Sunteți pe pagina 1din 5

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. Instituia de nvmnt superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/Calificarea
2. Date despre disciplin
2.1. Denumirea
disciplinei
2.2. Titularul activitilor
de curs
2.3. Titularul activitilor
de seminar
2.4. Anul de studiu:

Universitatea de Vest Vasile Goldi din Arad


Facultatea de Medicin, Farmacie i Medicin Dentar
Stiine farmaceutice
Sntate
Licen
Farmacie / farmacist

MICROBIOLOGIE. VIRUSOLOGIE. PARAZITOLOGIE


MED.F.Z.2.11
Dr. Farm.pr.CARMEN POPESCU
Dr. Farm.pr.CARMEN POPESCU
Asist. Dr. Farm. Marti Daniela
2

2.5. Semestrul

II

2.6. Tipul de
evaluare

Examen

2.7.
Regimul
disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1. Numr de ore pe sptmn
4
din care: 3.2. curs
2
3.3. seminar/laborator
3.4. Total ore din planul de
56
din care: 3.5. curs
28
3.6. seminar/laborator
nvmnt
Distribuia fondului de timp
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/laboratoare, teme referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti....
3.7. Total ore studiu individual
3.8. Total ore din planul de nvmnt
3.9. Total ore pe semestru
3.10. Numrul de credite

Fundamental

2
28
Ore
10
1
5
1
2
19
56
75
3

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum
4.2. de competene
5. Condiii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului
5.2. de desfurare a
seminarului/laboratorului

sala de curs cu tabl, videoproiector si retroproiector


Laborator cu dotari specifice

6. Competene specifice acumulate


Competene profesionale
C1. Proiectarea, formularea, prepararea si conditionarea medicamentelor, suplimentelor
alimentare, cosmeticelor, dispozitivelor medicale si altor produse pentru sanatate.
C2. Depozitarea, conservarea, distributia medicamentelor, suplimentelor alimentare,
cosmeticelor si altor produse pentru sanatate
C4. Analiza si controlul substantelor, medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor
si altor produse pentru sanatate analiza in laboratoare de biochimie, toxicologie, igiena
mediului si alimentelor
Competene transversale
-Utilizarea noiunilor n contexte noi
-Utilizarea noiunilor teoretice n rezolvarea aspectelor practice

-Valorificarea informatiilor primite n activiti tiinifice


-Dezvoltare profesional proprie
CT1 Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, conditiilor de finalizare a
acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente si riscurilor
aferente
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al
Asigur nsuirea elementelor de baz n domeniul microbiologiei, virusologiei,
disciplinei
parazitologiei
Cunoaterea proprietilor generale ale lumii microorganismelor divers, ubiquitar,
rapid evolutiv
Identificare locului i rolului Microbiologiei Medicale teoretic i practic n
patologia medical
Identificare locului i rolului Microbiologiei in industria farmaceutica, a suplimentelor
alimentare, dispozitivelor medicale si cosmeticelor
Medicamente antibacteriene, antifungice si antivirale

Explicarea i interpretarea chimioterapiei i chimioprofilaxiei n lumina proprietilor


evolutive ale microorganismelor
Clasificarea si caracterizarea microorganismelor

Cunoaterea metodelor i tehnicilor de studiu / caracterizare a microorganismelor

Produse farmaceutice, materii prime si dispozitive medicale sterile.Metode de sterilizare.

Produse non-sterile: produse farmaceutice, suplimente alimentare, cosmetice, materii


prime
Microbiologia suplimentelor alimentare si cosmeticelor

Caracterizarea microbiologica a excipientilor

Antiseptice si dezinfectante

CMI, CMB

Validarea curateniei in industria farmaceutica

Explicarea i interpretarea reliilor microorganism-gazd si importanta starii de


sanatate si igiena a personalului implicat in fabricatia medicamentelor, suplimentelor
alimentare si cosmeticelor
Respectarea si aplicarea cerintelor standardelor si legislatiei in vigoare specifice
activitatilor care au ca obiect caracterizarea si analiza microbiologica a medicamentelor,
suplimentelor alimentare, cosmeticelor si altor produse pentru sanatate
Responsabilizarea i formarea studenilor ca adevrai profesioniti care respect etica i
deontologia profesional n raport cu pacienii, colaboratorii i cu colegii farmacisti, dar
care sunt si indrumatori de principii de sanatate si igiena personala, ambientala si
integrata.

7.2. Obiective specifice

8. Coninuturi
8.1. Curs
Microbiologie generala: morfologie, fiziologie, identificare
Bacteriologie speciala: coci patogeni; bacili patogeni
Bacterii si chimioterapie antibacterian
Fungi cu importan n patologia uman.Medicaia antifungic
Virusologie generala. Noiuni de oncogenez viral.
Chimioterapie antiviral.
Notiuni de imunologie fundamentala

Metode de predare
Prezentare powerpoint si/ sau metode
clasice de predare
Prezentare powerpoint si/ sau metode
clasice de predare
Prezentare powerpoint
si/ sau metode clasice de predare
Prezentare powerpoint
si/ sau metode clasice de predare
Prezentare powerpoint
si/ sau metode clasice de predare

Observatii
1C
3C
1C
3C
2C

Notiuni de alergologie
Virusologie speciala:
- virusurile hepatitice
- virusul HIV i SIDA
Sterilitatea produselor farmaceutice si dispozitivelor
medicale.Metode de sterilizare
Produse farmaceutice non-sterile
Microbiologia suplimentelor alimentare si cosmeticelor
Caracterizarea microbiologica a excipientilor
Antiseptice si dezinfectante
CMI, CMB
Validarea curateniei in industria farmaceutica
Explicarea i interpretarea reliilor microorganism-gazd si
importanta starii de sanatate si igiena a personalului implicat in
fabricatia medicamentelor, suplimentelor alimentare si
cosmeticelor
Chimioterapia i chimioprofilaxia
Conservantii antimicrobieni si studiul eficacitatii acestora
Produse naturale de origine vegetala si animala cu proprietati
antimicrobiene

Prezentare powerpoint
si/ sau metode clasice de predare
Prezentare powerpoint
si/ sau metode clasice de predare

2C

Prezentare powerpoint
si/ sau metode clasice de predare
Prezentare powerpoint
si/ sau metode clasice de predare

2C

Prezentare powerpoint
si/ sau metode clasice de predare
Prezentare powerpoint
si/ sau metode clasice de predare
Prezentare powerpoint
si/ sau metode clasice de predare

2C

Prezentare powerpoint
si/ sau metode clasice de predare
Prezentare powerpoint
si/ sau metode clasice de predare
Prezentare powerpoint
si/ sau metode clasice de predare

1C

2C

2C

2C
2C

1C
2C

Bibliografie
1. Anghelescu Eufimia i colab., Microbiologie- Virusologie, Edd. II, Ed. Preesa Universitar Timioara,1999
2.Anghelescu Eufimia i colab., Bacteriologie Medical, vol. I, Ed. Mirton, Timioara, 1993
3.Buiuc D. i colab., Microbiologie, Ed.Didactic i Pedagogic, Bucureti,1992
4.Ivanof A., Ciuupe M, Sac C., Vancea Doina, Microbiollogie, Ed.Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1982
5.Farmacopeea Europeana, editia a 8-a, Consiliul European-(EDQM), Strasbourg, Franta, 2013
6.Reguli de Buna Practica de Fabricatie pentru produse de uz uman, PICs, 2011
7.Reguli de Buna Practica de Fabricatie pentru Ingredienti Farmaceutici Activi, ICH, 2011, 2013.
8.Agentia Europeana a Medicamentului/ www.acasa.ro/agentia-europeana-a-medicamentului
9.Agentia Nationala a Medicamentului/ www.anm.ro
10.ISO 22716 : 2007 - Buna Practica de Fabricatie (GMP) pentru industria produselor cosmetice.
11.Institutul pentru Bioresurse Alimentare http://www.bioresurse.ro
12. American Psychological Association (APA):microbiology. (n.d.). Collins English Dictionary - Complete & Unabridged 10th
Edition. Retrieved June 30, 2014, from Dictionary.com website: http://dictionary.reference.com/browse/microbiology
13. Chicago Manual Style (CMS): microbiology. Dictionary.com. Collins English Dictionary - Complete & Unabridged 10th
Edition. HarperCollins Publishers. http://dictionary.reference.com/browse/microbiology (accessed: June 30, 2014).
14. Modern Language Association (MLA): "microbiology." Collins English Dictionary - Complete & Unabridged 10th Edition.
HarperCollins Publishers. 30 Jun. 2014. <Dictionary.com http://dictionary.reference.com/browse/microbiology>.
15. Popescu Carmen, Microbiologie, suport intern de curs
8.2. Laborator
Principii generale de conduita in laboratorul de microbiologie.
Norme de protectia muncii.
Rolul laboratorului de microbiologie in diagnosticul de laborator
Controlul cresterii microorganismelor.
Sterilizarea si dezinfectia. Antiseptice si dezinfectante.
Etapele diagnosticului de laborator in bacteriologie.
Tehnici de recoltare si transport a produselor patologice la
laborator
Tehnica efectuarii unui frotiu.
Examinarea microscopica a unui frotiu.

Metode de predare

Observatii

Prezentare powerpoint si/ sau metode


clasice de predare

1 LP

Prezentare powerpoint
si/ sau metode clasice de predare
Prezentare powerpoint
si/ sau metode clasice de predare

3 LP

Prezentare powerpoint
si/ sau metode clasice de predare

3LP

2 LP

Coloratii in bacteriologie(simpla, Gram)


Mediile de cultura.
Tehnici de insamantare a produselor patologice pe mediile de
cultura.
Antibiograma - metoda difuzimetrica.
Antibiograma,citiri,interpretare
Clasificarea antibioticelor antibacteriene dupa mecanismul de
actiune
Diagnosticul de laborator in infectiile cu coci gram pozitivi
(stafilococ, streptococ) si gram negativi (gonococ)
Diagnosticul de laborator in infectiile cu bacili gram negativi
(enterobacterii)
Virusologie: diagnosticul virusologic in infectiile cu virusuri
hepatitice, cu virusul HIV (boala SIDA)
Parazitologie:
- plathelminti ( Fasciola hepatica, Taenia saginata si Taenia
solium, Echinococcus granulosum ) si nemathelmint( Ascaris
lumbricoides, Enterobius vermicularis, Trichinella spiralis )
- ciclul evolutiv, diagnostic de laborator, medicatia antiparazitara
Micologie:
-levuri, mucegaiuri, dermatofiti
-diagnostic de laborator,
- medicatia antifungica

Prezentare powerpoint
si/ sau metode clasice de predare

3 LP

Prezentare powerpoint
si/ sau metode clasice de predare
Prezentare powerpoint
si/ sau metode clasice de predare
Prezentare powerpoint
si/ sau metode clasice de predare
Prezentare powerpoint
si/ sau metode clasice de predare
Prezentare powerpoint
si/ sau metode clasice de predare
Prezentare powerpoint
si/ sau metode clasice de predare

2 LP

Prezentare powerpoint
si/ sau metode clasice de predare

2 LP

3 LP
3 LP
2 LP
2 LP
2 LP

Bibliografie
1. Anghelescu Eufimia i colab., Microbiologie Medical, vol. I, Ed. Mirton, Timioara, 1993
2. Anghelescu Eufimia i colab., Microbiologie Medical, vol. II, Ed. Mirton, Timioara, 1994
3. Anghelescu Eufimia i colab., Microbiologie- Virusologie, Edd. II, Ed. Preesa Universitar Timioara, 1999
4. Anghelescu Eufimia i colab., Bacteriologie Medical, vol. I, Ed. Mirton, Timioara, 1993
5. Buiuc D. i colab., Microbiologie, Ed.Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1992
6. Ivanof A., Ciuupe M, Sac C., Vancea Doina, Microbiollogie, Ed.Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1982
7. Farmacopeea Europeana, editia a 8-a, Consiliul European-(EDQM), Strasbourg, Franta, 2013
8. Reguli de Buna Practica de Fabricatie pentru produse de uz uman, PICs, 2011
9. Reguli de Buna Practica de Fabricatie pentru Ingredienti Farmaceutici Activi, ICH, 2011, 2013
10. Practical Handbook of Microbiology, Second Edition, editat de Emanuel Goldman,Lorrence H Green, Statele Unite,
CRC Press, 2009.
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
- disciplina este elaborat pe baza cerintelor legislatiei si reglementarillor in vigoare si a literaturii de specialitate
(manuale,tratate, carti, studii de caz, cercetari din domeniu recunoscute naional si/ sau internaional).
-o parte din subiectele si interpretarile tratate au fost analizate si evaluate cu specialiti din domeniile abordate,
producatori,cercetatori, autoritati, studenti si proaspat absolventi ai facultatii de farmacie din Bucuresti, Arad, Iasi.
- procedura aplicata a avut ca scop identificarea nevoilor i ateptrilor angajatorilor din domeniu,posibilitateai coordonarii
continutului disciplinei cu alte programe similare sau complementare din cadrul altor instituii de nvmnt superior,
organisme de certificare, precum si identificarea si familiarizarea studentilor cu viitoarele potentiale domenii de activitate
unde cunostintele insusite la aceasta disciplina sunt aplicabile sau reprezinta noi zone de interes, de imbunatatire.
noiunile si conceptele studiate sunt n concordan cu reglementrile n vigoare i sunt compatibile cu activitile efectuate
la nivel naional si international referitoare la rolul microbiologiei.
10. Evaluare
Tip activitate
10.1. Criterii de evaluare
10.2. Metode de evaluare
10.3. Pondere din
nota final
10.4. Curs (Examen)
- cunoaterea, corectitudinea i
-test scris de verificare a
60%
nelegerea informatiilor;
cunotinelor
- cursivitate si coerenta in exprimare; -lucrare scris

- abilitate de exprimare, capacitate de


sinteza sau de analiza;
- abilitate de evaluare si interpretare;
- capacitate de nelegere a
problemelor fundamentale
10.5. Seminar/laborator - cunoatere i nelegere;
- Examen practic (colocviu)
20%
- abilitate de executare i interpretare;
- rezolvarea complet i corect a
- Teste pe parcurs, curs si
20%
lucrari practice
cerinelor;
(2/
semestru)
- capacitate de efectuare de
conexiuni intre informatii.
10.6. Standard minim de performan:
- Studentul are cunotine minime de baza in domeniul studiat
- Activitate serioasa, responsabila si satisfctoare la laborator
- Intelegerea principiului unei metode sau concept.
- Sa faca anumite conexiuni intre subiectele tratate, intre notiunile teoretice si aspectele practice.
- Sa-si insuseasca elementele definitorii ale deontologiei farmaceutice.
- Nota minima la fiecare din cele doua teste semestriale si respectiv colocviu- 5.

Data completrii:
30.06.2014

Data avizrii n departament:

Semntura titularului de curs

Semntura titularului de seminar