Sunteți pe pagina 1din 17

Structura si

proprietatile
compozitelor
durificate cu fibre

Student :
Havarneanu
Bogdan-Andrei

Compoziteledurificatecufibrereprezintaocategoriemodernademateriale
deinteresdeosebitpentruindustriaaerospatialasienergetica,inspecial
pentruenergeticanucleara.Acestemateriale,cuperformantedeosebitein
privintaraportuluiridicatintrerezistentamecanicasigreutatespecifica
(rezistentaspecifica)siinmentinereavalorilormarialerezistenteimecanice
latemperaturiinalte,suntconstituitedintr-ofazarezistentasirigida
dispersatasubformadefibrealiniateintr-omatriceductila.Inconditiile
existenteiuneilegaturifibre-matricesiauneicorectealegeria
materialuluifibrelorsialmatricei,arelocuntransferalsolicitarilor
mecanicedelamatricelafibre;compozitulmanifestaorezistentamecanica
apropiatadeafibrelorfaraaprezentainsafragilitateaacestora.
Peacestprincipiuaufostrealizatematerialecompozitecuperformante
exceptionale,careisigasescutilizariindustrialeinpofidapretuluiloruneori
foarteridicat,datorattehnologiilorcostisitoaredeobtinere:compozitecu
fibredesticlasifibredecarbonincorporateinrasinisintetice(utilizatein
constructiasubmersibilelor,caroseriilorauto,acompresoareloravioanelorcu
reactie;

compozitecufibredeborsaudecarburadesiliciuinmatricedealuminiu
(paleteleelicopterelor,elementedestructuraaleavioaneloretc.).Celemai
importanteutilizarialecompozitelorsuntinsadeasteptatinurmacercetarilor
deincorporareafibrelorceramiceintr-omatricemetalicarezistentalaoxidare
latemperaturiinalte.Delaacestematerialeseasteaptadepasirea
actualuluizid termiccarelimiteazalacirca900OCutilizareamaterialelor
metaliceinconditiidesolicitarimecanicemariinmediuoxidant.Asacu
rezultadinfigura1,inprezentaceastalimitade900 OCesteatinsadoarde
superaliajelepebazadeCosiNi;otelurilealiatesesitueazalaolimitajoasa
decirca600OC,iaraliajeledetitansiceledealuminiula350 OC,respectiv
150OC,ceeacereprezintadoar1/6dintemperaturaabsolutadetopirea
metaluluidebaza.

1 Natura fibrelor durificatoare

Asacums-aaratatcaracteristicaprincipalaacompozitelordurificatecu
fibreconstainfaptulcaproprietatilecelordouacomponentealeansamblului
(fibre-Fsimatrice-M)suntcomplementare,producandunefectsinergetic,de
cooperare.Inacestmodproprietatileansambluluisuntsuperioareproprietatilor
componentelorindividuale,compozitulimbinandcalitatiledarnusidefectele
materialelorfibrelor,respectivalematricei,datoritaunuimecanismspecialde
transferalsarciniimecanicedelamatricelafibre.Unasemeneamecanismnu
actioneaza,spreexempluinmaterialeledetipcermeturi,carementinintr-o
anumitamasuradefectelecomponentelor,fiind,deexempluvulnerabilela
oxidarecasimetalelesilafeldefragilecamaterialeleceramice.
Materialeleceramice(alumina,oxiduldezirconiu,silicea,silicatiietc.)care
constituiefibrelecompozitelorinmajoritateamaterialelordeacesttipproduse
panainprezent,posedaproprietatiintrinseciexceptionaledatorate,inprincipal
legaturiiinteratomicecovalente:rezistentaperfectalaoxidare,greutatespecifica
dedoua-treiorimaimicadecataotelurilorasociatacuvalorialemodululuide
elasticitatesialerezistenteilaruperedecircatreiorimaimaridecatacelormai
buneoteluri,sinuinultimulrindpastrarearezistenteimecanicelatemperaruri
ridicate.

Acestecalitatisuntinsaneutilizabileintotalitatedatoritadefectelorinternesi
superficialecarefavorizeazafragilitateamaterialelorceramice.Candaceste
materialesuntprelucratesubformadefibresubtiri,numarulsiimportanta
defectelorinternesisuperficialescadeiarcandacestefibresuntincorporate
intr-omatricetenaceelesuntprotejatedeaparitiaunornoidefecte.In
compozituldurificatcufibredacaanumitefibredefecteserup,rupereanuse
propagafiindopritadeplasticitateamatricei,iarsarcinamecanicaeste
transmisadematricecelorlaltefibre.

Fig.1Rezistenta mecanica a
diferitelor materiale metalice functie
de temperatura

Propietatile mecanice
ale principalelor mecanice
tipuri de fibre
Proprietatile

ale principalelor tipuri

de fibre
Natura materialului

Rm
daN/mm2

E
daN/mm2

r
(in
raport
cu apa)

R /
E/
Tabelul
10.1
m

Fibre
nemeatlice

Azbest
Sticla
Cuart topit
Bor pe wolfram
Grafit
Nailon

590
370
460
690
310
100

18620
7580
6900
37920
48270
480

2.5
2.5
2.5
2.3
1.9
1.1

240
150
180
300
160
90

7450
3000
2760
16490
25410
440

Fibre
metalice

Otel carbon,
0.9%C
Otel inoxidabil
18/8
Wolfram
Titan

410
210
380
220

20700
20000
34480
10340

7.8
7.9
19.3
4.5

50
30
20
50

2650
2530
1790
2300

Monocristale
perfecte
(whiskers)

Alumina
Carbura de siliciu
Grafit
Fier

2100
2070
1970
1280

48300
48300
70330
19300

4.0
2.2
7.8

350
650
900
160

11230
15090
31970
2470

Materialelemetalicepotindepliniinconditiioptimeroluldefibredurificatoare
incompoziteincazulincareseaflasubformademonocristalefiliformeperfecte
(whiskers).Fiindlipsitededefectealereteleicristalineacestemonocristale
filiformeatingrezistentemecaniceapropiatedevaloareateoretica,careeste
considerabilmaimaredecatrezistentamaterialelortehniceobisnuite.
Intabelul10.1suntprezentateproprietatilemecanicealeprincipalelor
tipuridefibrefolositelaproducereacompozitelordurificatecufibre.
14.2 Mecanismul durificarii cu fibre
Performanteleexceptionalederezistentamecanicaalecompozitelorse
datorescsuportariisarcinidecatrefibre,carorale-afosttransmisasolicitareade
lamatrice.
Infigura14.2a,sepresupuneofibraincorporatainmatricedarfarao
legaturalainterfatafibra-matrice.Laaplicareaunuiefortasupraansamblului,
fiecarecomponentasedeformeazaindependentconformmodululuisaude
elasticitate.

Presupunandinsacalainterfatafibra-matriceexistaobunalegaturachimica,
celedouacomponentealeansambluluidevinsolidaresi(asacums-aconsiderat
infigura2a,fibracumoduldeelasticitatemaimaredecatalmatricei)
deformareamtriceiestemicsoratadeprezentafibrei(v.fig.2b).Lainterfata
deformareamatriceiestemaimicafiindegalacuafibrei,darpemasuracresterii
distanteifatadefibra,deformareamatriceicreste,ajungandcaladistanta
dminfluentafibreisanusemaiexercitesimatriceasasedeformeze
liber;distantadmreprezintadiametruldeactiunealfibrei.
Dinexaminareafigurilor2asibrezultacadiferentadealungireintre
fibresimatrice,rezultatadindiferentadintremoduleledeelasticitatealecelor
douacomponentereprezinta"pargia"princaresetransferasarcinadelamatrice
lafibreincompozituldurificat.
Fig. 2Mecanismul transferului
de sarcina de la matrice la fibra
a - fibra nu este solidara cu
matricea;
b - fibra este solidara cu matricea

Comportareasolidarasubefortaansambluluifibre-matrice,impusade
legaturaexistentalainterfatalor,danastereunortensiuniatatinmaterialul
fibrelorcatsiinmaterialulmatricei:matriceacarearetendintadeasedeforma
maimultinduceinfibretensiunideintindere,careprinreactiuneprovoacain
matricetensiunideforfecareinplaneleparalelecuaxafibrei;acestetensiuni
diminiueazainintensitatepemasuraindepartariidefibra,iarladistanta
dmdevinnule.
Valoareaacestortensiunidinmatricedepindedelungimeafibrelor.
Acestlucrujustificaconstatareacaincermeturimecanismuldetransferal
sarciniinuactioneaza.Justificareaacesteidependenteestedatatotdeanaliza
prenentatainfigura2.Seconstatacadacapresupunemlungimea
compozituluidivizatainsegmenteegale,lamijloculfibreidiferentaintre
deformatiafibreisiamatriceiestenula.Aceastadiferentacreste(matricease
deformeazadinceincemaimult)pemasuracelungimeaconsidarataafibrei
creste.Rezultadecicaodatacucresterealungimiifibrelormecanismulde
transferalsarciniidelamatricelafibraestemaieficient.Sepoate
demonstra,camarirealungimiifibrelorpesteovaloarecriticanumaiare
efect.Acestlucruseatingeincazulincaretensiunileinmatricedepasesc
limitadecurgere.

Sedefinestegradul de transferalsarciniicaraportuldintremoduleledeelasticitateale
fibreisimatricei,iargradul de durificarealcompozituluiraportuldintrerezistentala
rupereafibreisiamatricei.Intreacestedouamarimiexistaorelatiede
proportionalitate,raportuldeproportionalitatefiindraportulvolumelordefibraside
materialalmatriceicareformeazacompozitul:

Aceastarelatiepoatefiinterpreatacaexprimandfaptulcafibreledincompozitvorficu
atatmaisolicitatecucatmodulullordeelasticitateestemairidicatinraportcual
matriceisicucatfractiainvolumafibrelorincompozitestemaimare.Relatiase
reprezintagraficsubformadiagrameiKrockprezentatainfigura3.Examinareaacestei
diagrameindicaurmatoarele:
-pentrurealizareaunuigraddedurificarepropus,proportianecesaradefibrein
compozittrebuiesafiecuatatmaimarecucatgraduldetransferalsarciniiestemai
mic;
-imbinareadematerialecuungraddedurificares f/smsubunitarnuformeazaun
compozitdurificat;
-imbinareadematerialecuungraddetransferalsarciniiE f/Emsubunitar,de
asemeneanuformeazauncompozitdurificat.

MaterialelesituateinzonaApotformacompozitedurificate,darpretindoproportie
maredefibreincompozit;materialeledinzonaBpotrealizaacelasigraddedurificare
siutilizandproportiimaimicidefibreincompozit.
Analizarezentataaavutinvedereipotezacafibrelecompozituluiaulungimeaegalacu
amaterialuluiconsiderat(compozitcufibrecontinui).Aceastaconditienuestestrict
necesara,fiindposibiladurificareasicufibrediscontinui,acarorlungimeestemai
micadecatlungimeamaterialului.Fenomenulimportantincomportareacompozitului
nuesteaparitiafisurilorcimodullordepropagare.Dinacestpunctdevederetrebuie
facutadistinctiaintrecompozitelecumatricefragilasicompozitelecumatricetenace.
Incazulcompozitelorcumatricefragilafisurasepropagainaceastapanaintalnesteo
fibra,candpropagareafisuriivafioprita,saureflectatadefibre.Acestlucrufacecain
acestcazsafiepreferatefibrelesubformadefoialiniateinlocdefibrecilindrice,
deoarecefisurilenuvortraversafibrele,civorfiintotdeaunareflectate.
Considerandpropagareafisurilorintr-uncompozitcumatricemetalicasifibre
ceramice(compozitelecareprezintacelmaimareinterespentruutilizarilatemperaturi
inalte),spargereauneifibrenuareefectemarideoarecesarcinavafipreluatade
celelatefibreiarpropagareafisuriivafiopritaprindeformareaplasticalocalaa
matricei.Fragmentelerezultatealefibrelorspartepreiausieleopartea
sarcinii;totodatasepoateconsideracafragmentelefibrelorspartevorfiacumlipsite
dedefecte,putandrezistaacumlasarcinimaimaridecatfibraintrega,darcudefectede
suprafata.

Oproprietateimportantaacompoziteloresteenergia de smulgereafibrelor.In

conditiileexistenteiuneilegaturiputernicelainterfatafibre-matrice,efortulde
intindereaplicatcompozituluiindirectielongitudinala(adicapelungimeafibrelor)are
tendintasasmulgafibrelediscontinui.Acestlucrunuesteposibilpentrucamatricea,
solidaracufibrele,sedeformeazaplasticprinforfecareintoateplaneleparalelecu
fibra;inacestmodsmulgereafibreinecesitaunlucrumecanicdenumitenergiade
smulgereafibrelor.Aceastareprezintaocaracteristicanouaaansambluluicompozit
pecarenicimatriceanicifibreleconsiderateseparatnuoaveau.
3 Tehnologii de obtinere si structuri rezultate in compozitele durificate cu fibre
Primaproblemacaresepunelafabricareacompozitelordurificatecufibreeste
alegereamaterialelorcomponentelorinfunctiedeconditiiledeutilizare.Spreexemplu,
pentruutilizarilatemperaturiinaltefibreletrebuiesaprezinterezistentamecanicala
cald,iarmatricearezistentalauzare.Estefoarteimportantfaptulcaintr-uncompozit
solicitarilemecanicesuntsuportatedefibrematriceaavandroluldeaprotejafibrele
contraoxidarii,coroziunii,alovirilorsifrecarilor.Esteevidentfaptulcaprocedeelede
fabricatietrebuiesaasigureexercitareaacestuirolincadinmomentulformarii
compozitului.
Adouaproblemaesteincorporareafibrelorinmatrice,operatiecaretrebuiesaraspunda
latreiexigentefundamentale:distributiauniformaafibrelor,aliniereaacestoraintr-o
directiecomunasirealizareauneilegaturiintrefibresimatrice.

Aliniereaperfectasidistributiauniformaseobtininmajoritateacazurilorprin
operatiimanuale.Seutilizeazaaltemetodeca:petablametalicacevareprezenta
matriceasecorodeaza(printr-unprocedeufotorezistivanalogceluiaplicatla
fabricareacircuitelorintegrate)pozitiafibrelorindividuale,obtinandu-sesiruri
paraleledeadancituriincareseplaseazafibrele,careseasambleazaapoiin
pachetetipsandvis.Oaltametodaconstainutilizareamatriceisubformade
tablaondulatainalecareiadancituriseplaseazafibrele.Acesteaseasambleaza
fieinspirala,figura4a,fieinpachet(v.fig.4b)sisuntapoisupuseextruziunii
lacald,opratieexecutataastfelincatpozitiafibrelorsanufiemodificata.
Realizareauneilegaturifibre-matriceesteoproblemadificilala
utilizareafibrelordecarbonsauaunorfibreceramiceintr-omatrice
metalica.Dificultateaconstainaasiguraudareafibrelordecatrematricefaraa
seformalainterfatastraturidedifuziecaresaalterezecaracteristicile
fibrelor.Aceastaproblemaesterezolvataprin"imbracarea"fibrelorintr-un
invelismetalicdeTi,MosauWsauprinutilizareaunormatricecutensiune
superficialamicainraportcumaterialulfibrelor,cadeexemplualiajeNi-Ticu
continutridicatdetitan.

3.1Metodedeincorporareindirectaafibrelor
Fibrelesuntpreparateseparat,dupaalinieresidistribuireuniformasunt
incorporateinmatriceprinunadinmetodele:
A. Simpla lipire.Estecazulmatricelordinrasinisinteticeaplicateinstraturi
altermnantecustraturidefibre.Metodaseutilizeazalascaraindustrialapentru
fabricareacompozitelorcufibredesticlasaucufibredecarbon.

B. Infiltrarea.Fibrele sunt aliniate intr-o forma corespunzatoare


piesei si printre ele se infiltreaza (sub vid sau sub presiunea unui
gaz inert) materialul matricei in stare lichida. Metoda nu da
intotdeauna rezultate deoarece matricea metalica lichida ataca
fibrele (cu exceptia fibrelor ceramice).Rezultate convenabile s-au
obtinut prin infiltrarea argintului lichid intre whiskers de safir.
Fig.4Obtinerea compozitelor durificate cu fibre prin utilizarea
matricei sub forma de tabla ondulata asamblata
a- in spirala; b - in pachet