Sunteți pe pagina 1din 8

LEGE nr.

195 din 28 iunie 2007


pentru
modificarea
i
completarea
Ordonanei
Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru
reducerea
riscului
seismic
al
construciilor
existente
EMITENT:
PARLAMENTUL
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 4 iulie
2007
Data intrarii in vigoare : 7 iulie 2007

Parlamentul Romniei adopta prezenta lege.


ART. I
Ordonana Guvernului nr. 20/1994 privind masuri
pentru reducerea riscului seismic al construciilor
existente, republicata n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001,
cu modificarile i completarile ulterioare, se
modifica i se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2, dupa alineatul (2) se
introduc doua noi alineate, alineatele (3) i (4),
cu urmatorul cuprins:
"(3) n vederea stabilirii de catre primarie a
obligaiei de plata, n raport cu cotele-pari
indivize din proprietatea comuna aferente fiecarei
proprietai
individuale,
proprietarii
i
asociaiile
de
proprietari
sunt
obligai
sa
procedeze la ntocmirea documentaiilor cadastrale
i
sa
le
puna
la
dispoziia
autoritailor
administraiei
publice
locale,
la
solicitarea
acestora.
(4) n vederea avertizarii populaiei din
zonele expuse riscului la cutremure proprietarii
i, dupa caz, administratorii spaiilor publice cu
alta destinaie situate la parterul i, dupa caz,
la subsolul i/sau la alte niveluri ale cladirilor
expertizate tehnic i ncadrate n clasa I de risc
seismic au obligaia de realizare i amplasare a

unor panouri de ntiinare n dreptul intrarilor


n spaiile respective n termen de 60 de zile de
la data primirii raportului de expertiza tehnica."
2. La articolul 4, dupa litera c) a alineatului
(3) se introduce o noua litera, litera d), cu
urmatorul cuprins:
"d) realizarea i amplasarea panourilor de
ntiinare n dreptul intrarilor principale n
cladirile de locuit expertizate tehnic i ncadrate
n clasa I de risc seismic n termen de 60 de zile
de la data primirii raportului de expertiza tehnica
n vederea avertizarii populaiei din zonele expuse
riscului la cutremure."
3. La articolul 4, dupa litera c) a alineatului
(3^1) se introduce o noua litera, litera d), cu
urmatorul cuprins:
"d) aprobarea prin dispoziie de primar a
deciziei
de
intervenie
privind
expertizarea
tehnica/proiectarea
i
execuia
lucrarilor
de
consolidare la construciile expertizate tehnic i
ncadrate prin raport de expertiza tehnica n clasa
I
de
risc
seismic,
n
cazul
n
care
proprietarii/asociaiile
de
proprietari
notificai/notificate/renotificai/renotificate
potrivit alin. (3) lit. c) i alin. (3^1) lit. b)
i c) nu au procedat la aprobarea deciziei prin
hotarrea
asociaiei,
fiindu-i
aplicabile
prevederile prezentei ordonane."
4. Alineatul (5) al articolului 4 se modifica
i va avea urmatorul cuprins:
"(5) La expirarea termenelor stabilite de
prezenta ordonana pentru proiectarea i execuia
lucrarilor de consolidare, daca nu s-a procedat la
realizarea proiectarii, respectiv la nceperea
execuiei lucrarilor de consolidare, precum i la
ntocmirea
documentaiilor
cadastrale,
aceste
situaii vor fi constatate prin proces-verbal,
ntocmit de reprezentantul primarilor municipiilor
i oraelor i, respectiv, al primarului general al
municipiului Bucureti."

5. Dupa alineatul (5) al articolului 4 se


introduc trei noi alineate, alineatele (6), (7) i
(8), cu urmatorul cuprins:
"(6) Autoritaile prevazute la alin. (5) vor
constata prin proces-verbal orice mpiedicare n
desfaurarea
ori
continuarea
lucrarilor
de
expertizare, de proiectare sau de execuie.
(7) n temeiul proceselor-verbale prevazute la
alin. (5) i (6), autoritaile administraiei
publice
locale
vor
proceda
de
ndata
la
sancionarea persoanelor vinovate de ncalcarea
obligaiilor stabilite de prezenta ordonana cu
amenda, luarea oricarei alte masuri prevazute de
aceasta,
inclusiv
sesizarea
instanelor
de
judecata,
n
vederea
restrngerii
folosinei
spaiului locativ ori pentru evacuarea celor n
cauza din imobilul supus lucrarilor de consolidare.
(8) n cazul cladirilor de locuit incluse n
programele anuale de aciuni privind proiectarea i
execuia lucrarilor de consolidare, n procesulverbal prevazut la alin. (5) se vor nscrie i
cotele-pari indivize din proprietatea comuna care
revin fiecarei proprietai individuale, masurile de
realizare efectiva a lucrarilor, precum i orice
alte aciuni necesare ndeplinirii acestora. n
temeiul
acestui
proces-verbal,
primarii
municipiilor
i
oraelor,
respectiv
primarul
general al municipiului Bucureti, n condiiile
prezentei
ordonane,
vor
putea
proceda
la
efectuarea expertizarii, precum i la contractarea
proiectarii
i
execuiei
lucrarilor
de
consolidare."
6. Dupa articolul 4 se introduce un nou
articol, articolul 4^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 4^1. - (1) n vederea prevenirii unui
potenial
dezastru
provocat
de
cutremure,
proprietarii i deinatorii cu orice titlu ai
construciilor supuse reglementarilor prezentei
ordonane au obligaia de a permite intrarea n
imobilele pe care le dein, pentru desfaurarea

activitailor de expertizare, proiectare sau de


execuie a lucrarilor de consolidare a cladirilor
sau a altor asemenea lucrari. n acest scop,
persoanele respective vor fi ntiinate cu cel
puin
30
de
zile
calendaristice
nainte
de
nceperea lucrarilor.
(2) n caz de refuz, intrarea n orice ncapere
a construciilor supuse lucrarilor necesare de
expertizare,
proiectare,
execuie
sau
altor
asemenea
lucrari
se
va
face
cu
autorizarea
instanei
judecatoreti,
prin
ordonana
preediniala, potrivit dispoziiilor din Codul de
procedura
civila,
data
cu
citarea
parilor.
Potrivit acelorai dispoziii, daca este necesar,
instana
judecatoreasca
va
putea
dispune
restrngerea
folosinei
ncaperilor
din
construciile supuse lucrarilor respective sau
evacuarea, pe timpul desfaurarii lucrarilor de
consolidare
a
construciilor
n
cauza,
a
persoanelor care nu au eliberat n termen spaiul
deinut n construciile supuse consolidarii. n
cazul
n
care
instana
dispune
evacuarea,
prevederile art. 4 alin. (3) teza a doua sunt
aplicabile.
(3) n cazurile prevazute la alin. (2), la
cererea primarilor municipiilor i oraelor i,
respectiv, a primarului general al municipiului
Bucureti sau a executorului judecatoresc, dupa
caz, organele de poliie, jandarmeria ori ali
ageni ai forei publice sunt obligai sa acorde
sprijinul necesar pentru realizarea efectiva i
fara ntrziere a lucrarilor de expertizare, de
proiectare i/sau de execuie, precum i pentru
punerea n executare a ordonanei preediniale."
7. La articolul 8, dupa alineatul (1) se
introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu
urmatorul cuprins:
"(1^1) Pentru cazurile de insolvabilitate
privind
rambursarea
costurilor
lucrarilor
de
consolidare, consiliul local, respectiv Consiliul

General al Municipiului Bucureti, la cererea


proprietarului, l poate despagubi cu valoarea
locuinei,
asigurndu-i
totodata
calitatea
de
chiria n spaiul deinut."
8.La articolul 10, dupa litera h) a alineatului
(1) se introduce o noua litera, litera h^1), cu
urmatorul cuprins:
"h^1) ntocmirea unui proces-verbal de
constatare
a
refuzului
privind
ncheierea
contractului prevazut la lit. h). Prin acelai
proces-verbal se vor stabili i cuantumul sumelor
alocate din transferuri de la bugetul de stat
pentru execuia lucrarilor, precum i modalitaile
de restituire a acestor sume;".
9. La articolul 10, litera i) a alineatului (1)
se abroga.
10. Alineatul (2) al articolului 10 se modifica
i va avea urmatorul cuprins:
"(2) Contractul i procesul-verbal prevazute la
alin. (1) lit. h) i h^1) au valoare de nscris
autentic i constituie titluri executorii. Ipoteca
legala prevazuta la alin. (1) lit. c), contractul,
precum i procesul-verbal prevazute la alin. (1)
lit.
h)
i
h^1),
nsoite
de
documentaia
cadastrala, vor fi nscrise n cartea funciara, cu
notarea interdiciei de nstrainare a construciei
nainte
de
rambursarea
integrala
a
ratelor
neachitate n condiiile prevazute la art. 11."
11. La articolul 10, dupa alineatul (2) se
introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu
urmatorul cuprins:
"(2^1) Creanele fiscale generate de titlurile
executorii prevazute la alin. (2) se executa silit
de
catre
organele
competente,
n
condiiile
stabilite de Ordonana Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu
modificarile i completarile ulterioare."
12. Articolul 13 se modifica i va avea
urmatorul cuprins:

"Art. 13. - Actele juridice de nstrainare


ncheiate cu ncalcarea prevederilor art. 11 sunt
lovite de nulitate absoluta. Nicio persoana care
ncheie astfel de acte nu poate invoca bunacredina n asemenea cazuri."
13. Articolul 15 se modifica i va avea
urmatorul cuprins:
"Art. 15. - Proprietarii, persoane fizice,
beneficiaza, prin exceptarea de la prevederile
legale, de scutirea de taxa privind eliberarea
autorizaiei
de
construire
pentru
execuia
lucrarilor de consolidare a construciilor cu
destinaia de locuina din proprietate, precum i
de taxa privind timbrul arhitecturii."
14. Dupa articolul 15 se introduc doua noi
articole, articolele 15^1 i 15^2, cu urmatorul
cuprins:
"Art. 15^1. - Oficiile de cadastru i
publicitate imobiliara, alte instituii implicate,
precum i orice alte persoane, n condiiile legii,
au obligaia sa dea autoritailor administraiei
publice locale concursul, precum i informaiile
necesare ndeplinirii activitailor prevazute de
prezenta ordonana.
Art. 15^2. - Autoritaile administraiei
publice locale sunt scutite de orice taxe de
timbru, tarife, comisioane sau cauiuni pentru
cererile i aciunile adresate justiiei n temeiul
prevederilor prezentei ordonane, pentru executarea
lucrarilor privind reducerea riscului seismic al
construciilor existente, precum i de tarifele
pentru
ntabularea
dreptului
de
ipoteca
sau
privilegiu n favoarea autoritailor administraiei
publice locale, inclusiv radierea drepturilor reale
de garanie."
15. La articolul 21, dupa litera c) a
alineatului (1) se introduc patru noi litere,
literele d)-g), cu urmatorul cuprins:
"d) nerespectarea obligaiei de a depune
documentaia pe baza careia primaria poate sa

stabileasca obligaia de plata, n raport cu


cotele-pari
indivize
din
proprietatea
comuna
aferenta
fiecarei
proprietai
individuale,
n
termen de 60 de zile de la solicitarea acesteia de
catre autoritaile administraiei publice locale;
e) nerespectarea obligaiei de realizare i
amplasare a panourilor de ntiinare n termen de
60 de zile de la data primirii raportului de
expertiza tehnica;
f) nerespectarea prevederilor privind
inventarierea cladirilor prevazute la art. 2 alin.
(1^1)
i
notificarea
n
scris
a
proprietarilor/asociaiilor
de
proprietari
a
obligaiilor
ce
le
revin
privind
expertizarea/proiectarea lucrarilor de consolidare;
g) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (1)
lit.
a)
i
b)
privind
contractarea
proiectarii/execuiei lucrarilor de consolidare n
termen de 2 ani de la notificarea ncadrarii n
clasa + de risc seismic a cladirii, respectiv de la
data finalizarii proiectului de consolidare."
16. La articolul 21, dupa litera c) a
alineatului (2) se introduc patru noi litere,
literele d)-g), cu urmatorul cuprins:
"d) nerespectarea prevederilor lit. d), cu
amenda de la 500 lei la 1.000 lei;
e) nerespectarea prevederilor lit. e), cu
amenda de la 5.000 lei la 7.000 lei;
f) nerespectarea prevederilor lit. f), cu
amenda de la 7.000 lei la 10.000 lei;
g) nerespectarea prevederilor lit. g), cu
amenda de la 10.000 lei la 15.000 lei."
17. La articolul 21, alineatele (3) i (4) vor
avea urmatorul cuprins:
"(3) Contraveniile se aplica proprietarilor,
administratorilor sau autoritailor administraiei
publice locale, dupa caz.
(4) Constatarea contraveniilor i aplicarea
sanciunilor se fac de catre organele cu atribuii
de control ale primariilor municipiilor, oraelor

i comunelor, respectiv ale Primariei Municipiului


Bucureti,
n
cazul
proprietarilor
sau
administratorilor, i de catre prefect, n cazul
autoritailor administraiei publice locale."
ART. II
Ordonana Guvernului nr. 20/1994 privind masuri
pentru reducerea riscului seismic al construciilor
existente, republicata n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001,
cu modificarile i completarile ulterioare, precum
i cu modificarile i completarile aduse prin
prezenta lege, se va republica n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I, dndu-se textelor o noua
numerotare.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul
Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i
ale art. 76 alin. (2) din Constituia Romniei,
republicata.
DEPUTAILOR

PREEDINTELE CAMEREI
BOGDAN OLTEANU
PREEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU

Bucureti, 28 iunie 2007.


Nr. 195.

---------