Sunteți pe pagina 1din 14

APARATULRESPIRATOR

Aparatulrespirator (Apparatusrespiratorius)estealctuitdintrunansamblude
organecareconcurlarestauraiagazoasasngelui,larealizareahematozei.
Fiziologic,aparatulrespiratorndeplinetenorganismtreifunciieseniale:respira
ia,careserealizeazprinintermediulplmnilor;olfacia,realizatlanivelullabirintului
etmoidaldemucoasaolfactiv;fonaia,asiguratdelaringe.
Anatomic,aparatulrespiratorestedivizatn:1. cilerespiratorii,reprezentatede
cavitilenazale,laringe,traheeibronhii;2.plmnii,sediulrespiraieiialhematozei.
Cavitateatoracicipleurareprezintcomponentafuncionalcareadposteteiasigur
mecanismuldeventilaiealaparatuluirespirator.
NASUL
Nasul(Nassusexternus)reprezintunreliefextern,maimultsaumaipuindelimitat
nseriamamiferelordomesticedebuzasuperioar,caresecontinudorsocaudal,direct,f
rdemarcaie,cufrunteaprin poriuneadorsalanasului(Dorsum nasi),prinrdcina
nasului (Radix nasi), iar rostral se termin la nivelul vrfului nasului (Apex nasi).
Ventrolateraldevrfulnasuluisedeschidnrile(Narines).ntrenriibuzasuperioar,
diferitnfunciedespecieseformeaz,planulnazallaecvine,ovine,caprine,carnivorei
leporide,planulnazolabiallabovineiplanulrostrallasuine.
Nrileauformdiferitnfunciedespecie,defantmaimultsaumaipuinlargioblic
ndireciedorsocaudal,fiindsusinutedeunperetecartilaginosimaipuinmobil,situat
dorsomedial i care reprezint aripa nasului (Ala nasi). Medioventral de la nivelul
nasului,dirijatnsprebuzasuperioarsentindefiltrul(Philtrum)maimultsaumaipuin
evidentnfunciedespecie.Unghiuldorsolateralseprelungetecaudallaecvinecuun
diverticulnazal(Diverticulumnasi)saunarafals,unpliucutanatcareseextindelateral
peincizuranazoincisiv,iarlasuineicarnivorecuunanalar(Sulcusalaris).
CAVITILENAZALE
Cavit ile nazale (Cavum nasi) sunt dou conducte de form aproximativ
dreptunghiular care comunic cu exteriorul prin n ri, iar cu faringele prin choane
(Choanae),fiinddelimitatentreeledectreseptulnazal.
Septulnazal(Septumnasi)desparteceledoucavitinazale,sprijininduseventral
nanulseptalalvomerului,fiindalctuitdintruncartilaj,oporiunemembranoasiopor
iuneosoas.
Cartilajulseptuluinazal (Cartilagoseptinasi)secontinucaudalcuun proces
caudal(Processuscaudalis),careseextindentrelamaperpendicularaosuluietmoidi
reprezintporiuneaosoas(Parsossea)aseptuluinazal.
Rostral, cartilajul septului nazal se continu cu por iunea membranoas (Pars
membranacea).

Cavitilenazalesuntsistematizatentrunvestibululnazaliocavitatenazalpropriu
zis.

Vestibululnazal(Vestibulumnasi)estesituatlaintrareancavitateanazal,fiind
delimitatdearipanasuluiideporiuneamobilaseptuluinazal.Caudal,limitadintre
vestibululnazalicavitateanazalpropriuzisestemarcatdepragulnasului(Limennasi),
linia cedesparte pieleafin demucoasa nazal icare sersfrnge ncavitatea nazal.
Ventral, al turi de pragul nasului se g se te orificiul nazolacrimal (Ostium
nasolacrimale) care reprezint deschiderea rostral a canalului nazolacrimal (Ductus
nasolacrimalis).
Nrileivestibululnazalsuntsusinutedeunscheletcartilaginos,acoperitdemuchi
idepiele.
Cartilajul alar (Cartilago alaris) reprezint suportul principal al aripii nasului,
putndfisistematizatntrolam(Lamina)dispuslateraliuncorn(Cornu)dispusventro
medial.
Cartilajullateraldorsalalnasului(Cartilagonasilateralisdorsalis)reprezinto
expansiuneformatdemargineaventralacartilajuluiseptal,carecompleteazosulnazal
pnlaincizuranazoincisiv.Estescurtigroslaecvine,mailarglarumegtoare,absent
lasuine,carnivoreileporide.
Cartilajullateralventralalnasului (Cartilagonasilateralisventralis)reprezint
unfeldemargineaprocesuluinazalalosuluiincisiviseunetecuprecedentullanivelul
incizuriinazoincisive.
Cartilajeleaccesorii(Cartilagonasalesaccesoriae)suntplasatelateralimedialde
cartilajulalar,cuexcepiaecvinelorlacarelipsetecartilajullateral.Cartilajulaccesoriu
lateralseataeazdecartilajullateralventrallacarnivore,deosulrostrallasuineide
cartilajuldorsolaterallarumegtoare.Cartilajulaccesoriumedial,foartebinedezvoltatla
ecvine,ntretepliulalarcaresevaprelungicucornetulnazalventral.
Micrilenrilorsuntasigurateprinaciuneamuchilorcareiauorigineapeosi
terminaiapepielearegional,asigurnddeplasareaideformareacartilajelornazale,n
principalalcartilajuluialar.Musculaturanrilorestereprezentatde:muchiuldilatator
apicalalnrilor,muchiulridictornazolabial,muchiulcaninimuchiulorbicularal
gurii.
Vasculariza ia arterial este asigurat de ramuri care provin din arterele labial
superioar,lateralanasuluiidorsalanasului.
Venele sunt satelite arteriale i sunt drenate prin intermediul unui plex venos al
mucoaseinazalecareestefoartebinereprezentatmaialespeseptulnazal.
Inerva ia senzitiv este asigurat de nervul trigemen, nervul infraorbitar al
maxilarului,iarinervaiamotoareesterealizatderamurilebucalealenervuluifacial.
Cavit ile nazale propriuzise (Cavum nasi proprium) sunt n num r de dou ,
ntinznduserostraldelanivelulpraguluinasuluiicaudalpnlaosuletmoid.
Fiecarecavitatenazalprezint:unplafon,reprezentatdeoaselenazale,unplaneu,
formatdeoaseleincisive,maxilare,palatineicareseparcavitateanazaldecavitateaoral,
un peretemedial,reprezentatdeseptulnazal,puternicvascularizatiun perete lateral
formatdinoaselenazalimaxilar.

nfiecarecavitatenazal,pepereiilateralipreomincorneiinazalicaredelimiteaz
meaturilenazale.
Corneiinazalisuntlameosoasepapiracee,prinsedeperetelecavitiinazale,r
sucitesauncolciteicptuitedemucoasnazal.

Cornetulnazaldorsal ( Conchanasalisdorsalis)seprindedecreastaetmoida
osuluinazal,estemairedusisersucetensenslateral,pentruaseterminarostralla
nivelulvestibululuinazalprin pliuldrept (Plicarecta).nporiuneasacaudalconine
sinusulcornetuluidorsal(Sinusconchaedorsalis)carecomuniccumeatulmijlociu,cu
excepiaecvinelorlacareacestsinusesteanexatsinusuluifrontalformndusesinusul
concofrontalcaresedeschidensinusulmaxilarcaudal.
Cornetulnazal ventral (Concha nasalis ventralis)estemaiscurtdar mai gros
dectceldorsal.Seataeazpecreastaconcalaosuluimaxilar,sersucetedorsalise
terminrostralprindoupliurimucoase,pliulalar(Plicaalaris)sprearipanasuluiipliul
bazal ( Plica basalis) care la ecvine este str b tut de conductul nazolacrimal. La
carnivore,nvestibululnazalsereliefeazdorsorostraldepliulalaroseriedepliuriale
mucoasei,pliuloblic(Plicaobliqua)pecaresedeschidorificiulglandeinazalelateralei
pliurileparalele(Plicaeparalelae)situatepepereteledorsolateralalvestibululuinazal.
Laecvinenporiuneacaudalacornetuluiventralserealizeazocavitatebuloas(Bulla
conchales)ceintrncompoziiasinusuluimaxilarrostral.Larumegtoareisuinesemai
formeaziunsinusconcalventral(Sinusconchaeventralis),independent.
Cornetulnazalmijlociu(Concheanazalismedia)estefoartedezvoltatlacarnivore
maireduslarumegtoareileporideiproeminncavitateanazalntrecorneiinazalidorsal
iventral.
Corneiietmoidali(Conchaethomoidales)suntsituaicaudallanivelulcavitilor
nazale.
Corneiinazalideterminformareaunorspaiivirtualedenumitemeaturinazale.
Meaturilenazalesuntnnumrdetrei,dorsal,mijlociuiventralicarecomunic
ntreeleprintrunmeatnazalcomun(Meatusnasicomunis)situatntreseptulnazali
extremitateamedialacorneilornazali.
Meatulnazaldorsal(Meatusnasidorsalis)esteplasatntreplafonulcavitiinazale
icornetulnazaldorsal,terminndusecaudalnplafonullabirintuluietmoidal.
Meatulnazalmijlociu(Meatusnasimedius)estesituatntrecornetulnazaldorsali
cornetulnazalventral,terminndusecaudalnlabirintuletmoidal.Extremitateasacaudal
,laecvineisuineareformauneidepresiuni,larumegtoare,carnivoreileporideeste
bifurcatcaudal,ntroramurdorsalioramurventral,situatedorsalirespectivventralde
cornetulnazalmijlociu.
Meatulnazalventral(Meatusnasiventralis)estesituatntrecornetulnazalventral
iplaneulcavitiinazale.
Extremitateacaudalacavitiinazaleestevastidivizatntrunetajdorsaliunetaj
ventral.
Etajuldorsalestereprezentatdelabirintuletmoidal(Labyrinthusethmoidalis),n
trecut "labirintul olfactiv" i ocupat n totalitate de corne ii etmoidali (Conchea
ethmoidales)caresuntdespriintreeidemeaturileetmoidale(Meatusethmoidales).
Fiecarecornetetmoidalesteformatdinvoluteetmoidale,formnduseetmoturbinalele
(Ethmoturbinalia),acoperitedemucoasaolfactiv.Etmoturbinalelesuntnumeroasein
funciededispoziialor,potfisistematizatenlateraleimediale.Celersucitelateralvor
constitui ectoturbinale(Ectoturbinalia)ivorcorespundelameipapiraceeaetmoidului,

iarcelersucitemedialvorformaendoturbinalele(Endoturbinalia).
Etajulventralalextremitiicaudaleacavitiinazaleestereprezentatde meatul
nazofaringian(Meatusnasopharingeus)icareseterminlanivelulchoanelor.

Cavitateanazalestecptuitdemucoasdetiprespiratoridetipolfactiv.Mucoasa
respiratorieareculoarerozroieticicptuetecavitateanazalcuexcepialabirintului
etmoidaliaporiunilorcaudalealecorneilornazalicaresuntcaptuitecumucoasdetip
olfactiv.
nmucoasarespiratoriesuntprezenteoseriedeglandenazale(Glandulaenasales).
Mucoasa de tip olfactiv este de culoare brung lbuie, con ine glande olfactive
(Glandulaeolfactoriae)inumeroasefasciculedefibrenervoaseolfactivecarevorforma
nervulolfactiv.Mucoasanazalesteumidificatdectreglandanazallateral(Glandulae
nasalislateralis),absentlabovine,iarlacarnivoreileporideideglandanazalmedial
(Glandulaenasalismedialis)plasatventrorostraldeseptulnazal.
Organul vomeronazal (Organum vomeronasale), numit n trecut "organul lui
Jacobson"esteunorgananexalaparatuluiolfactiv,curolifuncionalitatemaipuin
cunoscut.Estebinedezvoltatlareptileivestigiallamamifereledomestice,maibine
reprezentatlafetusdectlaadult.
Esteunorganpar,plasatpeplaneulcavitiinazaleiconstituitdintrunconduct
vomeronazal,racordatlacanalulincisiviprotejatdeocapsulacartilaginoas.Conductul
vomeronazalsedeschidelanivelulplafonuluicavitiiorale,bilateraldepapilaincisiv,
fiindobliteratdoarlaecvine.
PARTICULARITISPECIFICEALECAVITILORNAZALE
Laecvinenrileauaspectdevirgul,suntalungitedorsocaudalifoartedilatabile,
formndmpreuncubuzasuperioarplanulnazal.Nasulesteacoperitcupielefinisubire,
nzestratcuperiscuriifini.Filtrulsubnazalestelargisuperficial.Margineamedio
dorsalestefoarteconvexsusinutdelamacartilajuluialar,continundusedorsalprintr
unpliucutanatcareadpostetediverticululnazalsaunarafals.Pragulnasuluiestebine
delimitat, iar ventral pe plan eul vestibulului se deschide orificiul canalului nazo
lacrimal, uneori dublu sau triplu. Cavitatea nazal propriuzis este lung i larg , n ea
reliefnduse corne ii nazali dorsal i ventral, iar caudal este prezent cornetul nazal
mijlociu,redus.Conductulvomeronazalesteobliterat.
Bovine.N rile, filtrul i buza superioar formeaz planul nazo labial, caracterizat
printrozonglabr,umedirecelaanimalulsntos,prevzutcuariipoligonaleneregulate,
despritedeanuriiperforatedeorificiileglandelornazolabiale,carereprezint"oglinda
botului"sau"amprenta"animalului.Nrilesuntnguste,oblicecaudodorsal,deforma
literei"S",auanulalarevidentipuinadnc.Dorsal,nvestibululnazalsereliefeazun
pliu alar, sub care lateral se g se te orificiul canalului nazolacrimal. Meatul nazo
faringianestescurt,nalticomuniccusimetriculventraldevomer.
Cavitilenazalesuntmaiscurte,cornetulnazalmijlociumaidezvoltat,ajungnd
pnlamijloculcavitiinazalepropriuzise,determinndbifurcareacaudalameatului
mijlociu.Caudal,corneiinazaliconincteunsinusconcal,celdorsalfiinddivizat
incompletdeunsept.
Ovine.Nrilesuntmaingusteimaialungitedectlabovineivorformampreuncu
buzasuperioarplanulnazal.Filtrulesteadnciajungepnlanivelulcomisurilorventrale
alenrilor.Cavitilenazalesuntsimetricecuceledelabovine.Cornetulnazalmijlociu

estemaipuindezvoltat,iarlamasaventralvaformaunal

doileasinusconcalmijlociu.Cornetulnazalventralestelipsitdesinusconcal,iarsinusul
cornetuluinazaldorsalestenedivizat.
Suine .Nrilesuntmici,circulareiperforeazplanulrostral,careesterotund, sus
inutdeosulrostruluiipecareseobservanuricedelimiteazarii,pecaresedeschid
glandeseroase.Cartilajelenazalelaterale,dorsaleiventralesuntuniteaproapepetoat
lungimealor.Filtrulesteabsent.Orificiulcanaluluinazolacrimalcareseterminpeplan
eulvestibululuinazalesteobliterat.Cavitateanazalestelungingust.Cornetulnazal
dorsalconinentreimeamijlocieunsinusconcal,careseprelungetecaudalpnlaosul
nazal,iarncornetulnazalventralsegseteunsinusconcal.
Carnivore. N rile sunt nguste, aproape orizontale i formeaz mpreun cu buza
superioarplanulnazalsau"trufa",bineindividualizat,umedirecelaanimalelesntoase,
brzdatdeariipoligonaleidespritedeanuri,acoperitdepielefiniprevzutcuperilungi
ifini(mustile).Filtrulesteadncievidentlanivelulplanuluinazal.Vestibululnazaleste
ngust,iarlanivelulpraguluinasului,ventral,sedeschidecanalulnazolacrimal,dublat
adesea de un orificiu accesoriu ce se deschide n meatul mijlociu. Cavitatea nazal
propriuzisesteocupatntotalitatedecorneiinazalicaresuntplisai,cutai.Cornetul
nazaldorsalestemairedus.nschimb,cornetulnazalmijlociuestevoluminosirsucit,p
trunzndpnnmijloculcavitiinazale.Labirintuletmoidalprezintnumeroasevolute
etmoidaleplisate,uneleajungndpnnsinusulfrontalinsinusulsfenoidallacanide,
iarlafelinepnnsinusulfrontal.
Leporide.Nasulestecptuitcupielefiniesteprevzutcuperifini,tactiliscurisau
lungi (must ile), care datorit r sfrngerii mucoasei n vestibulul oral vor forma peri
vestibulari.Nrileauaspectdefant,fiindoblicedorsocaudalidescriind mpreuncu
filtrullitera"Y".Filtrulestelung,adnc,despicbuzasuperioariformeazcuaceasta
planulnazal.Vestibululnazalestengustiprevzutcuunorgancutanatmic,cufuncie
necunoscut.Cavitateanazalpropriuzisestelung,ngustiocupatdecorneinazali.
Labirintuletmoidalestelargiprofund,iarconductulnazofaringianlungingust.
SINUSURILEPARANAZALE
Sinusurileparanazale(Sinusparanasalis)suntcavitiumplutecuaer,adpostiten
compactaoaselorcraniuluiicarecomunicdirectsauindirectcucavitilenazale.Nu
intervinnolfaciesaurespiraiedarprotejeazencefaluldeaciunilemecanicecese
exercitasuprajonciuniicraniofacialeimeninotemperaturconstantncavitateacranian
.
Cunoa terea topografiei acestor sinusuri prezint interes clinic datorit diverselor
cauze patologice (corpi str ini, parazi i, tumori, colec ii purulente) care conduc la
trepanareaiantiseptizarealor.
Principalele sinusuri ale oaselor capului la mamiferele domestice sunt: sinusul
maxilar,sinusulfrontal,sinusulpalatin,sinusulsfenoidal,sinusullacrimal
Sinusulmaxilar (Sinusmaxilaris)estesituatncompactaosuluimaxilar,plasat
rostrolateraldeorbit.
Sinusul frontal (Sinus frontalis) pneumatizeaz regiunea scvamei osului frontal,
fiind delimitat de simetricul printrun perete medial. Cavitatea sinusului frontal este

divizatdenumeroasesepte,perforatesaunu,ncavitimaimici.

Sinusulpalatin (Sinuspalatinus)pneumatizeazosulpalatinicomuniccu sinusul


maxilarrostral.
Sinusulsfenoidal (Sinussphenoidales)estesituatncompactaosuluisfenoidise
ntindepnlasinusulpalatin,comunicndcuacesta.
Sinusullacrimal(Sinuslacrimalis)pneumatizeazosullacrimal.
Laecvinesinusurileparanazalesuntpareinnumrde5.
Sinusulmaxilar estedivizatdeunsept(Septumsinummaxilarium)ntrunsinus
maxilarrostraliunsinusmaxilarcaudal,laexteriordelimitatdecreastafacial,gaura
infraorbitar , unghiul medial al orbitei, baza procesului temporal al zigomaticului i
alveolelemolarilor.
La m gar, septul sinusului maxilar este perforat. Sinusul maxilar caudal
pneumatizeaz osul maxilar, osul lacrimal i osul zigomatic, fiind traversat de canalul
infraorbitarcareldividentroporiunelateralioporiunemedial,poriunicecomunic
ntreeledorsaldecanalulinfraorbitar.Poriuneamedialcomuniccusinusulcornetului
nazaldorsalprinaperturaconcomaxilar,cusinusulsfenoidicumeatulnazalmijlociu
prinfisurasinonazal.
Sinusulmaxilarrostralesteieldivizatdecanalulinfraorbitarntruncompartiment
situatrostrodorsaldecreastafacialiuncompartimentmedialcarecomuniccumeatul
nazalmijlociu.
Trepanaiasinusuluimaxilarrostralsefacedorsaldecreastafacial,peliniacare
une te procesul lacrimal rostral de gaura infraorbital , iar sinusul maxilar caudal se
abordeaznregiuneainfraorbitar.
Sinusul frontal este delimitat ntre sutura interfrontal , linia temporal , sutura
frontonazalibazaprocesuluizigomaticalfrontalului.Comuniciformeazmpreuncu
sinusulcornetuluinazaldorsal,sinusulconcofrontal(Sinusconchofrontalis),astfelcpor
iunearostralestemairedusiformeazsinusulcornetuluinazaldorsal,iarporiuneacaudal
,maidezvoltatformeazsinusulfrontal.Celedouporiunisuntdivizatedeolamtransvers
,perforat.Sinusulconcofrontalestedespritdesimetriculprinintermediulseptului
interfrontal.
Sinusulcornetuluinazaldorsalestesituatntrelamacornetuluidorsalimasalateral
corespondentaosuluietmoidicomuniccusinusulmaxilarcaudalprintrunorificiuoval,
plasatrostrolateralpeetmoid.
Sinusul sfenoidal pneumatizeaz osul presfenoid i comunic cu sinusul palatin,
formndsinusulsfenopalatin,carevapneumatizaiaripavomerului.Comuniccusinusul
maxilarcaudalprintrunorificiularg,plasatntrelamaverticalilamaorizontalaosului
palatin.
Sinusullacrimalpneumatizeazosullacrimalicomuniccusinusulmaxilarcaudal.
Laecvine,sinusurileconcofrontal,lacrimal,palatin,sfenoidalcomunicnumaicu
sinusulmaxilarcaudal,caresedeschidenmeatulnazalmijlociu.Sinusulmaxilarrostral
estesolitar
La bovine ,sinusurileparanazalesuntmaidezvoltateidivizate,realiznduseo
seriedesistemesinusale.
Sinusul maxilar este dezvoltat, unic i pneumatizeaz oasele maxilar, palatin,

zigomaticilacrimal.Comuniccusinusulpalatinilacrimal.Estedelimitatrostralde

creastafacial,tuberulfacial,gaurainfraorbitaricaudaldetuberulmaxilar,bulalacrimal
iunghiulmedialalorbitei.
Sinusulfrontalpneumatizeazosulfrontal,iartreptat,cucretereacraniuluiosos,va
cuprindeioaseleparietaleiinterparietale,parialtemporalulioccipitalul.Estedesprit
desimetriculprintrunseptintersinusalfrontalmedian.Fiecaresinusfrontalestedivizat
dectreunsepttransvers,ntrunsinusfrontalrostraliunsinusfrontalcaudal.
Sinusulfrontalrostralpneumatizeaztreimearostralaosuluifrontaliestesubmpr
itntreicompartimente,medial,lateraliintermediaricomunicculabirintuletmoidal
printrunorificiupropriu.
Sinusulfrontalcaudal estedivizatntroporiunecaudolateralcarelaraselecu
coarnepneumatizeazprocesulcornualioporiunerostromedial.Septeleosoasedin
compacta osului frontal, mpart sinusul frontal caudal n trei compartimente: rostral,
mijlociu, nucal. Compartimentul rostral pneumatizeaz por iunea mijlocie a scvamei
frontalului,sentinderostrolateralspremargineasupraorbitaricomuniccucavitatea
nazal propriuzis . Compartimentul mijlociu pneumatizeaz treimea caudal a scvamei
frontalului,bazaprocesuluizigomaticiaprocesuluicornual.Compartimentulnucaleste
regulatipneumatizeazbazacondiluluioccipitalibazaprocesuluijugular.
Sinusullacrimal pneumatizeazperetelemedialalorbitei,osullacrimal,ajungnd
pnlaetmoidifrontal.Estesituatncontinuareacaudalasinusuluimaxilar.
Sinusulpalatin pneumatizeazosulpalatiniestedespritdesimetriculprintrun
sept.Comuniccusinusulmaxilaricumeatulnazalmijlociu.
Sinusulsfenoidal estemaipuindezvoltatuneoriabsent.Estesituatncompacta
osuluipresfenoidicomunicrostralculabirintuletmoidal.
Ovineleausinusurileparanazalemaipuindezvoltatedectlabovine.
Sinusulmaxilaresteredusisentindedelaunghiulmedialalorbiteipnlagaura
infraorbitar.
Sinusulfrontal,mairedus,estempritdeunseptntrunsinusfrontallateralmai
dezvoltatiunsinusfrontalmedialmairedus,fiecareporiunecomunicndcucavitatea
nazal.
Sinusulpalatinestecelmairedusicomuniccusinusulmaxilar,dorsaldecanalul
infraorbitar,ambelecomunicndcucavitateanazalprintrunorificiucomun.
Sinusullacrimalesteoanexasinusuluimaxilaricomuniccucavitateanazal.
Sinusulsfenoidalesteabsent.
La suine,sinusurileparanazalesuntfoartedezvoltateipneumatizeazaproapetot
craniulosos.
Sinusulmaxilarsentindedelanivelulguriiinfraorbitarepnlaosulzigomatici
comuniccumeatulnazalmijlociu.
Sinusul frontal este vast, fiind sistematizat ntrun sinus frontal rostro lateral,
sinus frontal medial i sinus frontal caudal, desp r it de simetricul printrun sept
intersinusal.Sinusulfrontalrostrolateralesteredusipneumatizeazperetelemedianal
orbiteipnlanivelulprocesuluizigomaticalorbitei.Sinusulfrontalmedialpneumatizeaz
caudalosulnazal,dorsolateraldesinusulcornetuluinazaldorsal.Sinusulfrontalcaudal
estevastiajungecaudalpnlaprotuberanaoccipitalextern,iarlateralpnlaprocesul
zigomaticaltemporalului.Comuniccumeatulrostralmijlociu.

Sinusullacrimal esteuneorianexatsinusuluifrontalrostralsaupoatefiizolat.
Comunicculabirintuletmoidal.

Sinusulsfenoidal estedezvoltatipneumatizeazbazaprocesuluipterigoid,aripa
presfenoidului,scvamatemporalului.Prezinttreidiverticule,caudal,rostralilateral.
La carnivore sinusurile sunt mai pu in dezvoltate i prezint o particularitate
remarcabil.Sinusurilefrontaleisfenoidesuntcptuitemaimultsaumaipuin,nude
mucoasdetiprespiratorcidemucoasolfactiv.
Sinusulmaxilarestemicitransformatnrecesmaxilar,plasatdorsaldemseaua
carnasier,deschiznduselargncavitateanazalpropriuzis.
Sinusul frontal este dezvoltat ifoarte variat n func ie de ras i de individ. Se
mpartentreiporiuni:lateral,rostral,medial.Sinusulrostralpneumatizeazrostro
ventralosulfrontal.Sinusulmedialpneumatizeazporiunearostromedialaosuluifrontal
isedeschidenlabirintuletmoidal.Sinusulfrontallateralpneumatizeazporiuneacaudo
lateral a osului frontal, formnd un diverticul n procesul zigomatic al parietalului.
Comuniccucavitateanazalpropriuzis.
Lafeline,sinusurileparanazalesuntasemntoarecuceledelacanide,darrecesul
sinusuluimaxilarestefoartemic,iarsinusulfrontalprezintdouporiuni,lateralimedial.
Sinusulsfenoidalpneumatizeazosulsfenoid,fiindfoartedezvoltat.
Laleporidesinusulmaxilarestengust.Sinusulsfenoidestefoartemic.Sinusurile
corne ilor etmoidali sunt foarte dezvoltate. Lipsesc sinusurile frontale, palatine i
lacrimale.