Sunteți pe pagina 1din 6
2\x0,2=6241 EXAMEN LICENTA Sesiunea iunie 2014 - varianta Cod penal 2014 - Un contract intra Ia categoria actelor solemne: 2X numai dacd legea cere forma autenticd pentru incheierea lui valabila; daca legea cere forma scris& pentru incheierea lui valabila; daca parile convin ca actul sa fie incheiat in forma autentica, desi legea nu o cere. poate fi anulat pe motiv de leziune, daca cealalt& parte profitd de situatie; poate fi anulat pe motiv de violenfi, daca cealaltd parte profita de situatie “OF nu poate fi niciodata desfiinjat pentru acest motiv Gracin incheiat de o parte aflata in stare de necesitate: e se mentine contractul in favoarea posesorului de bund-credinga al unui bun mobil, subdobanditor cu titlu oneros; 8 se mentin toate actele subsecvente pe durata unui an; © se mentin numai actele de conservare si de administrare subsecvente, - Oh cazul constatirii nulitifii unui contract: ()Punerea in intarziere a debitorului atrage suspendarea cursului prescriptiei extinctive pe durata a trei luni ‘}) atrage intotdeauna intreruperea cursului prescriptiei extinctive; intrerupe cursul prescriptiei extinetive dacd este urmati de o cerere de chemare in judecata in termen de sase luni de la data punerii in intarziere. jee prescriptici dreptului material la actiune: rad AF trebuie invocata din oficiu de catre instant&; [dF poate fi invocata si de catre creditor; © tebuie invocata de c&tre debitor in prima instan{a, prin intémpinare sau pana la prima zi de judecata. (6)in materia coproprietitii obisnuite: actele de dispozitie cu privire la bunul comun pot fi incheiate doar cu acordul majorititii a doua treimi din numarul coproprietarilor si al cotelor parti; L Dy actele de administrare cu privire la cota parte din bunul comun pot fi incheiate numai daca este obtinut acordul tuturor coproprietaritor; gf regula unanimitagii in cazul actelor de dispozitie poate fi eludaté prin semnarea\yfui contract de administrare de catre toti coproprietarii Qin cazul stingerii superficiei prin expirarea termenul B® ipotecile constituite asupra construciiei nu se extind cu privire la intreg imobilul; potecile constituie cu privire la teren pe durata existenfei constructiei se stramuta de drept asupra sumei primite de proprietarul terenului de la constructor dacd acesta din urma cumpara terenul; ipotecile constituite asupra terenului se extind automat asupra constructiei la Tnctags peri x AG) in cazul accesiunii imobiliare artificiale, autorul de bund-credinga al unci lucrari autonome eu caracter durabil realizate pe terenul altuia vA are dreptul si isi exercite actiunea in realizarea dreptului de a fi despagubit, indiferent daca wm proprietarul terenului isi manifest’ sau nu dreptul de a invoca accesiunea: are dreptul si aleagi modalitatea de stabilire a despagubirilor ce fi vor fi achitate de proprietarul terenului © are, pand la momentul exercitarii dreptului potestativ de invocare a accesiunii de catre proprietarul imobilului, un drept de proprietate afectat de conditie rezolutorie asupra lucrarii sale. 9, In materia posesiei asupra bunurilor imobile: 3% pan’ la proba contrara, prezumtia de proprietate opereaza in favoarea posesorului solo animo, chiar si in perioada ulterioara deposedarii; © pina la proba contrar’, posesorul este considerat proprietar, cu exceptia imobilelor inscrise in cartea funciar’: pind la proba contrar’, detentia precara dovedit& este consideratd intervertiti. in posesie. 1. 10. in eazul ludrii masurilor pentru conservarea bunului posedat: a ccererea de chemare in judecatd introdusa de posesor poate fi anterioard tulburarii posesiei; \ J cererea de chemare in judecata este admisibilé doar in prezenta unei tulburdri a posesiei; © cererea de chemare in judecats este admisibila si daca lucrarile se efectueaza pe un fond invecinat, jn conditiile tulburarii posesi 11. Declaratia de acceptare a riscului producerii unui prejudiciu: a 2 ste intotdeauna exoneratoare de orice rispundere civild; © nw constitue, prin ea insasi, o renunjare a vietimei la dreptul de a obfine plata despgubirilor; (9 este intotdeauina nul absolut, dacd se refera la prejudicii cauzate integrititi fizice, 12. Cesiunea de creanti ce are ca obiect o alta prestatie decat plata unei sume de bani . ( este valida numai daca cesiunea nu face ca obligatia si fie, in mod substantial, mai gneroasi; DY este caduca, daca debitorul cedat moare inainte de a fi acceptat cesiunea; VA este mula, dacd nu i se notified debitorului cedat in 30 de zile 13, Subrogatia personal’ consimfiti de credito 9 opereaza doar cu consimpiméntul debitorului: f opereazi in favoarea ter{ului solvens si inainte de plata, daca creditorul accipiens e de acord; opereazi doar atunci cdnd, primind plata de un tert, creditorul ii ange ces, Ja momentul platii, toate drepturile pe care le avea impotriva debitorului, 14, Ineficacitatea actului de preluare a datori @ face ca obligatia debitorului initial si renasc, cu toate accesoriile sale, sub rezerva drepturilor dobandite de tertii de bund-credinga: DF este prezumatd, daca datoria preluatd nu a constat intr-o suma de bani; ZF este imposibil de admis, datorita efectului translativ al preluarii de datorie. 1 15, Daca novati S * gf a fost consimtita de un creditor solidar, ea va fi opozab a si celorlalti creditori pentru intreaga creangss J a fost consimyita de un creditor solidar, ea nu va fi opozabila celorlalti creditori decat pentru partea din creanfi ce revine acelui creditor; 2F a fost consimyita doar de unul spain solidari, ea va fi nul. 1 Remiterea de datori poate fi dedus& din renuntarea expresa a creditorului la privilegiul sau; Ricutd debitorului libereaza si pe fideiusor; ® acuta in favoarea fideiusorului libereaza si pe debitor. 17. fn cazul in care cumparatorul unui bun nu il poate utiliza conform destinatiei sale datoriti / unor vicii ascunse anterioare vanzirii, acesta poate solicit C anularea contractului pentru leziune; inlocuirea bunului vandut cu altul de acelasi fel: rezolutiunea vanzarii. LL” 18. fn cazul unui vanzirii unui bun pierit in parte, cumpirdtorul care nu cunostea acest fapt poate solicita: 2f anularea contractului; rezolutiunea contractului; reducerea corespunzitoare a prejului. 19. Vanzarea ffcuti pe un pref care nu a fost determinat in cositract este valabili daci: i pargile au convenit asupra unei modalitati prin care prejul péate fi determinat ulterior, ins pana la data platii, si nu necesita un nou acord al partilor; DF nu este valabil8, atrigind nulitatea actului; ‘J prejul poate fi stabilit ulterior, printr-un nou acord de voinga al partilor, insa pana la data plat 4 20. in materia vanzir' Lat garantia pentru evictiune este datorata de vanziitor, in orice situatie, dac& pretentiile unui ter} sunt ‘~~ intemeiate pe un drept nascut anterior datei vanzari 2 pile pot conven exonerrea vnzitrli pent gran impotive evens | A ~ © vinzitorul rispunde intotdeauna pentru evictiunea cauzata ulterior vinzarii prin faptul S8u personal 21. Efectele nedemni impun ea nedemnul sa fie inlaturat atat nu afecteazi posesia bunurilor mosteni bund-credinga: nu se risfr’ng, de principiu, si asupra actelor de conservare incheiate de nedemn cu privire la bunurile suecesorale. C la mostenirea legal, cat si de la cea testamentara; exercitatd de nedemn, aceasta putind fi considerata de a tea de a se mosteni reciproc 22. In cazul in care mai multe persoane mor in aceeasi imprejuraré af dack nu se poate stabili cd una a supraviejuit alteia, acestea au capaci in cote egale: ® daca nu se poste stabili cd una a supravietuit alteia, acestea nu au capacitatea de a se mosteni una pe alta; / daci se poate stabili c& una a supraviequit alteia, aceasta fi va dezmostenii pe ceilalti 23, Pentru ca o persoani si poati moste AS, c suficienta capacitatea sa succesoralé:; z sf .. nd vocatia ei la mostenire trebuie si fe exclusiv legala; a trebuie sa aiba si calitatea ceruta de lege, of! si fi fost desemnata de defunct p suiccesor. testament ca 24, Sunt elemente din latura obiectiva a infraetiunii: actiunea sau inacjiunea; ‘mobilul si scopul; > obiectul material. 25. impacarea partilo @© stinge actiunea civila; Dy opereaz’ doar in acele cazuri in care este necesard si plangerea prealabil&; (PF produce efecte doar daca are loc pana la citirea actului de sesizare a instantei, 4 26, Atacul de Ia legitima apdrare poate si constea: A intr-o amenintare: in actiunea spontand a unui animal silbatic; L% intr-o omisiune. 27, Tentativa la o infractiune pentru care legea prevede doar pedeapsa inchisorii se pedepseste #& cu pedeapsa amenzi doar cénd legea prevede expres acest lucru; '& in limite reduse cu o treime fad de pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea consumata, 28. in cazul persoanei fizice, infractiunea continuati se sanctionea: A cu pedeapsa previzuti de lege pentru infractiunea savarsita, al carei maxim se poate majora cu cel N mult 5 ani, in cazul pedepsei inchisorii; 4f conform sistemului cumulului juridie: cu pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea savarsita, al cdrei maxim se poate majora cu cel mult 1/3 in cazul pedepsei amenzii wa 29. X, aflat in executarea unei pedepse de I an pentru o infractiune de furt, evadeazi. Cunoseand {ef infractiunea de evadare se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani —\-aff suntem in prezenta recidivei postcondamnatorii; ©) _pedeapsa aplicata pentru evadare se va adduga la restul ramas neexecutat la momentul evadarii; “2 suntem in prezenta pluralitatiiintermediare. 30, Pedeapsa complementari a interzicerii exercitdrii unor drepturi: 0 27 se dispune doar daca pedeapsa principala prevazutd de lege este inchisoarea mai mare de 2 ani; se dispune pe 0 durata intre | ~ 10 ani: y se execut pe durata termenului de supraveghere al suspendarii executirii pedepsei sub supraveghere. infractiu 31. in cazul in care un complice se desist de la savarsirea unc ‘Hel nu va mai fi sanctionat; ‘bh acesta va fi sanctionat intotdeauna pentru tentativa la fapta inigiala; © desistarea nu il apara de pedeapsa, daca ceilalti au continuat svarsirea. Nec 32, Suspendarea executirii pedepsei sub supraveghere: nu poate fi dispusd in cazul pedepsei amenzii; K poate fi dispus& dac& pedeapsa aplicatd este inchisoarea de cel mult 3 ani; XK are un termen de supraveghere cuprins intotdeauna intre 2 iS ani. 33, Confiscarea extinsa: Jé este 0 pedeaps complementara; - poate fi dispusi doar dacd se pronunta o solutie de condamnare: ‘of poate fi dispusi doar dac& pedeapsa aplicatd este inchisoare de 5 ani sau mai mare. ws 3 intreruperea cursului prescriptiei rispunderii penale: este determinati de indeplinirea oricarui act de procedurit in cauzai; Sz sf curga un nou termen de prescriptie; HF produce efecte doar in raport de participantul vizat de actul de procedura efectuat. Infractiunea de viol: (ah na este niciodata o infractiune complexa; Me poate avea ca subiect pasiv pe sotia autorului; se va comite intotdeauna in forma agravata atunci cdind fapta este comisd de catre doud sau mai multe persoane impreuna, 1.36, Infractiunea de inselielune: se consuma intotdeauna in momentul inducerii in eroare a victimei;