Sunteți pe pagina 1din 4

MlNlSTERUL FINANTELOR PUBLICE

A g e n f i a N a t i o n a l i de Administrare Fiscal5
Directia General5 Regionalii a Finantelor
Publice P l o i e ~ t i
Administratia Judeteana a Finantelor
P u b l i c e Prahova
Biroul juridic

Direcjia Generals R~3ionals


a Finan(elorPublice Ploie$ti

Str. Aurel Vlaicu, nr.22

BlBLlOGRAFlE
pentru concursul de recrutare organizat i n vederea ocuparii ljrin recrutare a
functiei publice de executie teritorial vacante din cadrul Biroului juridic Administratia judeteang a finantelor publice Prahova
1. Legea nr. 18811999, privind statutul functionarilor publici, cu modificarile si

\ completarile ulterioare;

2. Legea nr.712004 privind codul de conduita al functionarilor publici;


3. Legea nr.57112003, privind codul fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare;
4. HG nr.4412004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.57112003 privind Codul Fiscal;
5. O.G. nr.9212003, privind codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare;
6. HG nr.105012004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG
nr.9212003 privind Codul de procedura fiscala;
7. Codul civil, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Codul de procedura civila, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare;
10. Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare;
11. Legea nr.55412004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare;
12.Legea nr.8512014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de
insolventa;
13. 0.G.212001 privind regimul contraventiilor, cu modificarile si completarile
ulterioare;
14. OMEF nr.44712007 pentru aprobarea Procedurii privind declararea starii de
insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice;
15. Legea nr.24112005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Sef Birou juridic,
Adriana

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de recrutare organizat n vederea ocuprii prin recrutare a
functiilor publice de execuie teritorial vacante din cadrul structurilor de colectare
respectiv colectare contribuabili mijlocii -Administraia judeean a finanelor
publice Prahova
1. Legea nr. 188/1999 privind Statu tul functionarilor publici, republicata (2), cu
modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
4. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
6. Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa;
7. Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu
modificarile si completarile ulterioare;
8. Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, privind codul dc procedura fiscala, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare;
9. Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei
Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;
10. Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare;
11. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 17/2015
privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA;
12. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 18/2015
pentru aprobarea Procedurii de inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa pe valoarea
adaugata potrivit prevederilor art. 153 alin.(91) din Legea nr.571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si pentru aprobarea modelului si
continutului unor formulare;