Sunteți pe pagina 1din 3
AI{EXA NR 18 Ia norrnele metodologice OFERTA DE VA}IZARE TEREN idl Subsemnatul/Subsemnata'' , t)A-SOat- A4-?-e\ ,
AI{EXA NR
18
Ia norrnele metodologice
OFERTA DE VA}IZARE TEREN
idl
Subsemnatul/Subsemnata''
,
t)A-SOat- A4-?-e\
,
CNP
.\TD L35ozo (ooE*o hZ ,avand adresa de comunicare in: ]ocalitatea | I f3-Lttt- ^t- iE( 6{a
.\TD
L35ozo (ooE*o hZ
,avand adresa de
comunicare in:
]ocalitatea
|
I
f3-Lttt-
^t-
iE(
6{a +sov
t lraroQ
nr.
, =it
,
,rand teren ag::icol siLuat in extravilan, in suprafata de
tel-
(ha) ,l-a
Conditiile
d.e vanzare sunt urmatoarefe,----------
Date privind identificarea
terenufui
Categoria
Informatii
privind arnplasamentul terenului
de
)raeul/
Suprafata
Nurnar
Numar
Nunar
Nrrmar
foloEinta
Specificare
(ha)
(*)
tarla/1ot
parcela
obs.
Somuna/
cadaEEraI
carE e
3) (
..
)
(**)
(**)
tudetul
(*+)
funciara (
(*)
**)
se completeazra de
catre vanzatotr
lugtl'\t
t/ ll
JoT63d- 503b3f
{
ss/ ror 4<q ir
Verificat
pritmarie a)
l.alsuf in declaralii
se
pedepsegte conform
Leqii
nr. 286/2009 privind
CunoscAnd cA
CoduI penal, cu modificdrile
gi completdrife
ulterioare,
decfar cd datele sunt rea1e,
corecte si
c:omplet-e.
(numele gi prenumele in
clar)
L's'
Semndtura g--' {4"d
Data C.oL'2-ttt'- NOTE: ( * ) sunt obligatoriu de completat ' - CAmpurile :notate cu -CAmpurj-le
Data C.oL'2-ttt'-
NOTE:
( * ) sunt obligatoriu
de completat '
-
CAmpurile :notate cu
-CAmpurj-le notate cu (**) se completeazd in cazuf 1n care sunt cunoscute informaLiile'
terenului.
1) Se compfeteazd numefe 5i prenumele proprietarufui
2)
Se va completa in
cifre
qi
litere.
ANEXA nr. L.d la normele metodologice - Formular pentru persoane frzice - CERERE pentru afisarea ofertei
ANEXA nr. L.d
la normele metodologice
- Formular pentru persoane frzice -
CERERE
pentru afisarea ofertei devdruare a terenului
Judeful
*)
Nr. unic de inregistrare al ofertei de vdruare din Registrul
Primdri
- oarenu
/40/oPPSoo/J'
&R
o\/
str
localitatea
judetul/sectorul
,€t
,
'3P
fax
Q.fts+Totqc\-
i
.
tara
str'
- , judetul/sectorul
_
nr.
fax
,telefon
,codul postal
,9t
,localitatea
in calitate de
conform
CNP/CIF
,et
str
,bl
,aP
'SC
fax
e mail
judeJul/sectorul
,codul postal
,telefon
,
w.17l20l4 privind unele mdsuri de reglementare av?rnzirrii-cumpardrii
terenurilor
""--;ra"Ji; .',ra.r" aitpoziliile Legii
modificare a Legii rv.26812001privind privat'rzarea socieGlilor comerciale ce de{in in
agricole
situate in exfi.avilan qi de
administrare terenuri proprietate publicd gi privatd a statului cu destinalie agricold gi inhinlarea Agentiei Domeniilor
Statului, cu nrodific6rile ulterioare, solicit prin prezentacerere afigarea ofertei de v6nzare anexatd, in termenul prevdzut
de Legea
nr. 17 12014, cu modificdrile ulterioare.
pr'eemptori pentru exercitarea dreptului de preempJiune asupra ofertei mele
Am
cunogtitrtd despre existenta urmdtorilor
de vdrzarg.
I .Din categ;oria " coproprietari"
2.Din cate6loria "arendagi"
-' - - - - - - - - -'4. S6ili .b'nim;'pl'iii As;ili; ijoile;' iiioi Si;t;t.;i.-
-'
-
- -
-
-
-
- -
-'4. S6ili .b'nim;'pl'iii As;ili; ijoile;' iiioi Si;t;t.;i.-
Declar ci sunt proprietar al
ha situat in
,
identificat cu numdrr
situat in extravilanul localittdfii
OttRrTv'
cadastral 9oS bS r
;; ;;;".".
care face "bi;i;i;;;
Declar cd:
I
-
terenul face obiectul unor litigii sau a unei proceduri de executare silita: Da
lNu
-
terenul este l5revat de sarcini: la I
lNu
am cunogtinJd gi am respectat prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 17 12014, cu modificdrile ulterioare, cu privire la
instrdinarea terenurilor agricole situate in extravilan pe care sunt situri arheologice clasate.
*1)
l.
2.
a
J.
(numele gi pre,numele in clar) Data - -[ ::.?- :.?- ?!.!: .. " - ... .
(numele gi pre,numele in clar)
Data
- -[
::.?- :.?- ?!.!: ..
" - ...
.
NOTE:
CAmpurile .notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
Cdmpurile notate cu (**) se completeazd de cdtre cetdJenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt
parle la Acc,rdul privind SpaJiul Economic European (ASEE) sau ai Confederatiei Elve{iene.
Cdmpurile notate cu (*) se completeazd de cdtre proprietar.
Cdmpurile rrotate cu (***) se completeazd de citre imputernicit. in acest caz, prezintd documentele doveditoare a
calititii de imputernicit.
* I ) - copie a BI/CI
alla.vdnzifiorului persoand fizicd sau o copie a pagaportului pentru vdnzdtorul persoand fizicd cu
domiciliul irn strdindtate;
- copie legalizatha actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vdnzare (dupd caz: contract de
vdnzare-curnpbrare, contract de donaJie, proces-verbal de predare-primire, sentinta/decizie civild definitivd 9i
irevocabild, titlu de proprietate, cefiificate de mogtenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele
asemenea);- extras de carte funciard de informare insoJit de extrasul de plan cadastral de carte funciard al imobilului, in
sistem de coordonate Stereografic 1970, dacd este cazul;
-in cazde leprezentare, copia procurii notariale, respectiv a delegaliei, precum gi o copie a BI/CI alla imputernicitului
persoand ftricd sau o copie a pagaportului pentru imputernicitul persoand fizicd ctt domiciliul in strdindtate:
- alte docunrente doveditoare, dupd caz.