Sunteți pe pagina 1din 62

CONSILIUL JUDETEAN MURES

Regulament de salubrizare
REGULAMENT de organizare si functionare a serviciului public de
salubrizare din judetul Mures pentru urmatoarele activitati:

precolectare, colectare i transportul deeurilor municipale la statia de sortare/transfer, sortarea


deseurilor, inclusiv ale deeurilor toxice, periculoase din deeurile menajere, cu excepia celor cu
regim special.

colectarea, transportul, sortarea, valorificarea i eliminarea deeurilor provenite din gospodriile


populaiei, generate de activiti de reamenajare i reabilitare interioar a locuinelor, apartamentelor
proprietate individuala;

sortare/transfer a deeurilor municipale si operarea statiilor de sortare, transfer si compostare de la


Cristesti, inclusiv operarea statiei de transfer de la Balauseri.

transportul deseurilor de la statiile de transfer;

depozitarea controlat a deeurilor municipale si administrarea depozitului de la Sanpaul;

tratarea deseurilor si operarea statiei de tratare mecano-biologica (TMB);

Regulament de salubrizare

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 1 din 62

Cuprins
REGULAMENT DE SALUBRIZARE....................................................................................................................1
I.

DISPOZIII GENERALE..............................................................................................................................4
I.1

SECTIUNEA 1- TERMENII I NOIUNILE UTILIZATE................................................................................4

I.2

SECTIUNEA 2 - DOMENIUL DE APLICARE..............................................................................................6

I.3

SECTIUNEA 3 - ACCESUL LA SERVICIU.................................................................................................9

I.4

SECTIUNEA 4 DOCUMENTAIA TEHNICA...............................................................................................9

I.5

SECTIUNEA 5 - NDATORIRILE PERSONALULUI OPERATIV....................................................................11

II.

ASIGURAREA SERVICIULUI SI CONDITIILE DE FUNCTIONARE............................................13


I.1

SECIUNEA 1 - PRECOLECTAREA, COLECTAREA I TRANSPORTUL DEEURILOR MUNICIPALE, INCLUSIV


ALE DEEURILOR TOXICE, PERICULOASE DIN DEEURILE MENAJERE, CU EXCEPIA CELOR CU REGIM SPECIAL.. .13
I.2

SECIUNEA 2 - COLECTAREA,

TRANSPORTUL, DEPOZITAREA SI VALORIFICAREA DEEURILOR

VOLUMINOASE PROVENITE DE LA POPULAIE, INSTITUII PUBLICE SI AGENI ECONOMICI, NEASIMILABILE CELOR


MENAJERE (MOBILIER, DEEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE)..................................................18

I.3

SECIUNEA 3 - COLECTAREA,

TRANSPORTUL,

SORTAREA,

VALORIFICAREA

SI

ELIMINAREA

DEEURILOR PROVENITE DIN GOSPODRIILE POPULAIEI, GENERATE DE ACTIVITATI DE REAMENAJARE SI


REABILITARE INTERIOARA A LOCUINELOR/APARTAMENTELOR PROPRIETATE INDIVIDUALA ................................19

I.4

SECTIUNEA 4 SORTAREA /TRANSFERUL DEEURILOR MUNICIPALE, OPERAREA STATIEI DE SORTARE,


CRISTESTI, A STATIILOR DE TRANSFER DE AL REGHIN, TARNAVENI, RICIU,
PRECUM SI OPERAREA STATIEI DE TRANSFER DE LA BALAUSERI ...........................................................................21
TRANSFER SI COMPOSTARE DE LA

I.5

SECTIUNEA 5 TRANSPORTUL DESEURILOR DE LA STATIILE DE TRANSFER LA DEPOZIT.......................24

I.6

SECTIUNEA 6 DEPOZITAREA

CONTROLAT

DEEURILOR

MUNICIPALE

SI

ADMINISTRAREA

DEPOZITULUI..........................................................................................................................................................25

I.7

SECTIUNEA 7 TRATAREA

MECANO-BIOLOGICA A DESEURILOR

(TMB),

EXCLUSIV A DESEURILOR

TOXICE PERICULOASE DIN DESEURILE MENAJERE..................................................................................................27

III.

DREPTURI SI OBLIGATII.....................................................................................................................29

I.1

SECTIUNEA 1 - DREPTURILE SI OBLIGAIILE OPERATORILOR SERVICIULUI DE SALUBRIZARE............29

I.2

SECTIUNEA 2 - DREPTURILE SI OBLIGATIILE UTILIZATORILOR............................................................31

IV.

DETERMINAREA CANTITATILOR SI VOLUMULUI DE LUCRARI PRESTATE......................34

V.

INDICATORI DE PERFORMANTA SI DE EVALUARE A SERVICIULUI..........................................35

VI.

DISPOZIII TRANZITORII I FINALE..............................................................................................37

VII.
ANEXA 1 - INDICATORI DE PERFORMANTA PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE
SALUBRIZARE IN JUDETUL MURES..............................................................................................................38
VIII. ANEXA 2 - STATII DE TRANSFER/DEPOZIT SI NUMARUL DE LOCUITORI ARONDATI
STATIILOR DE TRANSFER IN JUDETUL MURES........................................................................................40
IX.
ANEXA 3 SCHEMELE FLUXURILOR DE DESEURI PE ZONELE DE COLECTARE ALE
JUDETULUI MURES.............................................................................................................................................44
1IX.

ZONA 1 SINPAUL.....................................................................................................................................44

2IX.

ZONA 2 TARGU MURES...........................................................................................................................44

3IX.

ZONA 4 REGHIN......................................................................................................................................45

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 2 din 62

4IX.

ZONA 5 TARNAVENI................................................................................................................................45

5IX.

ZONA 6 BALAUSERI.................................................................................................................................46

6IX.

ZONA 7 RICIU..........................................................................................................................................46

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 3 din 62

I.

Dispoziii generale

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 4 din 62

I.1.

SECTIUNEA 1- Termenii i noiunile utilizate

Termenii si notiunile utilizate in prezentul regulament-cadru se definesc dupa cum urmeaza:

Autoritate competenta de reglementare - Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile


Comunitare de Utilitati Publice, denumita in continuare ANRSC;

CII Comer, Industrie i Instituii

Compost - produs rezultat din procesul de fermentare aeroba si/sau anaeroba, prin descompunere
microbiana a componentei organice din deseurile supuse compostarii;

Colectare - strangerea, cu sau fara sortare, a deseurilor in vederea transportarii lor;

Colectare selectiva - colectarea deseurilor de diferite categorii la sursa de producere, separat pe


tipuri de materiale, in saci de plastic, recipiente, containere compartimentate;

Depozit - amplasament pentru eliminarea finala a deseurilor, prin depozitare pe sol sau in subteran;

Deratizare - activitatea de stirpire a soarecilor si sobolanilor prin otravire cu substante chimice sau
prin culturi microbiene;

Deseu - orice substanta sau obiect din categoriile stabilite de legislatia specifica privind regimul
deseurilor, de care detinatorul se debaraseaza, are intentia sau obligatia de a se debarasa;

Deseu asimilabil cu deseul menajer - deseu provenit din industrie, din comert, din sectorul public
sau administrativ, care prezinta compozitie si proprietati similare cu deseul menajer si care este
colectat, transportat, prelucrat si depozitat impreuna cu acesta;

Deseu biodegradabil - deseu care sufera descompuneri anaerobe sau aerobe;

Deseu cu regim special - deseu a carui manipulare, colectare, transport si depozitare se supune unui
regim reglementat prin acte normative in vederea evitarii efectelor negative asupra sanatatii
oamenilor, bunurilor si asupra mediului inconjurator;

Deseu din constructii si demolari - deseu rezultat in urma demolarii sau construirii cladirilor,
soselelor si a altor structuri de obiective industriale ori civile, care nu este incadrat ca deseu
periculos conform prevederilor legale in vigoare;4.14.

Deseuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerintele definitiei de
deseu;

Deseu menajer - deseu provenit din activitati casnice si care face parte din categoriile 15.01 si 20
din anexa nr. 2 la Hotarirea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru
aprobarea listei cuprinzind deseurile, inclusiv deseurile periculoase;

Deseu municipal - deseu menajer si alt tip de deseu care, prin natura sau compozitie, este similar cu
deseul menajer si care este generat pe raza localitatii;

Deseuri periculoase - deseurile incadrate generic, conform legislatiei specifice privind regimul
deseurilor, in aceste tipuri sau categorii de deseuri si care au cel putin un constituent sau o
proprietate care face ca acestea sa fie periculoase;4.18. deseu reciclabil - deseu care poate constitui
materie prima intr-un proces de productie pentru obtinerea produsului initial sau pentru alte scopuri;

Deseuri de echipamente electrice si electronice - denumite in continuare DEEE - echipamentele


electrice si electronice care constituie deseuri conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 5 din 62

Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, inclusiv toate componentele, subansamblurile si
produsele consumabile, parte integranta a echipamentului in momentul in care acestea devin
deseuri;

Deseuri solide - componente rezultate din activitatile menajere sau industriale, care nu mai au
valoare de intrebuintare sau nu mai fac folosinta utilizatorului si care sunt precolectate de catre
acesta pentru a fi predate operatorului de salubrizare;

Deeuri stradale - deeuri specifice cailor de circulaie publica, provenite din activitatea cotidiana a
populaiei, de la spatiile verzi, de la animale, din depunerea de substane solide provenite din
atmosfera;

Deeuri voluminoase - deeuri solide de diferite proveniene, care, datorita dimensiunilor lor, nu pot
fi preluate cu sistemele obinuite de colectare, ci necesita o tratare difereniata fata de acestea, din
punct de vedere al prelurii si transportului;

Detinator - productorul de deeuri ori persoana fizica sau juridica ce are deseuri in posesie;

Gestionare - colectarea, transportul, valorificarea si eliminarea deeurilor, inclusiv supravegherea


acestor operaii si ngrijirea zonelor de depozitare dup nchiderea acestora;

Gura de scurgere - componenta tehnica constructiva a sistemului de canalizare prin care se asigura
evacuarea apelor meteorice;

Indicatori de performanta - parametri ai serviciului de salubrizare, realizai de operatorul de servicii,


pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmrii la nivelul operatorului titular al licenei;

Licena - actul tehnic si juridic emis de ANRSC, prin care se recunoate calitatea de operator al
serviciului, precum si capacitatea si dreptul de a presta una sau mai multe activitati ale acestuia;

Precolectare - activitatea utilizatorului de strngere si depozitare temporara a deeurilor municipale


sau a deeurilor solide asimilabile cu deseurile municipale in recipiente, containere ori puncte
gospodaresti, amplasate in spatii special amenajate;

Preselectare - activitatea de selectare prealabila a deseurilor la sursa de producere, pe tipuri de


materiale;

Producator - orice persoana din a carei activitate rezulta deseuri si/sau care efectueaza operatiuni de
pretratare, de amestecare sau alte operatiuni care genereaza schimbarea naturii ori a compozitiei
acestor deseuri;

Reciclare - operaiunea de prelucrare a unui deeu in vederea refolosirii;

Salubrizare - totalitatea operaiunilor si activitilor necesare pentru pstrarea unui aspect salubru al
localitilor;

Serviciu ansamblul actiunilor reglementate prin care se asigura desfasurarea in bune conditii a
activitatilor in folosul comunitatilor locale

Sistem public de salubrizare - ansamblul instalaiilor tehnologice, echipamentelor functionale si


dotrilor specifice, construciilor si terenurilor aferente prin care se realizeaza serviciul de
salubrizare;

Sortare - activitatea de separare pe sortimente si depozitare temporara a deseurilor reciclabile in


vederea transportarii lor la operatorii economici specializai;

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 6 din 62

Staie de transfer - spatiu special amenajat pentru depozitarea temporara a deseurilor colectate din
aceeai localitate sau din localitati distincte, in vederea transportarii centralizate a acestora la o
staie de sortare/tratare sau la un depozit de deeuri.

Tratare - totalitatea proceselor fizice, chimice si biologice care schimba caracteristicile deseurilor, in
scopul reducerii volumului si caracterului periculos al acestora, facilitind manipularea sau
valorificarea lor;

Utilizator - persoana fizica sau juridica care beneficiaza, direct ori indirect, individual sau colectiv,
de serviciile de utilitati publice, in conditiile legii.

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 7 din 62

I.2.

SECTIUNEA 2 - Domeniul de aplicare

ART. 1
1) Prevederile prezentului regulament-cadru se aplic serviciului public de salubrizare a localitilor
(denumit n continuare serviciu de salubrizare), respectiv urmatoarelor activiti: precolectare, colectare
si transport al deseurilor municipale, pana la statiile de sortare/transfer si depozit, transfer, sortare,
tratare mecano-biologica si depozitare, dupa cum urmeza:

precolectarea si colectarea deeurilor reziduale n zonele care n prezent nu sunt deservite de servicii
de salubrizare, n special n mediul rural - aceast msur va fi realizat de autoritile locale i de
operatorii de salubrizare;

transportul pentru colectarea deeurilor reziduale, a deeurilor reciclabile i a deeurilor menajere


biodegradabile, aceast msur este responsabilitatea autoritilor publice locale, care pot delega
serviciul operatorilor de salubrizare;

asigurarea colectrii separate, a transportului i gestionrii corespunztoare a deeurilor


voluminoase i a deeurilor municipale periculoase - aceast msur este responsabilitatea
autoritilor publice locale, care pot delega serviciul operatorilor de salubrizare;

crearea de centre de colectare unde va fi realizat colectarea deeurilor DEEE i a altor fluxuri de
deeuri - aceasta este o responsabilitate a autoritilor publice locale;

achiziionarea unei instalaii pentru zdrobirea deeurilor din construcii i demolri n vederea
valorificrii acestora - msur care poate fi realizat de autoritile publice locale dar i de companii
de construcii sau ali operatori economici.

Aceste activitati sunt prestate la nivelul unitatilor administrative-teritoriale din judetul Mures, membre
ale ADI Ecolect, pentru satisfacerea nevoilor populatiei, ale institutiilor publice si ale operatorilor
economici de pe teritorilul unitatilor administrative-teritoriale.
2) Prezentul regulament-cadru stabilete cadrul juridic unitar privind desfurarea serviciului de
salubrizare, respectiv activitatile de pre-colectare, colectare si transport al deseurilor municipale, pana la
statiile de sortare/transfer si depozit, precum si condiiile ce trebuie ndeplinite pentru asigurarea
serviciului de salubrizare, indicatorii de performan, condiiile tehnice, raporturile dintre operator i
utilizator, avnd la baza urmtoarele acte normative:

Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificrile i completrile
ulterioare;

Legea nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a localitilor, cu modificrile i completrile


ulterioare;

Legea 211/2011, privind regimul deeurilor;

Ordinul ANRSC nr. 110/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare


a localitilor;

3) Prevederile prezentului regulament se aplica si la: exploatarea i ntreinerea utilajelor i


echipamentelor din Sistemul Integrat de Management al Deeurilor, cu urmrirea tuturor cerinelor
legale specifice n vigoare.
4) Operatorul Serviciului, indiferent de forma de proprietate i de modul n care este organizat
gestiunea Serviciului se va conforma prevederilor prezentului regulament.

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 8 din 62

5) Condiiile tehnice i indicatorii de performan sunt prevzui n prezentul regulament. Consiliul


Judeean Mures sau Asociaia de Dezvoltare Intercomunitar Ecolect Mures (ADI), poate aproba
ulterior i ali indicatori de performan sau condiii tehnice pentru Serviciu, pe baza unor studii de
specialitate, dup dezbaterea public a acestora.
Prin Hotrrea nr. 65/2008, Consiliul Judeean Mure a aprobat participarea judeului Mure, n calitate
de membru fondator la constituirea Asociaiei de Dezvoltare Intercomunitar ADI ECOLECT MURE.
Initial, in luna mai 2008, Asociaia a fost nfiinat i nregistrat cu un numr de 99 de membri.
In baza Contractului de Asociere incheiat la data de 02.11.2009, s-a constituit Asociaia de Dezvoltare
Intercomunitar ADI ECOLECT MURE. Aceasta numara 102 uniti administrativ teritoriale de pe
raza judeului Mure (respectiv 4 municipii, 7 orase si 91 de comune, la care se adauga si Consiliul
Judetean Mures).
Contractul de asociere s-a incheiat n temeiul dispoziiilor art. 14 i art. 91 alin. (3) lit. d) din Legea
administraiei publice locale nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, ale art.
35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, ale art. 49 lit. d) din O.U.G. nr.
78/2000 privind regimul deeurilor aprobata si modificata prin Legea 426/2001 cu modificarile
ulteirioare, n scopul realizrii Sistemului integrat de gestionare a deseurilor in judetul Mures. In
cadrul Sistemului integrat de gestionare a deseurilor in judetul Mures se realizeaza proiectul de
interes comun, care este finantat prin POS Mediu, Axa prioritar 2 - Dezvoltarea sistemelor de
management integrat al deeurilor i reabilitarea siturilor istorice contaminate, Domeniu Major de
Intervenie 2.1. - Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deeurilor i extinderea
infrastructurii de management al deeurilor
Cooperarea unitilor administrativ - teritoriale prin nfiinarea Asociaiei de Dezvoltare Intercomunitar
ECOLECT MURE", persoan juridic de drept privat i de utilitate public, are n vedere
implementarea Proiectului "Sistem Integrat de Management al Deeurilor Solide in judeul Mure
6) ADI s-a constituit in temeiul unui statut si al unui act constitutiv aprobat de fiecare dintre membrii
si, prin hotrri ale Consiliului Judeean Mures si ale consiliilor locale. Conducerea ADI are in
structura, Adunarea Generala ca organ de conducere, Preedintele, Consiliul Director si Comisia de
cenzori.
7) Pe baza mandatului dat de fiecare unitate administrativ-teritoriala in parte, ctre ADI, aceasta din
urma, poate delega gestiunea activitatilor de precolectare, colectare i transportul deeurilor municipale
la statia de sortare/transfer, inclusiv ale deeurilor toxice, periculoase din deeurile menajere, cu
excepia celor cu regim special, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale din Judetul
Mures.
ART. 2
Prezentul regulament se aplica urmtoarelor activitati ale Serviciului:

precolectare, colectare i transportul deeurilor municipale la statia de sortare/transfer, sortarea


deseurilor, inclusiv ale deeurilor toxice, periculoase din deeurile menajere, cu excepia celor cu
regim special.

colectarea, transportul, sortarea, valorificarea i eliminarea deeurilor provenite din gospodriile


populaiei, generate de activiti de reamenajare i reabilitare interioar a locuinelor, apartamentelor
proprietate individuala;

sortare/transfer a deeurilor municipale si operarea statiilor de sortare, transfer si compostare de la


Cristesti, inclusiv operarea statiei de transfer de la Balauseri.

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 9 din 62

transport a deseurilor de la statiile de transfer;

depozitarea controlat a deeurilor municipale si administrarea depozitului de la Sanpaul;

tratarea deseurilor si operarea statiei de tratare mecano-biologica (TMB).

ART. 3
Modul de organizare i funcionare a Serviciului trebuie sa se realizeze pe baza urmtoarelor principii:

protecia sntii populaiei;

responsabilitatea fa de ceteni;

conservarea i protecia mediului nconjurtor;

asigurarea calitatii i continuitii Serviciului;

tarifarea echitabila, corelata cu calitatea si cantitatea serviciului prestat;

securitatea serviciului;

dezvoltarea durabil si corelarii cerintelor cu resursele

autonomia locala si descentralizarea serviciilor;

nediscriminarea si egalitatea de tratament al utilizatorilor;

transparenta, consultarea si antrenarea in decizii a cetatenilor;

administrarea corecta si eficienta a bunurilor din proprietatea publica sau privata a unitatilor
administrativ-teritoriale si a banilor publici

subsidiaritatii si proportionalitatii

asocierii intercomunitare

participarii si consultarii cetatenilor;

liberului acces la informatiile privind serviciile publice

responsabilitatii si legalitatii

ART. 4
1) Serviciul se realizeaz prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, mpreun
cu utilajele de colectare i transport al deeurilor, formeaz sistemul public de salubrizare a localitilor,
denumit n continuare sistem de salubrizare.
2) Sistemul de salubrizare este alctuit dintr-un ansamblu tehnologic i funcional, care cuprinde
construcii, instalaii i utilaje specifice destinate prestrii serviciului de salubrizare, precum:

staiile de transfer de la Cristesti, Reghin, Tarnaveni, Raciu si Balauseri prezentate in Anexa 2, la


prezentul regulament.

centre teritoriale de colectare si reciclare a materialelor;

construcii destinate valorificrii si depozitarii temporare a deeurilor;

baze de ntreinere a autovehiculelor de salubritate;

statia de sortare de la Cristesti si instalatia TMB de la Sinpaul;

depozitul de la Sinpaul.

ART. 5

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 10 din 62

Serviciul de salubrizare trebuie sa ndeplineasc indicatorii de performanta prevzuti in regulamentul


serviciului de salubrizare aprobat la nivelul judetului Mures, conform Anexei 1 la prezentul regulament.

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 11 din 62

I.3.

SECTIUNEA 3 - Accesul la Serviciu

ART. 6
1) Toi utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul judeului Mures, unde este organizat
Serviciul, au garantat dreptul de a beneficia de acesta.
2) Utilizatorii au drept de acces, fr discriminare, la informaiile publice privind Serviciul, la indicatorii
de performan ai Serviciului, la structura tarifar i la clauzele contractuale ale contractului de
delegare.
3) Operatorul Serviciului este obligat ca prin modul de prestare s asigure protecia sntii publice,
utiliznd numai mijloace i utilaje corespunztoare cerinelor autoritatilor competente din domeniul
sntii publice i al proteciei mediului.
4) Operatorul Serviciului este obligat s asigure continuitatea acestuia conform programului aprobat de
Consiliul Judeean si ADI ECOLECT in numele si pe seama unitatilor administrativ teritoriale membre.

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 12 din 62

I.4.

SECTIUNEA 4 Documentaia tehnica

ART. 7
1) Prezentul regulament stabilete documentaia tehnic minim pentru toi operatorii care asigur
Serviciul, pe raza administrativ-teritorial a judeului Mures si a unitatilor administrativ-teritoriale
membre ale ADI Ecolect.
2) Regulamentul stabilete documentele necesare exploatrii, precum i modul de ntocmire, actualizare,
pstrare i manipulare a acestor documente.
3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de ntocmire, pstrare i reactualizare a
evidentei tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalaii.
ART. 8
1) Fiecare operator va avea i va actualiza, n funcie de specificul activitii de salubrizare prestate,
urmtoarele documente, care se vor regasi si in Caietul de Sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului
sau care vor fi puse la dispozitie de catre ADI Ecolect/Consiliul Judetean Mures, in perioada de
mobilizare:

actele de proprietate sau contractul prin care s-a fcut delegarea gestiunii;

planul cadastral i situaia terenurilor afectate activitatii;

planurile generale cu amplasarea construciilor i instalaiilor aflate n exploatare, actualizate cu


toate modificrile sau completrile;

planurile cldirilor sau construciilor speciale, avnd notate toate modificrile sau completrile la zi;

crile tehnice ale construciilor;

documentaia tehnic a utilajelor i instalaiilor i, dup caz, autorizaiile de punere n funciune a


acestora;

procese-verbale de constatare n timpul execuiei i planurile de execuie ale prilor de lucrri sau
ale lucrrilor ascunse;

proiectele de execuie a lucrrilor, cuprinznd memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe


obiecte, devizul general, planurile i schemele instalaiilor i reelelor etc;

documentele de recepie, preluare i terminare a lucrrilor cu:

procese-verbale de msurtori cantitative de execuie;

procese-verbale de verificri i probe, inclusiv probele de performan i garanie, buletinele de


verificri, analiz i ncercri;

procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;

procese-verbale de punere n funciune;

lista echipamentelor montate n instalaii, cu caracteristicile tehnice;

procesele-verbale de preluare ca mijloc fix, n care se consemneaz rezolvarea neconformitilor i a


remedierilor;

documentele de aprobare a recepiilor i de predare n exploatare;

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 13 din 62

schemele de funcionare a instalaiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate


conform situaiei de pe teren, planurile de ansamblu i de detaliu ale fiecrui agregat i/sau ale
fiecrei instalaii, inclusiv planurile i cataloagele pieselor de schimb;

instruciunile productorilor/furnizorilor de echipament sau ale organizaiei de montaj privind


manipularea, exploatarea, ntreinerea i repararea echipamentelor i instalaiilor, precum i
crile/fiele tehnice ale echipamentelor principale ale instalaiilor;

normele generale i specifice de protecie a muncii aferente fiecrui echipament, fiecrei instalaii
sau fiecrei activiti;

planurile de dotare i amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de aprare a


obiectivului n caz de incendiu, calamiti sau alte situaii excepionale;

regulamentul de organizare i funcionare i atribuiile de serviciu pentru ntreg personalul;

avizele i autorizaiile legale de funcionare pentru cldiri, laboratoare, instalaii de msur, inclusiv
cele de protecie a mediului, obinute n condiiile legii;

inventarul instalaiilor i liniilor electrice conform instruciunilor n vigoare;

instruciuni privind accesul n incint i instalaii;

documentele referitoare la instruirea, examinarea i autorizarea personalului; s) registre de control,


de sesizri i reclamaii, de dare i retragere din exploatare, de admitere la lucru etc.;

bilanul de proiect i rezultatele bilanurilor periodice ntocmite conform prevederilor legale,


inclusiv bilanul de mediu.

2) Documentaiile referitoare la construcii energetice se vor ntocmi, completa i pstra conform


normelor legale referitoare la Cartea tehnic a construciei".

ART. 9
1) Consiliul Judeean Mures/ADI ECOLECT, precum si operatorii care au primit in gestiune delegata
Serviciul, au obligaia sa-si organizeze o arhiva tehnica pentru pstrarea documentelor de baza
prevzute la art. 9 alin. 1, organizata astfel incit sa poat fi gsit orice document cu uurina, la cererea
autoritatilor de inspecie.
2) La ncheierea activitii, operatorul va preda CJ/ADI, pe baza de proces-verbal, ntreaga arhiva pe
care si-a constituit-o, fiind interzisa pstrarea de ctre acesta a vreunui document original sau copie.
3) Fiecare document va avea anexat un borderou in care se vor meniona:

data ntocmirii documentului;

numrul de exemplare originale;

calitatea celui care a ntocmit documentul;

numrul de copii executate;

necesitatea copierii, numele, prenumele si calitatea celui care a primit copii ale documentului,
numrul de copii primite si calitatea celui care a aprobat copierea;

data fiecrei revizii sau actualizri;

calitatea celui care a ntocmit revizia/actualizarea si calitatea celui care a aprobat;

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 14 din 62

data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat in vigoare;

lista persoanelor crora li s-au distribuit copii de pe documentul revizuit/actualizat;

lista persoanelor care au restituit la arhiva documentul primit anterior revizuirii/modificrii.

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 15 din 62

I.5.

SECTIUNEA 5 - ndatoririle personalului operativ

ART. 10
1) Personalul de deservire operativa se compune din toi salariaii care deservesc activitile aferente
Sistemului de Management Integrat al Deeurilor (SMID), destinate prestrii Serviciului avnd ca
sarcin principal supravegherea sau asigurarea prestrii in mod nemijlocit a activitilor contractate.
2) Subordonarea pe linie operativ si tehnico-administrativa, precum si obligaiile, drepturile si
responsabilitile personalului de deservire operativa se trec in fisa postului si in procedurile
operaionale.
3) Locurile de munca in care este necesara desfurarea activitii se stabilete de operator in
procedurile proprii in funcie de:

gradul de periculozitate a locului de munca;

gradul de automatizare a utilajelor i echipamentelor;

gradul de sigurana necesar in asigurarea Serviciului;

necesitatea supravegherii utilajelor i activitilor.

ART. 11
n timpul prestrii Serviciului, personalul trebuie s asigure funcionarea activitilor contractate, in
conformitate cu regulamentele de exploatare, instruciunile/procedurile tehnice interne,
graficele/diagramele de lucru si dispoziiile personalului ierarhic superior pe linie operativa sau tehnicoadministrativa.

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 16 din 62

II. Asigurarea Serviciului si conditiile de functionare

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 17 din 62

II.1. SECIUNEA 1 - Precolectarea, colectarea i transportul deeurilor


municipale, inclusiv ale deeurilor toxice, periculoase din deeurile menajere,
cu excepia celor cu regim special.
ART. 12
Operatorul care colecteaz, transport, trateaz, stocheaz sau depoziteaz deeuri trebuie s cunoasc:

tipul i cantitatea de deeuri care urmeaz s fie eliminate;

cerinele tehnice generale;

msurile de precauie necesare;

informaiile privind originea, destinaia i tratarea deeurilor, precum i tipul i cantitatea de deeuri,
date care trebuie prezentate, la cerere, autoritilor competente.

ART.13
1) Persoanele fizice i juridice productoare de deeuri municipale trebuie s realizeze activitatea de
precolectare, potrivit specificului locului de producere a deeurilor, n condiii salubre, n spaii special
amenajate i prin sistemele propuse i asigurate de operatorul de salubrizare care organizeaz activitatea
de colectare a deeurilor de acest tip.
2) Precolectarea se va realiza selectiv, pe tipuri de deeuri municipale, n recipiente de culori diferite,
aferente fiecrui tip de deeu sau de amestec de deeuri, puse la dispoziie de catre Consiliul Judetean
Mures / Membrii ADI sau contra cost de operatorul de salubrizare sau a cror valoare va fi cuprins n
tariful de salubrizare.
Punctele de colectare sunt echipate cu containere. Sunt prevzute containere separate pentru (1) hrtie i
carton (2) plastic i metal (feroase si neferoase) i (3) sticl. In zona de case din mediul urban, pentru
deseurile de plastic si metal, fiecare gospodarie va fi echipata cu un container galben cu capacitate de
240 litri. Containerul pentru deeurile de hrtie va colecta i hrtia ce nu provine din ambalaje, n scopul
micorrii suprafeei de depozitare a hrtiei i al mbuntirii calitii amestecului de hrtie.
Containerele privind reciclabilele (hartie, carton, plastic, metal si sticla) vor fi colorate diferit fa de
containerele pentru deeurile reziduale, pentru a transmite astfel un semnal vizual clar utilizatorilor n
privina diverselor tipuri de deeuri colectate separat. Containerele vor avea capace diferite,
corespunztor tipului de deeuri colectat. Containerele vor avea sistem de ncuiere, pentru a nu fi furate.
Cele din metal vor fi utilizate pentru fraciile de sticl, ceea ce va mri sarcina util.
3) Deeurile specifice predominant vegetale, vor fi compostate in mod individual de catre utilizatori prin
unitati de compostare individuale.
4) Deeurile rezultate din ngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate din
activitatea de ngrijiri medicale acordate n cabinete medicale amplasate n condominii au acelai regim
cu cel al deeurilor periculoase rezultate din activitatea medical, conform reglementrilor legale
specifice. Persoanele care i administreaz singure tratamente injectabile la domiciliu i cadrele
medicale care aplic tratamente la domiciliu sunt obligate s colecteze deeurile rezultate n recipiente
cu perei rezisteni (cutii din carton, cutii din metal etc.), pe care le vor depune la cea mai apropiat
unitate de asisten medical public, care are obligaia de a le primi. Cabinetele medicale vor respecta
legislaia specific n domeniu. Se interzice depunerea deeurilor rezultate din ngrijiri medicale n
containerele de colectare a deeurilor municipale.

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 18 din 62

5) Deeurile agricole, rezultate din amenajri n gospodrii particulare care nu se asimileaz cu fermele
zootehnice, se neutralizeaz prin compostare n amenajri proprii, care nu polueaz mediul i nu produc
disconfort, amplasate la cel puin 10 m de locuine, n incinta gospodriei. Se interzice transportul
deeurilor agricole pe drumurile aparinnd domeniului public de persoane fizice sau juridice, cu
excepia operatorilor serviciului de salubrizare.
ART. 14
1) Colectarea deeurilor municipale se face n recipiente nchise cu capac
2) In funcie de sistemul de precolectare adoptat prin contract, colectarea se va realiza separat, conform
prevederilor art. 13 alin. 2.
3) Containerele i recipientele folosite pentru colectarea separat a diferitelor tipuri de materiale
coninute n deeurile municipale i asimilabile acestora vor fi inscripionate cu denumirea
materialului/materialelor pentru care sunt destinate i marcate n diverse culori prin vopsire sau aplicare
de folie adeziv, conform prevederilor Ordinului nr.1.281/2005 al ministrului mediului i gospodririi
apelor, respectiv nr. 1.121/2006 al ministrului administraiei i internelor.
4) n vederea realizrii activitii de colectare, operatorul care asigur activitatea de colectare i
transport va dota punctele amenajate in acest scop, conform legii, cu recipiente de colectare, iar in cazul
in care acestea sunt dotate sa se asigure de buna lor functionare, iar in caz de defectare sa asigure
inlocuirea acestora cu recipienti de colectare similari.
ART. 15
1) Operatorul mpreun cu Consiliul Judeean Mures / ADI, au obligaia s identifice toi productorii de
deeuri din aria administrativa, indiferent de natura acestor deeuri, i s acioneze n vederea crerii
facilitilor necesare activitii de precolectare i colectare.
2) Finantarea activitatilor componente ale serviciului de salubrizare organizat la nivel judetean se face
prin taxe speciale speciale platite de toti utilizatorii(personae fizice si juridice) din judetul Mures, astfel
cum au fost stabilite prin aplicatia de finantare pentru proiectul sistem integrat de management al
deseurilor in judetul Mures.
3) Colectarea taxelor se va face prin unitatile specializate ale autoritatilor administratiei publice locale
in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 273/2006 a finantelor publice locale.
ART. 16
1) Punctele de colectare vor fi dotate de ctre operatorul de salubrizare cu recipiente marcate n culorile
stabilite de actele normative n vigoare, avnd capacitatea de nmagazinare corelat cu numrul de
utilizatori arondai i cu ritmicitatea de ridicare, asigurnd condiii de acces uor pentru autovehiculele
destinate colectrii.
2) Containerele si recipientele folosite pentru colectarea separata a diferitelor tipuri de materiale
coninute in deeurile municipale si asimilabile acestora vor fi inscripionate cu denumirea
materialului/materialelor pentru care sunt destinate si marcate in diverse culori prin vopsire sau aplicare
de folie adeziva, conform prevederilor Ordinului nr. 1.281/2005 al Ministrului Mediului si Gospodririi
Apelor, respectiv nr. 1.121/2006 al Ministrului Administraiei si Internelor. n vederea prevenirii
utilizrii fr drept a recipientelor de colectare a deeurilor municipale, acestea vor fi inscripionate cu
un marcaj de identificare realizat astfel nct s nu poat fi ters fr ca prin aceast operaie s nu
rmn urme vizibile
(3) Colectarea deeurilor se face numai in urmtoarele recipiente:

colectarea deeurilor reziduale: containere de 1,1 m amplasate pe platforme fixe;

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 19 din 62

colectarea selectiv a deeurilor de ambalaje: containere de 1,1 m amplasate pe platforme fixe

4) Fracia biodegradabila din deeurile municipale si asimilabile acestora va fi colectata separat in


containere sau recipiente special destinate acestui scop si vor fi transportate si predate separat. Astfel, in
mediul urban doar in Tg Mures, pentru 80% din gospodariile individuale vor fi dotate cu containere de
colectare deseuri biodegradabile ce vor fi transportate la statia de compost Tg Mures Cristesti, iar in
mediu rural 50% din gospodarii vor fi prevazute cu containere de compostare individuala.
5) Operatorul va suplimenta capacitatea de nmagazinare sau ritmicitatea, inclusiv prin mrirea
numrului de recipiente sau containere, n cazul n care se dovedete c volumul acestora este
insuficient i se depoziteaz deeuri municipale n afara lor.
6) Meninerea n stare salubr, ventilarea, deratizarea, dezinfecia i dezinsecia punctelor de colectare
revin operatorului sau persoanelor fizice i/sau juridice, n cazul n care acestea se afl n spaii
aparinnd utilizatorului.
7) Pentru grupuri de gospodrii individuale sau condominii care nu sunt prevzute cu tobogan pentru
evacuarea deeurilor, spaiile de colectare exterioare puse la dispoziie de unitatea administrativ
teritoriala, se amenajeaz astfel nct s permit amplasarea numrului necesar de recipiente care s
asigure capacitatea de depozitare, corelat cu ritmicitatea de ridicare. Aceste spaii vor fi mprejmuite i
amplasate n locuri care s permit accesul uor al autovehiculelor de colectare. Stabilirea locului de
amplasare a platformei de depozitare a deeurilor municipale pe domeniul public se va face astfel nct
distana pn la ferestrele spaiilor cu destinaie de locuin s fie mai mare de 5 m.
8) Conform Ordinului Presedintelui ANRSC nr. 110 din 09.07.2007 platformele spaiilor necesare
colectrii deeurilor, care se vor realiza prin grija autoritilor administraiei publice locale, vor fi n
mod obligatoriu betonate sau asfaltate i, n cazul n care nu sunt asigurate condiii de scurgere a apei
provenite din exfiltraii sau a celei meteorice, vor fi prevzute cu rigole de preluare, racordate la reeaua
de canalizare sau la cmine de colectare etane, care vor fi golite periodic prin grija operatorului.
9) Operatorul va urmri starea de etaneitate a recipientelor de colectare, urmnd a le nlocui imediat pe
cele care s-au deteriorat.
ART.17
1) Colectarea deeurilor selecionate se realizeaz la un interval de timp stabilit de operator mpreun cu
autoritatea administratiei publice locale/ADI ECOLECT sau prin contract, n funcie de cantitile
colectate i de volumul recipientelor de colectare, date ce vor fi precizate n contractul de delegare a
gestiunii. Containerele privind deseurile reciclabile vor fi ridicate astfel: o dat sau de dou ori pe
sptmn (mediul urban) i o dat la dou sptmni (mediul rural).
Pentru a asigura colectarea n totalitate a deeurilor i a evita depozitarea ilegal, se va suplimenta
numrul containerelor amplasate n puncte cu acces adecvat pe osea situate n apropierea locuinelor
din zone ndeprtate sau inaccesibile; astfel, productorii de deeuri vor putea s duc deeurile la aceste
puncte mai uor accesibile.
2) Numrul de recipiente de colectare a deeurilor municipale se stabilete conform tabelului nr. 2 din
Standardul SR13387:1997, Salubrizarea localitilor. Deeuri urbane. Prescripii de proiectare a
punctelor pentru precolectare.
3) Operatorul, mpreuna cu unitatea administrativ teritoriala/ADI Ecolect, are obligaia sa identifice toi
productorii de deeuri, indiferent de natura acestor deeuri, si sa acioneze in vederea crerii
facilitailor necesare activitatii de precolectare si colectare

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 20 din 62

4) Consiliile locale arondate proiectului, membre ale ADI, vor institui taxe speciale in cazul prestaiilor
de care beneficiaz productorii de deeuri individuali fara contract si obligaia acestora de a achita
operatorului de salubrizare contravaloarea serviciilor prestate pentru acestia.
5) Operatorul are obligatia, in conditiile alin. (4), de a colecta si din spatiile de colectare apartinand
sectorului Comercial, Industrial si Institutional (CII) si de la toti producatorii de deseuri, chiar daca
acestia nu au contract de prestare incheiat cu acesta.
ART. 18
Colectarea deeurilor municipale se poate face n urmtoarele moduri:

colectarea ermetic n autovehicule compactoare;

colectarea n containere nchise;

colectarea prin schimb de recipiente.

colectarea realizat prin selectare n saci/pungi de plastic asigurai de operator;

alte sisteme care ndeplinesc condiiile impuse prin normele igienico-sanitare i de protecie a
mediului

ART.19
1) Colectarea deeurilor municipale se efectueaz folosindu-se doar autovehicule special echipate pentru
transportul acestora.
2) Vehiculele vor fi ncrcate astfel nct deeurile s nu fie vizibile i s nu existe posibilitatea
mprtierii lor pe calea public. Fiecrui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru executarea
operaiunilor specifice, n condiii de siguran i de eficien.
3) ncrcarea deeurilor municipale n autovehiculele transportatoare se face direct din recipiente. Este
interzis descrcarea recipientelor pe sol n vederea ncrcrii acestora n autovehicule.
4) Personalul care efectueaz colectarea este obligat s manevreze recipientele astfel nct s nu se
produc praf, zgomot sau s se rspndeasc deeuri n afara autovehiculelor de transport. Dup golire
recipientele vor fi aezate n locul de unde au fost ridicate.
5) n cazul deteriorrii unor recipiente, pungi/saci de plastic i al mprtierii accidentale a deeurilor n
timpul operaiunii de golire, personalul care execut colectarea este obligat s ncarce ntreaga cantitate
de deeuri n autovehicul, astfel nct locul s rmn curat, fiind dotat corespunztor pentru aceast
activitate.
6) Personalul care execut colectarea este obligat s ncarce n autovehicule ntreaga cantitate de deeuri
existente la punctele de colectare, lsnd locul curat i mturat, chiar dac exist deeuri municipale
amplasate lng containerele de colectare.
7) In cazul n care sunt prevazute si containere pentru deeuri din construcii, acestea vor fi colectate
separat, dup caz, ntiinnd n scris utilizatorul despre acest fapt, precum i suma suplimentar pe care
trebuie s o plteasc pentru colectarea acelor deeuri.
8) Operatorul are obligaia s colecteze toate anvelopele abandonate pe domeniul public, inclusiv cele
de la punctele de colectare a deeurilor municipale, i s le predea persoanelor juridice care desfoar
activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionrii
anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe pia anvelope noi i/sau anvelope uzate
destinate reutilizrii, dac acesta nu este autorizat pentru aceast activitate n condiiile legii.

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 21 din 62

9) ADI Ecolect, Consiliul Judetean Mures si operatorii stabilesc intervalul orar de colectare a deeurilor
municipale, preferabil ntre orele 22,00-6,00 pe toate arterele care au un iluminat public corespunztor,
n funcie de trafic i de posibilitile de acces ale operatorului la spaiile de colectare.
10) Pentru fluidizarea traficului, reducerea costurilor i utilizarea eficient a parcului de autovehicule,
autoritile administraiei publice locale vor analiza oportunitatea colectrii deeurilor municipale
exclusiv n intervalul orar 22,00-6,00 de la operatorii economici i instituiile publice care dispun de
spaii de precolectare
ART. 20
1) Colectarea deseurilor neselectionate sau predominant organice din deseurile municipale si a celor
biodegradabile, dupa caz, in functie de sezon si de categoria utilizatorului, se realizeaza astfel:

Frecvena de colectare a deseurilor municipale din mediul urban va fi de 6 ori/saptamana, iar din
mediul rural de 2 ori/saptamana.

Recipientele amplasate pe cile publice pentru activitatea de colectare la punct fix trebuie s fie n
numr suficient, cu volume adecvate i montate la distane optime, golindu-se periodic, cel puin o
dat la dou zile n perioada 1 aprilie- 1 octombrie i o dat la 3 zile n perioada 1 octombrie-1
aprilie

2) Intervalul intre doua colectari prevazut la alin. (1) poate fi modificat cu avizul autoritatii de sanatate
publica teritoriala.
3) Colectarea deseurilor in mod selectiv se va realiza la intervalul de timp stabilit de operator impreuna
cu Consiliul Judetean/ADI, in caietul de sarcini, in functie de cantitatile colectate si de volumul
recipientelor de colectare.
4) Numarul de recipiente de colectare a deseurilor municipale este stabilit conform Caietului de Sarcini
ART. 21
Consiliul Judeean Mures/ADI Ecolect nu poate aplica tarife difereniate, stimulative pentru colectarea
selectiv a deeurilor municipale.
ART. 22
1) Dup colectare, deeurile municipale vor fi transportate la statia de transfer. De la statia de transfer
deseurile vor fi tranportate la statia de sortare(in cazul deseurilor reciclabile) sau direct la
depozit/instalatia de tratare mecano-biologica(TMB). In ceea ce priveste deseurile care vor fi procesate
in TMB, dupa procesul de tratare vor fi neutralizate prin depozitare.
2) Judetul Mures este impartit in 7 zone de colectare, asa cum este aratat in anexa nr.2 la prezentul
regulament. Este interzis depozitarea fr sortarea/tratarea prealabil a deeurilor municipale dac n
zona de lucru, exist staie de sortare/tratare.
3) Operatorul de colectare va transporta deseurile colectate la statia de transfer din zona deservita,
fiindu-i interzis in mod ferm sa duca deseurile colectate intr-o zona la statia de transfer aferenta altei
zone de colectare.

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 22 din 62

II.2. SECIUNEA 2 - Colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea


deeurilor voluminoase provenite de la populaie, instituii publice si ageni
economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deeuri de echipamente
electrice si electronice)
ART. 23
1) Utilizatorii(Instituiile publice, asociaiile, fundaiile i persoanele fizice) deintori de deeuri de
ambalaje au obligaia s depun, selectiv, ambalajele i deeurile de ambalaje n recipiente sau
containere diferite, inscripionate corespunztor, amplasate n locuri special amenajate, stabilite de
autoritile administraiei publice locale/ADI ECOLECT
2) Tipul i numrul de containere trebuie alese n funcie de condiiile i tipurile de materiale din
ambalaje.
3) Containerele sau recipientele de colectare vor fi amplasate astfel nct s fie uor accesate de
populaie (n apropierea locuinelor), manipularea i depozitarea lor n locurile stabilite s nu creeze
disconfort pentru persoanele care locuiesc n apropierea acestor locuri (miros, zgomot), locaiile s fie
uor accesibile operatorului de salubrizare, s se ncadreze n imaginea arhitectural a zonei i s poat
fi splate/curate/dezinfectate la locul de amplasare.
ART. 24
1) Deeurile voluminoase constau n deeuri solide de dimensiuni mari (mobilier, obiecte de uz casnic,
deeuri de echipamente electrice i electronice etc.), care nu pot fi preluate cu sistemele obinuite de
precolectare sau colectare a deeurilor municipale.
2) Deeurile voluminoase se vor colecta periodic i vor fi transportate la staia de sortare de operatorul
serviciului de salubrizare care presteaz activitatea n aria administrativ-teritorial ncredinat
3) Deeurile voluminoase vor fi depozitate de deintorul acestora, n vederea prelurii de ctre
operatorul de salubrizare, n locurile stabilite de unit ile administrativ teritoriale i amenajate n acest
scop i unde exist ci de acces pentru mijloacele de transport. Dac acest lucru nu este realizabil, din
cauza spaiului limitat, deeurile vor fi aduse de deintor n alte locuri special stabilite de unitatea
administrativ teritoriala sau direct la mijlocul de transport n locul/la data/ora stabilite, astfel nct s nu
fie incomodat circulaia rutier.
4) Colectarea deeurilor voluminoase se poate face i direct de la deintorul acestora, n urma solicitrii
adresate ctre operatorul de salubrizare, cu specificarea caracteristicilor i cantitilor acestora. In
aceast situaie, operatorul de salubrizare poate s stabileasc o alt dat i or dect cele aprobate de
autoritatea administraiei publice locale n cadrul programelor de colectare a deeurilor voluminoase,
dac operaia de colectare, prin corelarea volumului deeurilor preluate cu capacitatea de transport
afectat, se justific din punct de vedere economic.
ART. 25
1) Deeurile voluminoase provenite de la populaie, operatori economici sau institutiile publice mobil,
obiecte casnice, deeuri textile, vegetale, lemnoase vor fi colectate periodic de ctre operatorul de
salubrizare, conform unui program ntocmit i aprobat mpreuna cu unitatea administrativ
teritoriala/ADI unde operatorul isi desfasoara activitatea i comunicat populaiei.

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 23 din 62

ART. 26
Unitile administrativ teritoriale prin intermediul ADI Ecolect si impreuna cu operatorul au obligaia de
a organiza colectarea, transportul, depozitarea i valorificarea deeurilor voluminoase, neasimilabile
celor menajere, provenite de la populaie, instituii publice i operatori economici.
2) Colectarea se va realiza selectiv, pe categorii de deeuri, prin stabilirea zilelor i intervalului orar de
aa natur nct deintorii de deeuri voluminoase, incluzndu-se n acestea i deeurile de echipamente
electrice i electronice, s poat preda aceste deeuri, iar operatorul serviciului de salubrizare s se poat
organiza astfel nct s poat asigura fluxul tehnologic de colectare, transport, sortare, depozitare
deeuri sau materiale refolosibile sau valorificabile.
3) n vederea reducerii cantitii de DEEE eliminate ca deeuri municipale nesortate i pentru atingerea
unui nivel ridicat de colectare selectiv, posesorii de DEEE trebuie s le predea la punctele de colectare
constituite special n acest scop.
4) Punctele de colectare se amplaseaz n locuri i la distane care s asigure un acces uor, innd seama
n special de densitatea populaiei.
5) La punctele de colectare operatorul are obligaia de a prelua DEEE de la posesorii finali i
distribuitori.
6) Colectarea i transportul DEEE colectate selectiv se efectueaz astfel nct s optimizeze refolosirea
i reciclarea componentelor sau aparatelor ntregi care pot fi refolosite sau reciclate.
7) Dup terminarea aciunii de colectare, operatorul serviciului de salubrizare trebuie s igienizeze
locul/locurile din care s-a realizat colectarea, prin mturare i splare.
ART. 27
1) Operatorul trebuie s aib un sistem de eviden a gestionrii deeurilor voluminoase din care s
rezulte:

data n care s-a realizat colectarea, transportul i depozitarea la staia de sortare, n vederea sortrii;

punctele de colectare de unde s-a fcut colectarea;

cantitile totale preluate de la populaie, persoane juridice de drept public i privat;

cantitile de deeuri rezultate n urma sortrii, pe sortimente;

cantitile de componente sau aparate ntregi ce urmeaz a fi refolosite, cu denumirea lor;

cantitile ce urmeaz a fi transportate la depozitul de deeuri.

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 24 din 62

II.3. SECIUNEA 3 - Colectarea, transportul, sortarea, valorificarea si


eliminarea deeurilor provenite din gospodriile populaiei, generate de
activitati
de
reamenajare
si
reabilitare
interioara
a
locuinelor/apartamentelor proprietate individuala
ART. 28
1) Deeurile din construcii i demolri sunt deeuri solide rezultate n urma demolrii sau construirii
cldirilor, oselelor i a altor structuri. n mod uzual, aceste deeuri conin pmnt vegetal, nisip, pietri,
substane gudronate sau rezultate din gudron, argil, substane cu liani bituminoi sau hidraulici, asfalt,
macadam, pietre, beton, ciment, crmizi, lemn, zidrie, materiale pentru acoperiuri, tencuieli i ipsos,
past de lipit, vopsele, lacuri, cabluri din metal, metale, brne de lemn i altele asemenea.

ART. 29
1) Deeurile provenite din activitile de construcii i demolri se colecteaz prin grija deintorului i
sunt transportate de ctre operator, n baza unui contract de prestri servicii, n depozite specializate
pentru primirea acestor tipuri de deeuri.
2) Eliberarea autorizaiilor de construire/desfiinare de ctre Consiliul Judeean Mures / autoritatile
locale ale membrilor ADI ECOLECT va fi condiionat de existena unui contract de prestri servicii
ncheiat cu operatorul de salubrizare, pentru colectarea deeurilor rezultate din construirea/refacerile
drumurilor, din demolri i construcii.
Executantul lucrrii are obligaia de a precolecta deeurile rezultate din activitatea sa n containere
specializate proprii sau puse la dispoziie de ctre operatorul de salubrizare.
Transportul, n vederea depozitrii deeurilor rezultate din activitile enumerate, se realizeaz numai cu
mijloacele operatorului de salubrizare, n baza unui contract de prestri servicii.
3) Precolectarea se realizeaz numai n containere standardizate acoperite, fiind interzis depozitarea
deeurilor provenite din activitatea de construcii i demolri n recipientele sau containerele n care se
depun deeurile municipale.
4) Transportul deeurilor provenite din activitile de construcii i demolri se realizeaz n containerele
n care s-a realizat precolectarea sau n basculante prevzute cu sistem de acoperire a ncrcturii, pentru
a nu avea loc degajarea prafului sau mprtierea acestora n timpul transportului.
5) n cazul deeurilor provenite din activitile de construcii i demolri prin a cror manipulare se
degaj praf se vor lua msurile necesare de umectare, astfel nct cantitatea de praf degajat n aer s fie
sub concentraia admis.
ART. 30
1) Depozitarea deeurilor neutralizate se face cu respectarea condiiilor impuse de tehnologia de
depozitare controlat, n sectoarele din cadrul depozitelor de deeuri de pe raza judeului Mures
ART. 31
1) Deeurile din construcii i demolri vor fi supuse proceselor de reciclare i recuperare, putnd fi
utilizate pentru reamenajri de drumuri sau alte activiti dup ce au fost supuse procesrii, neutralizrii
i pretratrii n staii de sortare.

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 25 din 62

2) Deeurile din construcii i demolri pot fi tratate att separat de deeurile municipale, ct i
mpreun cu acestea, cu excepia cazului n care n componena acestora se regsesc substane sau
materiale clasificate ca fiind periculoase.
ART. 32
1) Materialele care conin azbest, rezultate din demolri, trebuie colectate separat, nu vor fi amestecate
cu celelalte deeuri i se realizeaz astfel nct s nu se degaje fibre din material; personalul care
realizeaz aceast operaie va purta echipament de protecie, special, pentru lucrul cu azbestul.
2) Containerele n care se precolecteaz materialele rezultate din construcii i demolri care au caracter
periculos trebuie s fie prevzute cu semne convenionale distinctive utilizate pentru avertizare n cazul
substanelor otrvitoare i inscripionarea acestora cu avertizarea PERICOL DE MOARTE". Aceste
containere se depoziteaz numai pe domeniul aparinnd productorului de deeu, n spaiu ngrdit.
3) n autorizaia de construire trebuie s se menioneze actele normative care reglementeaz gestionarea
deeurilor provenite din construcii i demolri i regimul deeurilor periculoase.
ART.33
Deeurile rezultate din construcii, care nu sunt poluate, cum ar fi pmntul i rocile excavate n cadrul
lucrrilor de sptur, pot fi utilizate, cu acordul autoritilor de mediu, la alte lucrri de construcie, n
agricultur sau silvicultur, amenajri hidrotehnice, construcia drumurilor, att n cazul n care acestea
sunt realizate pe raza municipiului Mures, ct i n alte localiti.
ART.34
Este interzis abandonarea i depozitarea deeurilor din construcii i demolri pe domeniul public sau
privat al autoritii administraiei publice locale.

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 26 din 62

II.4. SECTIUNEA 4 Sortarea /transferul deeurilor municipale, operarea


statiei de sortare, transfer si compostare de la Cristesti, a statiilor de transfer
de al Reghin, Tarnaveni, Riciu, precum si operarea statiei de transfer de la
Balauseri
ART.35
1) Pentru reducerea volumului, a cantitii, facilitnd manevrarea, i pentru creterea gradului de
recuperare, deeurile destinate depozitrii trebuie sortate. In cadrul statiei de sortare vor fi sortate si
deseurile reciclabile asimilabile celor menajere, precum si deseurile de ambalaje rezultate de la
industrie, comert si institutii.
Tipurile de deseuri care vor fi sortate sunt: deseurile din hartie si carton, deseurile de plastic si deseurile
metalice
2) Paralel cu sortarea, operatorul va asigura transportul corespunztor tipurilor de materiale sortate, la
depozitul propriu de stocare a acestor materiale sau la depozitele gestionate de operatori economici
specializai.
3) Depozitele de stocare a materialelor recuperate trebuie s fie autorizate de ctre autoritile care
gestioneaz problemele de protecie a mediului i de sntate public.
4) Operatorul mpreun cu ADI ECOLECT/Consiliul Judetean Mures vor stabili modalitatea de predare
i valorificare a materialelor recuperate.
5) Operatorul mpreun cu unitatea administrativ teritoriala / ADI ECOLECT vor lua msuri pentru
informarea, responsabilizarea, educarea i contientizarea populaiei cu privire la necesitatea
preselectrii i valorificrii materialelor recuperabile, prin toate mijloacele pe care le au la ndemn:
mass-media scris i audiovizual, brouri, afie si alte materiale publicitare, inclusiv in unitatile de
invatamant
ART.36
1) n cazul sistemelor de precolectare separat a deeurilor majoritar organice, biodegradabile sau n
urma unei aciuni de selectare i separare a deeurilor organice de alte deeuri provenite din activitatea
menajer, acestea vor fi procesate n statiile de compostare (dupa caz).
2) Deeurile specifice, predominant vegetale, care provin din gospodriile individuale ale populaiei, din
parcuri i din piee vor fi colectate separat i vor fi transportate la staiile de compostare / depozit
ART.37
Operatorii care asigur activitatea de sortare a deeurilor au i urmtoarele obligaii specifice:

s dein spaii special amenajate pentru depozitarea temporar a deeurilor, inclusiv pentru
anvelope, n condiiile prevzute de legislaia n vigoare;

s evite formarea de stocuri de deeuri ce urmeaz s fie valorificate, precum i de produse rezultate
n urma valorificrii, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezint riscuri
de incendiu fa de vecinti;

s foloseasc, pentru sortarea deeurilor, tehnologii i instalaii care ndeplinesc condiiile legale
privind funcionarea acestora;

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 27 din 62

s se ngrijeasc de depozitarea sau incinerarea reziduurilor rezultate din procesul de sortare a


deeurilor. Reziduurile la sortare sunt considerate fractii negative" si vor fi colectate la capatul
benzii transportoare in recipienti adecvati, care dupa umplere vor fi transportati la statia de transfer

ART. 38
Spaiile n care se desfoar activitatea de sortare vor trebui s ndeplineasc cel puin urmtoarele
condiii:

s dispun de o platform betonat cu o suprafa suficient pentru primirea deeurilor i pentru


depozitarea temporar a materialelor reciclabile;

s fie prevzute cu cntar electronic de cntrire a autovehiculelor, cu transmisia i nregistrarea


datelor la dispecer i cu verificarea metrologic n termenul de valabilitate;

s fie prevzute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa pluvial sau din procesul
tehnologic de sortare i splare;

s aib instalaie de splare i dezinfectare;

s fie prevzute cu instalaii de tratare a apelor uzate, conform normativelor n vigoare, sau s existe
posibilitatea de transportare a acestora la staiile de epurare a apelor uzate aparinnd localitii;

s fie prevzute cu puncte de prelevare a probelor apelor uzate colectate;

s permit depozitarea temporar, separat, a fiecrui tip de deeu sortat;

s existe posibilitatea de acces n fiecare zon a depozitului fr a exista posibilitatea de


contaminare reciproc a diferitelor tipuri de deeuri;

s existe grupuri sanitare i vestiare conform normativelor n vigoare;

s fie dotate cu instalaie de iluminat corespunztoare, care s asigure luminana necesar asigurrii
activitii n orice perioad a zilei;

s fie prevzute cu instalaii de detecie i de stins incendiul;

s fie prevzute cu instalaii de presare i balotare pentru diferite tipuri de materiale reciclabile.

s aib, opional, cntare de band n cazul n care transportul deeurilor sortate se realizeaz pe
band rulant

ART. 39
Se interzice deversarea apelor uzate care nu respect caracteristicile impuse de operatorul de alimentare
cu ap i de canalizare n emisari sau n reeaua de canalizare a localitii

ART. 40
Prestarea Serviciului trebuie realizata in astfel de condiii nct sa se asigure:

protejarea sanatatii populaiei;

protecia mediului nconjurtor;

meninerea curteniei si crearea unei estetici corespunztoare a localitilor;

conservarea resurselor naturale prin reducerea cantitatii de deeuri si reciclarea acestora.

ART. 41

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 28 din 62

Colectarea deseurilor se face in urmatoarele moduri:

colectarea ermetica in autovehicule compactoare ;

colectarea in containere inchise

colectarea prin inlocuirea recipientelor pline cu altele goale;

colectarea realizata prin selectare in saci/pungi de plastic (pentru plastic i metal), asigurai de
operator

alte sisteme care indeplinesc conditiile impuse prin normele igienico-sanitare si de protectie a
mediului.

ART. 42
1) Colectarea deseurilor se efectueaza folosindu-se doar autovehicule special echipate pentru transportul
acestora.
2) Vehiculele vor fi incarcate astfel inct deeurile sa nu fie vizibile si s nu existe posibilitatea
imprastierii lor pe calea publica. Fiecarui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru executarea
operatiunilor specifice, in conditii de siguranta si de eficienta.
3) Incarcarea deseurilor in autovehiculele transportatoare se face direct din recipiente. Este interzisa
descarcarea recipientelor pe sol in vederea incarcarii acestora in autovehicule.
4) Personalul care efectueaza colectarea este obligat sa manevreze recipientele astfel incit sa nu se
produca praf, zgomot sau sa se raspindeasca deseuri in afara autovehiculelor de transport. Dupa golire
recipientele vor fi asezate in locul de unde au fost ridicate.
5) In cazul deteriorarii unor recipiente, pungi/saci de plastic si al imprastierii accidentale a deseurilor in
timpul operatiunii de golire, personalul care executa colectarea este obligat sa incarce intreaga cantitate
de deseuri in autovehicul, astfel incit locul sa ramina curat, fiind dotat corespunzator pentru aceasta
activitate.
6) Personalul care executa colectarea este obligat sa incarce in autovehicule intreaga cantitate de deseuri
existente la punctele de colectare, lasind locul curat si maturat, chiar daca exista deseuri municipale
amplasate linga containerele de colectare.
ART. 43
1) Pentru reducerea volumului (si a cantitatii), facilitind manevrarea, i pentru cresterea gradului de
recuperare, deseurile destinate depozitarii trebuie sortate de productorii de deeuri la locul Statiei de
sortare.
2) Operatorul mpreuna cu unitatea administrativ teritoriala/ADI va stabili modalitatea de predare si
valorificare a materialelor recuperate
3) Operatorul impreuna cu ADI vor lua masuri pentru informarea, responsabilizarea, educarea si
constientizarea populatiei cu privire la necesitatea preselectarii si valorificarii materialelor recuperabile,
prin toate mijloacele pe care le au la indemina: mass-media scrisa si audiovizuala, brosuri, afise,
inclusiv in scoli.
3) Paralel cu sortarea, operatorul va asigura transportul corespunztor tipurilor de materiale sortate, la
depozitul propriu de stocare a acestor materiale sau la depozitele gestionate de operatori economici
specializai.
Depozitele de stocare a materialelor recuperate trebuie s fie autorizate de ctre autoritile care
gestioneaz problemele de protecie a mediului i de sntate public

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 29 din 62

Art. 44
1) Activitatea de sortare este realizata prin intermediul unor facilitati realizate prin intermediul unor
proiecte Phare al caror beneficiari sunt unitatile administrativ-teritoriale, individual (ex. municipiul
Reghin, Sighisoara) sau in parteneriat (statiile Phare de la Tarnaveni, Raciu, Sighisoara, Acatari) si prin
finantare guvernamentala (Balauseri).
2) Activitatile de operare ale Staiei de Tratare Mecano-Biologic de la Sinpaul, precum si ale Statiei de
Transfer, Sortare si Compostare de la Cristeti (precum i transportul la depozit), sunt de interes
judeean i se afl n responsabilitatea Consiliului Judeean Mure

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 30 din 62

II.5. SECTIUNEA 5 Transportul deseurilor de la statiile de transfer la


depozit
ART. 45
1) Transportul deseurilor, in functie de provenienta acestora, se realizeaza numai de operatorul
Serviciului, care trebuie sa utilizeze autovehicule destinate acestui scop, acoperite si prevazute cu
dispozitive de golire automata a recipientelor de colectare, care sa nu permita imprastierea deseurilor
sau a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide in timpul transportului.
2) Starea tehnica a autovehiculelor trebuie sa fie corespunzatoare circulatiei pe drumurile publice, fara
scurgeri de carburanti, lubrifianti sau lichide speciale, cu emisii reduse de noxe (zgomot si gaze de
esapament), si sa prezinte o buna etanseitate a benelor de incarcare (este necesar licena ARR valabil)
3) Autovehiculele care transporta deseuri trebuie sa aiba un aspect ingrijit si sa fie personalizate cu sigla
operatorului.
4) Autovehiculele trebuie sa aiba dimensiunile adaptate la conditiile de drum, structura localitatilor,
dotarea tehnica necesara pentru interventie in cazul unor accidente sau defectiuni aparute in timpul
transportarii deseurilor.
5) Personalul operativ care deserveste mijloacele auto trebuie sa fie instruit pentru efectuarea
transportului in conditii de siguranta, sa detina toate documentele de insotire si sa nu abandoneze
deseurile pe traseu.
6) Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sanatatea
populatiei si a mediului, care au fost aprobate de autoritatile administratiei publice locale. Pentru
minimizarea distanelor de transport se vor utiliza staiile de transfer
7) Vehiculele vor fi intretinute astfel inct sa corespunda scopului propus, benele si containerele vor fi
spalate si dezinfectate, conform normelor tehnice precizate de producator si in actele normative in
vigoare, numai in spatiile care sunt dotate cu sisteme de colectare a apelor uzate provenite din spalare,
separat de sistemul de canalizare al localitatii. Apele uzate provenite din spalatul autovehiculelor vor fi
transportate la statia de epurare a apelor uzate a localitatii, daca nu exista statie de epurare proprie.
ART. 46
(1) In situatia in care, ca urmare a executiei unor lucrari tehnico-edilitare aferente infrastructurii, este
impiedicata utilizarea punctelor de colectare stabilite si/sau accesul autovehiculelor destinate
transportului deseurilor municipale si/sau al oricarui alt tip de deseu, operatorul, pe baza notificarii
transmise de autoritatea administratiei publice locala/ADI, trebuie sa anunte utilizatorii cu cel putin 5
zile inainte despre situatia intervenita, durata acesteia, punctele de colectare care se utilizeaza in aceasta
perioada si programul de colectare.
(2) Pe toata aceasta perioada operatorul are obligatia sa instaleze in punctele de colectare, care vor fi
folosite de utilizatorii afectati, capacitati de precolectare suficiente si sa reduca intervalul intre doua
colectari succesive, daca este cazul.
(3) In cazul aparitiei unor intemperii ce au ca efect intreruperea Serviciului sau diminuarea cantitatilor
contractate de la utilizatori, operatorul are obligatia sa anunte aceasta situatie si sa factureze numai
cantitatile sau activitatile efectiv realizate.

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 31 din 62

II.6. SECTIUNEA 6 Depozitarea controlat a deeurilor municipale si


administrarea depozitului
ART.47
Depozitarea deeurilor municipale i a celor asimilabile acestora este permis numai la depozitul
conform Sinpaul, amenajat conform legislatiei si normelor tehnice in vigoare aplicabile depozitelor de
deseuri si numai dupa obtinerea acordurilor si avizelor prevazute de legislatia privind protectia si
conservarea mediului, igiena si sanatatea
ART.48
Operatorul care trateaz, stocheaz sau depoziteaz deeuri n depozite trebuie s dein autorizaie
eliberat de autoritatea competent, care s prevad cel puin;

tipul i cantitatea de deeuri care urmeaz s fie eliminate;

cerinele tehnice generale;

msurile de precauie necesare;

informaiile privind originea, destinaia i tratarea deeurilor, precum i tipul i cantitatea de deeuri.

ART.49
Urmtoarele deeuri nu sunt acceptate n vederea depozitrii:

deeuri lichide;

deeuri care, n condiiile existente n depozit, sunt explozive, corozive, oxidante, inflamabile sau
puternic inflamabile;

deeurile provenind din spitale sau alte medii clinice, medicale sau veterinare, care sunt definite ca
infecioase conform normativelor n vigoare;

anvelope uzate ntregi, cu excepia anvelopelor utilizate ca material de construcie n depozit.

orice alt tip de deeuri care nu ndeplinesc criteriile de acceptare stabilite n prezentul regulament i
n actele normative n vigoare.

ART.50
1) Depozitele pentru deeurile municipale i staiile de transfer se amplaseaz conform Strategiei
naionale de gestionare a deeurilor i Planului naional de gestionare a deeurilor, aprobate potrivit
legii.
2) Deeurile municipale pot fi depozitate temporar n urmtoarele spaii:

la locul de producere;

n punctele de precolectare;

n staiile de transfer de la Cristesti, Reghin, Tarnaveni, Raciu si Balauseri prezentata in Anexa 2 la


prezentul regulament

n statia de sortare amplasata la Cristesti;

n staiile de sortare i tratare

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 32 din 62

3) Depozitarea temporar n staiile de transfer i sortare a deeurilor biodegradabile poate fi de


maximum 24 ore.
4) Se interzice amestecarea deeurilor n scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumit clas
de depozitare.
5) Operatorii de salubrizare care presteaz activiti de precolectare, colectare i transport al deeurilor
municipale vor transporta aceste deeuri numai la statiile de transfer si/sau la depozitul nou de la
Sinpaul. De mentionat ca zona de sud a judetului (Zona 3) este deservita in continuare de un depozit,
aflat in localitatea Sighisoara, care este operational pana in anul 2017. Ulterior acestei date, deseurile
depozitate aici vor fi transferate in vederea depozitarii, la noul depozit de la Sinpaul.
De asemenea, in Municipiul Sighisoara se va construi si va functiona o statie de transfer.
ART. 51
1) Pentru a putea fi depozitate, deeurile trebuie s ndeplineasc condiiile necesare acceptrii acestora
n depozitul de la Sinpaul. Condiiile de acceptare se stabilesc de operatorul care administreaz
depozitul, n conformitate cu dispoziiile actelor normative n vigoare.
2) Operatorul care administreaz depozitul de deseuri trebuie s stabileasc criteriile de acceptare a
deseurilor intr-o anumita categorie de depozit pe baza analizei se supune aprobarii ADI ECOLECT
si/sau CJ Mures

msurilor necesare pentru protecia mediului i n special a apelor subterane i a apelor de suprafa;

asigurrii funcionrii sistemelor de protecie a mediului, n special cele de impermeabilizare i de


tratare a levigatului;

protejrii proceselor avute n vedere pentru stabilizarea deeurilor n interiorul rampei;

proteciei mpotriva pericolelor pentru sntatea uman.

3) Criteriile de acceptabilitate bazate pe proprietile deeurilor trebuie s cuprind:

cerine referitoare la cunoaterea compoziiei totale;

limitri ale coninutului n materie organic al deeurilor;

c)cerine sau limitri privind gradul de biodegradabilitate a componentelor deeurilor organice;

limitri ale cantitii de componeni specificai, posibil duntori/periculoi;

limitri ale nivelului potenial i estimat al levigatului n cazul anumitor componeni, posibil
duntori/periculoi;

proprieti ecotoxicologice ale deeurilor i ale levigatului rezultat.

ART. 52
1) n vederea depozitrii deeurilor la depozitele autorizate, operatorul care presteaz activitatea de
transport al deeurilor trebuie s aib documentele necesare din care s reias c deeurile respective pot
fi acceptate pentru depozitare n conformitate cu condiiile stabilite de operatorul care administreaz
depozitul de deeuri i c deeurile respective ndeplinesc criteriile de acceptare stabilite n prezentul
regulament i n actele cu caracter normativ n vigoare.
2) Operatorii care realizeaz activitatea de sortare a deeurilor trebuie s ntocmeasc documentele
necesare prin care s ateste compoziia deeului sortat ce urmeaz s fie depozitat.

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 33 din 62

3) Operatorii care realizeaz activitatea de colectare i transport al deeurilor trebuie s aib o eviden
strict a deeurilor pe care le colecteaz pe utilizatori i s ntocmeasc documentele necesare prin care
s ateste compoziia deeului transportat ce urmeaz s fie sortat.

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 34 din 62

II.7. SECTIUNEA 7 Tratarea mecano-biologica a deseurilor (TMB),


exclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere
ART. 53
1) In cadrul statiei de tratare mecano-biologica se primesc, in vederea tratarii, numai deseuri municipale
si alte categorii de deseuri similare celor municipale. Categoriile de deseuri mentionate in Articolul 49
nu vor fi acceptate la tratare.
2) Toata cantitatea de deseuri municipale care ajunge in statie trebuie sa poata fi supusa tratarii, inainte
de depozitare, conform Directivei UE nr. 99/31. Incinerarea deseurilor nu este permisa sub nici o forma.
3) Operatorul statie TMB va organiza activitatea de procesare /tratare a deseurilor astfel incat sa
respecte masurile de protectie a sanatatii si sigurantei personalului, publicului larg si mediului
inconjurator, precum si sa evite riscurile de poluare a solului, apelor de suprafata si aerului.
ART. 54
1) Fractia biodegradabila din deseurile municipale care este separata in cadrul statiei va fi transportata
catre zona de compostarea in vederea stabilizarii si maturarii. Materialul astfel maturat va fi utilizat ca
material de umplere sau pentru alte operatii adecvate de reabilitare sau va fi chiar depozitat.
2) Deseurile reciclabile care sunt recuperate in urma procesului de separare vor fi colectate, depozitate
temporar si apoi transportate catre reciclatori pentru valorificare.
3) Reziduurile rezultate in urma procesului de tratare a deseurilor ar trebui transportate la depozitul
adiacent din locatia Sinpaul.
4) Pentru sistemul de management al deseurilor periculoase se recomanda o zona de depozitare
temporara pana la transportul final catre statiile de tratare si/sau locatii adecvate de depozitare a
deseurilor periculoase
ART. 55
1) ADI Ecolect / CJ Mures / operatorii se pot asocia pentru organizarea de campanii de informare si
constientizare a populatiei.
2) Instalatia de tratare mecano-biologica este situata pe un amplasamant situat in extravilanul comunei
Sinpaul, la aproximativ 4 km sud de centrul administrativ al comunei, pe terenul aflat in prezent in
proprietatea Consiliului Judetean Mures. Statia se intinde pe o supratata de 6,26 ha (hala tratare
mecanica, platforme pentru descompunerea intensa si maturare).

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 35 din 62

III. Drepturi si obligatii

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 36 din 62

III.1. SECTIUNEA 1 - Drepturile si obligaiile operatorilor serviciului de


salubrizare
ART. 56
1) Operatorii Servicului vor actiona pentru implicarea detinatorilor de deseuri in gestionarea eficienta a
acestora si transformarea treptata a detinatorilor de deseuri in "operatori activi de mediu", cel putin la
nivelul habitatului propriu.
2) Operatorii vor asigura conditiile materiale pentru realizarea precolectarii selective, in paralel cu
constientizarea utilizatorilor asupra tratarii cu responsabilitate a problemei deseurilor.
3) Consiliul Judetean Mures impreuna cu ADI si operatorii se vor implica in campanii privind
precolectarea si colectarea selectiva a deseurilor menajere de la populatie pentru constientizarea,
popularizare si instruire a populatiei privind conditiile de mediu, impactul deseurilor asupra mediului,
inclusiv in toate unitatile de invatamant pe care le gestioneaza.
ART. 57
1) Drepturile si obligatiile operatorului Servicului se constituie ca un capitol distinct in cadrul:

regulamentului Serviciului;

contractului de delegare a gestiunii Serviciului;

contractului de prestare a Serviciului pentru utilizatori.

ART. 58
Operatorii Servicului au urmatoarele drepturi:

sa incaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat, corespunzator tarifului


aprobat de autoritatile administratiei publice judetene, determinat in conformitate cu normele
metodologice elaborate si aprobate de ANRSC;

sa asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii;

sa solicite ajustarea tarifului in raport cu evolutia generala a preturilor si tarifelor din economie;

sa propuna modificarea tarifului aprobat in situatiile de schimbare semnificativa a echilibrului


contractual;

sa aiba exclusivitatea prestarii Serviciului pentru toti utilizatorii din raza unitiilor administrativteritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii;

sa aplice la facturare tarifele aprobate de autoritatile administraiei publice locale/ADI Ecolect;

sa limiteze prestarea Serviciului, fara plata vreunei penalizari, cu un preaviz de 5 zile lucratoare,
daca sumele datorate nu au fost achitate dupa 45 de zile de la primirea facturii;

sa solicite recuperarea debitelor in instanta.

ART. 59
Operatorii Serviciului au urmatoarele obligatii:

sa tina evidente distincte pe fiecare activitate sau tip de serviciu, avnd contabilitate separat pentru
fiecare tip de activitate, serviciu i localitate de operare, daca presteaz mai multe tipuri de activiti
sau mai multe servicii, dar si pentru a se putea stabili tarife juste n concordan cu cheltuielile
efectuate;

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 37 din 62

sa asigure prestarea Serviciului conform prevederilor contractuale si cu respectarea prezentului


regulament, prescriptiilor, normelor si normativelor tehnice in vigoare;

sa plateasca despagubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpa,
inclusiv pentru restrictiile impuse detinatorilor de terenuri aflate in perimetrul zonelor de protectie
instituite, conform prevederilor legale;

sa plateasca despagubiri pentru intreruperea nejustificata a prestarii Serviciului si sa acorde


bonificatii procentuale din valoarea facturii utilizatorilor in cazul prestarii Serviciului sub parametrii
de calitate si cantitate prevazuti in contractele de prestare;

sa furnizeze autoritatii administratiei publice locale/ADI Ecolect, respectiv ANRSC, informatiile


solicitate si sa asigure accesul la documentele si documentatiile pe baza carora presteaza Serviciul,
in conditiile legii;

sa incheie contracte de asigurare pentru pagubele aduse la infrastructura exploatata in desfasurarea


activitatilor;

sa detina toate avizele, acordurile, autorizatiile si licentele necesare prestarii activitatilor specifice
serviciului de salubrizare, prevazute de legislatia in vigoare;

sa respecte angajamentele luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

sa presteze Serviciul la toti utilizatorii din zona lotului pentru care are contract de delegare a
gestiunii, sa colecteze intreaga cantitate de deseuri municipale si sa lase in stare de curatenie spatiul
destinat depozitarii recipientelor de precolectare si domeniul public;

sa instaleze in punctele de colectare recipiente si/sau containere in cantitati suficiente, cu


respectarea normelor in vigoare;

sa tina la zi, impreuna cu autoritatile administratiei publice, evidenta tuturor utilizatorilor cu si fara
contracte de prestari servicii in vederea decontarii prestatiei direct din bugetul judetean/local, pe
baza taxelor speciale (taxa speciala locala si taxa speciala judeteana) instituite in acest sens.

sa presteze serviciul de salubrizare cu respectarea principiilor universalittii, accesibilittii,


continuitti si egalitatii de tratament intre utilizatori

sa respecte indicatorii de performanta stabiliti prin hotararea de dare in administrare sau prin
contractul de delegare a gestiunii si precizati in regulamentul Serviciului, sa imbunatateasca in mod
continuu calitatea activitatilor prestate;

sa aplice metode performante de management care sa conduca la reducerea costurilor specifice de


operare;

sa doteze utilizatorii cu mijloacele necesare precolectarii selective, in conditiile stabilite de


prezentul regulament si contractele de delegare;

sa verifice starea tehnica a mijloacelor de precolectare si sa le inlocuiasca pe cele care prezinta


defectiuni sau neetanseitati in maximum 24 de ore de la sesizare;

sa asigure curatenia si igiena cailor publice, a statiilor mijloacelor de transport in comun;

sa factureze serviciile prestate in conformitate cu procedurile proprii de facturare aprobate de ADI,


la tarife legal aprobate;

sa infiinteze activitatea de dispecerat si de inregistrare a reclamatiilor, avand un program de


functionare permanent;

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 38 din 62

sa inregistreze toate reclamatiile si sesizarile utilizatorilor intr-un registru si sa ia masurile de


rezolvare ce se impun. In registru se vor consemna numele, prenumele persoanei care a reclamat si a
primit reclamatia, adresa reclamantului, data si ora reclamatiei, data si ora rezolvarii, numarul de
ordine al reclamatiei care va fi comunicat petentului. La sesizarile scrise operatorul are obligatia sa
raspunda in termen de maximum 30 de zile de la inregistrarea acestora;

sa tina evidenta gestiunii deseurilor si sa raporteze periodic autoritatilor competente situatia,


conform reglementarilor in vigoare.

sa adopte, inca de la faza de conceptie si proiectare a unui produs, solutiile si tehnologiile de


eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deseurilor si sa ia masurile necesare
pentru reducerea la minimum a cantitatilor de deseuri rezultate din activitatile existente;

y) sa nu amestece deseurile periculoase cu deseuri nepericuloase si sa nu genereze fenomene de


poluare prin descarcari necontrolate de deseuri in mediu;

z) sa ia masurile necesare astfel inct eliminarea deseurilor sa se faca in conditii de respectare a


reglementarilor privind protectia populatiei, a mediului si a prezentului regulament;

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 39 din 62

III.2. SECTIUNEA 2 - Drepturile si obligatiile utilizatorilor


ART. 60
1) Utilizatorii serviciului de salubritate sunt comunitatile locale componente ale asociaiilor de
dezvoltare comunitara, definiti potrivit Legii serviciilor comunitare de utilitati publice.
(2) Utilizatorii au drept de acces fara discriminare la informatiile publice referitoare la serviciul de
salubrizare, att operatorul ct si autoritatile administratiei publice locale avnd obligatia de a comunica
informatii cu privire la indicatorii de calitate ai serviciului, la structura tarifara si la clauzele
contractuale in conformitate cu obligatiile asumate prin contractele de delegare.
ART. 61
Utilizatorii au urmatoarele drepturi:

sa utilizeze, liber si nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, in conditiile prezentului regulament


si contractului de delegare;

sa solicite si sa primeasca, in conditiile legii si ale contractelor de prestare, despagubiri sau


compensatii pentru daunele provocate lor de catre operatori prin nerespectarea obligatiilor
contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ si cantitativ, parametrilor
tehnici stabiliti prin contract sau prin normele tehnice in vigoare;

sa sesizeze autoritatilor administratiei publice locale / ADI orice deficiente constatate in sfera
serviciului de salubrizare si sa faca propuneri vizand inlaturarea acestora, imbunatatirea activitatii si
cresterea calitatii Serviciului;

sa se asocieze in organizatii neguvernamentale pentru apararea, promovarea si sustinerea intereselor


proprii;

sa primeasca si sa utilizeze informatii privind Serviciul despre deciziile luate in legatura cu acest
serviciu de catre autoritatile administratiei publice locale, ADI, ANRSC sau operator, dupa caz;

sa fie consultati, direct sau prin intermediul unor organizatii neguvernamentale reprezentative, in
procesul de elaborare si adoptare a deciziilor, strategiilor si reglementarilor privind activitatile din
sectorul serviciului de salubrizare;

sa se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociatii reprezentative, autoritatilor
administratiei publice judeteane sau centrale ori instantelor judecatoresti, in vederea prevenirii sau
repararii unui prejudiciu direct ori indirect;

sa li se presteze serviciul de salubrizare in conditiile prezentului regulament, ale celorlalte acte


normative in vigoare, la nivelurile stabilite in contract;

sa conteste facturile cand constata incalcarea prevederilor contractuale;

sa primeasca raspuns in maximum 30 de zile la sesizarile adresate operatorului sau autoritatilor


administratiei publice locale si centrale/ ADI cu privire la neindeplinirea unor conditii contractuale;

sa fie dotati de operator cu recipiente de precolectare adecvate mijloacelor de incarcare si de


transport ale acestora in conformitate cu sistemul de precolectare si colectare al deseurilor aplicabil;

utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare si de utilizare a acestora.

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 40 din 62

hotarrile autoritatilor administratiei publice locale cu privire la serviciul de salubrizare vor fi aduse
la cunostinta publica si orice utilizator din aria de prestare a serviciului are dreptul sa conteste
prevederile acestora, n conditiile legii

ART. 62
Utilizatorii au urmatoarele obligatii:

sa respecte prevederile prezentului regulament si clauzele contractului de prestare a Serviciului;

sa achite in termenele stabilite obligatiile de plata, pentru prestarea Serviciului(taxele de


salubrizare);

sa asigure accesul utilajelor de colectare a deseurilor la punctele de colectare;

sa asigure preselectarea pe categorii a deseurilor reciclabile, rezultate din gospodariile proprii sau
din activitatile lucrative pe care le desfasoara, precum si depozitarea acestora in containere asigurate
numai in locurile special amenajate;

sa aplice masuri privind deratizarea si dezinsectia, stabilite de ADI si de directia de sanatate publica
teritoriala;

sa accepte limitarea temporara a prestarii Serviciului ca urmare a executiei unor lucrari prevazute in
programele de reabilitare, extindere si modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare;

sa respecte normele de igiena si sanatate publica stabilite prin actele normative in vigoare;

sa incheie contracte pentru prestarea uneia dintre activitatile Serviciului mentionate la art. 2 numai
cu operatorul care are dreptul sa presteze astfel de activitati in aria teritorial-administrativ in care
se afla utilizatorul;

sa execute operatiunea de precolectare in recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare de


operatorul Serviciului, in conformitate cu sistemul de colectare stabilit de autoritatile administratiei
publice locale. Fractiunea umeda a deseurilor va fi depusa in saci de plastic si apoi in recipientul de
colectare;

sa mentina in stare de curatenie spatiile in care se face precolectarea, precum si recipientele in care
se depoziteaza deseurile municipale in vederea colectarii, daca sunt amplasati pe proprietatea
acestuia;

sa execute operatiunea de precolectare in conditii de maxima siguranta din punct de vedere al


sanatatii oamenilor si al protectiei mediului, astfel incat sa nu produca poluare fonica, miros
neplacut si raspandirea de deseuri;

sa nu introduca in recipientele de precolectare deseuri din categoria celor cu regim special


(periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din constructii, din toaletarea pomilor sau
curatarea si intretinerea spatiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care fac
obiectul unor tratamente speciale, autorizate de directiile sanitare veterinare sau de autoritatile de
mediu;

sa colecteze si sa depoziteze selectiv deseurile de ambalaje in recipiente diferite, inscriptionate


corespunzator si amplasate de operatorul Serviciului in spatiile special amenajate de autoritatile
administratiei publice locala;

sa asigure curatenia incintelor proprii, precum si a zonelor cuprinse intre imobil si domeniul public
(pana la limita de proprietate); autoritatile administratiei publice locala se vor ingriji de salubrizarea
spatiilor aflate in proprietatea publica sau privata a lor;

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 41 din 62

sa asigure curatenia locurilor de parcare pe care le au in folosinta din domeniul public, daca este
cazul, si sa nu efectueze reparatii care pot produce scurgerea uleiurilor, carburantilor si lubrifiantilor
sau spalarea autovehiculelor;

sa nu arunce deseuri municipale si obiecte de uz casnic pe strazi, in parcuri, pe terenuri virane sau in
cosurile de hartii amplasate pe domeniul public ori in locuri publice;

sa depoziteze hartiile si resturile marunte de ambalaje care se produc cu ocazia utilizarii mijloacelor
de transport si a activitatii desfasurate pe strazile localitatilor in cosurile de hartii amplasate de-a
lungul strazilor, in parcuri si alte asemenea locuri;

sa mentina curatenia pe trotuare, pe partea carosabila a strazii sau a drumului, pe portiunea din
dreptul condominiului, gospodariei si a locurilor de parcare pe care le folosesc;

sa indeparteze zapada si gheata de pe trotuarele din dreptul imobilelor in care locuiesc;

sa pastreze curatenia pe arterele de circulatie, in piete, targuri si oboare, in parcuri, locuri de joaca
pentru copii si in alte locuri publice.

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 42 din 62

IV. Determinarea cantitatilor si volumului de lucrari


prestate
ART. 63
1) Pentru deseurile voluminoase sau cele provenite din constructii si daca colectarea se efectueaza in
afara graficului convenit de operator cu autoritatea locala, la incheierea contractului de prestari servicii,
operatorii au obligatia de a mentiona in contract cantitatile de deseuri ce urmeaza a fi colectate.
2) Contracte de prestari servicii de salubrizare se pot incheia numai in localitatile in care se solicita
astfel de servicii de colectare, respectiv acolo unde utilizatorii platesc un tarif pentru serviciul de
salubrizare
3) In cazul asociatiilor de proprietari/locatari sau a utilizatorilor care detin in proprietate gospodarii
individuale, contractul se incheie pentru numarul total de persoane care au adresa cu acelasi cod postal.
ART. 64
1) In vederea dotarii punctelor de colectare cu recipiente sau containere pentru deseurile menajere si
cele asimilate acestora, provenite de la utilizatorii casnici, operatorii impreuna cu autoritatile publice /
ADI Ecolect Mures vor instala containerele necesare asa cum sunt descrise in autorizaia de mediu
eliberat de autoritile competente.
2) Pentru deseurile provenite de la operatorii economici, cantitatile de deseuri produse, tipul acestora,
compozitia, modul de tratare, conditiile de transport, modul de depozitare vor fi cele mentionate in
autorizatia de mediu eliberata de autoritatile competente.
3) Determinarea cantitatilor de deseuri primite, la intrarea in statiile de transfer/sortare, depozit se face
numai prin cntrire. De asemenea la iesirea din statiile de transfer pentru transport la TMB/deposit, de
asemenea sa fie cantarite.
4) Pentru deseurile provenite de la lucrari de constructii, operatorii vor stabili cu producatorii unor astfel
de deseuri modalitatea de determinare a cantitatii acestor deseuri, regula fiind de determinare a
cantitatilor prin cantarire.
ART. 65
1) Reprezentantul CJ/ADI va controla prin sondaj si/sau ca urmare a sesizarilor venite din partea
populatiei activitatea depusa de operator, iar in cazul in care rezulta neconformitati se incheie un procesverbal de constatare privind neefectuarea lucrarii sau calitatea necorespunzatoare a acesteia.
2) Pe baza procesului-verbal de constatare, autoritile administraiei publice locale/judeteana aplica
penalitatile mentionate in contractul de delegare a gestiunii incheiat cu operatorul, acestea reprezentand
unitati procentuale din valoarea lunara totala a contractului.
ART. 66
Modalitatile de determinare a cantitatilor, cat si modul de facturare vor face parte din procedura proprie
de facturare, trebuie stabilita de ADI si CJ si trebuie avuta in vedere si mentionata in caietele de sarcini
la organizarea procedurii de delegare. Aceasta procedura trebuie sa aibe la baza ca tarifele pe baza
carora vor fi platiti operatorii de colectare sunt lei/tona, asta presupune cantarire la fiecare operatiune in
parte.

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 43 din 62

V.

Indicatori de performanta si de evaluare a Serviciului

ART. 67
1) Consiliul Judetean/ADI stabileste si aproba valorile indicatorilor de performanta ai Serviciului, dupa
dezbaterea publica a acestora.
2) Serviciul de salubrizare trebuie sa ndeplineasc indicatorii de performanta prevzuti in regulamentul
serviciului de salubrizare la nivelul judetului Mures. Indicatorii de performanta ai Serviciului sunt cei
prevazuti in Anexa1 la prezentul regulament al Serviciului
3) Autoritatile administratiei publice locale/ADI sunt responsabile de realizarea de catre operator a
indicatorilor de performanta ai Serviciului, a clauzelor contractuale si a legislatiei in vigoare referitoare
la serviciul de salubrizare.
4) Autoritatile administratiei publice locale/ADI aplica penalitati contractuale operatorului Serviciului in
cazul in care acesta nu presteaza Serviciul la parametri de eficienta si calitate la care s-a obligat ori nu
respecta indicatorii de performanta ai Serviciului.
ART. 68
(1) Indicatorii de performanta stabilesc conditiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea
Serviciului.
(2) Indicatorii de performanta asigura conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca Serviciul, avandu-se
in vedere:

continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;

prestarea Serviciului pentru toti utilizatorii din aria sa de responsabilitate;

adaptarea permanenta la cerintele utilizatorilor;

excluderea oricarei discriminari privind accesul la serviciile de salubrizare;

respectarea reglementarilor specifice din domeniul protectiei mediului si al sanatatii populatiei;

implementarea unor sisteme de management al calitatii, al mediului si al sanatatii si securitatii


muncii.

ART. 69
Indicatorii de performanta pentru Serviciul se refera la urmatoarele activitati:

contractarea Serviciului;

masurarea, facturarea si incasarea contravalorii serviciilor efectuate;

indeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

mentinerea unor relatii echitabile intre operator si utilizator prin rezolvarea rapida si obiectiva a
problemelor, cu respectarea drepturilor si obligatiilor care revin fiecarei parti;

solutionarea in timp util a reclamatiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;

prestarea Serviciului pentru toti utilizatorii din aria teritorial-administrativ pentru care are contract
de delegare a gestiunii sau are hotrre de dare n administrare

prestarea de servicii conexe Serviciului informare, consultanta.

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 44 din 62

ART. 70
In vederea urmaririi respectarii indicatorilor de performanta, operatorul de salubrizare trebuie sa
asigure:

gestiunea Serviciului conform prevederilor contractuale;

gradul asigurarii colectarii selective a deseurilor de ambalaje si DEEE de la populatie;

gradul asigurarii recipientilor de colectare la utilizatorilor;

evidenta clara si corecta a utilizatorilor;

inregistrarea activitatilor privind masurarea prestatiilor, facturarea si incasarea contravalorii


activitatilor efectuate;

inregistrarea reclamatiilor si sesizarilor utilizatorilor si modul de solutionare a acestora.

ART. 71
In conformitate cu competentele si atributiile legale ce le revin, autoritatile administratiei publice
centrale si locale, precum si ANRSC, au acces neingradit la informatii necesare stabilirii:

modului de aplicare a legislatiei si a normelor emise de ANRSC;

modului de respectare si indeplinire a obligatiilor contractuale asumate;

calitatii si eficientei activitatilor prestate la nivelul indicatorilor de performanta stabiliti in


contractele directe sau in contractele de delegare a gestiunii;

modului de administrare, exploatare, conservare si mentinere in functiune, dezvoltare si/sau


modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbana incredintata prin contractul de
delegare a gestiunii;

modului de formare si stabilire a tarifelor pentru Serviciul;

respectarii parametrilor ceruti prin prescriptiile tehnice si a normelor metodologice.

ART. 72
Indicatorii de performanta si de evaluare a serviciului de salubrizare vor fi cuantificati cantitativ; si vor
fi prevzuti ca anexa n regulamentul serviciului de salubrizare si vor fi adaptati la specificul judeului
Mures. Ei sunt prevzui la Anexa 1 a prezentului regulament.
ART. 73
Indicatorii de performanta din Anexa 1 la prezentul regulament au caracter minimal si pot fi
suplimentai ulterior conform prevederilor legale.

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 45 din 62

VI. Dispoziii tranzitorii i finale


ART. 74
Prezentul regulament a fost elaborat i adoptat cu respectarea prevederilor regulamentului-cadru, n
funcie de particularitile judeene i de interesele actuale i de perspectiv, ale judeului Mures.
ART. 75
1) Contraveniile n domeniul serviciului de salubrizare din Judeul Mures att pentru utilizatori, ct i
pentru operatori, i cuantumul amenzilor aplicate sunt cele prevzute n

Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utiliti publice, cu modificrile i completrile


ulterioare ale

Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a Localitilor, cu modificrile i completrile


ulterioare i

Hotrrile Consiliilor Locale sau ADI.

2) Constatarea contraveniilor si aplicarea sanciunilor contravenionale se face de ctre ADI,


mputerniciii primarilor i de mputerniciii preedintelui ANRSC.
3) La constatarea contraveniilor si aplicarea sanciunilor contravenionale sunt aplicabile prevederile
OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr.180/2002, cu modificrile i completrile ulterioare.
4)ADI Ecolect si CJ pot stabili si alte fapte care constituie contraventii, altele decat cele stabilite prin
legislatia primara si secundara
ART. 76
Serviciul public de salubrizare in judeul Mures se presteaz in baza contractelor de delegare a gestiunii
acestui Serviciu, incheiate de catre ADI Ecolect/CJ Mures cu operatorii in urma derularii procedurilor
de delegare a gestiunii.
ART. 77
Categoriile de deseuri care fac obiectul prezentului regulament sunt deseurile municipale nepericuloase
si periculoase (adica deseuri menajere si asimilabile din comert, industrii si institutii), precum si cateva
fluxuri speciale, astfel: deseurile de ambalaje, deseurile din constructii si demolari, namoluri de la
epurare ape uzate, vehicule scoase din uz si deseuri de echipamente electrice si electronice. Scheme
detaliate ale fluxurilor de deseuri aferente zonelor de colectare din judet sunt prezentate in Anexa 3 a
prezentului document
ART. 78
1)Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate n funcie de actualizarea regulamentului cadru,
prin hotrre a Consiliului Judetean al Mures si ADI Ecolect
ART.79
Prezentul regulament intra in vigoare dupa 30 zile de la data publicarii, data la care si nceteaza
aplicabilitatea Regulamentul serviciului de salubrizare aprobat prin hotrre CJ Mures si a consiliilor
locale, membre ADI Ecolect.

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 46 din 62

VII. Anexa 1 - indicatori de performanta pentru serviciul


public de salubrizare in judetul Mures
Indicator
1

Total populatie din asezarile umane in cauza

2.

Colectare si transport

2.1

Unitate

Inainte de
proiect

Dupa proiect

capita*1000

571

571

% din 1

100%

100%

100%

100%

100%

100%

61%

100%

52%

100%

71%

100%

Nr

Procent din populatie conectat la servicii de colectare in


total, precum si in zonele urbana, rurala (Indicator-cheie )
2.2

Procent din populatie conectat la servicii de colectare


separata in total, precum si in zonele urbana, (Indicatorcheie)

% din 1

2.2

Nr de puncte publice de colectare (pentru DEEE, deseuri


periculoase si alte fluxuri) (Indicator-cheie)

3.

Statii de Transfer

3.1

Nr. si capacitate statii de transfer (Indicator-cheie)

Nr
t/an

4
52,000

5
117,000

3.2

Nr. si capacitate vehicule de transfer

Nr

3.3

Nr containere pentru compactare (30 m)

Nr

29

44

4.

Reciclarea deseurilor
NU

DA

4.1

Conformarea cu Directiva pentru Ambalaje si Deseuri din


Ambalaje si Tratatul de Aderare
Total rata valorificare pentru deseuri din ambalaje
(Indicator-cheie)

15,000

44,049 (in 2013)

t/an

4.2

Rata reciclarii pentru hartie si carton deseuri din ambalaje


si non-ambalaje (Indicator-cheie)

t/an

10,000

23,200

4.3

Rata reciclarii pentru plastic deseuri din ambalaje si nonambalaje (Indicator-cheie)

t/an

4,700

9,400

4.4

Rata reciclarii pentru sticla deseuri din ambalaje si nonambalaje (Indicator-cheie)

t/an

8,000

16,600

4.5

Rata reciclarii pentru metal deseuri din ambalaje si nonambalaje (Indicator-cheie)

t/an

2,300

4,400

t/an

25,000

53,600

Nr

NU

DA

4.6

Nr. si capacitate statii de sortare


(capacitatea include si cantitatea de refuz (Indicator-cheie)

5.

Tratarea deseurilor biodegradabile

5.1

Conformarea cu Directiva pentru Depozitare privind


reducerea cantitatilor de deseuri biodegradabile aduse la
depozitare

5.2

Total reducere cantitati de deseuri biodegradabile aduse la


depozitare (Indicator-cheie)

0%

50%

t/an

73,000

5.3

Nr si capacitate statii de compostare (Indicator-cheie)

Nr

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 47 din 62

Indicator

Unitate

Inainte de
proiect

Dupa proiect

t/an

10,000

5.4

Cantitate de compost produsa in statiile de compostare

t/an

4,500

5.5

Nr si capacitate TMB (Indicator-cheie)

Nr
t/an

1
65,000

5.6

Cantitate de deseuri biodegradabile reduse de la depozitare


prin compostare in gospodarii (in zona rurala) (Indicatorcheie)

t/an

7,000

6.

Depozite

6.1

Conformarea cu Directiva pentru Depozitare in ce priveste


depozitele de deseuri

NO

YES

6.2

Nr si capacitate deseuri conforme cu standardele UE


(Indicator-cheie)

Nr
m3

1
374,000
(total
capacitate)

2
1,624,000
(total capacitate)

6.3

Cantitate de deseuri depusa in depozite conforme (inclusiv


namol de la statii de epurare, deseuri industriale si deseuri
din constructii si demolari) (Indicator-cheie)

t/an

15,800

188,800

6.4

Nr de depozite neconforme reabilitate (Indicator-cheie)

Nr

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 48 din 62

VIII.
Anexa 2 - statii de transfer/depozit si numarul de
locuitori arondati statiilor de transfer in judetul Mures

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 49 din 62

Statie de
transfer/

Localitati
repartizate

Locuitori

Locuitori mediul
urban

Statia de
transfer Sinpaul

Ludus

17813

17813

Iernut

9676

9676

Ungheni

6855

6855

Bichis

1000

1000

Atintis

1678

1678

Chetani

2818

2818

Bogata

1994

1994

Cuci

2147

2147

Singer

2504

2504

Taureni

1031

1031

Papiu Ilarian

1015

1015

Iclanzel

2225

2225

Ogra

2500

2500

Sinpaul

4196

4196

Bahnea

3872

3872

Gheorghe Doja

2852

2852

Suplac

2211

2211

Craciunesti

4345

4345

Acatari

4882

4882

Pasareni

1768

1768

Galesti

2903

2903

Total ST Zona 1

Zona 2 ST
Targu Mures

Targu Mures
Miercurea
Nirajului

Locuitori mediul
rural

34344

45941

146.448

146.448

6279

6279

Glodeni

3743

3743

Gornesti

5734

5743

Hodosa

1358

1358

Eremitu

3980

3980

Magherani

1429

1429

Bereni

1256

1256

Vargata

1982

1982

Ernei

5428

5428

Sintana de Mures

4566

4566

Singeorgiu de
Mures

8457

8457

Total locuitori

80285

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 50 din 62

Livezeni

2140

2140

Corunca

1851

1851

Cristesti

5733

5733

Sincraiu de Mures

6756

6756

Panet

6137

6137

Madaras

1279

1279

Band

6567

6567

Ogra

2500

2500

Total ST zona 2

Zona 3 ST
Sighisoara

Sighisoara

70896

32678

32678

Vanatori

3956

3956

Albesti

5599

5599

Sashiz

2078

2078

Apold

3078

3078

Danes

4957

4957

Total ST Zona 3

Zona 4 -ST
Reghin

152727

32678

19668

Reghin

36953

Stanceni

1539

1539

Lunca Bradului

2163

2163

Rastolita

2141

2141

Deda

4447

4447

Rusii Munti

2285

2285

Vatava

2065

2065

Alunis

3258

3258

Brincovenesti

4156

4156

Lunca

2753

2753

Batos

4197

4197

Suseni

2386

2386

Ideciu de Jos

2053

2053

Hodac

5037

5037

Ibanesti

4469

4469

Gurghiu

6286

6286

Solovastru

2933

2933

Petelea

2884

2884

Breaza

2553

2553

Beica de Jos

2237

2237

223623

52346

36953

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 51 din 62

Voivodeni

1860

1860

Faragau

1697

1697

Cosma

597

597

Chiheru de Jos

1651

1651

Total ST Zona 4

Zona 5 ST
Tarnaveni

36953

Tarnaveni

26846

Adamus

6070

6070

Bagaciu

2654

2654

Cucerdea

1654

1654

Ganesti

3950

3950

Mica

4799

4799

Total ST Zona 5

Zona 6 ST
Balauseri

100352

26846

26846

19127

Singeorgiu de
Padure

5614

5614

Sovata

10137

10137

Chibed

1734

1734

Ghindari

3244

3244

Neaua

1471

1471

Fintanele

5022

5022

Vetca

802

802

Balauseri

5053

5053

Nades

2492

2492

Zagar

1220

1220

Viisoara

1710

1710

Sarateni

1922

1922

Corisinmartin

1518

1518

Total ST Zona 6

Zona 7 - ST
Riciu

63399

15751

26188

Sarmasu

7636

Riciu

3680

3680

Pogaceaua

2047

2047

Craiesti

1023

1023

Bala

857

857

Ceausu de
Campie

5629

5629

Sincai

1633

1633

Grebenisu de

1661

1661

45973

41939

7636

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 52 din 62

Cimpie
Saulia

2198

2198

Mihesu de Cimpie

2578

2578

Sinpetru de
Cimpie

3113

3113

Valea Larga

3306

3306

Zau de Cimpie

3473

3473

Total Zona 7

7636

24419

32055

Total general

269638

306935

576573

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 53 din 62

IX. Anexa 3 schemele fluxurilor de deseuri pe zonele de


colectare ale judetului Mures

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 54 din 62

IX.1. Zona 1 Sinpaul


Fluxul deeurilor

Rural

Deeuri reziduale

Groap de gunoi

Deeuri de ambalaje

Staie de sortare

Urban
Rural
Urban

Utilizatori finali

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 55 din 62

IX.2. Zona 2 Targu Mures


Fluxul
deeurilor

Rural

Utilizatori
finali

Deeuri reziduale

Staie de transfer

Deeuri de ambalaje

Staie de sortare

TMB

Urban

Groap
gunoi

Rural
Urban
Urban

Deeuri biodegradabile

Staie de compostare

Utilizatori
finali
Utilizatori
finali

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 56 din 62

de

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 57 din 62

IX.3. Zona 4 Reghin


Fluxul
deeurilo
r

Rural

Utilizatori
finali

Deeuri reziduale

Urban
Rural
Urban

Deeuri de ambalaje

Staie
transfer

Staie
sortare

de

TMB

de

Utilizatori finali

Groap de gunoi

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 58 din 62

IX.4. Zona 5 Tarnaveni


Fluxul deeurilor

Rural

Deeuri reziduale

Staie
transfer

Deeuri de ambalaje

Staie
sortare

Urban
Rural
Urban

de

de

Groap de gunoi

Utilizatori finali

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 59 din 62

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 60 din 62

IX.5. Zona 6 Balauseri


Fluxul deeurilor

Rural

Deeuri reziduale

Urban

Staie
transfer

de

Groap de gunoi

Rural
Urban

Deeuri de ambalaje

Staie
sortare

de

Utilizatori finali

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 61 din 62

IX.6. Zona 7 Riciu


Fluxul deeurilor

Rural

Deeuri reziduale

Urban

Staie
transfer

de

Groap de gunoi

Rural
Urban

Deeuri de ambalaje

Staie
sortare

de

Utilizatori finali

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Judetului Mures - Pagina 62 din 62