Sunteți pe pagina 1din 3

ANEXA nr.

1A
la normele metodologice
- Formular pentru persoane fizice -

CERERE
pentru afisarea ofertei devdnzare a terenului

Judelul/locali
Primdria

Nr. unic de inregistrare al ofertei de vdruare din Registrul

/ Cuzt-ta

lwtr/rr' alend
Semndtura functiona
{.)

Stimatd doamnd primar/Stimate domnule primar,

1.(*)

Subsemnatul/Subsemnata, $ICLOVAN IOAN


cu C. I seria

,CNP

in calitate de proprietar, identificat/identificata

judetul/ lara

,codul

3.(**) reEedinla in Romdnia (dacd

localitatea
,et
,ap

1611A,b1
,tara

, cetafenia

,e-mail

4.(***)

nr.

postal

de

CURTICI

ARAD/ROMANIA
LIVADA

2.(**) cu domiciliul in: localitatea

ARAD

eliberat(5)

SAT.SINLEANI
,t

,SC

,4P

ROMANIA ,telefon

----B-9_\44N4--__,

sr.
,

i;;

judeful/sectorul

starea civild

este cazul):

nr.

,str
judelul/sectorul
,

,codul postal

,bl
,telefon

,sc

, fax

,e-mail

Prin

NA-QAP{N.ll=lF____________
(numele gi prenumele)

in calitate

CNP/CIF

.. eqB.T!ei:::::. il
judeJul/sectorul

de

ARAD -cfeeca
,codul postal

IMPUTERNICIT

confornpRocunl spEcIALA

ff.
82
315200 ,telefon

477

I 1

B.os.1

s,localitatea

,bl
fax

e mail

avdnd tn vedere dispoziliile Legii nr. 17l20l4 privind unele mdsuri de reglementare avdnzitrii-cumpdrdrii terenurilor
agricole situate in extravilan gi de modificare a Legii nr.26812001 privind privatizarea societililor comerciale ce delin in
administrare terenuri proprietate publici gi privatd a statului cu destinaJie agricold gi infiinfarea Agenliei Domeniilor
Statufui, cu modificdrile ulterioare, solicit prin prezenta cerere afigarea ofertei de vdnzare anexatd, in termenul prevdzut
de Lesea nr.1712014. cu modificdrile ulterioare.
Am cunogtin{d despre existenta urmdtorilor preemptori pentru exercitarea dreptului de preempliune asupra ofertei mele
de vdnzare:
I

.Din categoria " coproprietari"

2.Din categoria "arendagi"

''j.biii Ai,go;ii ;
b'b;ii;r;ri-v;;i;i;'-

--

4.Statul roman, prin Agenlia Domeniilor Statului.

Declar c6 sunt proprietar al terenului in suprafald de


situat in extravilanul localitdfii

cadastral

303523

,i;;;.i;-i"

;;;;

tu;;i;;;

._----?r32_.

;;'

CURTICI
"
----

='

-.

--

3-0-CsZ3

-'

; l;.;r iiaiii

situat in
-

identificat cu numdr

cu

Rl

care face obiectul ofertei de vAnzare.

Declar cd:
- terenul face obiectul unor litigii sau a unei proceduri de executare silitd: Da

[-J*"1_-.]

terenul este grevat de sarcini: na


l_lNul__l
am cunogtinld 9i am respectat prevederile ar1. 4 alin. (2) din Legea nr. 1712014, cu modific[rile ulterioare, cu privire la
instrdinarea terenurilor agricole situate in extravilan pe care sunt situri arheologice clasate.

in suslinerea cererii, depun urmatoarele acte doveditoare

l.

.----.-

C.I VANZATOR,
.. . .EOP COPIE
-EXT-FJ\S -EARTE

*I
)

COPIE C.I IMPUTERNICIT


-PIAN-

]E
FiJ NEI ARA
AMPTASAM E NT
..------J.
COPIE- EE RT I FICAT FISEAT ; EOPI E T JTLU- DE' PRO P IETAT'E
2.

Sunt de acord ca datele din cererea pentru afigarea ofertei de vinzare, din oferta de vdnzare gi din documentele anexate
si fie introduse in bazele de date care se organizeazd, in temeiul Legii nr. 1712014, cu modificdrile ulterioare, cu
respectarea dispozifiilor Legii nr. 67]12001 pentru protecJia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal gi libera circulatie a acestor date, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.
Cunoscdnd cd falsul in declaraJii se pedepsegte conform Legii nr. 28612009 privind Codul penal, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare, declar ca datele sunt reale, corecte gi complete.

Vdnzdtor/imputernicit,
.........

(numele gi

pre

.ql

LgyaN

_r.o. 4.N. .p.

Bl l!. l! ApA p4 l!

Lr=!

Semnatura
Data

IJ
NOTE:

Cimpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.


Cdmpurile notate cu (**) se completeazd de cdtre cetifenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt
parte la Acordul privind Spatiul Economic European (ASEE) sau ai Confederatiei Elveliene.
Cdmpurile notate cu (*) se completeazd de cdtre proprieta.
Cdmpurile notate cu (***) se completeazd de cdtre imputernicit. in acest caz,prezintd,documentele doveditoare a
calitSlii de imputernicit.
* l) - copie a BI/CI allavdnzittorului persoani
fizicd sau o copie a pagaportului pentru vdnzdtorul persoana fizicir cu
domiciliul in striindtate;
- copie legalizatd a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vanzare (dupdcaz: contract de
vdnzare-cumpirare, contract de donaJie, proces-verbal de predare-primire, sentinJa/decizie civild definitivd gi
irevocabild, titlu de proprietate, certificate de mogtenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele
asemenea);- extras de carte funciard de informare insotit de extrasul de plan cadastral de carte funciard al imobilului, in
sistem de coordonate Stereografic 1970, dacd este cazul;
- in caz de reprezentare, copia procurii notariale, respectiv a delegatiei, precum gi o copie a BI/CI alla imputernicituluj
persoand fizici sau o copie a pagaportului pentru imputernicitul persoand hzicd cu domiciliul in strdindtate:
- alte documente doveditoare, dupd caz.

NR 18
la normele metodologice
AIiIEXA

OFERTA DE VAIiIZARE TEREN


Subsemnatul / Subsemnata-',

____9l.q.l=9y.4N.LqAN.?B.tN_NADABAN

tLtE

, cNp

,awand adresa de comunicare in: localitatea


CURTICI

Str

nr.

CLOSCA

lrl

82

^l

j udetul / sectorul-

ARAD

aa.l'''l
, evsur

naaFr'l
I/vDLqI

,-E
^ - *^..i'l
E
lLlaf f

5200

31

regl
a'l

vand teren agricol- situat in extravil_an, in suprafata

de

-.

---

-....?'?-?......... ( ha), 1a

Date privind identificarea terenului


Informatii privind amp]-asamentul terenului

Oraeul/

Specifieare

Suprafata

(ha) (*)

Comuna/

cadastral carce
(**)
funciara

,tudetul

(*)

se completeaza
catre vanzator

Nunar

Numar

**)

Categoria

Nunar

Nunar

tarla/1ot
(**)

parcela

de

fologinta

(**)

3) (ir)

)bs.

cunrcl

de

2,32

303523

303523

120

516/10/9

arabil

{)

VerificaE prirnarie

Cunosc6nd c5 fafsul in declaralii


se pedepse$te conform Legii nr- 286/2009 privind
CoduI penal, cu modificdri 1e gi complecbrrf e uf terj-oare, declar cd date-Ie sunt rea_Ie,
corecte si complete.
I7^^-x+^-uv!/ /?-^..*^
rrrrl,uuclniCit,

SICLOVAN IOAN PRIN NADABAN ILIE


(numel e si

nrenrrmcl

NOTE:

- CAmpurile notate
-

I ^ ^^r^!
uarnpurfre
notate
^ -^..-.i

cu

c in

cl:r\

(*) sunt obl-igatoriu de completat.


(n*) se compreteazd 1n cazul in care sunt cunoscute informatj-ire

1) se completeazE numefe gi prenumele proprietaru-rui


2\ Se va completa 1n cifre gi litere.
3) .Se comnlerc:zi

^:ronr-i:

care sun!: arabile, viile,

!..-r
quzf,

*:^.--r-^

canaf^1^

Iallele-i.e,

PdVulllre,

da fnl^Sinfi

a -er6nl-i

lor

aoricole
uY_rvvJ

s,
?-

inc+^l-rir akrr
rrrrLaf

sifrr^te

in oytr:rri

lrn

nrndrrnl.irra

JiveziIe, pepinierele vitj-cole, pomicole, planta!ii1e de hamei gi

r^--1^
SeIele,

^r'l:rala
SC--!Lrur

riqr^n.irat^
rorou,r-ye-Le

forestierd, dacE nu fac parte din amenajamenLele silvice,


COnstrtrr-fii

terenufui.

-^-^-^^--\-i^^Lcrlllf
o9LvLOa

am^h.;x-.it^
dlllelldJdrr

uc,

te

g-L
-t
^t+^taite-Le

-^^*^
aSemenea,
Cele CU Vegetagie

p5guniJe lmp5durite, cele ocupate cu

nicninnla

c.i
e y_

rta
v!

im1^.,.-i+Xr.iy.i
rlLtuutrdLdl_tI-L

f,,^^.1Iunclare,

drumurile cehnoLogice si de exploatare agrico15, platformefe Ei spaIij-1e de depozitare care


servesc nevoifor productiei agricole 5i terenurjle neproductive care pot fi amenajate Si fo_Losire
rari nnl X

Psrruru

Pr Uuustrfd

1\ aa nnmnlara:-!
eorieol
qY!!uvrr

erridontcle
svtusrrVsre

oy!t!!ro.

cu "X" rubricile
fise:lc
!rruorsf

jn care informaliile

crridontolo
svrusrtV--*

do
--

ct:ro
--*--

nirrilx
--.rId,

pot fi comparate cu darele din Reqisrrul


11+^l^
dlLefe

d:jelltenea,