Sunteți pe pagina 1din 6
SUBIECTE LA MANAGEMENTUL PRODUCTIEI Exploatatia agricola este un complex de: a. Factori de productie; (©) Mijloace de munca, obiecte ale muncit si forta de munca; © Resurse materiale; ._ In functie de caracteristcile ce definese conceptul de sistem economic se poate aprecia ca cexploatatia agricola constituie un sistem: @ Tehnico-productiv,economico-social.dinamic, partial deschis probabilistic autoreglabil si autoorganizabil; . Inchis,nereglabil si neorganizabil; &_Neproductiv direct; Functiunile exploatatiilor agricole sunt: @ De cercetare-dezvoltare, de productie, financiar-contabila, comerciala, de personal, de protectie a mediului inconjurator; b. De organizare, de planificare, de control; c. De organizare, de coordonare; In raport cu modul in care participa la executarea diferitelor produse, lucrari sau servicil, procesele de munca, care constituie principala componenta a unui proces de productie se @ Procesele de munca de baza, procesele auniliare, procesele de munca de service; 'b. Procesele de transport; © Procesele de depozitare sau de magazina); Fisa tehnologica reprezinta: ‘Un document in care sunt trecute in ordine cronologica totalitatea lucrarilor agricole ce se executa la 0 anumita cultura; Bugetul de venituri si cheltuieli; ¢ Undocument in care sunt trecute cheltuielile indirecte executate la o anumita cultura; In cadrul ise tehnologice se regases a Cheltulltinirete ©) chettit direce; ee cs eee Resursele de producti reprint (@ Potentialul natural, material, inanciar, uman sl informational de care dispune societatea la un moment dat; b. Fisa tehnologica a unet cult €Planulanval de producti; 10. ate 12. 13, 44, 15. Transmitanta(capacitatea de trecere) reprezinta: a. Raportul valorie dintre itrarisiiesiri; © Raportul valoric dintre iesir si intra; ©. Diferenta valorica dintre iesiri si intrari ‘Momentul de maxim tebnic se inregistreaza atunci cand: ©@ Productia este maxima; . Profitul este maxim; ©. Sporul de productie este maxi Momentul de optim economic se inregistreaza atunci cand: 4a, Productia marginala valorica este mai mica decat costul marginal; b} Profitul este maxim; © Sporul de productie este zero; Factor natural de productie: ) Nusunepuratori de costur 'b. Sunt purtatori de costuri; € Seconsuma integral int-uncicla de producte In functe de raportldintre volumalfactorilor i volumul producte totale obtinute, factor de productie pot fi: bcecraied opera © Fiesisi varias; Natural economist umanl Producta neterminatareprezint: (2) Lucranie si chetueie efecrate anterior anu de plan, pentru obtineres prvete din anal de plan; . Lucrarie st cheltueile efectat in anu de plan pentru obinerea producti din acelsi a: _Lucrrileschetuelileeectuate anterior anulu de plan cats in anul de plan; Riscul de productie apare: @ Datorita incertitudinii privind manifestarea factorilor naturali de care depinde dezvoltarea culturilor si animalelor; . Cand fermierii trebuie sa ia credite pentru sustinerea productiei; ¢Datorita actiunit factorilor legislativi; Caleta costul de produto pentru un kg de gau,cunoscand urmatoarele dat: Chltlel totale la cultura de grou de 2250 l\hasProdacta otal de gra a. O5lei/kg; © ouster 0.6 lei/kg; 16. 0 ferma dispune de 100 ha de teren agricol din care 8S ha de teren arabil. In anul de plan sunt cultivate cu grau 30 de ha, porumb 20 ha sifloarea soarelui 10 ha. Ce procent ocupa suprafata cultivate in cadrul resursei de teren arabile siin cadrul resursei de teren agricole a. 80% din resursa de teren arabilsi70 % din resursa de teren Agricola; bb, 60% din resursa de teren arabil si 70 % din resursa de teren Agricola; ©) 705% din resursa de teren arabil si 60 % din resursa de teren Agricola; 17 ncadrul une expoatati agricole lucresza dol angajat permanent cu medie de 22 de ile norma/luna. in juna iunie, deficitui de forta de munca este de 30 zile/norma. De cati zilieri se epee ent chee lal de re oe te ea eet lene Iucrarllorin decurs de 6 slo? aie artien tie >. Gmuncitor alert & Amuneitor ales 18, In cadrul fisel tehnologice a cultura de grau, regasim urmatoarele cheltuleli: chettuieli cu lucrari mecanizate = 1.000 lef; Cheltuieli cu lucrari manual = 50 lei; cheltuielt cu materialele = 1.400 lei; Daca totalul cheltuielilor pentru un ha de teren de grau este de 2720 lei, ce procent din acestea este ocupat de cheltuielile tehnologice? fergie ahaa prec age a eee ene rl dr aerperra ices productiei in anul de plar eee eee a lee sec i eh SARs CS OCS raved ue ie 20, n cadru compartimentelor de producte din cadrul unelexploatatil agricole predomina (Ca) Fanctiune: de producti; Functiunea decerecetare-dezvoltare; . Functiunea financiar-contabila 21. In adoptarea decizilor privid combinarea resurselor este necesar sa se aiba in vedere faptul cain procesul de productie intre resurse pot exista: a) Raporturi de complementaritate si substituabilitate; 'b. Legaturi de functionalitate; c. Rapoturi economice; 22, Substituirea resurselor se face pe baza cunoasterr: }) Proportiei (raportului) lor de substituire considerat sub doua aspect fizic si valoric 1 Seructuri de conducore a expoatatiel agricole; c. Structurii de productie a exploatatiei agricole: 23, in vederea stablirii modului de aplicare a resurselor este necesar sa se iain considerare 0 serie de indicator ice reflectalegatura dint productia obtinuta si resursele consummate: @) Productia total ape unitatea de productie, productiafizica suplimentara, productia fizica marginal . Bugotul de veniturtsicheltuieli al exploatatiei Cheltuilile total 24 In funeie de particparen la una sau mal mie ative de produc tctorl de producto pot (Go sient x pale Fess varabil c. Naturali; 25. Compartimentele unei exploatatil agricole se pot grupa dupa rolul care il au, in urmatoarele categorii: ‘.) Compartimente de productie si functionale; B. Compartimente vegetale; . Compartimente zootehnice; 26, In general alocaresuccesiva, suplimentara de resuse si recultate de productie exprimate prin sporul de producte obtinut pot exista mal multe tipuri de relat care se deosebesc prin modul in care productia (sporul ) reactioneazalaalocarea succesiva a ne untat de resursa Dintre acestea, cele mai semmificative sunt urmatoaree: ® Cresteri constante,caracterizate prin sporuri constant pentru fiecare unitate de resursaalocata succes; (©) Cresteri progressive in care alocareasuccesiva a cate une unitat de resursaatrage dupa sine sporuri de productie mereu crescande; (©) Cresteri regressive caracterizate prin aceeacafecareunitatiicorespund sporuri de productie din ce in ce mai reduse; 27. Functia de productie reprezinta: @) O relatie matematica; Dependent productiei totale fata de facto Analiza resurselor dintr-o societate; le productie consumati; 26, Fisa tehmologica cadru a unei culture agricole, cuprinde: Indicatori ce caracterizeaza lucrarile mecanice; 'b)_Indicatori ce caracterizeaza lncrarile manual; © nls ce caacteieeza teres mater 29. Exploatatiile agricole se diferentiaza in functie de: )_ Forma de proprietate: Sera de activitate si forma jurdica; G Marime si dimensiune: 30, Unitatea Agricola dispune de autonomie economico-financiara,caracterizata prin aceea ca @ Are plan propriu de productie si buget de venituri si cheltuieli; © isiconstituie fonduri proprii pentru autofinantare; © lncheie blant, are contla banca, intra in relatii economice,financiare si juridice cu alte unitati; 31, Factorii care influenteaza activitatea de productieintr-o exploatatie Agricola sunt: @) Demanagement; (©) Natural-ecologici, tehnologic, economic, juridick; © Socio-cuiturali, demografic 32, In cadrul copartimentelor functionate din cadrul unei exploatati agricole, predomina: a. Functiunea de productie; ) Functiunite de cercetare-dezvottare si comercala: © Functiunilefinanciar contabila side personal: 33, Structura de productie a unei exploatatii agricole se defineste prin: G) Felul si numarul ramueilor vegetalesi\sau zootehnice; ’b) Proportile dintre ramurile vegetal sisau zootehnice: ©) Ponderea ramurilor vegetale si\sau zootehnice; 34, Functiunea de productie constituie: functiunea primordfal a unitatii agricole, activitatile ‘cuprinse in cadrul et referindu-se la: f@) Pregatirea productiei sub aspect tehnic, tehnologic si organizatoric; Programarea si lansarea productiei; ©) Desfasurarea proceselor de munca prevazute prin tehnologii; 35, Factoriii de produetie ficsi determina cheltuielile ixe care sunt independente: & De felul activitatilor de producti © De volumui activitatilor de productie: Intensitatea activitatilor de productie: 36, Factorii de productie variabili determina cheltuieli variabile, al caror nivel depinde direct de: .) Felul productiei; ,) Intensitatea productiei; ©) Volumut productiet; 37. Factor de productie natural se caracterizeaza prin: © Nusunt puratort de coseuri Sunt puratatori de costuri: (©) Prin actiunea lor pot favoriza sau detavoriza desfasurarea proceselor de productie: 38. Factori de productie economici se caracterizeaza prin a. Nusunt purtatori de costuri ® Sunt purtatori de costur; © Costurile se transmit asupra produsetor si servicilor obtinute; 39, Factorii de productie umani se caracterizeaza prin ) Creeaza valori ma mari decat propriul cost al activitatt; Reprezinta factorui constient al intregii activitati; € Volumul lor depinde nemijlocit de volumul producties; 40, Desasurareaefcientaaactivitatilor in untatea agricola necesita ca asigurarea cu resurse de producie, ombinarea si alocarea lor safle astel facuteincatsa dca la 2) Valorificarea integral a capacitati de producte a unitati prin folosirea complete a resurselor, © Obtinerea unor cantitatisporte de produse pe hectarsi animale fuajate cu sheltuiel cat maireduse pe untatea de produ; © Cresterea economica a randamentuluiresurselor uilizate, prin aplicarea tehnologillor modern sia mijloacelor tehnice perfectionate;

S-ar putea să vă placă și