Sunteți pe pagina 1din 3

AITEXA

NR

18

Ia normele rnetodoloqice
OFERTA DE VAI{ZARE TEREN

Str
2

Subsemnata-',

(1

CNP

o/,/ (o'2 oc z 6

avand adresa de comunicare in: localitatea

nr.

qrr

ht
/^
-:..r^r-.'l
J UUELUT/ D

r EU

3/C 3g

,p]_

| -t'

-mai

l-

(ha) , la

vand teren agricol situat. in

pretuf de 2?

St;C;
Conditiile de vanzare sunt urmatoarele:
Date privind identificarea terenul-ui
Categoria

Informatii privind amplasamentul terenului


orasul/

Specificare

Suprafata

(ha) (*)

Comuna/

se completeaza
catre vanzator

/L/A

LFi

Numar

cadaatral

(**)

iludetul
(*)
GKAT/C/

de

Nunar

rrs

t:

3'"/42

funciara

**)

Nunar

Nurnar

tarla/1ot
(**)

parcela

s 3qL-Z{

de

folo6inta

Obe.

(**)

4<t</t

/'<z

verificat primarie *)
se pedepseste conform Legii nr. 286/2009 privind
CunoscAnd cb falsuf in declaralii
Codul penal, cu modificdrjle si completbril-e ufLerioare, declar cE datele sunt reaIe,
corecte si complete.
Vl.nzdLor /

(numele Si

C/tZZtzS

Semndtura

-. Data ______

_____,2

NOTE:

- CAmpurile notate cu
- (-^mn'-r'i

clar

^-.^^,"-^t
^
P!grrurLLsfs

Ia

ro-:Le

cu

.S.

e/

<

(*) sunt obl-igatoriu de completat.


(**) se completeazS in cazul 1n care sunt cunoscute informatiile

1)

elcazA
Se cnmnl
ev-Ltufe

n;mel e q
y!
t! i nrenlmel

2)

Se

.!rr

vd

uvrilfrfsLo
^^f^lafr

ci

^ifra
9l

e
e

ot:rrr-

nr^nri
ulvy

tti

f efenU-IU j

lij-ara

3) Se completeaz5 categoria de folosinla a rerenuri.l-or agricole situare in extraviLan productlve,


care sunt: arabife, vii1e, Iivezile, pepiniereJe vtticofe, pomicole, planta!lile de hamei si
duzi, pdsunile, fAneleIe, serele, solareIe, rSsadnitefe 5i aJ tele asemenea, cele cu vegetatrie
fnrac1-iori

construc!ij
^,,rm,r,i
qar\ra<.

;:cX
--,-

nrr f:e
-oe
-.u

nerre
IJo

gi insrala!ii

agrozoorehnice,

la fahnalnnina
ci da
narrailnr
nror]rrer
iei

pentru producgia agr j co15.


4) Se compleLeazb
agricol, evidenlefe

6in:mcn:i:menfele
u.r.v.-*J
awnl^:T:ra-J-c
:oricolevgr!e

silvt.of usf
---

amenaj5rile

:orieolSrLvrot
djr

oi
Y+

'

^rar-t-i

nl:tf^rm^lc
s
Pla
lc nonrndrte-rr/e
-/!vuuv

r.lbrjci-Le in care informaIiiJe


fiscafe, evidenlele de stare civila,

nisttni'e
Pq9urratv

piscicole
qi

tr

ao-e oalnate

innirlr-rifa-

CU

9i de imbun5tbri ri funciare,
snafi
ea-e
JYq

da
ila
ocU
'tIf
V-

denn'ir:-c
v!Yv4

dtLlglld_JdLs

Jr

c:Ie
fOlOSite

oor fi comparaLe cu daLele din Reqisrrul


altele asemenea'

ANEXA nr.

lA

la normele metodologice
- Formular pentru Persoane frzice -

CERERE
pentru afisarea ofertei de vdnzare a terenului

Nr. unic de inregistrare al ofertei de vdr,zare din Registrul

Judelul/localitat
Primaria

(*)

O /tyfrof

Semndtura

funclion

te oferta de vdnzare

(*)
Stimatd doamnd primar/Stimate domnule primar,

in calitate de proprietar, identificat/identificdtd cuC


,

judetul/ lara

2.(**) cu domiciliul in: localitatea


,codul postal
, cetaleni

,e-mail

3.(**)

,ot

,SC

,bl

nr.

, starea civild

reqedinJa in RomAnia (dacd este cazul):

localitatea
,et -_--___dp

,oP-:------,judetul/sectorul

___

nr.

,str.__-___

,judeJul/sectorul

-------

'codulpostal

,bl
, fax

,telefbn

,e-mail

4.(***) Prin
(numele gi prenumele)

in calitate

CNPiCIF

nr.

str
,

,codul postal

judeJul/sectorul

"---';;-a;Ji;;;;;;

,localitatea

conforn

de

,bl
,telefon

,sc
fax

,et

,?P

e- mail

dispoziliile Legii nr. lil2ot4 privind unele mdsuri de reglementare avlnzitrii-cumpdrdrii terenurilor
ce defin in
agricole situate in extravilan gi de modificare a Legii nr. 26812001 privind privatizarea societdlilor comerciale
gi
Agentiei Domeniilor
administrare terenuri proprietate publici gi privata a statului cu destinalie agricold infiintarea
in termenul prevdzut
anexatd,
vinzare
de
ofertei
afiqarea
prezenta
cerere
Statului, cu modific6rile ulterioare, solicit prin

"iilil$il1|;;il;;*i;i;6ffirt".iloiprlemptori
de Legea w.1712014, cu modificdrile ulterioare.

pentru exercitarea dreptului de preempliune asupra ofetlei mele

de vdnzare:
1

"

.Din categoria " coproprietari"

-Di; Ati,so;i;

]';;;a;$i"

------------:: ---

:. :.

--::: -

3.Din categoria " proprietari vecini"

- -4

:Si;il i ;bftA;, bl,iii riet'iri i'

D;;;;iii;;

Sa;iliJ i.-'

-''

--

-.

Declar cd sunt proprietar al terenului in suprafatd de


situat in extravilanul

localitdtii

3A/ QZ S

cadastral

ai

t-{/--,-(-l-

,inscris in caftea funciard

, ha situat

in

identificat cu numdr

nr 3 C/+ L f

localitAlii

/--.

care face obiectul ofertei devdnzare.

Declar cd:
- terenul face obiectul unor litigii sau a unei proceduri de executare siliti:
l--lN"
- terenul este grevat de sarcini: Da
lNu
(2) din Legea nr. 1112014, cu modificarile ulterioare, cu privire la
am cuno$tinta gi am respectat prevederii-eart.
instrainarea terenurilor agricole situate in extravilan pe care sunt situri arheologice clasate.

Da

*r)

: ::::::::: :::: r ::::: :li::-:

7^_

:::::::::::are

Suntdeacordcadateledincerereapentruafigareaofertei devdnzare,dinofertadevinzaregidindocumenteleanexate
ulterioare, cu
sa fie introduse in bazele de date care se organizeazd in temeiul Legii nr. 1'7 12014, cu modificdrile
cu caracter
prelucrarea
datelor
privire
la
cu
persoanelor
proteclia
pentru
67712001
nr.
respectarea dispoziliilor Legii
gi
ulterioare.
completdrile
personal gi libera circulaJie a acestor date, cu modificdrile
Cunosc6nd cd falsul in declaraJii se pedepsegte conform Legii nr. 28612009 privind Codul penal, cu modificdrile 9i
completdrile ulterioare, declar cd datele sunt reale, corecte 9i complete.

Ydnzifiorl

CtlA c/9

(numele gi prenumele in clar)

Semndt vl
.n
Data

/it /Ul

zc)/ (

NOTE:
C6mpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
C6mpurile notate cu (**) se completeazd de catre cetdJenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt
parle la Acordul privind Spaliul Economic European (ASEE) sau ai Confederatiei ElveJiene.
Cdmpurile notate cu (*) se compleLeazd de cAffe proprietar.
Campurile notate cu (***) se completeazA de cdtre imputernicit. in acest caz, ptezintd documentele doveditoare a

calitifii
*

de imputernicit.
gflCt alla vlnzifiorului persoand fizicd sau o copie a pagaportului pentru vAnzdtorul persoand fizicd cu
) - copie u

domiciliul in strdindtate;
- copie legalizatita actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vdnzare (dupd caz: contract de
v6nzare-cumpdrare, contract de donafie, proces-verbal de predare-primire, sentinfd/decizie civil6 definitiva 9i
irevocabild, titlu de proprietate, certificate de mogtenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele
in
asemenea),- extras de carle funciard de informare insolit de extrasul de plan cadastral de carle funciard al imobilului,
sistem de coordonate Stereografic 1970, dacd este cazul;
- in cazde reprezentare, copia procurii notariale, respectiv a delegafiei, precum gi o copie a BI/CI alla imputernicitului
persoand fizici sau o copie a pagaportului pentru imputernicitul persoand fizicd cu domiciliul in strdindtate:
- alte documente doveditoare, dupa caz.

a?
.?'