Sunteți pe pagina 1din 366

CL eft

TIE ? Cirri 0 FC & 1 0

)

6iEAL.ct

"

0

:

0.4,t

A f-usrrut-4- kib

( f

'

,--

u de2,

de relatii diplomatice romano-ruse

9

ist '40415'6

, talf:Alburni:cre7loCu"m?' errnte":71c

f L

PcAtet

30

w\S

ti-A4E3 6 cJOCTL4CI

flae616--ett-,CMG1-111 et!

ojaii.Det IAA a ;

ecitADR/AAA

poccllficKo-pymbmcmix

1,41-1411411.10MaTifileCKIn

,w

OTHOHICHIln

'61

4.

0456-ec--- AJlb6o1 OoKymettmots.

p.

7)1t1,40-1,A,

I

at

JAA:ttCratil 0 ttLL. 0 .4110'

CAA

Meg

- rite i--t

ri_ 0 I

mu re

z

4.

r

mw

Ncreir

httc

A

Amu

0.4a_

A

it.

btom

7Lo st

4

CEAlArt it,

b

Gretoc

,

to

ex ri Ft 0 A9

0- Uri

SA ttO

;cre-to ct

I

IO

tv f).E.f-tt-{

ok.

,t

cc

,,

!.1,

Mei

"1"

(A,

e.1S E, c

www.dacoromanica.ro

(AA, 0

t4 LI

t

C

4 E

t 0 4-4 At t'ff-

(1

Editura

%)

,Biblioteca Bucuretilor

kAL

6'

n6

to

gullft

de relatii diplomatice romano-ruse

Album de documente

113® Reif'

poccnficKo-pymbmcmix

011111.10MaTiPleCKIIX OTHOilleffilii

Anb 6am 6oxymetimoe

www.dacoromanica.ro

Tehnoredactare computerizatli §1 concepfie grafica:

Cezar-Octavian DIVA

Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romaniei

130 de ani de relatii diplomatice ruso-romfine : album de

documente. - Bucure0 : Biblioteca Bucure§tilor, 2008

ISBN 978-973-8369-29-0

327 (47:498)

www.dacoromanica.ro

AMBASADA FEDERATIEI

RUSE IN ROMANIA

II0CaTIECTBO POCCIEICK014

OPEPAIA1414 B PYMbIHI4I4

BIBLIOTECA METROPOLITANA BUCURESTI

BIEJIHOTEKA roP0,4A

BYXAPECTA

ISO de m1121

de relatii diplomatice romano-ruse

Album de documente

,

aerill

poccllficKo-pymbmcmix

,IIIIIJI0MaTIPICCICHX oTHomemifi

A.71b60J14 aoKymenmoe

Editura Biblioteca Bucure§tilor

Bucurqti

2008

www.dacoromanica.ro

Cuvant inainte al Ambasadorului Extraordinar

i

Plenipotentiar al Federatiei Ruse

in Romania A. Churilin

Relatiile dintre statul multisecular Rus $i mai ta narul, dupe criteriile istorice,

stat Roman sunt stra ns intrepli trunse ci se bazeaza pe respectul reciproc ci

egalitatea in drepturi. Ru$ii ci roma nii sunt apropiati prin cultura

yi

religie, atilt unii,

t ci ceilalti simtind acelea$i tram. Istoria comuna

ci cultura cre$tina au sporit de-a

lungul veacurilor apropierea reciproca.

Timp de sute de ani Rusia a sustinut cu consecventa lupta Principatelor Romane

pentru emanciparea de stat Unirea Moldovei, Valahiei $i Munteniei intr-un singur stat,

au facut posibila in cele din urma constituirea Statului Roman.

Stabilind la 15 octombrie 1878 relatii diplomatice cu Romania, practic, Rusia a

sustinut din punct de vedere politic noul stat, a creat premisele pentru dezvoltarea sa

accelerate, a recunoscut nazuinta romanilor de

a-si

decide singuri soarta.

In ultimii 130 de ani relatiile ruso-romane au trecut prin incercari serioase. Peste Rusia $i Romania au trecut doua r zboaie mondiale. A fost necesar ca relatiile diplo-

matice dintre noi sa fie restabilite de doua ori. Tarile noastre au trait separat $i im-

preuna perioadele de racire sau ale unei foarte strcinse colaborari multilaterale. In

prezent suntem impreuna preocupati de identificarea unor noi forme de colaborare, nu

numai in domeniul economico-comercial, dar $i in cel al $tiintei $i culturii.

Ce reprezinta Romania contemporana pentru ruci? Ei cred ca aceasta este in

primul rand o taro calda, cu peisaje deosebit de frumoase, unde trciiesc oameni

talentati $i mandri. Afla ndu-se aici pentru prima data, multi ceta teni din tam mea au

fost impresionati de diversitatea geografica a Romaniei, de bogata sa cultura $i de

traditiile ei. Aici gasevi orice: muntii, campii intinse, codri de basm, Dunarea cu apele

ei bogate ci inceintatoarea Mare Neagra. Cat despre buca tarie

vorbim.

si

vinuri sa nu mai

Pentru Romania, Rusia contemporana este un stat mare $i infloritor, o mare putere

pe arena mondiala, iar legaturile reciproce cu aceasta se sprijina pe dezvoltarea

structurii colaborarii. Tarile noastre au un camp vast de interactiune, o baza juridica

solids, aflatei intr-o permanents consolidare.

Exists

si

conditiile necesare pentru un

dialog pe probleme europene, balcanice $i ale zonei Marii Negre.

Interesele noastre coincid in cea mai mare parte: noi ne pronuntam pentru inta -

rirea pacii $i stabilita tii, pentru prioritatea principiilor fundamentale ale dreptului

international. Sunt in interesul Moscovei ci al Bucure$tiului: crearea unui sistem actua-

lizat de securitate europeand ci internationals, cooperarea eficienta in cadrul mecanis-

ci stabilitatii in Balcani $i in

melor regionale ci, bineinteles, de consolidare a pa- cii

regiunea Marii Negre. Reprezentantii diplomatici din tarile noastre colaboreaza in

mod traditional $i constructiv in cadrul numeroaselor forumuri internationale, in pri-

mul rand la ONU, Consiliul Europei $i OSCE.

In ultimii ani, legaturile dintre Federatia Rusci $i Romania se caracterizeaza prin-

tr-o tendint a stabile de cre$tere. In Rusia $i Romania exists conditii pentru dezvoltarea

130 de ani de rela(ii diplomatice romano-ruse. Album de documente / V

www.dacoromanica.ro

comerfului 0 a colaborarii economico-comerciale. In general directiile sunt Clare,

acum trebuie sa lucram, a§' spune, in mod creator, pentru a completa proiectele comune.

In Romania lucreaza intens antreprenorii ruci. Valoarea totals a investitillor

noastre in economia romaneasca a depa0t 1,5 miliarde de dolari. Pe plata romaneasca

0-au cucerit o bund reputatie renumitele companii ruse0i, precum NK «Lukoil»,

Grupul Metalurgic oMECHEL», Compania Metalurgica de Tevi «TMK».

In domeniile culturii,

tiintei 0 educatiei, de-a lungul istoriei, intre noi s-au

statornicit relatii deosebit de stranse. Nu este nevoie de trezirea interesului Rusiei in

societatea romaneasca, in special printre intelectuali

acesta a fost, este 0 va fi. Prin

eforturile entuzia0ilor de la Bucure ,sti a fost infiintatii Asociatia Culturala de prietenie

dintre Romania 0 Rusia. Crete considerabil interesul pentru stabilirea unei colabo-

rarii pe multiple planuri intre universitatile noastre ,ci cele din Romania, se dezvolta

legliturile dintre teatre 0 cele 0iintifice. Este deosebit de important sa se intensifice

studierea limbii ruse in Romania 0 a limbii romane in Rusia. Trebuie sa stimula m

ta na ra generatie sa comunice mai mult, inclusiv prin studierea limbii ,ci prin schimburi

de studenfi.

Albumul de documente diplomatice pe care it supunem atenfiei dumneavoastra

reflects experienfa acumulata in cei peste 130 de ani de activitate a diplomafilor ru0 0

roma' ni. Cu fiecare an, aceastel activitatea devine din ce in ce mai ampla. Sprijinindu-ne

pe traditiile stabilite de predecesorii no0ri, noi completa m bagajul acumulat ci nu ezita m sa ne propunem objective din ce in ce mai marl in scopul intaririi relatiilor

noastre tradijionale.

21§' dori RI mulfumesc in mod special lucrii torilor din Departamentul de documen-

tare istorica din cadrul MAE al Rusiei pentru documentele prezentate in acest album,

pentru munca for minutioasa, in urma careia au reu0t sei aleaga 0 sa sistematizeze cele mai importante 0 interesante documente.

A. CHURILIN

Ambasadorul Rusiei in Romania

VII 130 de ani de relatii diplomatice romano-ruse. Album de documente

www.dacoromanica.ro

Bcmynumezwuoe CI1060 ivembiliatinow u

nolinomonuozo Mara Poccullaccal Oeeepauuu

6 Pyfribmuu A.Ilypuituna

0

mtiouietiuR mtiozoeeRoe000 PocculicRozo 2ocydapcmea c M0.110dblAl, no

ucmoputiecRum mepRam, Pymbinciami zocydapcmeom mecno nepenne-metibt

U 0C1-106alibl Ha 63aU.44110.111 yeamenuu u paeHonpaeuu. PoccuRtie u pyMbllibl 6nu3Ru no

Rynbmype u eepe, amolluanbtio vecmeytom dpyz dpyza. CoemecmtiaR ucmopuR u

npaeocRaetiaR Rynbmypa Ha npomswicetiuu eeRoe npuymtioatca.nu e3aumnyto mRoy.

Cmanemusimu PoccuR nocnedoeamenbtio noddepolcueana 6opb6y JytialicRux

RHRaicectne 3a eocydapcmeetaiyio 3maticunaliwo. 06bedutieHue Mandaeuti, Banaxuu u

MyHmetiuu 6 edutioe zocydapcmeemwe o6pa3oeatiue cdana.no 603.41031CHUM 6 Koince Routioe u o6pa3oeaHue pymbiticRozo eocydapcmea.

Ycmanoeue 15 OKMR6pR 1878 a dunnomamwiecRue omtiouieHuR, PoccuR nom-

mwiecRu noddepoicana Hoeoe 2ocydapcmeo, co3da.na npednocbmu dim ezo ycRo-

petaioeo pa3eumuR, npumana eeRoeyto me), pymbui camocmoRmeRbtio petuamb C6010

cydb6y.

3a nocRedHue 130 nem poccuficRo-pymbiticxue omtiouietiuR npouinu tiepe3

cepbe3Hbie ucnbimatiuR. Had Poccueli u PylithlliUdi npotiecnucb dee mupoebie 6OUHbl.

Ham dead/caw nputunocb eoccmatiaenueamb dunRomamutiecRue C6R3U. Haueu cmpatibi

nopo3tib u emecme nepedicu.nu nepuodbi atnadicdetiuel u tipe361,1gaiitio mecnoeo

mHozonnatioeozo compydraviecmea. B tiacmoRuiee epemsi Mbl coemecmtio pa6omaem

Had noucRom 1106b1X c/OpM compydramecmea, npugem tie MallbK0 e mop2oeo-3Rono-

mutiecRoli o6nacmu, no u 6 HayRe u Rynbmype.

'Imo maRoe coepemetitiaR PyAlb1HUR 6.1131 poccuRti? jymaemcR, qmo amo npeotcde

eceeo mennaR, c Henoemopumo Rpacuebimu .natiduia0mamu cmpana, Romopyto Ha-

censuom manataruzuebie u zopdbie Juodu. ORa3aeuiucb 6 Heel enepeble, mtioeux 2paatcdati

moeii cmpatibi eocxuufaem zeoepaiinviecRoe pa3Hoo6pa3ue Pymbmuu, 6ozamcmeo ee

RyRbmypbi u mpadutfuli. B lieu ecmb ece: oopbz, o6unipubie paeHutibi, cRa3otitibie Reca,

nantioeodtibili &Hai' u nacRoeoe tleptioe mope. 0 Kyxue u eutiax u zoeopumb He npu-

xodumoi.

JAR Pymbuiuu coepemenuaR POCCUR RensiemcR eenuRai u npotieematoufeii

dew/meal, moultiou cunou Ha meatcdpiapodtioll apene, 83aumodelicmeue c Romopoii

onupaemoz Ha pa3eumbie cmpyRmypbt compythaviecmea. Y Hatuux cmpati umeemcR

uiupoRoe none 6.11R e3aumodelicmeuR, Heo6xodumaR am 3rnozo conuatiaR u nocmoRHHo

yRpen.nRioufaRcR topudutiecRaR 6a3a. Ecmb u ycRoeuR, tieo6xodumbie aim duanoza no

eeponetkRum, 6C1.11KaHCKUM U tiepHomopocum deRam.

Mbl ebicmynaem 3a yvennetiue pupa u

cma6u.nbuocmu, 3a npuopumem octioeononaoatouiux nputniunoe medicaytiapodtiozo

npaea. B unmepecax MOCK6b1 u Byxapecma

Haim.' utanepecbi coenadatom a zRaetiom

co3danue o6Hoenetaioli CUCMeMbl

eeponeficRou u me.91cdytiapodtioii 6e3onacHocmu, 300eKmufaioe compyduwiecmeo e

paw= peauotiaRblibix MeXali143114013 u Rotietitio, yvetvietiue cma6uRbtiocmu u mupa Ha

EaRRaHax u Ilpwieptiomopbe. junRomamutiecRue npedcmaeumenu Hauiwc cmpati

130 de ani de relatii diplomatice romano-ruse. Album de documente / VII

www.dacoromanica.ro

mpadulcuolmo KOHCMpyKMU6H0 e3aamodeficmeyrom 6 pamxax M110204UCI1eithb1X

mexcdynapodubzx Oopymoe, e nepeyio mzepedb e OOH, Coeem Eeponbz u OECE.

Ha npomsaiceuuu noenednux fzem C6513U mealcdy Pocculiczcou Oedepazfueu u

Pymbinueii xapaxmepu3yzomoz ycmotlqueoli mendenqueli x pocmy. B Poccuu u

PyMb1HUU nacmpoenbi Ha danbnelimee pa3eumue mop2o6o-3xonomuizeocozo compy-

dnuizecmea. Hanpaeneuwz e yellOM RCHbl, menepb Ham npedcmoum noenedoeamenbno,

u R 6b1 oca3an, c O2OHbKOM nopa6omamb nad nanannenue.m ux coamecnmumu

npoexmamu. AKMU6H0 MpAIMOI 6 Py.mbuzuu pocculicxue npednputzumamenu. Cymmapnbnl o6bem nauzux wieecmulluil 6 py.mbuzcxyzo axonamincy npeebzcan 1,5 Amp). dom. Ha

pymbuzcxam pbunce 3apa6oma.nu ce6e ebzcoxyzo penymaywo maxue u3eecmnbie

poccutiacue Komnanuu, xax HK g.11yzcoiin», Cmanbizali zpynna «Mown», Tpy6nasi

maJuzypouttecxasz xamnanusz aTMK».

B o6JlacmYtx xynbmypbz, nayxu u o6pasoeanuA ucmopuizecxu .mexcdy namu eno-

NCURUCb oco6eHuo mecnbte omnoluenuiz. Ilizmepec x Poccuu e pymbincxam o6ufecmee,

oco6enno cpedu unmennueezucuu, He nado npo6yozcdamb

OH 6buz, ecmb u 6ydem.

YCLUMFIMU 311my3uacmoe e Eyxapecme ytzpewcdena Ky.nbmypnaR AccoliumiuR apywc6b1

mealcdy Pymbuzuell u Poccueii. Omaemo pacmem unmepec K ycmanoanentuo Auto-

zonnanoeozo compydnutiecmea mealcdy nauzumu u pyMblliCKUMU ynueepcume -maMu,

pa3euealomoi Medicineampanwthie u nayimbze C6513U. 17pwayunuanbzzo 6adICHb1M nped-

cmaeimemoz aKMU6U3Up06aMb u3yttenue pycoc000 513b1Ka 6 PyMb1HUU U pyMblHCK020

5I3b1ca e Poccuu. Ham Hy-dicno noouipszmb manodoe noxanenue 6anbuze o6ufamboz, e

MOM tzuene nymem u3yzzenusz R3bixa u cmydentieocux o6Mezzoe.

Ilpedcmaanombili Bauzemy etzu.manwo anb60m duanomamuizeocux doxymenmoe

szeimemcA ompaoicenue,m naxon.netmozo 6o.nee zieM 130-Remne2o onbuzza coom-

eemcmeyzouleil pa6ombi pocculicuux u pyMblliCKUX oU12110M2M06. C MO/0)1,M oodom

MaK0171 pa6ombl CMCMO6UMCR M011bK0 60.11bUle. OHUpaRCb na 3C1-110.91CeMib1e naunazu

npedwecmeennuxamu mpadimuu, Mbl nonwumem naxonnennbiii 6a2a9lc u He 6ou.moz cmaeumb neped co6oei euie 60nee cepbe3nble 3adaqu 6 unmepecax yxpen.nentoz nazi.=

mpadmiummbix C63136.

Oco6yzo 6nazodapnocmb 6 nod6ope npedcmaanennba 6 dannam anb6ame doxy-

memos xomenocb 6b1 6b1pa3UMb COMpyoHUKaM Hcmopuxo-doxymenmanbnoeo de-

napmamenma MH,W Poccuu KpOHOMJIU6b1M mpydam KOMOpb1X yckulocb omo6pamb u

cucmemamu3upoeamb nau6anee 3natzumbie u unmepecuble doxymeumbi.

A.11YPPLIIIIH

17ocan Poccuu 6 PyllibIHUU

VIII / 130 de ani de relarii diplomatice romano-ruse. Album de documente

www.dacoromanica.ro

Lista documentelor

1. Nota din Colegiul de Stat al Afacerilor Externe adresata Comisiei Academiei

de Stiinte din Sankt-Petersburg.

5(16) aprilie 1770.

Nota descrie receptia data pe data de 28 martie 1770 de care Ecaterina a II-a

deputatilor din Principatele Valahiei §i Moldovei care si -au exprimat dorinta de a

trai sub ocrotirea ei.

2. Tratatul de pace de la Kuciuk-Kainardji.

10 (21) iulie 1774.

Incheiat la sfar§itul razboiului ruso-turc dintre 1768-1774. A stabilit un nou sta- tut, dublu, al Principatelor Valahiei §i Moldovei. Conform articolului XVI, Princi-

patele deveneau regiuni autonome ale Imperiului Otoman, in acela$i timp erau sub

protectia Rusiei.

3. Decretul imparatesei Ecaterina a II-a privind numirea lui S.L. Lo§carev in

functia de Consul General in Moldova §i Valahia (deschiderea Consulatului General

in I*).

7 (18) decembrie 1779.

4. Decretul imparatului Alexandru I cu privire la restabilirea institutiilor consu-

lare ruse dupd razboiul ruso-turc din 1806-1812.

10 (22) decembrie 1812.

5. Act suplimentar despre Moldova i Valahia, find o parte din tratatul de pace

de la Adrianopol (1829) care incheia razboiul ruso-turc dintre 1828-1829. Prin acest

act Poarta nu mai avea dreptul de a interveni in afacerile interne ale Principatelor, de

a solicita livrari de alimente §i altele.

6. Raport al Cancelarului de Stat al Imperiului Rus, A.M. Gorceakov, care

imparatul Alexandru al II-lea privind atribuirea titulaturii de agenti diplomatici

consulilor generali din Serbia §i Principatele Dunarene.

4 (16) mai 1868.

130 de ani de relatii diplomatice romemo-ruse. Album de documente / IX

www.dacoromanica.ro

7. Depep Cancelarului de Stat al Imperiului Rus, A.M. Gorceakov, catre

Consulul General la Bucure0, G.G. Offenberg. Imparatul a numit la post pe dl

Offenberg in calitate de agent diplomatic in Romania cu pastrarea functiei de Consul

General. Ca scrisoare de acreditare i-a fost trimisa o scrisoare de recomandare a Cancelarului ate Printul Carol I.

5 (17) mai 1868.

8. Scrisoare de recomandare a prqedintelui Consiliului de Minitri i a Minis-

trului Afacerilor Externe al Romaniei, dl D.G. Ghica, adresata Cancelarului de Stat

al Imperiului Rus, A.M. Gorceakov (avand calitatea unei scrisori de acreditare). Bucure§ti, 7 (19) aprilie 1869.

Prin aceasta scrisoare dl Louis Steege este desemnat ca agent al Printului §i al

Romaniei la Sankt-Petersburg, acreditat la guvernul imparatului rus. Inmanata la 15

mai 1869.

9. Depe§a a Cancelarului de Stat A.M. Gorceakov catre agentul diplomatic §i

consul general la Bucure§ti I.A. Zinoviev.

3 (15) martie 1874.

Prin aceasta comunica ca imparatul este de acord cu desemnarea agentului ro-

man la Sankt-Petersburg.

10. Scrisoare de recomandare a Ministrului Afacerilor Externe al Romaniei, V.

Boerescu, catre Cancelarul de Stat A.M. Gorceakov, in calitate de scrisoare de

acreditare, i raspunsul cancelarului.

Bucure§ti, 30 martie 1874.

Sankt-Perersburg 13 aprilie 1874.

11. Scrisoare de cabinet a imparatului rus Alexandru al II-lea adresata Printului Romaniei, Carol I.

13 aprilie 1874.

Despre primirea agentului roman de catre imparatul rus.

12. Scrisoarea Printului Carol I adresata Marelui Cneaz Nicolai Nicolaievici,

Comandantul Suprem al Armatei Ruse.

Bucure§ti, 24 ianuarie 1877.

Exprima satisfactia pentru numirea Marelui Cneaz in calitate de Comandant

Suprem.

X / 130 de ani de rela(ii diplomatice romano-ruse. Album de documente

www.dacoromanica.ro

13. Raportul agentului diplomatic §i consul general in Bucure§ti, dl D.F. Stuart,

catre Cancelarul de stat A.M. Gorceakov.

4(16) aprilie 1877.

Privind semnarea conventiei ruso-romane, care stabile§te trecerea «liberd» a

trupelor ruse prin Romania in cazul conflictului intre Rusia §i Turcia. De asemenea,

el anunta despre situatia politica din lard: pregatirile militare (pentru respingerea

unei agresiunii probabile din partea Turciei pand la sosirea trupelor ruse); atitudinea

elitei ruse referitoare la pierderea pronosticata a Basarabiei de sud-vest; necesitatea

acordarii ajutorului financiar Romaniei §.a.m.d.

Anexii textul conventiilor politice Si speciale intre Rusia §i Romania (semnate

de D.F. Stuart pentru Rusia, §i pentru Romania Kogalniceanu).

4(16) aprilie 1877.

Ministrul Afacerilor Externe, M.

14. Scrisoare de cabinet a imparatului rus Alexandru al II-lea catre Printul

Romaniei Carol I.

Chi§inau, 13(25) aprilie 1877 (data aprobarii textului scrisorii de catre impara-

tul rus; poate nu este similard cu data semnarii).

Despre anuntarea de calm Rusia a razboiului impotriva Turciei §i intrarea

trupelor ruse in Romania: «Ei au trecut granita ca prietenii §i merg la Dunare ca sa

apere tara pentru care ei i§i varsau sange de multe ori. Sunt sigur ferm ca pe teritoriul

Romaniei ei nu vor suferi lipsirea ajutorului §i a sustinerii din partea Altetei Dum-

neavoastra §i a guvernului».

15. Nota circulard a Ministrului Afacerilor Externe al Romaniei, M. Kogal-

niceanu, Cate reprezentantii diplomatici ai Romaniei in strainatate, care a fost

prezentata guvernelor statelor europene garantele statutului Principatului roman.

Bucure§ti, 2(14) mai 1877.

Acesta este un raspuns al guvernului roman la un protest al Portii privind

incheierea conventiei ruso-romane din 4(16) aprilie 1877 (vezi doc. 13); constatd de

fapt ca Romania a intrerupt relatiile §i se afla in stare de razboi cu «suzeranul sau»

Imperiul Otoman. Se observa ca de la inceputul crizei din Est

«rascoalele populare

in Bosnia §i Bulgaria §i lupta Serbiei §i Muntenegrului impotriva Turciei»,

mania, conform cu sfatul statelor garante, a fost in stare de «neutralitatea cea mai

completa»; se observa ca ea a fost nevoita sa-§i schimbe cursul din cauza neputintei

acestor state de a garanta neutralitatea ei; ca, intocmind acordul cu Rusia, guvernul

roman vroia sa scape de ocupatia neconditionata a teritoriului sai sau de teatrul de

actiuni militare §i nu vroia sa-§i intrerupd relatiile cu Poarta; ca aceasta s-a intamplat

dupd vina Portii, care a facut acte arbitrare §i de violenta fata de supu§ii romani §i

Ro-

proprietatea for Si din cauza agresiunii armate directe impotriva patriei lor.

16. Nota circulars a Ministrului Afacerilor Externe al Romaniei M. Kogalni-

ceanu catre §eful agentiei diplomatice romane in Sankt-Petersburg §i catre guvernul

rus (note similare au fost trimise §i la adresa guvernelor celorlalte state europene).

130 de ani de rela(ii diplomatice romemo-ruse. Album de documente / XI

www.dacoromanica.ro

niei

Bucure§ti, 22 mai (3 iunie) 1877.

Anuntul despre proclamarea independentei tarii: «Independenta plina a Roma- proclamata de toate institutiile tarii. Domnitorul §i poporul au luat hotararea

ferma de a apara, cu arma in maini, tara §i inviolabilitatea teritoriului nostru

».

Textul acestui discurs a fost prezentat guvernului rus de agentii romani ziva

urmatoare dupd proclamatia lui (face anexa la documentul prezentat).

17. Telegrama comandantului armatei ruse in Balcani, Cneazul Nicolai Nico-

laevici, ate ministrul militar D.A. Milutin.

Poradim, 3(15) septembrie 1877.

Despre actiunile de lupta de langa Plevna, unde au participat trupele romane.

18. Scrisoare de cabinet a imparatului rus Alexandru al II-lea ate Printul

Romaniei Carol I.

5(17) septembrie 1877.

Observa ca trupele romane de sub comanda domnitorului «pe data de 30 Si 31

august/11 §i 12 septembrie au aratat vitejia fara seaman, luptand sub focul cel mortal

al inamicului». Vroind «de a eterniza memoria despre aceasta fratie de arme», it

decoreaza pe Carol I cu Ordinul "Sfantul Gheorghe", gradul al III-lea.

19. Scrisoarea de cabinet a lui Carol I catre imparatul Alexandru al II-lea cu

multumirea pentru decorarea sa.

Marele Stat Major in Poradim, 7 (19) septembrie 1877.

20. Scrisoarea de cabinet a lui Carol I catre imparatul Alexandru al II-lea cu

multumire pentru decorarea cu Ordinul lui Andrei Pervozvanii (cu prilejul captu-

farii Plevnei).

Poradim, 2 (14) decembrie 1877.

21. Scrisoarea de cabinet a Imparatesei ruse Maria Alexandrovna ate princi-

pesa romans Elisabeta privind decorarea principesei cu Ordinul Sfanta Ecaterina".

13 (25) decembrie 1877.

22. Tratatul preliminar de pace de la San Stefano intre Rusia Si Turcia prin care

XII / 130 de ani de relatii diplomatice romemo-ruse. Album de documente

www.dacoromanica.ro

se recunoate independenta Romaniei. Tratatul a fost semnat din partea ruse de catre

N.P. Ignatiev §i A.I. Nelidov, din partea turca 19 februarie (3 martie) 1878.

Savfet pa§a §i Saadulla-bei.

23. Tratatul de la Berlin. Documentul final al Congresului international de la

Berlin, chemat pentru revizuirea §i aprobarea conditiilor Tratatului de la San

Stefano. In mare parte se refers la problemele teritoriale §i politice ale Balcanilor.

Romania s-a recunoscut drept un stat in intregime independent, dar cu multe

conditii.

1 (13) iulie 1878.

24. Raportul a tot supus" §efului interimar al M.A.E., N.K. Ghirs, catre

Imparatul Alexandru al II-lea privind schimbarea titulaturii de agenti diplomatici in

Bucure§ti i Belgrad.

12 (24) August 1878.

25. Scrisoarea de cabinet a Domnitorului Carol I catre Imparatul Alexandru al

II-lea privind acreditarea lui E.I. Ghica ca ambasador extraordinar §i ministru pleni-

potentiar la St.-Petersburg.

15 (27) octombrie 1878.

26. Nota agentului diplomatic al Romaniei in St.-Petersburg, E.I. Ghica, catre

§eful interimar al M.A.E., N.K. Ghirs, privind numirea delegatului roman la Co-

misia dunareand a Europei. 19(31) octombrie 1878.

27. Raportul ministrului-re§edinte in Bucure§ti, D. Stuart, catre directorul

interimar al M.A.E., N. Ghirs.

24 octombrie/5 noiembrie 1878.

Comunica Ca pe data de 15 (27) octombrie acesta a inmanat scrisoare de acre-

ditare lui Carol I §i in felul acesta s-a acreditat pe langa el cu titlul de ministru-

re§edinte. Descrie ceremonia detaliat, elaborate ad hoc (de asta ocazie) §i copiata

din cea care se folosqte la curtea belgiana". Constata ca inainte cu cloud zile repre-

zentatul austru-ungar s-a acreditat in calitate de trimisul extraordinar i ministru ple- nipotentiar pe langa Curtea romaneasca.

130 de ani de relatii diplomatice romano-ruse. Album de documente / XIII

www.dacoromanica.ro

28.

Opinia Consiliului de stat, aprobata de catreAlexandru al II-lea.

10 (22) noiembrie 1880.

A fost aprobat statul de personal nou" al misiunii in Bucure0. Inovatia gene-

rals constata crearea postului de ministru extraordinar §i plenipotentiar in capitala

Romaniei, ce a majorat statutul misiunii.

29. Raportul trimisului in Bucure§ti, L. Urusov, catre

efului

interimar al

M.A.E., N.K. Ghirs, privind acreditarea trimisului extraordinar §i ministrului ple-

nipotentiar pe langa Curtea romaneasca. 30 decembrie 1880/11 ianuarie 1881.

30. Scrisoarea de cabinet a lui Carol I catre imparatul Alexandru al III-lea care a

fost anuntat de primirea titlului regal §i raspunsul de salutare al Imparatului rus.

Carol I anunta ca a acceptat titulatura de Rege, Alexandru al III-lea saluta acest fapt

§i recunotea legitimitatea acestui pas.

Bucureti, 16/28 martie 1881.

St.-Petersburg, 26 martie (7 aprilie) 1881.

31. Textul cuvantarii trimisului in Bucure§ti, M. Hitrovo, facuta in timpul

inmanarii scrisorii de acreditare ate Carol I.

3/15 noiembrie 1886.

32. Raportul trimisului in Bucure§ti, N. Fonton, Cate Ministrul Afacerilor Ex-

terne, N.K. Ghirs, privind audienta privata §i oficiala.

13(25) iunie 1891.

33. Decretul Imparatului Nikolai al II-lea privind decorarea cu ordine a prew-

dintelui Consiliului Mini§trilor §i al Ministrului Afacerilor Externe al Romaniei §i, de asemenea, a altor colaboratori M.A.E. roman cu prilejul vizitei lui Carol I la St.-

Petersburg.

14(26) iulie 1898.

34. Instructie confidentiala a Ministrului Afacerilor Externe, V.N. Lamzdorf,

catre M.N. Ghirs, numit trimisul in Bucure§ti, privind pozitia Rusiei in relatiile cu

Romania referitoare la influenta negativa a legaturilor Bucure§tiului cu uniunea de

trei".

8 (21) octombrie 1902.

XIV / 130 de ani de relatii diplomatice romano-ruse. Album de documente

www.dacoromanica.ro

35. Scrisoarea lui Carol I adresata catre M.N. Ghirs, ministru plenipotentiar la Bucurqti (privind Ordinul Coroana Romaniei" in gradul I).

28 martie 1906.

36. Telegrama lui Nikolai al II-lea adresata lui Carol I cu privire la numirea

acestuia in gradul de general-feldmarepl al Armatei Ruse cu ocazia celei de a 50-a

aniversare in serviciu militar.

17 septembrie 1912.

37. Raportul ambasadorului la Roma, A.N. Krupenskii, inaintat Ministrului

Afacerilor Externe, S.D. Sazonov. 27 august/9 septembrie 1913.

Despre ministrul plepotentiar in Italia, C. Diamandi (cu viitoarea lui numire la

post in Sankt-Petersburg).

38. Raportul insarcinatului cu afaceri la Bucurqti, B.K. Arseniev, inaintat

Ministrului Afacerilor Externe, A.A. Neratov, privind decorarea Ministrului Aface-

rilor Externe al Rusiei cu cel mai inalt ordin al Romaniei, Steaua Carol I".

Sinaia, 10 (23) septembrie 1913.

Despre acordarea ministrului rus de Externe, Sazonov, a medaliei Carol I".

39. Raportul trimisului la Bucurqti, N.N. Sebeko, inaintat Ministrului Aface-

rilor Externe, S.D. Sazonov, privind festivitatea dezvelirii statuii generalului-mare-

sal, cneazul Suvorov.

10 noiembrie 1913.

40. Raportul trimisului la Bucurqti, S.A. Poklevskii-Kozel, adresat Ministrului

Afacerilor Externe, S.D. Sazonov, privind audienta solemna la Carol I

tarea scrisorilor de acreditare.

$i

prezen-

20 decembrie 1913/ 2 ianuarie 1914.

Despre audienta la Carol I $i inmanarea scrisorilor de acreditare.

41. Telegrama trimisului la Bucurqti, S.A. Poklevskii-Kozel, adresata Minis

trului Afacerilor Externe, S.D. Sazonov, privind reactia Adundrii Constituante la

vizita lui Nikolai al II-lea in Romania (Constanta) Romaniei.

5 (18) iunie 1914.

$i

la intalnirea acestuia cu regele

130 de ani de relatii diplomatice romano-ruse. Album de documente / XV

www.dacoromanica.ro

42. Acordul secret dintre Rusia si Romania incheiat prin intermediul schim-

bului de note dintre Ministrul Afacerilor Externe, S.D. Sazonov, si trimisul Roma-

niei la Petrograd, C. Diamandi, prin care Rusia se angaja sd recunoasca dreptul

Romaniei de a-si alipi teritoriile populate de romani aflate sub stApanirea austro-

ungard, iar Romania se angaja sd respecte relatiile de neutralitate cu Rusia. 18 septembrie/1 octombrie 1914.

43. Scrisoarea Regelui Roman Ferdinand I adresata imparatului rus Nikolai al

II-lea despre decesul lui Carol I.

4/17 octombrie 1914.

44. Raportul trimisului la Bucuresti, S.A. Poklevskii-Kozel, adresat Ministrului

Afacerilor Externe, B.V. Stiumer, continand acordul politic incheiat de Romania cu

puterile Antantei.

9(22) august 1916.

45. Telegrama lui Ferdinand I, Regele Romaniei, cdtre A.F. Kerenskii, ministru-

presedinte al guvernului provizoriu.

Iasi, 18/31 august 1917.

Salute pe destinatar cu ocazia Indeplinirii unui an de la intrarea Romaniei in

razboi, asigura ca romanii sunt gata sa lupte pand la o victorie definitive a dreptatii si a dreptului", isi exprima incantarea de soldatii rusi viteji, care expunandu-se sub

drapelele libertatii si in unirea stransa cu camarazii for de arme sd asigure prin

eroismul for unitatea nationala a fiecarui popor si o pace trainicd, deoarece aceasta

se va bazape dreptate".

46. Telegrama lui Ferdinand I, Regele Romaniei catre A.F. Kerenskii, ministru-

presedinte al guvernului provizoriu.

Iasi, 14/27 septembrie 1917.

47. Portretul lui Ferdinand I, Regele Romaniei (foto).

48. Portretul imparatului rus Alexandru al II-lea (reproducere dupd un tablou cu

autor necunoscut, 1888). Extras din cartea Curtea ImpAratilor rusi " de V.I. Fedor-

cenco.

XVI / 130 de ani de relatii diplomatice romano-ruse. Album de documente

www.dacoromanica.ro

49. Portretul lui A.M. Gorceakov, cancelarul rus de stat (reproducere dupa ta-

bloul lui G. Botman).

50. Portretul lui Ion Bratianu, pre§edintele Consiliului de Mini§tri al Romaniei

intre anii 1876-1888 (excluzand anul 1881).

51. Portretul lui Lev Pavlovici Urusov, primul trimis rus la Bucure§ti in anii

1880-1886, find aprobat in continuare la post de ambasador al Rusiei in Franta

(1898-1903), in Italia ( 1904-1905) §i inAustro-Ungaria (1905-1910).

52. Cele base fotografii (copiile dupd ele sunt de la 52a pand la 520 la care sunt

prezentate aspectul general §i incaperile pentru evenimente solemne ale corpului

principal al cladirii misiunii diplomatice a Rusiei la Bucure§ti.

Fotografiile nu au datele §i explicatiile. Cel mai probabil ca acestea ar fi fost

(acute in perioada domniei lui Alexandru al III-lea, dupa reparatia capitals a cladirii,

care a avut loc in anii 1888-1889. (Pe fotografiile 52d i 52c se vad bine portretele

acestui imparat §i ale sotiei lui.)

Fotografia 52a este fata corpului principal, cu partea generals a curtii principale.

In fotografia 52f, evident, este prezentat a§a-numitul salon mare". Se vede bine

mobila, lustra §i u§a inspre balcon, care au fost trecute pe listele de sechestru ale

misiunii in anii 1897, 1903 §i 1920.

Incaperile din fotografiile 52b -52e nu pot fi identificate, multe dintre ele nu sunt

trecute in sechestrele mentionate. In particular, aceasta se refers §i la sculptura de la

fotografia 52c, care seamand cu un sarcofag din epoca Egiptului antic.

53. Tratatul privind acordarea unui ajutor reciproc de aprovizionare, incheiat

intre Rusia §i delegati romani.

18 mai 1917.

54. Telegrama privind starea relatiilor bilaterale, adresata de A. Averescu, Mi- nistru al Afacerilor Externe al Romaniei, lui G.V. Cicerin, comisarul de Externe al

R.S.F.S.R. 8 septembrie 1920.

55. Telegrama lui M.M. Litvinov, comisarul de Externe al U.R.S.S., trimisa din

Geneva la Comisariatul de Externe al U.R.S.S.

7 iunie 1934.

130 de ani de relatii diplomatice romano-ruse. Album de documente / XVII

www.dacoromanica.ro

56. N. Titulescu, Ministru al Afacerilor Externe al Romaniei, M.I. Rozenberg,

consilier al ambasadei U.R.S.S. la Paris, M.M. Litvinov, comisarul de Externe al

U.R.S.S.

Geneva, iunie 1934.

57. Cartea de vizita a lui N. Titulescu, Ministrul Afacerilor Externe al Romaniei.

Anii '30 ai secolului XX.

58. Schimb de note privind stabilirea relatiilor diplomatice dintre Rusia §i Ro-

mania, dintre M.M. Litvinov, comisarul de Externe al U.R.S.S., §i N. Titulescu,

Ministrul Afacerilor Externe al Romaniei

9 iunie 1934.

59. Scrisorile de acreditare ale lui E. Ciuntu, trimisul extraordinar i ministrul

plenipotentiar al Regatului Romania in U.R.S.S.

16 noiembrie 1934.

60. Membri ai misiunii U.R.S.S. in Romania (foto).

Bucure0, 1936.

61. inmanarea scrisorilor de acreditare de Cate G. Davidescu, trimisul Roma-

niei in U.R.S.S., lui M.I. Kalinin, pre§edintele Prezidiului Sovietului Suprem al

U.R.S.S.

Moscova, 14 octombrie 1939.

62. Acordul de armistitiu incheiat intre guvernele Romaniei, Uniunii Sovietice,

Marii Britanii §i Statelor Unite.

Moscova, 12 septembrie 1944.

63. Momentul semnarii armistitiului dintre guvernul Romaniei §i guvernele

Uniunii Sovietice, Marii Britanii §i Statelor Unite ale Americii.

Moscova, 12 septembrie 1944.

XVIII / 130 de ani de relatii diplomatice romano-ruse. Album de documente

www.dacoromanica.ro

64. Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. privind decorarea rege- lui Romaniei, Mihai I, cu Ordinul Victoria".

6 iulie 1945.

65. Schimb de mesaje privind restabilirea relatiilor diplomatice dintre I.Z. Su-

saicov, prqedintele adjunct al Comisiei pentru Control din U.R.S.S. in Romania, i

G. Tatarescu, Ministrul Afacerilor Externe al Romaniei.

6 august 1945.

66. Telefonograma Ministrului Afacerilor Externe al Romaniei, G. Tatarescu,

loctiitorului Ministrului Afacerilor Externe al U.R.S.S., A.I. V4inski, referitoare la

restabilirea relatiilor diplomatice dintre Uniunea Sovietica

maniei.

11 august 1945.

i Casa Regard a Ro-

67. Articol din presa romans publicat cu ocazia ceremoniei inmandrii scrisorilor

de acreditare de catre ambasadorul U.R.S.S. in Romania, S.I. Kavtaradze.

25 august 1945.

68. Scrisoarea lui I.Z. Susaicov, pre§edintele adjunct al Comisiei pentru Control

din U.R.S.S. in Romania, privind sosirea lui Nicodim, patriarhul Bisericii Ortodoxe

Romane, catreA.I. Va§inski, secretarul de stat al M.A.E. U.R.S.S.

11 martie 1946.

69. Schimb de informatii privind deschiderea consulatelor U.R.S.S. in Roma-

i G. Tatarescu, Mi-

nia, intre S.I. Kavtaradze, ambasadorul U.R.S.S. in Romania,

nistrul Afacerilor Externe al Romaniei.

22, 28 mai 1946.

70. Culegere de acte legislative privind organizarea societatilor romano-sovie-

tice in Romania.

Decembrie 1946.

71. Textul cuvantarii patriarhului Alexei in Catedrala Clujului, Romania.

1947.

130 de ani de relatii diplomatice romano-ruse. Album de documente / XLY

www.dacoromanica.ro

72. Scrisoarea de acreditare a ambasadorului Romaniei in U.R.S.S., G. Via-

descu-Rdcoasa.

6 decembrie 1947.

73. Acord de prietenie, colaborare 5i asistenta mutuala intre U.R.S.S. 5i Repu-

blica Populard Romans.

4 februarie 1948.

74. Semnarea de catre vicepre5edintele Consiliului de Mini5tri al U.R.S.S., V.M.

Molotov, a Acordului de prietenie, colaborare Si asistentd mutuala intre U.R.S.S. 5i

Republica Populard Romand.

4 februarie 1948.

75. Conventia privind regimul de navigatie pe Dun Are. 18 august 1948.

76. Scrisoarea informative 5i fotografia cu prilejul ceremoniei de dezvelire a

statuii soldatilor sovietici in Piata Scantu Gheorghe din Bucure5ti. 22 august 1951.

77. Ceremonia inmanarii scrisorii de acreditare a ambasadorului R.P.R. in

U.R.S.S., I. Rab, catre pre5edintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., K.E.

Voro5ilov.

Moscova, 8 aprilie 1954.

78. Ceremonia inmandrii scrisorii de acreditare a ambasadorului U.R.S.S. in

R.P.R., L.G. Melnikov, la palatul Prezidiului MariiAdundri Nationale.

Bucure5ti, august 1954.

79. Plecarea delegatiei R.P.R. care a participat la 5edinta C. S.C.E.

Moscova, decembrie 1954.

80. Semnarea conventiei privind prevenirea inundatiilor 5i reglarea regimului

apelor raului Prut de catre 5eful delegatiei R.P.R., prim-adjunctul pre5edintelui

XX / 130 de ani de relatii diplomatice romemo-ruse. Album de documente

www.dacoromanica.ro

Consiliului de Min4tri R.P.R., C. Stoica, in prezenta lui G.M. Malenkov, G.K.

Jukov, N. S. HruFiov, K.E. Voro§ilov, A.I. Mikoian i M.G. Pervuhin.

Moscova, 3 decembrie 1954.

81. Acordul de colaborare in domeniul culturii intre U.R. S. S.

7 aprilie 1956.

i R.P.R.

82. Vizita delegatiei parlamentare sovietice la monumentul ostaWor sovietici

decedati in lupta pentru eliberarea Romaniei in anii 1944-1945 (foto).

Bucurqti, iunie 1956.

83. Declaratia delegatiilor guvernamentale ale U.R.S.S. *i Republicii Populare

Romane despre convorbirile care au avut loc. 3 decembrie 1956.

84. Scrisoare de felicitare cu prilejul sarbatoririi a 100 de ani de la unirea terito- riilor romane§ti, adresata pre§edintelui Prezidiului Marii Adunari Nationale a Repu-

blicii Populare Romane, I.G. Maurer, de catre ambasadorul U.R.S.S. in Republica

Populard Romans.

24 ianuarie 1959.

85. Delegatia sovietica la memorialul eroilor cazuti pentru eliberarea Romaniei

in anii 1944-1945 (foto).

Bucurqti, iunie 1960.

86. Programul de §edere a pre§edintelui Prezidiului Sovietului Suprem al

U.R.S.S., A.I. Mikoian.

20-26 august 1964.

87. Programul de §edere in U.R.S.S. al delegatiei romane de govern

i partid

condusa de N. Ceausescu, secretarul general al Comitetului Central al Partidului

Comunist Roman.

23 august 1965.

130 de ani de relatii diplomatice romemo-ruse. Album de documente / XXI

www.dacoromanica.ro

88. Acordul dintre guvernul U.R.S.S. §i Republica Socialists Romania privind

infiintarea comisiei interguvernamentale ruso-romane de cooperare economics.

8 octombrie 1966.

89. Telegrama de felicitare a lui L.I. Brejnev, secretarul general al Comitetului

Central al Partidului Comunist, a lui N.V. Podgornii, pre§edintele Prezidiului

Consiliului Suprem al U.R.S.S., a lui A.N. Cosighin, pre§edintele Consiliului de

Minitri al U.R.S.S., catre secretarul Partidului Comunist Roman, pre§edintele

Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Romania, N. Ceausescu, prqedintele Consiliului de Minigri al Republicii Socialiste Romania, I.G. Maurer, cu ocazia

aniversarii a 25 de ani a tratatului de prietenie, de colaborare §i de ajutor reciproc

intre cele cloud state.

3 februarie 1973.

90. Telegrama de felicitare a lui A.A. Gromico, Ministrul Afacerilor Externe al

U.R.S.S., catre D. Macovescu, Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Socialiste

Romania, cu ocazia aniversarii a 40 de ani a stabilirii relatiilor diplomatice intre

U.R. S . S. §i Romania.

Iunie 1974.

91. Cosmonaut-pilot al U.R.S.S., L.I. Popov, §i cosmonaut-cercetator al R.S.R.,

D. Prunariu.

22 mai 1981.

92. Programul de lungs durata al dezvoltarii economice §i tehnicoltiintifice

dintre U.R.S.S.

16 mai 1986.

i R.S.R. pand in anul 2000.

93. Prezentarea scrisorilor de acreditare de catre E.S. V. $andru, ambasador al

Romaniei, prim-adjunctului prqedintelui Consiliului Suprem al U.R.S.S., A.I.

Lukianov. 23 ianuarie 1990.

94. Prqedintele U.R.S.S., Mihail Gorbaciov, pre§edintele F.S.N., I. Iliescu,

prqedintele Consiliului de Mini§tri al U.R.S.S., N.I. Rijkov.

Moscova, 7 iunie 1990.

XXII / 130 de ani de relatii diplomatice romano-ruse. Album de documente

www.dacoromanica.ro

95. Acordul dintre guvernul U.R.S.S.

5i

guvernul Romaniei privind trecerea la

un nou mecanism de legaturi economice dintre U.R.S.S. 5i Romania. 30 noiembrie 1990.

96. Mesajul pre5edintelui Romaniei, I. Iliescu, catre pre5edintele Federatiei Ruse privind recunoa5terea Federatiei Ruse ca un stat independent 5i disponi-

bilitatea de a continua relatiile diplomatice.

17 decembrie 1991.

97. Nota de raspuns a M.A.E. al Rusiei catre ambasada Romaniei in Rusia pri-

vind recunoa5terea Federatiei Ruse ca un stat independent 5i disponibilitatea de a

continua relatiile diplomatice.

21 ianuarie 1992.

98. Acordul dintre guvernul Federatiei Ruse 5i guvernul Romaniei privind

colaborarea in domeniul culturii, 5tiintei 27 septembrie 1993.

5i

educatiei.

99. Invitatia inaintata de catre pre5edintele Federatiei Ruse, B.N. Eltin, pre5e-

dintelui Romaniei, I. Iliescu, cu prilejul sarbatoririi a 50 de ani de la victoria in

Razboiul pentru Apararea Patriei din 1941-1945.

27 ianuarie 1995.

100. Scrisoarea rectorului Institutului de Relatii Internationale, profesorul A.

Turkunov, adresata ambasadorului Federatiei Ruse in Romania privind studiile

cetatenilor strain.

August 1995.

101. Scrisoarea patriarhului Bisericii Ortodoxe Romane, Teoctist, adresata

patriarhului Intregii Rusii, Alexei al II-lea.

12 aprilie 1996.

102. Protocolul privind consultatiile dintre Ministerul de Externe al Federatiei

Ruse 5i Ministerul de Externe al Romaniei.

29 august 1997.

130 de ani de relatii diplomatice romemo-ruse. Album de documente / XXIII

www.dacoromanica.ro

103. Scrisoarea de felicitare a primarului Moscovei, Y. Lujkov, adresata prima-

rului general al Bucure§tiului, T. Basescu.

5 iulie 2000.

104. Scrisoarea preFdintelui Federatiei Ruse, V.V. Putin, adresata preFdintelui

Romaniei, I. Iliescu, cu multumire pentru invitatia de a vizita oficial Romania. 23 februarie 2001.

105. Tratat privind relatiile de prietenie

Romania.

4 iulie 2003.

i de colaborare intre Federatia Rusa §i

106. Program de colaborare in domeniul culturii, §tiintei §i educatiei intre

guvernul Federatiei Ruse §i guvernul Romaniei pentru 2006-2009. 4 decembrie 2006.

XXIV / 130 de ani de relaiii diplomatice romemo-ruse. Album de documente

www.dacoromanica.ro

CHHCOK A oKymeirros

1. 3aIIHCKa H3 FOCyAapCTBeHHOrI KOJIJIM114 14HOCTpaHHbIX ,gen (,ranee TKI4A) B

KOMHCCHIO CI16. AKaAemi4Hapc.

5(16) anpensi 1770 r.

B fiapuncyne" onnchthaeTcA npnem (28 mapTa 1770 r. no CT. CT.) ExaTepnnoil II

AenyraToB MOJI,L1aBCKOTO H BaJIaLUCK0r0 KH5DIfeCTB, BmpawaBrunx B CBOHX

npHBeTCTBeHHbIX petiax H npeAcTaariemmix nmnepaipnne rpamoTax wenatme

"nownTb Bepno" rio ee "camo,tkepwaBcimom".

2. Moimc-Kaiinap,awniiciadi MHpHMH AoroBop mewAy POCCHeri H TypUHell.

10 (21)monsi 1774 r.

3aBepnian pyccico-Typeincro Bally 1768-1774 rr. 0603Hat1HJI HOBbIll ",LIBOCIC-

TBeHHIACI" cTalyc ottynaricxnx K1151)KeCTB. CODIaCHO HOCB5IIIICHHOrl HM Becbma

06111HpHOrl CT. XVI AoroBopa, MOJI4aB1451 H BaJIaX1151 CTaHOBHJIHCb aBTOHOMHbIMH

06J1aCTSIMH OCMaHCKOrl nmnepnn, ognoBpemenno COCTOSIBLIIHMH 110,L1 pOCCHHCKHM

II0KpOBHTejIbCTBOM.

3. YKa3 nmneparpnum Exareppnim II.

7 (18) Aeica6pm 1779 r.

0 na3natiefmn C.A.

.Thauncaperia renepammimm KOHCyJIOM B MOJI4aB1414, Ba-

JIBXHI4 H Beccapa6nn (OTKpbITHe renepainffloro KOHCyJIbCTBa POCCHH B Accax).

4. YKa3 HMnepaTopa AnexcanApa ITICKII.

10 (22) cenT5i6pm 1812 r.

0 BOCCTaHOBJIeHHH pOCCFIRCIU4X KOHCyJII3CICHX ripew,aandi B OCMaHCK011

nmnepnn nocne pyccico-Typeuxoil BOHHM 1806-1812 rr.

5. OT,L1eJ113HbIti ma o MOJI,L1aBHH H Banaxnn.

AApnanononb, 2/14 cenTm6p5i 1829 r.

COCTaBJ151JI Heorhemnempo tlaCTb IIOAIIHCaHH01-0 TaM we H TorAa we mnpnoro

AoroBopa, ysenqamnero pyccm-iypeincylo Boilny 1828-1829 rr.; y'rBepw,Lkan pe-

)KHM neBmeniaTenbcrBa HOpT131 BO Bnyrpemine Aena aBTOHOMHbIX KI151)KeCTB; OCB0-

60)1MaJI HX OT npl4Hy4HTellbHbIX IIOCTaBOKI1p0,40B0J113CTBHAH T.II.

6. "Bcenomamernunii AoKna,a" rocygapcTBermoro Kanunepa A.M. ropqamBa

nmneparopy Anexcangpy II: "0 npncBoanni reneparnathim Koncynam naumm B

130 de ani de relatii diplomatice romano-ruse. Album de documente / XXV

www.dacoromanica.ro

Cep6HH H FlpHayHarICKHX ICH51>KeCTBaX HaHmeHoBaHHA ,ruinomarmtecnix areH-

TOB".

4 (16) Mast 1868r.

7. ,TIerienia rocy,tkapcTBeHHoro KaHunepa POCCHCICKOCI HmnepHH A.M. FOptla-

KOBa reHepambHomy KoHcyny B ByxapecTe T.T. 044eH6epry.

5 (17) mast 1868 r.

UMnepaTop Ha3HagaeT OclxbeH6epra xutrummaTHitecxHm areHTom B PyMbIHHH

(C0e,a11HeHHbIX KH5I>KeCTBaX MOJIaaBHH H BaIIaXHH) C coxpaHeHHem 3a HHM H ero

npexcHeil ,LIOJI>KHOCTH renepailmoro KoHcyna. B xamecTBe BepnTemnoti rpamoTm

emy HanpaaristeTcm petcomeHgaTembHoe nitcbmo Kamviepa Ha HM$I pymbnicxoro

KH51351 Kap0J151 I.

8. PeKOMeHaaTeabH0e IIHCbM0 ripeAcegaTe.rui CoBeTa M141114CTp0B H mHHHcTpa

HHOCTpaHHMX ;ken PyMbIHHH ,Et.-F. FHKH rocy4apcTBeHHomy KaHariepy POCCMI-

CKOR 14M11epHH A.M. FopitaxoBy (B xamecTBe BepIrrem,Hoil rpaMoml).

ByxapecT, 7/19 anpenst 1869 r.

BbinHcaHa Ha JI. CTe,rme (Louis Steege), axxpeAmyemoro B C.-11eTep6ypre B

xattecTBe areHTa pyMbIHCK0r0 K1151351 "npH ripaBHTenbcTBe ero HmnepaTopcxoro

BernittecTBa; BpyiteHa 15 (27) mast 1869 r.

9. Aenema rocygapcTBeHHoro xampepa A.M. ropitaxoBa ,LutrutomaTHgecKomy

areHTy H reHepambHomy KoHcyny B ByxapecTe H.A. 3HHOBbeBy.

3(15) mapTa 1874 r.

Coo6ulaeT, tITO Hmneparop cormackmcm Ha Hanpamenne B C.-IIeTep6ypr py-

MbIFICKOID areHTa.

10. PeKOMeHaaTeabH0e 1114CbM0 MHHHCTpa HHOCTpaHHIAX Aen PyMbIHHH B. Bo-

3pecxy rocy,EkapcTBeHHomy KaHnnepy A.M. FopqaxoBy (B KailecTBe BepHTembHort

rpamarbi) H OTBeT 110cne,anero.

ByxapecT, 30 mapTa/11 anpe.risi 1874 r.

C.-fleTep6ypr, 13 (25) anpenst 1874 r.

B nHcbme pyMbIHCKHH MHHHCTp npeAcTaalista Kamviepy 1".0kunnutecxy,

Ha3HageHHoro areHTom Kapong I npH poccHilcKom npaBHTenbcTBe.

B oTBeTe 1-01)11aKOBa 3HatIHJI0C13, TITO r. cl4unninecxy u6naroxcenaTembHo" npH-

HHmaeTcm B C.-11eTep6ypre KaK "AHIIJI0MaTIVIeCKHI3 areHT" pyMbIHCK0r0 KH51351.

11. Ka6HHeTHOe MCI:MO pOCCHVICKOTO HMnepaTopa Artexcamtpa II pymbm-

cxomy KH51310 Kaporno I.

13 (25) anpenm, 1874 r.

0 npHeme pymmHcxoro areHTa HMnepaTopoM.

XXVI / 130 de ani de relatii diplomatice romemo-ruse. Album de documente

www.dacoromanica.ro

12. 1-114CbM0 pyMbIHCK0r0 K1131351 Kap0J151 I rnaBHolcomaugylonlemy poccHricicoti

gericTBromeil apmHeii Benincomy KH5I310 HHKOJIal0 HHKOJIaeBHIly.

ByxapecT, 245mBapA/5 cDeBpanA 1877 T.

BbipamcaeT ygoBneTBopeHne Ha3HameHHem BeJIHKOTO KHSI3$I rnaBHoKomaHgy-

IOLHHM.

13. goHeceHHe ,LIHILTIOMaTlilieCKOTO area H reHepanbHoro KoHcyna B Byxa-

pecTe ,Ek.(1). CTyapTa rocygapcTBeHHomy KaHnnepy A.M. formaKoBy.

4/16 anpenA 1877 r.

0 110AIIHCaH1414 pyccico-pymbmcimx KOHBeHliliii", o6ycnaiumBaBumx "cHo6o-

AHhire npoxog pyCCKHX BOHCK nepe3 TeppnTopmo PyMbIHHH B cnyilae pyccico-

lypeuxoro Kowlmmaa. Coo6maeT Tamice 0 TIOJIHTHIleCKOCI cwryanHH B cipalle;

BOeHHI,IX npHroToBneHmix (Ansi oTpaxcemui BO3M0)KHOTO Typeuxoro "HamecTBHAn AO nogxoga pyCCKHX BOHCK); OTHOlneHHH pyMbIHCKOH 3JIHTbI K nporHompyemoil

noTepe foro-3anagHoll BeCCapa6HH; He06X0,LIHMOCTH npegocTaBneHHA PyMbIHHH

(1)14HaHCOBOI3 TIOMOIIIH H T.II.

liplinowem4e: netiambie TeKCTbI TIOJIHTHIleCKOri H ClIen1ailbH0r1 pyccico-py-

MbIHCIGIX KOHBeHlilierl OT 4/16 anpenm 1877 T. (nogrmcaHm: C pOCCIACKOrl CTO-

p0Hbl ,74.43. TyapTom, C pymbnicKoll

inriany).

MHHHCTp0M HHOCTpaHHbIX ,Iten M. Koran-

14. Ka6HHeTHoe IIIICbM0 poccHficKoro HMnepaTopa AnexcaHgpa II pymbm-

cKomy KHSI3IO Kap0J110 I.

KIIIIIHHeB, 13 (25) anpensi 1877 T. (gaTa yrBer) cgeHmi TenTa nHcbma Hmne-

paTopom; mo)KeT He coBnagaTb C gaTort ero nogrmcam4s0.

06 061351BIleHFIH POCCHerl BOHHbI TypIIHH H BCTylI.TIeHHH pyCCKHX BOHCK Ha

Teppwropmo PyMbIHHH: "OHH nepenum rpammy KaK HcKpeHHHe gpy3bm H Hanpa-

B.THHOTC51K ,E1yHaro, ga6bi 3alliHTHTbcTpaHy, 3a KoTopylo yAce HeogHoxpaTHo nponm-

Baal! CB010 KpOBb. 51 TBepgo y6e)KgeH B TOM, IITO Ha pymbmcicoil TeppHTopm4 y MIX

He 6ygeT HegocTaTica B noggepxuce CO CT0p0HbI Bailiff() BbicotiecTBa H ero npa-

BHTenbCTBatt.

15. 11HpKynApHam HOTS (3ankicica) mHHHcapa 14HOCTpaHHbIX ,Tlen PyMbIHHH M.

KorarnurgaHy pyMbIHCIMM ,LIHILTIOMaTIPIeCKI4M npegcTaBurensim 3a rpammert, ripe-

gcTaBneHHasi npaBHTenbcTBam eBponeticicllx gep)Kas

cicoro KH51)1CeCTBa.

ByxapecT, 2/14 Max 1877 r.

rapaHToB cTaTyca PyMbIH-

TIpegcTaBnmeT C06014 OTBeT pyMbIHCK0r0 npaBHTenbcTBa Ha npoTecT flOpTIA no

TIOBO,Ay 3aKJI1011eHH51 pyccm-pymbnicimx KOHBeHinlil OT 4/16 &Tens' 1877 r. (CM.

110K 13); cogep)KHT KOHCTaTaLIHIO TODD (1)aicTa, IITO PyMbIHH51 HaXO,LIFITC51 B COCTO-

SIHHH pa3pbma OTHOIIIeHHH H BOHHbI CO CBOHM "cro3epeHom"

OCMaHCKOCI Hmne-

130 de ani de relatii diplomatice romdno-ruse. Album de documente / XXVII

www.dacoromanica.ro

"HaponHmx

midi. OTmetiaeTcA, =no C camoro Hamarm BOCTOMHOTO Kplunca

BOCCTaHHH B repUerOBHHe, BOCHHH H BOJITapHH H 60pb6bi, npennpnHAToff

Cep 6neil n 1-lepHoropneil npoTHB TypwIM ",

PyMbIH1151, no coBeTy nep)KaB-

rapaHToB, npnnep)KnBanacb no3nunn "camoro 11011H0r0

HercrpannTeTa"; IITO

143MeHHTb Kypc oHa 6bina Bbniy)KneHa BC.T1e,TACTBile HeCTIOCO6HOCTH Tex )Ke nepwas

rapaHTnpoBaTb ee HeilTpannTeT; trro, 3axmotiasi cornauteHne C POCCHerl, pyMbIH-

cKoe npaBnTenbcTBo wenano TOJIbK0 n36e)KaTb Hntiem He 06yCJIOBJ1eHH01-4 OICICy11a- IIHH CBOalTeppnTopm4 HRH nperipaigeHnm ee B TeaTp BOeHHbIX AerICTB14r1 H HHKaK

He cTpemnnocb K 1.10JIHOMy pa3pbmy C IlOpT01:1; 'ITO TaKOBOrl CJIyIIHJIC51 HCKJ1101111-

TeJ1bH0 no BHHe 110CJIe,E1Herl, II03BOJIHBIIIerl ce6e mHorne aicrbl npon3Bona H

HaC14.111431 B OTHOILIeHH14 pyMbIHCKIIX 110,a)laHHMX H FIX CO6CTBeHHOCTH, a TaK)Ke

npmmort Boopy)KeHHoil arpeccnn npoTHB I4X pO,L114Hb1, H T.II.

16. IlnpKynmpHam HOTS (3anncKa) mnHncTpa HHOCTpaHHbIX nen PyMbIHHH M.

KOF3JIH1411aHy, anpecoBaHHasi ynpamsnomemy AnnnomaTwiecKnm areHTcTBom B

C.-IleTep6ypre H npencTaBneHHa2 pocadicKomy npaBuTenbcTBy (aHanornimbie

coo6meHnsi 613IJI14 cnenaHbi H npaBnTenbcTBam npyrnxnep)KaB-rapaHToB).

ByxapecT, 22 Masi/3 HIOH51 1877 r.

Coo6meHne 0 nposo3rnameHnn He3aBHCHMOCTH cTpaHm: ''HOJIHaSI He3aBHCH-

MOCTb PyMbIHHH

npoBo3rnameHa Bcemn B.T1aCTHbIM14 opraHamn cTpaHm. Tocy-

napb H Hapon npnHAnn TBep,rwe perneHne 3auungarb ee C opy)Knem B pyKaX, paBHo

KaK H HellpHKOCHOBeHHOCTb Harnett' TeppnTopnn

".

TeKCT 3TOil perm 6bin npencTaBneH poccniicKomy npaBnTenbcTBy pymbnicxnm

areHTcTBom Ha cnenylownii )Ke nem) nocne ee npon3HeceHnsi (npnnaraeTcA K

Hacrosnuemy noKymeHTy).

17. TenerpaMMa rnaBHoKomaHnylowero nericTByloweil apmneil Ha BanKaHax

BeJIHKOM KH5135I HHKOJIa51 HI4KOJIaeB1Pla BoeHHomy mnHncTpy g.A. MH.T110THHy.

llopannm, 3(15) ceHTA6pm 1877 r.

0 6oeBbix ,L1erICTB145IX non ILIeBH014, B KOTOpMX IIpHH14MaJIH riacTne pymbni-

cKne BoticKa.

18. Ka6mieTHoe IIHCbM0 AJIeKCaH,L1pa II pyMbIHCKOMy KH51310 Kapomo I.

5 (17) ceHTA6p.a 1877 r.

OTmetmeT, iiTo pyMbIHCKHe BORCKa no KomaHnoBaHnem KII51351 "30 H 31 aB-

ryCTa/ 1 1 1412 ceHTA6pg nposnmum 6e33aBeTHyIo xpa6pocTb, cpawastcb no caw:Am

cmepTenbillam orHeM npoTHBHma". )ICenaA "yBeKoBetinTb IIaM51Tb o6 3TOM 6paT-

cTse no opy)Kmo", Harpa)KnaeT Kaponm I opneHom CB. feoprnsi III cTeneHn.

19. Ka6HHeTHoe nncbmo Kaponm I nmnepaTopy AneKcannpy II.

XXVIII / 130 de ani de relatii diplomatice romano-ruse. Album de documente

www.dacoromanica.ro

FeHepanbHmil nrra6 B HopanHme, 7/19 ceHT5i6pm 1877 r.

BnaroAapHT 3a HarpaxcAeHHe.

20. Ka61411eTHOe IIHCbMO KapOJI5I I HmnepaTopy AnexcaHApy II.

Hopa,Emm, 2/14 ,Ekeica6pm 1877 r.

BnaronapHT 3a HarpaNuteHHe opgeHom CB. AHApesi HepBo3BaHHoro (no

curial° B351TH51 HJleBHbI).

21. Ka6HHeTHoe HHCbMO poccHlicKoil HmneparpHubi MapHH AneiccaHnpoBHm

pymbnicicoti KH5H-HHe EnHca6eTe.

13 (25) AeKa6psi 1877 r.

22. HpenHmHHapHmil MHpHMH noroBop mewny PoccHeii H TypIlHell. CaH-CTesflaHo, 19 c4eBpanA/3 mapTa 1878 r.

PyMbIHHH 6bIJIa nOCBSIWeHa CT.V xtoroBopa: "BnHcTaTenbHaa HopTa HpH3HaeT He3aBlICHMOCTI3 PyMbIHHH, KoTopan npeabABHT CBOH npaBa Ha Bo3Harpawnem4e,

HMelomee 6bITb onpegeneHHhim 06eHmH cTopoHamH" (pyc. nepeBon XIX B.).

goroBop 110,4III4CaJIH: C pOCCHCICKOil CT0p0HbI H.11. HI'HaTbel3 H A.14. fleJIH,Ek0B;

c Typewcoii CaBctseT-nania H Caanynna-6eti.

23. Bepni4Hcm411 Tpairrar.

1/13 HIOJI511878 r.

3aKTI1011HTejIbHbIii AoicymeHT BeprumcKoro meKnyHaponHoro KoHrpecca, CO3-

Bamioro ,LVDInepecmarpa H yrBepx,ReHHA ycnoBH11 CaH-CT4aHcKoro noroBopa.

HocBsnueH no 6onbuieil tiacTH TeppwropHanbHo-nonwrwiecKomy yCTpOHCTBy

BanKaHcKoro perHolla. PyMbIHHSI npH3HaBanacb HOJIHOCTMO He3aBHCHMBIM rocy-

napcimom. 3To npH3HaHHe 6bino oroBopeHo psinom ycnoBH11.

24. "BcenonnaHHernuHil Amu-1m" BpemeHHoro ynpaBn5nowero MI4A H.K.

fHpca HmnepaTopy AnexcaHnpy II.

12 (24) aBrycTa 1878 r.

0 "nepeHmeHoBaHHH" AHnnomaTHtiecKHx areHToB B ByxapecTe H Benrpane, a

TaloKe reHepanbI-101-0 KoHcyna B Pary3e B MHHHCTp0B-pe3HAeHTOB npH COOT- BeTCTBylOIIIHX ABopax (rellepanbHoro KoHcyna B Pary3e npH gepHoropcKom). KapaH,Ltanmam nomeTa AneiccaHApa II: "Co-7," (CornaceH).

25. Ka6HlieTHOe IIHCbM0 pyMbIHCKOTO KH5135I Kap0.1151 I umneparopy AnexcaH-

gpy II (BepwrenbHasi rpamoTa). ByxapecT, 15/27 oirrA6pm 1878 r.

130 de ani de relatii diplomatice roma" no-ruse. Album de documente / XXIX

www.dacoromanica.ro

BCJIe,EICTBHe H3MeHeH1451 rocy,napcTBeHHoro cTaTyca PyMbIHHH H B nensix pcpenneHHA "y3 Appic6b0 C PoccHeil Ha3HatmeT reHepana KI131351 3.-H. FHicy iipe3-

BbIllar1HIAM IIOCJIaHHHKOM H HOJIHOMOIIIIbIM MHHHCTp0M B C.-FleTep6ypre.

26. HoTa AmmomaTHilecicoro areHTa PyMbIHHH B C.-HeTep6ypre 3.-ii. FHKI4

BpemeHHo ynpasnmoinemy MI4,4 POCCHH H.K. FHpcy.

19/31 oicrsi6psi 1878 r.

27. gotiecetme mHHHcTpa-pe3HneHTa B ByXapeCTe ,A .C13. CTyapTa BpemeHHo

ynpammomemy MK/ H.K. I'Hpcy.

24 oKT516pn/5 Hom6pm 1878 r.

Coo6maeT, trip 15 (27) o1cTm6pn spring BepHTenbHyro rpamoTy Kapomo I H

amcpe,nwroBancsi TaKIIM O6pa3OM npH HeM B KamecTBe mHHHcTpa-pe3H,EkeHTa. HO-

Apo6Ho onHchmaeT uepemomuo, "Bmpa6oTaHHylo ad hoc (no 3TOMy cnytialo) H

CKOHHpOBaHHyIO C TOIL, LITO HCHOJI133yeTC51 npH 6eJIbrHrICKOM ABOpe". OTMerlaeT,

IITO BC.TIe,LI 3a HHM (Asa ,LII-151cnycTA) TaKHM XX o6pa3oM ripe pyMbIHCKOM BBope B Ka-

tiecTrie qpe3Bmtiarmoro IIOCJIaHHHKa H HOJIHOMOLIHOr0 mHHHcTpa alapeAuroBancsi

aBcTpo-BeHrepcicHil npeAcTaBHTenb.

28. MHame Focy,napcTBeHHoro coBeTa, yrBecomukeHHoe AnexcaKapom II.

10 (22) Hon6pn 1880 r.

YTBep)KLIaJICA "HOBbIrl nun" MHCCHH B ByXapeCTe. ThaBHoe HoBoBBeAeHHe

3aKTI1011aTIOCb B ripexcneHHH B pymbnicKoil CTOJIHIle nocTa tipe3BbriailHoro n0-

CJIaHHI4Ka H IIOJIHOMMIHOTO mHHHcTpa, IITO IIOBIAIMJI0 cTaTyc MHCCHH.

29. AoHeceHHe HOCJIaHHHKa B ByxapecTe JI.H. YpycoBa BpemeHHo ynpasnmo-

wemy mllg H.K. THpcy.

30 ,aexa6pg 1880 r./11 Blimps! 1881 r.

06 amcpemfrauHH npH pymbnicKom ABOpe B KamecTBe tipe3BhmailHoro HO-

CJIaHHHKa H HOJIHOMMIHOI-0 mHHHcTpa.

30. Ka6HHeTHOe HHCbMO pyMb1HCKOr0 KOpOJI5I Kaporui I poccHricKomy Hmnepa-

Topy Anexcaligpy III H OTBeT II0cnexwero Ha Hero.

ByxapecT, 16/28 mapTa 1881 r.

C.-HeTep6ypr, 26 mapTa (7 anpenn) 1881 r.

B cBoem nHcbme Kapoim I H3Beman poccHricKoro Hmneparopa 0 IlpHHATHH HM

KoponeBcKoro THTyna. B OTBeTHOM IIOCJIaHHH 3aKTII-011aJI0C13 ripH3HaHHe npaBo-

mepHocTH3T0r0 inara.

XXX / 130 de ani de relatii diplomatice romano-ruse. Album de documente

www.dacoromanica.ro

31. TeKCT perm, ripoH3HeceHHoti Ha3Ha'IeHHbIM HOCJIaHIIHKOM B ByXapeCTe M.

A. XVITp0B0 HpH Bpy'IeHHH BepHTenhHori rpaMOTbI Kapomo 13/15 Hog6pg 1886 r.

32. goxecemie nocnaHHHxa B ByxapecTe H.A. TooHToHa mHHHcipy HHocTpa-

HHhIX gen H.K. FHpcy.

13(25) HIOH511891 r.

33. YKa3 HMnepaTopa Hificonax II KanHTyny poccHlicimx H uapcicnx opLeHoB.

14 (26) HIORA 1898 r.

0 HarpawgeHHH opgeHamH npegcegaTen2 CoBeTa MHHHCTp0B 14 mHHHcTpa

HHOCTpaHHbIX gen PyMbIHHH, a Taface ,11(pyr 14x ml4HOB pyMbIHCK0r0 mllg B CB51314 C

npegcTosamm BH3HTOM Kap0J151 I B C.-IIeTep6ypr.

34. ,LIoBepnTembnast HHCTpyKI11451 mHHHcTpa HHOCTpaHHbIX len B.H. JIam-

3gopc4a Ha3Ha'IeHHOMy 110CJIaHHHKOM B ByXapeCTeM.H. FHpcy.

8 (21) olasf6psi 1902 r.

XapawrepH3yR BHeLLIH1010 TIOJIHTHKy PyMbIHHH Ha py6exce gByx BeK0B, 0C-

HOBH0e BHHmaHHe ygensieT ee OTHOIlleHHAM C FepmaHmeti H ABCTp0-BeHFpllerl, a TaK)Ke c "HeBeJIHKHMH" rocygapcTBamH BanKaHcKoro perHoHa. OTmemaeT Hanamme

B pyMbIHCKOrl 1101114THKe "HOBOF0 TemeHHA, 6naronpHATHoro gnm POCCHH", H HpH-

3bIBaeT 110CHaHHHKa CHe,E114Tb 3a "ganbHernumm pa3BHTHemn moll TeHgeHm4H 14

panSICHATb "npH cnymae AerICTBHTeJIbH0e (T.e. oTpHuaTenbHoe) 3Ha'IeHHe AJI51Py-

MbIHHHee CBSI3erl C TpOIICTBeHHBIM COIO3OM, a paBHO H HCTHHHbIe 3agamH pyccicoil

HOJIHTI4KH, OCHOBHbIM Hamanom KOTOpOrl HO OTH0111eHHIO K BaJIKaHCKIIM rocy-

gapcTBam 6mno H eCTb110.11H0e HertmemaTenbcTBo B HX BHyTpeHHHe gena. MHpHoe

H CHOK0r1H0e HX npeycnemme, my-Acgoe HHO3eMHOTO AaBJ1eH1451

TaKoBa e,R14H-

CTBeHHa51 He.TIb POCCHH B 3TOH 0611aCT14 ee HOJIHT1411eCKHX HHTepecoB ". llomHmo

"BbICOKOH" HOJIHTHKH, KacaeTcsi COCTO$IHH$I pyccico-pymbnicimx ToproBbix H no-

rpammHbix OTH0111eH1414, "BepoHcnoBegHbrx cmeti" mexcgy ,/2(ByM31 cTpaHamH, KO-

Topme HOCJIaHHHK TaJoKe 6bin npH3BaH KpenHTb.

35. FpamoTa Kapon2 I poccHficKomy nocnaHHHxy B ByxapecTe M.H. FHpcy (Ha

op,geH PyMbIHCK011 KOpOHN I cTeneHH).

28 mapTa 1906 F. (CTH.TIb HeneH).

36. TenerpaMMa Hificonam II Kapomo I.

BenoBemc, 17 (30) ceirm6p511912 r.

130 de ani de relafii diplomatice romiino-ruse. Album de documente / XXXI

www.dacoromanica.ro

O ITHCB0e111414 Kap0J110 I 3BaH1451reHepan-Itenbnmapniana poccHlicxoti apMHH

B CB51314 C 50-neTHem HaxowneHHA ero Ha BOeHHOrl cny-Ac6e "B npH3HaTenbHylo

IlaM51Tb 0 6parcTBe no opy-Acmo Haumx HaponoB H B 3HaK rny6oro yBaNCeM451 K

Hamemy namemy COIO3HHKy ".

37. A oxecetille nocna B PHMe A.H. KpyneHcxoro mHHHcipy HHOCTpaHHbIX ,L1e11

C.A. Ca3oHoBy.

27 artrycTa/9ceHTA6pA 1913 T.

0 pyMbIHCKOM IIOCJIaHHHKe B 14TaJIF114 K. A Hamawm (B CBSI3H C npencTosnuHm

ero Ha3HageHHem B C.-IleTep6ypr).

38. AoHeceHne BpemeHHoro noBepeHHoro B nenax B ByxapecTe B.K. Ap-

ceHbeBa ToBapHuly mHHHcTpa HHOCTpaHHbIX ;ten A.A. HepaToBy.

CHHaSI, 10 (23) ceHTA6pA 1913 r.

0 110)KaTIOBaHHH Kap0J1eM I poccHilcKomy mHHHcTpy HHOCTpaHHbIX AeJI C.A.

Ca3OHOBy "3Be3,L1131H J1eHTIA Bbicluero pyMbIHCKOTO opneHa KaponA I".

39. AoHeceHne 110CJIaHHHKa B ByxapecTe H.H. 111e6exo mllmicTpy HHOC-

TpaHHbIX ,gen C.A. Ca3oHoBy.

10 (23) HoA6pA 1913 r.

40. gollecame 110CJIaHHHKa B ByxapecTe C.A. Hoxnescxoro-Ko3enna MHHHC-

Tpy HHOCTpaHHbIX nen C.A. Ca3oHoBy.

20 nexa6pA 1913 r./2 smarm 1914 r.

0 TopAcecTBeHHoil aynmeHium y Kaponm I H BprieHHH emy BepHTemeHoii

rpaMOTbI.

41. Tenerpamma nocnaHHHica B ByxapecTe C.A. IloxneBcKoro-Ko3enna MHHHC-

Tpy HHOCTpaHHbIX nen C.A. Ca3oHoBy

5 (18) moHA 1914 r.

42. CexpeTHoe cornameHHe mexcny POCCHerl H Pymbnmeil, 3axmotieHHoe noc-

pencTBom O6MeHa HOTaMH mexcny MHHHCTp0M HHOCTpaHHbIX nen C.A. Ca3OHOBbIM

H 110CJIaHHIIKOM PyMbIHHH B HeTporpane K. AllamaHnn.

18 ceHT516pA/1 ox-TA6pg 1914r.

XXXII / 130 de ani de relatii diplomatice romemo-ruse. Album de documente

www.dacoromanica.ro

06513b1BaJI0 POCCHIO "npH3HaTb 3a PymbinHeri npaBo npncoenHHHTb Hace-

JIeHHI,Ie pyMbIHaM14 06J1aCTI4 ABcTpo-BeHrepcKoll monapxknin, a PyMbIHHIO "CO-

6J110,L(aTb Lo Toro ,Iise, Kor,aa olla 3TO cAenaeT, "Ao6powenaTenbHmI3 HerripanHTeT

B OTHOMeHHII POCCHH".

43. Ka6HHeTHoe HHCbMO (H3BeCTHTeJIbHa51rpamoTa) pyMbIHCK0r0 KOp0J151(13ep-

AHHan,aa I poccHricKomy HmnepaTopy HHKOJIal0 II.

ByxapecT, 4/17 ox-T516psi 1914 r.

0 KOIIIIHHe KapOJI51 I H "1-1pHHATHH npaBneHnsi" (DoepAHHaHnom.

44. gonecenHe IIOCJIaHHFIKa B ByxapecTe C.A. 110KJIeBCKOTO-K03eJIJIa MHHHC-

Tpy HHOCTpaHHIAX ,L(en B.B. LIITIopmepy (C TeKCTOM HOJIHTHIleCKOF0 cornameHHA,

3aKinotiennoro Pymbumeil C ,rtep)KaBamll AHTaHTEJ 4/17 aBrycTa 1916 r.).

9 (22) aBrycTa 1916 r.

45. Tenerpamma Koponsi PyMbIHHH cDepAHHan,rta I mHHHcTpy-npencenaTemo

Bpemennoro npaBHTenbcTBa A.O. KepencKomy.

ACCIA, 18/31 aBrycTa 1917 r.

IlpHBeTcTByeT anpecaTa B CB513H C F0,40BIHHHOrl BCTTIJICH1151 PyMbIHHH B

Bormy; 3aBep5IeT B FOTOBHOCTH pyMBIH cpawaThcsi AO "OKOHLIaTeJ1bH01:1 no6e4km

Lena cnpaBegm4BocTH H 'vase; BmpawaeT BocxifineHHe ",g06.1IeCTHIAMH pyccKH-

MH con,aaTamH, KoTopme, BbicTynasi no,a 3HaMeHeM CB060,abI H B TeCHOM eAHHeHHH

C FIX pyMbIHCKHMH co6paTbs1mn no opymno, o6ecnegaT CBOHM repoH3mom HanHo-

HanbH0e e,L114HCTBO Kamc,aomy H3 Hapo,rtoB H 11p011HbII3 MHp, H6o OH 6y,tkeT OCHOBaH Ha

cnpaBeAnnBocm".

46. Tenerpamma Koponsi PyMbIHHH CI3ep,allimitaa I mnm4cTpy-npe,nce,RaTemo

BpemeHHoro npaBHTenbcTBa H rnaBHoKoman,apoulemy poCCHrICKOR ,I1erICTBy10111erl

apmHeri A.O. KepencKomy.

ACCIA, 14/27 cenT516pg 1917 r.

47. IlogrpeTpymbmcicoro KOpOJIAKaponA I (4)oTo).

48. IlopTpeT poccuilcKoro nmnepaTopa Anexcannpa II (penpoAyKuHA c Kap-

THHbI Hell3BeCTHOF0 xy,Lko)uinica 1888 r.).

130 de ani de relatii diplomatice romano-ruse. Album de documente / XXXIII

www.dacoromanica.ro

H3 KHHrH: B.14.0exkoptiaco. 1 BOp pOCCHrICKHX HmnepaTopoB (3HUHKJ1011e,T11451

6Horpa4)oil).

49. flopTpeT rocy,aapmeHHoro KaHunepa A.M. ToptialcoBa (penpo4pcum c

KapT14HbI T. BOTMaHa).

50. flopTpeT PloHa Bp3THaHy

npeAceAaTensi CoBeTa MI4HVICTp0B PyMbIF11414 B

1876-1888 rr. (c nepephmom B 1881 r.).

Nouveau Larousse illustre, dictionnaire universe! encyclopedique. Publie sous

la direction de C. Auge, t. 2, p. 258 (pHcyHox).

51. flopTpeT RbBa flaBnoBnila YpycoBa nepBoro pOCCHACK0r0 nocnaHHHKa B

ByxapecTe (1880-1886 rr.), BHOCReACTBHH nocna BO OpaHrH4H (1898-1903 rr.),

1/1TanHH (1904-1905 rr.) H ABcTpo-BeHrpHH (1905-1910 rr.)

52. IllecTb cboTorpatmil (K0111414 HX nomemeHm J114TepHbIMH HomepamH: 52a-

520, 3anetiaTneBanix BHe1.11H1111 BHA H napaAHme nomemeHHA TflaBHOTO xopnyca

AomapOCCIACKOri MHCCHH B ByXapeCTe. Ha cboTorpacbmx HeT AaT H 11051CHHTerIbHbIX HaLkIIHCerl. Ho BCerl Bep05ITHOCTH,

CHHMKH 6bInH cxtenaHm B HapcTBoBaHHe AnexcaH,apa III (Ha cboTo 52d 14 52c B110- JIHe pa3JIWIHMblnopTpeTbi 3TOFO HmnepaTopa H ero cynpyrH) nocne Ka1114TaTIbHOR

nepecTporncH Aoma, Hmemneil mecTo B 1888-1889 rr.

Ha cboTo 52a 3anetiaTmex cbaca,4 rnaBHoro Kopnyca c OCHOBHOR IlacTmo na-

cboTorpacimmecxoe H3o6paxceHHe, 3a HcxmomeHHem Hecxonbmx

HecyulecTBeHHEax AeTaneri, coBnaaaeT C IllIaHOM xkoma 1888 r., no KoTopomy ocy-

wecTBnsinacb ero nepecTporma.

paxmoro ABopa

Ha cboTo 52f, otiem4gHo, 3anegaTneHa T.H. 60J1131.11a5I TOCTHHa5I xopomo parm-

tumble Ha 3TOM (1)0TO npe,ameTbi me6enH, mompa H ABepb, 5IBHO BeAywasi Ha 6na-

KOH, yrIOMI4HalOTC31 B OMICSIX Ka3eHHOTO ABI)KIIM0F0 HmymecTBa MHCCHH 1897,

1903141920 rr.

flomenleHHA, 3anemaTneHHme Ha (bur° 52b-52e, 14,4eHTHC4HKa1.11,114 He no,va-

10TC51 MHorHe 143 pa3JIHITHMIAX Ha 3THX cboTorpacbmx npe,ameToB 06CTaHOBKH He

cblirypHpyloT B BbI111e03HalleHHMX 01114C5IX; B liaCTHOCTI4 3T0 KacaeTcx 3anet3a-

TIleHHOr0 Ha (bum 52c 143Ba5IHH51, HanomHHarowero ApeBHeerHneTcKHA capxocbar.

53. )oroBop mewAy ripeAcTaBwrenAmH 3eMCTB CO CT0p0HbI POCCHH H pymmH-

CKHMH Aeneraramm o6 oica3aHHH B3aHMHOH Hp0A0BallbCTBeHHOCI TIOM011114.

18 Max 1917 r.

XXXIV / 130 de ani de relatii diplomatice romano-ruse. Album de documente

www.dacoromanica.ro

54. Tenerpamma mmincTpa HHOCTpaHHbIX nen PyMbIHHH A. ABepecKy napon

Homy Komnccapy no HHOCTpaHHbIM nenam PCOCP F.B. T-Intiepnny 0 COCTOSIIIH14

AByCTOpOHHHX OTHOUleHlel.

8 cenTA6p511920 r.

55. Tenerpamma naponnoro Komnccapa no nnocTpatnnam nenam CCCP M.M.

JIHTBHHOBa B HapO,L111bIrl Komnccapnar HO HHOCTpaHHbIM ,nenam CCCP 143 Xenerisi.

7 H1011511934 r.

56. MHHHCTp HHOCTpaHHbIX ;ken PyMbIHHH H. TI4TyneCKy, COBeTHHK noco-

nbCTBa CCCP B Haplimce M.H. Po3eH6epr, naponnmil Komnccap no HHOCTpaHHbIM

nenam CCCP M.M. -TIHTB14HOB (4)0TO).

)ICeHeBa, HIOHb 1934 r.

57. BH3HTHagicapToinca minincTpa HHOCTpaHHIAX nen PyMbIHHH H. TirrynecKy.

1930-err.

58. O6MeH HOTaMH mexcny naponimim Komnccapom no FIHOCTpaHHIAM nenam

CCCP M.M

m.

T HTBHHOBbIM H MIIHHCTp0M HHOCTpaHHbIX .Len PyMbIHHH H. Tiny-

necKy o6 yCTaHOBneH1414 AnnnomanmecKnx OTH0111eHHCI memcny CCCP H Py-

Mbifillerl.

9 HIOH511934 r.

59. Bepkrrenbnbie rpamoTm tipe3Bbriacmoro 110CHaHHIIKa H HOJIHOMOIIH01-0 mn-

lincTpa KoponeBurBa PyMbIHHH B CCCP 3.11nymy.

16 nog6pg 1934 r.

60. COTpy,LUIHK14 MIICCHH CCCP B PyMbIHHH (4)0TO).

ByxapecT, 1936 r.

61. BprIeHHe BepHTeJIMMIX rpaMOT HOCJIaHHHKOM PyMbIHHH B CCCP F. AaBn-

;leen/ npencenaTemo npe3nnnyma BepxoBnoro coBeTa CCCP M.H. Kanninniy

(tioTo).

MocKBa, 14 ox-T516p5I 1939 r.

130 de ani de relatii diplomatice romano-ruse. Album de documente / XXXV

www.dacoromanica.ro

62. CornameHHe memcgy IIpaBlITenbCTBOM PyMbIHHH, C 0,4HOCI CT0p0HbI, H

npaBwrenbcniamH CoBeTcxoro CoIo3a, BeJIHKO6pHTaHHH H COCAHHeHHI,IX 1.1.1Ta-

TOB AMepHKH, C gpyroil CT0p0HbI, 0 nepemHpHH (Ha pymbmcicom, pyccicom, aH-

FJIHHCKOM 5I3bIKaX)

MOCKBa, 12 ceHTn6pA 1944 r.

63. Bo Bpemn IIOATIFICaH1451 cornameHHA mexcay TIpaBHTe.TIbCTBOM PyMbIHHH, C

0,LtHOrl CT0p0HbI, H npaBHTenbcTBamH COBeTCKOTO C0103a, BeJIHKO6pHTaHHH H

C0eAHHeHHbIX LIITaTOB AMepHKH, C AprOri CT0p0HbI, 0 nepemHpin4 (4)0TO).

MOCKBa, 12 ceHTn6pn 1944 T.

64. YKa3 npe3Howyma Bepxormoro coBeTa CCCP o HarpaKaeHHH KOpOJIA Py-

MbIHIGIMHxan I opgeHom «11o6ega».

6 MORA 1945 r.

65. O6MeH nocnaHnnmH meKay 3amecTHTenem npegcegarenn C0103H011 KOH-

TpOJIbH0r1 KOMHCCHH B PyMbIHHH H.3. CyCarIKOBIAM H MIIHHCTp0M HHOCTpaHHbIX

gen PyMbIHHH F. TaTapeCKy 0 BOCCTaHOBJIeHHH AIIIIJI0MaTIPIeCKFIX OTHOIlleHHil

memcgy CCCP H PyMbIHHecl.

6 aBrycTa 1945 r.

66. TenectioHorpamma mHHHcTpa IIHOCTpaHHBIX gen PyMbIHHH F. Tarapecxy

3amecTHTemo mHHHcapa HHOCTpaHHIAX X[eJI CCCP A.A. BbIIIIHHCKOMy 0 BOCCTaHO-

BIIeHHH gpinnomaTwiecxllx OTHOLLIeHHH mexcay COBeTCKHM C01030M H xoponeB-

CTBOM PyMbIHHH.

11 aBrycTa 1945 r.

67. CTaTI351 H3 pyMbIHCKOH npeccm HO noBogy COCTOSIBILIerICA Hepemomm

BprieHHA BepHTeJIbHbIX rpamoT 110CJIOM CCCP B PyMbIHHH C.H. Kagrapag3e.

25 aBrycTa 1945 r.

68. HHcbmo 3amecTHTenn npegcegaTenn C0103HOil KOHTpOJIBHOil KOMHCCHH B

PyMbIHHH 14.3. CycatixoBa3amecncremo mHHHcTpa HHOCTpaHHIAX gen CCCP A.A. BbILIIHHCKOMy 0 npHe3ge naTpHapxa pyMbIHCKOCI npaBocnamoti nepKBH HHKO-

Amma.

11 mapTa 1946 r.

XXXVI / 130 de ani de rela(ii diplomatice romano-ruse. Album de documente

www.dacoromanica.ro

69. O6MeH 1114CbMaM14 meKay nocnom CCCP B PyMBIHHH C.H. Kawrapart3e H

MI4HHCTp0M HHOCTpaHHbIX gen PyMbIH1414 r. TaTapecKy 06 OTKpbITHI4 KOHCyJIbCKI4X

ripexcAeHHil CCCP B PyMbIHH14.

22, 28 ma511946 r.

70. C60pHHK 3aKOHO,L(aTeilbHbIX aKTOB 06 opraHH3awn4 COBeTCKO-pyMbIHCKFIX

0611.1eCTB B PyMbIHHH (THT)MbHbIrl JIHCT).

AeKa6pb 1946 r.

71. TeKCT peim naTpnapxa AIIeKC1151 B KJIy)KCKOM co6ope B PyMbIHHH.

1947 r.

72. BepwrenbHasi rpamoTa nocna PyMbIH1414 B CCCP I'. Bna,aecicy-PaKoaca.

6 AeKa6psi 1947 r.

73. goroBop o Apymc6e, coTpyAHHtiecTse H B3aHMHOi1 llomonm mexciky C01030M

CCP H PyMbIHCKOR Hap0,E1HOCI PeClly6JIFIKOi3.

4 cDeBpansi 1948 r.

74. floAnncaHne 3amecTHTenem npe,aceAaTenm coBeTa MHHHCTp0B CCCP B.M.

MOJIOTOBbIM AoroBopa 0 Appx6e, coTpyiwntiecTBe H B3aHmHoI3 nomonw mewAy

C01030M CCP H PyMbIHCKOil HapQrwoil Pecny6nmcoil ((Duro)

4 (DeBpansi 1948 r.

75. KOHBeHL1H2 0 pexcHme cyztoxoAcTBa Ha gyHae.

18 aBrycTa 1948 r.

76. 144opma1UHoHHoe nHcbmo H ctioTorpacinni o TopmcecTBeHHom OTKpbITHH

IMMATHHKa COBeTCKHM BOHHaM B ByxapecTe Ha nnowaxi CB. Feopre.

22 aBrycTa 1951 r.

77. Bo Bpemsi nepemoHHH Bpytiem451 BepHTeJIbHbIX rpamoT 110CJIOM PyMbIHCKOR

130 de ani de relatii diplomatice romano-ruse. Album de documente / XXXVII

www.dacoromanica.ro

HapoAHoil Pecny6m4m4 B CCCP H. Pa6oM npeAcenaTenio npe3HAHyma Bepxo-

BHOTO coBeTa CCCP K.E. BoponnuloBy (4)oTo) MocK Ba, 8 anpenm 1954 r.

78. ljepemoHHA BprieHHA BepHTeJIbHbIX rpaMOT HOCJIOM CCCP B PyMbIHCK017I

Hap0AHOri PeClly6JIHKe JI.F. MeJIbHHKOBbIM BO Ai:mm.1e npe3HnHyma BepxoBHoro

HapoAHoro CO6paHHSI PyMbIHHH (4)0TO)

ByxapecT, aBrycT 1954 r.

79. Orbe3A ,neneraHHH PymbnicKoti Hapomfoil Pecny6nificH, nplimmamueil

riacTHe B coBewaHHH esponeficm4x cTpaH HO o6ecnemetnno mHpa H 6e3011aCHOCTH

B EBpone ((boTo)

Mocicsa, ,neKa6pb 1954 r.

80. HOMIHCaHHe OKOHBeHIAHH 0 npenarBpanieHHH HaBoAHeHH14" H perynilpoBa-

HHH BO,EAHOI-0 pexcHma Ha pee flpyr» DIaBOti nenerawn4 PyMbIHCKOti Hapo,nHori

Peary &num, nepBbim 3amecncrenem npeAceAaTensi coBeTa MHHHCTpOB PymbnicKoil

Hapo,rmoil Pecny6nmcH K. CTORKa B npncyrcTBHH r.m. mallemozma, F.K. )1CyKoBa,

H.C. XpyweBa, K.E. BopoumnoBa, A.H. MHKOMHa, M.F. llepByxHHa ((Duro)

MocKBa, 3 AeKa6p511954 r.

81. Cornamemie o icynbTypHom coTpyaHHtlecTBe mexcay CCCP H PyMbIHCK0c1

Hap0AHOri Pecny6nmcoil.

7 anpensi 1956 r.

82. HoceiueHHe COBeTCKOII napnameurcKori AeneranHert IMMATHHKa COBeTCKHM

BOHHaM, naBamm B 60pb6e 3a ocBo6oKaeHme PyMbIHHH B 1944-1945 IT. ((boTo)

ByxapecT, MOM, 1956 r.

83. 3a5lBJIeHlle HpaBHTeJIbCTBeHHIAX ,1=keneraw411 CCCP II PyMbIHCKOrl Hap0,4-

Hai Pecny6m4KH o COCTOSIBIIIHXCA neperoBopax

3 neKa6p2 1956 r.

84. HoTa nocna CCCP B PyMbIHCK011 Hap0AHOrl Pecnyarnuce A.A. ErnnueBa

XXXVIII / 130 de ani de relatii diplomatice romano-ruse. Album de documente

www.dacoromanica.ro

npencenaTenio npe3nitnyma Bennxoro naunonanbnoro co6pannn PyMbIHCKOCI Ha-

po,rmoil Pecny6nnicn 14.1'. Maypepy c no3npaBnennem no cnymaio 100-neTng co

41151 06'be,L11411e111451pymbnicxnx3emenh.

24 snmapn 1959 r.

85. flepBblii cexpeTapb ux KIICC H.C. XpyIlleB, 11000J1 CCCP B PyMbIHHH A.A.

Ermines, nepBmil3amecTirrenb3aBe,nytowero Bflellifiell0J114TWIeCKOrl KOMHCCHH UK

KIICC B.H. HonomapeB H Apyrne 11J1e1-114 COBeTCKOrl nenerannn y 11aM51THHKa naB-

ILIHM reponm 3a ocBo6o)xnenne PyMbIHHH B 1944-1945 rr. ((ooTo)

ByXapeCT, 11101113 1960 T.

86. llporpamma npe6bmannsi npenceAaTenn npe3nAnyma BepxoBnoro coBeTa

CCCP A.H. --HK051Ham

B PyMbIHCKOrl Hap0,E1H01:1 PeCIIy6JIHKe.

20-26 aBrycTa 1964 r.

87. Ilporpamma npe6mBannst B CCCP pymbnicKoil napTnrfflo-npaBwrenbcT-

Bennoil nenerannn BO rnaBe C renepanblibim cexpeTapem nx pyMbIHCK011 Kommy-

H14CTFIMCCKOrl HapTHH H. Ilaymecicy.

23 aBrycTa 1965 r.

88. Cornamenne me)Kay 1IpaBHIVIBCTBOM CCCP H 11paBHTenbCTBOM COL1Ha-

JIHCTHIleCKOrl PeCI1y6JIHKI4 PyMbIHHH 06 o6pa3oBannn COBeTCKO-pyMbIHCKOrl mexc-

IlpaBliTeIlbeTBeHHOil KOMHCCHH II0 3KOHOMIVICCKOMy cowynnnmecTBy.

8 ox-rsi6pn 1966 r.

89. lio3npaBirrenbnag Tenerpamma renepanbnoro cexpeTapn roc KHCC JI.14.

BpexcHeBa, npence,naTenn npenignyma BepxoBnoro coBeTa CCCP H.B. flonro-

pnoro, npencenaTensi coBeTa MHHHCITOB CCCP A.H. Kochirma renepanbnomy

cexpeTapio pymmicKoil KommynncTnmecicori napTnn, npencenaremo rocyna-

pcTBemoro coBeTa COUHaJIHCTIVIeCKOrl Pecny 6nnx14 PyMbIHHH H. IlaymecKy,

npeAcenaTemo coBeTa mnsincTpos CounanncTnmecxort Pecny6nnxx PyMbIHHH 14.T. Maypepy no cnyiaio 2541 rogoBannim AoroBopa o npy)K6e, carpynimmecTBe

H B3aHMHOVInomoun4 me>my crpanamn.

3 (DeBpansi 1973 r.

90. 1103,11paBHTenbHaS1 Tenerpamma mmincTpa HHOCTpaHHbIX ,11CJI CCCP A.A.

130 de ani de relatii diplomatice romano-ruse. Album de documente / XXXIX

www.dacoromanica.ro

Fp0MbIKO mHHHcTpy HHOCTpaHHbIX AeJI COHHaIIHCTHIleCKOCI PeClly6JIHKH PyMbI-

HHH

MaKOBeCKy B CBSI3H C 40-nemem yeTaHOBJleHH51 AHHJI0MaTHIleCKHX OTHO-

MeHHCI Me)K,Lky CCCP H PyMbIHHeri.

1410Hb 1974 r.

91. JleTIIHK-KOCMOHaBT CCCP AM. FIOHOB H KOCM0HaBT-HCCJIe,40BaTejth Co-

ullaymcniziecicoii PeCIIy6JIHKH PyMbIHHH 22 Alas{ 1981 r.

. ripy Hap Hy (4)oTo).

92. ,Aagrocpoinfam nporpamma pa3BHT1451 3KOHOMIPleCKOTO H Harmo-

TexHkriecKoro coTpyaHHilecTBa memuty CCCP H COHHaJIHCTIVIeCKOR PeCTIy6JIHKOCI

PyMbIHHerl Ha nepHootk to 2000 rotka.

16 mag 1986 r.

93. BprieHile BepilTeMbHbIX rpamoT HOCJIOM PyMbIHHH B. 1.11aH,Apy nepBomy

3amecTHTerno npegce,aaTerffi Bepxormoro coBeTa CCCP AM TlyfthsmoBy

23 sumapsi 1990 r.

((Dam)

94. flpe3HAeHT CCCP M.C. rop6ameB, ripeAce,aaTemb coBeTa cDpoHTa HaHHO-

HaJIbHOTO CrIaCeHHA PyMbIHHH FL H.TmecKy, npeAce,rkaTenb coBeTa MHHHCTp0B

CCCP H.H. PbDKKOB (4:10T0).

MOCKBa, 7 HIOH$1 1990 T.

95. CornameHHe mexc,ay HpaBHTeJIIXTBOM CCCP H IIpaBHTeilbCTBOM PyMbIHHH

o nepexoge Ha HOBbIrl mexam43m 3KOHOMIPieCKHX CB513erl Mexuky CCCP H Py-

mbnmeii.

30 Hosi6psI 1990 r.

96. flocnaHHe npe3HgeHTa PyMbIHHH H. H.TmecKy npe3H,Etemy POCCHrICK01:1

(De,rkeparuni B.H. EJIbIRIHy 0 IIpH3HaHHH POCCHrICKOR (De,RepaHHH He3aBHCHMIAM

rocy,gapcTBom H TOTOBHOCTH Hp0A0JDKHTb AHrummarmecicHe OTHOIlleHH.51

17 Aeica6p511991 r.

97. OTBeTHa51 HOTa MH)J POCCHH HOCOJIbCTBy PyMbIHHH B POCCHH 0 IlpH3HaHHH

XL / 130 de ani de relatii diplomatice roma" no-ruse. Album de documente

www.dacoromanica.ro

POCCHrICKOCI CDe,LIepa111414 11e3aBHCHMbIM rocyaapcTBom H fOTOBHOCTII 11p0,40J1)104Tb

aHnnomaTHmecKHe OTH011IeHH51.

21 AHBapsi 1992 T.

98. CornanieHHe meway lipaBHTerIbCTBOM POCCHCICKOCI (DeaepaHHH II npamiTe- J113CTBOM PyMbIHHH 0 corpyamviecTBe B 06JIaCTH KynbTypm, Harm H o6pa3oBaHHA.

27 ceHT516psi 1993 r.

99. flmcbmo npe3HaeHTa POCCHH B.H. EJIMIHHa npe3Hnewry PyMbIHHH H. 14JM-

ecxy C npHrnanieHHem Ha npa3,aHoBaHHe 50-J1eT1451 no6eam B BeJIHKOrl OTe-

IleCTBeHHOrl Borme 1941-1945 rr.

27 sumapsi 1995 r.

100. 11Hcbmo pewropa MFHMO, npocbeccopa A. TopxyHoBa nocny POCCHR-

CKOrl Ctoe,Repalum B PyMbIHHH E.A. OcTpoBeHKo 0 npHeme Ha o6y'IeHHe rpamcnaH

HHOcTpaHHbIX TOcy,EkapcTB

ABrycT 1995 r.

101. 11Hcbmo naTpHapxa pymbmcKoll 1wpm:ill TeoK-THcTa naTpHapxy MOCK0B-

cKomy H BCe5I PycH AneKCHIO BTopoMy.

12 anpensi 1996 r.

102. flpoToKon o KOHCyJIbTa11145IX mexcny MHHHCTepCTBOM HHOCTpaHHMX nen

POCCHrICKOCI CI:oeaepaIIIIH H MHHHCTepCTBOM HHOCTpaHHbIX nen PyMbIHHH.

29 aBrycTa 1997 r.

103. Illicbmo M3pa MOCKBM 10.M. JIyAKoBa reHepanhHomy M3py ByxapecTa T.

B3cecicy no cnrialo H36paHHA ero m3pom.

5 MOM 2000 r.

104. HHCLMO npe3HaeHTa POCCHrICKON ele,aepaL11411 B.B. flyTHHa npe3Haemy

PyMbIHHH H. H.aHecicy c 6naroaapHocTmo 3a npHrnaineHHe 110CeTHTb PyMbIHHIO C

0 4:11411HaJIbHbIM BH3HTOM.

23 (Despansi 2001 r.

130 de ani de relatii diplomatice romano-ruse. Album de documente / XLI

www.dacoromanica.ro

105. gorosop 0 ,apywecTBeHmAx OTHOIlleHHAX H curpyammecTse mexury Po-

CCIACKOrl cbe,aepauHeil H PyMbIHHeri.

4 MORA 2003 r.

106. flporpamma carpy,aHmecTBa B 06JIBCTH Kyavrypm, HapcH H o6pa3oBaHHA

mexcay HpaBHTeJlbCTBOM POCCHACKOR CtleAepalAHFI H npaaHTemcmom PyMIAHHH Ha

2006-2009 FOAM.

4 ,aexa6p512006 r.

XLII / 130 de ani de relatii diplomatice romemo-ruse. Album de documente

www.dacoromanica.ro

1

TA 1/(C. ( e,t 1-0

(ND

.4

'S

r 0 r

1cm:um rot°

TCTA

(

Ct.

vttiicie

Ct (Iciortykik

',AE ? (it

tic{ Y1(

to .

AftiOtTiTret

) if

n

<-13(

rt 61

CY

L=1

Co J fio ur ( tetroci

ri IS)

1T001-(51ttririoti

k)(0b v(e7.itt

(,{atriTcA

TMA

ern

it I

(.75-A , O rbtlii rtOcrrrit

CELAD

C3f

ei

_

Afriefearto NI

Mct

u_%.1 (fn

c

mzo efAtttecruEle(,

rirmkettruj 4-672:, N

W No &kr t

(0e1:1:1z1L0e0 'it

---,-

tOvt0QC t t CC/0 jr0)1Q,C.ruril}yrier mu _

irto114) u rn rectZWITUR tiTtf COcri4c4.70

QoANi0 111(AC. Tteu taljct tree triorrr

_

(

)

.11 F7criticak r

et-novrt--/t

Ff

sit

kA

, it77 C/:-rjeft

c-rrto CA c4 H

E"(

a

Frrrt)

N164-4

(c

OCOS4 Pa/ tvt-leo

ti

art

PkcfclTtAf

41-.)

2ctiit

QTWvt-LfOcillfkvi LE

fict fo cc (KC

t

LoAA

u

ht

cya Uri (.0141

"N)

IA TT° tistuct.e.1

52_1

1.) (

ni

t

lc-(4k)

tici

rt

MCI

rtf tcock.

TTC5J

42)6

3

TriN

(LA vte,aft. Tto cotottlir

IL;4-trr.-t.5t Pain

fie(

tetia40 4A.k.97)

StIN«trti .

j

erna if! gam,.-

re CIICII4-A-F4/4-1-

ati.300121u444.

,

.

442 q -trio444

g1.1.3

0 tCrat_Lirtit -rrreto

44C4c7,,,

130 de ani de relatii diplomatice romano-ruse. Album de documente / 1

www.dacoromanica.ro

et

el-4 I Crtr.t. -nem coo (.5`

rts

CUrrf rtet st

4-1-(X

/77o

2, _2

-44 tA t-cu Lux, 2 o

t

4.4

CA-Ct,

TT

Cet eth-t

bLe

.4A earn of

.,

2 8

C

CC

ttosereo

-

Pa=

e (.11,1-4.T1 e r cerruo Pc t t Otto

tie in 63C4

0 f1/4-eit\

0-t-rt 6 71. Otto f

t-4

est

ef_A. Lit t'-ec meat,

--e e et

GC

6 t X `--1

.44 0

A 2

ctiro t e t _ P - 0

cffcut.33

u.

_31

0

et 0 c

1

t auto

t

St_

A, e-n, crte,irrl4 L ajit.4 SU-1 /-10

A ,(

,$) , ,,LocrL_c t t

Lli-f st

ec /1-1_12_0c

ert

c t tun b'er-t.o t tet-f7i:t4

rirt.t.L.Via et to Sr

c-ncyrrt mfr.

/14 a e

cL.A.m.

tt,t

6'

/14

c)

.hirer

IA n.0 /10.4rti eft IA LA. H 0

n

t co22

.

o

2, a fR u ett.ct c4,8 c.,ejts E

.41

ai_cxec4,0/toette

t.t. 21r .AA. f.t-L t Tr Ctrl

LLt tuft

co tct-rt c t

,

"1".

st

E

t taxa t

tot.

eoA o

Lt I

ca_t 0

14.14.40

cIt crtrt

IA )-4 st.z.ec tL.Cc.t

1

eb

j

)

.2 =-

-4/1 Lift

L

ei.C111.1.CL e

-

A0X0daerts.,

t

tl CLS /4_ Ch- t

p\s)

tut-/43 tie/ t-LIA

t

rept

.

.

TC oix tAirtt

2 ct,Or

tA.A.t.ct

afto r

Jr PL2 fo

3 1-CL

tett

LtieL ecot f`ty

4-tiveouirce

ttc-crliCl(e63a4

ec

0,.)c 1

,

tra

3

)

eye

t .

4-1

1-4.4.,4 ttoAct.t.t

40 X04, etrug"

Ka

eLy

41Ce

-rai CL

,40

frb

(t t;

t 0 21-0, K 0 al- eA. tti ( 0 1.41

est

1-74

t

01.44-r-t e

et CI-,

.,

trtoec

t 0

=1

ert

tA_ t_

C C ITLThre CATER

lu

tats -71.0

f Tn 02 a

t C4 C 0_11

t u CACI.

Ti

C A C114

0 AA.t

(

0 ,y Tr rf

Ot 10

-Pbtot

M. eI a:1_0V -

(9,

t

1

TTI

e-r1 tcrrta.-rt, CA

14 LA.

est

el-iTLCP ct tT o Pc

CEerruict

;,40.17

3 ct

0

ettfcbl>c

rs

ctofecrrti

c wt

C (to 14- C-114-

et_ e_ o

8CA R.

Ace

a7 am_

re46.aZli. QC'

(tort 14 P-bx-c) AA,

"-/-1 PLC

t

et

0

.

:41r.

2 / 130 de ani de relatii diplomatice romano-ruse. Album de documente

www.dacoromanica.ro

4-e

,k,attb" c (tyro --rtf4ateaem6t

-

ot-tu,3

_

k0A.e0

es

niece° -6'eet

dAt 1-1 e p am o

to

)_

T Po

ee.A.ex c t

-rt est el-4.0 Sig -17. PL-ft)eo Prot tie

1ief(0-77C, JArs-

est

a

,

A-{

e Pct.,

-

4.

rct o rct Loe

-e

e_A u t. e c rci eo LA. s_zr_o -

4u cc

&guile/. rrt c

GI

ducTrug- , -no an 1 0

t otH ti

/4 Kw 8.)

dcp

-, po u,

rket_tt,

e

_APErt Ttl faTri,6

.

itIrTI c_e,e t--t 6 I

I t aZL Cc.t Fp icteet

Cti

t-^a

((O

Ha-Tugs .

CC est (.31.44.-TLEP CUM 0 Pc a

o Cj

eAutec-m630 t_fc 3 t rt o,t t st. Hisrnir tv

,

I t 0 AMA CCM 15

TA Po

et

,,j3 et Wi ;,

,,c(214. wire, Truitt-tit

o ctn.-,

tt.-crt_ c

CiNe

aTIDA IAA a ; jcycetteL t f& 3

1/4

Pc-A-4.0,-t.thatteLA' ctn.

c*.

OXL

33C11.36 LA

kole1-4 61

14

CC,

.al 44.

(,(74j1115 1TL CCCrl 6 L

GO tAlct Llt-tR.t CC m_ft'.

o,4.1_ct_iLca Dun

t.LeoA o cc Lea of

'7")1t.4.r-t sl,

eSt opt,c-cter cart o Put o

a Vu

AArte

Atkte c cruur zzt at oft tuttuict-t F-t 61, st,

17

.

rtoct,to

Kei

tray Foetkt

o ctn. ett-I.02144.1 U. CE'

Ohl

Pct 3 CATIO AN.744.,

rt

ft,11

e

t l0

Ft,

OE ALL

c m 630 etx

h

Ci0Atl

I-I Ho rt4j

Tttt

Xc-tio4111A.i-tot

urtri, 314 CUM,

Fitt* TI ee_iC

PO

iVrEekA °mu ,44. EU.

7`

o

A7s

CELL C

L

t

t. iX a

o

Pitt'

6"

11 0 L o

t4 ct to

It Krt. es C rct

C.

9

ruir to °Luc!,

st.

jj-xt_o PIA A of

1.44T1 er a tn.° /It .-vitas'

C,CCRT.6?-6- Acy6411.1 -15-6'

Lt. e

e

E

Pr& t C :

e

Ct,

130 de ani de relatii diplomatice romano-ruse. Album de documente / 3

www.dacoromanica.ro

Car

-

f,t/1 ,

,

AE9 fits

Co Lc crut,CWc15'

Co rcua

o

PEA_

HcygL Ha/14.0

c-rtct

c e 1-CiC Cal 0 E.,

.

.;

Of

Ot

-rt Cyo, a 36 t lt

bill ttat

TI.

PC.c/T,5-5-

cr;

I--'O

;Alit FL

AA e

Erti-ct, etkt

-rt Po 4.4.6 LCrtOei

fzo bbize cm

tPe3c1

4

rt ef:CA CLA:Lt-C6 Lx e u Fl C tto cru,A. c.1.44 I,

)c-

0 ritp

CUCA.Z.D

e

Ct

° dil4 IT e CI,Tut o

8eetutecrrtect.,

vee5Q.,

P,

., 4,1,6

CIA.Avtot.xe 1.4.3fIcA,coe,

w

V

(A CO

1

a i tt u tit ,

CZ. ALIA 'TT Poimt_o cA. 0( xi_

Hy cc x Pu.crrt ou4.A.E.

C C rt_o G036144(4.

C

o.

j33

LL E ct

--cicAdA Al la_ to

,

U.

st, Tao to

Cc zct PA Rcet cc z_o

no &rife eft Lc.

_

.

.:

el. est

IA_ yen

Ccf,del-le

F1 CILLLa

( Mt( p-Lo

eu&A.4.

o

.7-i

Tf

ecI4

c4-/-17

,

E

.2

.

.

-

e

rt.

.

a I

5 (

.

.

(

o co Et LA-n-C_111.14 .AA.

g.

I 1 ked

rC1

e.:

efAlla e.1° cart 0 Pc t t octo

ecALctect-riect Acyre cu err

u t

. T1 0 C rn.r

LCZLPEc,tu _n_ht'S-C

c urt o J.-co c F-co4fs

tt .X rec

of Val CP Cana c ta.?.0 eA

6:40-cctcurf

ft 3 t

.

4.1),Ect-tt,tucci

cfccrutortA

o

crrty.54

(MARS ectILICM

Gt

tec cri

J H

c tor 6

kbt

AX.S.4

LF ?G

E.

Q Cr Cart° Pc( tekto ikAtxt e cm ecA

.

.

.

-

.

einix

t L CLZD

IA 3 daILLC- Race ornA

totes.

Moto P3,5

ct

ht

°HOLM 0

6C EC CCM-C. Ci.t. 0

'

(.4-

ZOC.

0

cL to yc

di-9.6,0A

1-4

cuii_

e 2 og

ea_ ocritt4 'Tiro ct,tettt , _het --cto t-tet.c3er C

t

4414.14014.C.

c

co_u_Eitar

efAUteCITLILT

et.(

bletcc.,2

o

c En LA ,4-C1 -eV

e

e.x ant o Pc t to it4r?

eft .1.4-s /to 'RE CTIH

o

E.

:.5,6 Pc" -77 CC

4 / 130 de ani de relatii diplomatice romano-ruse. Album de documente

www.dacoromanica.ro

I

.'

s.

.

d'e3t

eceeta.

.760

.LLtie

r6t-rt.oL,

eik

-:-tot toe Tt o c -t-trt-.4ALet-4

,

:9 -t

(A.,

- eteccrn clip it

uiTS

Tr oVcr>,5,W

4/

1-136 eel-644u 0 R614444

SA

0 t ec rti

u.

,

Cr

ec E ILL.t d ett tut 6

. ersh-to-haltir_A,.cit-tHct

e eau_Le ex.)

ef cum o Pet tato

eA.uteFiii

pct "rtoture.4.41 -1141.1.0 M. 56 e.

rz

.

.xfott4

ectLue eo

ftic u C

.

P aarto Pct taco

-6? 4.41,{ t e c razz_

et.

&.4t9

bezot.rt

c-t-ct GALE , tee 1-1

cotz_ca,.44.(4 K ou_au-44 GC

eort4 H

$-C.C.a.V

94;41

I!

aA4 EARS

Flo GittORtal4.1:.

e mou az

t

-40Wziz_cttillt, .76 Errs m octri

61

'71

0.46

=_-_

h{EctiLc est e/A-t-rt erarrto Pc t t oAt`ser ceAL,ctecritror J?c, aka:mos; I wart o 6fi'

;

cciAt.c.t

est

-13Cett,tt cm 6'o Tv u

CO el 0.S1.0 A U A ot

orn

a-ttt-s

e'z o

C

t t .4\,c)

'Meet c rru:Lif =14-1.-e

tt eti-We

Inoxa

-8 Ce.itketrat421.16

.4to 46, etamt t t

r

-4

04- -(10:

<-1.1

Aeotra-ci

e6

-air at auto

ttb fist us

rj10 c Ars tee .:-Loetoct tot yt_

c.

,TC7M71.0

eg ta cl

JS

Jai -crier Cart o Pc t tout's

7&eTliSTITCX

e .4m

-G E

u_

tee Min'

c

r 6w-1r

kb tuz-er

.1

et,

:

I

.7.1,1

130 de ani de relatii diplomatice romano-ruse. Album de documente / 5

www.dacoromanica.ro

cri

,-.6.

-

.,

a

4

1/

5----11 0 turn am 6-

47-07clyjci Pet;

ciao

ef

C rn32-EHflit 11

u 2 PCX8-4C1. H (*tit

3 a t toy. t, l

TL 0MA r-63:caPrri; n PIA pc

c 1,crrt 6' 74 ccultdict PeH le A cx-zsAar-6

0

2:

r-

HistALL,t.

Ocrit. 3

cu-o46

1. 44

-no HArdre

PIA AL4 rECITM-"are rri,

el TIXI-LCA

a:CTT

6

ta' C u A H6 t.,C4 TiottP02:744rneetCM21.-if

cc-L.44a

Act ern

rL

Col3c.51.44tocrads

; Pcceirct cu_xt me

-w

betre

0 L 4.X.91.A

rt

et,ctL,L1.4.t

.4461

C

reCILa UT A tv L4,4

., _LUC( it

r,

H. CILLLa

LI. ect

414m

uai_a

JILL_

afA-Crier Curn P Lt I ijjl3

4 OC Er-CM-AO Fi 1.4 at

Lia_OZ

ef.,.,,tutecrruact Pa&

0/

,,

Haw-tzo

eo act c

U co

cost.c4.4t,

Pekt19/0_1I-Oet

ecyli, ezo

cb

o

1.4.3stoet ri-ak)

c I

LA /14.92

-

4 Tr 0.32-o C Act.= #-Lb Levt_t

cid/

.4b.

0 AA.4

.f

r153,

c

urt.EuFg'

LLLE.ACIf

G'e tt

O'rn.t TIO 2 C.V ,

t.

E C

CV 0 :-

.

XLC.tt-L041411 Ttrarrt. ta tett t, L -TicioStre

le

Ty LL TTettle

Cal0 TI

et4.)

O

eciall_toci.14.11eP CLTP.0 PC cc Ccre

c3

6e4 teerroact

CLLLUi1

ettu H 6 t itt

e cezo

I-L a

straiusu-ue

ycrabt ,

14 a

11d' et t-1 o c

w_e_D

4

6 / 130 de ani de relatii diplomatice romano-ruse. Album de documente

www.dacoromanica.ro

lr

t

_

_

.

2

ifai.asuatiaattiaaawaiss

1.

4thitaiair.

A

tO

If

C

O -rno,u

_etaticAtt

d'ciy ctr,driArr

'3

04. "(TO I ta3a_l-tt-tbl ft_

Fa cteo

/-1 a

t

--re9

tert-Pkbix.

CCte

taRH!!Cr ca0

C1 2 (

6Pti

elk

ttctc.6

OTT14 Trtlf P

c

Z.0

Le c,

cc -Cleo

st

Ato Luut -rozu _tdreccf;ll

0 f-C6

(.

6C1111-Cet

t/

1

to

edt

c Trawls

cc

a

Ft. c.42.b

t-t Err PI.SLI-4,

69. Tri. EA CA 11 23_ c

C 03:Lrer-ILL t i-U-0/1114,

If

C et.0, 11HAS"frb

Ct itrws

-67n.a 1.axt_o

A 1.4. et.g,4

/-1 cc Tf.

o

cie 0_11CeT11 6's

C ett

o LLB

11

Fr

41

C C p dr£ 041,1.44

tA.

-rt PcCA.u.-rn

CO t VILLI-Lei.1.

e4.4.9-1

e.

Q c111-1--e,

4,1 trt er cart. o Pc t

CALI

Ti.PocuA4.4.,itc.4.EL

0 t-LE. 0 C Trtotzt dt.0