Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE INCHIRIERE

NR.../..
INCHEIAT ASTAZI : _________________
ART.1 PARTILE CONTRACTANTE
A ...........................................................................reprezentata prin .....................
telefon ....................................... cont de virament ..................................................... deschis
la .................................................................... ,in calitate de LOCATOR
si,in calitate de LOCATAR ,s-a incheiat prezentul contract de inchiriere.
ART. 2.OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1.Locatorul
inchirieaza
spatiul
de
.......
mp
(sala
de
clasa
),
situat
..............................................................,
in
.................................,
str. ...................................................................................................................., pentru desasurarea
activitatilor de invatamant
2.2.LOCATORUL se obliga sa furnizeze utilitatile la preturile si tarifele in vigoare, pentru buna
functionare a activitatii in spatiul inchiriat.
2.3.Delimitarea spatiului este prevazuta in anexa care face parte din prezentul contract de inchiriere.
2.4.Predarea primirea spatiului este consemnata in procesul verbal anexa la contract.
2.5.Activitatea ce urmeaza sa se desfasoare in spatiul inchiriat consta in cursuri de calificare.
Cursurile vor fi efectuate (saptamanal, lunar, zilnic) : ocazional (la cerere).
2.6. Locatorul detine toate autorizatiile legale de functionare pentru spatiile pe care le inchiriaza
( PSI, sanitara) si le pune la dispozitia locatarului pentru autorizarea necesara desfasurarii activitatii
in spatiul inchiriat.

ART.3.DURATA CONTRACTULUI. INTRAREA IN VIGOARE .


3.1.Termenul inchirierii este de ......2...ani..., cu incepere de la data semnarii prezentului contract.
3.2.Contractul poate fi prelungit prin acordul partilor ,in scris, pana la cel mult 4 ani de la data
prezentarii ,demersurile necesare facandu-se cu trei luni inaintea expirarii perioadei anterioare.

ART.4.PRETUL INCHIRIERII.

4.1.Plata chiriei a fost stabilita in suma de ___________ RON/ sala, plus cheltuielile aferente pentru
consumul de utilitati.
4.2.Chiria se va vira in contul ................................................deschis la ...........................................
sau se va plati in numerar la caseria .........................................................., pana cel tarziu pe data de
28 ale lunii pentru care se face plata, conform decontului ce va reflecta numarul de sali si durata de
utilizare.
4.3.LOCATARUL se obliga sa achite eventualele diferente rezultate ca modificare din variatia
preturilor si tarifelor percepute prin aparitia unor noi acte normative.
4.4.Neplata chiriei la termenele si in modalitatile prevazute in prezentul contract indrituieste pe
locatar sa incaseze penalitati de intarziere de 0,15% pe zile de intarziere.De asemenea , in caz de
neplata a chiriei pe o durata de cel mult 15 zile,contactul se reziliaza de drept in conditiile aratate in
art.7 .

ART.5. OBLIGATIILE PARTILOR


a)
b)
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)

5.1. Locatorul se obliga :


sa predea spatiul in stare corespunzatoare folosintei pentru care a fost inchiriat;
sa execute toate reparatiile care nu sunt in sarcina locatarilor;
5.2. Locatarul se obliga:
sa foloseasca spatiul inchiriat conform destinatiei care rezulta din contract;
sa execute la timp si in bune conditiuni lucrarile de intretinere a spatiului si a instalatiilor
aferente,deteriorarile fiind suportate integral;
sa plateasca chiria la termenele fixate prin contract;
orice modificare interioara sau exterioara a spatiului inchiriat se va face numai cu acordul
scris al conducerii Locatorului. Cererea de aprobare a imbunatatirii proiectate (in cazul salilor de
clasa sau altor spatii inchiriate )se va depune cu toate accesoriile necesare raspunsul dat fiind dat in
termen de 15 zile de la depunerea cererii. Prin accesorii in sensul prezentului contract se inteleg
:schite, expertize, avize.
sa nu tulbure linistea publica;
sa asigure permanent curatenia in spatiul inchiriat si in zona aferenta efectuand: dezinfectia,
dezinsectia si deratizarea spatiului in conformitate cu normele igienico-sanitare;
sa suporte toate amenzile si penalizarile primite din culpa sa ca locatar;
sa-si respecte programul de functionare, program stabilit de comun acord.
sa achite diferentele care vor rezulta ca urmare a modificarii preturilor si tarifelor pentru
utilitati;
sa respecte normele de acces in institutie inclusiv cele privind circulatia autovehiculelor;
ART.6 SUBINCHIRIEREA SI CESIUNEA
6.1.Subinchirierea in tot sau in parte a bunului inchiriat sau cesiunea contractului de inchiriere unui
tert sunt permise numai cu acordul in prealabil al locatorului si cu respectarea conditiilor de
obtinere a aprobarilor cerute pentru inchiriere.
ART.7 RASPUNDEREA CONTRACTUALA

7.1.Neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale da dreptul locatorului


la despagubiri in conditiile legii.
ART.8 CLAUZE DE REZILIERE
Prezentul contract este reziliat de drept in urmatoarele cazuri:

8.1.Expirarea duratei pentru care a fost incheiat, in cazul in care partile nu au convenit prelungirea
acestuia.
8.2.Prezentul contract de inchiriere poate fi reziliat de catre oricare parte semnatara, prin notificarea
scrisa a celeilalte parti cu minimum 30 de zile inaintea termenului de reziliere. Locatarul va achita
obligatiile sale de plata pana la data rezilierii.
8.3.Rezilierea unilaterala de catre locator, in cazul in care locatarul:
intarzie la plata chiriei
produce stricaciuni spatiului inchiriat
incalca grav reglementarile si instructiunile prestabile pentru spatii
8.4.In caz de forta majora
8.5.Daca intervin modificari in ceea ce priveste proprietatea imobilului, contractul se reziliaza
conform art. 8.2.
ART.9 LITIGII
9.1.Litigiile de orice fel decurgand din executarea prezentului contract de inchiriere sunt in
competenta instantei judecatoresti sau arbitrajului.
ART.10 CLAUZE SPECIALE
10.1.Orice modificare a chiriei printr-un act normativ ulterior inchirierii contractului da dreptul
locatorului sa procedeze la recalcularea chiriei.
10.2.Se interzice locatarului sa desfasoare alte activitati decat cele prevazute in contract.
10.3.Orice modificare ( statutul juridic, act de infiintare, sediu) vor trebui anuntate in termenul de
48 de ore locatorului.
10.4.Prezentul contract se incheie in 3 exemplare,cate unul pentru fiecare parte contractanta ( un
exemplar de contract ramane la unitate,un exemplar ramane la Centru de Executie Bugetara,un
exemplar ramane la societate).
Anexele la pezentul contract fac parte integranta din acesta.
LOCATOR
Director

LOCATAR
Director,