Sunteți pe pagina 1din 1

PRIMARIA ORA$ULUI CURTICI

Nr. 20384 din 19.06.201s


PUBLICATIE

Astizi 19.06.2015 a fost inregistrati declarafia de


cisitorie a d-lui cinpa$oR vASiLttcA, in vArstr de 3g
ani, cu domiciliul in Arad, str. Fit ltrumos, nr. 37A, jud.

Arad, pi a d-nei RUJA LTLTANA-MARIA, in virsti de


36 ani, cu domicitiul in Curtici, str. Horea, nr. 60, jud.
Arad.
in temeiul art.285 din coduil civil orice persoand
ooate face opozifie la aceasti cisitori,erdaci are cunogtinfi
de existenfa unui impediment legal sau daci alte cerinte
ale legii nu sunt indeplinite.
opozifia la cisitorie se va face in scris cu
ardtarea dovezilor pe care Ie intemeia, in termen de
10 zile de la data afigirii pubticafiei.

EB DE STARE CIVILA,
Planificat cls[toria
pt.
28.06.2015 ora 14:00

urdcu.fayu

l,Iirrn

otite- de stare civild