Sunteți pe pagina 1din 83

Managementul Activ al Stresului

folosind
T e h n ica R a d ia n t Gradul 1
Site: www.vitalitate.com
Tf.Fix: 021-224-2055

R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

eMail: dumitru@vitalitate.com
Tf. Mobil: 0722-393-250

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

B in e a i ve n it la C u rsu l n o stru !!!


Aura iDumitru Lazia
Folosim T eh n ica R ad ian t
( Real Reiki ) n c d in 1982
1982-1990 P re ze n t m T e h n ica
R a d ia n t i a va n ta je le e i
Medicilor, Oamenilor de
tiin , P re o ilo r, A u to rit ilo r i
tuturor celor ce ne-au solicitat
ajutorul;
D u p 1990 n e co n tin u m
p re g tire a n T e h n ica
R a d ia n t
n anul 1993 n re g istr m
Firma R-OM-SERV srl, avnd
ca Obiect de Activitate:
Cursurile de Management de
Stres folosind Tehnica
R ad ian t
R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

Dumitru : R E IK I G r.1 i G r.2

R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

Dumitru: Gradul 3 B
In stru cto r T eh n ic R ad ian t

R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

D u m itru : G ra d u l 4 i 5
Diploma de Merit pentru 18 Ani n
Serviciul Tehnicii Radiante

R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

A u ra : G ra d u l 1 i 2
T e h n ic R a d ia n t

R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

A u ra : G ra d u l 3 A i G ra d u l 4
T e h n ic R a d ia n t

R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

Obiectivele Cursului

Definirea stresului
Prezentarea Tehnicii Radiante
Activarea minilor
Folosirea minilor activate pentru
combaterea efectelor negative ale
Stresului
Managementul Activ al Stresului
fo lo sin d T eh n ica R ad ian t
R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

Ziua 1
C a m p a n ia M u n c f r S tre s a U n iu n ii E u ro p e n e ;
R e co m a n d rile O rg a n iza ie i M o n d ia le a S n t ii p rivin d
Managementul Activ al Stresului;
S tre su l: D e fin iie , E ta p e i S im p to a m e le a ce sto ra ;
Modelul Energetic al Omului propus de PhD Barbara Ray;
T e h n ica R a d ia n t : D e fin iie , A cce sa re E n e rg ie N e m a n ife st ,
A p lica re , E fe cte i A ctiva re ;
P rim ele 2 A ctivri (In iieri) ale G rad u lu i 1 + P ro ced u ra d e
P u n ere n F o rm (S esiu n e R ad ian t) p en tru P ro p ria
P erso an ;
T em e p en tru A cas: 2 S esiu n i R ad ian te p en tru P ro p ria
P erso an (u n a n ain te d e C u lcare i u n a la S cu lare);

R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

Ce este Stresul ?

R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Un g ru p d e reacii ad ap tive
Nespecifice generate de
aciu n ea A g en ilo r S treso ri
asupra Organismelor vii

R sp u n su l fiin ei u m an e la u n
Sentiment de Pericol Real sau
Imaginar

R eacia O m u lu i d eterm in at d e
d iferen a existen t n m in tea lu i
n tre A tep tri i ce cred e el c
a Realizat

O R eacie E m o io n al, M en tal,


C o m p o rtam en tal i F izio lo g ic
la A sp ectele D u n to are ale
Muncii, Mediului la Locului de
M u n c i a O rg an izrii L o cu lu i
d e M u n c.

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

10

R e la ia d in tre A g e n ii S tre so rii


S ta re a d e S n ta te

R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

11

A g e n ii S tre so ri
D efin iie: Orice factor Intern sau
E xtern care n e p ertu rb
A rm o n ia F izic, E m o io n al
sau M en tal.
Interni: Oboseala, Boala,
S u p ra re a , n g rijo ra re a ,
Eforturile Fizice sau
Intelectuale
Externi: F rig u l , C ld u ra ,
Curentul de aer, Umezeala,
lip sa d e L u m in , Z g o m o tu l,
R e la iile T e n sio n a te cu ce i d in
ju r, A lim e n ta ia
n e co re sp u n z to a re

R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

12

A g e n i S tre so ri la S e rviciu
Evenimente recente la serviciu:

S ch im b ri m ajo re ale In stru ciu n ilo r i P ro ced u rilo r;


Lucru peste orele de program;
C reteri m ajo re in In ten sitatea i R itm u l activitilo r;
R eo rg an izri M ajo re.

C o n d iii Z iln ice la serviciu :


Prea mult de lucru in timp prea scurt;
Critica angajatului numai cnd rezultatele nu sunt la
n lim ea atep trilo r i lip sa reco m p en sei sau ap recierii
p en tru rezu ltate b u n e i fo arte b u n e;
C o n flicte in tre an g ajai sau g ru p u ri d e an g ajai care lu creaz
la proiecte comune;
R esp o n sab iliti sau S tan d ard e lip sa sau co n fu ze.
R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

13

A g e n i S tre so ri n a fa ra S e rviciu lu i
Evenimente recente :

R estricii in V iaa S o cial;


C sto ria;
Moartea unui membru al familiei;
B o li severe ale P erso an ei sau a u n ei fiin e d rag i.

C o n d iii Z iln ice:


T eam a i P reo cu p area p en tru S tab ilitatea F in an ciara
P erso n ala i G en erala;
Anxietatea provocata de Comportamentul, in afara
atep trilo r, al co p iilo r sau al p erso an elo r ap ro p riate ;
P o lu area R ad io activa, C h im ica, S o n o ra i
Electromagnetica;
S u p rasatu rarea In fo rm aio n ala p ro d u sa d e T eleviziu n e,
P res i R ad io .
R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

14

A ciu n e a A g e n ilo r S tre so ri:


S p ecific:
L a F rig trem u rm
L a C ld u r
tran sp irm
La Conflict ne
en ervm

N esp ecific:

R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

O b o seal
Iritabilitate
L ip s d e co n cen trare
Hipermobilitate

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

15

STRESUL cauzal (teoretic):


S u m a aciu n ilo r N esp ecifice a
tu tu ro r A g en ilo r S treso ri
In tern i i E xtern icare
acio n eaz asu p ra fiin ei
umane la un anumit moment.
O am en ii reacio n eaz d iferit la
aciu n ile n esp ecifice ale
A g en ilo r S treso ri
C ercetrile au d em o n strat c
sunt oameni care sunt
co n fru n tai cu o m u lim e d e
A g en i S treso ri d e m are
in ten sitate sim u ltan i se
sim t fo arte b in e p e cn d alii
su n t p u tern ic afectai n u m ai
d e civa A g en i S treso ri d e
m ic in ten sitate.
R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

16

Mediatorii Stresului
T ran sfo rm S tresu l cau zal
n Stres Interpretat
Mediatori Ireversibili :
Factori Ereditari, de
P erso n alitate i Z o d ia
Bolile sau Efectele unor
Stresuri anterioare

Mediatori Reversibili:
S tilu l d e V ia
Odihna
A titu d in ea fa d e
Evenimente
R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

17

Stresul Interpretat:
E ste p ro iecia S tresu lu i C au zal
prin Mediatorii Stresului.
F iin a U m an reacio n eaz la
Stresul Interpretat
F u n cie d e efectele lu i asu p ra
Omului stresul Interpretat se
n u m ete:
Eustres cn d g en ereaz
efecte benefice pentru OM
Distres cn d g en ereaz
E fecte d u n to are p en tru
OM

Cursurile de Management Activ


al Stresului au ca obiectiv
transformarea Distresului n
Eustres.

R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

18

Impactul Stresului Interpretat


a su p ra S n t ii
S n tatea este afectat d irect d e
Stresul Interpretat generat de
A titu d in ea N eg ativ fa d e
Evenimente sau de
S en sib ilitatea fa d e A g en ii
Stresori.
n fu n cie d e p rezen a, in ten sitatea
i d u rata A g en ilo r S treso ri,
S tarea d e S n tate a u n u i O M
se p o ate g si la u n m o m en t
dat n unul din cele 4 Stadii:

1. S n tate O p tim
2. A larm
3. R ezisten t
(Suprastres)
4. Epuizare
R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

19

1 - S n ta te a O p tim
Apare n lipsa Stresului
Interpretat i este
caracterizat p rin :
Serenitate (sunt fericit
in d iferen t d e situ aia n care
m aflu ) la n ivel P sih o lo g ic
L ip sa S en zaiilo r d e
D isco n fo rt i a M o d ificrilo r
F u n cio n ale sau M o rfo lo g ice
(nu simt corpul)
P erfo rm an F izic i
In telectu al
C reativitate i In tu iie
R elaii A rm o n io ase cu cei
din Jur
A n tim b trn ire
R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

20

2 A LA R M :
Apare n primele zile de
contact cu Stresul
Interpretat i se
m an ifest p rin tr-o
S im p to m ato lo g ie A cu t:
In ten s
P u lsatil
P lim b to are
In term iten t
F r m o tive ap aren te
C ed eaz u o r la V o in
sau A u to m ed icaie
R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

21

3 R e ziste n
Suprastres
S e in staleaz d ac S tresu l In terp retat este In ten s sau d e
L u n g D u rat:

R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Dispar Durerile Acute d ato rit E n d o rfin ei (g en erat


d e H ip o talam u s) care in d u ce i o fals S tare d e B in e

C rete C o n su m u l d e V italitate pentru a Compensa


fu n ciile afectate d e S tresu l In terp retat

A d ren alin a g en erat n E xces u zeaz p rem atu r


Sistemul Cardiovascular

C o rtizo n u l g en erat n E xces S u p rim S istem u l


Imunologic

S e in staleaz i crete D ep en d en a d e S tim u lato ri


Artificiali ai Hormonilor Fericirii : Z ah r, C afea,
A lco o l, T u tu n , M ed icam en te i D ro g u ri, D izo lvan i,
M u n c, S p o rtu ri E xtrem e, Jo cu ri d e N o ro c,
C u m p rtu ri.
Managementul Activ al Stresului
TRT Gr.1

22

4 EPUIZARE:
A p are d in cau za ep u izrii R ezervelo r d e
Vitalitate. Este momentul n care se
trece la R ed istrib u ia V italitiii
apare o S im p to m ato lo g ie C ro n ic:
D e m ic In ten sitate (su rd )
N o n p u lsatil
L o calizat
C o n tin u
C u m o d ificri S tru ctu rale
C ed eaz g reu sau n u ced eaz la
M ed icaie sau V o in
Din acest ultim motiv pacientul trece
su b o n o u S u rs d e S tres M ajo r:
ngrijorarea pentru Starea lui de
S n tate sau ch iar p en tru V iaa lu i
De obicei acesta este momentul n care
p acien tu l se ad reseaz m ed icu lu i.

R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

23

Modelul Energetic al Omului


propus de Dr. Barbara Ray
SRI S u rsa d e R a d ia n
In te rio a r N e m a n ife st
(L u m in a In terio ar)
7 Planuri Manifeste:
1. T rezirea S p iritu al
2. C o n tiin a
T ran scen d en t
E xp an d at
3. Sufletul
4. Mentalul Intuitiv
5. Mentalul Concret
6. E m o io n alu l
7. Corpul Uman (Fizicul)
R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

24

T e h n ica R a d ia n t
D e fin iie
Este tiin a i A rta A ctivrii i A ccesrii
Energiei Universale Nemanifeste (SRI)
pentru:
C reterea P erfo rm an elo r in d iferen t d e
V rst
A n tim b trn ire
P reven irea m b o ln virilo r
R ecu p erarea S n tii
R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

25

SRI: S u rsa d e R ad ian In terio ar


(L u m in In terio ar)
O E n erg ie P o ten ial a n treg u lu i U n ivers gata
o ric n d s se M a n ife ste p e n tru a Restabili
Armonia
D isp o n ib il i se p o ate A ccesa prin interiorul
vib ra to riu a l fie c re i fiin e
N elim itat d ar care se A u to reg leaz n
In te n sita te i E fe cte d u p ce rin e le p e rso a n e i
ajutate (n procesul natural de restabilire a
A rm o n ie i In te rio a re i E xte rio a re )
R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

26

A cce sa re a R a d ia n e i In te rio a re (RI)


Se face prin Aplicarea Minilor Activate n Tehnica
R ad ian t:
Pe propriul Corp (R I este A ccesat p rin N o i i p en tru
S n tatea + P erfo rm an ele n o astre)
P e C o rp u l altei P erso an e, A n im al sau P lan t (RI este
A ccesat p rin E le p en tru E le i n acelai tim p p rin
N o i i p en tru N o i), fr a p ierd e p ro p ria V italitate i
fr a p relu a E n erg ia P ervers (perturbatoare) din
p erso an a atin s co n firm n d astfel P rin cip iu l
Universal:
C u ct facem m ai m u lt B in e n e crete i m ai m u lt
cap acitatea d e a co n tin u a s facem B in e m ai d ep arte
R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

27

P ro ce d u ra d e P u n e re n F o rm
fo lo sin d T e h n ica R a d ia n t
C o n st n A p licarea Minilor Activate pe Corp (direct, peste
m b rcm in te sau la o d istan d e p n la 5 cm d e co rp ) p en tru
Minim 5 Minute p e fiecare d in cele 12 P o ziii d e B az i p e
o ricare alt p arte a co rp u lu i u n d e avem o sen zaie d e d isco n fo rt
D u rata p e fiecare p o ziie n u are lim it su p erio ar iar N u m ru l
de Proceduri pe Zi este nelimitat (cel p u in o p ro ced u r)
L a lu cru l S im u ltan (m ai m u li T erap eu i p e aceiai P erso an )
eficien a to tal crete cu p tratu l n u m ru lu i acesto ra
R ad ian a In terio ar A ccesat prin aceste proceduri:
A sig u r o A rm o n izare i o S tab ilizare S istem ic
N u im p u n e R estricii su p lim en tare ci d im p o triv le rid ic i p e cele
existente prin regenerarea n timp a organelor bolnave
n cetin ete, S to p eaz i ap o i R everseaz p ro cesele d e m b trn ire
R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

28

P ro ced u ra d e P u n ere n F o rm
p en tru p ro p ria p erso an

R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

29

P ro ced u ra d e P u n ere n F o rm
p en tru alt p erso an

R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

30

Sinergia dintre Tehnica


R ad ian t i M ed icin
R ad ian a In terio ar A ccesat:
m b u n tete P o ten ialu l d e R sp u n s la
T ratam en tele sau P ro ced u rile ap licate n acelai
timp:
A m p lific E fectele B en efice
Reduce Efectele Secundare
E lim in riscu l ap ariiei E fectelo r P arad o xale

E ste fo arte u til n In terven iile C h iru rg icale


(n ain te, n tim p u l i d u p acestea)
S cu rteaz p erio ad a d e R ecu p erare n cazu l
P ro ced u rilo r B aln eare, F izio terap iei i a
Chinetoterapiei
C rete eficien a T ratam en telo r i M eto d elo r d e
Psihoterapie
R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

31

T eh n ica R ad ian t nu este:


O Religie, un Cult sau un Sistem bazat pe alte
cred in e
O D o g m sau o D o ctrin
O sim p l p u n ere a m in ilo r
O fo rm d e C o n tro l M en tal sau H ip n o z
O fo rm d e P sih o terap ie
O Sugestie, Idee,Opinie, Interpretare sau Teorie
O tiin sau T eh n ic a tratrii A feciu n ilo r
O T eh n ic M ed ical
O T eh n ic d e M asaj

R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

32

Activarea n T eh n ica R ad ian t


S e face p rin In iiere
(A ctivare) d e ctre u n

In stru cto r in iiat la


G rad u l 3B i au to rizat
d e ctre D r. B arb ara
Ray prin Radiance
Stress Management Inc.
Are ca scop Activarea
cap acitii M in ilo r d e a
A ccesa R ad ian a
In terio ar (calitatea de
S im b o l, P aro l sau C h eie d e
Acces) prin Aplicarea
acestora pe Corp.

R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

33

Ziua 2
A ctivrile 3 i 4, S esiu n ea R ad ian t p en tru alt P erso an i P o ziii
Suplimentare de Aplicare a Minilor Activate, Sesiuni Radiante de
G ru p p en tru alt p erso an (cu 2, 3, 4 i 5 R ad ian i S im u ltan );
m p rtiri d e E xp erien i n treb ri + Sesiune de Aplicare a
M in ilo r p e P ro p ria P erso an ;
E fectele R ad ian ei In terio are A ccesate p en tru P erso an a A ju tat i
P erso an a care A ju t;
R ed istrib u ia S istem ic a V italitii la O m u l afectat d e S tresu l
Interpretat Cronic;
M an ag em en tu l A ctiv al S tresu lu i fo lo sin d T eh n ica R ad ian t (R eal
REIKI) prin cei 4R;
S tresu l, A feciu n ile C ard io vascu lare i T eh n ica R ad ian t ;
S tresu l, A feciu n ile S istem u lu i O so s i T eh n ica R ad ian t ;
T em e p en tru A cas: 2 Sesiuni Radiante pentru alte Persoane + 2
S esiu n i R ad ian te p en tru P ro p ria P erso an (u n a n ain te d e C u lcare
i u n a d im in eaa).

R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

34

A ccesu l R ad ian ei In terio are p e


R elaia P acien t - Terapeut

R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

35

H o m eo stazia F u n cio n al
asig u rat d e R ad ian a In terio ar

R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

36

Managementul Activ al Stresului


p rin re sp e cta re a ziln ic a ce lo r 4R:
R 1: R ad ian a In terio ar
(pentru Restaurarea
V italitii co n su m ate d e
S tres) A ccesat p rin FZTRT (F o lo sirea Z iln ic a
Tehnicii Radiante)
R 2: R sp u n d erea P erso n al
pentru Optimizarea Stilului
d e V ia i a A titu d in ii fa
de Evenimente
R 3: R eeau a d e S u p o rt
A ctiv (familie, preot,
m ed ic,terap eu t, p rieten i i
colegi)
R4: Resurse Naturale de
C alitate i D iversificate
R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

37

Stresul, Regenerarea Celulelor i


T eh n ica R ad ian t
Endocrinologul american
Deepak Chopra p recizeaz
fap tu l c Celulele diferitelor
O rg an e se R eg en ereaz
continuu dar la perioade
diferite:
L ip id ele i O asele la 3 L u n i
F icatu l la 6 S p tm n i
P ielea la 5 S p tm n i
Peretele exterior al
Stomacului la 5 Zile
Mucoasa Stomacului (pe
timpul digestiei ) n cteva
Minute
R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

38

H o m eo stazia S tru ctu ral


asig u rat d e R ad ian a In terio ar

R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

39

Depozitele de Vitalitate
C n d n u su n tem su b aciu n ea
Stresului Interpretat Vitalitatea
n efo lo sit este S to cat n
Depozitul Central i n
Depozitele Locale aflate la
n ivelu l fiecru i O rg an i d irect
p ro p o rio n ale cu co m p lexitatea
acestora din punct de vedere
M o rfo lo g ic i F u n cio n al
Aceste depozite sunt
interconectate printr-o reea
complexe de canale energetice
n u m ite iMeridiane
Cnd un Organ Vital este afectat de
Stresul Interpretat se trece la o
R ed istrib u ie p e b az d e
P rio riti p en tru S u p raveu ire
R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

40

S u p rrile In tern e se p u n la
IN IM
C n d se n tm p l ceva, care n e d eran jeaz i
p en tru care d m vin a p e NOI, punnd totul la
IN IM iar aceasta i restau reaz
n ecesaru l d e vitalitate p rin u rm to arele
mprumuturi:
1. D in D ep o zitu l L o cal al In im ii i
Pericardului
2. Din Depozitul Central
3. Din Depozitele Locale ale unor organe
m ai p u in im p o rtan te p rin Meridianele
Inimii i Pericardului dispuse Simetric
Sus
4. Din Depozitele Locale ale unor organe
m ai p u in im p o rtan te p rin M erid ian u l
Curios Asimetric Stnga

R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

41

S u p rrile E xtern e se p u n la
FICAT
C n d se n tm p l ceva care n e d eran jeaz i
p en tru care d m vin a p e A L II, n e
facem sn g e ru , afectn d F IC A T U L , iar
aceasta i restau reaz n ecesaru l d e
vitalitate p rin u rm to arele m p ru m u tu ri:
1. D in D ep o zitu l L o cal al F icatu lu i i
Vezicii Biliare
2. Din Depozitul Central
3. Din Depozitele Locale ale unor organe
m ai p u in im p o rtan te p rin M erid ian ele
F icatu lu i i V ezicii B iliare d isp u se
Simetric Jos
4. Din Depozitele Locale ale unor organe
m ai p u in im p o rtan te p rin M erid ian u l
Curios Asimetric Dreapta
R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

42

Depozitul Central aflat la limita


m in im a re ze rve lo r d e V ita lita te :
S em n alizeaz acest lu cru p rin
u rm to arele S en zaii d e
Disconfort Intermitente:
N o d n G t, S u fo care n so ite d e
V o alarea V o cii i T en siu n e O scilan t
A p sare cu S u fo care la n ivelu l C u tii
T o racice m ai ales n p o ziia C u lcat
D u rere cu A rsu r n C ap u l P iep tu lu i
B alo n are N eju stificat n so it d e C o lici
Abdominale
C o n stip aie sau D iaree
T u lb u rri d e D in am ic S exu al
Hemoroizi Circulari
R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

43

E vo lu ia A feciu n ilo r p ro vo cate d e


Stres i S u p raso licitare
Dr. Homeopatie George Vithoulkas

TRT

>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>

Ale Planului Mental

A le P lan u lu i E m o io n al

Ale Planului Fizic

C o n fu zie M en tal
C o m p let

D ep resie p n la
Sinucidere

Sistem Nervos Central

Delir Distructiv

Apatie

Sistem Cardio-vascular

Idei Paranoice

T ristee

Sistem Endocrin

Deziluzii

A n g o as

Ficat

Letargie

Fobie

P lm n i

P lictisit i D ezin teresat

Anxietate

Rinichi

Incapacitatea de
Concentrare

Iritabilitate

Sistem Osos

Uitare a evenimentelor
Recente

N em u lu m ire

Sistem Muscular

Distrat

D erm i M u co ase

<<<<<<<<<

R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

<<<<<<<<<<<
Managementul Activ al Stresului
TRT Gr.1

< < < < < Stres


44

C o n cep ia T ao ist d esp re S en zaii,


M o d ificri F u n cio n ale i
Morfologice

KI-u l (R ad ian a In terio ar) restab ilete A rm o n ia :


F u n cio n al i M o rfo lo g ic la n ivelu l fiecru i O rg an
ntre diferitele Organe ale Omului
ntre Oameni

S tarea F izic i P sih ic a o m u lu i d ep in d e d e


can titatea d e K I aflat n D ep o zitu l C en tral i n
Depozitele Locale:
N o rm al: S eren itate i lip sa S en zaiilo r d e D isco n fo rt
Deficit: A p ar S en zaiile d e D isco n fo rt i M o d ificrile
F u n cio n ale ( H ip erfu n cie sau H ip o fu n cie)
Epuizare: A p ar M o d ificrile M o rfo lo g ice (H ip ertro fie sau
Atrofie)

R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

45

Stresul A feciu n ile C o lo an eii


reversarea lor prin TRT
L a ap ariia u n u i S tres In terp retat In ten s sau d e D u rat,
g lan d ele S u p raren ale su n t su p raso licitate i aju n g n
deficit de Vitalitate. P en tru n ltu rarea lu i are lo c o
R ed istrib u ie cu u rm to arele co n secin e:

1.

2.

S u p raren alele se m p ru m u t d e la d e la R in ich i


ap rn d o D isfu n cie R en al T em p o rar
caracterizat p rin d isp ariia sen zaiei d e S ete i
R eten ia d e A p la E xtrem iti
R in ich ii se m p ru m u t d e la D iscu rile
In terverteb rale i acestea d eclan eaz
u rm to arele p ro cese:

D iscu rile se A tro fiaz

Apar Ciocurile la Vertebre pentru a Fixa


Discul Atrofiat

D ac S tresu l co n tin u V erteb rele se su d eaz


p en tru a C ap su la u n D isc n eo p eraio n al

P rin cei 4 R se n ltu rar S tresu l In terp retat i p ro cesele


sunt Reversate Integral restabilindu-se Armonia
F u n cio n al i M o rfo lo g ic a C o lo an ei
R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

46

Stresul Lipidele i TRT


C reieru l este cel m ai m are co n su m ato r d e O xig en i d e G lu cid e .

C n d ap are S tresu l In terp retat C ro n ic (ap are i p ersist u n sen tim en t


d e p erico l real sau im ag in ar) se vo r face rezerve d e G lu cid e su b fo rm
d e L ip id e (p en tru ca ele s fie tran sfo rm ate n G lu cid e) i fu n cie d e
m rim ea P erico lu lu i le d ep o ziteaz:

L a su p rafaa D erm ei (C elu lita)


S u b D erm (L ip o m )
n Abdomen
n Ju ru l i In terio ru l O rg an elo r V itale
P e p ereii A rterelo r i V en elo r E xtrem itilo r (V arice)
P e P ereii A rterelo r i V en elo r C ereb rale (S p asm C ereb ral)
P e P ereii A rterelo r In im ii (C ard io p atie Isch em ic sau In farct)

P rin cei 4R se n ltu r S tresu l In terp retat i astfel d isp are n ecesitatea
existen ei R ezervelo r d e G lu cid e su b fo rm d e L ip id e, iar d ep o zitele
d eja existen te su n t n ltu rate n o rd in ea in vers ap ariiei lo r
R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

47

Ziua 3
m p rtiri d e E xp erien i n treb ri + S esiu n e d e A p licare a
M in ilo r p e P ro p ria P erso an ;
S en zaiile care n so esc A ccesarea R ad ian ei In terio are i
Procedurile Radiante de Achitare a acestora;
C rizele d e m b o ln vire d eclan ate d e S tres i O b o seal i Crizele
de Vindecare care apar pe timpul Repausului, a unui Tratament
co rect S tab ilit i A d m in istrat i a Managementului Activ al
S tresu lu i fo lo sin d T eh n ica R ad ian t p rin cei 4 R ;
S tresu l, C an ceru l i T eh n ica R ad ian t;
Deosebirile dintre Tratament i V in d ecare + E tap ele V in d ecrii;
Cele 7 Grade ale Tehnicii Radiante
T eh n ica R ad ian t (R eal R E IK I ) Isto ric i Perspective

nmnarea Diplomelor de Participare la Cursul de


Management Activ al Stresului folosind Tehnica
R ad ian t (R eal R E IK I ) G rad u l 1.

R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

48

A p ariia S en zaiilo r n co rp u l
P acien tu lu i i T erap eu tu lu i
S en zaiile ap ar n u m ai cn d R ad ian a
In terio ar accesat n ltu r D eficitu l d in
Planul Fizic i fiecare are S en zaiile
specifice lui n procesul de Vindecare
S en zaiile:
D ifer d e la o P erso an la alta
L a aceiai P erso an d ifer d e la o
Sesiune la Alta
n aceiai S esiu n e d ifer d e la o P o ziie
la Alta
N u se A n alizeaz, n u se In terp reteaz,
n u se C o m p ar ci se A ch it (in n d
m in ile p e Z o n a d e D isco n fo rt p n
cnd dispar)
R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

49

S e n za iile Cald i R e ce

R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

50

S e n za iile d e Disconfort Acut

R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

51

S e n za iile d e F u rn ic tu rintr-o
a n u m it p a rte a M in ii Radiantului

R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

52

S e n za iile la O b o seal C ro n ic i d u p
O d ih n + Sesiuni Radiante Zilnice

R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

53

E vo lu ia A feciu n ilo r p ro vo cate d e S tres i


Suprasolicitare
Dr. Homeopatie George Vithoulkas

R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

54

E vo lu ia A feciu n ilo r p ro vo cate se S tres i


Suprasolicitare
Dr. Homeopatie George Vithoulkas

TRT

>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>

Ale Planului Mental

A le P lan u lu i E m o io n al

Ale Planului Fizic

C o n fu zie M en tal
C o m p let

D ep resie p n la
Sinucidere

Sistemul Nervos Central

Delir Distructiv

Apatie

Sistemul Cardio-vascular

Idei Paranoice

T ristee

Sistemul Endocrin

Deziluzii

A n g o as

Ficat

Letargie

Fobie

P lm n i

P lictisit i D ezin teresat

Anxietate

Rinichi

Incapacitatea de
Concentrare

Iritabilitate

Sistemul Osos

Uitare a evenimentelor
Recente

N em u lu m ire

Sistemul Muscular

Distrat

D erm i M u co ase

<<<<<<<<<

R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

<<<<<<<<<<<
Managementul Activ al Stresului
TRT Gr.1

< < < < < Stres


55

C rizele d e m b o ln vire i
Crizele de Vindecare

R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

56

Caracteristici ale Crizelor de


m b o ln vire i a celo r d e Vindecare
C rizele d e m b o ln vire apar n urma
u n u i S tres In terp retat i d u p ele n e
sim im m ai ru (O b o sii, E p u iza i), iar
d a c a ce sta co n tin u se in sta le a z o

n o u i m a i g ra v A fe ciu n e C ro n ic
Crizele de Vindecare ap ar d u p O d ih n ,
d u p cei 4 R sau d u p u n T ratam en t
co rect S tab ilit i A p licat, iar la ieirea d in
aceast criz n e sim im m u lt m ai b in e ca
nainte (O d ih n ii i cu D isp o n ib ilita te d e
Efort) reap rn d fie starea d e S n tate
O p tim fie D isp r n d u ltim a A fe ciu n e
C ro n ic i R e a p r n d A fe ciu n e a C ro n ic
A n te rio a r

D ac vo m ap lica Z iln ic cei 4 R , durata


procesului de Vindecare va fi de 7 ori
m ai S cu rt d ect d u rata P ro cesu lu i
d e m b o ln vire
R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

57

Cancerul
C an ceru l rep rezin t u n g ru p d e b o li caracterizate d e
creterea n eco n tro lat i m p rtierea celu lelo r
anormale (atipice)
Numai 5-10% din cazurile de cancer sunt ereditare
O ricin e se p o ate m b o ln vi d e can cer:
1 d in 2 b rb ai i 1 d in 3 fem ei p o t face o fo rm d e
C an cer p e tim p u l vieii
R iscu l m b o ln virii d e can cer crete o d at cu vrsta
R iscu l d e a n e m b o ln vi d e C an cer crete d e 10 -50
d e o ri p en tru F u m to rii activi sau p asivi
S tresu l In terp retat ap ru t p e tim p u l T ratam en tu lu i
an u leaz efectu l b en efic i am p lific efectele
paradoxale ale acestuia
R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

58

S tresu l In terp retat in ten s i d e d u rat


p ro vo ac ap ariia i ag ravarea

Cancerului

Cancerul apare la persoanele cu Sistemul Imunologic


epuizat

S tresu l In terp retat ep u izeaz S istem u l


Imunologic prin:
1.
2.
3.
4.

In vo lu ia T im u su lu i
Cortizonul Interior produs de Suprarenale
Dereglarea Sistemului Hormonal
Alterarea Codului Genetic prin Cmpul
E lectro m ag n etic al In im ii aflat n A ritm ie
C ard io resp irato rie In co eren t g en erat d e
S u p rare, T eam , F ru strare, U m ilire i Ig n o rare

R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

59

E m o iile i S istem u l Im u n o lo g ic
E m o iile N eg ative
(furie, disperare,
su p rare, team sau
ngrijorare) sl b e sc
Sistemul Imunologic

E m o iile P o zitive
(suport, dragoste,
apreciere, respect sau
recu n o tin ) n t re sc
Sistemul Imunologic.
R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

60

V ariaia P u lsu lu i i E m o iile


Frustrarea ( trit sau
ream in tit) p ro vo ac o

V a ria ie a P u lsu lu i
L e n t i
D e zo rd o n a t

Aprecierea (trit sau


ream in tit) p ro vo ac o

V a ria ie a P u lsu lu i
C o e re n t i c u o
fre c ve n d e 0 .1 2 H z
(6 sch im b ri p e M in u t ale
P u lsu lu i i cte 6 p erech i
Inspir Expir pe minut)
R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

61

Cmpul Electromagnetic
al Inimii

R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

62

Efectul Atingerii Zonei Inimii cu


Mna Activat prin Tehnica Radiant

R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

63

A n aliza S p ectral a V ariaiei P u lsu lu i


d u p o S esiu n e R ad ian t

R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

64

A n aliza S p ectral a V ariaiei


Pulsului Persoanei Stresate

R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

65

Epuizarea i Relansarea
Sistemului Imunologic:
n p rezen a S tresu lu i In terp retat E p u izarea S istem u lu i
Im u n o lo g ic are lo c n u rm to arele etap e:
1. F u ru n cu lo z
2. G ran u lo m ato z
3. T u m o are B en ig n
4. T u m o are M alig n
5. M etastaz
P rin fo lo sirea ziln ic a celo r 4 R are lo c p ro cesu l d e
Relansare a Sistemului Imunologic (n ordinea
in vers E p u izrii) i im p licit R eversarea
Cancerului
R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

66

Managementul Activ al Stresului folosind


T eh n ica R ad ian t
p revin e ap ariia Cancerului
F o lo sirea Z iln ic a celo r 4 R asig u r o fu n cio n are o p tim a
S istem u lu i Im u n o lo g ic i im p licit p reven irea ap ariiei
Cancerului astfel:
1.

Sesiunile Radiante, prin R ad ian a In terio ar accesat, restau reaz V italitatea


co n su m at d e S tresu l In terp retat i p streaz p e O p tim sistem ele
Im u n o lo g ic i H o rm o n al restab ilin d C o eren a V ariaiei P u lsu lu i (aritm iei
cardiorespiratorii)

2.

Asumarea R sp u n d erii P erso n ale pentru O p tim izarea S tilu lu i d e V ia i a


A titu d in ii fa d e E ven im en te d im in u eaz S tresu l In terp retat

3.

R eeau a d e S u p o rt A ctiv p erm ite trecerea m ai u o r i cu u n m in im d e S tres


In terp retat p este p erio ad ele m ai d ificile d in via

4.

R esu rsele N atu rale D iversificate i d e C alitate asig u r m ateria n ecesar


R eg en errii C o n tin u e a tu tu ro r C elu lelo r d in co rp

R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

67

n ce tin ire a , S to p a re a i R e ve rsa re a Cancerului


prin F o lo sirea Z iln ic a T eh n icii R ad ian te
D o am n a D r. B arb ara R ay p recizeaz:

P en tru a aju ta o P erso an B o ln av d e C an cer, sunt necesare


cel puin 2 Sesiuni Complete pe Zi (indiferent unde se
m an ifest C an ceru l ) p n cn d C an ceru l va fi Reversat Complet

D ac p erso an a este su b T ratam en t cu C ito statice sau R ad iaii,


S esiu n ile d e P u n ere n F o rm vor ajuta la Amplificarea Efectelor
B en efice ale acesto ra D im in u n d n acelai tim p E fectele S ecu n d are

n cazu l In terven iilo r C h iru rg icale, se reco m an d Folosirea


In ten siv a S esiu n ilo r C o m p lete cu ct mai multe Zile naintea
In terven iei C h iru rg icale ( p en tru p reg tirea F izic i P sih ic a
Persoanei ) ct i Im ed iat d u p O p eraie ( pentru Accelerarea
P ro ceselo r d e R eg en erare, n ltu rarea E fectelo r S ecu n d are i a
sechelelor Postoperatorii)

R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

68

Managementul Activ al Stresului folosind


T eh n ica R ad ian t i Reversarea Cancerului
F o lo sirea Z iln ic a celo r 4 R asig u r R eg en erarea
Sistemului Imunologic care va n cetin i, S to p a i
apoi va Reversarea Cancerului astfel:
1.

Sesiunile Radiante, prin R ad ian a In terio ar accesat, restau reaz V italitatea


co n su m at d e S tresu l In terp retat, read u ce p e O p tim sistem ele Im u n o lo g ic i
H o rm o n al restab ilin d C o eren a V ariaiei P u lsu lu i (aritm iei card io resp irato rii),
am p lificn d E fectele B en efice ale T ratam en telo r M ed icale i n ltu rn d
Efectele Secundare ale acestora

2.

Asumarea R sp u n d erii P erso n ale p en tru O p tim izarea S tilu lu i d e V ia i a


A titu d in ii fa d e E ven im en te d im in u n d astfel S tresu l In terp retat

3.

R eeau a d e S u p o rt A ctiv p erm ite trecerea m ai u o r i cu u n m in im d e S tres


In terp retat p este aceast p erio ad d ificil d in via

4.

R esu rsele N atu rale D iversificate i d e C alitate asig u r m ateria n ecesar


R eg en errii C o n tin u e a tu tu ro r C elu lelo r d in co rp

R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

69

Tratament i Vindecare
M a n ip u l ri e xte rn e
U tiliza t n situ a ii d e
criz
M e ca n icist i o rie n ta t
spre simptoame
Autoritatea
p ro fe sio n a l a
Medicului
O b ie ctiv: A b se n a
simptoamelor bolii
R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Autoreglare
U tiliza t p e te rm e n
lu n g i co n tin u u
H o listic i o rie n ta t
sistemic
Autoresponsabilitatea
posesorului de corp
(a fie c re i p e rso a n e )
Obiectiv: Starea de
B in e C o n tin u

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

70

E ta p e le V in d e c rii:
1. Lucrul cu simptoamele (tratamente
m e d ica le i T e h n ica R a d ia n t )
2. n ltu rarea cau zelo r m b o ln virii
(o p tim iza re a stilu lu i d e via i a a titu d in ii
fa d e e ve n im e n te )
3. n elep ciu n e, rein teg rare i p strarea
u n ei stri d e b in e
4. Datoria de a-i n va i p e ceilali s se
vindece
R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

71

Modelul Integrat al Sistemelor de Vindecare


Dr. Eliot Dacher

R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

72

Sistemele de Vindecare Integrate


Sisteme de
Vindecare

Homeostazie Tratament

Minte-corp

Spiritual
(TRT)

C o n tien a

In stin ctiv

R eactiv

In ten io n al

In tu itiv

Mecanism

Autoreglare

Compensare
Reparare

Autoexplorare
Auto-reglare

Integrare

Proces

V erificri i
Echilibru

Reductiv

Dezvoltator

Unificator

Focalizare pe

Dezechilibru

B o al

Centrat pe
P erso an

Simboluri
Universale

Resurse

Bucle
Feedback

M ed icam en te i
O p eraii
Terapii
Complementare

R elaia M in tecorp

C o n tiin a
U n iversal
(SRI)

S n tate

S tare S tab il

Restaurarea
F u n cio n al

Autonomie

R ein teg rare i


Armonie
U n iversal

R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

73

T e h n ica R a d ia n t are 7 Grade:

Gradul 1: 4 A ctivri =

Gradul 2: 1 Activare + 3 Simboluri TRT

G rad u l 3A ( evo lu ie p erso n al ):

G rad u l 3B ( In stru cto r T R T p en tru G rad u l 1 i 2 ): 1 Activare = Cocreere


lo cal i la d istan + A ctivare i In stru ire T R T G rad u l 1 i G rad u l 2

Gradul 4 : 1 Activare

Gradul 5: 1 Activare

Gradul 6: 1 Activare

Aplicarea Minilor Activate p e 12 p o ziii d e b az

D irectare n S p aiu i T im p

= A p licarea E xp an d at a M in ilo r +

1 Activare = C o creere lo cal i la d istan

Gradul 7: 3 A ctivri = Maestru care poate Activa toate Gradele


TRT inclusiv 3 la 7
R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

74

Obiectivele Gradului 2 TRT


Prin desenarea cu Minile activate la Gradul 2 TRT a 3 Desene specifice
se g en ereaz d e ctre S u rsa d e R ad ian In terio ar 3 V ib raii d e
V in d ecare n u m ite i S im b o lu ri U n iversale care n e p erm it:

A rm o n izarea C am erelo r, A lim en telo r i M ed icam en telo r

Sesiuni Expandate (de 4 ori mai eficiente dect sesiunile de la Gr.1)

A ju to ru l la D istan p en tru 1 p erso an sau p en tru u n g ru p d e p erso an e

E lim in area S u p rrilo r d in T recu t i a n g rijo rrilo r p en tru V iito r,


pentru noi sau pentru alte persoane

E lib erarea d e L eg tu rile K arm ice sau d e L eg tu rile D en se (produse


prin Magie, Blestem sau Control Mental)

Sprijinirea Proiectelor noastre sau a altor persoane

R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

75

Dr. Mikao Usui


Principiile Dr. Mikao Usui
p en tru V ia lu n g ,
sn to as i fericit:
1.
2.
3.

4.
5.

R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

D o ar azi vo i lsa d e-o parte


S u p rarea
D o ar azi vo i lsa d e-o parte
ngrijorarea
A zi m i vo i n u m ra ct m ai
m u lte B in ecu vn tri (ale
alto ra p en tru b in ele fcu t
de mine lor
Azi voi lucra Cinstit
A zi o s fiu B u n i B ln d
cu o rice F iin

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

76

Dr. Jujiro Hayashi

R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

77

Doamna Hawayo Takata

R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

78

Ph. Dr. Barbara Ray

R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

79

Jo y S teven s i D u m itru L azia


Minneapolis 1982

R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

80

D u m itru L azia i D r. B arb ara R ay


Minneapolis 1982

R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

81

A u ra L a zia , M a rve lle L ig h tfie ld i


D u m itru L a zia n B u cu re ti 1 9 9 3

R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

82

V m u lu m im p e n tru p a rticip a re a la
cursul nostru!!!

R-OM-SERV srl
A u ra i D u m itru L a zia

Managementul Activ al Stresului


TRT Gr.1

83