Sunteți pe pagina 1din 33

Curs Informatic anul I Silvicultur , Semestrul II

Cuprins
Curs Informatic anul I Silvicultur , Semestrul II.................................................................................... 1
Template-uri Word................................................................................................................................ 1
Tem laborator ................................................................................................................................. 4
Recenzia unui document Word ............................................................................................................. 5
Tem laborator ................................................................................................................................. 7
Procesorul de tabele Excel .................................................................................................................... 8
Func ii predefinite n Excel................................................................................................................. 10
Tem laborator ............................................................................................................................... 14
Reprezent ri grafice n Excel.............................................................................................................. 17
Previziuni prin grafice......................................................................................................................... 18
Tem laborator ............................................................................................................................... 21
Organizarea informa iilor cu Outlook................................................................................................. 23
Tem laborator ............................................................................................................................... 24
Baze de date ........................................................................................................................................ 24
Tem laborator ............................................................................................................................... 26

Template-uri Word
Procesorul de texte Word ofer multiple facilit i de machetare a documentelor, acestea devenind apte
unei exploat ri semiautomate. n acest scop, Word-ul folose te o serie de documente ablon (template)
care cuprinde pe de o parte un text tip, nemodificabil, unde utilizatorul nu are acces, iar pe de alt parte,
con in o serie de elemente variabile, personalizate.
Detalierea subiectului: Tehnica de realizare a unui Template
Se selectez meniul File/New, iar apoi din meniul contextual Task Pane se alege rubrica
Templates, op iunea On My Computer.

Se activeaz fereastra de dialog Templates din care se alege op iunea Blank Document, iar
ulterior din rubrica Create New se activeaz butonul de op iuni Template.

Se stabile te corpul Template-lui (documentul tip); n aceast etap se introduce textul, se aplic
atributele de formatare a caracterelor, a paragrafelor, se stabile te antetul i subsolul de pagin ,
se insereaz tabele sau diferite obiecte grafice. Pentru definirea cmpurilor de text se acceseaz
meniul File/Properties iar n fereastra Template Properties se alege rubrica Customs.
n cmpul de editare Name: se tasteaz numele atribuit cmpului respectiv (Laborator nr.), iar n
cmpul de editare Value: se introduce valoarea atribuit cmpului definit anterior (Numar
Laborator), apoi se tasteaz butonul Add i se nchide aceast fereastr .

Pentru a activa valoarea atribuit unui anumit cmp definit de utilizator se acceseaz meniul
Insert/Field, apoi n fereastra Field se selecteaz din lista Field names: op iunea DocProperty,
iar ulterior din lista Property: se alege numele cmpului dorit (Laborator nr.) i se nchide
aceast fereastr .

Dup inserarea cmpurilor machetei i stabilirea propriet ilor ata ate acestora se salveaz i se
nchide Template-ul. La salvarea acestuia, procesorul Word va propune, n mod automat,
extensia fi ierului (.dot) i loca ia implicit unde va fi amplasat acesta (Folderul Templates).
Drept loca ie de salvare a noului Template creat se va alege C:/Studenti/Silv
I/Grupa/Nume_Prenume/Template-uri iar numele fi ierului va fi Template_Laboratoare.
Pentru crearea unui document pe baza unui Template se parcurg etapele:
Se acceseaz calea C:/Studenti/Silv I/Grupa/Nume_Prenume/Template-uri
Se selecteaz numele Template-lui dorit
Se deschide acest Template prin dublu click
Se procedeaz la completarea interactiv a cmpurilor astfel: din meniul
File/Properties, din fereastra Template_Laboratoare Properties, caseta Properties, se
alege numele cmpului dorit efectund clic pe acesta iar n c su a de editare Value se
tasteaz noua valoare a acelui cmp. Apoi se selecteaz butonul Modify si se nchide
aceast fereastr .

n continuare se selecteaz valoarea cmpului pe care dorim s o modific m, se


activeaz cu clic dreapta meniul contextul corespunz tor acestuia i se alege op iunea
UpdateField. Astfel va ap rea valoarea actualizat a cmpului respectiv.
Apoi se salveaz cu extensia (.doc) i cu numele dorit (Laborator1_final.doc) i se
nchide documentul Word.
Tem laborator
I.
Crea i un template, Laboratoare.dot pe care l ve i salva n directorul personal (
C:\Studenti\Silvicultura 1\Grupa\Nume_Prenume ) i care va respecta urm toarele
caracteristici de formatare:
1. Stabili i setarea paginii astfel: Paper size A4, Top 2.5 cm, Bottom 2.5 cm, Left 2cm, Right 2
cm, Gutter position Top, orientarea paginii Portrait.
2. Insera i Header i Footer. Header-ul va con ine antetul Universitatea de tiin e Agricole i
Medicin Veterinar , Facultatea de Horticultur Sec ia Silvicultur , i o imagine cu Sigla
Universit ii ( aceasta se insereaz din directorul C:\Studenti\Silvicultura
1\Imagini ) iar Footer-ul va afi a informa ii legate de pagina curent , num rul total de
pagini, data i ora la care a fost creat documentul.
3. Defini i n cadrul template-lui urm toarele stiluri de scriere:
a. Heading 1 TNR 14, Bold, Font color green, Centered, Spacing Before 0 pt, Spacing
After 0 pt.
b. Heading 2 Arial 12, Bold, Italic, Font color green, Centered, Spacing Before 0 pt,
Spacing After 0 pt.
c. Heading 3 - Courier New 12, Bold, Font color green, Centered, Spacing Before 0 pt,
Spacing After 0 pt.
d. Rezolvare TNR 12, Italic, Justified, Font Color blue, Spacing Before 0 pt, Spacing
After 0 pt, Line spacing Single.
4. Ad uga i template-lui cmpurile:
a. Laborator nr. cu valoarea Numar Laborator Heading 1

b. Subiect: cu valoarea Nume Subiect Heading 2


c. Nume i prenume: cu valoarea Nume Prenume Heading 3
d. Grupa nr. cu valoarea Numarul Grupei Heading 3
e. Email: cu valoarea <adresa_email> Courier New 12, Centered
Corpul template-lui va con ine i o sec iune dedicat rezolv rii temei propuse n cadrul c reia se
va copia rezolvarea propriu-zis a laboratorului curent precum i cuprinsul documentului.
Verifica i ca template-ul s arate conform cu documentul de la Pagina2.
Pe baza template-lui creat anterior reface i fi ierul Laborator1.doc i salva i-l sub denumirea
Laborator1_final.doc.
II. Concepe i un template CV.dot n care ve i folosi stiluri de formatare la alegere, iar apoi utiliznd
template-ul creat de voi ntocmi i CV-ul personal. Consulta i modelele de CV din directorul
C:\Studenti|Silvicultura 1.
III. ntocmi i un template Scrisoare_Rec.dot pentru redactarea unei scrisori de inten ie, iar apoi pe
baza acesteia concepe i o scrisoare proprie. Consulta i modelelele din directorul
C:\Studenti|Silvicultura 1.
Recenzia unui document Word
Recenzia unui document Word (tehnica feedback), permite urm rirea interactiv a modific rilor
operate asupra unui document, prin ad ugarea de comentarii i utilizarea marcajelor de revizuire.
Aceast tehnic avansat a procesorului de texte Word ofer facilit i multiple pentru lucrul n echip ,
astfel fiecare membru al echipei se poate informa cu privire la numele recenzentului (persoana care a
efectuat modific ri), data i ora la care acesta a operat o modificare de orice natur asupra
documentului partajat. Astfel, pentru a asigura o revizuire interactiv a unui document se pot preciza
formate diferite pentru opera iunile de actualizare a documentului (opera iuni de inserare, modificare,
tergere text ).
1 Editarea modific rilor n documentul Word
Se activeaz bara contextual Reviewing ( View/Toolbars/ Reviewing ).
Butoanele de comanda continute de bara Reviewing au urmatoarea semnificatie:
- Display for Review: permite vizualizarea unui document ce include modificari inainte de a
accepta (Accept Change) sau respinge (Reject Change) acele modificari
- Show: afi eaz inser ri, comentarii, stergeri, format ri precum i panoul de recenzie
(Reviewing Pane).
- Previous: plasarea pe comentariul precedent
- Next: plasarea pe urm torul comentariu
- Accept Change: acceptarea modific rilor
- Reject Change/Delete Comment: respinge modificarile operate sau terge comentariile
introduse in document
- Insert Comment: inserarea unui nou comentariu
- Highlight: eviden iaz textul modificat prin ad ugarea unei culori de fundal
- Track Changes: permite urm rirea modific rilor operate n document
- Reviewing Pane: afi eaz pe ecran panoul de recenzie

Se activeaz op iunea Track Changes,


, aceasta are rolul de a urm ri modific rile operate
n document.
Se selecteaz textul asupra c ruia se dore te efectuarea modific rilor, se opereaz modific rile
dorite ( tergerea, modificarea formatului textului, schimbarea pozi iei textului sau a ilustra iilor)
sau inserarea de noi informa ii n pozi ia dorit .
n etapa urm toare se activeaz automat marcajele de revizuire care indic informa ii legate de
persoana care a operat modificarea, natura modific rii, data i ora la care aceasta a fost operat .
Pentru vizualizarea acestora, se pozi ioneaz indicatorul mouse-lui pe revizuirea respectiv iar
informa iile vor fi afi ate ntr-un Screen Tip. Pornind de la aceste informa ii utilizatorul poate
accepta modific rile semnalate activnd butonul Accept Change,
sau respinge
modificarea semnalat activnd butonul Reject Change
.
Stabilirea formatelor pentru urm rirea modific rilor se realizeaz n caseta de dialog Options, meniul
Tools, fi a Track Changes.
Astfel, prin set rile executate n aceast caset , opera iunile de inserare de text ( Inserted text ),
tergere text ( Deleted text ), de modificare a format rii ( Changed Formatting ), a liniilor (Changed
lines ) i a comentariilor vor fi semnalate n document prin aplicarea unor format ri speciale ( Mark ),
dar i prin aplicarea unor culori ( Color ).
De asemenea, textul modificat poate fi eviden iat prin aplicarea unei culori de fundal, activnd
butonul Highlight

2 Inserarea de comentarii f r a opera modific ri n document


Utilizatorul selecteaz textul sau imaginea asupra c reia dore te introducerea unui comentariu,
apoi ac ioneaz butonul Insert Comment
. Comentariile adaugate vor fi gestionate ntr-o fereastr
special (Reviewing Pane) i nu n documentul propriu-zis.
Pentru a terge un comentariu introdus ntr-un document se selecteaz marcajul corespunz tor
comentariului, iar apoi se ac ioneaz butonul Delete Comments
.
Tem laborator
Realiza i recenzia documentului de mai jos prin intermediul unei echipe de trei utilizatori:
Nume1_Prenume1, Nume2_Prenume2, Nume3_Prenume3 ( numele celor trei utilizatori se seteaz din
meniul Tools, fereastra Options, foaia User Information ). Pentru a realiza o revizuire interactiv a
documentului preciza i formate diferite pentru opera iunile de actualizare a documentului ( opera iuni
de inserare, modificare, tergere text) astfel: textul inserat va avea culoarea albastr (Blue) i va fi
marcat prin subliniere, modificarea format rii va fi vizualizat prin fontul Italic, culoarea ro u nchis (
Dark Red ), o linie schimbat va fi marcat cu op iunea Left border, color Pink , iar textul ters va
avea culoarea ro ie ( Red ) i va fi scos n eviden prin aplicarea efectului Strikethrough. Textul
ad ugat ulterior va fi eviden iat prin aplicarea unei culori de fundal ( op iunea Highlight ), color
Turquoise. Insera i comentarii explicative corespunz toare modific rilor efectuate.
7

1. Setarea marginilor unui document Word se realizeaz prin intemediul opiunii Page Setup din
meniul Edit.
2. Cu ajutorul Butonului
de pe bara de instrumente Formatting salvam documentul activ.
3. Pentru a insera un tabel n Word acces m meniul Insert/Index and Tables.
4. Formatarea liniilor unui tabel se ob ine prin accesarea accesarea op iuni Borders and Shading
din meniul Tools.
5. Header-ul i Footer-ul unui document se vizualizeaz din meniul Insert, op iuea Footnote.
6. Un template este un fi ier cu extensia doc.
7. Op iunea Split Cells une te un grup de celule seecate n cadrul unui tabel.
8. Op iunea Track Changes ce rol are? Urm re te modific rile operate ntr-un document sau
insereaz un nou comentariu?
9. Care este denumirea barei contextuale care permite gestionarea comentariilor i a modific rilor
operate asupra documentului curent? Cum se activeaz aceast bar de instrumente?
10. Stabilirea formattelor pentru urm rirea modific rilor operate ntr-un document se realizeaz n
caseta de dialog Options, meniul Tools, fi a Track Changes.
11. Stabilirea formattelor pentru urm rirea modific rilor operate ntr-un document se realizeaz n
caseta de dialog Options, meniul Tools, fi a Track Changes.
12. Un caracter aflat la stnga cursorului se terge cu tasta Delete.
13. Op iunile de aliniere pentru paragrafe ntr-un document Word se acceseaz din meniul Format,
op iunea Font.
laboratorul curent n directorul
14. Studen ii sec iei Silvicultura, anul I salveaz
C:\Studenti\Silvicultura
4\Grupa
1b\Nume_Prenume, sub numele
Laborator3.doc.
15. Caracterele romne ti se insereaz din meniul Tools, op iunea Options.
16. Caracterele romne ti se insereaz din meniul Tools, op iunea Options.
17. Insera i
n
fi ierul
curent
imaginea
sigla.jpg
din
directorul
C:\Studenti\Silvicultura 1\Imagini.
Observa ie: Acceptarea/respingerea modific rilor operate ( Accept Change/Reject Change) sau
tergerea comentariilor ( Delete Comment ) introduse se va activa la sfr itul orei n func iile de
observa iile specificate de c tre profesor n leg tur cu corectitudinea afirma iilor.
Procesorul de tabele Excel
Aplica ia Excel manipuleaz i proceseaz date numerice organizate matricial n linii i coloane.
Fereastra Excel include: bara de titlu, bara de meniuri (permite selectarea unei comenzi din listele
corespunz toare), bara de editare sau de formule (n momentul introducerii unei formule, a unei func ii
predefinite sau a unei constante, Excel-ul afi eaz aceste date n linia de editare), bara de instrumente
(con ine butoane prin activarea c rora se declan eaz automat anumite comenzi). Instrumentele se
clasific n instrumente standard (Format Painter, Undo, Redo, AutoSum, Sort Ascending, Sort
Descending) i instrumente de formatare (Merge and Center, Currency, Percent, Increase Decimal,
Decrease Decimal, Decrease Indent, Increase Indent, Borders, Fill Color, Fill Color).
Zona de lucru con ine foile de calcul (Worksheet). Foaia de calcul este un spa iu plan, organizat
n linii i coloane: 256 coloane (notate A ) i 65536 linii.

Un fi ier creat cu Excel se nume te registru de calcul (WorkBook) i poate con ine maxim 255
foi de calcul (Sheet 1, 2, ). Implicit orice fi ier con ine 3 foi de calcul. Pentru a ad uga noi foi de
calcul se acceseaz meniul Insert/Worksheet. Opera ii cu foi de calcul: selec ia, inserarea, redenumirea
(clic dr., Rename), tergerea (clic dr. pe numele foii, Delete), mutarea i copierea (clic dr. pe numele
foii, Move or Copy), selec ia tuturor foilor de calcul (clic dr., Select All Sheets).
Celula Excel este put torul primar de informa ie, stocheaz pn la 32767 de caractere ce
semnific valori numerice. Cordonatele celululei: A2 (coloana 1 linia 2).
Adresa unei celule: relativ se modific prin copiere D3, absolut nu i schimb coordonatele prin
copiere $D$3, mixt este fixat linia sau coloana (D$3 sau $D3).
Cmpuri de celule: vertical B4:B12, orizontal C2:G2, mixt C2:D4 (cuprinde mai multe linii i coloane).
Mai multe cmpuri discontinue pot fi separate prin caracterul ; sau , ( separatorul de argumente se
modific
accesnd Start/Settings/Control Panel/Regional Options/Customize/List Separator).
Cmpurile discontinue de celule pot fi selectate cu ajutorul mouse-lui i al tastei CTRL.
Formatarea caracterelor: formate vizuale (fonturi, stiluri de scriere, culori, modalit i de
aliniere, chenare; textul este aliniat implicit la stnga) i formate proprii valorilor numerice. Aceste
formate se activeaz din meniul Format, op iunea Cells. Fereastra Format Cells include op iunile;
Number, Alignment (dispunerea textului n celule), Font, Border (chenare, texturi de fundal).
Foaia Number con ine urm toarele categorii: General (format implicit, afi eaz numerele negative cu
semnul -, f r separator de mii i f r zero n dreapta virgulei), Number (se aplic atunci cnd datele
numerice se afi eaz cu zecimale; op iunea Decimal Places seteaz num rul de zecimale), Currency
(afi eaz valoarea cu simbol monetar), Accounting (format contabil, aliniaz valorile vertical, la
punctul zecimal, permite selectarea simbolului monetar i a num rului de zecimale), Date, Time,
Percentage (nmul e te valoarea numeric cu 100 i pune simbolul %), Fraction (afi eaz num rul n
format de tip frac ie), Scientific (abreviaz i rotunje te num rul respectiv la un num r putere a lui 10
12.6789=1.27E+01), Special (con ine abloane predefinite, ex. pt. nr. de telefon ), Custom (utilizat
pentru a defini formate personalizate prin editare n caseta de text Type sau pentru a folosi formate
particulare din lista Type; pentru a introduce text n cadrul abloanelor, acesta se va specifica ntre
caracterele ; ex. #,##0.00 "cm"), Text.
Obs. Dac o valoare numeric este prea mare pentru a fi afi at la dimensiunile implicite ale celulei,
Excel-ul o transform n format tiin ific.
Editarea formulelor n Excel
Formula este o expresie care ncepe cu semnul = i care con ine cel pu in o opera ie matematic
1) Formule simple: folosesc adrese de celule sau cmpuri ntre care exist operatori aritmetici (+, -, *, /,
^) sau operatori de compara ie (=, >, <, >=, <=, <>)
2) Formule ce con in func ii predefinite
3) Formule mixte: reprezint combina ii ale formulelor simple cu func iile predefinite
Copierea formulelor
1) Autoumplerea (Auto Fill) celulelor destina ie cu rezultatul specific returnat de formula surs :
- se selecteaz celula surs
- se pozi ioneaz cursorul (indicatorul) mouse-lui n col ul dreapta jos al celulei (cursorul ia forma
semnului +) iar apoi cu butonul stng al mouse-lui ap sat se gliseaz n jos (Fill Down) sau la dreapta
(Fill Right)
2) Copy Paste
- se selecteaz celula ce con ine formula de copiat
- se acceseaz meniul Edit/Copy sau combina ia de taste (CTRL+C)
- se seleteaz celula destina ie

- se acceseaz meniul Edit /Paste (CTRL+V)


Dac se dore te ca opera iunea de copiere s se efectueze cu conversia formulelor n valori, atunci n
celula destina ie se activeaz comanda Edit/PasteSpecial/Values (astfel se copiaz rezultatul formulei i
nu formula generatoare de rezultat).
3) Copiere dinamic : orice modificare din celula surs determin modific ri i n celula destina ie
- se selecteaz celula surs
- se activeaz comanda CTRL+C
- se pozi ioneaz cursorul n noua pozi ie dorit
- se acceseaz meniul Edit/Paste Special/Past Link
Func ii predefinite n Excel
Sintaxa unei func ii: NUME(<lista de argumente>). Argumentele reprezint elementele care intervin in
expresia unei func ii pentru a efectua opera ii asupra lor. O func ie poate avea unul sau mai multe
argumente, execut o opera ie i are ca rezultat o valoare sau mai multe. Argumentele pot fi numere,
adrese, texte, valori logice, matrice.
Introducerea unei func ii ntr-o formul : se acceseaz meniul Insert, op iunea Function, din lista
Category se alege o categorie de func ii (All, Math&Trig, Statistical,) iar din lista corespunz toare
categoriei selectate se selecteaz func ia dorit . Func iile pot fi inserate i prin activarea butonului de
pe bara de formule.
Func ii matematice (Math & Trig)
Func ii algebrice:
Sintaxa =PRODUCT(list _de_elemente)
Rezultat returnat: o valoare numeric ce reprezint produsul elementlor listei.
Sintaxa =SUM (list _de_elemente)
Rezultat returnat: o valoare numeric ce reprezint produsul elementlor listei.
Sintaxa =SUMPRODUCT(list _de_cmpuri)
list _de_cmpuri reprezint un grup de cmpuri (cel pu in dou ) care con in elemente ce se vor
nmul i pozi ional unele cu altele ( primul element din primul cmp se va nmul i cu primul element
din al doilea cmp, amd), iar apoi produsele respective se adun .
Rezultat returnat: o valoare numeric ce reprezint suma produselor elementlor listei.
Sumif (cmp_de_evaluat, citeriul_de_selec ie, [cmp_de_nsumat]);
cmp_de_evaluat reprezint o list compus din constante numerice, celule, fomule sau nume de
cmpui.
criteriul_de_selec ie reprezint o condi ie impus cmpului de evaluat, care se repezint ntre
ghilimele.
cmp_de_nsumat argument op ional care desemneaz cmpul care va fi nsumat n func ie de
evaluarea condi iei precizate la al doilea argument.
Rezultat returnat: suma elementelor unei liste n func ie de evaluarea unei condi ii precizate.
Sintaxa =LN(num r)
Rezultat returnat: o valoare numeric ce reprezint logaritmul natural al unui num r specificat ca
argument.
Sintaxa =LOG(num r, [baz ])
Rezultat returnat: o valoare numeric ce reprezint logaritmul unui num r ntr-o baz specifiat .
Sintaxa =LOG10(num r)
10

Rezultat returnat: o valoare numeric ce reprezint logaritmul unui num r n baza 10..
Sintaxa =EXP(num r)
Rezultat returnat: o valoare numeric ce reprezint baza logaritmului natural a unui num r ridicat la
exponetul reprezentat de num r.
Sintaxa =ABS(num r)
Rezultat returnat: o valoare numeric pozitiv extras dintr-un num r real.
Sintaxa =FACT(num r)
Rezultat returnat: o valoare numeric pozitiv ce reprezint factorialul unui num r (1*2*3**num r).
Sintaxa =POWER(num r, putere)
Rezultat returnat: o valoare ce reprezint un num r ridicat la puterea specificat de argument.
Sintaxa =SQRTt(num r)
Rezultat returnat: o valoare ce reprezint r d cina p trat extras dintr-un num r pozitiv.
Sintaxa =COMBIN(num r_elemente, num r_elemente_pe_grup)
Rezultat returnat: o valoare ce determin num rul total posibil de grupuri pentru un num r de elemente
dat.
Sintaxa =MMULT(matrice_A, matrice_B)
Rezultat returnat: o matrice produs ce are attea linii cte are prima matrice (A) i attea coloane cte
are a doua matrice (B).
Observa ie: Pentru a returna rezultatul nmul irii a dou matrici sub form matriceal se selecteaz mai
nt i zona n care se va afi a rezultatul, se insereaz func ia MMULT, se introduc argumentele acesteia,
iar apoi se tasteaz combina ia CTRL+SHIT+ENTER.
Sintaxa =MINVERSE (matrice)
Rezultat returnat: matricea invers .
Sintaxa =MDETERM (matrice)
Rezultat returnat: determinantul matricei.
Func ii trigonometrice:
Sintaxa =PI()
Rezultat returnat: valoarea lui evaluat la 3,14159265358979324. Valoarea reprezint raportul ntre
circumferin a unui cerc i diametrul s u.
Sintaxa =SIN(x)
x este un num r real ce reprezint m sura unui unghi n radiani.
Rezultat returnat: sinusul unui num r x.
Sintaxa =COS(x)
x este un num r real ce reprezint m sura unui unghi n radiani.
Rezultat returnat: cosinusul unui num r x.
Sintaxa =TAN(x)
x este un num r real ce reprezint m sura unui unghi n radiani.
Rezultat returnat: tangenta unui num r x.
Sintaxa =ASIN(x)
x este un num r real ce reprezint m sura unui unghi exprimat n radiani, cuprins ntre - i .
Rezultat returnat: arc sinusul unui num r x pentru care valoarea sinus este x.
Sintaxa =ACOS(x)
x este un num r real ce reprezint m sura unui unghi exprimat n radiani, cuprins ntre -1 i 1.
Rezultat returnat: arc cosinusul unui num r x pentru care valoarea cosinus este x.
Sintaxa =ATAN(x)

11

x este un num r real ce reprezint m sura unui unghi exprimat n radiani, cuprins ntre -/2 i /2.
Rezultat returnat: arc tangenta unui num r x pentru care valoarea tangent este x.
Sintaxa =DEGREES(x)
x este un num r real ce reprezint m sura unui unghi exprimat n radiani.
Rezultat returnat: m sura unui unghi exprimat n grade
Sintaxa =RADIANS(x)
x exprim m rimea unui unghi n grade
Rezultat returnat: m sura unui unghi exprimat n radiani.
Observa ie: Conversia valorilor func iilor trionometrice din grade n radiani se realizeaz conform
formulei: Grade(G) Radiani(R) R=G*
/180.
Sintaxa =INT(num r_de_rotunjit)
Rezultat returnat: o valoare numeric rotunjit prin lips pn la cel mai apropiat ntreg.
Func ii statistice:
Sintaxa =MAX(list _de_elemente)
Rezultat returnat: Valoarea cea mai mare dintr-o distribu ie statistic de date.
Sintaxa =MIN(list _de_elemente)
Rezultat returnat: Valoarea cea mai mic dintr-o distribu ie statistic de date.
Sintaxa =AVERAGE(list _de_elemente)
Rezultat returnat: Media aritmetic dintr-o distribu ie statistic de date.
Func ii logice:
Sintaxa =IF(condi ie, rezultat_1, rezultat_2)
condi ie este o expresie de compara ie ce utilizeaz unul dintre operatorii =, >, >=, <, <=, <>.
Rezultat returnat: rezultat_1 dac expresia condi ionat este evaluat ca adev rat sau rezultat_2 dac
expresia condi ionat este evaluat ca fals .
Sintaxa =AND(list _de_elemente)
Rezultat returnat: TRUE dac toate elementele din lista de argumente sunt adev rate
FALSE dac cel pu in un element din lista de elemente este fals.
Sintaxa =OR(list _de_elemente)
Rezultat returnat: TRUE dac cel pu in un elemen din lista de argumente este evaluat ca adev rat.
FALSE dac nici un element din lista de elemente nu este adev rat.
Sintaxa =NOT(evaluare_logic )
evaluare_logic reprezint rezultatul unei expresii ce con ine o func ie logic .
Rezultat returnat: Inversul valorii logice a agumentului.
Sintaxa =TRUE()
Rezultat returnat: Valoarea logic de adev r.
Sintaxa =FALSE()
Rezultat returnat: Valoarea logic de fals.
Func ii de tip dat calendaristic :
Sintaxa =TODAY ()
Rezultat returnat: Data curent a sistemului.
Sintaxa =NOW ()
Rezultat returnat: Data i ora curent a sistemului.
Sintaxa =DATEVALUE ( ir_de_caractere)
ir_de_caractere este un text ce reprezint un format de tip date n Excel. Acest ir de caractere se
specific ntre ghilimele.

12

Rezultat returnat: Data calendaristic specificat ca argument (sub form de text), prezentat ntr-un
format tip dat calendaristic .
Sintaxa =DATE(an, lun , zi)
an valoare numeric cuprins ntre 1900 i 9999
lun - valoare numeric cuprins ntre 01 i 12
zi - valoare numeric cuprins ntre 01 i 31.
Rezultat returnat: Data calendaristic ce corespunde argumentelor specificate.
Obseva ie: Fnc iile DATEVALUE i DATE sunt utilizate pentru a referi diferite constante de tip dat
calendaristic n formule.
Sintaxa =DAYS360(dat _debut, dat _sfr it)
Rezultat returnat: Num rul de zile ce desparte data de debut de data de sfr it.
Sintaxa =NETWORKDAYS(dat _debut, dat _sfr it,[s rb tori])
Rezultat returnat: Num rul de zile lucr toare (f r a lua n considerare week-end-urile i s rb torile
legale) dintre dou date calendaristice.
Sintaxa =YEAR(num r_dat )
Rezultat returnat: Anul ce corespunde argumenului specificat.
Sintaxa =MONTH(num r_dat )
Rezultat returnat: Luna ce corespunde argumenului specificat.
Sintaxa =WEEKDAY(num r_dat , [constant ])
[constant ] - reprezint o constant cu care se calculeaz nceputul s pt mnii
Are valorea 1 (implicit) dac prima zi a s pt mnii este Duminic iar ultima Smb t , 2 dac prima zi a
s pt mnii este Luni, iar ultima zi este Duminic , et.
Rezultat returnat: Num rul zilei din s pt mn potrivit semnifica iei parametrului constant .
Sintaxa =WEEKNUM(num r_dat , [constant ])
[constant ] - reprezint o constant cu care se calculeaz nceputul s pt mnii
Are valorea 1 (implicit) dac prima zi a s pt mnii este Duminic iar ultima Smb t , 2 dac prima zi a
s pt mnii este Luni, iar ultima zi este Duminic , et.
Rezultat returnat: Num rul s pt mnii dintr-un an.
Func ii de tip timp:
Sintaxa =TIMEVALUE( ir_de_caractere)
ir_de_caractere este un text ce reprezint un format de tip time n Excel. Acest ir de caractere se
specific ntre ghilimele.
Rezultat returnat: Valoarea de timp specificat n argument, prezentat ntr-un format valoric adecvat.
Sintaxa =TIME(or , minut, secund )
ora o valoare numeric cuprins ntre 0 i 24
minut - o valoare numeric cuprins ntre 0 i 59
secund - o valoare numeric cuprins ntre 0 i 59
Rezultat returnat: Valoarea de timp ce corespunde argumentelor specificate.
Obseva ie: Func iile TIMEVALUE i TIME sunt utilizate pentru a referi n formule diferite constante
de tip timp.
Sintaxa =HOUR(num r_timp)
Rezultat returnat: Un num r ntreg, sub forma orei (ntre 0-23) ce corespunde argumentului specificat.
Sintaxa =MINUTE(num r_timp)
Rezultat returnat: Un num r ntreg, sub forma minutului (ntre 0-59) ce corespunde argumentului
specificat.
Sintaxa =SECOND(num r_timp)
13

Rezultat returnat: Un num r ntreg, sub forma secundei (ntre 0-59) ce corespunde argumentului
specificat.
Tem laborator
1. Dac n figura de mai jos se noteaz cu unghiul care cuprinde exact diametrul de baz d = 2r al
unui arbore iar cu D = 2R diametrul suprafe ei circulare care include acest arbore, afla i:
r

a) raza r a bazei arborelui aplicnd rela ia = sin . Completa i rezultatele n tabelul de mai jos.
R
2
R r d
o
Stejar 60 25
Brad 45o 32
Pin 38o 50
b) suprafe ele de baz ale arborilor ( g =

r 2
2

).

c) diametrul mediu aritmetic d al suprafe elor de baz ( d =

d1 + d 2 + d 3
).
3

r
r

2R

2. Calcula i volumul trunchiurilor arborilor din tabelul urm tor folosind rela ia fundamental
v = 0.7854d 2 h f , tiind c d este diametrul de baz , h este n l imea arborelui iar f este coeficientul
de form artificial. Trece i rezultatele n tabelul urm tor.
Molid
Fag
Mesteac n

h (m)
10
20
44
12
30
40
28
32
6

d (cm)
18
24
50
16
24
70
22
42
8

f
0.503
0.473
0.419
0.5
0.523
0.532
0.484
0.388
0.47

3. Stabili i o leg tur ntre densitatea conven ional x (kg/m3) a lemnului format la vrste sub 40 de ani
i densitatea y a lemnului format la vrste cuprinse ntre 40 i 80 ani prin intermediul dreptei de

14

regresie y = a+bx. Coeficien ii a i b se vor calcula aplicnd formulele a =

b=

yi
n

Specia
Molid
Brad
Fag
Stejar
Carpen
Tei

xi
n

xi y i
n

2
i

x (

xi
xi )

yi
2

, iar datele problemei sunt specificate n tabelul de mai jos.


x (kg/m3)
330
330
543
571
620
440

y (kg/m3)
450
480
650
710
750
580

4. Calcula i procentul cre terii anuale n n l ime pentru un molid care n anul 2000 avea 5.2 m iar n
h h0 200

, unde hn reprezint n l imea la m surat la


2006 8.3 m. Se va aplica rela ia pih = n
hn + h0 n
nceputul perioadei iar h0 n l imea m surat la sfr itul perioadei.
5. Completa i tabelul de mai jos cu valorile func iilor trigonometrice SINus, COSinus, TANgent
pentru argumentele specificate.
M sura
M sura
unghiului
unghiului
SIN(x)
COS(x)
TAN(x)
n grade
n radiani (x)
0
30
45
60
90
120
150
180
360
6. Completa i tabelul urm tor cu valorile func iilor trigonometrice inverse ASIN, ACOS, ATAN n
cazul argumentelor specificate.
Unghiul
Unghiul (n
Unghiul
(n
(n grade)
grade)
Argument
grade)
ASIN(x)
ACOS(x)
ATAN(x)
coresp.
coresp.
(x)
coresp.
arg. x
arg. x
arg. x
0
1
2

15

2
2
3
2
3
3
3
1
3
se folose te func ia SQRT, astfel =SQRT(3)/2.
2
7. Afla i aria unui triunghiului ABC n care se d b = 3 cm, c = 5 cm , A = 60 o .
8. S se calculeze aria unui triunghi ABC atunci cnd:
a) b = 2 cm, A = 135 o , B = 30 o
24
12
b) a = 17 cm, B = arcsin( ), C = arcsin( ).
35
13
a
b
c
Indica ie: Se va aplica Teorema Sinusurilor,
=
=
= 2 R, unde R reprezint raza
sin A sin B sin C
cercului circumscris triunghiului ABC.
Obs. Pentru a introduce n EXCEL valoarea

9. Pe un teren n form de trapez isoscel cu dimensiunile bazelor b = 4 cm, B = 12 cm, i cu unghiul


al turat bazei mici de 45o se cultiv trei specii de puie i, S1, S2, S3. Afla i supraf a cultivat cu fiecare
specie tiind c specia S1 reprezint 26% din suprafa a total , iar cea cultivat cu specia S2 reprezint
47% din suprafa a total .
10. O persoan care se afl pe malul unui ru vede un arbore de pe malul opus sub un unghi de 60o, iar
cnd se dep rteaz cu 20m de mal vede arborele sub un unghi de 15o. S se calculeze n l imea
arborelui (BC) i l imea rului (OB).
C

15o
O

11. Calcula i valoarea expresiei a) E =

60o
O

8 sin 10 sin 50 sin 70 sin 80


.
sin 10

16

12. S se arate c

b) E = 16 cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 .


3
5
7 3
sin
+ cos 4
+ sin 4
+ cos 4
= .
8
8
8
8
2
4

13. Calcula i valoarea expresiei E = 4 sin x cos x 8 sin 3 x cos x n cazul x

3
2

,
.
8 16

Reprezent ri grafice n Excel


un bloc de date dintr-o foaie de calcul poate fi reprezentat sub forma unei diagrame (chart). O diagram
este reprezentat grafic sub form de bare, linii, puncte, sectoare de cerc, cilindrii, etc.
Etapele realiz rii unui grafic n Excel:
1) Se selecteaz valorile numerice din foaia de calcul
de pe bara de instrumente standard.
2) Se acceseaz meniul Insert/Chart sau butonul
3) In fereastra Chart Type se alege tipul de grafic dorit i subtipul corespunz tor, apoi se apas butonul
Next fereastrea Chart Source Data
4) In fereastra Chart Source Data, pe linia Data Range apar adresele celulelor ce con in prima
respectiv ultima valoare numeric selectat
- n aceast fereastr se bifeaz op iunea Series in Columns, ceea ce nseamn c valorile sunt
reprezentate n attea categorii (grup ri pe ox) cte valori sunt pe coloan i fiecare categorie con ine
attea bare cte valori sunt pe linie
- se poate bifa i op iunea Series in Rows, ceea ce nseamn c valorile sunt reprezentate n attea
categorii (grup ri pe ox) cte valori sunt pe linie i fiecare categorie con ine attea bare cte valori sunt
pe coloan
Barele fiec rei categorii se numesc SERII
Zona Series afi eaz numele implicite ale seriilor: Series1, Series2, Aceste nume pot fi schimbate
astfel: se d clic pe numele Series1, apoi, n c su a de editare Name se introduce noul nume dorit sau se
copiaz coordonatele celulei ce con ine numele din foaia de calcul; noul nume completat se va
actualiza i n legenda graficului
Casu a de editare Category (X) axis labels se completeaz dac dorim s avem reprezent ri i pe axa
ox; aici se vor edita fie valori numerice sau text separate prin virgul , fie se vor trece coordonatele
celulelor care con in datele pe care dorim sa le reprezent m.
5) Apoi se apas butonul Next fereastrea Chart Options, unde apar urm toarele op iuni: Titles, Axes,
Gridlines, Legend, Data Labels, Data Table
Op iunea Titles: con ine numele graficului, comentarii sub axa ox sau comentarii pe oy
Op iunea Gridlines stabile te modelul ha urii care faciliteaz citirea valorilor de pe grafic
Op iunea Data Labels activeaz etichetele i tipul lor: Series Name, Category Name, Value.
6) Apoi se apas butonul Next fereastrea Chart Location, unde se stabile te locul n care dorim s
vizualiz m graficul realizat: As new sheet (ntr-o nou foaie de calcul de tip grafic), sau As object in (se
va selecta numele foii de calcul dorite).
Observa ie: Se poate modifica formatarea elementelor unui grafic astfel: se selecteaz elementul
dorit (titlu, serie, legend , etichete, ), se activeaz clic dreapta care determin apari ia meniului
de propriet i corespunz tor elementului selectat, iar apoi se selecteaz noile propriet i dorite.

17

Previziuni prin grafice


Procesorul de tabele Excel ofer posibilitatea de a genera o estimare a evolu iei seriilor de date printr-o
regresie liniar sau exponen ial .
Exemplul urm tor ilustreaz modul de generare al graficelor de previziune. Plecnd de la tabloul de
analiz ilustrat n Figura 1 ce reprezint situa ia st rii de s n tate a p durilor n perioada 1996-2006
pentru grupele de clase de defoliere 0-1, 1-2, se dore te a se estima printr-un grafic dreapta de regresie
ce exprim evolu ia st rii de s n tate pentru perioada 2007-2012.
Figura 1

Pentru generarea diagramei de regresie, se selecteaz cele trei serii de date n mod obi nuit pe
coloan , n selec ia datelor intr i loca iile celulelor care vor con ine date previzionate. n fereastra
Chart Source Data, se elimin seria de date Anul, iar valorile acesteaia se completeaz n caseta de
editare Category (x) axis labels:

18

Diagrama astfel construit este prezentat n Figura 2


Figura 2
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Grupa de clase de
defoliere 0-1

20
12

20
10

20
08

20
06

20
04

20
02

20
00

Grupa de clase
de defoliere 0-2

19
98

19
96

Nr.arbori

Estimarea starii de sanatate a padurilor

Ani

Pentru a ad uga repere grafice de tendin se selecteaz fiecare serie de date n parte i se
activeaz cu clic dreapta meniul contextual de unde se alege op iunea Add Trendline. Din caseta de
dialog Add Trendline, fi a Type se alege tipul ecua iei de regresie ce va estima evolu ia valorilor
seriilor de date. Astfel sunt disponibile urm toarele tipuri de rgresie: Linear (liniar ), Logarithmic
(logarimic ), Polynomial (polinomial ), Power (putere), Exponential (exponen ial ) i Moving
Average (medie mobil ).

19

Fi a Options aferent casetei Add Trendline ofer posibilitatea numirii implicite (Automatic)
sau Explicite (Custom) a estim rii f cute. Casetele de selectare Display equation on chart i Display
R-sqared value on chart permit afi area pe dreapta de regresie a ecua iei care a generat-o precum i
valoarea r d cinii p trate.

20

Estimarea starii de sanatate a padurilor


100

y = 2.2326Ln(x) + 76.129

80
Nr.arbori

60

Grupa de clase de
defoliere 0-1

40

Grupa de clase de
defoliere 0-2
Polinom grad 2

20

Fct. logaritmica

0
19

-20

96

19

20

98

20

00

20

02

20

04

06

Ani

20

20
20
08
10
12
2
y = -0.2431x + 2.8375x + 9.5497

Figura 3 Grafic de previziune ce utilizeaz ecua iile Polynomial i Logarithmic.

Tem laborator
. n tabelul de mai jos se prezint propor ia arborilor v t ma i n raport cu n l imea n perioda 20042007. Realiza i pe baza tabelului diagramele specificate i completa i tabelul.
2004
22.2
13.4
11.9
11.3
9
9.04

Altitudine(m)
0-250
251-500
501-750
751-1000
1001-1250
1251-1500
Media

2005
21.6
10.56
10.8
9.4
8.6
9.1

2006
20.5
14
13.7
7.6
6.6
7.5

2007
15.4
8.3
6.8
5.8
4.1
5.5

Grafic de tip Column

25

22.2
20.5

Nr. arbori

20
13.4 14

15
10

2004

13.7
11.9

2005

11.3

21.6

7.6
10.8

10.56

5
15.4

8.3

9.4
6.8

2006

9.04
6.6

7.5

2007

9.1

8.6
5.8

4.1

5.5

751-1000

1001-1250

1251-1500

0
0-250

251-500

501-750

Altitudinea

21

Folosind mediile calculate realiza i


diagrama de tip Pie de mai jos.

Grfic de tip Line


25

Valori medii

Nr. de arbori

20
15

2005

17%
29%

2006

10

2004

2007

2005

2006

27%

0
0-250

251-500

501-750

751-1000

1001-1250

1251-1500

2007

27%

Altitudinea

2. Estima i starea de s n tate a p durilor n perioada 2007-2012 pentru grupele de clase de defoliere 01, 2-4 pe baza datelor din tabelul de mai jos. Tendin a de evolu ie a clasei 0-1 va fi construit dup o
ecua ie de tip Exponential, iar cea a clasei 2-4 va fi generat dup o ecua ie de tip Power. Afi a i pe
cele dou drepte de regresie ecua iile care le-au generat.
Anul
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Grupa de clase de defoliere


0-1
0-2
74.1
13
78.6
9.7
82.4
16.7
80.3
20.5
77.5
21.2
81.7
16.4
77.8
16.9
78.4
15.6
79.5
12.3
84.6
12.7
81.6
14.3

22

y = 76.967e0.0057x

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

0-1
0-2
Expon. (0-1)
Pow er (0-2)

20
12

20
10

20
08

20
06

20
04

20
02

20
00

19
98

y = 13.749x 0.056

19
96

Nr. arbori

Estim area starii de sanatate a padurilor

Ani

3. Urm rind cre terea n timp a unui copac s-au ob inut datele din tabel:
x
1
3
4
6
7
y
1.4
2.3
2.5
3.6
4.1
unde x este num rul zilelor, iar y cre terea n cm. S se justeze aceste date printr-o func ie polinomial
de gradul 2. Ct va fi cre terea dup 8 zile? Dar dup 15 zile?.
Cresterea in inaltim e

Cresterea in
inaltime

y = 0.0071x 2 + 0.6271x + 0.82

Crestere in inaltime

P o ly. (Crestere in
inaltime)

0
1

Perioada

Organizarea informa iilor cu Outlook


Aplica ia Outlook reprezint un instrument eficient pentru oganizrea acivit ilor organizatorilor.
Aplica ia pune la dispozi ia utilizatorilor ase domenii de baz pentru managementul informa ilor:
Mail, Calendar, Contacts, Tasks, Journal and Notes.
Lansarea n execu ie i mediul de lucru:
Lansrea Microsoft Outlook se realizeaz din meniul Start/Prgrams/Mcrosoft Office/Microsoft
Outlook.
Mediul de lucru con ine:
Bara de meniuri con ine categoriile de meniuri disponibile ce pot fi apelate prin clic simpu de
mouse. Bara meniurilor este dinamic , aceasta modificndu- i structura n func ie de domeniul
Outlook selectat.
Bara de navigare pe internet - permite accesarea rapid a unor site-uri Web ce vor fi afi ate n
panoul de vizualizare a informa iilr.

23

Bara de instrumente standard - con ine comenzi rapide pentru domeniul selectat n panoul de
navigare din partea stng .
Bara de stare funizeaz informa ii cu pivire la num rul articolelor Outlook disponibile sau la
modul de derulare a activit ilor n desf urare.
Panoul de navigare din partea stng permite selectarea domeniilor Outlook prin intermediul
pictogamelor ce acceseaz principalele articole gestionate de program.

Tem laborator
1. S se nregistreze n cadrul domeniului Contacts cinci persoane diferite. Pentru fiecare
persoan nregistrat se va specifica n rubrica General numele i func ia acesteia, firma unde
i desf oar activitatea, o etichet pentru cartea de vizit , num rul telefonului de la firm , de
acas , faxul i telefonul mobil. Se va preciza de asemenea, pentru fiecare persoan o adres de
web asociat acesteia, una sau mai multe adrese de E-mail precum i cteva informa ii
suplimentare sub form de text. Se va completa i pagina Details cu data na terii, departamentul
unde lucreaz , numele efului, numele asistentului. Grupa i trei dintre persoanele introduse n
lista de contacte ntr-o list de distribu ie cu numele USAMV Cluj-Napoca.
2. Lansa i o invita ie pentru participarea la Sedin a de organizare a excursiei de studii pentru anul I
Silvicultur , care va avea loc n Amfiteatrul A5, Luni, 14/05/2007 ntre orele 10-12. edin a va
fi marcat drept un eveniment important, din categoria Business i vor fi prezentate ofertele
primite de la firmele de transport participante la licita ie. Invita iile vor fi trimise persoanelor
din lista de distribu ie USAMV Cluj-Napoca. Seta i op iunea Reminder la 1 hour, iar aceast
op iune va fi nso it de un program sonor.
3. Crea i o programare periodic pentru cursul de informatic . Se vor avea n vedere urm toarele
cerin e: cursul ncepe vineri, 12/04/2007, se desf oar ntre orele 8-10, s pt mnal, timp de
apte s pt mni. Seta i op iunea Reminder la 1 day, iar timpul alocat desf ur rii cursului va fi
marcat Busy.
4. Genera i orarul laboratoarelor la care particip studen ii anului I Silvicultur .
5. Insera i evenimentul unic Balul Bobocilor. Stabili i la alegere loca ia de desf urare i celelalte
detalii corespunz toare acestui eveniment.
6. Crea i un articol de tip sarcin (Task) care urm re te Preg tirea examenului de informatic .
Data limit de rezolvare a task-lui va fi 15/06/2007, preg tirea va ncepe la 11/05/2007. Se va
seta op iunea In Progress, se va selecta c su a Reminder n care se va specifica aten ionarea
sonor a utilizatorului cu 1 s pt mn naintea desf ur rii examenului. Celelalte op iuni vor fi
specificate n func ie de caracteristicile utilizatorului.

Baze de date
Crearea unei baze de date n Microsoft Access

File/New, n panoul de lucru deschis n dreapta ecranului se selectez Blank Database, apoi n
fereastra File New Database se alege loca ia de salvare (C:/Studenti/Silvicultura 1/Grupa/Nume
Prenume), n c su a de editare File name se scrie numele noii baze de date
Laborator_baze_date.mdb, iar n final se apas butonul Create. Va rezulta o baz de date goal
care se va deschide n sec iunea Tables.

24

Obs. Baza de date nou creat con ine n partea stng un tablou de comutare (fereastr cu butoane)
care permite accessul la diferite componente ale unei baze de date: Tables, Queries, Forms,
Reports, Pages, Macros, Modules.
Construirea unei tabele n Microsoft Acces

1) Se alege din panoul de comutare sec iunea Tables


2) Se alege op iunea Create Table in Design View
Obs. Aplica ia Microsoft Acces dispune de dou moduri de vizualizare:
o Design View utilizat pentru enumerarea numelor i tipurilor cmpurilor tabelului
o Datasheet View utilizat pentru introducerea valorilor cmpurilor tabelului
3) In modul de vizualizare Design View se enumer numele cmpurilor (coloanelor) tabelului, tipul i
propriet ile acestora.
4) Se stabile te cheia primar (Primary Key) astfel:
o In modul Design View se selecteaz cmpul pe care dorim s -l fix m cheie prim.
o Meniul Edit/Primary Key sau se selecteaz butonul
de pe bara de instrumente
5) Se salveaz tabelul: File/Save as, se editeaz numele dorit
6) Se trece n modul de vizualizare Datasheet View n care se vor completa nregistr rile (liniile
tabelului)
Obs. Comutarea ntre modurile de vizualizare Datasheet View i Design View se face din meniul View

sau executnd clic pe s geata cu vrful n jos situat lng butonul Design View,

Stabilirea rela iilor ntre tabele


Intre tabele putem crea leg turi prin intermediul unui cmp comun, de leg tur , numit cheie
primar , care identific n mod unic fiecare nregistrare din tabel.
Pentru a stabili leg turi ntre tabele, tabelele trebuie s fie nchise. Stabilirea leg turilor se face
parcurgnd pa ii:
1) Se accesez meniul Tools/Relationships
2) In fereastra Show Table se selecteaz tabelele ntre care dorim s stabilim rela ii folosind butonul
Add, iar dup ad ugarea tabelelor se selecteaz Close fereastra Relationships
3) Pentru a uni cmpurile comune a dou tabele, pozi ion m cursorul mouse-lui pe Nume_comun din
Tabelul 1, iar apoi innd clic stnga ap sat glis m pe spre cmpul Nume_comun din Tabelel 2,
unde eliber m butonul mouse-lui ferestra Edit Relationships n care bif m propriet ile leg turii,

, iar n final d m clic pe butonul Create.

Realizarea unei interog ri n Access


1) Se deschide baza de date n care dorim s includem interogarea.
2) Se selecteaz din tabloul de comutare sec iunea Queries
3) Se execut dublu clic pe op iunea Create Query in Design View fereastra Show Table
25

4) Din fereastra Show Table se seleteaz tabelul dorit, iar apoi se exect clic pe butonul Add. Se repet
acest pas pentru fiecare tabel pe care dorim s -l folosim n interogare
5) Dup ad ugarea tabelelor dorite, se selecteaz butonul Close Query Design
6) In fereastra Query, n c su a Field se adaug cmpurile care dorim s apar n interogare. Selec ia
unui cmp se face executnd dublu clic pe numele cmpului din tabelul corespunz tor.
o Pe linia Sort se alege modul de sortare (op ional): Ascending sau Descending
o Pe linia Criteria se introduc op iunile de sortare
o Linia or se completeaz dac avem dou restric ii pentru acela i cmp
7) Pentru executarea condi iilor impuse se execut clic pe butonul Run
de pe bara de instrumente,
sau se acceseaz meniul Query op iunea Run o fereastr de tip foaie de calcul care va afi a rezultatul
interog rii
8) Salvarea: File/Save as, se editeaz numele dorit.

Crearea unui formular folosind Form Wizard


1) In fereastra Database, din tabloul de comand se selecteaz op iunea Forms
2) Se execut dublu clic pe op iunea Create Form by using Wizard caseta de dialog Form
Wizard
3) Din lista derulant Tables/Queries se alege un tabel sau o interogare din care dorim s ad ug m
cmpuri
4) Select m cmpurile dorite din lista Available Fields i le mut m n fereastra Selected Fields cu
dublu clic
5) Clic pe Next, iar n fereastra deschis se alege o machet , apoi Next si select m un stil
corespunz tor formularului.
6) In pasul urmator se stabile te numele formularului, iar apoi Finish.

Crearea unui raport folosind Report Wizard


1) In fereastra Database, din tabloul de comand se selecteaz op iunea Reports
2) Se execut dublu clic pe op iunea Create Report by using Wizard
In continuare se parcurg etapele descrise la generarea unui formular (3)).

Tem laborator
1. S se creeze o baz de date care s con in urm toarele tabele:
Subancrengaturi:
o Subancrengatura_Id tip AutoNumber
o Nume_Subancrengatura tip Text, Lookup Wizard
Clase:
o Clasa_Id - tip AutoNumber
o Subancrengatura_Id tip Number
o Nume_Clasa tip Text, Field Size 50
Ordinul:
o Ordin_Id tip AutoNumber
o Clasa_Id tip Number
o Nume_Ordin tip Text, Field Size 50
26

Familii:
o Familie_Id - tip AutoNumber
o Ordin_Id tip Number
o Nume_Familie tip Text, Field Size 50
Genuri:
o Gen_Id - tip AutoNumber
o Familie_Id - tip AutoNumber
o Nume_Gen tip Text, Field Size 50
Specii:
o Specie_Id tip AutoNumber
o Gen_Id tip Number
o Nume_Specie tip Text, Field Size 50
o Denumire_Populara tip Text, Field Size 50
o Inaltime_Specie tip Text, Field Size 50, Input Mask ##-##-(m)
o Lujeri_Specie tip Text, Field Size 250
o Conuri_Specie tip Text, Field Size 250
o Flori_Specie tip Text, Field Size 250
o Seminte_Specie tip Text, Field Size 250
o Poza_Specie tip OLE Object.
Diametre:
o Diametru_Id tip AutoNumber
o Specie_Id tip Number
o Diametru_Baza (m) tip Number, Field Size Double, Decimal Places 3.
S se realizeze rela ii ntre tabelele definite anterior conform schemei de mai jos:

Tabelul Subancrengaturi:

Tabelul Clase:

27

Tabelul Ordinul:

Tabelul Familii:

Tabelul Genuri:

28

Tabelul Specii:

29

Curs de Informatic
Sec ia Silvicultur Anul I
Tabelul Diametre:

Asupra tabelelor realizate mai sus s se efectueze urm toarele interog ri:
1. Afi area alfabetic a claselor ncreng turii Gymnospermae. Tabelul trebuie s con in
cmpurile Nume_Subancrengatura, Nume_Clasa.
2. Afi area alfabetic a familiilor ordinului Fagales. Tabelul trebuie s con in cmpurile
Nume_Ordin, Nume_Familie.
3. Afi area alfabetic a genurilor familiei Pinaceae. Tabelul trebuie s con in cmpurile
Nume_Familie, Nume_Gen.
4. Afi area num rului genurilor familiei Fagaceae. Tabelul trebuie s con in cmpurile
Nume_Familie, Numar_Genuri (cmpul Numar_Genuri este alias la cmpul Gen_Id).

Pagina 1/33

02/11/2009

Curs de Informatic
Sec ia Silvicultur Anul I
5. Afi area speciilor genului Quercus. Tabelul trebuie s
con in
cmpurile
Nume_Subancrengatura, Nume_Clasa, Nume_Ordin, Nume_Familie, Nume_Specie.
6. Afi area speciilor genului Betula. Tabelul trebuie s con in cmpurile Nume_Specie,
Denumire_Populara,
Inaltime_Specie,
Lujeri_Specie,
Conuri_Specie,
Flori_Specie,
Diametru_Baza.
7. Afi a i ntr-o interogare diametrul mediu al speciilor genului Populus. Tabelul trebuie s
con in cmpurile Nume_Gen, Diametru_Mediu ( cmpul Diametru_Mediu este alias la cmpul
Diametru_Baza).
8. Afi area speciilor cu muguri r ino i. Tabelul trebuie s con in cmpurile Nume_Specie,
Denumire_Populara, Lujeri_Specie, Conuri_Specie, Diametru_Baza.
9. Afi area speciilor care au florile dioice. Tabelul trebuie s con in cmpurile Nume_Specie,
Denumire_Populara, Conuri_Specie, Flori_Specie, Seminte_Specie.
10. Afi area speciilor n ordinea descresc toare a diametrelor. Tabelul trebuie s con in cmpurile
Nume_Specie, Diametru_Baza.
11. Afi area speciilor ordinului Coniferales. Tabelul trebuie s con in cmpurile Nume_Ordin,
Nume_Gen, Diametru_Baza. Exporta i tabelul n Excel, unde ve i realiza cerin ele:
a) un grafic de tip Pie pentru coloana Diametre_Baz care va afi a n legend numele speciei, iar
pe grafic apar valorile ce reprezint dimensiunile diametrului de baza.
b) un grafic de tip Pie care va ar ta procentual distribu ia genurilor n cadrul ordinului Coniferales.
Legenda va afi a numele genurilor.
12. Afi area speciilor cu diametrul cuprins ntre 1m i 2m. Tabelul trebuie s con in cmpurile
Nume_Specie, Nume_Clasa, Diametru_Baza. Exporta i interogarea n Excel unde ve i realiza
urm toarele cerin e:
a) reprezentarea ntr-un grafic de tip Pie a distribu iei procentuale a claselor care au diametrul de
baz ntre 1m i 2m.
b) calculul diametrului de baz mediu al speciilor din clasele Conferopsida, Taxopsida,
Dycotiledonae, iar apoi afi a i valorile medii ob inute ntr-o diagram de tip Pie care n legend
va con ine numele claselor.
13. Afi area speciei cu diametrul minim din cadrul genului Betula. Tabelul trebuie s con in
cmpurile
Diametru_Minim
(alias
la
cmpul
Diametru_Baza),
Nume_Gen,
Specie_Diametru_Minim (alias la cmpul Nume_Specie).
14. Afi area speciei cu diametrul maxim din cadrul genului Fagus. Tabelul trebuie s con in
cmpuile
Diametru_Maxim
(alias
la
cmpul
Diametru_Baza),
Nume_Gen,
Specie_Diametru_Maxim (alias la cmpul Nume_Specie).
2. S se creeze un formular cu ajutorul c ruia s se poat efectua opera ii de ad ugare, modificare
respetiv tergere asupra tabelei Clase.
n realizarea formularului se va ine cont de urm toarele :
Formularul va fi generat folosind Form Wizard
Cmpurile afi ate vor fi: Clasa_Id, Nume_Subancrengatura, Nume_Clasa
Se va alege layout-ul Columnar i stilul Industrial
Cmpul Nume_Subancrengatura va fi de tip Combo Box i va afi a lista cu numele
tuturor subancrengaturilor
Formularul va con ine trei butoane de tip Command (Salveaza, Adauga respectiv Sterge)
corespunz toare ac iunilor de mai sus.

Pagina 1/33

02/11/2009

Curs de Informatic
Sec ia Silvicultur Anul I
Verifica i rezultatele ob inute n urma aplic rii opera iilor definite mai sus consultnd tabela
Clase.

Formular Clase:

3. S se creeze un formular cu ajutorul c ruia s se poat efectua opera ii de ad ugare, modificare


respetiv tergere asupra tabelei Specii.
n realizarea formularului se va ine cont de urm toarele :
Formularul va fi generat folosind Form Wizard
Cmpurile afi ate vor fi: Specie_Id, Nume_Gen, Nume_Specie, Inaltime_Specie,
Lujeri_Specie, Conuri_Specie, Flori_Specie, Seminte_Specie, Denumire_Populara,
Poza.
Se va alege layout-ul Columnar i stilul Sumi Painting
Cmpul Nume_Gen va fi de tip Combo Box i va afi a lista cu numele tuturor genurilor. n
list va ap rea att numele genului ct i id-urile familiilor din care fac parte genurile
respective.
Formularul va con ine trei butoane de tip Command (Salveaza, Adauga respectiv Sterge)
corespunz toare ac iunilor de mai sus.
Verifica i rezultatele ob inute n urma aplic rii opera iilor definite mai sus consultnd tabela
Specii.
Formular Specii:

Pagina 1/33

02/11/2009

Curs de Informatic
Sec ia Silvicultur Anul I

4. Genera i pentru interog rile de la punctele 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cte un raport. Utiliza i layout-uri i
stiluri la alegere. Acolo unde are sens grupa i rapoartele dup anumite cmpuri.
De exemplu, realiza i pentru interogarea de la punctul 5 un raport cu titlul Specii genul
Quercus. n cadrul raportului nregistr rile vor fi grupate dup campurile increngaturi, clase,
ordin , familie, iar stilul ales va fi Corporate.

Pagina 1/33

02/11/2009