numai de catre Proprietar sau de catre persoane desemnate de acesta. Reparatiile vor fi
efectuate cu materiale de aceeasi calitate ca si cele initiale. Pentru situatiile in care Proprietarul si Chiriasul au opinii
diferite in privinta cauzei din care a aparut defectiunea, atunci vor apela la o persoana calificata pentru a decide cauza
si persoana vinovata(instalator, electrician, etc).
Art.34 In cazurile in care Chiriasul nu reclama defectiunile constatate in termenul mentionat anterior, eventualele
prejudicii produse ca urmare a nerespectarii obligatiei de informare a Proprietarului vor fi imputate Chiriasului.
Art.35 Chiriasul se obliga sa nu efectueze niciun fel de modificari sau schimbari cu privire la spatiul inchiriat, decat cu
acordul prealabil scris al Proprietarului. In cazul in care obtine acordul Proprietarului cu privire la efectuarea unor
modificari, Chiriasul va trebui sa obtina si aprobarile necesare din partea autoritatilor competente si va suporta costul
lucrarilor respective.
Art.36 Chiriasul va permite Proprietarului sau altor persoane autorizate de catre Proprietar, sa intre in spatiul inchiriat
pentru a verifica si constata modul in care este utilizat acesta sau pentru a efectua reparatiile necesare, cu conditia
primirii din partea Proprietarului a unei notificari cu cel putin 2 (doua) zile inainte de data la care urmeaza sa aiba loc
inspectia. Proprietarul va putea intra in spatiul inchiriat, fara notificare, in cazurile urgente determinate de remedierea
unor defectiuni importante.
Art.37 Chiriasul se obliga sa evite impiedicarea sau tulburarea folosintei, in bune conditii, a locuintelor celorlalti
proprietari vecini, prin depozitarea de obiecte sau materiale in spatiul de folosinta comuna, prin organizarea de
activitati care incalca normele de convietuire sociala.
Art.38 Nu cad in sarcina Chiriasului reparatii cauzate de:
-spargerea tevilor de alimentare cu apa rece si calda,agent termic si scurgeri de apa.
-lucrari de reparatii si modernizare executate de Proprietar
Art.39 Proprietarul nu raspunde pentru stricaciuni provocate bunurilor chiriasului indiferent de tipul, originea sau
complexitatea pagubelor produse.
Art.40 Chiriasului i se interzice sa detina animale in spatiul inchiriat. Chiriasul va respecta in totul prevederile
Regulamentului de Ordine Interioara al Asociatiei de Proprietari .
Art.41 La incetarea din orice motive a prezentului contract, Chiriasul este obligat sa predea spatiul in stare normala de
utilizare si functionare, cu toate lucrarile de reparatii si intretinere executate la zi, fiind acceptata numai uzura
obisnuita. Toate lucrarile efectuate de chirias care au condus la sporirea valorii spatiului inchiriat se dobandesc de
catre Proprietar cu titlu gratuit, costurile aferente fiind suportate in mod definitiv de catre Chirias.

Art.42 Chiriasul se obliga sa evacueze spatiul inchiriat si sa predea bunurile cuprinse in procesul verbal de predare
primire in conditiile prevazute prin prezentul Contract.
Cap.XI Interdictia subinchirierii si/sau a cedarii spatiului inchiriat
Art.43 Este absolut interzisa subinchirierea sau cedarea sub orice forma, totala sau partiala a spatiului inchiriat, fara
acordul prealabil scris al Proprietarului. Spatiul inchiriat este destinat exclusiv uzului titularului de contract si membrilor
familiei sale. Introducerea unei terte persoane in spatiul inchiriat, sub forma de asociere, colaborare, reprezentare,
pentru desfasurarea de activitati economice, etc., se considera ca o subinchiriere si atrage dupa sine rezilierea
contractului si plata de daune interese conform prevederilor prezentului Contract. Apartamentul va fi utilizat cu scopul
de locuinta de serviciu, de catre angajatii societatii. Astfel,rotatia personalului nu se considera subinchiriere, atat timp
persoanele care vor locui in Proprietate sunt angajati ai societatii chiriase.
Cap.XII Alte clauze
Art. 44. Pe parcursul ultimei luni de contract, in situatia in care nu se hotaraste prelungirea acestuia, Chiriasul va
permite Proprietarului sa faca vizite in spatiul inchiriat cu potentialii noi chiriasi. Aceste vizite se vor face intotdeauna
in prezenta chiriasului sau al unui reprezentant al acestuia.
Art.45 Chiriasul trebuie sa indeparteze pana la la terminarea contractului, toate obiectele care ii apartin. In cazul
nerespectarii acestei obligatii, Proprietarul poate sa indeparteze obiectele de mai sus pe cheltuiala Chiriasului.
Proprietarul nu are obligatia de a pastra obiectele Chiriasului parasite in spatiul inchiriat, la terminarea contractului.
Cap.XIII Rezilierea Contractului
Art.46. Prezentul contract poate fi reziliat dupa cum urmeaza:
1. Prin acordul partilor, consemnat intr-un act aditional
2. Prin denuntare unilaterala de catre Chirias:
a) In cazul in care spatiul inchiriat nu mai poate fi folosit conform scopului inchirierii, din vina exclusiva si
dovedita a proprietarului
3. Prin denuntare unilaterala de catre Proprietar:
a) In cazul intarzierii platii chiriei de catre Chirias mai mult de 15 zile calendaristice
b) In cazul nerespectarii clauzelor contractuale de catre Chirias. In aceasta situatie, Chiriasul va fi notificat
cu privire la nerespectarea contractului si i se va acorda un termen de pana la 10 zile calendaristice
pentru a-si indeplini obligatiile, in caz contrar, notificarea tinand loc de act de reziliere conform art.53.
Art.47. In cazurile descrise la Art 46, rezilierea opereaza in baza notificarii transmise celeilalte parti, prin orice mijloc
de comunicare, care asigura transmiterea integrala a textului actului si confirmarea primirii acestuia, fara a mai fi
nevoie de interventia instantelor judecatoresti ori de indeplinirea altor formalitati (Pact comisoriu de grad IV).
Data rezilierii va fi data mentionata in notificare, insa nu mai devreme de 10 zile calendaristice de la momentul
receptionarii notificarii de catre partea notificata.
Art.48. Rezilierea unilaterala a contractului de catre una dintre parti in primele 12 (doisprezece) luni de la semnarea
contractului, nu este permisa. In situatia in care, totusi, o parte decide sa rezilieze in mod unilateral contractul de
inchiriere in primele 12 luni de la semnarea contractului, aceasta se obliga sa plateasca celeilalte parti, cu titlu de
daune interese, o suma egala cu contravaloarea chiriei pe o luna. Suma respectiva va fi retinuta de Proprietar din
Garantia primita de la Chirias.
Cap.XIV Incetarea Contractului
Art.49 Prezentul Contract inceteaza in urmatoarele situatii:
a.
prin expirarea duratei pentru care a fost incheiat ;
b.
prin una din conditiile descrise la cap XIII Rezilierea contractului;
c.
prin pieirea spatiului inchiriat;
d.
prin interventia unui caz de forta majora, ce face imposibila executarea contractului;
Cap.XV Legea Aplicabila
Art 50. Prezenta conventie este guvernata in totalitate de legea romana.

Cap.XVI Solutionarea litigiilor


Art.51. Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, inclusiv referitor la incheierea, executarea ori
desfiintarea lui se va solutiona cu precadere pe cale amiabila. In cazul in care partile nu vor ajunge la o intelegere

amiabila, litigiul va fi deferit spre competenta solutionare, potrivit legii romane, instantelor judecatoresti din Bucuresti,
Romania.
Cap.XVII Forta majora
Art.52. Forta majora exonereaza de raspundere partile, in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate
prin prezentul contract.
Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa
incheierea contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate.
Art.53. Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris, in maximum 5
(cinci) zile de la aparitie, iar dovada fortei majore se va comunica in maximum 15 (cincisprezece) zile de la aparitie.
Dovada va fi certificata de Camera de Comert si Industrie sau alt organism abilitat de lege.
Art.54 Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti incetarea cauzei acesteia in
maximum 15 (cincisprezece) zile de la incetare.
Art.55 Daca un caz de forta majora impiedica executarea contractului mai mult de 15 zile partile sunt in drept sa
denunte unilateral contractul in baza unei notificari scrise, transmise in conditiile art. 7.
Cap.XVIII Dispozitii finale

Art.56 Orice modificare a prezentului contract se poate face numai printr-o intelegere scrisa, semnata de ambele
parti, ce se constituie intr-un act aditional parte integranta a prezentului contract.
Art.57 Numerele de telefon, adresele de corespondenta, precum si persoanele de legatura ce vor putea fi utilizate
sunt:
pentru PROPRIETAR
adresa: Str. ..................................................................................................................................................................
telefon/fax: ................................................................................................
e-mail: .......................................................................................................
Pentru CHIRIAS
Adresa: ........................................................................................................................................................................
.
telefon: ......................................................................................................
e-mail: .......................................................................................................
Art.58 Toate notificarile in legatura cu prezentul contract vor fi formulate in scris si se vor transmite la adresele partilor
stabilite mai sus, prin orice mijloc de comunicare care asigura transmiterea textului actului si confirmarea primirii
acestuia.
Art.59 Partile se obliga sa se informeze reciproc asupra oricaror modificari ale acestor date, in maxim 24 ore.
Nerespectarea acestei obligatii atrage neluarea in seama a modificarilor.
Prezentul contract s-a incheiat astazi, ........................................, in limba romana, in .............. exemplare
originale, fiecarei parti revenindu-i cate un exemplar.
PROPRIETAR,

CHIRIAS,

S-ar putea să vă placă și