Sunteți pe pagina 1din 7

MINISTERIAL

I INSPECTORATUL

'? C O L A R
J U D E T E A N
lA R G E S

NATIONALS

Nr. 7400/25.09.2014
Catre
Toate unitatile de mvatamant
In atentia
Conducerii unitatii de invatamant i a cadrelor didactice

Avand in vedere adresa MEN nr. 811/DGMRURSN/24.09.2014, inregistrata la


Inspectoratul colar Judetean Arge cu nr. 7400/24.09.2014, prin care ne este adus la
cunos.tinta faptul ca a aparut Ordinul de Ministru nr. 4619/2014 pentru aprobarea
Metodologiei - cadru de organizare i functionare a consiliului de administratie din
unitatile de invatamant preuniversitar, publicat in Monitorul Oflcial al Romaniei, partea
I, nr. 696/23.09.2014, anexat in ataamentul acestei adrese.
/\n acest sens va rugam sa mtreprindeti in regim de urgenta masurile necesare

pentru punerea in aplicare a prevederilor ordinului mentionat anterior.

INSPECTOR COL
Prof. Dumitru T

LAR]
Prof. SimonaTEODORpSCU
Prof. Gheorghe
Prof. Adrian HERNEST
B-dulEroilornr. 4-6,
PiieftrJud-Argcj.
Tel: ^0|0)24821S319
Fax: i40(0)24K219743
wviw.isjsrges.ro

Sir. Ganeral Bertheiol nr. 28-30,


Senior 1,010168, Buoiresti
Tel: +4G(0)2140557QrFJX: +40(0)21 .HO 32 05
wvw. eiiu.ro

24/09

2014

WED 15: 42

EIQQ2/QQ7

FAX

MONITORUL OFICIAL
AL

ROMANIEI
Anul1S2(XXVl) Nr, 696

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTARARI ?l ALTE ACTE

Marti. 23 septembrie 2014

Nr.

Pagina

rag? IT-,

HOTARARlALB'PARLAMENTULUI/ROMANl'E'r
34. Hol3r3re pen^ru mpdiflcarea,,anexel;la Holararea
Parlamentului.RpJTianler/ir; 23fT>n'<* "''-''''
i:i-"
unor grupurl p^p^rnenjare de'

''., Cohlerciale
Compan!,el Na^i
...

.Sere

5-7

^^^incf'aDrogafg^^rt,;. S^aliij;,, (6) ctihiM.^i.od'ologla de


^^
^;;^tr?buite'in?adniilifefeTe''^:'feustodi6'!a.'!aRitdrnaturale
protajaie, aprobal'a prin Ordinul ministoilui mediului si
schimbarilorcKmatlcQ nr. 1.052/2014
2.856/1.217/1,613. Ord[n al ministrului economiei, al
miniatiului delegat pentm bugetsl 3! mlnlslrului rnuncii.
*~ """'. pnbtpcjiei sociale ?l persoanalor v3rstnlce
ajf'robarea bugetului de venitun si cheUuiefi
' ,-^p',14 pentru Societatea ComerciaO
;C,'^- S.A. filial^ a Soctet3(ii Comerciale

''!;
ROMANlE)' '
' '"'"'"
57. Ordonan(a de urgen(5 pentm aprobaraa unor
masuri privind operaroa unei aeronave aflate Tn
proprlelateaMiriisteailui Afacerilor Interne ...... ,. ......
800. HotaYSre privind supllmentaraa bugatulul
Ministemluj Culturli din Fonrtul de rezerva bugotarS la
dlsp02i(ia Guvemului. prevflzut Tn bugetui de stat pe
anul 2014, pentru flnanlsrea unorproioctQ cullurgje,,,,
804. HotSrare p'rlvlnd ^/suplimeptarea ' '
Ministerului Dezyplt
Publlce pe anul';2d,14

2-3

8-10

11-15

. . . . . . . . . -"- . . . . . f r : . . . . . ,
ACTE ALE ORGAN&OR DE/SPEClALlTATE'"'/'.
ALE ADMlNlSTRAf IEL PUBLICE CENJRALE -, ''
1.2i5/1.24d/i.62S. OrcHn 3(^irii5trul^y|rans0pnurilpfv,al
ministrului delagat;pepti;tt;'t?tjaet ^sfrpinistniluf nibncii,
fgmiliei, protecjiei 'sociala si pe'rsdanelor
privind aprobarea bugetului do voniturl si chelluielipe
*> 'I'l'i '(
W

*J'

/'REGLEM'ENTARETNDOMENIUL,ENERGIEI
A g e t e l 'lpon,3ne p^n' ; CDnsfet'gf'ea
nergo
nr.' SB/2003 p'flvlnd Sprooarea Ghidufui de alaborare si
16

2 4 / 0 9 2014

WED 15:11

[TX/RX NO 5 0 4 8 ]

002

24/09

2014

W E D 15: 4 2

1003/007

PAX

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEAI, Nr. 696/23.IX.2014

11

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONAL^

ORDIN
pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organlzare $l functionary
a conslliului de administrate din unitatile de invatamant preuniversitar
In conformitate cu prevederile art, 94 alin. (2) din Legea educa(lel nationals nr, 1/2011, cu modificarile si compietaYile
ulterioare,
Tn temeiul HotSrSrii Guvernului nr, 185/2013 privind organizarea si funcponarea Ministerului Educate! Najionale, cu
modifies rile si completSrlle ulterioare.
ministrul educajiei nationals emite prezentul ordin.
Art, 1. Se aproba Metodologia-cadru de organlzare si
func(ionare a consiliului de administrate din unit^ile de
Tnva'ta'ma'nt preuniversitar, prevazutl In anexa care face parte
integrants din prezentul ordin,
Art. 2. La data intrarii frt vjgoare a prezente! metodoiogil se
abroga prevederile art 3034 din Regulamentul de organizare
$i funcjionare a unit5[i!or de TnvaiSmant preuniversitar. aprobat
prin Ordinu! ministrului educa(iei $i cereetaYIi nr. 4.925/2005,

publicatin Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. nr. 674 din


29 septembrie 2005, cu rnodifigarile ^ completarile ulterioare.
Art. 3. Direefla generaia management, resurse umane si
retea scolara nafionala din Ministerul Educate! Nationale,
Inspectoratele scolare si unitatile de fnva^mant preuniversitar
due la Indepllnire prevederile prezenlului ordin.
Art. 4. Prezentul ordin se publics Tn Monitorul Oficial al
Romaniei. Partea I.

educaliel nationals.
Remus Prlcopie
Bucuresti.
Nr. 4.619.

AtJEXA
METODOLOGIE-CAORU
de organizare ?i func^ionare a consiliului de administrate din unitajile de Tnvatamant preunivereitar
CAPITOLUL
Dispozitii

a) fn cazul upit5tilor de Tnv5|5mant de nivel gimnazial cu un

singur ,r/a;^l, de:'pi^se, consiliul de administrate este format din


Art, 1. Unitatile de TnvafSmfint preuniversUar cu 7 memb'ri, cu'^i'r^iatoarea componenja': 3 cadre didactlce,
personalitate juridica; denurnit^'Hn, continuare'' unitSi de / inclusiV'directbrul'unitatli'de. Tnyalarnant, 2 reprezentan[i al
di recto ri si

atribu|iilor ca le

sJJjJJe de/a'dmipls'^Btie/^'^ire'cl^rji

'pSrinylgr^-prirn/ajrul sau;,;'.un repj;ezeh(ia'nt';/:'^r'prlmarului, un


TQ^ezemant afp&psilluliji/focaljpjirectonil^nit^ii de Fnva^Smant
,^~*-.-j-iiU-. -^- ''j-3p^a^cons1J(ti|ul d,e':a;dministratie din cota

conlucreaza" cu
fj|s'qrsl,;cijiicorts;i)|ii(] rep'r^gntau/ial
dlda'mce "dfrj"; unitatea de Tnva(5mant
parintilorsi cu autorila^llb
.,
,.._,
,*
_.,,
Preyederile prezeritului a'rtlcbl se apllcS Tn mod
Art. 2. Consl!lul'de,adminl5tr3lie;aj unijBHor de Tnvatamant
preuniversilar. denuirjjfjjn cor^inuare,/ Tn (ipprinsul prezentei
metodologii, consifitffi'&ie J&sJtninisifetfie, 'este1;'organul'./de
at din
conducereal unita^ii de fhva(a'm'ant'.'''' ''
''"'''"''''
9 membri, diolre acestia 4 sunt cadre didactics; primarul sau un
Art. 3. Inspectoralul scolar, in raport cu rejeaua $polar_a^
(.re'pfezehtaht.al!pflmarulul; 2 reprezentanti al consiliului local si
marimea si specificul tlecSrei unil^^i de tnvSffini&m, 'st'abite'sW
prin hotfirSre a consiliului de administrate, cu respectarea 2 reprezentanji al pSrin(ilor. Drrectorul unitStii de fnva^amanleste
prevederilor prezentei metodologii, numfirul de membri ai membru de drept el consiliului de administrate din cota aferenta
consillllor de administratie pentru fiecare unitate de Tnva^amSnt cadrelor didactlce din unitatea de Tnvalamanl respectiva;
preuniversitar de stat si i\S unltStllor de Tnvatamant
c) In cazul tn care consiliul de administratie este format din
pana la inceputul fiecarui an
13 membri, dintre acestia 6 sunt cadre didactics; primarul S3U un
reprezentant al primarului; 3 reprezentanti gi consiliului local si
CAPITOLUL II
Constiluirea consiliului de administrate
3 reprezentanti ai parinfilor. Directorul unitatii de invatamanteste
Art. 4_ (1 } Consillul de administratie se constituie din 7. 9
sau 13 membri. dupa cum urmeaza':

membru de drept al consiliului de administratie din cola aferenta


cadrelor didactice din unitatea de rnvg(arnant respectiva.

24/09 2014 WED 15:11

[TX/RX NO 5048J

24/09

2014

12

WED 1 5 : 4 2

0004/007

PAX

MONITORUL OFICIAL AL ROMANlEI. PARTEA I. Mr. 696/23.IX.2014


c) Bmite decizia de constitute a consiliului de administrate
pentnj anul ?co[ar !n curs, o comunica membrllor si
observatorilor ^i o afi^eazS, la loc vizibil, ia sedlul unlt^tll de
Tnva^amant. precum i in toate structurile acestela,
(3) La data emiterii de catre director a deciziei de constitulre
a noului consiliu de administrajie se dizoIvS de drept consiliul
de administratie care a functional anterior,
Art. 6. Componenta consiliului da administratie se
modified In situa[Lile prevazute de lege si de prezenta
rnetodologie, cu respectarea procedurii prevazute la art. 5.
Art. 7. (1) Membril consiliului de administratie sunt alesi
sau, dupa caz, desemnaji dup5 cum urmeaza:
a) rcprezentantii personatului didactic de predare si de
instruire practica sunl alesi, prin vot secret, de catre consiliul
profesoral, in ordinea descrescfitoare a numa"rufui de voturi
obtinute de candidati. din randul cadrelor didactice angajate Tn
unitatea de Tnva^amant cu contract individual de miinca";
hotSrarea consiliului profesoral se adopts cu majoritatea
voturilor membrilor acestuia. MinoriLatile nationals au dreptul Is
reprezentare proportional^ cu numa'rul de clase Tn consiliul de
administrate, cu respectarea crlteriilor de competenta
profosionala, potrivjt'^gii. In'.'rnod similar se procedeazs1 si Tn
unitatile de Tnvatama'nt cu.;;-predare Tn Itmbile minorlta"li!or
na^ionale in cadrul carora functioneaza ?i clase cu predare Tn

(2) In unitatile de TnvatSmant special de stat, consiliul de


administratie este organul de conducere si este constltuit din 7,
9 sau 13 membri, astfel:
a) in cazul unitafilor de TnvaJSmant special de nivel gimnazial
cu un singur rand de class, consiliul de administratie este format
din 7 membri, cu urm3loarea component^: 3 cadre didactice,
inglusiv directonjl unita^ii de TnvStSmant; 2 reprezentanti si
parintilor; presedintele consiliului jude^ean/Consiliului General
al Municipiului Bucuresti sau un reprezentant al acestuia; un
reprezentant al consiliului judejean/Conslllului General al
Municipiului Bucuresti. Directorul unita(ii de Tnva'(Smant este
membru de drepl al consiliului de administrate din cota aferenta
gadrelor didaotige din unitatea de Tnv31arnant respectiva,
Prevederile prezentulul articol se aplica fn mod corespunzStor si
pentnj Inva^amantul prescolar si primar;
b) in cazul Tn gare gonsiliul de administratie este format din
9 membri, dintre acestia 4 sunt gadre didactice; presedintele
consiliuluijudetean/Consiliulul General al Municipiului Bucuresti
sau un reprezentant al acestuia; 2 reprezentan(i al consiliului
juder.ean/Consiliului Genera! al Municipiului Bucuresil si
2 reprezentanfi ai pSrintflor. Directonjl unitaili de Inv3a; m^nt este
membru de drept al consiliului de administrate din cota aferenta
cadrelor didactice din unitatea deTnvt3mant res'pjeyiva;
g) Tn gazul Tn care consiliul de administrate este format din
13 membri
consiliului jud
sau un
judetean/Conslliuiui
j

^ areptal
. i conslliului.de
- ,,. i j administratie
j - - t ,-- ^
f
*
membru de
dm'"'cota aferenta
^
i
j-j
*-
jv
-,
t
,

'
'

-"

cadrelor didagtice di,n,-unitat,ea

o)'primarul/prim'a'rul de /sector''sau un reprezenlant af


acestuia; presedinteie^consiliuluijudeSean/Consiliului General al
:',,..rif.,., i,/.,. . .-A-/..
"'.^'
".<. . _..,
. - pentnj

in components .^
i
ri
reprezentanji ai fd'hdatorifb'r. Co'rid.ucer'ea coWmuIut '"de?
administratie este asigurata de persoana deseninatS de
fondatori. fn unitatile de Tnva(Smant pentru TnvStamantul general
obligatoriu, consiliul de administrate cuprinde si un reprezentani
al consiliului local.
Art. 5. (1) La Tnceputul fiecSrui an scolar, dar nu mai taiziu
de data fhceperii cursurilor. consiliul de administrate Tn exerci(iu
hotaraste declansarea procedurii de'constitute a,"noului consiliu
de a dm I nisi ra tie.
;, ;.' ''"'',!,'/''"' '''',
y,",;': ' ' ,
'''>!:i'i':f:1

consiliul
reprezentativ al parinfllor, dlntre membril acestuia care, la data
desemnarii, au copii Tn unitatea de Tnvafamant. Se reeomanda
ca reprezentantd parinjilor Tn consiliul administrate s& nu fie
cadre didactice/,yira unitatea de fnvatamant respectiva si s nu
ocupe /o/'funcjle? da conducere, Tndrumare si control Tn
Inspectdraiul scp/Sr_
(2) Aceeasi'-'procedurS ,se,apl|cS si in cazul unitatilor de
Mb^mbrii co^siliuluj.d
tifo'ffi aceleasl drepturi si
Vi^jexer,^ti|rearRandatuLn.;
>/%
) Callfate^/t3^ rneijnbVu al w^'siiiultij^e administrate este
atfblS cti
''--1
F
':-Jne,ompa'tJb)IB
. a) calllatea :,de membri in acejasi consiliu de administratie a
.5atHlu!,'^tfjl8!,;|uJUi, fiicei,;,rudeloV, si afirifor pSn3 la gradul IV
-f'n,1?'us',$'^2/>; '^"^},''.' ' ^;^vV^'{'
'M$l"i'
" ti') primfr'ea unei''8anctiu'nr;ciIscipllnare''Tn"ul1imii 3 anl;

a) solicita, Tn scris,-consflibfui loclpprimarului, 'respectiv/fn


cazul inva(afnantului special! consiliului judet,ean7cbnsi'liului
General al Municipiului Bucurestijy,,pre?^intelui., consili'ci'lui
iultiJ-,v_Bucure?|"0^i
- ' " ' -" ' 'desernnarea
'' '
consiliului
reprezentativ
al
parlnplor
reprezentantilor, Tn scris, Tn termen de 10 zile [ucr;a;toa^ad^:(a
data solicitarii. Tn cazul unitatilor de TnvSt^mant'Tri'"c^reirexists '-IJL A'rt'/&. '^>-(nVPierderea calita'tii de membru Tn consitiul de
clase cu invalamant m limba matemS, directorul va sollclla administratie opereaza de drept Tn urmatoarele situafii:
a) Tnregistrarea a 3 absente nemotivate m degursul unui an
consiliului reprezentativ al pa'rintjlor sfi desemneze si un
reprezentant al parintilor elevilor care Tnvaf'5 la clasele Cu scolar la sedin|ele consiliului de administratie;
Tnva'tamant Tn limba materna'. Tn mod similar se procedeaza si Tn
b) Tnlocuirea, In scris, de cStre autorltatea care a desemnat
unitatile de Tnva^amant cu predare Tn limbile minoritatilor persoana respectiva;
nationale m cadrul carora funcfioneaza si clase cu predare Tn
c) ca urmare a renuntrii Tn scris;
limba romAnS;
d) ca urmare a condamnarii pentru sa"varsirea unel
b) convoaca consiliul profesoral al unfta^li de TnvStamant infractluni, dispuse prin hotarare judecatoreasca definitiva;
preuniversitar, Tn vederea alegerii cadrelor didactice care vor
e) ca urmare a Tncetarii/suspendarii contrggtului individual de
face parte din consiliul de administratie;
munca, Tn cazul cadrelor didactice.

2 4 / 0 9 2014 WED 1 5 : 1 1

[TX/RX NO 5 0 4 8 ] 12)004

2 4 / 0 9 2014 WED 15:43

EJ005/007

FAX

MONITORULOFICIALALROMANIEI, PARTEA1, Nr. 696/23.IX.2014


(2) Revocarea membrilor gonsiliului de administrate se face
cu votul a 2/3 din membrii conslllului de administrate Tn
urmatoarele situatii:
a) savSrsirea de fapte care dauneazS interesului
Tnvafamantului si prestigiului unlt5tll de Tnvatamant;
b) netndeplinirea atribu^ilor Stabilite.
(3) Directorul units'til de Tnv5tSmant emite decizia prin care se
constata pierderea, de drept sau prin revocare, a calitatii de
membru Tn consiliul de administrate. Decizia se comunica
persoanei si, dupa caz, autoritStii/struclurii care a desemnat-o.
Art. 9. Conducerea unitatii de fnvatSmant, Tmpreuna cu
autorita'tile adminislratiel publice locate, asigura resursele
necesare pentru participarea cadrelor didaclice membre ale
consiliului de administratie la prog ram e/cursuri de formare
specifice managernentului unlt^tilor de TnvStamani si
managernentului calita(ii fn educate.
CAPITOLULIM
Hunctionarsa consiliului de administratie

13

tii organizatiilor sindicale representative la nivel de


sector de activilate Tnvatamant preuniversitar din unitatea de
Tnvatamant la toate sedintele consiliului de adminIstraiie.
(12) La sedintele consiliului de administratie Tn care se
dezbat problematic! privind elevii, presedintele conslllului de
administratie are obligatia de a convoca reprezentantul elevilor,
desemnat de consiliul elevilor. Acesta are statut de observator.
(13) La sedintele consiliului de administratie este invitat
obligatoriu si reprezentanlul elevilor care Envgta la clasele cu
TnvSlSmant Tn iimba materna, daca" ordinea de zi prevede o
problematics a acestui Tnv&tSmanL In mod similar se
procedeaza si Tn unitatile de Tnvtamant cu predare Tn llmbile
minoritatilor nationals Tn cadrul cSrora functioneaza si clase cu
predare Tn Iimba romana.
(14) La sedintele consiliului de administrate pot fi irivitate si
alte persoane, Tn functle de problematics mscrisa pe ordinea de
zi. De asemenea, daca unitatea de TnvStSmSnt are structuri
arondate, participa" ca Invlta^l sf coordonalorii acestora.
(15) Discut'iile, punctele de vedere ale participanfilor se
in procesul-verbal de sedinta" si sunt asumate de
prin sernna"tura\) La sfarsitul fiecaroi sodinje g consiliului de administrate,

Art. 10. (1) Pentru unitatile de Tnva^amSnt preuniversitar


de slat, presedintele consiliului de administratie este directorul
unitatii de tnvafa'mant. Pentru unilatile de^:'fnvtama'nt
membrii gonsiliului deyadmlrijstralie psrticipan|i, observatorij si
preuniversitar particular si confesional conducerea^onsllltilui de
administratie este asiguralfi de persoana desemnata de Invitatil au obligatia sa gem'riezfe procesul-verbal Fncheiat cu
aceasta
fondatorl.
v'U,'>
,>-...-.., , <;',',. -,..
,*#'/*

^^dinte.Bxlraqfpinare^la solltiis^ff
(3) Consiliul de administrate e^/legal'Jrjtnjnjt'Tn s:edjn$In
i^ja'dmirilBl'ratie%5au~a doti3"trelm(;aih_nurnanjl mombrilor consiliului
prezen^a a eel pufin ju'rn'a"'ta'fe plus*unu din totaluj membnlor
'"de admlnistrafie a"ri a "do'ua '-treimi//_din numflrul membrilor
acestuia.
;;,,, ,.,,'
// ,
;_;/'
,'_',,',_
'-'.:'-,,
consiliului profe^soral. Con^iTiu',C|ie administratie este convocat si
(4) Holgrarile consiliului!de adrriiplstralie.se adtipta cu-vatul |a solicjJaTecijfa^ouS'trefrni din/numaVul mer^brilor consiliului
Js
a eel pu[in 2/3 dinlre:;rnenjb'r,ii prezi|q,ti. cO''exc9p|TJJe prev^z'tite e,ievi|or';,.sau^oua 'treirrii di^numaiiOT'^nie.i^brilor consiliului
i^prezentati^parihii[o^f'^^
"'.%^J:4/
(5) HotSrarile
(2) Membrii consiliului de administrate, observatorii si
recompensarea, ra'spunderea disciplinara si disponibilizarea sunt convocati cu eel pu(ln 72 de ore Tnalnte de Tnceperea
personalului se iau la nivelul unitatii de TnvSt^mSnt de catre sedintei ordinare, comunlcSndu-li-se ordinea de zi si
consiliul de administrate, cu votul a 2/3 din totalul membrilor documentele ce .urmeaza a fi discutate. In cazul sedinfelor
consiliului de sdministrajie,
fixtraordirj^.re cdhvocarea se face cu eel pu(in 24 de ore Tnainte.
(6) In situajli exceptlonale, Tn care hotararile consillului de Proced'iira/'de;'cqnvocare se considera Jndeplinfta daca s-a
administratie nu pot fi luate conform alin. (5), la urmStoarea reallzat prin until 'din urmatoarele mijloace: posta, fax, e-mail sau
sedlnt^ cvorumul de sedint.3 necesaradoptarii'e'ste/dejumState ''sub se'mnaturS. :\';
,;_/' ' .
,;,,,; -.,'r'\.
plus unu din membn1j'consil!ulijl/'c!e{a,drnlnistra;(ia,
iar?hotar^je
, ,,
..,
,,.,
,, ,-
,,..,
',;-'(3) -Ej^ca, ,dupS 3:ic:onvocan co^secu'tive, consiliul de
consiliului de administfst''' *"" ''"J""t/J4"-11 /5^"'^; .i*.i."/-:i_ Ji-bi,*
fW ^,^dop^'.cu ?^|5in VD--gile a8;r ^dminis'^atio nu-fse Iptranesle^n ^ta cu respectarea
prezenp.
':''::?
'-, '$. 4 '4'', '','$;$
''''c''*' '''>';/'
prevadeiilbr art'r 10 alin./;(3}r;(7)'>sunt rel'jj^te dernersurije pentai
\ /
r*O^9r-CtrJ
fjisutfi^
iu i , -Jl ,t_rcjl.lil
l HJl U Ul i MF JAG*Ur/^l*
.-nvinri t^uy%,
hiAhii'.4l.
rt*h^h,r,,Wis.a^
-^'----^3 O.'^pon&i consi(iulu|/de administratie sau,
TnvSt^mant se iau cu ;fria]orita'tea diri.'totaiul 'fjiepibrilqr',ii6nsi)'luli}l
a'i; 'de coristitulre/'a'unuirnoL("corisiliu de administratie.
de administratie,
',
-,
' .
, ','
',',.' ".
picectarul.'Unita'ili^de Tnv^'mant emito o noua decizie
(6) HotSrarile consiliu!u}/'/% administers care'' vizeaza
personalul din unitafe^cLiiTi'^ar/fi prQce'durila',pQr]l1;6"'ocu^area
'rV^'re^Jn'timpu^rnandat'Liiuii.cel putin unuldintre
posturilor, restrangerea de activitate, acordarea'calificativelor, membrii consiliului de administratie Tsi pierde aceasla calitate,
aplicarea de sanqlunl si altele asemenea, se fau p/ln yotseeret; 'Xe1 g'p|ica>Tyi rrio'cLCarespunza'tor prevederile art. 5.
(9) Directorul unitStii de Tnva'la'ma'nt emite decizule conform
"" Art. 12'." (1) Presediniele consiliului de administrate are
hotSrarilor consiliului de administratie. Lipsa cvorumului de urmatoarele atributii:
sedinta si/sau cvorumului de vot conduce la nulitateg hotararilor
a) conduce sedin^ele consiliului de administratie;
luate in sedinta respectiva.
b) semneaz5 hotSrSrile adoptate si documentele aprobate
(10) Membrii consiliului de administratie care se afla" Tn de catre consiliul de administratie;
conflict de intsrese nu participa' la vot.
c) Tntreprinde demersurile necesare pentru Tnlocuirea
(11) La sedintele consiliului de administrate participa de membrilor consiliului de administratie;
drept reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative la
d) desemneaza ca secretac al consiliului de administratie o
nivel de sector de activitate mvatamant preuniversitar din persoan5 din rSndul personalului didactic din unitatea de
unitatea de Tnva'tamant, cu statut de observatori. Presedintele TnvStSmantcare nu este membru^Tn consiliul de administrate, cu
consiliului de administra(ie are obligatia de a convoca acordulpersoanei desemnate;
F

24/09 2014 WED 15:11

[TX/RX NO 5048] 111 005

2 d / 0 9 2014 WED 1 5 : 4 3

14

0006/007

FAX

MONITORULOFICIALALROMANIEI. PARTEAI. Nr. 696/23,IX.2014

e) eolaboreaza cu secretarul consiliului de administratie Tn


CAPITOLUL IV
privin(a redactarii documentelor necesare desf5surarii
Atributiile consiliului de administratie
sedintelor, convocsrii membrilor/observatorilor/in vita filer si
Art. 15. (i) Consiliul de administrate are urmStoarele
comunicarii hotararilor adoptate, Tn condole legii;
f) verifica la sfarsitul fiecarei sedinfe daca" toate persoanele
a) aproba tematica si graficul sedinfelor; \/
participante (membri, observatori, invitati) au semnat procesulb) aproba" ordinea de zi a sedintelor; -^
verbal de sedlnja.
c) stabileste responsabiiita'tlle membrilor consiliului de
(2) Responsabi)ita|)le secretarului consiliului de administrate administrafie si proceduri de lucru;
sunt preluate, Tn absenta acestuia, de catre o aita persoana
d) aproba regutamentul intern si regulamentul de organlzare
desemnata de presedintele consiliului de administratie.
si funcfionare a unitatli de TnvStamant cu respectarea
(3) Secretarul consiliului de administratie nu are drept de vot prevederilor legale;
si are urma'toarele atribufii:
e) Tsl asuma", alSturi de director, rgspunderea publica pentru
a) asigurS convocarea, Tn scris, a membrilgr consiliului de performantele unilafii de fnvatamant;
administrate, a observatorilor si a invitatilor;
f) particularizeaza, la nivelul unitatii de Tnvatamant, fisa-cadnj
b) scrie lizibil si inteligibil prccesul-verbal al sedinfei, Tn care a postului de director adjunct, elaborata de inspectoral! scalar;
consernneaza inclusiv punctele de vedere ale observatorilor si
g) particularizeaza, la nivelul unita^'i de Tnvatamant,
Invitatilor, Tn registrul unic de procese-verbaie al consiliului de contraclul educational tip, aprobat prin ordin al mimstrului
administratie;
educat'ei national, Tn care suntTnscrise drepturile si obligajiile
c) afiseaza" hoiSrarlle adoptate de catre consiliul de reciproce ale unitsfii de tnvaiamanl si ale parintilor, Tn momentul
administrate la sediul unitatii de Tnva'tarnant, ig loc vizibil;
Tnscrierii anteprescolarilor, pre^colciriiorsau a elevrlor;
d) transmife reprezentant'lor organizajiilor sindicale
h) valideaza statul de personal pentru toate categories de
reprezentative la nivel de sector de activitate Tnvaf^mant personal din unitate, care umneazS a fi transmis spre aprobare
preuniversitar, care au membri ?n unitatea de Tn^slEmant, Tn inspectoratului ^cola^a^ncep^i^fiecanii an scolar si ori de.cate
copie, procesul-verbal af sedintei, anexele acestuia", dupg caz, ori apar modificari; '"''"
'M-""''
si hota"rarile adoptate de consiliul de administrgtie;
i) puna Tn aplicare hotSrarile luate Tn sedinja reunita a
e) ragpunde de,--.
e r/ r|/;/, iC0 ^
activitatea consiliulUi'j'dfe
;,;$ co'ri^'rVui'^blar d'in'/care'u'flitatea d&:;J'hva'pmanl face parte;
;sunt: 'khv.
n ,/valide(2&.
'v/^n^n-i-,W' raportul
&] general
n^&ttta RFMr
nM.H yfaraa si
ci calitatea
^aiifaroo
Art, 13. (1) DoclimwHi^jH t-ui^jijuiui;uw.duiMi;iie)ueivii:;'t.^iii.
I//;,-*;, jj
a) graficul si ordinea deizlj^ se^iHje[or:ordinare;a'Ie consilj^u!,,^v5^^ntL(jui;.djn ^tateafffi? Tn^
preuniversitar !
de administratie;
.,'';,;. t-"Tt
-^
^ ;,-'";
^>^^/;prbmiyQaza'masuriV'meliora%e; rffi
b) convocatoarele,consiliului de'administrate;
\
k),,aproba comisia 'de elaborare a;,p,roiectulul de dezvoltare
(rapoart
sesizari etc.)
e) registrul
evident^ a hotSrarilor consiliului de com de toate cheltulelile necesare pentru buna functlonare a
administrate;
unil^tii de TnvStamant, astfel cum sunt acestea preva'zute Tn
f) dosaru) hotararilor adoptate, semnate de presedinte, legisla(ia Tn vigoare 5! contractele colectlve de rnunca" apllcablle;
Tnregistrate Tn regislrul de evident^ a hotararilor consiliului de proieclul,de buget'astfel adoptat se TnreglstrsazS la ordonatorul
administratie,
superio'r.^e credite;
(2) Registrul de procese-verbaie al consiliului de
m) Tntreprinde.'demersuri ca unltates de mv3tfimant sS se
administrate si registrul de:evideri|a,a hotarariior consiliului,de ,,,,?ncadreze Tn limltele bugetului alocal;.
de

(3) Regjslreie^gLdgsbrul -sefoastre'aza TnfeirouI:'dii'fecto_rijluT.coricordan^ cu'' planu/ilV operationale din proiectul de


Tntr-un fiset securizgt.'Vaie c5rui chel se gSsesc la p^esedlntefe dezvoltare institution a la si planul managerial pentru anul Tn curs;
consiliului de administrate;}'^ ja, ^ge.cretarjj) CQ^'g'iliulMij-'^g ,irSs'urseie(..extrabtig'Jetare'realizete.de uriiiatBa de Tnvatamant din
"''";i'' 'i'~W'','>''> ' '-i- &
^fi'i;/'
'''"<''"'-'- ' a'ctivliaii''Sp"ecillce'{'Tn'bhirieri de spa^ii. actfviLSti de niicroproductie
Art. 14.
(1) Hot3rarjle^consitiului dc gdrninlsiratje se ^etc.), din donate, sportsorizari sau din altesurse legal constitute
.*.... rrrrrErm
rs: pe
_ _ ^->-u--^.^'^.s:.-:> /*^r^^j^i^^(^j3C|tgp(K3jje8cesteia;
redacteaza de catre
secretarul acestuia,
verbal al sedintei, Tn_suficiente sxemplare, dupa caz, si se
p) aproba utilizaroa excedentelor anuale rezultata din
scmneaza de catre presedinte.
executia bugetului de venituri si cheltuieli ale
(2) Hotararile cdnsifiului de administratie ^se
finantate Integral din venituri proprii, reportate Tn anul
pe pagina web a_unita"j[j de Tnv5famant.
calendaristic urmator, cu aceeasi dcstinatie sau pentru
(3) Hotararile consiliului de administratie sunt obligator!! finantareg alter cheltuieli ale unitatii de
pentru toate peraoanele fizice sau juridice implicate m mod
q) gvizeaza planurile de investijii;
direct ori indirect Tn activitatea unita^ii de rnvafarnant.
r) stabileste taxele de scolarizare pentru
(4) Hotararile consiliului de administrate potti contestate la particular preuniversitar ^i pentru eel postliceal de stat,
instanja de contencios administrativ, cu respectarea procedurll nefinantat de la buget, conform nomielor legale Tn vigoare;
prealabile reglementate prin Legea contenciosului administrativ
s) aproba" acordarea burselor scolare, confarm legislatiei Tn
nr_ 554/2004, cu modificSrlle si completarile uiterioare.
vigoare;

24/09 2014 WED 15:11

[TX/RX NO 5048] (2)006

2-3/09

2014

WED 15: d d

0007/007

PAX

MONITORULOFICIALALROMANIEl, PARTEAI. Nr. 696/23.IX.2014

15

t) aproba acordarea premiilor pentru personalul unita(ii de profesionala de nature" psihocomportamentaia, pentru salariajli
mvatamant, m conformitate cu prevederile legale Tn vigoare;
unitatii de Tnva^amant;
u) Tn unltatlle de Tnvatamant particular, avizeaza drepturlle
pp) avizeaza, la solicitarea a juma'tate plus unu din membrii
saiariale si extrasalariale ate directorilor si directorilor adjunct!, consiiiului de administrate, pe baza recomandarii mediculul de
precurn si salarlzarea personalului din unitate, In conformitate medicina muncii, realizarea unui examen medical de
cu prevederile legii si ale contractual individual de muncS;
speciatitate. Tn cazurile de inaptitudine profesionala de nalura
v) aproba acoperirea Integrals sau partiala a cheltuieliior de
psihocomportamentala. pentru director sau director adjunct;
deplasare si de participare la manifestari stiinlifice fn tgra sau
qq) Tndeplineste atribup'ile de Tncadrare si mobilitate a
strainatate pentnj personalul didactic, Tn llmila fondurilorsau din
personalului didactic de predare prevazute de Metodologiafonduri extrabugctare;
cadru de miscare a personalului didactic Tn Tnva'(a"mantul
w) aproba, lunar, dscontarea chellulelllor aferente navetei
cadrelor didactice din unitatea de TnvS^mant, Tn baza preuniversitar;
rr) aproba modificarea, suspendarea si Tncetarea contractual
snlicitaYilor depuse de acestea;
x) aproba' procedurl elaborate la nivelul unitatii de individual de munca al personalului din unitate;
ss) propune eliberarea din funcfje a directorului unitatii de
TnvatSmant;
y) propune, spre aprobare, inspectoratului scolar?nfiin(area Tnvatamant cu votul a 2/3 dintre membrii consiliului de
centrului de documentare si informare, a bibliotecii Declare Tn administrate al unitafii de Tnvatamant sau la propunerea
unitatea de invatamant;
consiliuiui profesorgl, cu votul a 2/3 dintre membrii acestuia, si
z) aproba1 extinderea activitajii cu elevif, dupS orele de curs, comunica propunerea inspectoratului scolar;
prin programul ^Scoala dup ^Coala"", fn funcfie de resursele
U) propune eliberarea din funcpe a directorului unitatii de
existente si posibiiitatile unitalii de TnvStamSnt;
Tnvatamanl particular.?! confesional, cu votul a 2/3 din membri,
^folii Cfi^'rssnficirirf-1*-]
'
"'$*
/'''V ^
aa) aproba curriculurnul la
7
/;//;>,> v '
si comunica propunetea pers'oanei juridice fondatoare pentru
prevederilor legale;
emiterea declziei de'eiiberare din '
bb) pentru unitatile de Tnva'ta'ma'nt profesional ?i tehnic
avizeaza progi
local! (CDL) si Tnchejie
instruirii practice cu '-*
cc) aproba orarul
u uursunjargiij^ujiiLaieaiuy inva,{amdut;;/.^v,;,;;';v/', */^fc"1-'L';^pll>J^,''
b'r"tinita\ii'd'e TnvSSmant preuniversitar, pe
dd) aprob3
oUxP'de.-dptirhizare a'-'-'procesyiui di'dacttc"'f"ale tutur'or salarla^ilbY'ij
Jndividuale sense ale aceslora, In funcfie de
propuss de consiliui
!|,profesoral; '';,%(
,'.-;
''///'
<';/
baza',cererilbr'rJndividu

'
de
de studiu cu frecventa redusS;
gg) aproba tipurile de activitati educative extrascolare care ee
organizeaza". In unitatea de TnvaiSmant, durata acestora, modul
de organizare si responsabilitSlile stabilite de consiliui
profesOra I;
hh) aproba graflcul de desfa^urare a instruirii practice;
il) aprobS prolectul de, mcadnare, intocmit de .director, cu
personal didactic de predare/precum si schema de personal
didactic auxiliar si
nedidactiofijv
/'/"'
'"$'?'$''/'
VV'i''
'.'l ,;
''1,1,:,
I'll
*''
''!'tlfwi
-i '' *

'lul'.niauzfl}/,pnfind cont de
'i al examenelor

ww) aproba concGdiile salaria(ilor din unitatea de rnva~[mant,


conform reglementarilor legale fn vigoare, conlractelor colective
de muncS aplicabile ^i regulamentului intern;
xx) rn.deplmeste atributiile prevazute de legislat,ia Tn vigoare
privindtS^und'ereis disciplinara a elevilor, personalului didactic
de predare, di'dactic auxiliar ^j nedidactic.din unitatea de
a'rea'personalului din

pentru
grupe/clase;
/
,,%;.
'<.,
',';.;;
>;&'>,*,
,"
kk) desemnea3 coordoria'torul pentru pfoiecle'sl'p'rograme Triva'ta'mant;
educative scolare si extrescpj^re;
,;'
%.',:
", '
,--..,'
)adminMrea2a' ba?a male,'r1aia,a;,unitaili deTnvatSmant.
II) organizeaza, 'concui^siji/,. pe'ntru o6t4^re/a/"-'poswr;ilbr
de I
didactice auxiliare si" n^dacflci, ap'ro'b'g comi's'iiie 'in vedere'a Tndep|ine5te toate atributiile stabilite prin lege, metodologii, acte
organizarii si desfSsurarii concursului, validea^rezultatele ^Wdm1rirs^tjve c^caracter normally si contracts colective de
concursunlorsi aproba. angajarea pe post, in conditnle legil;" ' -' ' *- - : ''
r
s

muncS aplicabile.
mm) avizeaza" comisiiie Tn vederea organizanl si d
Art. 16. Prevederile prezenEei metodologif sunt general
concursului pentru ocuparea posturilor didactice auxiliare si
obligatorii $i pot fi completate cu alte prevederi adaptate
nedidactice la nivelul consortiului scalar;
nn) realizeaza' anual evaluarea actiyitaj'' personalului specificului unita(ii de invatamant. Aceste prevederi vor fi
sprobate de consiliui de administrafie si incluse Tn regulamentul
conform prevederilor legale;
oo) avizeaza, la solicitarea direclorului unitatii de Tnvstgmant, intern al unita^ii de FnvafSmant.
Art. 17_ La data intrariitn vigoare a prezentei metodologli,
pe baza recomandarii medicului de medicina muncll, realizarea
unui examen medical de specialitate, Tn cazurile de inaptitudine orice prevedere contrara se abroga.

24/09 2014 WED 15:11

[TX/RX NO 5048]