Sunteți pe pagina 1din 136

UNIVERSITATEA TEHNIC A MOLDOVEI

Digitally signed by
Biblioteca UTM
Reason: I attest to the
accuracy and integrity of
this document

FACULTATEA INGINERIE I MANAGEMENT


N MECANIC
CATEDRA INGINERIE I MANAGEMENT N TRANSPORT

MANAGEMENTUL TRANSPORTURILOR
T. ALCAZ

V. RUSSU

A. OPREA

C. STRAISTARI

TEHNOLOGIA ORGANIZ RII


TRANSPORTULUI DE M RFURI

CICLU DE PRELEGERI
Partea I

Chiin u
U.T.M.
2007
1

CZU 656.1.025.4(075.8)
T 32
Prezentul ciclu de prelegeri este destinat studen ilor
Facult ii Inginerie i Management n Mecanic , specialit ilor
1871.03 Inginerie i Management n Transport i 2053 Transport
Internaional cu formele de studiu la zi i f r frecven .
Prezentul ciclu de prelegeri este destinat n primul rnd
studen ilor cu profil tehnic i din domeniul transporturilor:
manageri, ingineri, tehnicieni i alte categorii de lucr tori.
n aceast lucrare sunt expuse principiile de baz ale
tehnologiei organiz rii transportului rutier de m rfuri.
Elementele tehnice de baz i utilizarea ra ional . Baza
normativelor de documentare a proceselor de transport.
Autori:

conf. univ., dr. t. ec. Tudor Alcaz


lector superior Vasile Russu
lector universitar Ala Oprea
lector asistent Cornelia Straistari

Redactor responsabil: prof. univ., dr. Ion Srbu


Recenzent: conf. univ., dr. Iurie Guber
lector superior, dr. ing. Gh.Ambrosi
Redactare computerizat : Iulia Litvinova
Descrierea CIP A Camerei Na ionale A C r ii
Tehnologia i organizarea traficului de m rfuri: Ciclu de
prelegeri /T. Alcaz, V. Rusu,A. Oprea,...; red. resp.: Ion Srbu;
Univ. Teh. a Moldovei. Fac. Inginerie i Management n Mecanic .
Catedra Ingenerie i Management n Transport. - Ch.: UTM,2007. ...cm.- ISBN 978-9975-45-029-4
P. 1-a.-2007. -133 p.-Bibliogr.p. 132 -133(19 tit.).-ISBN
978-9975-45-030-0: 100ex.

656.1.025.4(075.8)

U.T.M., 2007
2

Tudor Alcaz, Vasile Russu, Ala Oprea, Cornelia Straistari

CUPRINS
Introducere.................................................................................. 5
I. Transportul rutier
1.1 Traficul rutier i perspectiva................................................ 7
1.2 Pia a transporturilor rutiere. Conceptul de pia ................. 12
1.3 Procesul de transport............................................................ 13
1.3.1 Clasificarea procesului de transport rutier........................ 14
1.4 Determinarea tipului materialului rulant............................. 18
1.4.1 Fundamentarea necesarului de mijloace de transport........ 23
II. Managementul transporturilor
Managementul general de micare....................................... 25
Managementul transporturilor.............................................. 29
2.2.1 Managementul transportului rutier.................................... 31
2.3 Baza legislativ na ional i interna ional ce
reglementeaz transportul rutier................................................. 32
2.4 Transportul rutier de m rfuri................................................ 34
2.4.1 Institu ii ale traficului rutier interna ional de m rfuri........ 34
2.4.2 Reglement ri ale traficului rutier interna ional de
m rfuri........................................................................................ 35
2.4.3 Contractul de transport n transportul rutier interna ional
de m rfuri..................................................................................... 38
2.4.4 Contractul de transport i derularea lui............................... 40
2.4.4.1 ncheierea contractului de transport de m rfuri............... 40
2.4.4.2 Primirea m rfurilor la transport....................................... 42
2.4.4.3 Executarea contractului de transport............................... 45
2.4.5 Foaia de parcurs.................................................................. 47
2.5 Sistemul serviciului de transport i expedi ii al
ntreprinderilor i organiza iilor................................................... 62
2.6 Plata pentru transporturi........................................................ 65
III. Organizarea circula iei mijloacelor de transport n traficul de
m rfuri
3.1 Transportul centralizat de m rfuri i efectuarea lui.............. 67
3.2 Organizarea transportului centralizat de m rfuri i
eficacitatea lui............................................................................. 69
3

3.3 Organizarea lucrului transportului de c tre ntreprinderile


de transport rutier (de utilizare comun i departamental)......... 72
3.4 Organizarea i func ionarea unei regii, ntreprinderi de
transport....................................................................................... 76
3.4.1 Autobaza............................................................................. 77
3.4.2 Garaje, depouri................................................................... 78
3.5 Sectorul Exploatare................................................................ 81
3.5.1 Serviciul de exploatare n TA............................................ 83
3.6 Indicatorii de m rire n exploatarea autovehiculelor............. 86
IV. Regimul de lucru al conduc torilor auto i al circula iei
autovehiculelor
4.1 Organizarea lucrului conduc torilor de autovehicule............ 89
4.1.1 Regimul de munc i odihn ............................................... 90
4.1.2 Regimul de lucru al echipajelor (AETR)............................ 94
4.2.1 Organizarea circula iei mijloacelor de transport conform
orarelor de lucru i graficelor orare............................................. 99
4.2.2 Sisteme tehnologice de organizare a transportului
de m rfuri................................................................................... 103
4.2.3 Organizarea circula iei autovehiculelor
n trafic de marf ....................................................................... 106
4.2.4 Organizarea circula iei autovehiculelor
prin metoda suveic ................................................................... 111
4.2.5 Organizarea transportului de m rfuri magistral cu
vehicule.................................................................................... 114
4.3 Sta iile de m rfuri............................................................... 120
4.4 Optimizarea planului de transport....................................... 121
4.5 Planificarea activit ii mijloacelor de transport. Elaborarea
planului de transport.................................................................. 122
4.6 Indicatorii parcursului autovehiculelor................................ 125
4.7 Indicii transportului de m rfuri n traficul rutier................. 128
4.8 Indicii tehnici de exploatare pentru schema optim de
transportare................................................................................ 130
Bibliografie................................................................................ 132

Introducere
Transportul rutier de m rfuri reprezint distribuirea
nc rc turilor cu autovehicule din punctul de nc rcare la punctele
de destina ie n baza contractelor de transport.
Transport din latin transporto deplasare n spa iu.
Transportul rutier este o ramur de producere, ce are un caracter
comercial ce asigur necesitatea vital a societ ii n transportul de
m rfuri i c l tori. Procesul de transport reprezint totalitatea
opera iilor efectuate de mijloacele de transport la deplasarea n
spa iu i timp a bunurilor materiale i a pasagerilor.
Obiectul transportului rutier constituie bunurile materiale
(marfa) i pasagerii.
Orice marf din momentul amplas rii n caroserie pn la
desc rcarea ei n punctul de destina ie reprezint sarcina sau
nc rc tura.
Prin activitatea de transport nu se creeaz bunuri materiale,
ci se efectueaz presta ii la deplasarea m rfurilor, cheltuielile
pentru transportare fiind incluse n valoarea lor. De aceea n
economia na ional , transportul rutier ocup un sector ter ar.
Transportul unete toate ramurile economiei na ionale ntrun organism ce asigur func ionarea sistemei bani marf bani
ce st la baza dezvolt rii economiei oric rei ri.
Evolu ia civiliza iei umane este strns legat de posibilit ile
de transport ale produselor activit ilor economice i pentru
realizarea rela iilor tot mai strnse ntre diferite grupuri de
oameni, s-a n scut necesitatea perfec ion rii continue a
mijloacelor de transport i crearea unor re ele rutiere vaste de
transport. Odat cu inventarea automobilului i trecerea la
produc ia de mas a diverselor tipuri de autovehicule, s-a realizat
dezvoltarea re elelor rutiere, care asigur posibilitatea deplas rii
ntre marile aglomera ii urbane i practic toate localit ile unei
rii.
5

Circulaia rutier reprezint micarea general de vehicule


i persoane, concentrat pe suprafe e de teren amenajate special n
acest scop, respectiv drumurile. Fenomenul circulaiei rutiere sau
a traficului rutier se manifest tot att de clar pe distan e mari, n
teritorii largi, ct i n zone restrnse (orae i alte tipuri de
aez ri). Ca urmare a perfec ion rii continue a autovehiculelor, s-a
ajuns ast zi la ritmuri ridicate i propor ii foarte mari de evolu ie a
circula iei rutiere, practic are loc o explozie rutier .
Parcul mondial de autovehicule a ajuns la cifre
impresionante. n ntreaga lume circul n prezent peste 700
milioane de autovehicule de toate tipurile i categoriile i an de an
sunt produse din ce n ce mai multe astfel de mijloace de
transport. Aceast situa ie a adus la atingerea limitei de satura ie a
gradului de motorizare, n special n rile puternic industrializate.
Gradul de motorizare are tendin a continu de cretere i n
Republica Moldova la finele anului 2006 erau nregistrate
aproximativ 0,5 mln. de autovehicule de toate tipurile
(autoturisme, autocamioane, autobuze, microbuze, motorete,
motociclete), tendin a de cretere a parcului se men ine i n
prezent. Nu exist indici ca acest proces s se opreasc . Este
cunoscut faptul c limita de satura ie a gradului de motorizare a
unei ri este n jur de 2,5...3 persoane la un autoturism
conven ional. Or, la noi n ar , mai sunt multe de f cut n acest
domeniu. n primul rnd este necesar dezvoltarea puternic a
infrastructurii rutiere i modernizarea celei existente.

I. TRANSPORTUL RUTIER
1.1 Traficul rutier i perspectiva
Prin trafic rutier n elegem num rul de vehicule etalon sau
efective care circul pe un drum n ambele sensuri ntr-o unitate
de timp: zi (24 ore), an (365 zile).
Traficul rutier de m rfuri i c l tori crete de la un an la
altul, ntr-un timp rapid att din punct de vedere al intensit ii, ct
i din punct de vedere al structurii tonajului. Are loc o cretere
continu a num rului de autovehicule de tot felul, sporirea
capacit ii de transport i a vitezei de circula ie concomitent cu
intensificarea schimb rilor de m suri i a deplas rii c l torilor,
care trebuie s se realizeze cu cheltuieli de timp, de mijloace
materiale i financiare din ce n ce mai sc zute, cu un grad mereu
mai sporit de siguran i confort.
n ultima perioad sporete rapid ponderea autovehiculelor
grele i foarte grele, utilizarea a dou sau mai multe remorci, ceea
ce va permite realizarea de trenuri de mijloace de transport auto,
fapt care trebuie avut n vedere la realizarea moderniz rii re elei
de drumuri.
Traficul rutier de perspectiv se poate determina prin:

Cercetarea dinamicii creterii traficului n perioada


anterioar studiului folosindu-se mai multe recens minte
consecutive;

Din cercetarea dinamicii creterii coeficien ilor de


motorizare n ara noastr ;

Din analiza detaliat a nevoilor de trafic rutier n


zona deservit de drumuri etc.
Traficul de perspectiv se determin ca num rul total de
vehicule tone brute i tone net transportate pe categorii: de
vehicule i ca medie ponderat , fie pe ntregul drum, fie pe
sectoare diferen iate distincte.
7

Modernizarea sau aplicarea de mbr c minte asfaltice uoare


pe drumurile existente trebuie s se realizeze dup o prealabil
analiz a traficului de perspectiv i a condi iilor economicosociale ale zonei parcurse.
Este indicat s se stabileasc eforturile, la care va fi supus n
perspectiv drumul, pentru a nu fi realizat la o capacitate portant
prea ridicat care s determine un cost ridicat. Dac eforturile, la
care va fi supus acest drum, vor fi mai mari dect cele ini iale
luate n calcul, vor fi necesare ramburs ri ulterioare prin aplicarea
unui covor asfaltic sau prin folosirea altor procedee tehnice
cunoscute ce pot fi utilizate, care ridic capacitatea portant cu un
cost mult mai sc zut dect cel rezultat din realizarea de la nceput
a unui drum cu o capacitate portant prea ridicat .
Cu ocazia stabilirii traficului, se examineaz i dezvoltarea
n viitor a regiunii prin care trece drumul, deoarece pot ap rea
elemente noi de sporire a circula iei, fie datorit realiz rii unor
obiective economice noi, fie datorit faptului c ntre aceleai
localit i un drum modernizat este ntotdeauna preferat unuia
nemodernizat, chiar dac se parcurge un traseu ceva mai lung. n
unele ri se obinuiete ca, la traficul de perspectiv , determinat
i confruntat prin dou sau trei din metodele men ionate, s se
adauge un spor de trafic de 1015 % pentru drumurile ce
deservesc zone industriale i de 2030 % pentru cele ce deservesc
zone agricole.
La determinarea traficului un rol deosebit l are:
Viteza de deplasare a autovehiculelor, de care depinde
durata de parcurs pe un drum n diferite variante i solu ii de
modernizare, constituie un factor care influen eaz eficien a
economic n transporturile i construc iile rutiere.
Dezvoltarea unor viteze mari de circula ie este condi ionat
de: 1. performan ele tehnice ale autovehiculului;
2. starea tehnic ;
3. elementele geometrice ale drumului.
Viteza de transport are un rol deosebit mai ales n cazurile n
care este necesar deplasarea unor produse perisabile, care
condi ioneaz continuitatea procesului de produc ie la beneficiar
sau aprovizionarea ntr-un termen scurt a popula iei.
8

Gradul de securitate influen a accidentelor rutiere asupra


eficien ei transporturilor i construc iilor rutiere examinat prin
prisma consecin elor negative pe care acestea le au asupra
economiei i societ ii. Este vorba, n mod deosebit, de pierderile
de vie i omeneti, incapacitatea temporar sau total de munc ,
distrugerea sau avarierea autovehiculelor i a altor bunuri
materiale transportate de acestea sau de pe traseu, etc.
Gradul de confort i comoditate pentru circulaie asupra
acestui indice influen eaz :
1. tipul autovehiculului ca construc ie;
2. starea tehnic ;
3. calea de comunica ie:
- trasee sinuoase;
- declivit i mari;
- curbe cu raze mici i vizibilitate redus :
Aduc la:
- deteriorarea m rfurilor transportate;
- surmenarea c l torilor.
4. schimbarea frecvent a vitezei vehiculului, ce cere un
efort suplimentar din partea conduc torului auto i o uzur mai
accelerat a autovehiculului.
Traficul rutier este determinat ca partea nominalizat a
mijloacelor de transport, ce se deplaseaz pe un segment de drum
n ambele sensuri ntr-o perioad de timp stabilit . Elementele
principale ale acestui sistem tipic: om autovehicul drum sunt
hot rtoare i de aceea este necesar s se acorde o aten ie
corespunz toare analizei fiec ruia din aceti participan i i a
implica iei directe a lor asupra desf ur rii fluente a circula iei, n
condi ii depline de securitate rutier . Este deci, necesar
cunoaterea func iilor acestora i a modului, n care se poate
ac iona asupra lor pentru corelarea i optimizarea desf ur rii
normale a circula iei rutiere, n vederea asigur rii maxime a
transportului de persoane i bunuri cu autovehicule.
Autovehiculele care particip la traficul rutier difer foarte
mult ntre ele prin destina ie, particularit i constructive i
capacitate de trecere. Din punct de vedere al destina iei
autovehiculele se mpart n: autovehicule pentru transportul de
9

persoane (autoturisme, microbuze, autobuze i automobile de


performan ); autovehicule pentru transportul de m rfuri
(autocamioane
i
autoutilitare);
autovehicule
speciale
(autobasculante, autocisterne, automacarale, autosanitare etc.).
Toate aceste destina ii determin forme i dimensiuni diferite ale
caroseriilor, performan e dinamice i economice diverse, precum
i dotarea cu alte sisteme i echipamente, care contribuie la
creterea confortabilit ii acestora i la sporirea siguran ei
circula iei rutiere.
n prezent parcul de autovehicule publice se mparte n 3
categorii:
1) parc auto de folosin general ;
2) parc auto de folosin local ;
3) parc auto de folosin proprie;
1) Parcul auto de folosin
general este subordonat
administr rii republicane, activeaz n form de societ i
pe ac iuni cu capital de stat i au fost constituite n baza
fostelor autobaze a Ministerului Transportului.
2) Parcul auto de folosin local este organizat n regii
autonome i au un rol important la asigurarea cu transport
de nc rc turi i c l tori n localit i.
3) Parcul auto de folosin proprie reprezint mijloacele de
transport care efectueaz n special presta ii legate de
procesele de produc ie specifice acestei ramuri, se afl n
parte dispersat la agen ii economici care au alt profil afar
de cel de transport.
Utilizarea mijloacelor de transport are o eficien nalt n
baza organiz rii procesului de transport conform tehnologiilor
moderne de organizare a traficului.
Tehnologia i organizarea transportului
de
m rfuri
constituie ansamblul activit ilor de organizare i efectuare a
transporturilor de m rfuri n spa iu i timp implicate n acest
proces cu mijloace de transport specifice c ilor de comunicare i
bunurilor materiale n scopul satisfacerii nevoilor i cerin elor
materiale (spirituale) ale colectivit ii na ionale, statale i
interna ionale.
10

Tehnologia procesului de transport reprezint totalitatea


opera iilor efectuate de autovehicul la deplasarea n spa iu a
nc rc turilor sau pasagerilor, stabilite ntr-o ordine bine
determinat . Premisele ce au stat la baza dezvolt rii transportului
de m rfuri:
1) dezvoltarea for elor de munc .
2) necesitatea deplas rii m rfurilor.
3) creterea sporit a comer ului na ional i interna ional.
4) migra ia popula iei i a m rfurilor dintre statele slab
dezvoltate i cele dezvoltate.
Rolul i sarcinile transporturilor pot fi eviden iate prin
efortul acestora asupra economiei na ionale i anume:
I.
n plan economic:
1) de a face comer pe pia a local , regional ,
na ional i interna ional ;
2) permite echilibru mai bun ntre cererea i oferta
pentru diferite m rfuri n plan na ional i
interna ional;
3) d posibilitatea deplas rii m rfurilor din zonele,
unde se afl n abunden , n zonele cu deficit, ce
aduce paralel la legalizarea pre urilor;
4) asigur n buna m sur mobilitatea capacit ilor de
prelucrare intermediar i final ;
5) permite specializarea activit ilor de producere i
comercializarea datorit transportului resurselor
naturale de la diferite distan e;
6) face posibil schimbul pe plan intern i interna ional
a oamenilor de afacere, organizarea de trguri i
expozi ii.
II. n plan social:
1) asigur deplasarea liber a oamenilor, schimbul de
idei, experien , cunoatere uman ;
2) genereaz activitatea nv mntului, schimbului
de cadre didactice i studen i;
3) exclude izolarea localit ilor din diferite zone slab
populate de serviciile medicale;
11

4) genereaz activit ile recreative, sportive, culturale


i tiin ifice.
III. pe plan politic:
1) nt rirea economiei na ionale prin nl turarea
limitelor impuse de distan a dintre centrele
economico-sociale i circula ia rapid , operativ a
m rfurilor i persoanelor;
2) implementarea politicii de amplasare a for elor de
produc ie pe teritoriul rii;
3) nt rirea capacit ii de ap rare a rii mpotriva
oric rei agresiuni.

1.2 Pia a transporturilor rutiere. Conceptul de


pia

Dup cum tim deja, pia a transporturilor, reprezint spa iul


vital n care nevoia de transport a expeditorilor, respectiv cererea,
se ntlnete cu oferta de transport a operatorilor. Rolul hot rtor
n aceast pia l are desigur nevoia de transport a expeditorilor,
respectiv cererea, marfa prezentat pentru transport.
Oferta de transport a operatorilor de transport, orict de
tentat ar fi ea, sau tarifele de transport orict de atractive ar fi ele,
nu pot genera m rfuri pentru transport. n cel mai bun caz pot s
atrag un curent de marf de la un mod de transport la altul, de
exemplu de la transportul rutier la cel feroviar sau invers.
Aadar, n actuala etap a studierii fenomenelor ce
caracterizeaz transportul n ansamblul s u, i nu numai, ne
confrunt m cu o schimbare permanent a principalilor parametri
ce definesc problemele puse n discu ie.
Actualii ntreprinz tori trebuie s in cont de aceste aspecte,
s fie maleabili fa de schimb rile ce se produc, dar s nu exclud
nici propriile interese.
n pia a transporturilor nu exist Transport n general, ci
numai categorii bine definite de nevoi de transport.
Pia a transporturilor rutiere este foarte segmentat n
corela ie cu nevoile diverse ale expeditorilor.
O enumerare a acestor segmente este foarte dificil de realizat,
ele fiind legate de:
12

a) zona n care se efectueaz transportul: urban, antier,


agricultur , drumuri neamenajate, zone de conflict militar;
b) distan a de transport: transport local, regional (50 - 150
km) de distan medie sau de mare distan ;
c)capacitatea mijlocului de transport: autoturisme,autovehicule
de capacitate mic (1,5 - 3,5 tone), capacitate medie sau mare
(peste 15 tone), traulere etc.;
d) natura m rfii: m rfuri de mas (autobasculante), produse
alimentare (autovehicule nchise, izoterme sau frigorifice), de
volum, nc rcate cu macaraua, lateral sau electrostivuitoare sau
obloane ridic toare, aparatur sensibil , m rfuri periculoase;
e) modul de prestare la transport: lichide (autocisterne),
pulberi (caroserii specializate), colete cu gabarit dep it (traulere),
containere, colete mici i trimiteri potale.
Totui se poate aprecia c , n func ie de locul i distan a la
care se efectueaz transportul, exist unele elemente caracteristice
ale segmentului respectiv de utilizatori de mijloace de transport.
Dup cum se poate constata, repartizarea transporturilor n
func ie de distan
se efectueaz prin segmentarea pie ei
transporturilor rutiere n cteva segmente bine definite ce vor fi
analizate n mod individual.

1.3 Procesul de transport


Orice unitate de produc ie are ca obiectiv principal
producerea de bunuri materiale, orice unitate de transport are ca
obiectiv principal servicii determinate prin presta ii de transport a
m rfurilor.
Marf bun economic care servete produc iei sau
satisfacerii nevoilor omeneti, destinat vnz rii-cump r rii prin
tranzac ii de pia . Principalele categorii de m rfuri sunt corporale
de consum personal (alimente, mbr c minte, articole de igien
etc.), de consum ndelungat (mobil , autoturisme, locuin e).
Transportul rutier deplasarea cu autovehicule a m rfurilor
i pasagerilor n timp i spa iu.

13

Procesul de transport este totalitatea opera iilor efectuate


de autovehicul la deplasarea n spa iu i timp a nc rc turilor
i pasagerilor.
Indicii procesului de transpot sunt:
1. Q volumul sau cantitatea de trafic. Volumul sau
cantitatea de marf transportat sau necesar de transportat, (tone,
buc i, etc.).
2. P volumul presta iilor. Volumul sau cantitatea de marf
transportat la o distan , (tn/km, unit/km, buc/km, etc.).
La baza organiz rii procesului de transport st - cererea,
ntocmit conform legisla iei n vigoare.
n cadrul procesului de transport auto se pot efectua 3 tipuri
de parcursuri:
parcurs cu nc rc tur ;
parcurs f r nc rc tur ;
parcurs zero (de la garaj la locul de nc rcare sau de
la locul de desc rcare la garaj).
Efectuarea unei curse se face pe baza unui itinerar
stabilit, care trebuie respectat de fiecare automobil i
care cuprinde drumul pe care acesta urmeaz s -l
parcurg ntre dou puncte, innd seama de viteza
de parcurgere a distan ei i de sta ion rile pe
parcurs.
La stabilirea itinerarului trebuie s se in seama de:
lungimea drumurilor i starea tehnic a acestora;
intensitatea traficului;
declina iile drumului.

1.3.1 Clasificarea procesului de transport auto


1. Din punct de vedere al con inutului nc rc turii:
a. transport de m rfuri;
b. transport de c l tori;
c. transport de bagaje;
d. transport de pot , etc.
2. Din punct de vedere al ariei de desf urare:
14

a. transporturi locale;
b. transporturi interurbane;
c. transporturi interna ionale.
3. Din punct de vedere al locului i num rului
manipul rilor:
a. transporturi directe (deplasarea m rfurilor se
efectueaz ntre dou puncte f r alte opera ii);
b. transporturi de colectare (nc rcarea se face
succesiv din mai multe locuri, iar desc rcarea ntr-un
singur loc);
c. transporturi de distribu ie (nc rcarea se face
ntr-un singur loc, iar desc rcarea n mai multe puncte
succesiv);
d. transporturi de colectare i distribu ie.
Cantitatea total de marf transportat pe un
sector de drum este egal :

Q = qmi
n

i =1

,t

(1)

Unde: n num rul de curse (trasee) efectuate;


qmi cantitatea de m rfuri transportate n
fiecare curs .
Printre elementele definitorii ale circula iei n traseul auto
se nscriu i curen ii de traseu.
Prin curent de m rfuri/c l tori se n elege cantitatea de
m rfuri/num rul de c l tori care urmeaz a se deplasa ntre
dou puncte ntr-o unitate de timp, ntr-un singur sens.
Curen ii de m rfuri/c l tori pot avea varia ii de la o
perioad la alta, care semnific , de fapt, neuniformitatea curen ilor
respectivi.
Gradul de neuniformitate este luat n considera ie n
organizarea traseului prin coeficientul de neuniformitate care se
determin ca i n traseul feroviar prin raportul dintre volumul
maxim de transportat i volumul mediu stabilit pentru
perioada dat .

15

Organizarea circula iei n transportul auto nu poate face


abstrac ie de cunoaterea i luarea n considera ie a ctorva
elemente, cum ar fi:
a.cantitatea de trafic, Q(tn) cantitatea de transportat
exprimat n tone sau num r de c l tori;
b.curentul de trafic, Q(tn) cantitatea de trafic
transportat sau de transportat ntr-o unitate de timp,
ntr-un sens;
c.presta ia de trafic, P(tnkm) reflect munca de
transport raportat la timp, altfel spus, volumul
parcursului m rfurilor/c l torilor pe un drum dat,
raportat la o unitate de timp.
M surile care pot duce la creterea capacit ii de circula ie
sunt:

m suri de ordin constructiv se refer la proiectarea


unor elemente ale drumului care s asigure: desf urarea
nestingherit a circula iei, evitarea travers rii localit ilor,
amenajarea intersec iilor de drumuri, evitarea pasajelor la nivel cu
calea ferat , m rirea num rului de benzi de circula ie, etc;

m suri de exploatare se refer la: reglementarea


sta ion rii n orele de vrf, limitarea circula iei autovehiculelor
grele, amenajarea sta iilor de alimentare cu combustibil, etc.
Nemijlocit legat de capacitatea de circula ie este capacitatea de
transport.
Prin capacitate de transport (Ct), se n elege cantitatea de
m rfuri/num rul de c l tori care se pot transporta cu mijloacele de
transport auto ntr-o or sau ntr-o zi, ntr-un anumit sens de
circula ie.
Valoarea Ct depinde de tipul autovehiculelor i capacitatea de
circula ie ntr-un anumit sens, Cc:
Ct = Cc * qm (2)
Unde:
qm = num rul mediu de tone/c l tori transportate de un
autovehicul.
Transportul auto (spre deosebire de cel feroviar) reprezint
numai o parte a circula iei rutiere.
16

Dreptul de a folosi drumul este general: pe drum circul


autovehicule care apar in att societ ilor de transport, ct i
particularilor, i cet enilor str ini.
Clasificarea procesului de transport este reprezentat n fig.
1.1.

17

Transport deplasarea n spa iu: trans spa iu


port a deplasa

Proces de transport rutier - totalitatea opera iilor executate de


autovehicul la deplasarea n spa iu a m rfurilor i pasagerilor
Proces de transport tehnologic proces de transport cu
executarea operatiilor ntr-o ordine bine determinat .
Proces tehnologic de transport unic - proces tehnologic de
transport elaborat preventiv n colaborare dintre furnizor,
transportator i destinatar

Proces tehnologic tipic - proces ce include opera iile tipice la


transportul nc rc turilor: preg tire, nc rcare, primire,
transportare, desc rcare, transmitere

Paricularit ile procesului de transport de m rfuri


Existen a
neregularit ii n
producerea m rfurilor
i altor bunuri.
Existen a
neregularit ii n
consum i utilizare

Neritmicitatea
proceselor tehnologice.
Varia ia opera iilor n
num r i timp din cauza
instabilit ii sistemelor
n lucru

Nestabilitatea
structurii, determinat
prin refuzul unor
elemente sau mijloace
tehnice

Ridicarea eficien ei prin urm toarele metode

1. Structural
prevede schimbul
structurii de dirijare
prin:
- crearea rezervelor de
m rfuri
- utilizarea mijloacelor
de transport ra ional

2. Organiza ional
- reglementarea
ra ional a opera iilor
(prin grafice, orare etc.)

3. Informa ional
Crearea sistemelor de
comunicare ce poate
reglementa ora sosirii,
nc rc rii, plec rii

Figura 1.1. Clasificarea i particularitile procesului de


transport
18

Tehnologia procesului de transport reprezint ansamblul


opera iilor stabilite ntr-o ordine bine determinat prin care se
realizeaz procesul de transport.
Procesele de produc ie sunt formate din:
1. Procesul tehnologic 2. Procesul de munc
Procesul de munc reprezint opera iile prin care factorul
uman ac ioneaz asupra obiectelor muncii cu ajutorul unor
mijloace de munc . Mai sunt i alte procese:
3. De alimenta ie
4. De fermenta ie, etc.
Procesul tehnologic de producere:
1. elementare acele procese, prin care produsul finit
se ob ine printr-o singur opera ie tehnologic .
2. complexe exist atunci, cnd asupra obiectelor
muncii se execut mai multe opera ii tehnologice.

1.4

Determinarea tipului materialului rulant rutier

n prezent fiecare ntreprindere de transport auto transport o


gam larg de nc rc turi pe diferite curse, distan e, re ele rutiere,
cu un diapazon larg de timp de sta ionare la punctele de
nc rcare/desc rcare i utilizare a parcursului.
La determinarea materialului rulant este necesar de operat n
aa mod, ca mijloacele de transport s asigure gradul cel mai
sporit de corespundere realit ii:
1. caracterul i structura traficului rutier;
2. volumul i partida de nc rcaturi;
3. condi iile rutiere;
4. asigurarea vitezei de distribuire i securit ii rutiere maxime;
5. asigurarea cheltuielilor maxime necesare n procesul de
transport.
Determinarea materialului rulant este n func ie de greutatea
m rfii i dimensionarea de distribuire.
Capacitatea autovehiculului este parametrul de baz i
cantitatea m rfurilor transportate depinde de volumul masei
nc rc turilor, caracteristica m rfurilor i caracteristica
mijloacelor de nc rcare (fig. 1.2, 1.3, 1.4).
19

Autovehicule TR

De m rfuri

De pasageri
I. Autoturisme

Dup tipul
caroseriei

Dup
capacitatea
cilindric

Mic pn
la 0,6 litri

Universal
Hatchback

Dup
capacitatea
de trecere

Dup
construc ia
motorului

Obinuit

MAS

De teren

MAC

Clasic
(puntea
motoare

Combinat

spate)

Mic
0,71,3 l

Limuzin
Cupe de vile,
acoperi
asupra sc.
fa se strnge

Medie
1,32,5 l
Mare mai
sus de 2,5 l

Cabriolet,
acoperi de
materie care se
strnge

Totul
n fa

Landola prelat
asupra scaun.
Spate se strnge

Sedan

Cupe
2 ui,
4 locuri

Dup
amplasarea
motorului

Hadtron se
strng ferestrele
laterale.
Autobuze mai
mari de 17 loc.

Dup num rul


de locuri

Tr. interna .
de agrement

Dup construc ia caroseriei

Tr.
interurban

Tr. urban,
suburban

Rigid

Articulat

II. Autobuze
Minibuze
1017 locuri

Dup num rul


de stele
Una

Dou

Trei

Patru

Figura 1.2. Schema clasificrii autovehiculelor


20

Autovehicule de m rfuri

dup capacitate
i destina ie

dup modul de
construc ie

autocamionet

asiu simplu

autotitular

asiu artificial
detaabil cu
semiremorc

autocamion
autofurgon
autotren
autotren cu
semiremorc cu
a

dup
suprastructura
caroseriei

dup gradul de
mecanizare a
opera iilor de nc/desc

dup tipul
motorului

camion lad cu
borduri (pentru
m rfuri
generale)

cu suprastructura fix

Motor cu
aprindere prin
scnteie (MAS)

autodub
izoterm

cu suprastructura
basculant

autodub
frigorific
autodub
refrigerent
cistern (pentru
m rfuri lichide
i pulverizante)

Figura 1.3 Clasificarea autovehiculelor de mrfuri


21

Motor cu
aprindere prin
comprimare
(MAC)

Denumirea m rfii
Partida
Capacitatea
de nc rcare

Distan a

Caracteristica m rfii

Modul de
nc/desc

Condi iile
de transport

buc i

generale

de-a valma

speciale

Utilizarea
capacit ii
de transport

Condi iile
de p strare

Clasa 1

necesit
condi ii de
p strare

Foarte mic
Mic
Medie
Mare
Foarte mare

Clasa 2
Clasa 3

turnare

Clasa 4

universale
speciale
unitare
autotractor
cu a

Tipul mijlocului
de transport

Tipul caroseriei

Automobile grupa A
Automobile grupa B
Automobile de teren

Condi iile
rutiere

necesit
condi ii
speciale
nu necesit
condi ii de
p strare
platform cu
borduri
autobasculant

Capacitatea
de nc rcare
Utilizarea
masei
Comoditatea
utiliz rii
Protec ia
mediului
ambiant

Calit ile
exploata ionale ale
autovehiculului

Modelul ra ional al
mijlocului de
transport

Tipul
mecanismului
de nc rcare

furgon
refrigerator

Criteriile
optime

Fiabilitatea

Viteza

Comoditatea n RT i DC

Practibilitatea

Siguran a

Economia combustibilului

Figura 1.4 Determinarea autovehiculului n funcie de marf


22

Clasificarea i definirea autovehiculelor i


remorcilor

Categoria L autovehicule cu mai pu in de patru ro i.


Categoria M autovehicule, avnd cel pu in patru ro i,
destinate transportului de persoane.
Categoria N autovehicule, avnd cel pu in patru ro i,
destinate transportului de m rfuri.
Categoria O remorci (inclusiv semiremorci).
Categoria T tractoare agricole.
Categoria G vehicule de teren.

23

1.4.1 Fundamentarea necesarului de mijloace de


transport
Varianta -1
Necesarul de mijloace de transport al unei ntreprinderi se
fundamenteaz pentru fiecare categorie de mijloace de transport n
parte.
Rela ia general a necesarului de mijloace de transport :
I. pentru un schimb

mt

Q
N q

(1)

mc

Unde:
Q cantitatea de marf transportat , tn;
Nmt num rul mediu de mijloace de transport;
Nmc num rul mediu de cicluri;
q capacitatea nominal a mijlocului de transport, tn;
- coeficientul static de utilizare a capacit ii.
II. pentru o perioad mai mare de un schimb
60 F t
(2)
=
N mc + + +
t t d tc t a
Unde:
Ft fondul de timp disponibil al mijloacelor de transport, n
ore;
ta timpul de ateptare a unui mijloc de transport pe durata
unei curse;
t timpul pentru revenirea dup ultima desc rcare;
td timpul pentru deplasarea la locul de nc rcare;
tc- timpul pentru efectuarea unei curse, inclusiv timpul de
nc rcare-desc rcare.

24

Varianta - 2
Necesarul mijloacelor de transport ale unei ntreprinderi se
fundamenteaz pe fiecare categorie de mijloace de transport n
parte. Rela ia general a mijloacelor de transport pentru un schimb
este urm toarea:

mij tr

q n
Q

st

(1)

Unde:
Q - cantitatea de trafic, tn;
nc - nr de curse;
qn - capacitatea nominal a mijloacelor de transport, tn;
st - coeficientul static.
Pentru planificarea activit ii de transport este necesar s se
rezolve urm toarele probleme:
a) determinarea cantit ilor de m rfuri ce vor fi transportate
ntre sta ii i destinatar.
b) determinarea distan elor medii de transport:

(d s 1+ d s 2 +...+ d s n)

(2)
n
c) determinarea capacit ii medii de transport:
zi
(3)
C mt = N A q nc
s1

= N A q nc N zi
st

lun
mt

st

(4)

Unde:
Czimt - capacitatea de transport a autovehicolului n zi;
NA num rul de autovehicule;
NLzi num rul zilelor lucr toare n lun ;
Clun capacitatea de transport a autovehiculelor n lun , tn.

25

II. MANAGEMENTUL
TRANSPORTURILOR
2.1 Managementul general de micare
La nceputul secolului XX ca r spuns la necesit ile impuse
de practica social i economic a ap rut managementul ca
tiin .
Termenul este englezesc de origine francez derivat de la
cuvntul manager cu semnifica ia de organizare, de gospod rire
a unei case.
El cuprinde urm toarele elemente: procesul de coordonare a
resurselor umane, materiale, financiare i informa ionale n
vederea realiz rii obiectului de activitate al organiza iei.
Resursele managementului sunt:
1. umane munca, talentul i priceperea oamenilor;
2. materiale terenuri, cl diri, echipamente tehnice;
3. financiare capital financiar (bani);
4. informa ionale ansamblul datelor necesare lu rii
deciziei.
Managementul este asociat organiza iei care reprezint diverse
entit i (valori) socio-tehnice, ce antreneaz for a de munc i
tehnologia, realizeaz i distribuie produse i servicii membrilor
societ ii.
Distribuirea pe vertical a procesului conducerii respect
regula piramidei ierarhice, una din legile fundamentale ale
managementului determinat ca num r de niveluri i anume:
Strategic amploarea obiectivului angajeaz ntreaga
organiza ie se definesc pe un termen lung.
Tactic se urm rete realizarea obiectivelor derivate din
obiectivul global, sunt urm rite sarcinile specifice i se iau decizii
de corectare a abaterilor are caracter periodic.
Operativ are loc conducerea nemijlocit a proceselor i
activit ilor are caracter curent.

26

Reprezentarea nivelurilor de management (fig. 2.1):

Figura 2.1. Piramida ierarhic a managementului


Func iile managementului dup H. Fayol sunt:
- previziunea presupune estimarea proceselor i
fenomenelor viitoare, a efectelor negative i
pozitive;
- organizarea ansamblul proceselor de
producere, prin intermediul c rora se divizeaz
activitatea organiza iei;
- comanda se exercit prin decizii efortul de
men inere a personalului n ac iune prin
intermediul liderului;
- coordonarea ansamblul proceselor prin care
se sincronizeaz
deciziile i ac iunile
personalului organiza iei;
- controlul ansamblul proceselor de urm rire a
modului, n care se desf oar diferite ac iuni
sau ntregul proces.
Managementul tipurilor de transport n micare este
reprezentat printr-o organiza ie, care pe de o parte antreneaz
for a de munc i tehnologia, iar pe de alt parte realizeaz i
distribuie produse i servicii n transport membrilor societ ii.
Mediul ambiant al organiza iei;
-Factorii economici: ansamblul elementelor de natur
economic din mediul ambiant cu ac iune direct asupra
activit ilor organiza iei (pia a intern , pia a extern , prghiile
economico-financiare).
27

-Factorii de management: mecanismul de planificare


macroeconomic , sistemul de organizare a economiei na ionale,
modalit ile de coordonare, mecanismele de control.
-Factorii tehnici i tehnologici: nivelul tehnic al utilajelor i
calitatea tehnologiilor ce pot fi achizi ionate, num rul i nivelul
licen elor, capacitatea i calitatea sistemului de corec ie.
-Factorii demografici.
Managementul general de micare (fig. 2.2) prezint
procesul prin care se coordoneaz , se conduce, se planific i se
controleaz activit ile desf urate a procesului de transportare n
structuri juridice, organiza ii, astfel nct s se asigure atingerea
scopurilor cu minimum eficien . El are un caracter universal,
putndu-se aplica oric rui tip de organiza ie de transport: privat ,
public , militar , social .
Managerul
general
Departamentul
tehnic i de
exploatare
Director adjunct

1.1
1.2
1.3

Serviciul expoatare;
Sec ia dirijare dispecerizare trafic;
Serviciul proiectarecercetare.

Departametul
economic
Director general
adjunct

1.1
1.2

1.3
2. Direc ia tehnic
mecanico-energetic
2.1 Serviciul tehnic;
2.2 Serviciul mecanicoenergetic;
2.3 Serviciul electronic i
automatizare;
2.4 Biroul ecologic.

Direc ia
resurse
umane,
asisten
social
Director

Serviciul contabilitate;
Serviciul buget, analize
economice, pre uri ,
tarife;
Serviciul salarii, state,
debtori.

Biroul
protec ia
muncii

1. Serviciu personal salarizare;


2. Servicii nv mnt;
3. Serviciu social;
4. Birou rela ii publice;
5. Complexul de
s n tate

2. Direc ia comercial
(Director)
2.1 Serviciul aprovizionaredepozitare;
2.2 Serviciul marketing;
2.3 Serviciul comercial.

Figura 2.2 Schema managementului


28

Centrul de
calcul

Func iile principale ale managementului de micare


sunt:
- previziunea activitatea n func ie de surse;
- organizarea stabilirea necesarului n munc fizic ,
intelectual i mijloace de transport;
- coordonarea armonizarea deciziilor i ac iunilor
personalului, organiza iei i sistemelor;
- antrenarea procesul prin care personalul organiza iei este
mobilizat s participe la stabilirea i realizarea sarcinilor;
- controlul evaluarea prin care rezultatele efective sunt
m surate i comparate cu cele ateptate n vederea
depist rii deficien elor i elimin rilor.
Managementul general de micare are un caracter
multidisciplinar n care sunt incluse: matematica, economia,
psihologia, sociologia, statistica, etc.
Managerul specialist n domeniul managementului,
conduc tor de ntreprindere, persoana care aplic principiile
tehnice ale managementului, adic este implicat n administrarea
unei organiza ii cu autoritate n folosirea, combinarea i
coordonarea resurselor umane, financiare, materiale i
informa ionale n scopul ob inerii rezultatelor urm rite.
Managerii sunt de trei niveluri:
strategic: conducerea;
func ional: de grup;
opera ional: ef de sec ie, maistru.
Dezvoltarea economic a oric rui stat m rete considerabil
volumul de bunuri economice create i accentueaz mobilitatea
popula iei n cadrul aez rilor urbane.
Transportul prezint prelungirea proceselor de produc ie n
sfera circula iei. Cheltuielile de munc m resc valoarea bunurilor
economice prin valoarea ad ugat de munc depus de lucr torii
din domeniul transportului.
Principal n activitatea transporturilor este managementul
general de micare. Rolul i importan a transporturilor nu pot fi
eviden iate dect prin analiza urm toarelor rela ii la baza c rora se
afl :
29

1. Rela iile dintre transporturi i activit ile economice att ntre


membrii societ ii, ct i ntre acetia i natur . Lipsa
transporturilor ar fi determinat ca produc ia de bunuri
economice s se limiteze strict la resursele existente pe plan
local. Dezvoltarea transporturilor, prin apari ia de noi mijloace
de transport perfec ionate, a eliminat izolarea economic , a
permis specializarea i schimbul de activit i, formarea pie ei
na ionale i mondiale, dezvoltarea comer ului pe plan intern i
interna ional.
2. Rela iile dintre transporturi i activit ile sociale:
- deplasarea liber a oamenilor;
- activitatea de turism pentru odihn , necesar
att pe plan intern, ct i interna ional;
- locuitorii din zonele slab populate nu mai sunt
izola i de serviciile medicale.
3. Rela iile dintre transporturi i activit ile politice:
- dezvoltarea
economiei
na ionale
prin
diminuarea limitelor impuse de distan a dintre
centrele economico-sociale i circula ia rapid
i operativ a m rfurilor i persoanelor;
- implementarea politicii de amplasare a
factorilor de produc ie pe teritoriul rii.

2.2 Managementul transporturilor


Managementul general al transporturilor n Republica
Moldova l de ine Ministerul Transporturilor i Gospod riei
Drumurilor, n baza legisla iei Republicii Moldova.
Ministerul Transporturilor este organul central de
specialitate al administra iei publice, care se subordoneaz
Guvernului.
Ministerul elaboreaz , promoveaz i realizeaz n limitele
competen elor sale, strategia i politica de dezvoltare i
armonizare a ramurii n asigurarea dezvolt rii economiei na ionale
conform legilor, decretelor preedintelui, hot rrilor i
ordonan elor Guvernului.
30

Ministerul este persoan juridic , dispune de tampil de stat


i cont trezorerial. Execut atribu iile n urm toarele domenii:
- transporturilor;
- transportul feroviar;
- transportul rutier;
- transportul naval;
- n domeniul gospod riei rutiere;
Ministerul n calitate de organ de specialitate al
administra iei publice centrale:
- elaboreaz i promoveaz politica Guvernului
n domeniul transporturilor i gospod riei
rutiere.
- reprezint
interesele statului n cadrul
organismelor
interna ionale
pe
baza
conven iilor, acordurilor i strategiilor stabilite.
Exercit i urm toarele func ii:
1. Autorizeaz intrarea n ar i ieirea din ar a mijloacelor
de transport, precum i traficul de tranzit pe teritoriul republicii.
2. Promoveaz politica tehnic n vederea cre rii parcului
na ional.
- Managementul ntreprinderilor de transport este
urm torul:
Managementul de vrf:
- managerul principal;
- managerul financiar;
- managerul comercial;
- managerul tehnic.
Managementul opera ional:
- managerii pe exploata ie;
- managerii pe deservirea tehnic i repara ii;
- managerii n finan e i contabilitate.
Managementul executiv:
- conduc torii de vehicule;
- l c tuii;
- etc.

31

2.2.1 Managementul transportului rutier


Ministerul Transporturilor;
Direc ia Transportului a Municipiului Chiin u;
Persoanele fizice i juridice de in toare de automobile;
Operatorii mijloacelor de transport - conduc torii auto;
Orice S.A., S.R.L. are managementul compus din:
- Managerul principal;
- Managerul pe exploatare;
- Managerii opera ionali.
Operatorii mijloacelor de transport sunt aprecia i n trei
moduri:
1. ofer angajat (lucr tor pe un mijloc de transport al unei
firme);
2. ofer cu automobil nchiriat (acesta a nchiriat
automobilul i pl tete chiria);
3. ofer proprietar (mijloc de transport propriu i
ndeplinete comenzi de transport n regim taxi).
Regimul de lucru clasic este de 8 ore zilnic sau pe
schimburi.
Conducerea circula iei const n :
- ntocmirea graficelor de circula ie, astfel ca
fluxul de pasageri s fie preluat la timpul necesar;
- supravegherea respect rii graficelor de circula ie
de ntreprindere sau colaboratorii municipiului.
- supravegherea se petrece mai des prin sistemul
dispecerat:
la punctele intermediare;
la punctele finale;
la substa ii;
la locul de parcare;
Ele pot fi:
teritoriale;
pe trasee.
32

2.3 Baza legislativ na ional i interna ional ce


reglementeaz transportul rutier
Actele normative ce reglementeaz transportul rutier:
- na ionale:
1. Legea Republicii Moldova Cu privire la transporturi
Nr. 1194-XIII din 21.05.97
2. Legea Republicii Moldova pentru aprobarea Codului
Transportului Auto Nr. 116-XIV din 29.07.98
3. Legea Republicii Moldova Legea Drumurilor Nr. 509XIII din 22.06.95
4. Legea Republicii Moldova pentru aprobarea Codului
Transportului Feroviar Nr. 309-XV din 17.07.03
5. Legea Republicii Moldova, pentru aprobarea Codului
Muncii Nr. 154-XV din 28.03.03
6. Legea Republicii Moldova Cu privire la registru Nr.
1320-XIII din 25.09.97
7. Hot rrea
Guvernului
Republicii
Moldova
Regulamentul Circula iei Rutiere Nr. 713 din 27.07.99
8. Legea avia iei civile a Republicii Moldova Nr. 1237XIII, din 9.07.97, modificat prin Hot rrea Nr. 251 din
19.06.03
- interna ionale:
Infrastructura de transport:
- Acordul european cu privire la automagistrale
interna ionale (AMAI 1975);
- Acordul european cu privire la liniile
interna ionale de transport combinat (AELITC
1997);
- Proces verbal AELITC.
Circula ia rutier i semnalele de circula ie:
1. Conven ia cu privire la circula ia rutier 1949;
2. Conven ia cu privire la circula ia rutier 1968;
3. Acordul ce completeaz Conven ia din 1968, 1971;
4. Protocolul privind marcarea drumurilor, ce completeaz
Conven ia din 1968 cu privire la semnele i semnalele de
circula ie, 1973;
33

5. Acordul cu privire la prescrip ii tehnice pentru


vehiculele de transport cu ro i, 1959;
6. Acordul cu privire la test rile tehnice 1997;
7. Acordul cu privire la introducerea regulilor tehnice
pentru vehiculele pe ro i, 1998.
Opera iile de transport:
1.
Acordul european cu privire la lucrul echipajului
vehiculului
care
efectueaz
transporturile
interna ionale (AETR 1970);
2.
Conven ia cu privire la impunerea fiscal a
vehiculelor rutiere particulare utilizate n traficul
interna ional 1956;
3.
Contractul pentru transportul interna ional de
m rfuri (CMR 1956);
4.
Protocolul CMR;
5.
Acordul cu privire la transport ri interna ionale auto
de pasageri i bagaje (CTAP 1973);
6.
Protocolul CTAP 1978;
7.
Acordul cu privire la reglementarea economic a
transportului interna ional rutier 1954.
Facilit i de trecere a frontierei:
1. Conven ia cu privire la facilitatea vamal pentru turiti
1954;
2. Conven ia vamal cu privire la trecerea temporar a
vehiculelor auto private 1954;
3. Conven ia TIR 1959;
4. Conven ia TIR 1975;
5. Conven ia vamal cu privire la trecerea temporar a
vehiculelor auto n scopuri comerciale 1956;
6. Conven ia vamal cu privire la containere 1972;
7. Conven ia cu privire la coordonarea regimului
controlului vamal al m rfurilor la frontier 1982;
8. Conven ia cu privire la containere de tip pull 1994;
Transportul m rfurilor periculoase:
9.1 Acordul cu privire la transportul m rfurilor periculoase
(ADR 1957);
9.2 Protocolul ADR 1993;
34

Transportul m rfurilor perisabile.


10. Acordul cu privire la transportul de m rfuri perisabile
(ATP 1970).

2.4 Transportul rutier de m rfuri interna ional


2.4.1 Institu ii ale traficului rutier interna ional de
m rfuri
Dup cel de-al doilea R zboi Mondial, pe m sura dezvolt rii
i moderniz rii rutiere, a creterii schimburilor economice dintre
state, s-a sim it tot mai mult necesitatea constituirii unei
organiza ii a transportatorilor, care s apere interesele membrilor
s i. Aceasta s-a realizat n 1948, cnd a luat fiin , la Geneva Uniunea Interna ional a Transportatorilor Rutieri (IRU).
Actul de constituire a IRU a fost semnat de delega iile
na ionale din 8 ri europene: Belgia, Danemarca, Fran a, Anglia,
Norvegia, Olanda, Suedia, Elve ia. ara noastr a aderat la IRU n
1994.
IRU a contribuit la elaborarea instrumentelor tehnice i
comerciale menite s promoveze transportul auto pe plan
interna ional.
n domeniul transportului rutier trebuie men ionat
contribu ia IRU n leg tur cu:
- punerea n aplicare a Conven iei vamale privind transportul
rutier interna ional de m rfuri sub acoperirea carnetelor TIR;
- elaborarea scrisorii de transport interna ional n conformitate
cu prevederile Conven iei privitoare la transportul rutier
interna ional de m rfuri (CMR);
- crearea Asocia iei Interna onale pentru transportul m rfurilor
perisabile;
- crearea Serviciului de Asisten mutual interna ional ;
- colaborarea la elaborarea altor conven ii interna ionale
referitoare la: circula ia i semnalizarea rutier , transportul
m rfurilor periculoase, transportul m rfurilor n containere, etc.
35

2.4.2 Reglement ri ale traficului rutier interna ional


de m rfuri
1. Conven ia vamal referitoare la transportul interna ional
de m rfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Geneva, 1959)
acord transportatorilor avantaje de ordin vamal menite s
faciliteze traficul interna ional de m rfuri, la aceast Conven ie
Republica Moldova a aderat n 1993.
Autovehiculele care circul sub acoperirea carnetelor TIR
beneficiaz de eliminarea opera iilor de deschidere, n punctele
vamale ale rilor de tranzit, pentru controlul vamal, ceea ce
determin
sc derea duratei transportului i diminueaz
posibilit ile de degradare a m rfurilor perisabile.
Carnetul TIR l scutete pe transportator de depunerea unor
garan ii vamale propor ionale ca m rime cu valoarea m rfurilor
transportate.
Pentru fiecare vehicul rutier se ntocmete un carnet TIR
valabil pentru o singur c l torie.
Organele vamale din rile de expediere, dup controlul
vamal al autovehiculului, aplic acestuia sigiliile TIR.
Organele vamale din
rile de tranzit controleaz
autovehiculele numai sumar, verificnd, n special, starea
sigiliilor.
n cazuri extreme, organele vamale pot ordona desfacerea
sigiliilor i nlocuirea acestora cu altele noi, dup efectuarea
controlului, a c ror serie este trecut n carnetele TIR aflate n
posesia conduc torului auto.
n ara noastr , AITA ndeplinete rolul de Asocia ie garant
pentru aplicarea Conven iei TIR.
Principalele atribu ii ale AITA sunt:
primete, gestioneaz i elibereaz , contra cost, membrilor s i,
carnete TIR;
garanteaz aplicarea Conven iei TIR i este inut r spunderii
de plata taxelor i a penalit ilor b neti, la care titularii carnetelor
TIR sunt expui n virtutea legilor i reglement rilor vamale ale
rilor pe teritoriul c rora se produc abateri;
36

particip la congresele, reuniunile organizate de IRU i sus ine


interesele membrilor s i n cadrul acestora;
contribuie la elaborarea de reglement ri de trafic rutier
interna ional, la completarea i revizuirea celor existente i, pe
plan intern, particip la elaborarea tarifelor de traseu auto i a altor
acte normative ale circula iei rutiere.
2. Conven ia referitoare la contractul de transport
interna ional de m rfuri pe cale rutier (CMR) semnat la
Geneva n 1956. Aceast Conven ie apar ine seriei de conven ii
interna ionale ini iate de Comisia Economic ONU pentru Europa.
n cadrul acestei Conven ii sunt reglementate, n mod uniform,
condi iile generale n care se ncheie i se execut contractul de
transport rutier de m rfuri, reprezentate de ,,Scrisoarea de tr sur
tip CMR,,.
3. Acordul European privitor la transportul de m rfuri
periculoase pe osele ADR (semnat n 1957) - se aplic
transporturilor efectuate, chiar i n tranzit, pe teritoriul a cel pu in
dou ri p r i ale Acordului i numai pe teritoriul lor.
4. Asocia ia Interna ional pentru transportul m rfurilor
perisabile (semnat n 1955) - i-a propus urm toarele obiective:
- coordonarea i schimbul de experien cu societ ile i
grup rile na ionale aderente;
- elaborarea unor studii pe probleme legate de transportul rutier
de m rfuri sub temperatur dirijat , a tarifelor i a condi iilor de
tansport pentru m rfurile perisabile;
- publicarea studiului i coordonarea activit ii n vederea
transportului rutier de m rfuri perisabile.
5. Conven ia asupra circula iei rutiere i Protocolul privind
semnalizarea rutier elaborate la Geneva n 1949 i
mbun t ite la Conferin a de la Viena din 1968.
6. Acorduri i Conven ii bilaterale ncheiate ntre dou sau
mai multe ri prin care p r ile contractante i acord reciproc
o serie de avantaje, cum ar fi:
- necontingetarea num rului de curse;
- scutirea reciproc de orice fel de taxe i impozite;
37

- scutirea reciproc de orice fel de taxe i impozite pentru un


num r contingentat de c l tori, pe baz de autoriza ie;
- reducerea par ial a taxelor i impozitelor pentru un num r
contingentat de c l tori.
7. Autoriza ie CEMT transportul rutier interna ional de marf
se desf oar pe baza autoriza iilor de transport, care sunt de dou
feluri: autoriza ii de c l torie i autoriza ii multiple, valabile
pentru toate rile CEMT, pe durata unui an calendaristic. Anual,
n luna decembrie, comisia stabilit prin ordinul ministrului
transporturilor se ntrunete n plen i analizeaz : dosarele cu
documenta ia de fundamentare a solicit rilor societ ilor
comerciale de transport rutier pentru autoriza ii universale i
autoriza ii multiple CEMT; contingentele de autoriza ii stabilite
prin comisiile mixte rutiere pentru anul numit an de execu ie;
num rul de autovehicule care posed licen e de execu ie i
ndeplinesc condi iile privind protec ia mediului; solicit rile
transportatorilor pentru anul urm tor, fundamentate pe baza
contractelor de transport i de livrare a produselor, ncheiate cu
furnizorii i/sau destinatarii acestora, sau a confirm rii comenzilor
de transport de c tre furnizori.
Comisia de repartizare dup analiza documenta iilor de
fundamentare depuse pn la nceputul anului de execu ie va
stabili num rul de autoriza ii pentru autovehiculele licen iate n
vederea nceperii activit ii.
Autoriza ia documentul eliberat de (statul contractant)
AMTAI ce permite realizarea transportului rutier (CEMT).
Se elibereaz pentru o singur curs sau pentru perioada din
cadrul unei n elegeri i anume:
- autoriza ii universale (bilaterale, de tranzit, autoriza ii n ri
ter e);
- autoriza ii cu restric ii (locale, dup tipul m rfurilor, pentru
anumite vehicule).
Autoriza ia trebuie s con in urm toarele:
1. Numele i adresa transportatorului;
2. Num rul de nmatriculare a vehiculului;
3. Sarcina maximal i masa total admis a vehiculului;
38

4. Tipul transportului (transport comercial, de antrepriz ,


parcursul n gol);
5. Condi ii specifice pentru contracte i condi iile de aplicare;
6. Perioada de valabilitate.
Autoriza ia este valabil doar pentru transportatorul, pe
numele c ruia este eliberat autoriza ia i nu este transmisibil .

2.4.3 Contractul de transport n transportul rutier


interna ional de m rfuri
Proba acestui contract se face prin scrisoarea de tr sur tip
CMR. Aceasta se ntocmete n 3 exemplare, semnate de
expeditor i de transportator, din care:
- primul exemplar se trimite expeditorului la predarea m rfii;
- al doilea exemplar nso ete marfa;
- al treilea exemplar se re ine de c tre transportator.
Cnd marfa trebuie s fie nc rcat n dou sau mai multe
vehicule, sau dac este vorba de feluri diferite de marf sau de
loturi diferite, transportatorul are dreptul s cear ntocmirea de
scrisori de transport pentru fiecare vehicul folosit sau pentru
fiecare fel ori lot de marf .
Scrisoarea de transport trebuie s con in urm toarele date:
locul i data ntocmirii;
numele i adresa transportatorului;
locul i data primirii m rfii;
locul prev zut pentru eliberarea acestora;
numele i adresa destinatarului;
denumirea curent a m rfurilor i felul ambalajului;
num rul coletelor;
greutatea brut a m rfii;
cheltuielile aferente transportului (pre ul de transport, taxe
accesorii, taxe vamale, etc.);
instruc iunile necesare pentru ndeplinirea formalit ilor
vamale;
men iunea c transportul este supus regimului stabilit prin
CMR i nici unei alte reglement ri contractuale.
39

Dac este cazul, scrisoarea de transport trebuie s con in i


urm toarele indica ii:
interzicerea transbord rii;
cheltuieli pe care expeditorul le ia asupra sa;
valoarea declarat a m rfii i suma care prezint inters special
la eliberare;
instruc iunile expeditorului c tre transportator cu privire la
asigurarea m rfii;
termenul convenit n care transportul trebuie efectuat.
Expeditorul r spunde pentru toate cheltuielile i daunele
pricinuite transportatorului din cauza inexactit ii sau insuficien ei
datelor nscrise n scrisoarea de transport.
Transportatorul este obligat s verifice la primirea m rfii:
- exactitatea men iunilor referitoare la num rul coletelor;
- starea aparent a m rfurilor i ambalajelor.
Expeditorul poate s cear verificarea greut ii m rfurilor de
c tre transportator i, la rndul s u, acesta cere plata cheltuielilor.
Documentele necesare n Vama la exportul m rfurilor din
Republica Moldova
Actele necesare pentru deschiderea dosarului n Vama:
1. Certificatul de nregistrare a ntreprinderii.
2. Certificatul de atribuire a codului statistic (n conformitate cu
prevederile Legii Republicii Moldova Nr. 412-XII din 18.12.1990
"Despre statistica" i p.p. 5,6 ale Hotarrii Guvernului Republicii
Moldova Nr. 777 din 13.08.1997 "Cu privire la perfec ionarea
mecanismului de reglementare a comer ului exterior").
3. Certificatul de atribuire a codului fiscal (n conformitate cu
prevederile Codului Fiscal al Republicii Moldova).
4. Certificat de atribuire cod TVA.
5. Certificat despre deschiderea conturilor bancare (original).
6. Adeverin a mostrelor tampilelor.
7. Decizia de fondare sau contract de constituire.
8. Ordin de numire n func ie a directorului (Extras de la Camera
de nregistrare).
40

9. Ordin de numire n func ie a contabilului-ef.


10. Procura pentru persoana care se ocup de vama.
11. Mapa.
12. Discheta.
13. Copia paaportului directorului i a contabilului-ef.
14. Mostrele semn turilor autentificate.
15. Fia de nregistrare.

2.4.4 Contractul de transport i derularea lui


2.4.4.1 ncheierea contractului de transport de
m rfuri
Contractul de transport auto de m rfuri este acel contract
prin care o societate comercial de transport auto (transportatorul
sau c r uul) se oblig , n schimbul unui tarif (tax ) s transporte,
sub paza sa i ntr-un termen anumit, o cantitate determinat de
m rfuri, pe care urmeaz s o elibereze destinatarului indicat de
c tre expeditor prin documentul de transport.
Din aceast defini ie rezult c p r ile n contractul de
transport auto de m rfuri sunt : pe de o parte societatea comercial
de transporturi auto (transportatorul) i expeditorul pe de alt
parte, care poate fi o persoan jurdic sau o persoan fizic .
Transportatorul este acea societate comercial de transport
auto care pune mijlocul de transport la dispozi ia expeditorului i
execut transportul.
Prin contractul anual de presta ii de transport, p r ile i
asum obliga ia de a asigura o anumit capacitate de transport i
respectiv, de a asigura o anumit cantitatea de m rfuri programat
pentru fiecare zi, conform program rii s pt mnale i pe zile.
Potrivit normelor n vigoare, transportatorul are obliga ia de
a ncheia contractul de transport dac transporturile au fost
programate, iar n cazul celor neprogramate obliga ia exist numai
n m sura n care are capacit i de transport disponibile.
n cazul transporturilor programate, expeditorii au obliga ia
de a depune scrisoarea de transport semnat i tampilat , pn la
41

ora 13 a zilei lucr toare ce precede celei, pentru care se solicit


punerea mijlocului de transport la dispozi ia sa.
n primul rnd expeditorul lanseaz cererea de transport,
dup care transportatorul transmite oferta lui acestuia. n ceea ce
privete forma contractului de transport auto de m rfuri,
ncheierea se face n form scris , acordul de voin al p r ilor
concretizndu-se n documentul de transport, denumit scrisoare de
transport auto.
Scrisoare de transport este un contract model imprimat pe un
formular tipizat, pe care expeditorul are obliga ia s -l completeze
n momentul depunerii la c r u. C r uul este obligat s
confirme prin semn tura i num rul de nregistrare primirea
scrisorilor de transport. Pe baza scrisorii de transport se face
determinarea cuantumului tarifului, ce urmeaz a fi pl tit de
expeditor.
Scrisoare de transport auto de m rfuri n trafic na ional se
ntocmete n 4 exemplare, fiecare avnd o anumit destina ie:
- un exemplar se re ine de c tre c r u dup prezentarea
documentului de c tre expeditor;
- al doilea exemplar se re ine de c tre expeditor;
- celelalte dou exemplare nso esc transportul, servind la
confirmarea pe parcurs a tuturor fazelor de executare, din
care, la destina ie unul se re ine de c tre c r u, iar cel lalt
se remite expeditorului numai n cazul dac s-au ivit unele
diferen e de plat fa de calculul ini ial al tarifului.
Scrisoarea de transport auto cuprinde urm toarele men iuni:
denumirea i sediul societ ii comerciale de transport, denumirea
(numele), sediul (domiciliul) expeditorului i destinatarului, felul
m rfii i greutatea, felul ambalajului, ruta, tariful aplicat i suma
reprezentnd taxa de transport, documentele nso itoare
transportului.
Din contractul de transport auto de m rfuri rezult obliga ia
expeditorului de a r spunde de executarea men iunilor f cute n
scrisoarea de transport, suportnd toate consecin ele ce decurg din
neregulata incomplet sau insuficien a lor.
Opera iunea de punere la dispozi ie a mijloacelor de
transport reprezint manifestarea de voin a c r uului de
42

acceptare a ofertei. Astfel, se ncheie contractul, realizndu-se


acordul de voin al p r ilor, prev zute de lege. Momentul
ncheierii contractului este cel al punerii la dispozi ia
expeditorului a mijloacelor de transport.

2.4.4.2 Primirea m rfurilor la transport


1. Caracteristica i condi iile tehnologice de transportare a
m rfii se determin conform Regulamentului transporturilor
m rfurilor generale, adoptat la 09/12/99 de M.T.C. a R.
Moldova:
Contractul de transport este rezultatul unui contract de
vnzare/cump rare care presupune deplasarea m rfurilor de la
produc tor la cump r tor/consumator, de la un loc la altul. Cu
toate acestea contractul de transport este independent de
contractul de vnzare/cump rare nefiind legat juridic prin nimic
de acesta.
Obiectul contractului este transportul unor bunuri concrete i
condi iile n care p r ile au convenit ca acesta s se efectueze.
Pentru ca obiectul transportului s fie valabil el trebuie s se
ncadreze n prevederile Codului transportului auto, respectiv s
fie determinat i s aib un caracter licit.
Este cunoscut faptul c anume m rfurile periculoase sunt
interzise la transport sau se pot transporta numai n anumite
condi ii prev zute n reglement ri speciale.
Haina juridic a procesului de transport este contractul de
transport, de aceea agen ii transportatori primesc m rfurile
(nc rc turile) la transport n baza contractelor de transport. Ei
sunt obliga i s pun la dispozi ia expeditorului de m rfuri pentru
nc rcare mijlocul de transport auto prev zut n stare bun ,
utilizabil pentru transportarea m rfurilor de categoria dat , n
termenul convenit cu expeditorul de m rfuri. nc rcarea
m rfurilor n automobile, fixarea i legarea m rfurilor se execut
de c tre expeditorul de m rfuri.
nc rcarea m rfurilor n caroserie este compus din
urm toarele opera ii:
1. Sosirea autovehiculului la punctul de nc rcare;
43

2. Sta ionarea autovehiculului la postul de nc rcare;


3. Primirea nc rc turilor determinat de starea m rfurilor
stocate, n cazul de fa avem palete.
Preg tirea stocurilor de m rfuri i primirea lor la transport
decurge cu urm toarele etape:
1. Formarea;
2. Acumularea;
3. Paletizarea;
4. Depozitarea;
5. nc rcarea mecanizat ;
6. nt rirea sau fixarea m rfurilor n autovehicul pentru
excluderea permut rii m rfii pe parcurs;
7. Reenumerarea;
8. ntocmirea documentelor.
Expeditorul are obliga ia de a ambala marfa n mod
corespunz tor, deoarece, n caz contrar, transportatorul este n
drept s refuze primirea la transport.
Se primesc la transport:
- M rfurile pentru transportul ca expedi ii de
colet rie, pe baza unei singure comenzi i a
c ror greutate sau volum nu dep esc limitele
stabilite.
- M rfurile prezentate la transport cu utilizarea
complet a capacit ii autovehiculului, pentru
care expeditorul a solicitat unul sau mai multe
autovehicule de un anumit tonaj sau f r
acoperirea capacit ii unui autovehicul, dar cu
dep irea limitelor stabilite pentru transportul
de colet rie.
Facem precizarea c prin expedi ie se n elege cantitatea de
marf predat pe baza unui singur document de transport, atunci
cnd:
- nc rcarea i preluarea la transport, ct i
eliberarea m rfii se face n cte un singur loc.
- ntreaga cantitate este predat de un singur
expeditor pentru un singur destinatar.
44

De asemenea, prin expedi ie se n elege i cantitatea de marf


transportat la o curs , pe baza unui singur document de transport,
chiar dac nc rcarea sau desc rcarea se face n mai multe puncte
de colectare-distribuire. Dac mijlocul de transport este utilizat cu
nc rc tur pe ambele parcursuri la cererea aceluiai expeditor,
marfa transportat la fiecare parcurs constituie o expedi ie
separat .
La expedi iile de colet rie expeditorul are obliga ia de a
aplica pe fiecare colet o etichet sau inscrip ii corespunz toare
comenzii de transport.
Dac m rfurile prin natura lor reclam condi ii speciale de
transport i manipulare, se va face aceast men iune pe ambalaj i
n documentul de transport.
Marcarea m rfii se petrece n dependen de ambalajul
determinat. De exemplu:
Marf - cherestea.
Marcajul se aplic pe palete pe una din p r ile laterale i
cuprinde urm toarele:
a) semnul destinatarului denumirea deplin sau prescurtat a
destinatarului de m rfuri sau semnul distinctiv utilizat de c tre
destinatar (n cazul transport rii partidelor mici);
b) num rul foii de cerere comand ;
c) locul destina iei;
d) greutatea unit ii de marf se marcheaz prin cifre, care
determin greutatea brut i greutatea net n kilograme.
n cazul transport rii cherestelei cu autocamioane de tip lad
plombarea nc rc turilor nu se efectueaz .
Documentele de transport necesare:
a) conduc torului de autovehicul:
- permis de conducere cu categoria dat ;
- poli a de asigurare medical .
b) autovehiculului:
- certificat de nmatriculare;
- certificat de asigurare RCB;
- foaia de parcurs.
c) m rfii:
- scrisoarea de tr sur .
45

Modul de livrare a m rfii


Agentul transportator pred m rfurile n punctul de destina ie,
indicat n factura de expedi ie. Desc rcarea lor din autovehicul,
scoaterea dispozitivelor de fixare se execut de c tre destinatarul
de m rfuri.
Desc rcarea m rfii se efectueaz cu ndeplinirea urm toarelor
opera ii:
1. Sosirea autovehiculului la destinatar conform
documentelor;
2. Eliberarea nc rc turilor de nt riri;
3. Ridicarea i transportarea n depozit;
4. Reenumerarea i cnt rirea;
5. Cur irea materialului rulant;
6. ntocmirea documentelor.
Marfa se socoate transmis dup isc litura persoanei
destinatarului n scrisoarea de tr sur i altor acte prev zute de
legisla ie.

2.4.4.3 Executarea contractului de transport


n vederea execut rii n bune condi ii a transportului,
c r uul are obliga ia de a pune la dispozi ie mijlocul de
transport n stare corespunz toare la data i ora fixat . Dac
autovehiculul nu corespunde cerin elor expeditorului, prezentnd
defec iuni tehnice, nu este propriu naturii m rfii sau nu are
dot rile necesare, va putea cere nlocuirea cu un altul
corespunz tor.
Dac nu se d urmare cererii, men innd autovehiculul
repartizat, se va ncheia un proces-verbal de constatare, c r uul
fiind r spunz tor de toate consecin ele ce decurg din neexecutarea
transportului sau din executarea transportului cu acest vehicul.
nc rcarea sau confirmarea n documentul de transport a
prezen ei la program a mijlocului auto sau nceperea folosirii lui,
constituie dovada recunoaterii faptului c mijlocul pus la
dispozi ie este corespunz tor.
Expeditorul benefeciaz de un termen liber necesar
opera iunilor de nc rcare (destinatarul pentru desc rcare), pentru
46

confirmarea activit ii sale, ct i pentru ntocmirea formalit ilor


de livrare i recep ie.
Expeditorii i destinatarii sunt obliga i s ncarce (descarce)
ziua i noaptea, n zilele de repaus s pt mnal i s rb tori legale
sau religioase, fiind r spunz toare partea n culp pentru dep irea
termenului liber de nc rcare-desc rcare, stabilit prin tarif.
Durata fiec rei opera iuni nc rcare-desc rcare cuprinde
timpul scurs din momentul sosirii pn la cel al plec rii
autovehiculului n i din locul respectiv.
Respectarea sau dep irea timpului liber acordat execut rii
acestor opera iuni rezult din confirmarea f cut de expeditor pe
scrisoarea de transport, fia sau bonul de transport, asupra
momentului sosirii i cel al plec rii autovehiculului de la locul de
nc rcare-desc rcare.
Pentru dep irea termenului liber se percepe de la partea
culpabil taxa de sta ionare calculat conform tarifului unitar
lei/or , prev zut n tariful pe or i kilometru.
Taxa de sta ionare pentru dep irea timpului liber se
calculeaz pentru fiecare autovehicul n parte, reprezentnd o tax
suplimentar i nu o penalitate.
Expeditorul are obliga ia s execute nc rcarea n mod
corespunz tor, de a repartiza m rfurile pe ntreaga suprafa , s
respecte gabaritul, s fixeze nc rc tura pentru a asigura
stabilitatea n timpul transportului i s respecte dispozi iile legale
privind circula ia pe drumurile publice.
Totodat , expeditorul are obliga ia de a preda, odat cu
nc rc tura, toate actele necesare nso itoare transportului
prepusului c r uului sau nso itorului m rfii, r spunznd pentru
daunele suferite de c r u, ca urmare a lipsei, insuficien ei sau
inexactit ii lor.
Dac n timpul transportului sau la destina ie apar pierderi,
c r uul are obliga ia de a anun a expeditorul, care urmeaz s
dispun de urgen .
Expeditorul p streaz dreptul de dispozi ie asupra m rfii,
care se men ine pn n momentul pred rii ei de c tre destinatar.
Transportatorul are un drept de preten ie asupra m rfii
transportate pn la plata taxelor care greveaz transportul.
47

M rfurile transportate cu mijloace auto complete se


consider eliberate n momentul n care s-a pus mijlocul de
transport la dispozi ia destinatarului pentru desc rcare, iar n
expedi iile de colet rie, n momentul prelu rii lor efective.
La primirea m rfii, destinatarul mpreun cu prepusul
c r uului vor proceda la verificarea sigiliilor (semnelor i
marcajelor) a coletelor i a greut ii m rfii.
Dac totul este n ordine se va putea ncepe desc rcarea,
dup ce s-a f cut men iunea corespunz toare de predare, f r
urme de violare, n documentul de transport.
n cazul n care se constat urme de violare, pierderi, avarii,
scurgeri etc., se va ncheia procesul verbal constatator.
Pentru
executarea
transportului,
c r uul
elibereaz
conduc torului de vehicul o foaie de parcurs care cuprinde
men iunile: societatea comercial de transport, tipul, capacitatea i
num rul de nregistrare al autovehiculului, numele i prenumele
conduc torilor de vehicul, destina ia i destinatarul, viza i
observa iile revizorului tehnic, seria i num rul carnetului foii de
parcurs i a scrisorii de transport, observa iile organelor de
control, consumul de carburan i i lubrifian i, raportul oferului
referitor la timpul, parcursul n km, confirmarea benefeciarului.

2.4.5 Foaia de parcurs


Foaia de parcurs este un imprimat cu regim special, prev zut
cu serie i num r.
Prin completarea foii de parcurs se asigur :
-legaliatea circula iei autovehiculului pe drumurile publice
pentru benefeciari i n perioada nscris de unitatea de in toare la
emiterea foii;
-identificarea autovehiculului i remorcilor tractate, a unit ii
de in toare i a personalului de bord;
-confirmarea de c tre ofer a st rii tehnice a autovehiculului, la
plecarea din locul de parcare;
-desf urarea pe faze a activit ii autovehiculului i confirmarea
acesteia;
48

-nscrierea datelor primare necesare determin rii presta iilor,


tarifului, consumurilor i retribu iei oferului.
Foaia de parcurs cuprinde i un bon de transport, care
servete pentru confirmarea global a presta iei de c tre
benefeciar, pe baza nscrierilor f cute de acesta pe verso-ul foii de
parcurs, n chenarul Desf urarea activit ii, n timpul execut rii
transportului. La solicitarea benefeciarului bonul de transport se
poate detaa i nmna acestuia.
La unele categorii de transporturi, foaia de parcurs este
nso it , dup caz, de urm toarele documente:
-scrisoarea de transport, n cazul transporturilor interurbane, al
celor pentru popula ie, al celor ocazionale, precum i la
transporturile de baz pe contract, la care cu aceeai foaie de
parcurs se lucreaz la mai mul i benefeciari.
-fia de transport, n cazul transporturilor ciclice cu multe curse
ntr-o zi de exploatare sau schimb de lucru.
Foaia de parcurs constituie baza eviden ei primare n
transporturile rutiere. Din ea se culeg toate informa iile privind
activitatea autovehiculului i oferului.
n cazul autovehiculelor echipate cu tahograf, datele nscrise
n foaia de parcurs se verific i se completeaz cu informa iile
furnizate de diagramele de tahograf.
Foaia de parcurs trebuie s se g seasc asupra oferului n
tot timpul pentru care a fost emis i n care autovehiculul se afl
n afara garajului sau locului de parcare.
nmnarea foilor de parcurs oferilor se face, de regul , de
persoana ntreprinderii c reia i s-a dat acest sarcin , chiar n ziua
de desf urare a activit ii, pentru care se emite foaia nainte de
plecarea autovehiculului la program din locul de plecare.
Primirea foii de parcurs de la ofer se execut dup ce
impiegatul efectueaz o verificare n prezen a oferului.
Prin semnare impiegatul autocoloanei nscrie n foaia de
parcurs elementele care rezult din verificare, pe baza c reia
urmeaz s se determine tariful, consumurile, retribu ia oferului
etc., semnnd de certificare.
Prin semnare, impiegatul i asum r spunderea pentru
calitatea verific rii i corectitudinea elementelor nscrise n foaie,
49

rezultatele din verificarea foii i aplicarea reglement rilor


specifice.
Foile de parcurs verificate i completate cu elementele
ar tate mai sus se nregistreaz ntr-un borderou de transmitere n
care se mai noteaz numerele primei i ultimei foi de parcurs
emise n ziua respectiv din fiecare carnet. Prin grija
compartimentului de exploatare a ntreprinderii, foile de parcurs
astfel mborderate se transmit la sta ia de calcul potrivit
programului stabilit de ntreprindere.
Documentele necesare pentru efectuarea transportului
interna ional de m rfuri sunt reprezentate n anexele 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7.

50

Anexa 1

51

Anexa 2

52

Anexa 3

53

Anexa 4

54

Anexa 5

55

Anexa 5 (continuare)

56

Anexa 6

57

Anexa 6 (continuare)

58

Anexa 7

59

Utilizarea tahografelor i dispozitivelor de limitare a


vitezei
n conformitate cu Directiva 3821/85 a UE majoritatea MTA
de m rfuri ce au masa total admisibil mai mare de 3,5 tone i
MTA pentru transportarea pasagerilor cu capacitatea mai mult de
9 persoane trebuie s fie echipate cu tahografe de tipul
recomandat de UE, iar conduc torii MTA sunt obliga i s le
utilizeze pentru fixarea activit ii profesionale. Cerin ele fa de
instalarea i utilizarea tahografelor se refer la aceleai MTA
asupra c rora se extind normele UE cu privire la orele de lucru ale
conduc torilor, adic asupra MTA utilizate pentru transportarea
m rfurilor sau pasagerilor pe drumuri auto i nregistrate ntr-o
oarecare ar -membr a UE.
Cerin ele fa de utilizarea tahografelor nu se refer la MTA,
care nu se utilizeaz pe drumurile na ionale, precum i asupra
MTA, care nu sunt utilizate n transportul de m rfuri sau de
pasageri. Dispozitivele instalate pe MTA nu se consider drept
nc rc tur . nregistrarea prin intermediul tahografului este
obligatorie pentru fiecare conduc tor cu respectarea normelor
existente. Tahograful este un dispozitiv, care trebuie s
corespund indicatorilor i condi iilor tehnice prev zute. El
permite nregistrarea urm toarelor date:
1. Distan a parcurs de MTA;
2. Viteza MTA;
3. Timpul afl rii n micare;
4. Perioadele de lucru sau datele despre prezen a la lucru a
conduc torului;
5. Pauzele n procesul de lucru i perioadele zilnice de
odihn ;
6. Deschiderea containerului, n care se afl foaia cu
inscrip ii.
n rile UE se verific strict lucrul conduc torilor antrena i
n transport na ional i interna ional n conformitate cu AETR,
care determin timpul de lucru i odihn al conduc torilor auto.
60

Limitatorul de vitez reprezint un dispozitiv special, care se


instaleaz ntr-un bloc comun cu transmisia tahografului n cutia
de viteze. Aceste dispozitive au diverse modifica ii, dar fiecare din
ele asigur limitarea vitezei pn la un anumit nivel.
n Marea Britanie, limitatoarele de vitez au fost utilizate
pentru prima dat n anul 1988 la autobuze. Standardul englez BS
AI-217 prevedea limitarea vitezei pn la 112 km/h din 1 aprilie
1991 pentru autobuzele pe rute interurbane.
Directivele UE de asemenea prev d echiparea MTA cu
limitatoarele de vitez . Mai jos sunt prezentate cerin ele
Directivelor 92/6 i 92/24 cu privire la instalarea limitatoarelor de
vitez .
Limita de
Intrat n
Directivele 92/6 i 92/24
limitare a
vigoare
vitezei
MTA cu masa total mai mare de 12 tone
MTA noi, nregistrate dup
86 km/h
01.01.1994
01.04.1994
MTA existente, nregistrate dup
01.01.1988 i utilizate n
86 km/h
01.01.1995
transport interna ional
MTA existente, nregistrate dup
01.01.1988 i utilizate n
86 km/h
01.01.1996
transport intern
Dispozitivul permite men inerea stabil a vitezei f r abateri
considerabile. Dac ns conduc torul accelereaz la maximum,
dispozitivul nu va permite majorarea vitezei dect cu cel mult 4,8
km/h (3 mile/h) peste limita stabilit .
Exactitatea verific rii este n limita a 3,2 km/h (2 mile/h).
Exist cteva metode de instalare a limitatoarelor de vitez
pa MTA. Cea mai frecvent utilizat este construc ia, n care
semnalul este transmis direct din blocul de conectare, instalat n
receptorul tahografului. Produc torii tahografelor moderne
stabilesc anume aceast construc ie.
Fia de nregistrare a dispozitivului tahograg este
reprezentat n anexa 8.
61

Anexa 8

62

2.5 Sistemul serviciului de transport i expedi ie STE


al ntreprinderilor i organiza iilor. Serviciile de
transport i expedi ii a popula iei
STE se efectueaz n temeiul contractului de transport i
expediere ncheiat ntre beneficiar i expeditor.
Legisla ia RM reglementeaz serviciile de transport i
expedi ie prin legea organic nr. 116-XIV din 29.07.98 i
Regulamentul prest rii serviciilor de transport i expedi ie
elaborat de c tre MTC din 9.12.99. Presta iile STE - sunt
deservirea de transport i expedi ie care const n organizarea
transport rii m rfurilor, asigurarea expedierii i primirii lor,
executarea sau organizarea execut rii altor opera iuni aferente
tuturor etapelor de transport.
Expeditor persoan juridic sau fizic , care a ncheiat
contractul de prestare a serviciilor de transport i expedi ie c tre
beneficiar.
Beneficiar persoan juridic , care a ncheiat cu expeditorul
contractul de prestare a serviciilor de transport i expedi ie.
Transportator orice persoan fizic sau juridic , care
efectueaz transport de m rfuri, poate fi i expeditor n caz de
ncheiere a contractului.
M rfuri orice bunuri prezentate pentru transport.
Pentru ca transportatorul s poat primi marfa i s o
transmit destinatarului i se elibereaz dispozi ie de expediere.
Dispozi ie de expediere documentul eliberat n cadrul
contractului de c tre beneficiar expeditorului pentru organizarea
transportului i deservirea de expedi ie a beneficiarului.
Tipurile de servicii de transport i expedi ie:
1. ambalarea, marcarea, mpachetarea, p strarea;
2. cnt rirea;
3. executarea opera iilor de nc rcare-desc rcare;
4. alegerea schemei optimale de transport.
La realizarea serviciilor de transport i expedi ie beneficiarul
emite dispozi ie pentru expediere, decont rile ntre expeditor i
beneficiar pentru STE se efectueaz n temeiul contractului de
transport i expedi ie.
63

Transportul se efectueaz n temeiul contractului de


transport i expedi ie pe itinerarul stabilit i n modul stabilit. n
cazul n care dispozi ia nu corespunde contractului expeditorul are
dreptul s ac ioneze din contul beneficiarului n situa ia creat .
Toate tipurile de servicii se achit de c tre beneficiar conform
taxelor convenite indicate n anexele prezentului contract. La
n elegerea p r ilor achitarea serviciilor prestate se efectueaz :
1. plat preliminar ;
2. prin v rsarea sumelor b neti n numerar n casa
expeditorului;
3. prin achitarea conturilor expeditorului n decursul a
n zile din ziua primirii lor de c tre beneficiar (n
baza contractului).
Dac achitarea contractului nu se efectueaz n termenul
stabilit beneficiarul pl tete penalitate n % din suma neachitat
pentru fiecare zi de ntrziere.
STE a popula iei n RM se efectueaz n baza bonului de
plat .
Bonul de plat este documentul de eviden primar cu
regim special prev zut cu nsemne de protec ie, serie i num r,
stabilite centralizat.
Marfa bun economic care servete satisfac iilor produc iei
sau nevoilor oamenilor.
Ea se caracterizeaz prin:
-

forma geometric i fizic ;


dimensiuni liniare;
greutate;
densitate;
volum specific.

La transportul m rfurilor cu greutate i volum diferit se


determin coeficientul de nc rcare n tone.
V v Z
(1)
=
q

64

Unde: Z num rul de curse;


Q capacitatea nominal de nc rcare, t.
Cnd
1 capacitatea automobilului este utilizat
q

complet.
Unde:
V - volumul geometric al caroseriei;
- coeficientul de folosire al volumului caroseriei cu
v

marfa dat .

Q V

q V
p

geom

(2)

M rfuri (nc rc turi) orice bunuri prezentate la


transportare.
Pentru ca transportul s poat primi marfa i s o transmit , i
se elibereaz dispozi ia de expediere document eliberat n cadrul
contractului de c tre beneficiar expeditorului, pentru organizarea
transportului i deservirea de expedi ie a beneficiarului.
STE este reglementat de c tre Regulamentul prest rii
serviciilor de transport i expedi ie din 9.12.99 de c tre MTC.
Organizarea se petrece n baza contractului ncheiat n
conformitate cu legisla ia RM.
Timpul deservirii de transport i expedi ie:
- ambalarea, marcarea, mpachetarea i p strarea
m rfurilor;
- cnt rirea m rfurilor;
- executarea lucr rilor de nc rcare desc rcare;
- fixarea, acoperirea i legarea m rfurilor;
- alegerea schemei optimale de transportare.
La realizarea serviciilor de transport i expedi ie a bunurilor
n cadrul contractului ncheiat, beneficiarul emite expeditorului
dispozi ia pentru expediere.
Decont rile ntre expeditori i beneficiari pentru serviciile
prestate se efectueaz n temeiul contractului de transport i
expedi ie.
65

Transportarea se efectueaz n temeiul contractului de


transportare i expedi ie pe itinerarul stabilit i n modul stabilit.
n cazul cnd dispozi ia nu corespunde contractului, expeditorul
are dreptul s ac ioneze conform situa iei create din contul
beneficiarului.
Asigurarea m rfurilor poate fi efectuat de c tre expeditor
conform dispozi iei n scris a beneficiarului. n acest caz
asigurarea se efectueaz cu luarea n calcul a excep iilor i
poli elor de asigurare ale companiilor de asigurare sau garan ilor
care i asigur riscurile.
M rfurile care pot d una altor m rfuri (m rfuri periculoase)
sunt recep ionate de c tre expeditor doar conform dispozi iei n
scris.
Dac aceste m rfuri sunt transmise expeditorului f r
indica ii speciale, beneficiarul i asum r spunderea pentru toate
pierderile care vor avea loc la transportarea lor.
STE n RM se efectueaz n baza comenzii, care este
confirmat prin bonul de plat . Ele includ orice ac iune de
nc rcare, desc rcare, expediere, ambalare i transportare a
bunurilor.
Bonul de plat este documentul de eviden primar cu
regim special prev zut cu semne de protec ie, serie i num r
stabilit centralizat.

2.6 Plata pentru transporturi


Dac pentru transporturile rutiere interne exist tarife de
transport publicate, atunci pentru transporturile interna ionale nu
s-au putut stabili tarife, att din cauza nivelului foarte diferit al
taxelor accesorii, ct i din cauza altor aspecte deosebit de
complicate care pot ap rea de la o ar la alta i care nu pot fi
apreciate anticipat dect pe o perioad foarte scurt . De aceea
pre urile la transportul interna ional de cale rutier nu se manifest
sub form de tarife, iar dac exist sunt mai mult orientative.
Elementele care influen eaz nivelul pre ului de transport cu
autocamionul:
66

Pre ul de transport se stabilete fie pe camion, n func ie de


capacitatea de nc rcare a acestuia, att ca greutate, ct i ca
volum, fie pe ton sau m3, i depinde de urm toarele:
a) distan a de transport;
b) tipul de autocamion folosit;
c) specificul oselelor pe care urmeaz s se
parcurg (traversare de mun i, osele pu in
amenajate);
d) felul m rfii (factorul de cubaj, necesit sau nu o
temperatur dirijat , umiditate, presiune etc.);
e) posibilitatea folosirii camionului la parcursul
retur;
f) nivelul de pre al combustibilului n rile de
parcurs;
g) garantarea sau nu a duratei de transport ;
h) nivelul taxelor de folosire a drumurilor i
posibilitatea de a beneficia de autoriza ii de
transport cu scutire de plat a unor asemenea
taxe;
i) gradul de liberalizare a transporturilor rutiere,
respectiv existen a posibilit ii de a dispune de
autoriza ii de transport c tre/din ter e ri;
j) sezon i clim .
Toate tipurile de servicii se achit de c tre beneficiar
conform taxelor convenite i indicate n anexele contractului de
transport.
La n elegerea p r ilor, achitarea serviciilor prestate se
efectueaz :
- prin v rsarea sumelor b neti n numerar n
casa expeditorului;
- prin achitarea conturilor expeditorului n
decursul a n zile din ziua primirii lor de c tre
beneficiar.
Dac achitarea contului nu se efectueaz n termenul stabilit,
beneficiarul pl tete expeditorului o penalitate n m rime de n %,
din suma neachitat pentru fiecare zi de ntrziere.
67

III. ORGANIZAREA CIRCULA IEI


MIJLOACELOR DE TRANSPORT N
TRAFICUL DE M RFURI
3.1 Transportul centralizat de m rfuri i
efectuarea lui
n transportul auto exist dou forme de organizare a
transportului de nc rc turi:
1. centralizat ;
2. decentralizat .
n primul caz agen ii economici comand mijloace de
transport la TA, organizeaz de sinest t tor transportul
nc rc turilor la ntreprinderile proprii f r a ncheia acordul cu
alte structuri.
Destinatarii de sinest t tor ndeplinesc lucr rile de
nc rcare-desc rcare, avnd la dispozi ie hamali expeditori.
Avantaje: organizarea i siguran a nc rc turilor este la un
nivel mai nalt.
Dezavantaje: utilizarea mijloacelor de transport este la un
nivel sc zut deoarece de mijloacele de transport se ocup
destinatarii i nu TA.
Al doilea caz are la baz urm toarele principii:
- ndeplinirea lucrului ce include deservirea complet de
transportare i expediere;
- ndeplinirea lucrului conform volumului aprobat de
agen i;
- ndeplinirea strict a obliga iilor dintre c r u i agen i
economici;
- reglementarea func iilor i obliga iilor;
- nc rcarea la uzine, depozite, terminale se execut de
furnizor;
- transportarea i expedierea se ndeplinesc de TA;
- desc rcarea se realizeaz de destinatar.
68

Avantaje:
- se mbun t ete utilizarea mijloacelor de transport din
contul micor rii timpului de sta ionare la punctele de
nc rcare-desc rcare;
- se micoreaz num rul persoanelor de deservire,
(expedi ia o face cond. auto);
- se creeaz premise de transportare n partide mari a
nc rc turilor cu utilizarea autotractoarelor i a
mijloacelor de transport speciale.
Transportul de m rfuri este un component al sferei de
producere i consum. El const din:
- acumularea m rfurilor la depozite centrale;
- transportarea lor la depozite centrale;
- concentrarea la sta ii de expedi ie;
- transportarea la locuri de destina ie;
- repartizarea la consumator.
Alegerea traficului de m rfuri se efectueaz avnd n vedere
urm torii factori:
- specificul m rfii;
- specificul produc iei;
- specificul condi iilor de transportare;
- specificul condi iilor n procesul de aprovizionare.
Varianta optimal este determinat de formula:
l cmin (1)
Unde:
l parcursul, distan a pentru transport, km;
c costul cheltuielilor, lei;
Cheltuielile minimale determin varianta optimal .
La micorarea cheltuielilor influen eaz :
- des vrirea ambalajului;
- utilizarea containerelor;
- mecanizarea proceselor de nc rcare-desc rcare;
- utilizarea ra ional a suprafe elor depozitului;
- m rirea re elelor de transportare;
- minimizarea pierderilor n procesul de transportare.
69

Procesului de transport i sunt caracteristice: ciclul,


rota ia i cursa.
Cursa activitatea unui autovehicul ntre dou nc rc turi
succesive, ce cuprind:
1. nc rcarea;
2. deplasarea la locul de destina ie;
3. desc rcarea;
4. deplasarea vehiculului la locul de nc rcare.
Transportul m rfurilor poate fi organizat:
I-ul caz
1. ntre sectoarele de producere;
2. ntre sectorul de producere i depozitul sectorului
ntreprinderii;
3. ntre sectorul de producere i depozitul ntreprinderii;
4. ntre sectorul de producere i consumator.
II-lea caz:
1. ntre sectorul de producere i terminal (magazie
centralizat );
2. ntre depozitul sectorului de producere i ntreprindere
(magazie centralizat );
3. ntre depozitul central al ntreprinderii i magazinul
centralizat.
III-lea caz:
1. ntre dou magazii centralizate;
2. ntre magazie centralizat i consumator.
Cel mai avantajos proces de transport este cel centralizat.

3.2 Organizarea transportului centralizat de m rfuri


i eficacitatea lui
Transportul n volum mare de m rfuri, dislocate ntr-o
regiune, sector, raion, ora, efectuat de o ntreprindere reprezint
transportul prin metoda centralizat . n acest caz opera iile de
nc rcare se petrec de distribuitor, iar desc rcarea de destinatar.
Avantajele:

70

nivelul nalt de folosire a timpului de lucru al mijloacelor


de transport i sc derea duratei n ateptarea nc rc turii
i a timpului de desc rcare;
- micorarea num rului de autovehicule;
- creterea coeficientului de utilizare a capacit ii de
nc rcare a autovehiculului;
- ridicarea nivelului de mecanizare a procesului de
nc rcare-desc rcare;
- sporirea productivit ii autovehiculelor i sc derea
cheltuielilor;
- excluderea particip rii personalului uman n procesele de
nc rcare-desc rcare i a expeditorului m rfurilor.
Principala sarcin n transportul auto reprezint solu ionarea
complet , calitativ i la timp a cerin elor economiei na ionale i
popula iei n transport, ridicarea eficien ei economice a lucrului.
Procesul de produc ie n transport reprezint forma de
micare a fluxului de transport ri de la punctul ini ial la punctul de
destina ie. Aceast micare a fluxului poate fi caracterizat n
dependen de organizare:
a. Implicarea mijloacelor de transport:
1. Mijloc de transport al ntreprinderilor
departamentale.
2. Mijloc de transport al ntreprinderilor de
utilizare comun .
b. n dependen de durata lucr rilor:
1. Proces continuu.
2. Proces ntrerupt.
3. Proces ncet (lent).
Pentru ridicarea eficien ei transporturilor este necesar de
organizat i dirijat fluxul de transport ri. Aici e necesar de
concretizat ce reprezint organizarea proceselor de transport i
tehnologia organiz rii. Numai n aa apreciere vom putea
determina unde pierdem n timp i n cheltuieli.
Organizarea - este repartizarea detailat i eficient a
opera iilor n procesul de transport. Eficien a i calitatea
procesului de transport depinde de modul cum a fost organizat.
Fluxul transporturilor se caracterizeaz prin 3 indici:
71

1. Volumul nc rc turilor Q(tone);


2. Distan a de deplasare L(km);
3. Timpul T(secunde).
Volumul nc rc turilor poate fi n m3 sau tone i nu este o
m rime vectorial .
Orice proces de transport se caracterizeaz printr-un ciclu
durata de timp a unui autovehicul ce activeaz de la punctul de
plecare pn la punctul de parcare sau ini ial de garare. Durata
unui ciclu de garare:
DC = T p + T 0 + T C + T 0 (1)

Unde:
Tp timpul pentru preg tirea autovehiculului n vederea plec rii
n curs ;
T0 timpul pentru parcursul zero;
T0 timpul de revenire la TA;
Tc timpul cursei;
Cursa durata activit ii de transport a unui autovehicul
ntre 2 nc rc turi succesive. Cursa cuprinde:
1. nc rcarea m rfurilor;
2. Asigurarea nc rc turii;
3. Deplasarea la locul destinat;
4. Desc rcarea m rfii;
5. napoierea la locul de nc rcare sau
dirijarea lui la alt punct de nc rcare.
Parcursul total al unui ciclu reprezint :
(2)
Ltot = l 0 + l C + l 0

(l = l + l )
c

nc

gol

(3)

Unde:
l0 parcursul de la TA la punctul de nc rcare;
lc parcursul cursei;
t0 parcursul de revenire la TA.
Cursele, care compun ciclul de transport, se efectueaz pe
baza unui itinerar (traseu de circula ie) pe care autovehiculul
trebuie s -l parcurg .

72

Itinerarul cuprinde drumul, localit ile, orele de trecere, viteza


comercial , timpii de sta ionare pe traseu ce reprezint activitatea
autovehiculului la efectuarea procesului de transport.
Circula ia rutier se poate efectua:
1. Direct.
2. Pe sec iuni traseul e sec ionat i e necesar s se
fac transbordarea m rfurilor pe parcurs.
Durata de activitate a autovehiculului la ndeplinirea
procesului de transportare include:
Dt = t depl + t nc + t desc + t prel. a doc. + t sta (4)

Dt =

L
+t
V

nc

+ t desc

(5)

Unde:
Dt Durata procesului de transport, km;
Vt Viteza tehnic de micare, km/or ;
L lungimea traseului;
t timpul de nc rcare, min.;
tdesc timpul de desc rcare, min..

3.3 Organizarea lucrului transportului de c tre


ntreprinderile de transport rutier (de utilizare
comun i departamental)
ntreprindere un grup de persoane, organizate potrivit
anumitor cerin e juridice, economice, tehnologice, care folosind
anumite mijloace de munc , desf oar procese i servicii n
scopul de a ob ine venit net sau profit mare.
TA efectueaz transporturi i presteaz servicii de transport al
c l torilor i m rfurilor pe baz de contracte i comenzi.
Transportul de m rfuri cu autovehicule din cadrul
organiza iilor, n care stau la eviden , este determinat ca transport
departamental, de exemplu:
- Ministerul de exploatare i repara ie a drumurilor;
- Ministerul alimenta iei;
- Ministerul industriei uoare;
73

etc.
Toate mijloacele de transport din aceste subdiviziuni sunt
exploatate numai n transportarea m rfurilor, necesare n cadrul
acestor departamente i institu ii.
Transportul de utilizare public este determinat ca acel parc
de autovehicule, ce se utilizeaz n toate sferele economiei
na ionale i la ndeplinirea cerin elor popula iei.
Efectuarea transportului de m rfuri departamental i de
utilizare public poate fi organizat pe sectoare sau regiuni, n
cantit i ce pot fi transportate cu mijloace de transport aflate pe
teritoriul acestui sector sau cu implicarea mijloacelor de transport
deplasate din alte localit i.
Domeniul de activitate este determinat prin licen , eliberat
pentru genurile de activitate de c tre MTC a RM (aprobat prin
Ordinul nr. 162 din 24.XI. 2000). Rela iile dintre TA i agen ii
economici, care apar la transportare, se bazeaz pe principiile
economiei de pia
(avantajul reciproc, eficien a maxim ,
r spundere egal i deplin etc.).
n Republica Moldova, potrivit legisla iei n vigoare, exist :
1. Regii autonome care se organizeaz i func ioneaz n
ramurile strategice ale economiei na ionale (pota,
transportul urban electric, etc.). Regia autonom este
proprietara bunurilor din patrimoniul s u, trebuind s -i
acopere integral, prin activit ile desf urate, cheltuielile
i s ob in profit.
2. Societ i comerciale care se pot constitui de c tre
persoane fizice sau juridice n urm toarele forme:
Societi n nume colectiv;
Societi pe aciuni la care obliga iile sociale sunt garantate
cu patrimoniul social, ac ionarii fiind obliga i numai la plata
ac iunilor lor;
Societi cu rspundere limitat obliga iile sunt garantate cu
patrimoniul social, iar asocia ii sunt obliga i numai la plat
p r ilor sociale.

74

Clasificarea ntreprinderilor
Structura i clasificarea ntreprinderilor este reprezentat n
fig. 3.1.

ntreprinderea de
transport
Forma de
proprietate

Apartenena
naional

Obiectul
muncii

Gradul de
mrime

Dup forma de
proprietate
PRIVATE

NTREPRINDERI
DE STAT

Definite prin faptul c patrimniul


apar ine statului.

Al c ror patrimoniu apar ine


unei persoane sau unui grup de
persoane:
1. ntreprinderi individuale;
2. ntreprinderi n grup:
ntreprindere familial
(patrimoniul apar ine unei
familii);
ntreprindere cooperatist
(pe baza particip rii n condi ii
egale a mai multor persoane);
Societ i
pe
ac iuni
(patrimoniul este mp r it ntrun num r mare de p r i cu o
anumit
valoare
nominal ,
numite ac iuni. De inerea uneia
sau a mai multor ac iuni
reprezint temeiul juridic de
proprietate a cotei date).

1.

2.

75

ntreprinderi publice
patrimoniul este al statului,
dar au o autonomie;
ntreprinderi mixte
func ioneaz ca societ i pe
ac iuni, n care statul este
unul
din
ac ionarii
principali.

Dup apartenena
lor naional

1. Naionale

n
acest
caz,
bunurile se afl n
proprietatea unor
persoane fizice sau
juridice din statul,
n
care
func ioneaz
ntreprinedrea.

2. Multinaionale

ntreprinderea
este
alc tuit din mai multe
unit i care i desf oar
activitatea cel pu in n
dou
ri
i
sunt
proprietatea unui grup
economic privat, cu
caracter interna ional.

3. Mixte

La
constituirea
acestui
tip
de
ntreprindere particip
persoane din mai
multe ri.

Gradul de
mrime

NTREPRINDERI
MARI

NTREPRINDERI
MIJLOCII

NTREPRINEDRI
MICI

Figura 3.1 Structura i clasificarea ntreprinderilor


Criteriile care stau la baza acestei clasific ri:
- cifra de afaceri (lei);
- profitul (lei);
- numrul de salariai;
- valoarea capitalului social.

76

3.4 Organizarea i func ionarea unei regii,


ntreprinderi din transport
Regia este ntreprinderea organizat
pe principiul
autogestiunii economice proprii, este persoan juridic , dispune de
cont n banc , stabilete rela ii economice i financiare cu alte
societ i sau agen i economici, dispune de capital propriu fix i
circulant.
Capitalul fix format din echipament de folosin
ndelungat , particip la mai multe cicluri de transport, se
depreciaz treptat i se nlocuiesc dup mai mul i ani de utilizare.
Capitalul fix este compus din:
Capital rulant mijloacele de transport, de trac iune
special i destina ie special .
Capital fix cl diri, depouri, cantine .a., capial investit n
echipamente, calculatoare, etc.
Capitalul circulant partea capitalului, ce se consum n
ntregime n decursul proceselor de activitate i trebuie nlocuit pe
parcurs (stocuri de materii prime, materiale, combustibil, energie,
piese de schimb, obiecte de inventar).
Regia activeaz efectund:
- curse regulate
- curse ocazionale: 1 pentru asisten a tehnic ;
2 pentru clien i;
3 pentru persoane fizice i juridice;
4 pentru preg tirea specialitilor.
Structura organizatoric
RTEC - 300 unit i
3000 lucr tori
1000 femei

77

3.4.1 Autobaza
Autobaza (fig. 3.2), ca subunitate a unei regii de transport,
are ca obiect de activitate:
1. Efectuarea transportului de pasageri;
2. ntre inerea i repararea curent a parcului de autobuze;
3. Organizarea activit ii personalului i parcarea autobazelor
n orele neutilizate.

1
7
3

Figura 3.2 Organizarea general a teritoriului unei


autobaze
1 sta ia de sp lare;
2 hala de revizie curent (scurgeri de ulei i presare);
78

3 platforma de parcare;
4 rampa de control;
5 hala de repara ii;
6 magazia de piese i materiale;
7 depozitul de carburan i i lubrifian i;
8 sta ia de alimentare cu carburan i;
9 cl dire social-administrativ ;
Autobaza ndeplinete dou aspecte:
1. Organizarea procesului tehnologic n cel mai scurt timp
i n mod economic;
2. Organizeaz
amenajarea corect
a teritoriului
autobazei.
Fluxul tehnologic la ieirea i retragerea n/din traseu este
reprezentat n fig. 3.3, 3.4.
Sta ie de
micare

garare

drumul parcurs
de autobuz
drumul parcurs
de ofer

micare

Figura 3.3 Fluxul tehnologic la ieirea n traseu

primire

sp lare

Z RT
CN

garare

sta ie de
micare

liber

Figura 3.4 Fluxul tehnologic la retragerea din traseu

3.4.2 Garaje, depouri


Pentru gararea, ntre inerea tehnic curent a vehiculelor i
repartizarea personalului de bord se amenajeaz garaje i depouri
(fig. 3.5).
79

Legenda
5

1. Sta ia de alimentare
2. Tunel de sp lare
3. Hala de control-ntre inere
4. Compartimentul schimb de ulei
i gresare
5. Ateliere
6. Platforma de parcare
7. Sta ia
8. Depozit de combustibil
9. Ramp de control

1
9
8

Figura 3.5 Garaj de autovehicule cu parcare n aer liber


(deschis)

Garajele pot fi de tipul:


1. nfundat
1. parcare acoperit
2. Cu trecere
2. parcare descoperit (n aer liber)
Pentru tramvaie, metrou, se folosesc depouri
Depourile pot fi:
1. nfundate;
2. cu trecere;
3. acoperite;
4. descoperite.
Elementele constructive ale depoului sunt:
1. remiza;
2. liniile de circula ie;
3. sta ia de peroane;
ntre inerea i repara ia autovehiculelor const n
efectuarea unui complex de lucr ri, necesare pentru a le asigura
80

o stare tehnic corespunz toare, care s permit efectuarea


transporturilor n condi ii de siguran ct mai mare.
Sistemul de ntre inere i repara ii a autovehiculelor este
format din:
1. controlul i ngrijirea zilnic (CZ);
2. sp larea autovehiculelor (S);
3. revizia tehnic I;
4. revizia tehnic II;
5. revizia tehnic sezonier (RTS);
6. nlocuirea uleiului uzat din sistemul de ungere a
motoarelor (U);
7. repara ii curente;
8. repara ii capitale.
1. CZ se efectueaz la plecarea n curs , pe parcurs i la
sosirea din curs de c tre:
a) oferi;
b) tehnicieni de exploatare;
2. Sp larea zilnic.
3,4. RT1, RT2 efectuarea periodic a unor lucr ri
obligatorii, indiferent de starea tehnic .
5. RTS se petrece f r a ine seama de parcurs, reprezint
lucr rile ce in de preg tirea pentru exploatarea de
sezonul rece sau cald.
6. nlocuirea uleiului periodic, din cartea tehnic a
autovehiculului, n dependen de parcurs.
7. Repara iile curente prev d restabilirea parametrilor
normali de func ionare a autovehiculelor prin repara ii
curente.
8. RC toate remedierile ce trebuie ndeplinite de la
intrarea lor n exploatare, ce apar pe parcursul exploat rii i
rezultatelor RT1 i RT2, cnd apar accidente de circula ie,
tehnice sau altele.

81

3.5 Sectorul Exploatare


Exploatarea parcului de vehicule cuprinde:
Exploatarea tehnic reprezint totalitatea m surilor prin care
se asigur o stare tehnic corespunz toare i o bun func ionare a
parcului de vehicule prin efectuarea complet i la timp a
controlului tehnic i a lucr rilor de ntre inere i repara ii, cu
respectarea prescrip iilor stabilite de uzina constructoare i de
normativele n vigoare.
Ea trebuie s asigure:
- circula ia acestora n condi ii de siguran ;
- utilizarea
ra ional
a
maximului
caracteristicilor tehnice i de exploatare ale
vehiculelor;
- efectuarea de parcursuri ct mai lungi f r
repara ii sau cu repara ii minime i cu
consumuri ct mai reduse de combustibil i
lubrifian i;
- reducerea imobiliz rilor din cauze tehnice i a
cheltuielilor de ntre inere i repara ii.
Exploatarea comercial reprezint totalitatea m surilor de
programare, lansare i urm rire a activit ii parcului.
Printre problemele cu caracter organizatoric pot fi
men ionate:
- organizarea re elei de transport pentru m rfuri
i pasageri;
- planificarea i programarea parcului de
vehicule;
- controlul activit ii parcului de vehicule;
- eviden a realiz rilor acestora.
Printre problemele cu caracter comercial:
- stabilirea de rela ii cu beneficiarii, persoane
fizice sau juridice;
- urm rirea procesului de transport;
- taxarea i tarifarea transporturilor.
Ridicarea eficien ei parcului de vehicule impune:
82

folosirea de vehicule cu caracteristici nalte;


corelarea programelor de circula ie ale
vehiculelor utilizate n programele de
activitate, ale celorlalte mijloace de transport;
creterea vitezei comerciale;
reducerea drumurilor cu viteze mici de
deplasare i a intersec iilor cu sta ion ri.
sistematizarea circula iei pe str zi i osele;
asigurarea ritmicit ii i regularit ii curselor;
utilizarea intensiv i extensiv a parcului de
vehicule;
utilizarea ra ional a capacit ii de transport n
func ie de fluxul de m rfuri;
utilizarea celor mai bune metode de control i
dirijare a vehiculelor n trasee;
diversificarea parcului de vehicule n raport de
structura cererii de transport;
eliminarea obstacolelor de pe partea
carosabil
i asigurarea condi iilor de
circula ie pe poduri;
nt rirea disciplinei (tehnologice, rutiere, i a
muncii);
consultarea transportatorilor la elaborarea
schi elor de sistematizare a localit ilor i a
c ilor de comunica ie rutier .

83

3.5.1 Serviciul de exploatare n ntreprinderile de


Transport Auto
Dirijarea dispecerial cu traficul. Sarcinile i
metodele de realizare. Serviciul dispecerial liniar,
mijloacele tehnice de leg tur dispecerial (fig. 3.6).

Figura 3.6 Structura serviciilor a TA


eful serviciului exploatare reprezint conduc torul sec iei
de exploatare a ntreprinderii auto, n func ia c ruia intr
organizarea i ndeplinirea transport rii m rfurilor cu transportul
auto conform planului i sarcinilor primite la ntreprindere.
Dispozi iile lui sunt obligatorii pentru to i lucr torii sec iei
de exploatare i pot fi anulate numai de c tre director.
Responsabilitate:
1. de ieire a transportului auto pentru ndeplinirea
procesului de transport conform contractelor sau
ofertei primite;
2. prezen a i ndeplinirea corect a orarului de ieire a
autovehiculelor la linie;
84

3. ndeplinirea corect a foilor de parcurs i bonurilor de


livrare date n sec ia exploatare.
Dispecerul:
1) ndeplinirea lucrului operativ cu autovehiculele asigur
ndeplinirea sarcinilor primite pentru transportarea
m rfurilor;
2) asigur dirijarea conduc torilor auto n procesul de
deplasare;
3) se supune efului sec iei de exploatare i ndeplinete
toate comenzile planificate n zi i alte perioade.
Obliga iile:
s primeasc de la efii coloanelor informa ii
despre ieirea autovehiculelor la linie;
s ndeplineasc i s elibereze foile de parcurs i
s le primeasc ndeplinite conform legisla iei
stabilite la finisarea transportului;
s instruiasc oferii despre condi iile sarcinii n
curs ;
s men in leg turi operative cu clien ii n
ndeplinirea sarcinilor de nc rcare desc rcare i
transportare a m rfurilor;
s primeasc telefonograme n privin a defect rii
autocamioanelor la linie;
s primeasc m suri operative cu autovehiculele
ce sta ioneaz la nc rcare;
corect i la timp s primeasc i s prelucreze
foile de parcurs conform instruc iunilor.
Responsabilitate:
a) de eliberat la timp actele normative la
autocamioanele planificate la ieire
conform sarcinilor puse la transportarea
m rfurilor;
b) de a eviden ia i de a p stra foile de
parcurs;
c) de trimitere a transportului la linie f r a
controla existen a m rfurilor la obiect;
85

d) de primire a foilor de parcurs i


celorlalte
acte
normative
dup
ntoarcerea oferilor de pe rut n
conformitate cu legisla ia n vigoare.
La ntreprinderi cu volum sporit se introduc dispeceri pe
linie. n func iile dispecerului pe linie intr : s asigure i s
dirijeze procesul de lucru, asigurnd coordonarea lucrului
conduc torului auto conform planului transport rii, comenzile
clien ilor i capacitatea mijloacelor de transport.
n activitatea sa dispeceratul utilizeaz urm toarele sisteme
de leg tur :
1) telefonice pe linii continue unice ntre dispecerat i
obiectele de transportare;
2) telefonice prin sta ii telefonice automate;
3) radio, leg tur mobil .
Lucrul dispeceratului de transport auto poate fi organizat
pe linie ntreag sau pe tronsoane.
Cheltuielile la exploatarea mijloacelor de transport la 1
ton marf :

C (l +t V )
C l
S = q +1,27(C +C l ) + q
V
indesc

const nc

exp

TKM

st

nc

(1)

Unde:
C - cheltuielile de transportare la 1tn de parcurs (ltn/km);
l - deplasarea nc rc turii, km;
qn - capacitatea nominal a autovehiculului, tn;
- coeficientul de utilizare a capacit ii;
- coeficientul ce include salariul suplimentar;
1,27 - pre ul pentru timpul sta ion rii la punctele de
nc rcare desc rcare;
Ct - plata pentru 1tkm;
Ctkm - cheltuielile constante la 1 or de lucru a
automobilului (l/or );
Cconst - durata timpului de sta ionare la punctul de nc.
desc. ntr-o curs .
86

P (H + H
=
S
100 n P
ut

util

ad

rep

ad

tot

(2)

folos

Unde:
ut
Pad - pre ul ini ial al utilajului ad ug tor folosit;

H
H
P
n

- pre ul amortiz rii;

rep

folos

tot

- pre ul amortiz rii pentru repara ia curent ;


- capacitatea de nc rcare posibil ;

- num rul de rota ii n an.

3.6 Indicatorii de m rire n exploatarea


autovehiculelor
Parcul inventar de autovehicule cuprinde totalitatea
mijloacelor de transport nscrise n inventarul societ ii ca
mijloace fixe proprii. Se exprim n num r de autovehicule la
nceputul sau sfritul perioadei de referin .
Capacitatea inventar rezult din nsumarea capacit ii
nominale, exprimat n tone sau num r de locuri al tuturor
mijloacelor de transport din inventarul societ ii,

ITA

= Ci ,
n

i =1

(1)

Unde:
CTA capacitatea nominal a TA, tn;
Ci capacitatea nominal a mijloacelor i de transport, tn.
Parcul mediu inventar (Pn) se determin ca raport ntre
suma autovehiculelor zile inventar (Azi) i zile calendaristice
(Zc) ale perioadei de referin . Acesta constituie mediul parcului,
cu care se nregistreaz societatea comercial de transport auto n
perioada respectiv .
Azi , (2)
Pmi =
Zc
87

Capacitatea medie inventar (Cmi) se determin ca raport


ntre tone-zile inventar (Zinv) i zilele calendaristice (Zc) ale
perioadei de referin .
tone Z inv
C mi =
, (3)
Zc
De exemplu se pleac de la parcul, de care dispune un
transportator:
- n prima zi: 300 autovehicule de 5 tn;
q = 1500 tone
- n a doua zi: 305 autovehicule de 5 tn;
q = 1525 tone
- n a treia zi: 303 autovehicule de 5 tn;
q = 1515 tone
908 auto-zile
C 4540 tone-zile inventar
908
4540
Pmi =
= 302,3 autovehicule,
C mi =
= 1513 tone.
3
3
Fondul de timp (calendaristic) posibil (Azi),
Azi = Pi D Pif t f + Psf t nf , (auto zile ) (4)

Unde:
Pi parcul inventar de autovehicule;
D durata perioadei de calcul exprimat n zile
calendaristice;
Pif parcul inventar de autovehicule aflate n func ie
(exploatare);
Psf parcul inventar de autovehicule scoase din func ie;
tif timpul aflat n func ie;
tsf scos din func ie.
Dac din fondul de timp maxim posibil se elimin timpul
de sta ionare a autovehiculelor din cauze tehnice se ob ine fondul
de timp al autovehiculelor bune pentru exploatare (Azb),
Azb = Azi Azt = Pi D Pst Z t ,
(5)
Unde:
Azi fondul de timp calindaristic posibil;
Pi parcul inventar de autovehicule;
D durata perioadei de calcul;
Zt timpul de imobilizare a autovehiculelor din cauze
tehnice exprimat n zile calindaristice;
88

Azb fondul de timp a autovehiculelor bune pentru


exploatare;
Azt fondul de timp de imobilizare a autovehiculelor din
cauze tehnice;
Pst num rul de autovehicule imobilizate din cauze tehnice.
Cauzele la zilele de sta ionare de natur tehnic :
a.
se g sesc la ntre inere, n repara ii curente,
capitale;
b.
n ateptare pentru a intra n repara ie;
c.
c deri n termenul de garan ie;
d.
lipsa unor piese de schimb;
e.
lipsa de anvelope;
f.
lipsa de combustibil.
Fondul de timp al autovehiculelor bune (Azb) pentru
exploatare este mai mic sau egal cu fondul inventar (Azi) i mai
mare sau egal cu fondul n stare tehnic bun (Azt).
Azi Azb > Azt ,
(6)
Dac din fondul de timp al autovehiculelor bune pentru
exploatare sunt eliminate timpii de imobilizare a acestora din
cauze de exploatare se ob ine fondul de timp activ,
Aza = Azb Aze = Azi ( Azt + Ae ), (7)
Aza = Pi D (Pst Z t + Pse Z e ),
(8)
Unde:
Aza fondul de timp auto-zile active pentru exploatare;
Azb - fondul de timp auto-zile bune maxim posibile pentru
exploatare;
Pse num rul de autovehicule imobilizate din cauze de
exploatare;
Ze timpul de imobilizare a autovehiculelor din cauze de
exploatare, exprimat n zile calendaristice;
Aze fondul de timp auto-zile n exploatare.
At fondul de timp auto-zile necesare pentru deservire
tehnice.

89

IV. REGIMUL DE LUCRU AL


CONDUC TORILOR AUTO I AL
CIRCULA IEI AUTOVEHICULELOR
4.1 Organizarea lucrului conduc torilor de
autovehicule
Crearea condi iilor rutiere pentru asigurarea lucrului
productiv al automobilelor la rut , organizarea lucrului
conduc torului auto este o condi ie important n asigurarea unei
productivit i nalte pentru satisfacerea necesit ilor n
transportul de m rfuri i c l tori.
Organizarea are urm toarea sarcin :
1. Ridicarea eficien ei utiliz rii mijlocului de transport.
2. Utilizarea ra ional a timpului de lucru al conduc torului
auto conform legisla iei R.M. i A.E.T.R.
3. Asigurarea perioadelor de odihn i altor necesit i,
prev zute de c tre legisla ia n vigoare.
Lucrul conduc torului auto este alc tuit din urm toarele:
1) Timpul de deplasare la transportarea nc rc turilor.
2) Timpul necesar pentru efectuarea lucr rilor la ieire i
ntoarcere.
3) Timpul pentru controlul medical la plecare i ntoarcere.
4) Timpul de sta ionare la punctele de nc rcare-desc rcare.
5) Timpul sta ion rilor neprev zute ale autovehiculului
(care nu au contravenit din cauza oferului).
6) Timpul lucr rilor la lichidarea defectelor ap rute la
autovehicule pe parcurs.
7) Timpul asigur rii pazei nc rc turilor la locul de sosire.
8) Timpul afl rii la lucru nainte de plecare n curs sau la
rut .
9) Alte cazuri prev zute de legisla ia n vigoare.
Se permite admiterea la locul de lucru i plecarea la linie
dup sus inerea instructajului securit ii muncii la ntreprindere
90

i la locul de munc cu nregistrarea subsemnatului n registru.


Pe parcursul activit ii conduc torul auto este obligat s
ndeplineasc obliga iile de lucru n conformitate cu contractul
de munc , ordinele i graficele emise la ntreprindere.

4.1.1 Regimul de munc i odihn


Conduc torul auto este ncadrat la lucru conform Codului
Muncii al RM intrat n vigoare la 1 octombrie 2003 i este admis
la locul de lucru (volanul autovehiculului) n baz i conform
ordinului pe ntreprindere. Urcnd la volanul vehiculului oferul
trebuie s posede permis de conducere cu categoria
corespunz toare categoriei mijlocului de transport. Pe parcursul
ntregii sale activit i trebuie s tie c vehiculul este o surs de
pericol sporit . Aici nu se admit nici un fel de ng duin e n
privin a vrstei, st rii s n t ii sau st rii psihologice. Este una
din pu inele profesii, unde n procesul activit ii, omul se afl
sub influen a permanent a unui complex de sarcini: fizic ,
mental i emo ional . Principiile de organizare a lucrului pe
parcursul zilei este determinat de 2 etape principale:
1. Preg tirea mijlocului de transport de lucru (10 - 25
min).
2. Conducerea mijlocului de transport.
Primirea la lucru, conform art. 57 al Codului Muncii al
RM se efectueaz la prezentarea urm toarelor documente:
1. Buletin de identitate;
2. Carnet de munc ;
3. Livret militar;
4. Document de calificare;
5. Certificat medical.
Se interzice cererea altor documente ce nu sunt prev zute
prin legisla ie.
Concedierea, eliberarea de la lucru poate avea loc prin
ordin n 2 cazuri:
- din propria voin , conform cererii depuse de angajat,
reglementat prin legisla ie;
91

- din ini iativa administra iei (art.86), ce include


necorespunderea, expirarea termenului de prob , reducerea
statelor, nc lcarea repetat a disciplinei, absen a de la locul de
munc mai mult de 4 ore, prezentarea n stare de ebrietate.
Timpul de munc i odihn , este reglementat prin
articolele:
1. art.35 durata s pt mnii 40 ore.
2. art. 38 repartizarea: 5 zile lucr toare, 2 repaos.
3. art. 100 durata zilnic 8 ore, durata zilnic maxim
nu poate dep i 10 ore; n limita s pt mnii de 40
ore. Se poate stabili pentru o anumit categorie nu mai
mult de 12 ore, urmat de un repaos de 24 ore. Durata
de munc zilnic poate fi mp r it n 2 segmente: 1 cu perioad fix , 2 - cu perioad variabil (diferite ore
de sosire i plecare).
4. Munca n schimburi art. 101: durata ntre schimburi
nu poate fi mai mic dect durata dubl a schimbului.
5. Munca suplimentar art. 104: la solicitarea
angaja ilor, n afara orelor de program, n limita a 120
ore pe an; n cazuri excep ionale - pn la 240 ore.
6. Timpul de odihn art. 107: pauza de mas mai mare
de 30 minute, durata repaosului zilnic nu mai mic
dect dubla durat a timpului de lucru.
7. Repaosul s pt mnal art. 109: se acord 2 zile.
8. Zilele de s rb toare art. 111: n RM 12 zile.
9. Concediu art. 112: garanteaz concediul anual pentru
to i lucr torii:
- durata concediului art. 113: durata concediului
pl tit este de 28 zile calendaristice cu excep ia zilelor
de s rb toare;
- modul de acordare art. 115: concediul anual se
acord pentru primul an dup expirarea a 6 luni de
munc , i conform reglement rilor prev zute prin
legisla ie;

92

- programarea concediului art. 116: programarea


concediului pe anul viitor se face aproximativ cu 2
s pt mni nainte de sfritul fiec rui an calendaristic.
10. Disciplina art. 206: prevede sanc iunile disciplinare
pentru nc lcarea disciplinei de munc , i anume:
avertisment;
mustrare;
mustrare aspr ;
concediere art. 86 (din ini iativa administra iei).
Fiabilitatea conduc torului de vehicul este determinat de
trei factori generali: aptitudinea, gradul de preg tire i
capacitatea de munc .
Aptitudinea se determin de c tre comisia medical , ns n
aceast mprejurare se stabilete doar aptitudinea profesional
fiziologic , dar examinarea psihologic nu este prev zut , dei
particularit ile calitative ale personalit ii au o influen
semnificativ asupra predispozi iei conduc torilor de vehicule
fa de accidentele rutiere.
Gradul de preg tire influen eaz n mare m sur asupra
nivelului de siguran , fiind condi ionat de deprinderile
profesionale i preg tirea psihologic . Indicatorii deprinderilor
acumulate n procesul de instruire i dirijare a vehiculului sunt,
n primul rnd, calitatea i viteza execut rii ac iunilor.
Capacitatea de munc este un factor important ce
determin siguran a conduc torului i este garantat de starea
celui, ce se afl la volanul vehiculului. Regulile de circula ie
rutier interzic conduc torului s conduc vehiculul n stare de
ebrietate, sub influen a drogurilor, a preparatelor medicinale
care scad reac ia, atunci cnd este bolnav, traumatizat sau
obosit, deoarece n aceste cazuri el pune n pericol securitatea.
Una din cele mai importante probleme este cea a
micor rii i evit rii oboselii. Cu ct mai obosit este omul, cu
att mai sc zu i sunt indicii s i de produc ie i mai mare este
probabilitatea accidentelor rutiere grave. Oboseala reprezint un
proces natural al sc derii temporare a capacit ii de munc ,
cauzat de un efort ndelungat sau mare, dar starea aceasta
93

dispare dup o odihn corespunz toare, dup ce capacitatea de


munc se restabilete pe deplin.
Periculoas este starea de supraoboseal , surmenaj, adic
de acumulare a oboselii, care se poate manifesta brusc printr-o
stare boln vicioas .
Calculul num rului necesar al personalului la bord.
Fondul lunar de lucru al conduc torului se determin cu
formula:
Fl = (Z c Z o Z s ) 8 (Z i.o. + Z i.s. ) 1, ore ; (1)
Unde:
Zc,Z0,Zs zile calendaristice, de odihn i de s rb toare
ntr-o lun , zile;
8 durata zilei de lucru n s pt mna cu 5 zile de lucru;
Z.0., Z.s. micorarea zilei de lucru naintea zilelor de
odihn i de s rb tori, ore.
Fondul de lucru total al conduc torului de vehicul se
determin n baza orarului de circula ie i a graficului de
circula ie n sum pentru toate tipurile de curse:
l
zi
zi
zi
zi
T l = Z c T l + T p. f . + T 0 + T c.m. , ore (2)
Unde:

T
T
T
T
T

l
l

- timpul lunar de lucru al autobuzelor, ore;

zi
l

- timpul zilnic de lucru al autobuzelor, ore;

zi
p. f .

- timpul de preg tire finisare zilnic, ore;

zi

- timpul parcursului zero, ore;

zi

- timpul trecerii controlului medical zilnic al


conduc torilor, ore.
Graficul de circula ie a autovehiculelor i devizul de munc
al conduc torilor de vehicule este reprezentat n fig. 4.1.
c .m.

94

Figura 4.1 Graficul de circulaie a autovehiculelor i devizul de


munc al conductorilor de vehicule

4.1.2 Regimul de lucru al echipajelor vehiculelor


care efectueaz transporturi rutiere interna ionale
AETR
Acordul A.E.T.R. a intrat n vigoare la 5 ianuarie 1976.
Prevederile lui sunt obligatorii n toate rile care l-au acceptat.
95

Regimul de munc al conduc torului auto n trafic


interna ional este reglementat prin acordul european, AETR care
prevede regimul de lucru i odihn al echipajului vehiculului, i
anume:
1.
Perioada de conducere a vehiculului. Conduc torul
auto poate continua conducerea autovehiculului cu
durata de pn la 4 ore, urmat de un repaos cu durata
de la minimum 30 minute pn la 2 ore. Conducerea
zilnic trebuie s fie de 8 ore i s nu dep easc mai
mult de 9 ore. Timpul conducerii s pt mnal nu poate
dep i 48 ore, iar n 2 s pt mni 90 ore. Durata de
lucru zilnic poate fi m rit pn la 10 ore de 2 ori n
s pt mn ;
2.
Pauzele de conducere. Dup 4 ore de conducere
continu se va lua o pauz de o or sau 2 a cte 30
minute fiecare, repartizat pe perioada de conducere
zilnic .
3.
Perioadele de odihn zilnic . Odihna zilnic va fi
minimum 11 ore timp de 24 ore. Dac autovehiculul
este condus de echipaj din 2 oferi i este dotat cu o
cuet ca un ofer s se odihneasc n timpul
circula iei, perioada zilnic va fi de 8 ore consecutiv
n timp de 30 ore. Perioadele zilnice de odihn pot fi
petrecute n cuet cu condi ia ca autovehiculul s
sta ioneze.
4.
Perioadele s pt mnale de odihn . Fiecare membru
al echipajului trebuie s aib o zi ntreag (24 ore) de
odihn la fiecare perioad de 7 zile de lucru.
5.
Eviden a programului de lucru (odihn ). Aceast
eviden se urm rete prin nregistrarea pe diagrama
tahografului, i pe carnetul de eviden a timpului
zilnic de lucru (odihn ) a activit ii autovehiculului.
n scopul asigur rii lucrului productiv al conduc torului
auto la linie administra ia ntreprinderii organizeaz
urm toarele:
a) controlul medical preventiv la ieire i ntoarcere;
96

b) asigurarea cu schema cursei i itinerarul deplas rii a


conduc torului auto;
c) controlul st rii actelor normative aflate n posesia
conduc torului auto;
d) determinarea vitezelor de deplasare pe traseul de micare n
dependen de condi iile rutiere, climaterice i specificul
nc rc turii;
e) controlul utiliz rii capacit ii prev zute de parametrii
tehnici ai autovehiculului;
f) controlul medical periodic la locul de lucru, la punctele de
nc rcare-desc rcare i pe traseu.
n dependen
de caracteristica nc rc turilor, durata
procesului de transport i lungimea curselor sunt determinate
urm toarele forme de organizare a lucrului conduc torilor auto
nt ri i pe autovehicule:
1) echipaje 1 conduc tor 1 autovehicul
2) echipaje 2 conduc tori 1 autovehicul
3) echipaje 3 conduc tori 1 autovehicul
Tactica
Determinarea regimului de deplasare cu siguran i
economie nalt pe diferite sectoare:
a) n dependen de condi iile rutiere;
b) existen a sectoarelor periculoase;
c) starea psiho-fiziologic a conduc torului de vehicul.
Rolul principal n ridicarea productivit ii l au doi
factori:
1. utilizarea intensiv a for ei de munc ;
2. utilizarea intensiv a autovehiculului.
n primul caz productivitatea este determinat de:
1. starea psiho-fiziologic i oboseala;
2. folosirea complet a timpului de lucru;
3. ridicarea gradului de calificare a for ei de
munc ;
4. perfec ionarea organiz rii muncii.

97

P
N

Tkm

om or

(1)

Unde:
P volumul presta iilor (tono-km);
N timpul total de munc al factorului uman (om
or );
W productivitatea echipajului.
Dinamica productivit ii conduc torului de vehicul pe
parcursul unui schimb (fig. 4.2):

Fig. 4.2 Graficul productivitii conductorului autovehiculului


n al doilea caz, productivitatea autovehiculelor este
determinat de utilizarea urm toarelor indici:
n
(2)
W = q l
i =1

Unde:
q capacitatea nominal ;
l parcursul nc rcat.

( )

a) Utilizarea coeficientului static a capacit ii:


(3)
W = f
st

Graficul utiliz rii coeficientului static a capacit ii


autovehiculului este reprezentat n fig. 4.3, productivit ii n
dependen de utilizarea vehiculelor pe parcurs n fig. 4.4, iar . n
dependen de distan , utilizarea capacit ii i viteza tehnic n
fig. 4.5.
98

st

Figura 4.3 Graficul utilizrii coeficientului static a capacitii


autovehiculului

st

q
q

max

,
nom

(4)

q l
n

st

i =1
n

q l
i =1

Unde:
qr- nc rcarea real ;
qnom capacitatea nominal .
b) Utilizarea parcursului: Ltot = l nc + l gol + l o

f (l )

n cazul cnd

gol

0 ,

nc

0 ,

l L
W = f (
nc

(5)

tot

(6)

st
Figura 4.4 Graficul productivitii n dependen de utilizarea
vehiculelor pe parcurs
99

=l

nc

(7)

tot

Unde:
= coeficientul de utilizare a vehiculului pe parcurs.

f (V ) ,
W = q n (8)
q V
(9)
=
+ t V
W
l

st

nc

Figura 4.5 Graficul productivitii n dependen de distan,


utilizarea capacitii i viteza tehnic

4.2.1 Organizarea circula iei mijloacelor de


transport conform orarelor de lucru i graficelor
orare
Organizarea circula iei auto a unei societ i de transport
vizeaz ntreaga activitate: programarea, lansarea, urm rirea
procesului de transport. De aceea organizarea circula iei se
concentreaz :
1. Programele de lucru al circula iei;
2. Graficele i orarele de circula ie.
Programele de lucru au rolul:
a) de a asigura utilizarea ra ional a resurselor
tehnice;
b) de a asigura utilizarea ra ional a resurselor
umane.
100

La baza ntocmirii programelor i graficelor de lucru sau


fluxurilor de m rfuri stau elementele:
1) cantitatea de trafic Q (t sau m3);
2) curentul de trafic cantitatea de trafic
destinat pentru transportarea ntr-o
direc ie a traseului;
3) traseul sectorul de drum pe care se va
efectua transportul de m rfuri;
4) lungimea traseului Lt;
5) durata cursei - Dc;
6) parcul circulant programat;
F frecvenr l t
=
(1)
PCI

exp

Num rul de vehicule repartizate pe fiecare linie pentru


satisfacerea unei anumite cantit i de trafic sau a unui curent de
trafic.
7) viteza medie comercial :

med com

L
t +t

mii

(2)

st int erm

8) viteza exploata ional :

exp

l
t

tot
rot

= l tot pe ntreprindere, (3)

tot

Pentru ridicarea eficien ei transport rilor, fluxul de


transporturi (expedieri), necesit a fi organizat i dirijat. Aici este
necesar de concretizat unde se termin tehnologia i se ncepe
organiza ia. Numai n aa fel se va putea determina unde
pierdem n timp i n cheltuieli.
Organizarea repartizarea detaliat i efectiv a opera iilor
n procesul de transport (fig. 4.6). De exemplu: A + B < A + B,
unde A+ B este suma pierderilor de timp i cheltuielilor. n cazul
organiz rii A + B > A + B sau organizarea unui complex de
transport, m rind num rul de autovehicule la ndeplinirea unuia
i aceluiai proces de transport, ridic capacitatea de transport,
101

dar aduce la sc derea productivit ii muncii n parte la vehicul,


din cauza atept rii la nc rcare desc rcare.

Figura 4.6 Schema principal de organizare a


transportului de ncrcturi
n aceeai schem avem dou contururi principale:
I Volumul transportului trebuie s corespund fluxului de
nc rc turi.
Diferen a ntre volumul sosit i plecat se determin :
W = WQ - Wt , tn;
(4)
Unde: Wt volumul nc rc turilor la plecare, care se
transmite la destinatar prin operatorul O1, ce face posibil
transportul ntre flux i capacitatea de transport a vehiculelor.
Sarcina planificat Wk se transform n capacitatea real
de transport Wk cu ajutorul operatorului O2.
Programele grafice i orarele de circula ie garanteaz :
a. organizarea nalt a activit ii de transport;
b. asigur coordonarea activit ii de presta ii.
La ntocmirea programelor i graficelor de circula ie un rol
important au:
1. Dimensionarea capacit ii de transport oferit ;
2. Stabilirea distribu iilor;
3. Excluderea supraaglomer rilor de vehicule, n special
n punctele de nc rcare desc rcare.
Activitatea n traseu a unui vehicul este influen at de:
1. factorul uman;
2. durata de nc rcare desc rcare;
3. viteza comercial ;
102

4. programe de circula ie.


Programarea unei direc ii reprezint planul operativ i de
exploatare a parcursului activ. Se alege cel mai potrivit vehicul
pentru fluxurile de m rfuri solicitate avnd n vedere:
1. Direc ia de mers;
2. Condi iile locale, demografice, geografice, topografice,
specifice;
3. Avantajele i dezavantajele folosirii diferitor tipuri de
transport;
4. Se face o recunoatere a traseului, starea, condi iile de
circula ie;
5. Se determin : durata unei curse, tc = lt/Vcom i Lt lungimea traseului;
6. Se repartizeaz personalul de micare;
7. Se preg tesc vehiculele;
8. Se repartizeaz vehiculele pe brig zi, grupe, .a.
Autovehiculele pot fi exploatate n urm torul mod:
1. de o zi complet ;
2. de dou schimburi complete, durata unui schimb 10 sau 9
ore;
3. de un singur schimb i repriz ;
4. de dou reprize (durata total de 8 ore),ntre orele 4 i 8
i de la ora 13 pn la ora 17;
5. de o singur repriz .
Dup ntocmirea programelor de circula ie se trece la
ntocmirea graficelor i orarelor de circula ie. Graficul de
circula ie reprezint micarea vehiculului reprezentat pe axele
X timpul i Y distan a
Micarea vehiculului se traseaz cu o linie dreapt
nclinat . Sta ion rile se marcheaz printr-o linie orizontal .

103

Graficul de circula ie este reprezentat n fig. 4.7.

Figura 4.7 Graficul de mers al autovehicului


Orarul de circula ie reprezint
procesului de transport.
Exemplul unui orar de circula ie:
Curse
Traseul, viteza
comercial

1
2

partea analitic

Sta ia
Str eni Chiin u Tighina
8:00
9:00
12:00
16:00
17:00
19:00

4.2.2 Sistemele tehnologice de organizare a


transportului de m rfuri
Sistemele tehnologice de organizare a activit ii de
transport difer dup gradul lor de regularitate (fig. 4.8, 4.9,
4.10, 4.11, 4.12).
La ntreprinderile mici cu produc ie de serie mic i
individual fluxurile de transport sunt variabile i transportul se
desf oar la cerere i pe baz de planuri zilnice.
104

La ntreprinderile cu produc ie de serie mare sau de mas ,


fluxurile de transport au un caracter permanent i n acest caz
organizarea transportului se face pe baza unor grafice de
transport, ntocmite pe perioade mari de timp. n acest caz se
spune c transportul are un caracter regulat i este de dou feluri:
a) transport pendular are loc atunci, cnd deplasarea
m rfurilor se face ntre dou puncte constante i poate fi de
trei tipuri:
- transport pendular ntr-o singur direc ie;
- transport pendular n dou direc ii;
- transport pendular n evantai.
D depozit; S subiectul destinatar.

Figura 4.8 Schema transportului pendular ntr-o singur direcie

Figura 4.9 Schema sistemului de transport n dou direcii

S1
D

S2
S3

Figura 4.10 Schema sistemului de transport n evantai

105

Presupunem existen a unui singur centru de expedi ie i a


mai multor centre de o singur destina ie.
b) transport inelar mijlocul de transport pleac dintr-un
punct de expedi ie i trece pe la mai multe puncte de
destina ie ntorcndu-se la punctul de plecare, efectund
n aa fel un traseu inelar.
n func ie de modul n care circul mijlocul de transport,
sistemul de transport poate fi:
1. sistem de transport inelar cu flux aproximativ constant
s.f. const.;
2. sistem de transport inelar cu flux cresc tor s.f. cresc.;
3. sistem de transport inelar cu flux descresc tor s.f.d.;
S.f. const. presupunem faptul c mijlocul de transport
pleac de la punctul de destina ie nc rcat, pe traseu se
descarc i ncarc aproximativ aceeai cantitate la fiecare
punct de destina ie, ntorcndu-se cu aproape aceeai
cantitate de nc rc tur .

Figura 4.11 Schema sistemului de transport cu flux constant


S.f.cresc. mijlocul de transport pleac gol de la punctul de
expedi ie i se ncarc n mod succesiv de la fiecare punct de
destina ie cu cantit i variabile de materie prim i se ntoarce la
punctul de destina ie plin.

106

Figura 4.12 Schema sistemului de transport cu flux cresctor


S.f.d. mijlocul de transport pleac nc rcat de la punctul de
destina ie i descarc pe traseu cantit i variabile de nc rc tur ,
ajungnd gol la punctul de plecare.

4.2.3 Organizarea circula iei autovehiculelor n


traficul de marf
1. Mers pendular efectuarea mai multor curse ntre dou
puncte fixe de nc rcare-desc rcare determinat de existen a unui
anumit curent de trafic. Poate fi nc rcat ntr-o direc ie sau n
ambele direc ii (fig. 4.13).

Figura. 4.13 Schema transportului ncrcat ntr-o direcie


2. Mers radial n acest caz ele circul n rela ia plin gol
(fig. 4.14).
107

Figura 4.14 Schema mersului radial


3. Mersul inelar deplasarea autovehiculului pe un circuit
nchis n mai multe curse, delimitat de puncte succesive, n acest
caz majoritatea punctelor de desc rcare sunt i puncte de nc rcare.
n acest caz este eficient dispecerizarea transporturilor (fig. 4.15).

Figura 4.15 Schema mersului inelar


4. Mersul de colectare const n deplasarea unuia i
aceluiai autovehicul ntre mai multe puncte de nc rcare succesiv
i un singur punct de desc rcare. Caracteristica este c sarcina
transportat de autovehicul se m rete n mod succesiv pn la
limita capacit ii nominale (fig. 4.16).
108

Figura 4.16 Schema mersului de colectare


5. Mersul de distribuire const n deplasarea unuia i
aceluiai autovehicul ntre un singur punct de nc rcare i mai
multe puncte succesive de desc rcare. Caracteristica este c sarcina
transportat de un autovehicul scade succesiv fiind nul la ultimul
punct de destina ie (fig. 4.17).

Figura 4.17 Schema mersului de distribuie


1. Aceste cazuri (4 i 5) sunt cele mai bine de combinat.
2. Este necesar la 4 i 5 modul succesiunii punctelor servite
alegerea traseului optim. Aici este optim de folosit algoritmele
Dacev, Liftle i algoritmul compar rii distan elor.
n aceste modele principalele restric ii se refer la:
109

1. faptul c prin fiecare punct s se ajung i s se


plece o singur dat ;
2. s nu r mn nici un punct necesar de a fi deservit
n afara traseului;
3. circuitul realizat s se nchid (punctul de plecare
ini ial s fie i punctul de sosire final ).
Num rul necesar al mijloacelor de transport pentru sistemul
pendular se determin :
a) n simpl direc ie:
Q (t + t d + t c + t a )
(1)
=
N mt

60 F t

Q [2 (t + t + t + t )]
60 F q

b) n dubla direc ie:

N mt =

(2)

c) n evantai simpl direc ie:


n Q t +t +t +t

d
c
a
N mt =
i =1
60 F t q k

Q [2 (t + t ) + t + t ]
N =
60 F q

(3)

d) n evantai dubla direc ie:


n

mt

i =1

(4)

Num rul necesar al mijloacelor de transport pentru sistemul


circular se determin :
a) cu flux constant:
Q n (t + t d ) + t c + t a
(5)
N mt =
60 F t q

b) cu flux cresc tor:


110

mt

Q (n t + t + t + t )
60 F q

c) cu flux descresc tor:


Q t + n td + tc + t a
=
N mt
60 F t q

(6)

(7)

Unde:
n num rul punctelor de nc rcare, desc rcare.
Rela ia general de calcul al necesarului de mijloace de
transport n cazul, n care se cunoate distan a i viteza medie de
deplasare a mijloacelor de transport este urm toarea:

Q D
N = V + Q t
q
n

i =1

i =1

mt

1
F

(8)

Unde:
Qi cantitatea de marf necesar de transportat, tn;
Dm distan a medie de transport, km;
V viteza medie de deplasare;
q capacitatea nominal unitar de transport, tn;
coeficientul de utilizare a mijlocului de transport;
t-d timpul de nc rcare-desc rcare a mijlocului de
transport;
Ft fondul de timp disponibil al mijlocului de transport.

480
T

Num rul ciclurilor se determin cu formula:

nc =

(9)

Unde:
- coeficientul de utilizare a mijloacelor de transport.
Tm timpul mediu pentru realizarea unui ciclu de transport.
111

4.2.4 Organizarea circula iei autovehiculelor prin


metoda suveic . Metoda de calcul al num rului
necesar de semiremorci
Dezvoltarea intens a economiei na ionale influen eaz
propor ional sporirea volumului de m rfuri necesar pentru
transportare. Pentru ridicarea productivit ii automobilelor se
acord o aten ie deosebit folosirii remorcilor i semiremorcilor.
Un randament nalt este realizat n cazul organiz rii circula iei
autovehiculelor prin metoda suveic .
Metoda suveic este determinat prin urm torul proces de
transport:
2. Semiremorcile se afl la punctele de nc rcare i
desc rcare n lipsa autovehiculului.
3. Autovehiculul de trac iune n acest moment deplaseaz
semiremorca de la un punct la altul f r sta ionare pe
parcursul serviciului.
Circula ia la metoda suveic se efectueaz pe un ciclu
constant. Condi ia de eficien nalt a acestei metode se manifest
prin aceea c num rul de semiremorci i remorci trebuie s fie mai
mare ca num rul autovehiculelor de trac iune.
Condi ia lucrului f r ntrerupere al autotractoarelor cu a i a
semiremorcilor se va ndeplini atunci, cnd se va asigura egalitatea
de baz dintre intervalul de deplasare (Idep) al autotractoarelor i
ritmurile de lucru ale punctelor de nc rcare (Tnc), desc rcare
(Tdesc) i nc rcare-desc rcare (Tnc-desc):
(1)
I dep = T nc = T desc = T ncdesc

Intervalul deplas rii autotractoarelor i al ritmurilor de lucru


a punctelor se determin prin rela iile:

rot

dep

= t rot

= t mii + t cd = l rot + t cd (nnc + ndesc + nnc desc )

(2)

112

(3)

l
I dep = rot
T
N

+ t cd

= t nc
nc

sem nc

= t nc

+ V t t cd (nnc + ndesc + nnc desc )

(4)

+t
t
t +t ;
T ncdesc = ncdesc cd ;
N sem ncdesc
N
+t
+t
=t
;N
=t
T
T
t

; T desc =

desc

(5)

cd

sem desc

sem nc

+ t cd

V A

desc

cd

sem desc

sem nc desc

nc desc

nc desc

desc

nc

cd

; (6)

Unde:
Idep intervalul de deplasare;
Tnc, Tdesc, Tnc-desc ritmul de lucru al punctelor de
nc rcare, desc rcare, nc rcare-desc rcare;
trot timpul de rota ii ale autovehiculului, ore;
A num rul de autovehicule ieite la lucru;
lcurs lungimea cursei, km;
nnc, ndesc, nnc-desc num rul punctelor de nc rcare,
desc rcare, nc rcare-desc rcare;
tcd timpul de cuplare-decuplare a semiremorcilor, ore;
tnc, tdesc, tnc-desc timpul de nc rcare, desc rcare,
nc rcare-desc rcare, ore;
Nsem nc, Nsem desc, Nsem nc-desc num rul de semiremorci la
punctele de nc rcare, desc rcare, nc rcare-desc rcare.
Num rul total de semiremorci se va determina prin suma
celor cuplate la autovehicule i a celor aflate la punctele de
nc rcare i desc rcare prin rela ia:
N sem tot = A + N sem nc nnc + N sem desc ndesc + N sem ncdesc nncdesc (7)

sem

(
A+ t

nc

+ t cd nnc

nc

(t

desc

+ t cd ndesc

desc

(t

nc desc

+ t cd nnc desc

nc desc

(8)

nlocuind valoarea ritmului de lucru al punctelor prin valoarea


intervalului de deplasare n rela ia (8) vom determina necesarul de
semiremorci prin rela ia:

113

sem

sem

(
A+ A t

nc

+ t cd ) nnc

[(
A+ A V t
rot

A (t

+ t cd ) ndesc

desc

A (t

+ t cd ) nnc desc

nc desc

+ t cd ) nnc + (t desc + t cd ) ndesc + (t nc desc + t cd ) nnc desc


rot

rot

(9)

nc

rot

+ V t t cd (nnc + ndesc + nnc desc )

(10)
Lund n considera ie c autotractoarele au un num r m de
semiremorci, vom determina necesarul de semiremorci pe orice
itinerar de lucru:

sem

=m

1 +V t

[(t

nc

+ t cd ) nnc + (t desc + t cd ) ndesc + (t nc desc + t cd ) nnc desc

rot

+ V t t cd (nnc + ndesc + nnc desc )

(11)
Analiz m un caz pendular nc rcat n dou direc ii:
= 1 nnc = 0 ndesc = 0 nnc-desc = 2
+t )
1 + 2V (t
A
l + 2V t

N sem = m

nc desc

rot

cd

cd

+ 2t )
1 + V (t
l + 2V + t

Dac se duce marf ntr-o direc ie


= 0,5 nnc = 1 ndesc = 1 nnc-desc = 0

sem

=m

nc desc

rot

cd

cd

a. n cazul calcul rii num rului semiremorcilor (remorcilor)


trebuie de determinat pentru fiecare punct un num r real
(rotunjit spre majorare).
b. n cazul ntreruperii curselor (ntrzierilor) din cauza
dificult ilor materialului rulant pe parcurs sau la punctele
de nc rcare-desc rcare este rezonabil de prev zut la
fiecare punct remorci (semiremorci) de rezerv .
c. Num rul remorcilor calculat se verific prin inegalitatea:

N m(A+ni+ndes+nd)
N
A

= 1+ 2V t

(t + t )

l + 2V t
R

114

d
t

cd

cd

(12)

Din aceast inecua ie rezult la m rirea Vt raportul N/A


crete, la m rimea t-des se m rete.
n cazul dac la punctele de nc rcare-desc rcare, nc rcarea
i desc rcarea se ndeplinete la posturi diferite, iar remorcile se
permut de la locul de nc rcare la locul de desc rcare cu ajutorul
unui autotractor suplimentar n ecua ia dat se calculeaz ritmul
nc rcare-desc rcare.

Fig. 4.18 Graficul necesarului de semiremorci

4.2.5 Organizarea transportului de m rfuri magistral


cu vehicule ( la distan e mari)
Deplasarea vehiculelor cu nc rc turi la distan e mari (ntre
state, regiuni, zone) se numesc transporturi magistrale. Executarea
lor implic un ir de greut i n organizare:
1. imposibilitatea operativ de dirijare.
2. crearea condi iilor grele n lucrul conduc torului de
vehicul.
3. complicarea efectu rii repara iilor curente i deservirilor
tehnice.
115

4. imposibilitatea operativ de efectuare a procesului de


nc rcare desc rcare.
n aceste activit i apare necesitatea de rezolvare a
urm toarelor opera ii:
a) necesitatea schimbului conduc torului de vehicul,
din cauza duratei lungi de lucru.
b) determinarea unui mod de dirijare i coordonare a
opera iilor pe parcurs.
c) aprecierea posibilit ilor i locurilor pentru
petrecerea repara iilor curente i deservirilor
tehnice.
Pentru ridicarea eficien ei de utilizare a vehiculelor exist 2
moduri de organizare a lucrului pe parcurs:
1. transport direct vehiculul se deplaseaz cu
nc rc tur de la punctul de nc rcare pn la
punctul de desc rcare.
2. transport pe sectoare traseul este mp r it n mai
multe sectoare, la grani a c rora nc rc turile se pot
transmite:
a) de pe un automobil pe altul;
b) de pe un automobil depozit automobil.
La micorarea opera iilor de transmitere se folosesc 2 tipuri
de organizare:
1) utilizarea remorcilor i semiremorcilor.
2) utilizarea containerelor.
Traficul de m rfuri magistral se efectueaz n baza
urm toarelor acte normative:
AETR;
Codul transporturilor auto;
Codul muncii;
Acordurile interstatale;
Legisla ia statului.
Lucrul conduc torilor de vehicule la distan e mari poate fi
organizat:
Un conduc tor la autovehicul;
Tur de 2 conduc tori la un vehicul;
116

Pe schimburi ;
Pe echipaje.
n cazul unui conduc tor la autovehicul, conduc torul de
vehicul conduce cu durata n zi de pn la 10-12 (fig. 4.19).

Cazul A

Cazul B

Figura 4.19 Graficul de lucru cu un conductor cazul A, i cu doi


conductori cazul B
n primul caz
Avantaje:
- conduc torul poart r spundere total pentru marf ;
- se exploateaz la un nivel corespunz tor vehiculul.
Dezavantaje:
- viteza mic de distribuire a m rfii;
- productivitatea mic a autovehiculului (lucreaz 10-12h);
- productivitatea joas a conduc torului de autovehicul;
- condi ii grele de lucru al conduc torului;
- lipsa de la domiciliu.
n al doilea caz
La volanul autovehiculului pe rnd se schimb doi oferi,
pn la destina ie, vehiculul fiind prev zut cu o cuet pentru
odihn .
Avantaje:
- viteza sporit la distribuirea m rfii;
- se exclude timpul ntreruperilor dup 4 ore de lucru;
- durata de lucru se ridic mai sus de 16 ore.
117

Dezavantaje:
- lipsa de la locul de trai;
- se micoreaz durata de lucru a conduc torului de
autovehicul.
n cazul trei pe schimburi
Dispare necesitatea de odihn a conduc torului auto.
Avantaje:
- se ridic productivitatea.
Dezavantaje:
- lipsa posibilit ii de dirijare i coordonare pe parcurs, din
cauza locurilor diferite de trai ale conduc torilor.
Durata schimbului de 8-10 ore poate fi egal cu timpul
necesar la parcurgerea distan ei pn la locul de trai (nc rcaredesc rcare) n cazul transportului de m rfuri magistral mp r it pe
sectoare (fig. 4.20).

L km

ore

Figura 4.20 Graficul de lucru al conductorilor de vehicule pe


schimburi
Este necesar de mp r it corect distan a dintre punctele de
schimb cu corespunderea locurilor de odihn .
118

Timpul total va fi compus din:


a) timpul total de deplasare al unei rota ii

dep

2l
V

, l lungimea de la A la B; (1)
t

b) timpul de nc rcare-desc rcare


c) timpul sta ion rii la punctele de deservire

m
st

= 2t st + t st + t st
PD

PF

TA

(2)

unde:

t
t
t
t

m
st
PD

- timpul sta ion rilor n transportul magistral;

st
PF
st
TA
st

- timpul sta ion rii la punctele de deservire;


- timpul de sta ionare la punctul final;
- timpul de sta ionare la TA.

d) timpul sta ion rii pentru odihn


(3)
2l
PD
t rot = + t d + t st + t 0
Vt
Raportul dintre tdep i trot va caracteriza utilizarea timpului de
lucru:

= tt

rot

2l
V t
t

(4)
rot

Infrastructura tehnic la lucrul autovehiculelor pe linie


cuprinde:
a) TA sunt situate toate sistemele de dirijare a
autovehiculelor la traseu, inclusiv nc perile cu utilajul de
deservire tehnic i social ;
b) Sta iile de nc rc turi punctele n care se petrece
nc rcarea, desc rcarea, p strarea m rfurilor. Ele se
amplaseaz n locurile fluxurilor mari de m rfuri;
c) SDT puncte de deservire tehnic a autovehiculelor pe
traseu. Aici se petrece repara ia curent , deservirea
tehnic i alimentarea autovehiculelor;
d) Blocurile sau institu iile de deservire social a
conduc torilor de autovehicule.
119

La organizarea traficului de m rfuri la distan e mari, cel mai


convenabil este ca TA s se afle n centrul sectorului. n acest caz
este ra ional organizarea lucrului conduc torului de autovehicul
pe schimburi pe sectoare. Astfel deservirea tehnic i repara ia
curent se efectueaz n TA f r s fie desc rcat .
n cazul deplas rii pe sectoare, organizarea este determinat
n aa fel ca o rota ie s fie efectuat de un vehicul pe parcursul
unui schimb.

sec t

T
=

serv

V exp

(5)

Unde:
lsect lungimea sectorului, km;
Tserv durata de timp a autovehiculelor aflate n serviciu;
Vexp viteza exploata ional .
Determinarea num rului de autovehicule pentru lucrul
magistral depinde de:
- volumul traficului Q;
- trot;
- qnom;
Traseul de deplasare se determin :
- existen a c ilor de comunicare;
- configura ia fluxurilor de m rfuri.
nceputul i sfritul traseului coincide cu locurile de
acumulare a fluxurilor de nc rc turi i locurile de distribuire.
Num rul zilnic de autovehicule necesar pentru transportul
nc rc turilor:
zi
(6)
Q
zi
=
A
q st nrot
Unde:
Azi necesarul de automobile n zi, unit i;
Qzi cantitatea de m rfuri necesar de transportat, tone.
n acest caz nrot < 1 i deci

rot

1 ,
t n
zi

rot

Unde:
120

rot

1
D

rot

(7)

Drot durata unei rota ii.


n transportul pe sectoare nrot = 1, astfel

Q
A = q

zi

(8)

zi

st

Num rul inventarului necesar:

Q
=
A =
q n
zi

(9)

in

ie

st

ie

Unde:
Ain necesarul de autovehicule scriptic;
ie coeficientul de utilizare a parcursului la linie.

4.3 Sta iile de m rfuri, structura, destina ia. Rolul n


organizarea lucrului autovehiculelor
n scopul acceler rii traficului de m rfuri, micor rii timpului
organizatoric la punctele de nc rcare-desc rcare, ob inerii unui
randament nalt de folosire a mijloacelor de transport se acord n
prezent o aten ie deosebit cre rii sta iilor de m rfuri pentru
automobile. Aceste unit i economice se ocup cu organizarea,
colectarea i expedierea m rfurilor cu transportul rutier i se
clasific n dependen de modul de deservire:
1) Deservire par ial (transport local):
a) depozit de frigidere;
b) elevator cereale;
c) depozit uzin .
2) Deservire complet (transport magistral):
1. terminal vamal;
2. depozite n noduri;
3. holding.
n func iile sta iilor sunt incluse urm toarele opera ii:
ntocmirea documentelor de primire a nc rc turilor
pentru p strare sau expedi ie;
aprecierea modului de transport necesar pentru
expedierea nc rc turilor;
121

organizarea, nc rcarea-desc rcarea i depozitarea


nc rc turilor;
ntocmirea documentelor necesare pentru expediere;
informarea
destinatarilor
despre
organizarea
expedierii, timpul de plecare, traseul de deplasare i
sosire;
n caz necesar organizarea nso irii m rfurilor
pre ioase;
ntocmirea documentelor de plat cu expeditorul i
destinatarul.
Activitatea sta iilor cu agen ii transportatori se ndeplinete n
baza contractelor de durat scurt sau lung .
Sistemele de organizare a circula iei mijloacelor de transport
difer dup gradul lor de regularitate. La ntreprinderile mici cu
produc ie de serie mic i individual fluxurile de transport sunt
variabile i se desf oar la cerere sau pe baz de planuri zilnice.
La ntreprinderile cu produc ie de serie mare fluxurile de
transport au un caracter permanent i organizarea transportului se
face pe baza unor grafice pe durate de timp mari cu un caracter
regulat. n acest caz transportul poate fi organizat n 2 moduri:
1. Transport pendular:
a) nc rcat ntr-o direc ie ( =0,5).
b) nc rcat n dubl direc ie ( =1).
c) nc rcat prin evantai.
2. Transport inelar:
a) cu trafic stabil;
b) cu trafic cresc tor;
c) descresc tor.

4.4 Optimizarea planului de transport i utilizarea


metodelor de programare liniar
Transportarea diferitor cantit i de materiale de la furnizori la
diferi i consumatori trebuie s se fac n condi iile asigur rii
efectu rii transportului cu costuri reduse. Elaborarea planului
optim de transport n aceste condi ii se poate realiza prin folosirea
122

metodelor de programare liniar , c rora li se acord metodele de


programare specifice pentru fiecare problem concret care trebuie
rezolvat .
Pentru modelarea matematic a unei probleme de transport,
s presupunem c exist m furnizori de materii pentru n
consumatori.
Nota iile modelului:
ai cantitatea de marf existent n depozitul furnizorului, i =
1,2,,m;
bj necesarul de marf al consumatorului, j = 1, 2,..., n;
Xij cantitatea de marf transportat de la furnizor la
consumator;
Cij costul transportului pe unitate de produs.
Astfel modelul general al unei probleme de transport are
forma:
a)

ai = b j ; b)
n

i =1

i =1

X
n

i =1

ij

= ai ; c)

X
m

i =1

ij

= bj

(1)

4.5 Planificarea activit ii mijloacelor de transport.


Elaborarea planului de transport
Pentru planificarea activit ii de transport este necesar s se
rezolve urm toarele probleme:
a) determinarea cantit ilor de marf ce vor fi transportate
ntre diferite puncte;
b) determinarea distan elor medii de transport;
c) determinarea capacit ii medii de transport pe diferite
grupe de transport;
d) determinarea cantit ilor de produse care circul .

123

Sec ia

D1

D2

Dj

S1

M11

M12

S2

M21

M22

Sq

Mq1

Mq2

Totalitatea
m rfurilor de
la depozit

Totalitatea
cantit ilor de
produse din
depozit

Dn

M
n

j =1

1j

i =1

j =1

i1

i2

2j

ij

n tabelul de mai sus variabila Mij reprezint cantitatea de


m rfuri care sosesc la sec ia i de la depozitul j.
Pe baza datelor din acest tabel se poate determina cantitatea
total de m rfuri, care circul n interiorul sec iilor.

Sec ia
S1
S2
Sq

S2

S1

M
M

1j

21

q1

M
Sj

12

22

q2

Sq

1j

2j

qj

M
M

Total

M
M

1q

2q

qq

Distan a medie de transportare:

mt

1 2

+ d 13 + ... + d 1 m + d 1i + d 1 n

unde:
d1-m distan a de la sec ia 1 la sec ia m;
d1-n distan a de la sec ia 1 la sec ia n;
124

(1)

1j

2j

qj

+ M 1q

+ M 2q

+ M

jq

nd num rul distan elor de transport de la num rul frac iilor.


Calculul distan ei medii de transport se poate face n dou
moduri:
1. ca medie aritmetic simpl a distan elor medii de
transport (i distan ele m) pentru fiecare obiectiv n parte;
2. ca medie aritmetic ponderat ntre cantit ile de
transport i distan ele medii de transport.
Determinarea distan ei medii de transport pe baza mediei
aritmetice simple a distan elor medii de transport se ob ine cu
ajutorul rela iei:
+
+ ... + d mi + d mi1 + d mn
(2)
= d m1 d m 2

n d

unde:
dm1 distan a medie a sec iei 1;
dmi1 distan a medie a depozitului i1;
nd num rul distan elor medii de la num r torul frac iei.
A doua variant de calcul la distan e medii de transport pe
ntreprindere:

q d
n

i =1

q
i

(3)

i =1

Unde:
Dm distan a medie de transport total pe ntreprindere;
qi cantitatea ce urmeaz a se transporta pentru marfa i;
di distan a medie de transportare pentru marfa i.
Capacitatea medie de transport lunar :
C mt = N n q Dm N z nc k s (4)
Unde:
Cmt capacitatea medie de transport pe ntreprindere, tn;
Nn num rul de unit i;
q capacitatea nominal unitatea de transport, tn;
Dm distan a medie de transport;
nc num rul de cicluri de transport;
coeficientul static;
125

Nz num rul de zile al perioadei, care se calculeaz ca


capacitatea de producere;
Ks num rul de schimburi.

4.6 Indicatorii parcursului autovehiculelor


n aceast grup sunt inclui:
1. Coeficientul de utilizare a parcursului,

l
l

(1)

Nivelul depinde de calitatea muncii dispecerilor care


coordoneaz procesul de transport, care urm resc realizarea
parcursului mai mult nc rcat.
2. Parcursul mediu zilnic al unui autovehicul (lmz):
total

mz

l
A

total

(2)

ze

Unde:
lmz parcursul mediu n zi, km;
ltotal parcursul total n zi, km;
Aze num rul de automobile aflate n exploatare.
n parcursul total sunt cuprinse att parcursurile productive,
ct i cele de regie. Se poate realiza i urm toarea rela ie:

mz

D +V h
D +V t
m

ex

id / c

l
l

med

+ Vt hex

+ Vt tid / c

med

, (3)

Unde:
Dm lmed = distan a medie de transport n km;
hex num rul mediu de ore ale unui autovehicul aflat n
exploatare.
3. Parcursul total al autovehiculelor,

l = P l n ,
t

mz

126

(km) (4)

l = I P
C
u

uc

Unde:
Pi parcursul inventar de autovehicule, unit.;
nc num rul curselor;
ie coeficientul de emisie a autovehiculelor;
Iu coeficientul de utilizare a unei tone capacitate din parcul
inventar (tone-km / tona capacitate);
Pm parcursul m rfurilor tone km.
Parcul mediu inventar constituie unul din elementele de:
- fundamentare a gradului de m rime a transporturilor auto;
- dimensionare a noilor spa ii de ntre inere i repara ii;
- calculul necesarului de aprovizionare pentru piese de
schimb (materiale);
- fundamentarea normelor de consum pentru combustibil.
Capacitatea medie inventar constituie elementul de baz
pentru determinarea:
- volumului de presta ii (servicii) de transport exprimate n
tono-km;
- indicele de utilizare a unei tone capacitate din parcul
inventar de autovehicule exprimat n tone sau tono-km pe
ton capacitate;
- venitul specific pe ton capacitate inventar, exprimat n
lei/ton ;
- tonajul mediu al autovehiculelor (capacitatea total /
num rul de autovehicule din parc).
Gradul de utilizare a autovehiculelor din parcul auto se poate
urm ri cu ajutorul mai multor indicatori:
a) Coeficientul utiliz rii parcului auto din inventar,
Azi Azf
P
A
K i = b = zo =
< 1, (5)
Pi
Azi
Azi
Rezerva care se creeaz prin folosirea incomplet a parcului
auto se poate determina:
R = 1 Ki
sau R = Pi Pb ,
127

Aceast rezerv se poate imobiliza prin m suri tehnicoorganizatorice care permit diminuarea imobiliz rilor din cauze
tehnice i de exploatare.
b) Coeficientul de utilizare a parcului auto aflat n
exploatare (Ke),
P
K e = a < 1,
(6)
Pb
Unde:
Pa parcul activ aflat n exploatare;
Pb parcul n stare bun corespunz tor tehnic pentru
exploatare.
Rezerva i n acest caz se determin :
R = 1 K e sau R = Pb Pa ,
Un rol important l au urm torii indicatori:
- timpul mediu de exploatare pe un autovehicul din parcul
inventar (tex);

ex

A , (zile autovehicul )
P
zb

(7)

timpul mediu n circula ie pe un autovehicul (tci);

ci

A , (zile autovehicul )
P
za

(8)

num rul mediu de ore de sta ionare la nc rcaredesc rcare pe un autovehicul zi-activ (td);

id

A
A

oid

(9)

za

num rul mediu de ore de sta ionare la nc rcaredesc rcare pe o curs de transport (td/c);

id / c

A
N

oid

(ore cursa )

128

(10)

Reducerea timpului mediu de sta ionare la nc rcaredesc rcare indic creterea gradului de mecanizare a acestor
operatori influen nd pozitiv utilizarea eficient a autovehiculelor.
- num rul mediu de ore n exploatare pe un autovehicul ziactiv (hex);

ex

A
A

oex

(ore / zi _ activa )

(11)

za

num rul mediu de ore comerciale pe un autovehicul ziactiv (hc);

A
A

oc

(ore / zi _ activa )

(12)

za

num rul mediu de ore n circula ie pe un autovehicul ziactiv (hci);

ci

A
A

oci

(ore / zi _ activa )

(13)

za

4.7 Indicii transportului de m rfuri n traficul rutier


Traficul rutier este determinat ca num rul de vehicule-etalon
care circul pe un drum n ambele sensuri ntr-o unitate de timp: zi
(24 ore), an (365 zile) este apreciat:
4.
Cantitatea sau volumul de m rfuri, ce se
transport (deplaseaz ), a fost transportat sau necesit
s fie transportat , reprezint volumul de trafic Q (tn,
m3, buc i, elemente etc).

= Q , tone
n

zi

i =1
n

Q = q ,
TA

i =1

tone

(1)

(2)

Unde:
qi cantitatea de nc rc tur amplasat ntr-un vehicul.
129

n dependen
de m rimea sau cantitatea de m rfuri
nc rcat , desc rcat sau ce se deplaseaz n autovehicul se
clasific n dou grupe:
I grup partide mici (102000 kg), se determin ca partid
ce nu satisface capacitate autovehiculului n tone i m3.
II grup partide mari.
Partida se determin ca ansamblul de m rfuri de acelai tip ce
se deplaseaz sau necesit transportat pe acelai traseu ntr-o
direc ie.
Traseu segment de drum determinat pentru deplasarea
autovehiculului din punctul de nc rcare la punctul de desc rcare.
Volumul de trafic poate fi:
permanent;
provizoriu;
sezonier.
Punctul de producere n traficul rutier este punctul de
nc rcare. El se clasific n dou grupe:
I grup punctul de nc rcare este egal cu punctul de
producere n transport, produc ia existent este direct nc rcat n
mijloacele de transport (cariere de nisip, c rbune etc.).
II grup punctele de nc rcare nu sunt egale cu cele de
transport, locul unde produc ia se acumuleaz la depozite.

Fig. 4.21 Cartograma traficului de mrfuri


130

Q = Q = Q + Q + Q + Q + ...+ Q ,
n

tot

i =1

tn (3)

2. Volumul presta iilor este determinat ca volumul sau


cantitatea de m rfuri transportate P (tnkm, m3km,
elementekm etc.)

P = Q l ,
n

i =1

tnkm

(4)

3. Coeficientul de neregularitate a volumului de trafic,


med

Q
Q

max

med

Unde:
Qmax volumul maximal al perioadei determinate;
Qmed m rimea medie a volumului de trafic al aceleeai
perioade.
Traficul rutier se caracterizeaz prin trei parametri:
Q volumul de trafic;
L distan a de transportare;
t timpul deplas rii de transport.
Q i L sunt i m rimi vectoriale de aceea pot fi determinate i
prin metode matematice prin formula:
x

QLt

De exemplu cnd:
x=0, y=1, z=1.

4.8 Indicii i calculul indicilor tehnici de exploatare


pentru schema optim de transportare
I.

Coeficientul de utilizare a parcursului:


= Lnc (1)

tot

131

II.

Volumul traficului:
P = Q Ltot , tnkm (2)

III.

Timpul cursei:

t
IV.

R
c

(3)

= nc t c , min

(4)

zi

exp

t m t stt
nc

, km / h

(6)

Capacitatea de nc rcare:

Q
VIII.

, min

Viteza exploata ional ;

V
VII.

nc

Calculul parcursului mediu n zi:


(5)
n
= c Lnc , km

VI.

Timpul la rut :

t
V.

tot

= q N aut , tn

(7)

Distan a medie parcurs pe zi:

zi
med

L
N

tot

, km

132

(8)

Bibliografie
1. Codul transporturilor auto. Legea RM, nr. 116 VII din
29.07.1998.
2. Legea RM cu privire la transporturi, nr. 1194 XIII din
21.05.1997.
3. Legea drumurilor, nr. 509 XIII din 22.06.1996.
4. Regulamentul circula iei rutiere. Hot rrea Guvernului RM nr.
713 din 27.07.1999.
5. Regulamentul transporturilor auto de m rfuri din 09.12.1999.
6. .

.
.

7. .

2002.

ASMAP, 2002.
8. D. Fistung. Transporturi teoretice: economic , ecologie,
legisla ie. Bucureri, 1999.
9. Gh. Caraiani. Tratat de transport ri. Volumul I, II, Lumini a,
2001.
10. T. Alcaz, V. Russu, A. Oprea. Managementul transporturilor.
Complexul de transport. Ciclu de prelegeri. Partea I-a, U.T.M,
2005.
11. T. Alcaz, V. Russu, A. Oprea. Managementul transporturilor.
Complexul de transport. Ciclu de prelegeri. Partea a II-a,
U.T.M, 2005.
133

12. T. Alcaz, V. Russu. Managementul transportului urban de


c l tori. U.T.M, 2005.
13. I. Gheorghe. Managementul transporturilor. Bucureti, 2001.
14. T. Alcaz, V. Russu, Iu. Guber. Managementul transportului
rutier. Chiin u, 2003.
15. T. Alcaz, V. Russu, Iu. Tezec. Tehnologia organiz rii traficului
de m rfuri. Chiin u, 2003.
16. Boyer, Kenneth D. Principles of Transportation Economics.
Editura Addison Wesley Longman, 1999.
17. Button, Kenneth J. Transport Economics. Edi ia a 2-a. Editura
Edward Elgar Publishing Company, 1993.
18. Wood,

Donald

F.,

Jonson,

James

C.

Contemporary

Transportation. Edi ia a 5-a, Editura Prentice Hali, 1996.


19.

2002.

134

TEHNOLOGIA ORGANIZ RII


TRANSPORTULUI DE M RFURI

CICLU DE PRELEGERI
Partea I

Autori: T. ALCAZ
V. RUSSU
A. OPREA
C. STRAISTARI

Redactor : Enache Irina

Bun de tipar 26.03.07.


Formatul hrtiei 60x84 1/16.
Hrtie ofset. Tipar Riso. Tirajul 100 ex.
Coli de tipar 8,0
Comanda nr.47

U.T.M., 2004, Chiin u, bd. tefan cel Mare, 168.


Sec ia Redactare i Editare a U.T.M.
2068,Chiin u, str. Studen ilor, 9/9
135

136