Sunteți pe pagina 1din 4

ANEXA nr.

3 la metodologie
FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea / Departamentul
1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii/Calificarea
2. Date despre disciplin
2.1 Denumirea discilinei
2.2 Titularul activitilor de curs
2.3 Titularul activitilor de
seminar
2.4 Anul de II
2.5
studiu
Semestrul

Universitatea Babes-Bolyai
Geografie / Geografie Fizica si Tehnica
Geografie
Universitar/Licenta
Hidrologie-Meteorologie
Meteorologie sinoptica
Croitoru Adina-Eliza
Croitoru Adina-Eliza
3

2.6 Tip de evaluare

Examen

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
4
din care: 3.2 curs
3.4 Total ore din planul de nvmnt
56
din care: 3.2 curs
Distribuia fondului de timp
Studiu dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti
3.7 Total ore studiu individual
63
3.8 Total ore pe semestru

125

3.9 Numr de credite

4. Precondiii
4.1 de curiculum
4.2 de competene

5. Condiii
5.1 de desfurare a cursului
5.2 desfurare a
seminarului/laboratorului

2.7
Regimul
disciplinei
2
28

Obligatorie

din care: 3.3 seminar


din care: 3.3 seminar

2
28
ore
25
20
18
2
4
-

Promovarea examenului de Meteorologie generala


Realizarea hartilor speciale prin metoda interpolarii

cursul se desfasoara in cladirea Facultatii de Gografie conform orarului,


in sala dotata videoproiector

laboratorul se desfasoara in Laboratorul de Meteorologie si intr-o sala cu


dotata cu calculatoare conectate la Internet pentru analiza in timp real a hartilor
sinoptice de pe site-urile de specialitate

transversaleCompetene

Competene
profesionale

6. Competene specifice acumulate

capacitatea de identificare a diferitelor situatii sinoptice si de evaluare a evolutiei vremii asociate


acestora;

capacitatea de codificare/decodificare a informatiilor meteorologice, conform Codului sinoptic


international (Sectiunile 0,1,3,4)

capacitatea de realizare si interpretare a hartilor sinoptice.

capacitatea de structura informatia.

capacitatea de analiza si sinteza

capacitatea de a lucra in echipa si coordonat cu alti colegi din diverse departamente.

7. Obiectivele disciplinei
7.1 Obiectivul general al disciplinei

Dezvoltarea capacitatii studeniilor de a analiza sistemele de


vreme la macro si mezoscar si de a identifica vremea asociata

acestora.
7.2 Obiectivele specifice

Informarea si dezvoltarea capacitatii studenilor de a intelege


structura i comportamentul atmosferei reale, a formarii, localizrii si
evolutiei centrilor barici, precum i a evolutiei vremii asociate acestora.
Acest lucru se realizeaz formal prin intermediul informaiilor din curs i
informal prin meninerea facilitii de a dispune de date meteorologice
incluznd date de la staiile meteorologice, imagini satelitare i o mare
varietate de hri meteorologice i de grafice prognostice, disponibile pe
Internet.

Codificarea informatiilor meteorologice conform Codului sinoptic


intenational

Dezvoltarea capacitatii de realizare a hartilor sinoptice

Formarea unui limbaj de specialitate, coerent i concret, apt s


asigure atingerea unui nivel de pregtire tiinific n conformitate cu
cerinele actuale n domeniu.

8. Coninuturi
8.1 Curs
Capitolul 1. Noiuni introductive (sptmna 1) :
1.1. Istoric
1.2. Importana meteorologiei sinoptice n activitatea de prognoz
meteorologic
1.3. Terminologie
Capitolul 2. Sisteme de vreme macro si mezoscalare din zonele
temperat si rece (de la latitudini medii si mari) (sptmnile 2-8):
2.1 Ciclonii extratropicaliOrigine i formare
2.1.1.
Evoluie i structur
2.1.2.
Familii de cicloni extratropicali
2.2. Depresiunile dezvoltate
2.2.1.
Presiunea i vntul
2.2.2.
Norii i precipitaiile
2.2.3.
Curentul fulger
2.2.4.
Fronturile atmosferice
2.2.5.
Evoluia vremii
2.2.6.
Valurile i furtunile de coast asociate
2.3. Curentul de aer tridimensional
2.4. Anticliclonii
2.4.1.
Anticiclonii de invazie
2.4.2.
Anticiclonii de blocaj
2.4.3.
Maximele continentale
2.4.4.
Vremea asociat maximelor barice
2.5. Undele vnturilor de vest
2.5.1.
Undele ciclonice
2.5.2.
Undele lungi
2.5.3.
Blocajul topografic
2.6. Minimele polare i minimele continentale din timpul verii
2.6.1.
Minimele polare
2.6.2.
Minimele continentale din timpul verii
2.6.3.
Vremea asociat minimelor barice
Capitolul 3. Sisteme de vreme mezo si macroscalare din zona
cald (de la latitudini mici) (sptmnile 9-14).
3.1. Anticiclonii subtropicali
3.1.1. Subsidena
3.1.2. Norii i smog-ul
3.1.3. Micarea curenilor de aer
3.1.4. Vremea asociat anticiclonilor subtropicali
3.2. Musonii
3.2.1. Mecanismul de formare i evoluie
3.2.2. Sezonul ploios i sezonul secetos
3.2.3. Musonul indian
3.3. Sistemele de vreme i zona tropicelor
3.4. Ciclonii tropicali
3.4.1. Structura
3.4.2. Echilibrul energetic
3.4.3. Miezul fierbinte
3.4.4. Presiunea

Metode de predare
Expunerea, explicatia,
conversatia euristica,
interogatia

Expunerea, explicatia,
conversatia euristica,
utilizarea
logicii
interogative, utilizarea
schitelor
si
a
desenului pe tabla,
utilizarea
videoproiectorului
pentru
prezentarea
unor imagini, harti,
animatii

Expunerea, explicatia,
conversatia euristica,
utilizarea
logicii
interogative, utilizarea
schitelor
si
a
desenului pe tabla,
utilizarea
videoproiectorului
pentru
prezentarea
unor imagini, harti,
animatii

Observaii

3.4.5. Vremea asociat ciclonilor tropicali


Bibliografie
1. Frca, I. (1988), Meteorologie-Climatologie, Structura i dinamica atmosferei. Note de curs, Curs litografiat la
Univ. Babe-Bolyai , Cluj-Napoca.
2. Frca, I. (1988), Probleme speciale de clima Romniei, partea I. Curs litografiat la Univ. Babe-Bolyai , ClujNapoca.
3. Frca, I. (1990), Prevederea vremii, Curs litografiat la Univ. Babe-Bolyai , Cluj-Napoca.
4. Moldovan, F. (1999), Meteorologie-Climatologie, Editura Dimitrie Cantemir, Tg. Mure, 160 p.
5. Moldovan, F. (2003) Fenomene climatice de risc, Editura Echinox, Cluj-Napoca, 209 p.
6. Moldovan, F., Filip, Mihaela (1997), The Use of Seasonal Weather Forecast in Monitoring High Flood Formation
Zones, n Studia UBB, seria Geographia, XLII, 1 2, pp. 121-124.
7. Topor, N., Stoica, C.(1965) Tipuri de circulaie i centri de aciune atmosferic deasupra Europei, C.S.A.,
Institutul Meteorologic, Bucureti
8.2 Seminar/Laborator
Metode de predare
Observaii
Tema de lucrri practice nr. 1. Codul sinoptic international
(saptamanile 1-4)
1.1. Informatii generale despre Codul sinoptic international.
1.2. Structura Codului sinoptic international
Expunerea, explicatia,
1.3. Sectiunile 0,1,3,4 din Codul sinoptic international. conversatia euristica
Prezentare. Explicatii
1.4. Exercitii de codificare/decodificare a informatiilor
meteorologice cu ajutorul CSI
Tema de lucrri practice nr. 2. Semnele convenionale utilizate pe
hrile sinoptice i schema Bjierkness i (sptmnile 5-6)
Expunerea, explicatia,
2.1.Semnele convenionale utilizate pentru elementele i
metoda
grafica,
fenomenele meteorologice utilizate pe hrile sinoptice
conversatia euristica
2.2. Realizarea schemei Bjierkness
2.3. Exerciii de realizare a schemei Bjierkness
Tema de lucrri practice nr. 3. Harta sinoptic (sptmna 7-14)
3.1. Elemente reprezentate pe harta sinoptic
Expunerea, explicatia,
3.2. Principii de realizare a hrilor sinoptice
metoda
grafica,
3.3. Identificarea principalilor centri barici pe hrile sinoptice
metoda cartografica,
3.4. Realizarea unor hri sinoptice ale regiunii euro-atlantice
conversatia euristica
3.5. Analiza unor harti sinoptice ale regiunii euro-atlantice
Bibliografie
1. Codul sinoptic international (furnizat in format electronic);
2. Frca, I. (1988), Probleme speciale de clima Romniei, partea I. Curs litografiat la Univ. Babe-Bolyai , ClujNapoca.
3. Topor, N., Stoica, C.(1965) Tipuri de circulaie i centri de aciune atmosferic deasupra Europei, C.S.A., Institutul
Meteorologic, Bucureti
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale
i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

continutul disciplinei a fost stabilit in concordanta cu cerintele pentru inscrierea la concursurile din institutia
de specialiate (ANM) si cu cele din fisele posturilor ale potentialului angajator (ANM).
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 pondere
din nota final

Capacitatea de analiza si
sinteza a unor situatii
concrete de vreme (harti Test scris
50 %
sinoptice reale) pentru
10.4
Curs
diferite regiuni de pe Glob
Cunoasterea informatiilor
Test scris
25 %
teoretice prezentate la curs
Cunoasterea principiilor de
codificare/decodificare
si
realizarea
unor Test scris
12 %
10.5 Seminar/laborator
codificari/decodificari
conform CSI si
Realizarea hartilor sinoptice Verficarea portofoliului
13 %
10.6 Standard minim de performan

Pentru promovarea examenului, studentii trebuie sa cumuleze minimum jumatate din punctajul alocat pentru
fiecare criteriu in parte, atat la partea de curs, cat si la cea de laborator.

Data completrii
30.09.2012
Data avizrii n departament

Semntura titularului de curs

Semntura titularului de seminar

Semntura efului de departament