Sunteți pe pagina 1din 12

MEMORIU

I.

DATE GENERALE

I.1. DENUMIREA PROIECTULUI


Amenajare service auto in hala existenta fara a aduce modificari structurale, si platforma
betonata in vederea amplasarii rezervor de carburant
Prezentul memoriu este intocmit conform Continutului cadru prevazut in anexa nr. 5 la
Ordinul Ministrului Mediului si Padurilor nr. 135/2010, deoarece proiectul analizat intra sub
incidenta HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra
mediulu, anexa 2, punctul 10, lit. a-proiecte de dezvoltare a unitatilor/zonelor industiale.
Proiectul propus nu intra sub ncidenta art. 28 di OUG nr. 57/2007 privind regmul ariilor
protejate, conservarea habitatelor natural, a florei si faunei salbatice.
I.2. DATE DE IDENTIFCARE A TITULARULU/BENEFICIARULUI
Nume firma: S.C. NORD VEST CAMIOANE S.R.L.;
Adresa, date de identificare: Str. Nufarului, nr. 81, bl. PB 75/A, ap. 6, Mun. Oradea, Bihor,
CIF 9411409 J05/582/05.05.1997;
Reprezentatnt legal/administrator: Bara Gheorghe - administrator; domiciliat
Str. Nufarului, nr. 81, bl. PB 75/A, ap. 6, jud. Bihor, CI. HX 551503, CNP 1711207080025;
Forma de proprietate: Drept de folosinta asupra imobilului situat in Mun. Oradea, Str. Matei
Corvin, Nr. cad 170471, inscris CF 170471, (incinta fosta AVICOLA), intabulare, drept de
inchiriere, conform unui contract de comodat cu S.C. COSTA V.O.C. IMPEX S.R.L. in calitate
de comodatar;

I.3. DESCRIEREA PROIECTULUI

Descrierea amplasamentului.
Proiectul propus Amenajare service auto in hala existenta fara a aduce modificari
structurale, si platforma betonata in vederea amplasarii rezervor de carburant va fi amplasat in
Mun. Oradea, str. Matei Corvin nr.404 N, nr cad. 170471.
Terenul este de forma trapezoidala, este relative plat si are urmatoarele vecinatati:
-Nord: drum de incinta nr. Cad. 159/18 proprietatea lui Costa Roman Tiberiu, Costa Tunde,
Salajan Traian si Salajan Doina Lucretia;
-Sud: teren nr. Cad. 170472 - proprietatea lui Costa Roman Tiberiu, Costa Tunde, Salajan Traian
si Salajan Doina Lucretia;
-Vest: teren nr. Cad. 9093 - proprietatea privata;
- Est: teren nr. Cad. 170471 - proprietatea lui Costa Roman Tiberiu, Costa Tunde, Salajan Traian
si Salajan Doina Lucretia;
Din punct de vedere geomorfhologic, caracteristicile geofizice ale terenului din
amplasamentul propus pentru realizarea proiectului au fost determinate prn studiul geotehnic
intocmit de SC PROIECTGEO 2003 SRL. Prin executarea a doua foraje geotehnice s-au
determinat situatia litologica a terenului, date privind panza freatica (nu a fost intalnita apa
subterana pana la adancimea de -6.00 m), date privind seismicitatea zonei si adancimea de inghet
(conform STAS 11100/93).
Terenul se afla pe terasa I-a, a malului drept al Crisului Repede, zona apartine structurii
geologice majore depresionare a Cimpiei Pannonicem in care succesiunea geologica este data de
complexul argilelor si nisipurilor pannoniene de culoare cenusie vinete formatiunea de baza,
peste care se dispun discordant formatiuni de data recenta formatiunea acoperitoare.
In conformitate cu prevederile normativului privind princiipile, exigentele s metodele
cercetarii geotehnice a terenului de fundare conform NP074/2007, amplasamentul se situeaza in
categoria terenurilor dificil de fundare.

Localizarea proiectului
Conform Regulamentului aferent Strategiei de Dezvoltare a municipiului Oradea, terenul
este amplasat in Zona C8: - Zoneaza functiuni comerciale cu consum de teren care fac trecerea
catre zone de productie: servicii comerciale grele, producatoare de zgomot, vanzari si/sau
prezentari masini, depozite. C8 interzice realizarea de locuinte.
Conditiile de construibilitate impuse zonei:
- CUT maxim 5;
- Parcaj normat prin studii de PUZ sau PUD;
- Parcaje normele zonelor din vecinatate.

Distanta fata de granite, pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei prvind
evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoola
25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001 nu este cazul.
Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii prvind
caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale cat si artificiale si alte informatii
privind:
Folosinte actuale si planificate ale terenului atat pe amplasamentul cat si pe zone
adiacente acestuia Anexate (planuri anexa la certifcatul de urbanism)
Politici de zonare si de folosire a terenului: conform PUG municipiul Oradea.

Arealele sensibile: - Nu este cazul


Caracteristicile impactului potential:
a) Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor,
bunurilor materiale, calitati si regimului canttativ al apei, calitatii aerului, climei,
zgomotului si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si
cultural asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului.
Se aprecaza ca impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului,
folosintelor, bunurilor materiale, calitati si regimului canttativ al apei, calitatii aerului, climei,
zgomotului si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural asupra
interactiunilor dintre aceste elemente este direct si pe termen scurt, pe perioada executiei
lucrarilor, o buna gestionare a deseurlor de materiale de constructii stocare temporara pe
amplasament in bene desemnate si ulterior valorificarea/eliminarea acestora prin operatori
autorizati.
3

In faza de functionare a obiectvului, impactul asupra factorilor de mediu se apreciaza a fi


nesemnificatv, in conditiile gestionarii deseurlor menajere si asimilabile, a respectarii conditiilor
impuse privind deversarea apelor uzate in reteaua de canalizare oraseneasca-respectarea
indicatorilor de calitate conform NTPA 002/2005.
b) Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor
afectate):-Nu este cazul.
c) Magnitudinea si complexitatea impactului: -Nu este cazul.
d) Probabilitatea impactului- mica, atat in perioada de constructie, cat si in perioada de
exploatare a obiectvului.
e) Durata, frecventa si reversabilitatea impactului:- impact direct, de scurta durata,
limitat de perioada executarii lucrarilor de construire.

f) Masurle de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra


mediului:
Respectarea prevederilor legislatiei nationale in vigoare privind gestionarea deseurlor
generate in faza de construire si functionare;
Restrictionarea functonarii utlajelor industiale si de transport in intervale orare cu
respectarea programului de odihna din zona;
Respectarea duratei de executie a prooiectului, astfel incat disconfortul generat de
poluareafonica sa fie limitata in la aceasta perioada;
Se vor lua masuri de prevenire a degradarii zonelor nvecinate amplasamentului si a
vegetatiei existente prin statonarea utilajelor, efectuarea de reparatii ale acestora,
depozitarea de materiale;
Apele uzate menajere rezultate, inainte de evacuarea lor in reteaua de canalizare
oraseneasca, se vor incadra in prevederile NTPA 002/2005.
g) Natura transfrontierei a impactului - -Nu este cazul.
Regimul de lucru: - 24 ore; 7 zile pe saptamana; 365 zile/an;
Oportunitatea investtiei
Obiectivul de investitii urmareste dezvoltarea activitatii actuale a firmei SC NORD VEST
CAMIOANE SRL, activitate care consta Transporturi rutiere de marfuri cod CAEN 4941.
4

Descrierea lucratilor conform certificatului de urbanism


Lucrarie se fac in baza certificatului de urbanism nr. 3375/04.11.2013, Amenajare
service auto in hala existenta fara a aduce modificari structurale, si platforma betonata in
vederea amplasarii rezervor de carburant, lucrari care din motive obiective se vor face in 2
etape:
ETAPA I: Construire platforma betonata si amplasare de rezervor de carburant, obiectiv
ce se urmareste a se realiza prin aceasta documentatie;
ETAPA II: Amenajare service auto in hala existenta, obiectiv ce va realiza dupa
obtinerea autorizatiei de construire pentru cel prevazut la ETAPA I, urmand a se reveni la
autorizare si avizare, in baza unui nou proiect.
Descrierea constructiva si functionala
Lucrarile propuse constau:
ETAPA I: Construirea de platforma betonata in vederea amplasarii unui rezervor mobil de
carburant, ca uz propriu si comercializare combustibil.
ETAPA II: In amenajarea unei cladiri cu functiuni mixte service auto+depozitare. Cladirea are
ca functiune principala spatiu de depozitare, aceasta se va transforma in spatiu reparatii auto si
spatiu depozitare, care nu face obiectul contractului de inchiriere, ramanand in posesia lui SC
COSTA VOC SRL, serviceul auto fiind in posesia beneficiarului proiectului conform contract de
inchiriere a lui SC NORD VEST CAMIOANE SRL.
Constructa existenta se incadreaza la categoria C de importanta (conform HGR nr.
766/1977 si clasa III de importanta (conform normativului P100/92).
Caracterstici constructive
Suprafata platforma betonata rezervo carburant

35.00 mp (ETAPA I)

Suprafata Construita Hala

= 1086.00 mp

Suprafata Desfasurata totala

= 1121.00 mp

Coeficienti urbanistici:
Suprafata Terenului.........................................................................2850.00 mp
Suprafata Construita Existenta.......................................................1086.00 mp
Suprafata Desfasurata Existenta.....................................................1086.00 mp
P.O.T. Existent....................................................................................38.10%
5

C.U.T. Existent.....................................................................................0.381
Suprafata Construita Hala..............................................................1086.00 mp
Suprafata platforma betonata rezervo carburant.................................35.00 mp
Suprafata Desfasurata Propusa........................................................1121.00 mp
P.O.T. Propus.....................................................................................39.33%
C.U.T. Propus......................................................................................0.3933
Caracteristicile principale ale construciei:

-Numr de nivele existent P : nlimea liber la parter 4.35 m


-Suprafaa desfasurata hala existenta este de 1086.00 mp
-Suprafaa construit rezultata etse de 1086.00 mp
-Suprafata construita platform betonata este de 35.00 mp
Structura constructiv:
Platforma betonata(ETAPA I):
-placa de beton armat
Hala existenta ( se va studia in ETAPA II):
- fundaiile sunt din beton armat, fiind continue sub ziduri i izolate sub stlpi.
- structura de rezistenta este alcatuita din doua cadre longitudinal marginale, acestea sunt
alcatuite din stalpi de beton armat prefabricate dispusi pe travei de 6.00 m si o travee de 3.00 m
in zona mediana. Stalpii sunt prevazuti la partea superioara cu vute de 20 cm dispuse pe ambele
fete. Pe capul stalpilor sunt prevazute grinzi longitudinal prefabricate cu deschiderea de 6.00 m
interax. La traveea de 3.00 m intre stalpi s-au prevazut pereti portanti din zidarie prevazuti la
partea superioara cu o centura din beton armat, acesti pereti avand rolul de a rigidiza pe directive
longitudinal cele doua catdre longitudinal din beton armat.
- planeul peste parter este realizat din chesoane prefabricate tip ECP 12x1.5, avand
deschiderea de 12.00 m si latimea de 1,50 cm. Acestea se reazema pe grinzile prefabricate ale
cadrelor longitudnale.
- ca urmare a degradarii hidroizolatiei s-a prevazut o invelitoare din tabla ondulata
rezemata pe un schelet de lemn, care la randul lui este asezat pe elementele de acoperis.

II.

DATE SPECIFICE ACTVITATII


6

a) Activitatea specifica:
Obiectivul de investitii urmareste dezvoltarea activitatii actuale a firmei SC NORD VEST
CAMIOANE SRL, activitate care consta Transporturi rutiere de marfuri cod CAEN 4941,
activitate secundara Comertul cu amananuntul a carburantilor pentru autovehicule in magazine
de specialitate cod CAEN 4730 statie de distributie motorina.
Utilizatorii acestei staii sunt exclusiv clienii SC NORD VEST CAMIOANE SRL,
posesori de carduri de alimentare, si masinile proprii. Staia nu este public, fiind protejata
cu incuietoare speciala, doar clientii, pe baza de contract, si proprietarii avand acces,
respectiv cheie.

b) Dotari:
Rezervor suprateran, cilindric

orizontal, bicompartimentat, cu perei dubli. Acest

rezervor este prevzut cu sistem automat de control si avertizare a eventualelor neetaneiti,


pentru depozitarea combustibililor Diesel.
-

Capacitate 29.900 liti (29.9 mc);

Dimensiuni: L=7000 mm; l=2600 mm; h=3100 mm;


Pompa de transvazare/distributie single product pentru motorina, cu un debit de 140l/min,
livrarea motorinei se va face printr-o singura pompa de distributie, toate activitatile sunt
monitorizate prin intermediul unui soft;

Staia de carburani va fi amplasata pe o platforma betonata


c) Bilantul de materiale:
-motorina cca. 400000 l/an (7-10 masini/zi);

d) Utilitati:
-nu se foloseste apa, si nu rezulta ape uzate;
-energie electrica, constructiea este racordata la reteaua de energie electrica a municipiului.

III.

SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU


7

1. Protectia calitatii apelor


Pentru faza de executie: sursele de poluanti pentru sol si apa freatica pot fi hdrocarburle
din petrol, ca urmare a deversarilor accidentale de carburanti si uleiuri de la utlaje, echipamente s
vehicule de transport material de constructii.
Pentru faza de functionare: -nu este cazul, infiltratiile sunt diminuate la maxim, proiectul
prevede msuri de eliminare a posibilitii de poluare a panzei de apa freatica.
2. Protectia aerului
Pentru faza de executie: sursele de poluanti pentru aer sunt surse fugtive contituite din
pulberi sedimentabile generate de manevrarea solului decopertat si a materialelor de constructie,
gaze de ardere provenite de la autovehiculele de transport material de constructii.
Pentru faza de functionare: n conformitate cu prevederile HG 568/2001 republicat,
operatorul economic are obligaia ca la punerea n funciune a obiectivului s efectueze inspecia
tehnic necesar verificrii ncadrrii n limitele impuse de actul normativ.
3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
Pentru faza de executie: zgomotul si vbratiile vor fi generate de motoarele
autovehiculelor, utilajelor si echipamentelor, cumulate cu zgomotul generat de traficul zonei.
Pentru faza de functionare: activitatea desfurat nu depete limitele admise de
legislaia n vedere privind zgomotul i vibraiile.
4. Protectia impotriva radiatiilor: - nu este cazul.
5. Protectia solului si a subsolului
Pentru faza de executie: sursele de poluanti pentru sol pot fi hidrocarburile din petrol, ca
urmare a deversarilor accidentale de carburanti si uleiuri de la utlaje, echipamente s vehicule de
transport material de constructii.
Pentru faza de functionare: nu vor exista surse dirijate de emisii pe sol. Proiectul prevede
msuri de eliminare a posibilitii de poluare a solului.
6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice
In apropierea obiectivului nu sunt amplasate arii de interes pentru conservarea naturii si
nici obiective de interes traditional.
7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public
8

Proiectul se propune a se amplasa in intravilanul municipiului Oradea, str. Matei Corvin,


jud. Bihor (incinta fosta AVICOLA). Proiectul se ncadreaza in functiunea existent a zonei.
8. Gospodarirea desurilor generate pe amplasament
Pentru faza de executie: deseurile de material de constructii vor fi colectate selective, in
bene special destinate si stocate temporar pe amplasament in vederea predarii operatorilor
autorizati pentru valorificare/eliminare.
Vor fi respectate prevederile OUG 78/2000 privind regimul deseurilor. Titularul
proiectului va asigura valorificarea sau eliminarea deseurilor prin mijloace proprii sau prin
predarea deseurilor unor unitati autorizate; emitentul autorizatiei de construire va indica
arnplasamentul pentru elirninarea deseurilor din constructii, modalitatea de eliminare si ruta de
transport pana la aeesta.
Pentru faza de functionare: depozitarea deseurlor menajere si asimlabile se va realize pe
o platform betonata, cu acces facil din drumul de acces s care va fi dotata cu pubele capacitate
1,1 mc. Evacuarea deseurilor de pe amplasament se va realize in baza contractului incheiat cu
operatorul de salubrizare. ncrcarea deeurilor metalice n mijloacele auto i transportul acestora
cu firme autorizate din punct de vederea al proteciei mediului.
9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase :
Motorina

-Faza de risc :R40-Xn ;R65-R66-N ;R51/53 ;


-Cantitate max. stocata : 29 mc ;
-Stare fizica : lichida ;
-mod de stocare temporara :rezervor.

10. Alte amenajari special, dotari si masuri pentru protectia mediului


Se interzice abandonarea, aruncarea sau eliminarea necontrolat a deeurilor;
Se interzice incinerarea oricror tipuri de deeuri colectate;
Se interzice depozitarea oricror tipuri de deeuri colectate direct pe sol;
Se interzice stationarea utlajelor, efectuarea de reparatii ale acestora;
Asigurarea integritatii platformelor si a drumurilor;
Asigurarea scurgerilor apelor meteorce in perioada organizarii de santer;
Pentru faza de functionare: amplasamentul proiectului va fi complet amenajat: parcare
asfaltata, alei carosabile asfaltate, spatii verzi amenajate.
n cazul n care activitatea se execut de ctre firme tere pe baz de contract, acesta
sunt obligate s respecte prevederile privind respectarea proteciei mediului i s
asigure curenia i salubrizarea locaiilor dup terminarea lucrului, toate obligaiile fiind
stabilite prin convenii cadru ncheiate ntre pri.

IV.

PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Dotari si masuri prevazute pentru eontrolul emisiilor de poluanti in mediu:


Monitorizarea calitatii apelor uzate evacuate fie in reteaua de canalizare oraseneasca, in
respectarii indicatorilor de ealitate prevazuti in NTPA 002/2005 se va realiza cu frecventa impusa
de operatorul retelelor de eanalizare si al statiei de epurare.
Monitorizarea poluarii solului se va face prin comanda la laboratoare specializate: se vor
recolta probe de sol; in special pentru indicatorul "produse petroliere", numai in situatia
poluarilor accidentale. Valorile indicatorilor se vor compara cu Valorile de referinta pentru urme
de elemente chimice in sol anexe ale Ordinului nr. 756 /1997, Ordin pentru aprobarea
Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului.
La cererea autoritatilor cu drept de control se vor realiza determinari sonometrice pentru a
stabili nivelul de zgomot, In timpul executiei/functionarii.

V.

LUCRARILE NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier:


Localizarea organizarii de santier:
Organizarea de santier va fi amplasata pe un perimetru restrans, cca. 100mp, in
proximitatea obiectivului de investitii.
Se va amenaja o platforrna impermeabilizata pentru depozitarea temporara a
materialelor de constructii.
Este de mentionat ca pe amplasamentul investitiei nu se vor amplasa
statii de betoane sau mixturi asfaltice; aprovizionarea cu betoane si mixturi
asfaltiee se va realiza din statii de preparare autorizate, prin transport eu
autovehieule specifice.
Nu se vor amplasa baraci pentru muncitori pe amplasament.
Descrierea impactului asupra mediului a Iucrarilor organizaril de santier.
Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in media
in tirnpul organizarii de santier:
Sursele de poluanti pentru sol si apa freatica pot fi hidrocarburile din petrol, ca urmare a
deversarilor accidentale de carburanti si uleiuri de la utilaje, echipamente si vehiculele de
transport materiale de constructii.

10

Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu:


-Nu sunt prevazute prin proiect instalatii de epurare sau preepurare a apelor uzate. Pentru faza
de executie se vor impune masuri in scopul evitarii impurificarii apei freatice: instituirea un
sistem sanitar in perirnetrul santierului care sa permita colectarea tuturor apelor menajere in
vederea epurarii acestora, asigurarea scurgerii apelor meteorice, in care pot exista diverse
substante poluante de la eventuale pierderi de produse petroliere; se va interzice spalarea
utilajelor si vehiculelor in perimetrul proiectului.
-Se va interzice stationarea utilajelor, efectuarea de reparatii ale acestora, depozitarea de
material.
-Colectarea selectiva si depozitarea temporara controlata a deseurilor de materiale de constructii,
in scopul predarii acestora in vederea recuperariil el iminarii;
-Asigurarea integritatii platformelor si a drumurilor de acces pe toata durata executiei
proiectului;
-Apele pluviale potenial contaminate rezultate de pe platforma staiei de distribuie carburani
vor fi colectate prin rigole i vor fi dirijate la un decantor- separator de produse petroliere;
funcionarea separatorului de produse petroliere se va realiza n conformitate cu planul de msuri
de ntreinere i curare periodic; separator de grsimi ales va fi dimensionat pentru un debit
nominal de 0,70 l/s, avnd volumul util al decantorului de 800 l;
-Rezervorul suprateran, cilindric orizontal, bicompartimentat, cu perei dubli, este prevzut cu
sistem automat de control si avertizare a eventualelor neetaneiti.

VI.

LUCRARILE DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA


INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU INCETAREA
ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII SUNT
DISPONIBILE
Lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei ,
in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii:

In perioada realizarii ucrarilor de construire, deseurile material de constructii vor fi


depozitate in bene special si vor fi predate catre firme autorizate in colectarea, transportul si
valorificarea/eliminarea fiecarei categorii de deseuri.
Se va asigura colectarea si evacuarea eventualelor scurgeri accidentale de produse petroliere
de la utilajele, echipamentele si mijloacele de transport a materialelor de constructii.
Zonele libere de constructii vor fi ecologizate si readuse la starea initala, la finalizarea
lucrarilor de investitie. Se vor amenaja spatii verzi, alei pietonale, accese carosabile.
Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari
accidentale: -nu este cazul
11

Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei:


Inchiderea si dezafectarea obiectivului se vor realiza in baza unui plan/proiect de dezafectare,
cu respectarea legislatiei in vigoare.

NOTA: Prin aceasta documentatie se urmareste autorizarea lucrarii stabilite in ETAPA I, al


proiectului Amenajare service auto in hala existenta fara a aduce modificari structurale, si
platforma betonata in vederea amplasarii rezervor de carburant, respectiv Platforma betonata
in vederea amplasarii rezervor de carburant, nu face referire la Amenajarea service auto,
aceasta urmand a se realize in ETAPA II, si se va supune unei noi avizari si autorizari.
Prezentul memoriu tehnic ,prezint lucrarile solicitate de beneficiar pentru obtinerea
AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE ,aferent lucrarilor propuse in conformitate cu prevederile
in vigoare pentru lucrarile de investitii.
Se vor respecta toate normele de protecie a muncii specificate n Regulamentul de igien
i protecie a muncii pentru lucrrile de construire editat de INCERC Bucureti i aprobate
prin Ordinul nr.9/N/1993 emis de M.L.P.A.T.

ntocmit,
Arh. Valicec Mircea D.

12