Sunteți pe pagina 1din 29
PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCURILOR PROIECT Fil PRACTIC PREGATIT PENTRU O CARIERA DE SUCCES! PLAN DE MANAGEMENT AL RISCULUI PENTRU PROIECTUL Fil PRACTIC PREGATIT PENTRU O CARIERA DE SUCCES! 1. INTRODUCERE ‘Acest document reprezinté Planul de Management al Risculul (PMR) pentru proiectul Fri practic pregatit pentru o carier& de succes! si defineste PMR pentru intreaga perioada de implementare a proiectului. PMR este parte integranta al planului de management al proiectului si acoperd, In principal, riscurile interne ale proiectulul. Manegerul de proiect este responsabil pentru revizuirea periodic’ a acestui document si pentru actualizarea sa pe parcursul perioadei de realizare a proiectului, astfel neat PMR s& corespundé riscurilor reale cu care proiectul se confrunta. Informatie rezultate tn urma elaborari acestui document vor fi comunicate Tntregit echipe de implementare a proiectuiui si tuturor p&rtior interesate in bunul mers al proiectului, intr-o perioada de timp si un grad de detaliere care sd permita interventia eficient’, pentru diminuarea riscurilor, celor care au competenta, autoritatea si responsabiltatea de a se implica in implementarea acfiunilor de reducere/eliminare a riscurilor. 11. Obiectivele PMR Scopul PMR este acela de a fundamenta gi descrie procesul prin care poate fi implementat o atitudine pro-activa in ceea ce priveste riscurile cu care se confrunta proiectul Fil practio pregattt pentru o cariera de succes! Obiectivul general al PMR este acela de a identifica potentialele ameninari asupra proiectulul, inainte ca acestea sé-gi producd efectul, fapt care permite planificaree unor atitudini fa de risc ce vor permite evitarea sau minimizarea efectelor negative. Prin efecte negative infelegem acele consecinte care pot avea ca rezultat neindeplinirea indicatorilor projectului, costuri excedentare celor planificate, nerespectarea limitelor de timp impuse de project Obiectivele specifice ale PMR sunt: Identificarea riscurilor; Evaluarea iscurilor, determinarea gradului de expunere la rise si prioritizarea riscurlor, + Conceperea unor planuri de acjjune pentru evitarea riscurilor sau minimizaree ‘efectelor negative; ‘+ Elaborarea unor proceduri de reevaluare periodica a riscurilor proiectuli 4.2. Definitii ‘in aceasta sectiune definim termenii utiizati in cadrul PMR despre care consideram cd este nevoie de clarificari Riscul - orice factor, eveniment a cérui manifestare poate influenta in mod negativ suocesul proiectulul Probabilitatea de aparitie @ riscului (PA) — frecventa cu care evenimentul producator de risc este posibil sa se manifeste. Impectul risculu asupra proiectului (I) -consecinjele negative pe care manifestarea riscului le-ar avea asupra succesului proiectului. Gradul de expunere la risc al proiectulul (GE)- calculul matematic prin care riscurilor li @ atribuie o valoare matematica, In scopul priorizarii acestora GE=(PA+1)/2 DESCRIEREA PROIECTULUI in cadrul acestei sectiuni vom prezenta o desoriere sintetica a proiectului din perspectiva, Obiectivelor acestuia gi a activitatlor pe care fe implica, 2.4. Obiectivele proiectului Obiectivul general al proiectului este cresterea relevantei formal profesionale si socio-umane pe care 0 primesc studeniii economisti in cadrul sistemului de invatémant supetior romanesc, in raport cu dinamica economico-socialéi actual si cu cerintele manifestate pe piata fortei de munca. Grupul — finta este format din 650 de studenti economisti participant la activitati de Practica si de consiliere si orientare profesionala gi din 30 de angajati din intreprinderi cu atribufi de tutorimaigtri de ucenicie/mentori participanti la cursuri de formare profesionala. Cuantificat, obiectivul general al proiectulul se exprima prin intermediul urmétorilor indicatori; 1. Numarul de studenti spriinit in tranzitia de la gooald la viala activa : 650 2. Numarul beneficiarior serviciilor de consiliere in carierd : 650 3. Numar de participanti la instruire — tranzitia de scoald la viata activa: 30 4, Numar de persoane nefic nsilierelorientare— tranzitia de la ‘scoal’: 650 5, Numarul i, anal rategii — tranzitia de la scoala la viat activa :2 6. Numérul parteneriatelor incheiate pentru schimb dé i ractici= tranzitia de la gooal la viala activ’ : 17 7. Pond flor sprijnii in tranzitia de la scoala le viata activ’ care ay obtinut un loc de munca sau au participat actly la cursuri ulterioare : 80% 8. Numar de persoane care au beneficiat de consiliereforient tun I de munca — tranzitia de la scoala la viata activa : 360 9, Persoane care fii i ientare si_au_continust studiile - tranzitia de la vi 2160 22. Acti le proiectului Activitétile proiectului prin implementarea cdrora trebuie etinsi indicatorii mai sus ‘mentionati sunt urm&toarele: 1. Planificarea actvitai si organizarea echipei 2, Organizarea activité de comunicere 3. Stabilirea modalitstilor de control-evaluare a activitatjlor 4, Lansarea proiectului 5. Intalniri de informare asupra obiectivelor proiectului 6. Organizarea si derularea activitatilor de consiliere si orientare a studentlor 7. Organizarea stagillor de preg&tire 8. Identificarea necesarului suplimentar de material didactic si dotarea centrelor 9, Derularea efectiva a stagilor de pregatire 10, Evaluarea rezultatelor pregatii si obtinerea feed-back-ului 11. Evaluarea proiectului 12. Organizarea activittii de monitorizare a performantelor centrelor 13, Transmiterea informatilor referitoare fa proiect 414. Diseminarea rezultatelor 45. Organizare cursuri de formare profesionala a personalulul din firme cu atributli de tutorl 16. Organizarea de conferinfe de promovare a principillor si avantajelor Invaifani prin munca" 17. Elaborere studi privind tranzitia de la scoala la viata activa 48. Organizare si desfégurare concurs cu premii pentru cele mai bune eseuti privind modul de derulare a activité de practica !nimostoud 2 ywowefeuew ep eduse ‘ange ap g1eoée|sep as eoreUNOY 102 aunt peeeeet sJoyfieumnoe © eum -1 muy sinquye no efsueosied euuasep | 2/8n}eA9-JoqUoO ep JoWRIFePOW BaLHIGEIS 2 ap & mninpoioid inipes UL ayeinégysep 20 ‘eluozoud op onyoo}00 [284 © aselaidusoo op | #8 olenyene ap nnpow eaxcyosp s eareogee esleuezeis < |e 9p 2152 | suoreaqput 0189 enyooigo O18 nu eareunnay * nymooroud soz aunt ‘plupes 2 yowebouew 9p educa 1B [eqien seooid ap imnyepow vore.oqeS - | anieo ep preobesop os BoIeNAIOY areojuntwoo op ifeumoe eareziueBsO y eum = nuy pas e OyeDOAUCO Op MIM|BPOU EareLOGe = ‘exmueweidus op rediyoe uu ueye : unweD jos azazvOreA eaieydoooe ozoién es Jowaueus © we}u00 ap Jo}Ep ws eBVEOGES ‘uinpecoid 0 2910 © 9p eI6oe injnosield jaues6uebo eoreoqers - _| aise _hRUAWo2 _feIse0e _Indoos RINDI np osose6o: 0s ‘osu ep inmueyd eoreoqe;y ~ Je nu eeReHANay + e1emn9p sp Jo4Dess@ a1em9p ap aoropom—HY = *animoroud 0102 21t | asoyisuco ap nhenanoe - |e woweteuew ep ediyoe rediyoe an SEISEp 9S RORY i L2EUM-11PYY | op yoynpe Pele ‘eB ojoporeN NEO OP RIEOSEISEP SS ESIEINIEY | eareziueBio 18 MHEWARD® BOJEOYLLEl snnoeo.d altewnpe = nimpetoud Nued non] 9p soy]Bojopo}euN eaIBOGeR ~< — | eaeMveD naued ouoyez|Ue5I0 usue5sucu 9p myugyd easescqepe | ypupeo eoiea.0 aundnsoid 160 (6 wowobevew 9p reduge eovezivebio _< | pleuebeuew oyoeds orewMDY sreeu au vO ‘op epeouiod 2an99190 yinos od asets950q axeusnoy IN aifeunnay EVOISS}O1g ErEWELO 1 o1oqisuog 9p soidewnnge zioz aun ® axginap 9p sCoIopoieA feuN = 0402 a4qwiopo @ 8 areuodouny 18 axezuedi tluapms @ evejueuo IS aLomsuco ‘2p qUaulgMBay nun e7eq ad | ap olleuanoe eaveinap 18 earezUeBIO ob nao ne —osuopnis pve! U pIpee JjeASIaD ‘ie 0 SIENA Sines ereusoj! op AUER 9p aIEEUEEIQ. _ hoz sua jwapeoe ella ul 5 O2zSUWSIEES | ery os &nnuod sep gone 9p ojos oseZUEDIO Ur sououed uonep ® 2p L20036 2 eeieunuinop Joos 22 mae IRpipaus vomuewiezex3e) RPL Stanee sewer pou 0402 euqworo idewnnoe ul exoiseoe Jojeanoaigo exdnse erewuoyu ONZIUCEIQ. oboe euaworo ae ‘ —oloz isniny ueweBeuew op ediyoo aeasep ecotgioon = essing! Inimjgoioud eavesueT y-Z! eum] - | muy ‘ojeseioqutsotiued npuRs UI innpeIoAd eaxenoWo.d doos 69 ale 8120 aIeIINIOY “rounds op uve ono ured 2 atewiise op 1 aiztoe a inmnueww> = rumeju 2 unpoooid eanCaj2 pUIAld on poreopur ut you os0ee501 08 aubjejduioo ep minpowi eeseynosip 1S easelogeIy < aueo SAqoeIgo BIE nu BAIEANOY ‘ape BBA e] BeOS 2} 8p eflzuen — eyiprys yenuntuod ne 18 e1eUaVoje104}9U00 ‘9p yeloysusq ne 2109 ouvosiog- ‘ene Biein e| gie008 ©} 9p eflzuen = pounw 9p a0) un yse6 ne |S ‘avelueyoje1olisuco ep yeloyeusq ne 169 sueosied 9p JeUNN= ‘sue0uayn wnsuno 2 aqoe yedtowied ne nes Roun ep 9p so|N0Ve01p pluenyu; 0 axe eareWNY ‘BRe0o$ e| ep efizues} — esejuey0/@z09;su00 =p pzepyeusq aleo aueosied 9p Jewnn ‘g1@4e9 Uy axoIsU09 6p Jojyoywes soperoysueq jugunN :nqpadsa: euezyeos op se _nnued yuna wed Wfuswezeida fused 9p epeiuoo ep saNeyUl < yo9}018 2 xejuowolduy 9p yunjGos re 9j90 wip uapms 2p 099 nujuad ganoeid ap Hers ap earezueGIO < wai ‘aTeysydv09) RCUSISGIONT eoleayyeo ed jeje Suss jse0e ‘uy quaooe pugund younu eed od eeseibaqu) naquad ‘aunefaud ap soiibeys e ental easeynueg 102 euquiss9q 0102 8uqUeION 9-g un] | muy ‘ajlensasqo ap lod weaseioqel] < jeuofiednao so;apuepueys wjod gonoed 3 jueG10 40n 9s @ie9 najuad wesw eayceds sojeluejeduoo eaeounuop| < soppy & 8 eoqveid op eue6erd doos eo axe {uoqeoppuy uy Joaup osaseBal os ‘8189 entoo4 nu BOyEUAIOY ‘BIeUIO} ‘2p Inmucjeuopio0 easeuopi°e® FING} PIPED Ul ody = pu) iB ovoysv00 ajoedoos ‘nrDs1018 ape aedeuud olimmmoe rived diodes 1p uNo0p fooe 00a Jojaujuso easejop 1S an9epIp 9p sejawiidns nynieseoou eas Loz auquod9g ~ 0102 euquaioN, 9-S:eun] =| uy eoppeid ap sonSers injnuses6o1y earerogey joJouOd ‘mupeo eliuenuod :eoHoeId ap eaIeyaljoe eIMLap 2A aS e101R9 e7eq ad JojojowNodp eaLeOGERA < “aueoyoyn unsino aoe yediomied ne nes gounui ap 90] un ynuifgo ne a1eo payge fein 2} BrEO$ B| op efzueN U! Mud sojquepmisoynaye —eesepuod- ‘eagoe Bien e} geoo$ e} 9p efizuen ur mmufuds quepes ap ynsewnn ao|uojeorpuy seaundopuy e] angus —_eareWANOY oun efard wwozods: ($ ayeysionun Jaflefas eareuopsoog-Z ‘goypesd ep sojieunye ealezueb.9 ‘equauoduioo 3s3001d “ans gnop & jmipouuoyur ud ezeaynuop 98 ‘euneBaud op soyiGes eosez1U2610, ‘ISSHUNTUOD Op BIEAOUIOIT ie Plurardaxe eIBSyuT e 0p shewnyoe ® erenyene op nodes e=ve.0q2 < joajoid e niquiesue op injmoaioud eovenie Ag { mmypojoud @ avenyere ap mninuodes eeses0qe_< doos £9 aie eaIeAIDY Fingajoxd 5 jooup osese6as 2s Wu COTW eye YpIIED zh02 euqwerdog aveunspuy zea IND = bog euenue| 88 eayeunoy —_s0iHNANO® snyn-joea-pae} eaieusfgo eaezue6io ul aUieIe aingan 90 sjaiedse soy yin emg |%,2d & NAUGG MINE ‘atieunye ezeojnap es e160 UL mnpoUs & ‘ANEWeD exepen 2p und Up ‘euauewsed earenjens corenjena < | dove ed ave oqeuNIoe piseaoy 1 ye6ed sojeyeynzeealenjens, uep2n_ep_jound up _‘eieso “e1eoueyn unsin> 2] Ape yedomed ne nes eounut In yrulfgo ne 9129 enljoe geo38 | ap efizue zhoz nny ~ Loz evenue| sponpeid Wok e0IeZ|UeBIO- feuodiuoo asao0d-qns. ‘a9 preuaysajoid aueyorzep unsino‘ouewn —esinsas_2yuewIUEAS "PoURW ap UNO] ep aVEjo ep eoveWoraLd < Susogje ep | uy eefenul Alpow! — olwepeoe nipow eaveioqejoo wud simuigevaisns | sojoluoyodu09 pueGop Z10z euquoydog = 0202 euqueseg inynpoteid ajereynzas puind —ayesarojut Pulnd —_eioseoe waved ip 5oeq-pea) ep eaiouligo IS pulayid Jo}eanoadssa ‘inmoetoud yrupeo ut eynuljgo sojaieynzo1 © sojayeynZe1 eareULIESIG. 9p edie 2 ‘alejuewerdun ep jediyso e goipoued |-IndnuS engo eelejwsuen Siew op ewowlvena op covezwedio” < | doos 29 are Baleyanay | 1 “pinssioud wworeopuy up yup oseue60! 98 die sigan oss ou eney Zh0z euquiaides — 0102 an) yoajoud jewioqy) Bovey WSUELL ‘omun} a01syay ojayode eaengels < jrvawsydun | Jee 2p pedypo o1e oseuny sopslupos eovezwedig < | dooe eo ale sIeINNOe RISeSOY et inpejoud wwoyeoppul up yaup o868"6) a8 320 eAypeIGO aE ru E=ICIANY 2102 apqwerdos a ot0e ont Jojenuse sojeluewoped 2 avezuoyuow ep ileyajoe eoueziuebiC: 22201 LY seumme eareyv9p goune0 132UM“1IPLY | oreo equowncep ead — euopaid 2p IEAIDA 2} wzeq ed nin 8 exeuowordus ep Injen e|_ainuige sojereunzas_eaoivepina Borenyena doos bo ale Cer a z102 apquaiies “rimporoid = zh02 aM woreopy up youtp osese60) @s bieo onqooigo 912 A eSREIADY kz ininebeueU! wy pzeainsep 28 ea}elNNoY “elBoveIN aysaloxd z10z euquerdes = bhoz isndny rmupeo wy edka euigo 9p ypnis 2 ssei0Re) Pinaud eundord op 1S doos 80 oe Banoe ejeIA e] BI200S 21 ep etizuen purasd pms exeiogers o10z en {9p juny6e 134, 2190 9 eipeo = iuepms us poworpur ut y011D 98% ‘8129 enqeIgO G1e NU EBIEIIANOY jeuoiBsi Jejueweldul| ap M:0}9011g 1UopI009 9152 eAIEATOY hed o} sojduanosge e 2) ‘Bung jew © nyjued soojelesue ljuejuezeides ~ sonsepip eupeo ud welenut" sojefewene 1S 1 axenowosd 9p ajulioyuoo ep eau ou hoz euenue| = 0102 suque0eq 2:2un] | muy = 9:euny | muy uo} 60 eaieayie9 nujuad yparoud ul feoydus, We SIeWIO) ep ynsino e| eaBdOMES < Bagoe ele | pye008 ap efizues; ~ euinasu enquiu0o eareyvawoiduy “youosBas oy exquawadl ep injopalig alpuopioo9 qns ezee|n—ep 6S “poyeuuio} 20 yoo}oud uy feoyduat JojuoImy eexeoyIH90 doos eo oxy oI} ep tnnqie: no @uLy UIP Ininjeuosued e efeUO!sajosd ep unsino—@eziueBi pod uojeoppul ul yoaup asasebai os ‘2129 anyoeIge ese NU EATEN yooioid ep injneBeuew eoseU qns ezeaiuap 9s ealeIINoy jninwejoxd e aleuewo/du 2p _ininpout Z10z ouquioides — bbog ysnéiny ninperoxd jupeo fedjoied nqued yword op o¢ @ ealepIOy “inimmperoxd somoresipuy eemuydapuy 2} yoaulp ainquiuoo nu eereAROY “ponoeid ep JojyGejs_eosez|UeBs0 uy yas nad ye weueyed wivepmyg quieid no Insinqu0l eesezjue6lo ‘aundnsedg gonoed ep liguanoe @ evzinuep ep meow! pulnud junese eung jew 2je0 njued woud no sinouco aveinsgjsep 1 evezIUe5I0 aL AIOE EFRIA e] BeOS e| OP a ‘BJEULIO} OP Injrsoyeuopioog —eaxewnspuL gps yeinep es emnowino uy _undut es 90 ayyequiuos 3. IDENTIFICAREA RISCURILOR Proiectul Fil practic pregatit pentru 0 carieré de succes ! este supus la dou mari categorii de risouri, respectiv : A. Riscuri generale — la care sunt supuse, de regula, toate proiectele ; B._Riscuri specifice proiectului — determinate de caracteristicle proprii prezentului proiect. Riscuri generale (R.G.) Categorie rise | 1D Rise Denumire rise Impiicati Riscuri fegate | RG. 1. | Indcatori supraestimali cea ce | Neatingeréa _indicatorfor Tato de planificarea face imposibi atingerea lor | proporje semnificativa (sub 75%) protectulut duce la retragerea proporjonala a finan RG.2_| Operajunior provectalui nu 's=| Prelungirea_implementéri_perfale ‘ acordatsufleent tmp ‘sau tolale a activitafior peste limitele | Planifcate duce le nefinanarea acivtaflor respective RG.3._| Neconcordani Thre | Pot apsrea conflcle Thre parteneri, ropariizarea responsabiltatior | exist riscul unor elociifinanciare in ire partenerl si alocaille | neconcordante cu cererea de bugetere finantare si cu acordul de parteneriat cosa ce va duce la neeligibiliateta cchettuetitor RG4 | Resurse umane insufciente [Duce la incarcarea timpului de pentru activitatile proiectuisi | munca a resurselor umane deja implicate cu consecinte supra calitti actvitatilor derulste si asupra pericadelor de timp in care se deruleaza activtaie, Riscuri legate | RG.5. | Nerespectarea termenelor de | Nerespectarea termenelor poate de implementare a proiectuui (pe | duce la nesigibilitates cheltultior. managementul total si pe activités) | protectului REE. Neincadrarea in __bugetul | Depagirea bugelulu planifcat duce la planifcat (pe categorie | neeligbitatea cheltuleior. cheltuiel i pe tot) RET. | ineiciens — m — uilzarea | Duce Ta oreslerea costar resurselor proiectulul proiectulul in mod nejustificat. Riscuri legate) RG. | Resurse umane indisponibile | Duce la tncércarea timpulul de de personal atuncicandeste nevoie de ele | munca a resurselor umane disponibile, la conficte intre membrit echipei de implementare, la diminuarea —calititi —_activtaglor proiectuli RG.9. | Resurse umane dezinteresale | Guce la confide intre membei pentru a implementa actvitatile | echipei_ de implementare, a proiectului la un nivel caltativ | sentimente de frustrare la rivelul ‘corespunzator color care constientizeaza importanta asigurarit uel alta corespunzatoare pentru actvitaile project RG 10. | Subcontractor ‘TUG | Duce la nerespectarea termenclor ‘indeplinesc sarcinile potrivit | planificate, la afectarea allt cetinfelor implementarii activitafilor. Riscuri legate | RG 17. | Resurse tehnice insuficiente | Duce la nerespectarea termendor de pentru actvitie proiectului | planificate, la afectarea cali ‘echipamente Tmplementari __aciivilajior, la imposibiltatea continuarit actvitai RG.12, | Echipamentele “necosare nu | Duce la prelungirea timpulul ce sunt cispoitie la timp unc’. RIG. 15, | Echipamentele nu funcfoneazi | Duce [a prelungiea tmpulr de atunci clnd este nevoie de ele | muncé, la imposibitatea continu actvitai RG. 14, | Performanfale echiamentelor | Duce la Wmposibiltalea coniinulrt nu sunt adecvate scopurior | activi proieetulu RG-76, | Echipa de implementare nu gle | Duce Ta prelunarea Wmpula de $8 utilzeze tehnologia ta | munca, laineficienta Iniregul potenjal Riscurt RG. 16. | Tnireruperi de fnanfare Duce Ta postales continu organizationale implementa protectulul ROG 17. | Conflict de acces la resurse | Duce la conflict, prelurigres tmpulut multe proiecte de munca, Riscun externe ‘Schimbari de lagislaje, de curs valutar, de rate ale dobancit Duce Ta nerespectarea prevederior bbugetare. Riscuri de forfa majora Tncendii, Inundaji sau alte catastiofe Pot pune pericol projectal irr ansamblul sau Virusarea ‘sistemelor | Duce Ta plerderea informaiilor culese informatice si prelucrate pana in momentul virusai, la imposibilitates derularii aciivitéjlor proiectul Riscuri specifice (R.S.) ‘Activitate [1D Rise Denumire rise implicati Formarea RS.1. och de implementare a protectului Elaborarea unor metodologii de lucru nefunetionale Tmplementarea — deteciuoasa a activitafr proiectulul; Diffcultayi in| monitorizarea, implementarii activitétlor proiectului Organizarea | RS.Z activitat de Elaborarea_unor documento necorespunzatoare din perspectiva datelor pe care le ‘contin Dificultay! in derularea activitatior proiectul Dificutayi' —in___-monitorizarea implementaril activator proiectulul Stabilirea RSS modalitafilor de control evaluare a activitatilor Elaborarea_necorespunzatoare a figelor de post Elaborarea de documentatie incomplete silsau nenconcordenté ‘cu cetintele impuse de legislajie sau de catre normele europene Enisfenfa unor sarcini care desi sunt specifice implementariiproiectului ramannereparizate —membrilor ‘echipei de implementare. Existenfa acelelag! sarcin! repartizate mal multor membrii ai echipel de management. Implementarea defectuoass 2 actvitiflor proiectui; Nerespectarea cerinjalor _impuse pentru acordarea rambursati. Tansarea RS. projectulut Elaborarea unui site Tere impact la public (interiala neprictenoasa, —_informatl neactualzate, aspect inestotic) Dificultah in transmiterea de Informal utile publicului silsau. particpanglor = la.—activtaiie proiectuui. RSS Materiale promofonale fara impact la public gi/sau exouseldistribuite Transmiterea de Informal Incuficiente, __ineficienf Tn ‘ransmiterea informatilor esorespunzator RS.6. | Numar mic de paricipan 1a | Impact necorespunzator al provectaul conferinjele de lansare ale | in réndul publicull proiectulul sau participant irelevani pentru scopul projectului Tntaini’ de | RS.7. | Numar mic de _ studenfi | Impact necorespunz&tor al profectuul informare participant la aceste intalnicy | in. randul_ reprezententilorgrupulul asupra {inta, fapt care poate determina obiectivetor ificutafi sau imposibiltatea atingeri projectului Ingicatorlor proiectulul coea ce duce la reducerea finantiri R'S.8._| Numar mic de reprezentanf al | Impact necorespunzator al prolectulal mediului de afaceri participant | in randul reprezentantlor mediului de la. intélnifle de informare | afaceri, fant care poate afecta privind proiectul calitatea rezultetelor prolectului ca urmare a imposibitafi de a atrage in proiect pe cei mai relevanti dintre ‘eprezentanfi angajatorilor ‘Organizarea gi] RS.O | Formarea _unor Grupe| Determina diminuarea __nivelull derularea dezechilibrate in ceca co | caltativ al activitflor de consliee si activitatilor de priveste gredul de cunoaglere a | orientate profesional cu efecte consiliers gi Fealitatlorpiefel muncii de catre | asupra indicatorlor proiectul orientare a participant studentitor RS.10 | Orar in neconcordanf’ oa| Deleiming absent de la acivitajie cisponibitafle de timp ale | de consiiere si orientare protesionala studentior—glsau— ale | cu. efecto asupra realizar consiieror indicatonlor prolectulul si asupra implementa! actvitatlor proiectuu RS.11 | Aciviay de consiiere gi] Determind —diminuarea —nivelult Crientare profesionala cu | calitatv al activator de consiliere si conjinut inadecvat scopuiui | orientare profesional cu efecte prolectului, sau intereselor | asupra prezeniei_partcipantior si patticipangior implicit asupra indicatorior protectut a implementa actvitaior. RS. 12 | Nerespectaréa —_procedurlor | Difcultay in monitorizarea manlerel privind documentatia ce trebuie | in care sau derulat acivtatle Intocmita pe parcursul derulari | proiectuiui cu efecte asupra admit ctivitaifior de consiiere si | fa finantare 2 respectvelor acivitat orientare profesionala Organizarea__| RS.13 | Nerespectares —procedurior | Difculii in monitorizarea manverel stagiilor de privind documentata ce trebuie | in care s-au derulst actvitaile pregatire intocmita pe parcursul deruléil | proiectului cu efecte asupra admiteri activitajlor de practic8 le fnantare a respecivelor activi RS14_| Organizarea Dicultay in realizarea aciivtall_ cu necorespunzatoare a activisti | efecte directe asupra_incicatorilor de transmitere a informatilor | proiectului si asupra sigur prlvind modaitajie in care | sustenabilti participanfi pot dezvolta sau apica cele competent dobiindite n cad proiectulu. Wdentificarea | RS.15 | Incapactatea de a labora | Afecteaza caltatea adliviajior de necesarului documente suport pentru | practic& i de consiiere cu efecte suplimentar de deruiarea —actvitaior de | asupre capacitaji de a atinge material consilere si de practicl in| obiectivele proiectuii didactic gi concordant’ cu obiectivele dotarea educatjonale ale procesului de ccentrelor ‘invatamant derult in facuttate. Derularea RS 16 |Forares — unor —_grupo| Deterning —_diminuafea —riveldul efectiva. a dezechilibrate in cea ce | calitatv al activitsjior de practic’ cu stagiilor de. priveste nivelul de cunostinte pregatire transmis in cadrul pericadelor de practioa efecte asupra incicatorlor proiectulul RS17 ‘neconcordanfs Gu tale de timp ale studentilor—g/sau ale formatorilor Determing absenia de Ta activitéiie de practicd cu efecte asupra realizar ingicatonlor proiectulul si asupra implementa activitatior proiectulvi. RS. 18 ‘Activitaf de practica cu confnut Inadeevet scopulul_proiectuui ‘sau intereselor participantior Detemin —diminuarea nivel Caltativ al acvitatlor de practica cu efecte supra prezentei paricipangior simpli” asupra indleatoflor profectull gh a implement activitor. RS19 Transmiterea de informahi parlicipangior privind focurile de munca, cursuri de. perfecfonare, evenimente resurse umane etc. irelevante ‘Alecleaz’ capacitalea paricpanfior 40. Identiica locun de munca in concordanta cu rivelui de caificare atins, precum si capaciatea de a-si consini 0 rul8 educational coorenta, toate acestea _avand impact ‘direct asupra actvtiflor project RS.20 Tncapacitatea dea inchela parteneriate de colaborare intre tniversitate gi medul de afaceri pentru implicarea ‘eprezentantilor pietel muncil in actvitatea academicd. Afecteaza sustenabililatea proiectulul siobiectivul general al aoestuia, Evaluarea rozultatelor pregatini si obtinerea feed- back-ului RS.21 Elaborarea unor chestionare irelevante din perspectiva inforratilor ce pot fl obtinute RS. Distibuirea —__chestionarelor cc&tre un _numar irelevant de partcipang la actvitafle proieciulu Dificultay sau incapacitatea dea ‘obfing informati relevante referitoare la modul in care participanti percep acivitafie proieciului, cu impact atat asupra capacitaji de a ridica rivelul calitatv al acestuia cat si al unor proiecte ultevioare Evaluarea, proiectului RS Necuprinderea in ania de evaluere a unor aspecte cantitave $i calllalve importante entra implementarea proectelor ‘Afecteaza capactatea echipel_de implementare de a trage concluzii utile necesare nor proiecte ultericare si, implicit, do implementare a acestora Organizarea activitatii de performantelor centrelor RS.24 ‘Concepereaunor mecanisme de monitorizare Incapablle s& relove ansamblul rezultatetor obfinute ta nivelul centrefor precum, momentul objinesi acestora precum si cauzole ‘care au determinet obfinerea rezultatelor pozitivelnegative Dificutéi in derularea acliviayior proiectului precum si in monitorizarea ‘implement ativitfilor acestuia Transmiterea informatiilor referitoare la proiect RSS ipsa regularitati organiza iniainfdor cu echipa de management precum sia partcipsri—" componenlor acesteia Diicutayy in deruiarea _activiajior proiectulul precum gin monitorizarea, implementati activilalor acestuia. RS. Tnexisienta unel evidenje clare a derulsiiproiectuli, In ‘ancamblul sau. Incapacttalea membiior echipel de management de a aves o impresie de ansamblu asupra modului do denuare a proiectului in ofce moment al implementanil acestuia, cu efecte asupra caltafi si capactai de monitorizare a proiectull Diseminarea rezultatelor RS.27 Numar mic de parliipan fevenimentele prin care sunt informate parfle interesate supra rezullatelor profectulu RS “Transmiterea unor mesaje care fu evidentiazi —ansamblul rezultatelor proiectului. Impact necorespunzator al provectul In randul parflorinteresate cu efecte asupre altudinii acestore fatS de proiect ‘Organizare cursuri de formare RS Incapacttatea participanfior de a finalize cursurle la care au fost inserisi din diverse motive ‘Afecteaza direct indicator provectulul gi. posibiitalea de derulare a actvitéflor_proiectului_in_conditiie profesionala a (dezinteres, ipsa dlsponibiltaii | respectari legaltaii personalulul dotimp etc.) din firme cu | atributii de tutori Organizarea de | RS.G0_| NumBr mic de pariGpang la | Tmpact nacorespunaator al provectula conferinje do conferinole prin care sunt | in ndul parcipantlor. promovare a conslienizay) —_participanyy Principiior asupra avantalelor invatari prin munca. RS.31_| Transmiferea unor mesaje care nu evidentjazaavantajele implicant Inactive proiectulu Elaborare RS.32 incapacitatea dea objine | Elaborarea _unor studi Trelevante, studii —privind Informati relevante pentru | nefundamentate, inutle tranzifia de la fundamentarea studilor RS.33 | Incapactatea de a interpreta tn irelevante, ‘mod corect informatie pe care | nefundamentate, inutile sau fara se fundamenteaza studiul si de | impact asupra parffor interesate {2 expune Tntr-o forma usor de itt gi de injeles conduzile munci de cercetare pentru elaborarea acestuia. RS.34 [insuficienta distbuire a | Impact necorespunzator al studi. studilor eatre parle interesate. Organizare si | RS.35 | Stabilrea unor criterii de | Lipsa de moiivajie a paricpanflor destagurare paricipare si de evaluare | de a participa la concursul organizat concurs cu oerente gi obioctve Frustrare tn réndul_ perticpantir, premil pentru |"RS.36| Impuneea unor ariel de | contestares evaluator cu. efecte cele mai une premiere Inaccesibie 31 | negative asupra imaginl prolactula st eseuriprivind Rerealiste, avénd in vedere | asupra atrageni de noi participant; modul "de caracteisicle paticipanjlor | neeligiblitatea —cheltuellor care derulare prolectul consituiepremile acordate activitatih artcipantlo. practica RS.37 | Difuly Ta ulllzarea | Duce la impostiiiatea imavementart platfomme’ online pentru | sau la implementarea defectuoasa a ‘nscrierea in concurs a | acestel activitaf a proiectulul, ceseurilor 4, CUANTIFICAREA RISCURILOR Se va calcula Gradul de Expunere a proiectului pentru fiecare risc identificat, dupa formula: GE=(PA+N/2 In functie de probabiltatee de aparitie riscurle se pot inserie int-una sau alta dintre urmatoarele categori: - probabllitate foarte mica — riscul este foarte putin probabil s& se manifeste (mai putin de 10% sanse), ciroumstantele care ar putea determina au o foarte mic& provabilitale de aparitie pe paroursul derulai proiectulul. ~ probabilitate mica - riscul este putin probabil s& se manifeste (10 ~ 35% sanse), totusi trebuie sé fie monitorizat intrucat circumstantele care Far putea determina au ganse si se manifeste pe parcursul derularii proiactului - probabiltate medie — riscul este probabil s4 se manifeste (35 — 65% ganse); = probabilitate mare ~ riscul este foarte posibil s& se manifeste (mai mult de 65% ganse) in functie de circumstantele proiectulu ~ probabilitate foarte mare — riscul este foarte posibil s& se manifeste (mai mult de 90% sanse) la fel ca si circumstantele care 7l determina, Pentru c& PA va intra in caloulul matematic al GE fiecareia dintre probabilittile de aparitie anterior prezentate i se va acorda o valoare numeric’ (un scor), dupa cum urmeazéi - probabilitate foarte micé —20 - probabilitate mica - 40 - probabilitate medie ~ 60 - probabilitate mare ~ 80 - probabilitate foarte mare ~ 100. ‘Asemanator clasificdri probabil de aparite gi a scorului alocat, impactul se poate inscrie Intr-una dintre urmatoarele categori Impact foarte | Impact Impact moderat: | Impact __ ridicat: | Impact foarte sczut: scor 20 -| scézut' scor | scor 60-70 | scor 80-100 | ridicat: scor 40 40-60 100 Obiectivele | Schimbare ‘Aspecie Zone mari ‘Schimbare | Proiectul proiectului | nesemnificativa | minore atectate neacceptata | devine afectate nefolositor Calitatea | Reducere Putine Enecesar Produs Proiectul rezultatelor | nesemnificativa | cerinte accentul neacceptat realizeaza un afectate lientului produs __| neutiizabit Termenele_| Deviatii Deviatii<5% | Deviati'§-10% | Deviafii 10-20% — | Deviatt asumate __| nesemnificative >20% Resurse | Cresteri Cresteri <5% | Cregteri5-10% | Cresteri 10-20% | Cresteri bugetare | nesemnificative >20% 1h urma discutilor purtate de cétre echipa de management a proiectului Fif practic pregatit pentru 0 carierd de succes! riscurile au fost cuantificate dupa cum urmeaza: ID Rise PA ‘Semnificatile culorilor sunt urmatoarele: 5. MASURI DE CONTROL AL RISCURILOR riscuri cu efecte negative foarte mari ( 70 < GE = 100); riscuri cu efecte negative medii ( 50 5 GE < 70); risouri cu efecte negative mici ( 0 < GE < 50); Avand in vedere cuantificarea riscurilor prezentata anterior, echipa de management a proiectului Fil practic pregatit pentru o carierd de succes ! a decis ca riscurile cu efecte negative mici (0 < GE < 50), $8 fie ignoratefacceptate iar masurile de control SA se refere la numai la riscurile cu efecte negative medii si foarte mar Riscuri cu efecte negative 1D Rise ‘Actiuni preventive Responsabil | Misuride interventie | Responsabil {in cazul producerit risculul RG.3. | Modificarea, prin act aditional, a | Manager [in urma — verificarii | Manager acordulul de parteneriat si/sau | protect rapoartelor de | proiect, a cererii de finanjare astfel activitate, pana la | Responsabil incat in graficul activitatlor semnarea —_actului | financiar partenerii s& fie identifcali ca aditional, nu se vor parti care implementeaza admite la decontare respectivele activititi pentru decat cheltuieli care solicitéivor —solicta aferente actvitatior decontarea cheltuielilor Pentru care parteneri sunt identificati, in graficul —activitétlor projectulul, ca parti care implementeaz respectivele activitay R.G.16, | Prima cerere de rambursare se | Manager Tn cazul producer | Manager va depune in primele 3 luni de | proiect, risculul, responsabilul | proiect, la primirea prefinantgs Responsabil | financiar va decide | Responsabil Va exista o evident stricté a | financier | dacd cheltuielile se | financiar evolufiei cheltuiellor si, de pot face din alte indatd ce va fi atins pragul le conturi ale nivelul c&ruia se poate face beneficiarului. cerete de rambursare, aceasta Dacd nu exist va fi depus& resurse _financiare, platile saleriale vor fi emanate, De asemenca, activtatle care prespun gi alte tipuri de cheltuleli decat cele salariale vor fi amanate. R.G.18. | Nu sunt in competenfa echipel | Nueste cazul | Managerul de proiect | Manager de protect va fi atent pentru a | proiect vedea dacé riscul apare sau nu, pe parcursul — deruléri proiectului. In cazul in care cesta se manifest, va convoca echipa de management pentru a propune si Implementa masurile care se impun RS.8. |Promoverea proiectulu) in| Director de | Directorul de | Director de randul reprezentantilor mediutui | implementare_| promovare, promovare, ‘de afaceri nu se va fundamenta | inter-regional | comunicare si imagine | comunicare $i pe acfiunilie de promovare va centraliza | imagine prevézute in cadrul proiectului informatie privitoare ci se va realiza 0 abordare la intainirile cu mediul direct& Pentru aceasta, la de afaceri si, In functie nivelul proiectului se va stabil de concluzile coneret mesajul ce va fi acestora, va lua transmis reprezentantilor masurile ce se impun mediului de afaceri, orarul pentru —_atragerea intAlnitlor si lista de intrebari ce acestora in cadrul va fi adresata acestora cu activtaijor proiectulul ‘ocazia intélnirlor. Conciuziile vor fl transmise directorulut de implementare inter regional si, in masura posibilitafior se vor implementa. RS.10 | Coordonatoral formare, in| Coordonatorul | Activitatle se vor] Director de verificarea orarelor transmise | formare reprograma in cel mai | implementare de directorii regional, va tine scurt timp in functie | inter-regional cont de orarele studentior gi ale de doleantele consilierior —astfel_—Tncat exprimate ale actvitatie de consiliere si participantior. orientare profesionala s& nu se Suprapuné peste activitatile didactice, pe de o parte, iar pe de alté parte, activitatea de consiliere se va programa astfel incat s4 se asigure un orar compact studentilor. RS. 79 | informatie tansmise | Consilien de | Directorul de | Director de participantilor referitoare la | orientare implementare _inter- | implementare posibilitatile de dezvoltare | privind cariera | regional va monitoriza | inter-regional personal si profesionalé vor | - Partener permanent ofertele perourge un proces de selectie afigate si va interveni ‘in cadrul odruia se va tine cont pentru actualizarea de faptul oa acestia fie nu au acestora absolvit studlile ce licent’, fie sunt tineri absolwengi fara masterat. De asemenea, se va acorda —susfinere pentru orientarea in alegerea ofertelor expuse, RS.20 | Consilierii de orientare privind | Consilier' de | Directorul de | Director de cariera care vor participa Ia | orientare promovare, promovare, aceasté actiune vor avea 0 | privind cariere | comunicare si imagine | comunicare si imagine foarte claré asupra | - Partener se va im in | imagine avantajelor pe care colaborarea derularea —_acestei mediu academic — mediu de afaceri o poate aduce ambelor pari. De asemenea, acestia vor avea _si__capacitatea de activitifi pentru a identifica motivele pentru care nu pot fi ‘ncheiate_parteneriate convingeré a reprezentantilor g va aduce Ta mediuiui de afaceri_ in cunostinta activitatea academica, managerul de proiect —_aspectele identificate pentru 1 rezolvarea acestora. RS.27 | Toh membri' echipel de | Manager Th cazul unel_ situa | Manager implementare side | proiect nefavorabile —privind | protect ‘management vor derula, in mod interesul participantilor permanent, activi! de pentru activitatile promovare si de constientizare Proiectulul se vor a reprezentantilor grupulutinta recruta participanti in sia reprezentanior mediului de urma unor —intalniri afaceri pentru a determina individuale. participarea acestora la toate activitajle proiectulu RS | Parlicipantiior fa activiéiie de | Director de |Pe masura derulni | Direcior de formere li se va explica| promovare, | cursurilor se va fine | promovare, important deosebité | comunicare si | legétura cu furnizorul | comunicare si participaiii dar si a finalizéril cu | imagine de formare pentru a | imagine bune rezultate a acestel identifica masura_ tn activita. Se vor identifica ace! care participant sunt participanti cu adevarat prezenti gi implicat) in interesati in a participa la activitatile proiectulul activitéile proiectulul. Se vor Tn cazul unel absente impune conditi legate de nemotivate prezenta ia cursutile de participantul va fi formare. Se va _negocia eliminat si inlocuit ou contractual de furnizare de un altul servic de formare astfe! incét 88 se asigure un anumit numar de persoane care finalizeaz& cursul RS.32_| Studile au nevoie de informatii | Manager | Se vor stabil’ ariteri | Manager relevante, cu o arie larga de | proiect certe de apreciere a | proiect cuprindere —canfitativ gi caltéti _informattilor calitativa, moti pentru care se primite sh a va apela la 0 firma specializata perioadelor de timp la in acest sens. care vor fi livrate acestea iar plata se va face in etape. Riscuri cu efecte negative medit 1D Rise ‘Actiuni preventive Responsabil | Masuride interventie in | Responsabil cazul producerii riscului RG. 1. | Indicator o data ce au fost | Manager | Managerul de proiect va fi | Manager asumati prin cererea de| proiect . | atent pentru 2 vedea | proiect finantare, pot fi modificati, cu daca riscul apare sau nu, act _aditional, _putand fi pe _parcursul _derulii diminuafi_ ou Aceasta masurd nu este i maxim 25%. proiectulul ‘Aceasta inseamna —c8,—din recomandata momentul in care tnoep s& se deruleze activitati ‘cu impact direct asupra indicatorilor —_proiectului, trimestrial, managerul de prolect va cuantifica evolutia indicatorlor. Daca riscul pare probabil s& se manifeste, echipa trebuie s& formuleze un raspuns la isc in functie de conditile concrete care determina aceasta situ RG.5. | Timesirial, in _cadrul | Manager In cazul in cate se | Manager sedintelor echipei_ de | proiect. constata derularea unor | proiect, management, se vor analiza actvitéti in afara | Responsabil activitéile programate pentru graticulut de timp alocat | financier perioada urmatoare, din initial, chetuielile aferente perspectiva timpului alocat. acestor activitéti nu vor fi In situata tn care se constata acceptate. c& timpul este insuficient poate lua decizia prelun pericadel de implementare prin act aditonal RG.6. | Trimestrial, in __cadrul | Manager Daca riscul se manifesta | Responsabil sedintelor —echipei_ de | proiect, vor fi_informatj | financier management, se vor analiza | Responsabil | reprezentanti OIR, activitatile progremate pentru | financiar inceroand 0 rezolvare a perioada urmatoare, din situatiei. erspectiva bugetului alocat. Nu se fac cheltuieli care nu au fost prevazute in buget sifsau in lista achizitilor in care se constata ca sunt necesare costuri suplimentare fafa de cele prevazute in buget si lista achizitilor publice, se va lua decizia adaptarii —_listei achizitilor publice la noile ccerinte, respectand limitele bugetare impuse prin cererea de finantare. RG.7, |Managerul de protect va | Membri Manager de protect vai | Directorul de explica subordonatilor direoti | echipei_ de | atent pentru a vedea | implementar si acestia, la randul lor, | management | daca riscul apare sau nu,|@ —_inter- membrilor_echipei__ de. pe _parcursul__derulri | regional implementare _importanfa ulilizariiresurselor exclusiv in scopul implement proiectulul. De asemenea, se impune ca regula ca achizitionarea resureselor 88 se facd exclusiv pe bazé de referat de necesitate, aprobat de managerul de protect proiectulu. __ Aceasta ‘inseamné 8, din momentul in care incepe deruiarea —_proiectului, periodic , directorul de implementare —_inter- regional va verifica daca resursele sunt consumate Tn concordanté cu ‘evolutia proiectulul. In cazul observa unor disfunetionalitsti va fi informat managerul de project. RG.8 | Lunar, tn cadrul sedinjelor | Manager Tin cazul in care una dinire | Manager echipei de management, se | proiect persoanele implicate in| proiect va analiza nivelul necesar de project anunt implicare al tesurselor indisponibiitatea, umane tn _perioada manageru! de proiect va urmatoare gi se va discuta cu lua decizie inlocuiri ou fiecare dintre membrii echipei persoana anterior de implementare care are desemnate. programate activitay) despre disponiblitate, despre In cazul a dou’ absente eventualele evenimente care nemotivate managerul de at putea face —aificita profect initiazes prezenta, li se va explica procedurile de inlocuire importanta implicari i definitva tn cadrul echipie prezentei la activitatile de project proiectului Inca de la inceputul proiectului pentru fiecare membru al echipel de implementare se va stabili o persoana cate ll Infocuieste, RG. | Cerinfele adresate sub | Membr Directorut Ge | Director de 10. contractorilor vor fi clar si| echipei de | implementare _inter- | implementar detaliat exprimate pe baza| management | regional va fi atent pentru |e inter- referatelor de necesitate, a vedea dacd riscul apare | regional Consilierul | sau nu, pe parcursul Contractele comerciale vor fi | juridic: derulérii proiectului. In riguros intocmite si vor fi cazul observérii unor prevazute penalizéil | disfunctionalitati va fi Proportionale cu daunele informat managerul de produse = in. —cazul proiect si consilierul nerespectiri —_cerintelor juridic pentru a lua masuri impuse de beneficier. de reparare a daunelor. RG. |Referatele de _necesitate | Responsabil | Director de | Directoral de 1. pentru resurse tehnice vor fi | logistic implementare _inter- | implemientar avizate si de responsabilul regional va fiatent pentru | @ —_inter- logistic, care are competenta a vedea daca riscul apare | regional de a aprecia din punct_de | sau_u, pe _paroursul vedere calitativ ¢i cantitativ derulani proectulul In resursele tehnice necesare cazul in care riscul se projectului, manifest, responsabilul logistic va informa managerul de proiect prin intocmirea referatelor de Necesitate cares acopere nevoia de resurse tehnice. Managerul de prolect decide, consultand bugetul si lista achizitilor Publice daca respectiva achizitie este oportuna, RG. | Vor fi respectate cerinfele | Fiecare ‘Sediul in care se | Beneficiar 19. | utilizar’ tn siguranté a | membru al | deruleazd cea mai mare aparaturii, instalatilor ce pot | echipei_ de | parte a activ provoca astfel de evenimente | implementare | proiectului este asigurata fal& de astfel de evenimente RG. | Toate sistemele informatice | Responsabil [Se va incerca| Responsabil 20. utiizate in cadrul proiectului | logistic recuperarea datelor prin | logistic vor fi protejate cu sisteme apelarea la 0 firma anti-virus. specializaté si vor fi De asemenea, periodic vor fi utlizate —_—_informatile salvate informatie salvate pe DVD/CD importante pentru implementarea proiectului, RS.G/|Se vor stabil detalat | Director de Tn cazul in care se | Director de R30 | caracteristicle grupuluifint’ | promovere, | constaté un impact | promovare, si medile din care provin | comunicare si | necorespunzator asupra | comunicare | acestia astfel incat invitatile | imagine membrilor grupuluinta | si imagine la evenimentele organizate in in uma organiza cadrul proiectului 88 fie evenimentelor _specifice, adresate persoanelor membrii echipei_ de interesate, implementare vor contacta individual potentiall participanti la activitatile proiectulul. RS.9. | Participantior i se vor | Directoril Pentru acel participant | Directori solcita, la Inscrierea in | regionali care au nevole de | regional ‘grupul int’, CV-urile pentru explicatii si interventi ca, in formarea grupelor, s8 suplimentare ale se fina cont de experienta consilierilor se vor relevanta a acestora pe piata programa ore munci suplimentare de consiliere. RS. 12. | Actvitatie de consiliere gi | Coordonator | Saptimanal, din | Director TRS. — | orientare profesional si cele | Formare momentul _inceperi | regional 13. de derulare a stagillor de activitétilor, —_directoril pregatire se vor deruia pe regionali va —_verifica | Coordonator baza__unor__Metodologi modul in care procedura | Formare elaborate de catre echipa de management - documente care descriu modu de derulare a acestei activtati $i cate va fi adus la cunostinta tuturor celor impllcati In aceasta activitate. inadvertentele Coordonatorului masutile ce se impun. Se vor identifica directi diverse de organizare a informatilor transmise Participantlor in vederea dezvoltarii personales profesionale, iar medile de transmitere vor respecta aceasta organizare. comunicare gi ‘n toate sectlunile stabilte Director do promovare, ‘comunicare slimagine Coordonatorul formare, in verificarea orarelor de practic transmise de directorii regionali, va fine cont ca acestea sé nu se suprapund peste activitafle didactice. De asemenea, orarele vor fi stabilite dupa discuti pe aceasta tema cu reprezentantii legali_ ai partenerilor de practica si cu tutorii de practic’, Practica dar didactice vor Teprogramate in functie comunicare si Manager Proiect Director de implementar 2 inter. regional ‘Activitaile de praclic& se vor derula pe baza unui set de documente care vor descrie ‘coneret competentele ce vor trebui dezvoltate de participant, stabilite in functie de — standardele ‘ocupationale. constati deficiente competentelor initial, se vor organiza Intdinii cu tutort pentru a direct’ de actiune pentru rezolvarea acestei situafi Director de promovare, comunicare siimagine Sistemul de masurare a performantelor la nivelul centrelor va avea o freevent de derulere lunar, va cuprinde toate actvitatle proiectului si se va derula formalizat lunar nu refiecté informati suplimentare fata de cele Director de implementar e inter: regional Lunar se va elabora raportul tehnic al activitéflor proiectului care va fi prezentat in cadrul sedintelor echipei de management | Membrii echipet vor putea solicita oricéind infotragi vor fi oferite, in sctis, cu anager project Elaborarea studilor se va tealiza de cdtre experti_cu ‘Studille vor fi monitorizete Director de implementar [ experienfé in domeniul [inter-regional | elaborarii acestora astfel | € inter- cercetiri! ‘Incat s& se poata | regional interveni pentru a asigura rolevanta acestora, RS. | Criteriie de inscriere i) Manager Regulamentul de conours | Manager 351 perticipare la concurs | project va fi actualizat tn functie | proiect RS. 36. | oracum si cele de premiere de propunerite vor fi stabilite de comun Potentiallor participant. acord de membrii echipel de management si vor fi formalizate tm cadrul unui Regulament supus spre discutie potentialilor participant. ROLURILE MEMBRILOR ECHIPEI DE IMPLEMENTARE IN MANAGEMENTUL. RISCULUI In cadrul procesului de management al risculul, rolurile si responsabilitajile echipei de implementare in scopul evitarii sau diminuarii efectelor negative sunt umatoarele: + ideniiicarea riscurilor in cadrul proiectulu; - completarea figei riscului pentru fiecare dintre riscurile identificate gi tnaintarea acesteia catre managerul de protect; - Implementarea masutllor de prevenire/teducere a riscurllor stabilte de catre managerul de proiect; B. Rolurile si responsahilitatile managerului de protect: ~ analiza tuturor riscuritor si priritizarea acestora; implementarea de actiuni pentru riscurlor cu efecte reduse si medi - prezentarea riscurilor cu efecte mejore membrilor echipei de management: - implementarea masurilor de prevenire/diminuare a riscurlot majore, stabilite de cétre echipa de management; - analiza efectelor dupa implementarea masurilor de prevenire/diminuare a riscurlor CC. Rolurile si responsabilitatile echipei de management a_proiectulul: analiza riscurilor cu efecte majore, prezentate de managerul de project; - identiticarea masurilor de prevenire/diminuare a riscurilor majore; = acordare de spin managerului de proiect pentru implementarea orictror masuti de prevenirefdiminuare a riscurlor. 7. FORMALIZAREA PROCESULUI DE RASPUNS LA RISC (DOCUMENTELE MANAGEMENTULUI RISCULUI) Pentru ca acfunile de raspuns la risc s8 functioneze cu eficienta este necesar ca in cadrul proiectului sa fie utilizate o serie de documente precum urmatoarele Fisa riscului - se completeaz& de c&tre orice membru al echipei de implementare, atunci cénd identificé un rise in cadrul proiectului si se inainteaz& managerului de proiect Nume pr ii manager pentru afacerea ta! Manager de proiect: Paula Cornelia Mitran ea es ee 1D-ul riscului Persoana care a identificat riscul: Numele persoanei Data la care s-a elaborat figa riscului: zz/l/aaaa (ar. lunii proiectului) Descrierea riscutui: Descrierea succinté a riscului identificat si a impactului sau asupra proiectului din perspectiva obiectivelor, a bugetulul, a timpulul alocat proiectulul Probabilitatea de aparifie a riscutui Se identifica potrivit scalei prezentate Impactul riscutui: Se identifica potrivit scalel prezentate RESIDE ROMIREE AMER Ue rie chr a eee Masuri preventive: Identificarea oricarei actiuni ce ar putea fi demarata pentru a preveni producerea risculul Masuri de diminuare a riscului: Identificarea actiunilor ce trebuie demarate, in situatia in care riscul se produce, pentru 2 diminua impactul acestuia asupra proiectului Ee ee Documente suport: Se dentificd eventualele documente ce pot sustine viabiltatea riscurilor si masurilor de prevenire/diminuare a acestora ‘Semnatura: Data: Registrul riscului — pe parcursul proiectului managerul de project va avea evidenta riscurilor identificate in cadrul proiectului si a masurilor de prevenire/diminuare 1] Da[Pers |Ri | Imp | P ]1]G | Decri | Res | Dat | Respo | Decr | Res. | Dat | Respo D]ta |oana |sc|act |A| |e |ere |. |a | nsabil_| iere a__| nsabil Prezentul Plan de raspuns la risc a fost elaborat de echipa de management a proiectului Fi practic pregatit pentru o carieré de succes! impreund cu reprezentantii Partenerului, sub coordonarea Managerului de proiect pentru abordarea si evitarea riscului in cadrul proiectului si poate fi completat in functie de necesitatile reale care decurg din implementarea proiectului. Prezentul plan de rise va fi adus la cunostinta tuturor celor implicati in implementarea proiectulut gi este un document comun de referinté, pentru Solicitant si pentru Partener, pe toata durata implementarii proiectuiui. Manager proiect, Parvu luliana iRr7