Sunteți pe pagina 1din 134
wit iM My ) i INTRODUCERE Un album de cusdturi romdnesti din Moldova de Nord are o dubla semnificotie ; el solveord de la disparitie un mare numér de creatii popu: lor, fixindu-le cromatic prin intermedivl tiparu- lui, dar, in acelasl timp, $i lanseazs contempo- ‘anilot invitatia de a prelua mostenirea inainta- tilor $i de @ 0 transforma creator. In munea mea de peste 0 jumétote de veoc ‘om avut ocazla +8 cunose, In cele mai mici omd- ‘unte, tona la core se referd. olbumul. Doeu- mentorea n-a constat intr-o anchetd grbité, ch Intr-un studiv minuffos 41 posionat, desfésurat de-a lungul onilor. Zestrea arlistic® pe care 0 ofer celor interesoti «© fost scoasd la lumind din sursele cele mal au- tentice. Pentru intérirea ideli de autenticitate cit si pentru a inlétura orice bénuialé privind Interven- tile mele, dincolo de limitele Ingaduite culegd- torulut de folelor, sau arté populord, Intervent care, in conditii estetice precise, pot de obligatii, am consultet comorile ortistice a nu- merase gospodine, care mi-au pus la disporitie tit cele mostenite din batrini cit $i pe cele lu- crate de mina lor, Astfel, va opare limpede c& rolul meu a fost cela, modest, de a transpune de pe original, in modele, motivele specitice cuséturilor moldove- negti din zona Botoganilor. ‘Multumese gi pe aceosté cole harnicelor si ni prejuitelor gospodine core m-au ajutot cu atita dbrvire. Se cuvine $8 mérturisesc, de asemenea, si ‘oménuntul c& toate modelele cuprinse in acest colbum au fost experimentate si de mine, att in intentio verificérii unor procedee cit 31 pentru Imbundtatjri colorstice. Arta noostré populard, ortizonatul in accep: jlunea superioard @ cuvintulul, se gdseste intr-o ofervescentd createare deosebit de valoroasd. Promovarea unul mare numér de genuri si spe- cll — peste patrusprezece — in cadnul Fastivalu- Jui Notional .Cintarea Roméniei*, ca $i numérul mare de premil obtinute ~ peste o sutd — monstreazé cit de more este importanta ce se cord acestul sector de creatie popular’. Der, mai oles, toate acestea Impun idea major’ ca ‘arta epocii noastre socialiste creste din cea o trecutulul. Legdtura dintre ele asigurd insdsi perspective dezvoltaril vitoare. Dacé modelele prezentate vor stimi interesul fomeii contemporane, stimulind-o 4-41 inobileze Interioarole cu valor! de arté, amintind strdbu- nele vemi, scopul olbumulul de fata va fi fost tins, In acest cox nicl trudo autoorel n-o fost z0- damicé. Maria Chitan Dersca, najembrie 1981 MOTIVE ORNAMENTALE Nordal Moldovei oferd un bogat matertal tn privinga arte! populare, dovadé a miestrel, sonsibilltStil 41 gustulul pentru frumes ol f8rénci- lor de aicl Bogatia in textile de interior, eu o ornamentic’ veresonts, bozat8 pe motive de veche traditie, UP uy ay ¢ ae ae ge ee ee ee a rs ha af ca poe ey i es cee th yc spenenes Coon & TS | a : ae | ith, eo a uN % i 2 O On. ee Ej sere Le 3 | _ a “seseeseses ait Sack Ore an” i. a Rea Dee oS ree re ee eee ee Rs ats nee ag a % ae eo s raed nF % ae Poorer ah is F aa va Ls eA * id CEES eee | pyle inate 3 | [Pee | He gape : a me PRG GDh i | a : Fae . t Sige ee Deere He She Pig Be OOO t a ge eee ee ee ee i FPTETETTT) a ee co Re F 0 es Fe OS A a a Be POI Se a , , ot = es RRR a ei Hoge ath at nA . 6) are UR UAUAY | een alpaca eaieealeegiy SNE SOR RC eee ae | relays | ee

S-ar putea să vă placă și