Sunteți pe pagina 1din 2

FEB-06-2013 14:59

FROM-

T-707

P.001

F-179

ROM A N I A

SECJIA OE COMBATERE A INFRACT! UN1LOR CONEXE rNFRACTIUNlLOR DE CORUPTIE


Nr. 67/P/2006
06.02.2013
Operator date 4472

I.R

C&tre,
Expert tehnic judiciar ARDELEANUIOAN

IE

Avand in vedere ca ati semnat Raportul de expertlza intocmit in dosarul

67/P/2006 de catre experpi desemnati de organul de urmarire penala - expert

IT

PODOLAN FLOREA i expert CERNAT PETRE MIHAIL cu ,,mentiuni" (nopune ce


nu i$i regasete corespondent in codul de procedura penalty, intelegand deci sa
anexa la raport,

ST

depuneti Omnie separata ce potrivit dispozi^iilor art. 122 alin. 2 C pr. pen. constitute
dispozitiile art. 124 alin.2 C pr. pen. potrivit carora, atunci cand

EA
JU

considers necesar, organul de urmarire penala cere expertului lamuriri suplimentare


tn scri$, ori dispune chemarea lui spre a da explicapi verbale asupra raportului de
expertiza, ascultarea acestuia urmand a se face potrivit dispozitiilor privitoare la
ascultarea martorilor, precum $i dispozitiile:
- art. 123 C pr. pen. potrivit carora raportul de expertiza trebuie sa cuprinda
raspunsurile la tntrebarite puse i parerea expertului parte asupra obiectului

expertize^

- art. 121 alin. 3 C proc. pen. potrivit carora partile pot da explicatii expertului

LU

doar cu incuviintarea i in conditiile stabilite de organul de urmarire penala;

2013-02-06 16:15

rr3aH2^i^s^csaraL'1i^^s?':r!ffl::",

Pagel

FEB-06-2013 15:00

FROM-

T-707

P.002

F-179

- art. 123 lit. b C pr, pen. potrivit carora raportul de expertiza trcbuie sa contina
,,analiza obiecfiilor ori explicatiilor date de parfi in lumina celor constatate de
expert";
- dispozijiile din Ordonanja nr. 2/2000 privind organizarea activitajii de expertiza
judiciara
va solicitam capanape data de 08.02.2013 sa depuneti propri'de concluzii cuprivire la
obiectivul nr. 5 din Ordonanta procurorului, respectiv opinia proprie formulata In

urnta analizei documentelor contabile.

I.R

Tergiversarea de catre expert a indeplinirii msarcinarilor primite constituie abatere


judiciara i se sanctioneaza cu amenda judiciara de la 500 lei la 5000 lei.

De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 34 din Ordonanta 2/2000, neefectuarea

IE

expertize! tehnice datorita unor cauze imputabile sau efectuarea ei cu nerespectarea


dispozitiilor legale atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, administrativa, civila sau

IT

penala a expertului tehnic judiciar vinovat.

Datorita faptului ca nu ati depus opinia separata la Raportul de expertiza pe I-

ST

atf semnat cu ^enfiuni" in ceea ce priveste obiectivul nr. 5, fara a formula


concluzu proprn (fara apropune valori), nupoatefi efectuata procedura comunicarii
expertizei catre parti $i se tergiverseaza cercetarite. At^t codul de procedura penala, cit

EA
JU

i Ordonanta nr. 2/2000 reglementeaza participarea expertului desemnat de parte la


efectuarea expertizei i nu avizarea/verificarea acesteia de catre expertul parte.
De asemenea, va comunicam ca, in conforraitate cu dispozitiile art. 18 alin. 4
din Ordonanta 2/2000 aveti obligafia de a depune cu eel pu^in 5 zile inainte de terraenul

stabilit pentru depunerea raportului de catre expertul tehnic judiciar un exemplar original

LU

al documentului care face dovada relatiilor contractuale cu partea pe care o consiliati.

PROCUROR
DORU FLO

2013-02-06 16:16

PROCUROR,
MORARU W(WX MfflAELA

Page 2