Sunteți pe pagina 1din 93

STUDIU DE FEZABILITATE

Infiintare ferma de caprine pe


pasuni si fanete permanente
PROIECT MODEL
Atentie! Informatiile solicitate in cadrul documentatiei care sunt completate in cadrul Studiului de
Fezabilitate intre paranteze patrate si utilizand culoarea rosie se vor inlocui cu informatiile specifice
solicitantului/proiectului care se va realiza.
Solicitarile/indicatiile de completare din cadrul formatului de Studiu de Fezabilitate de pe site-ul
www.apdrp.ro se regasesc la inceputul fiecarui punct din cadrul documentului, scrise cu culoarea
albastra.
Este necesar sa completati studiul de fezabilitate in integralitatea sa, in caz contrar, proiectul
poate fi declarat neconform. In cazul in care exista capitole care nu sunt specifice
implementarii proiectului dumneavoastra se va preciza aceasta in cadrul capitolului in cauza.

Solicitant:

[Denumire solicitant]
Adresa:
Reprezentant:
Tel./Fax:

[.................]
[.................]
[.................]

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

Foaie de capat
Studiu de Fezabilitate a fost elaborat de: [denumire solicitant / consultant / proiectant]

Echipa de proiect

Nume

Sef de proiect

[nume complet]

[Pozitie in cadrul echipei de


elaborare a documentatiei]

[nume complet]

[Pozitie in cadrul echipei de


elaborare a documentatiei]

[nume complet]

Proiectat

[nume complet]

Desenat

[nume complet]

Verificat

[nume complet]

Pagina 2/93

Semnatura

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

Continutul cadru al Studiului de Fezabilitate pentru beneficiarii privati


-pentru proiecte care prevad lucrari de constructii si/sau montajI. Partile scrise.................................................................................................................................... 5
1. Date generale................................................................................................................................. 5
1.1 Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia........................................................5
1.2 Scurt istoric al solicitantului....................................................................................................................... 5
1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului........................................................................................................ 5
1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului.......................................................................5

2. Descrierea proiectului..................................................................................................................... 7
2.1 Denumirea investitiei................................................................................................................................. 7
2.2 Elaborator.................................................................................................................................................. 7
Obiectivele investitiei/prioritati......................................................................................................................... 7
2.3 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu,
sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului la care se
adapteaza (pentru proiectele care vizeaza adaptarea unitatii la standardele pentru laptele crud)................12
2.4 Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei...............................................................................16
2.5 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste
majoritatea membrilor acesteia (jumatate plus unul din membri), conform prevederilor fiselor masurilor.....19
2.6 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea
produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului.......................................................................19
2.7 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite in
implementarea proiectului............................................................................................................................. 24

3. Date tehnice ale investitiei............................................................................................................ 28


3.1 Date generale.......................................................................................................................................... 28
3.1.1 Zona si amplasamentul (regiunea, judetul, localitatea) investitiei, suprafata si situatia juridica ale
terenului care urmeaza sa fie ocupat (definitive si/sau temporar) de lucrare.............................................28
3.1.2 Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (studiu geotehnic, studii topografice, nivelul
maxim al apelor freatice, date climatice) daca investitia o impune.........................................................28
3.2 Caracteristicile principale ale constructiilor.............................................................................................. 28
3.2.1 Pentru cladiri: deschideri, travei, aria construita, aria desfasurata, numarul de niveluri si inaltimea
acestora, volumul construit........................................................................................................................ 28
3.2.2 Pentru retele: lungimi, latimi, diametre, materiale, conditii de pozare etc........................................29
3.3 Structura constructiva.............................................................................................................................. 31
3.4 Principalele utilaje de dotare ale constructiilor......................................................................................... 35
3.5 Instalatii aferente constructiilor................................................................................................................ 39
3.6 Situatia existenta a utilitatilor si analiza acestora....................................................................................42
3.7 Avize si acorduri...................................................................................................................................... 42
3.8 Caracteristici tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de
transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si prezentarea tehnica a constructiilor in care
urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati).............................................................................43

4. Durata de realizare (luni) si etape principale.................................................................................53


5. Costul estimativ al investitiei......................................................................................................... 60
6. Finantarea investitiei..................................................................................................................... 71
7. Date privind forta de munca.......................................................................................................... 72
7.1 Total personal existent............................................................................................................................. 72
7.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei..........................................................72

Pagina 3/93

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

7.3 Responsabil legal.................................................................................................................................... 72

II. Partile desenate............................................................................................................................ 73


III. Proiectii financiare si indicatori financiari.....................................................................................82
9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare......................................................83
9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune..............................................................................86
9.3 Indicatori financiari.................................................................................................................................. 93

Pagina 4/93

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

I. Partile scrise
1. Date generale
1.1 Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia
Denumire solicitant:
Sediul social:
Cod unic de inregistrare:

[denumire solicitant]
[sediu social solicitant]
[cod unic de inregistrare solicitant]

Numarul de inregistrare in Registrul Comertului: [F__/____/_____]

1.2 Scurt istoric al solicitantului


[Se va completa cu o scurta descriere a istoricului solicitantului, cu punctarea cel putin a urmatoarelor
aspecte:

Data infiintarii solicitantului si forma de organizare juridica;


Descrierea succinta a activitatilor derulate de la infiintarea solicitantului pana in prezent;

Alte informatii relevante.]

1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului


(pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara
respectivele activitati)

[Se vor preciza obiectul principale de activitate al solicitantului si obiectele de activitate secundare relevante
pentru proiectul propus spre realizare]
Solicitantul are ca obiect principal de activitate conform actului constitutiv cod CAEN 0145 Cresterea ovinelor
si caprinelor, si ca obiectiv de activitate secundar cod CAEN 0119 Cultivarea altor plante nepermanente
iar domeniul de interes pentru propunerea de finantare este infiintarea unei ferme mixte de crestere a caprinelor
pentru lapte si carne in viu (iezi la 3 luni) pe pasuni si fanete permanente in zona de munte.

1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului


resurse funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale, etc.

[Se vor completa tabelele de mai jos prin inscrierea principalelor mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului
cu toate detaliile solicitate: data achizitiei, valoarea neta la data ultimului bilant si numarul de bucati.
Pentru terenuri se va completa tabelul aferent.]
Denumire mijloc fix

Data achizitiei

1.CLADIRI TOTAL
1.1 detaliati
1.n detaliati
2.UTILAJE TOTAL
2.1 detaliati
2.n detaliati
3.ANIMALE
3.1 detaliati
3.n detaliati

Valoare neta la data intocmirii


ultimului bilant
-RONNu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Pagina 5/93

Bucati

Studiu de fezabilitate
Denumire mijloc fix

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente


Valoare neta la data intocmirii
ultimului bilant
-RONNu este cazul

Data achizitiei

4.ALTELE - detaliati
TOTAL

Bucati

TERENURI
Nr.
Crt.

Amplasare
Judet/Localitate

Suprafata totala (mp) /


Categoria de folosinta

[Se va completa
judetul
si
localitatea terenului
detinut de catre
solicitant]

[Se va completa suprafata


terenului si categoria de
folosinta a acestuia]

[Se va completa
judetul
si
localitatea terenului
detinut de catre
solicitant]

3.500 mp / curti constructii

[Se va completa suprafata


terenului si categoria de
folosinta a acestuia]
10 ha / pasuni si fanete

Pagina 6/93

Valoarea
contabila
- RON-

Regim juridic

[Se va
completa
valoarea
inscrisa in
contabilitatea
solicitantului]

[Se va completa regimul juridic al


terenului cu indicarea documentului
care atesta regimul juridic indicat]

[Se va
completa
valoarea
inscrisa in
contabilitatea
solicitantului]

[Se va completa regimul juridic al


terenului cu indicarea documentului
care atesta regimul juridic indicat]

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

2. Descrierea proiectului
2.1 Denumirea investitiei
[Se va completa titlul proiectului]
Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

2.2 Elaborator
(coordonate de identificare, cod CAEN, etc.)

[Se vor completa datele societatii de consultanta cu care a fost incheiat contractul de consultanta pentru
elaborarea Studiului de Fezabilitate (daca este cazul) si/sau coordonatele solicitantului. Se vor specifica cel
putin urmatoarele informatii pentru societatea de consultanta si sau solicitant: denumire, cod CAEN al
activitatii principale, respectiv al activitatii secundare relevante pentru proiect.
Se vor specifica de asemenea data intocmirii Studiului de Fezabilitate si cursul de schimb valutar utilizat in
cadrul proiectului.
Se va mentiona in mod clar faptul ca pentru realizarea proiectului a fost utilizat un proiect model, cu
specificarea adresei de internet de la care acesta a fost descarcat, data descarcarii si titlul proiectului model.]
Consultant: ___________
Obiect principal de activitate: _______
Obiect secundar de activitate: _______ (daca este cazul)
Solicitant: ____________
Obiect principal de activitate: _______
Obiect secundar de activitate: _______ (daca este cazul)
Coordonate Studiu de Fezabilitate:
Data intocmirii Studiului de Fezabilitate: 06.05.2014
Curs de schimb valutar:
1 Euro = 4,4420 Lei (curs BCE din data de 06.05.2014)
Pentru elaborarea prezentului proiect a fost utilizat proiectul model Infiintare ferma de caprine pe
pasuni si fanete permanente, descarcat de la adresa de internet: www.__________________, la data
de _____________________.

Obiectivele investitiei/prioritati
(Se va descrie ce se doreste sa se realizeze prin proiect, respectiv, crearea de noi capacitati de productie eficiente si
competitive, produse cu valoare adaugata cat mai mare, utilizarea optima a resurselor existente, productivitate sporita a
muncii, implementarea standardelor comunitare etc . Se va descrie conformitatea obiectivelor investitiei urmarite prin
proiect cu obiectivele masurii si se va preciza capacitatea existenta si capacitatea propusa a se realiza la finalizarea
investitiei.Pentru cladirile care se modernizeaza se va prezenta ca parte componenta din studiul de fezabilitate expertiza
tehnica de specialitate asupra constructiei existente, intocmita, datata, semnata si stampilata de un expert tehnic atestat
pentru proiectele care prevad modernizarea/consolidarea/ extinderea/ desfiintarea partiala/ lucrari de reparatii, precum si
finalizarea constructiilor a caror executie a fost intrerupta inainte de finalizarea completa a acestora; si Raportul privind
stadiul fizic al lucrarilor. Pentru proiectele aferente Masurii 121, se va descrie modul in care investitiile propuse prin proiect
sunt in acord cu potentialul agricol al zonei.)

Proiectul de investitii are ca scop infiintarea unei ferme de caprine cu o capacitate de 350 de capete, din rasa
Alba de Banat, pe pasuni si fanete permanente in zona de munte.
Investitia pentru ferma de capre consta in:

Construirea unui adapost pentru capre in crescute intr-un sistem semiintensiv ce prevede 155 zile in
stabulatie si 210 zile pe pasune. Acesta va include spatii de odihna, alee de furajare, maternitate, grup
de muls dotat cu 12 posturi de muls, camera pentru depozitarea laptelui dotata cu un tanc de racire a
laptelui, spatiu pentru igienizare si tratament copite, spatiu pentru depozitarea furajelor pentru
perioada de stabulatie si spatii anexa pentru personal.
Pagina 7/93

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

Adapostul pentru animale va fi dotat cu instalatii de adapare, instalatii de iluminat, instalatii de


climatizare, instalatii pentru reteaua de alimentare cu apa.

Achizitionarea de echipamente si dotari necesare desfasurarii activitatii in ferma: aparate de muls,


tanc de pastrare si racire a laptelui, adapatoare cu nivel constant de apa, suporturi pentru sare,
jgheaburi pentru hranire, cantar pentru animale;

Racordarea fermei la utilitati: construirea unui put forat, construirea drumurilor de acces in incinta
fermei;

Construirea unei platforme pentru depozitarea dejectiilor solide;

Amplasarea unui bazin pentru colectarea dejectiilor lichide;

Construirea unui padoc de miscare si insorire pentru capre prevazut cu echipamente de adapare si
furajare si cu o zona de umbrire.

Investitia pentru pasunile permanente consta in:

dotarea cu utilajele agricole necesare pentru intretinerea unei pasuni permanente in suprafata de 10
ha cultivata 70% graminee (lolium, dactilis, festuca, etc.) si 30% leguminoase (lucerna, trifoi
ghizdei). Prin proiect s-a prevazut achizitionarea unui tractor de 35 CP.

Solicitantul isi desfasoara activitatea in sectorul de crestere a animalelor, respectiv cresterea caprinelor, si cel
de cultivare a plantelor nepermanente sectoare ce fac obiectul masurii 121 Modernizarea exploatatiilor
agricole care promoveaza si sprijina investitiile in exploatatiile agricole.

Obiectivele proiectului
Obiectivul general, precum si obiectivele specifice urmarite prin realizarea investitiei propuse sunt in
concordanta cu obiectivele Masurii 121, investitiile propuse spre realizare in cadrul prezentului proiect fiind
tipul de investitii pentru care programul de finantare a fost conceput.
Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea competitivitatii fermei printr-o utilizare
mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale
si a standardelor comunitare.
Acest obiectiv va fi atins prin infiintarea fermei mixte pentru cresterea caprelor pe pasuni si fanete permanente
in cadrul careia se va adopta un sistem modern de crestere si exploatare a caprelor in sistem semiintensiv ce
prevede 155 de zile de stabulatie si 210 zile de pasune, semiautomatizat caracterizat de aplicarea unor
metode eficiente de crestere a caprinelor cu un consum minim de resurse si costuri.
Caracteristicile constructive ale fermei zootehnice si utilizarea unor tehnologii performante de exploatare a
caprinelor, cu monitorizarea si verificarea permanenta a calitatii produselor obtinute si a starii de sanatate si
bunastare a animalelor din ferma asigura atingerea unui nivel ridicat de competitivitate pentru noua ferma in
raport cu exploatatii similare din alte tari ale Uniunii Europene.
Gradul de dotare al fermei va permite ingrijirea si exploatarea animalelor numai de catre fermier impreuna cu
membrii familiei sale, si angajarea unui numar minim de angajati (prin proiectul de investitii vor fi create 2
locuri de munca pentru 2 persoane specializate in cresterea caprinelor).
Ferma va respecta cerintele nationale si europene privind protectia mediului inconjurator, in acest scop, se va
construi o platforma acoperita pentru depozitarea dejectiilor solide provenite de la capre, o fosa septica pentru
colectarea apelor uzate si 1 bazin pentru colectarea dejectiilor lichide.
In ceea ce priveste normele comunitare in domeniul sanitar si sanitar veterinar, ferma va respecta standardele
pentru protectia animalelor din crescatorii.
Caracteristicile pasunii permanente folosite pentru hranirea animalelelor prevede impartirea acesteia in 6
tarlale fiecare de cate 1,6 ha. Pe fiecare dintre cele 6 tarlale se va pasuna 5-6 zile. Astfel se va asigura un
ciclu ce va da ragaz plantelor se se refaca. Se va intra pe pasune atunci cand plantele vor avea 10-12 cm.
De asemenea, proiectul propus de solicitant va conduce la indeplinirea obiectivelor specifice ale Masurii

Pagina 8/93

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

121, dupa cum urmeaza:


Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea
profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice.
In ultimii 5 ani cantitatea de lapte de capra colectata de unitatile procesatoare de la exploatatiile agricole si
centre de colectare a crescut in mod constant. La fel s-a intamplat si cu consumul de carne de capra. Aceste
lucruri duc la concluzia ca investitia propusa de beneficiar va contribui la cresterea cantitatii de carne si lapte
de capra de calitate oferita la preturi competitive.
Asigurarea de catre solicitant a unor produse de calitate va fi garantata de conditiile de crestere si salubritate
a animalelor din ferma, de tehnologia de crestere utilizata, inclusiv de sistemul de nutritie.
In cadrul noii ferme se va utiliza un sistem modern, de tip semiintensiv de crestere a caprelor (stabulatie
permanenta libera), caracterizat de aplicarea celor mai eficiente metode de alimentare, ingrijire, selectie a
animalelor care necesita un consum minim de munca si costuri mici de exploatare.
Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare
Investitia propusa va respecta standardele recomandate pentru cresterea caprelor. Acestea sunt facute in
conformitate cu cerintele privind bunastarea animalelor prevazute in legislatia romaneasca si europeana.
Principalele acte normative avute in vedere sunt:

Directiva Consiliului 98/58/CE din 20 iulie 1998 privind protectia animalelor din ferma

Legea cadru nr. 205 din 26 mai 2004 privind protectia animalelor

Legislatia privind conditiile de mediu (Cod de bune practici in ferma din 14 noiembrie 2006 (la data 10ian-2007 actul a fost aprobat de Ordinul 1234/2006 );

Legislatia privind conditiile sanitare (Norma din 4 februarie 2014 de igiena si sanatate publica privind
mediul de viata al populatiei);

Achizitiile propuse au parametri de functionare performanti, sunt nesemnificativ poluante, nu produc emisii sau
scurgeri poluante care ar putea afecta aerul, solul sau apa, fiind asigurata in acest fel protejarea mediului
inconjurator prin prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea emisiilor in aer, apa si sol.
Decizia privind alegerea sistemului de crestere a animalelor a luat in calcul atat conditiile naturale si
economice, cerintele de protectie a mediului inconjurator, cat si conditiile privind bunastarea animalelor.
Adaposturile pentru animale propuse au conditii de microclimat adecvate, spatiu suficient, echipamente
corespunzatoare, o buna ingrijire, proceduri de lucru si manipulare corecte creand conditii de crestere
prietenoasa pentru animalele prezente in ferma, definite prin sintagma bunastarea animalelor.
In ceea ce priveste indeplinirea standardelor nationale si comunitare pentru pasunea permanenta aflata in
dotare solicitantul trebuie sa respecte standardele de mediu: Bunele Conditii Agricole si de Mediu (GAEC) pe
toata suprafata pasunii. Conditiile aplicabile in cazul solicitantului prevad urmatoarele:

Standarde pentru mentinerea unui nivel minim de intretinere a terenurilor agricole


o

GAEC 7 (actualizat in 2014): Intretinerea pajistilor permanente prin asigurarea unui nivel
minim de pasunat de 0 ,3 UVM/ ha si/ sau prin cosirea lor cel putin o data pe an;

GAEC 8: Nu este permisa arderea pajistilor permanente;

GAEC 10: Evitarea instalarii vegetatiei nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe terenurile
care nu mai sunt exploatate pentru productie;

Standarde pentru protejarea si gestionarea apelor


o

GAEC 13: Este interzisa poluarea apelor subterane prin deversarea directa sau prin
descarcarea pe teren si infiltrarea prin sol a produselor ce contin substante periculoase
utilizate in agricultura, cu exceptia cazului in care o astfel de deversare/descarcare este

Pagina 9/93

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

reglementata prin autorizatia de gospodarire a apelor detinuta de agricultor 1.


Protectia impotriva eroziunii solului se poate realiza prin infiintarea culturilor agricole care ofera o anumita
protectie a solului, dar si prin utilizarea tehnologiilor agricole specifice.
Clasificarea plantelor in functie de protectia pe care o ofera solului se face in mai multe categorii, culturile
propuse in cadrul prezentului proiect facand parte din categoria de plante foarte bune protectoare gramineele (speciile de lolium si dactylis) si leguminoasele perene (lucerna, trifoi, ghizdei).
Pentru ameliorarea calitatii solului si refacerea stratului de humus, se va aduce un aport de ingrasaminte
organice, resturi vegetale, ingrasaminte verzi. Mentinerea continutului de materie organica in sol se va putea
realiza prin intermediul planului de fertilizare.
Solul este principala sursa de nutrienti minerali si de aps pentru plante. Capacitatea acestuia de a asigura
nutrientii necesari plantelor variaza in functie de nivelul lui de fertilitate.
Cresterea veniturilor exploatatiei agricole
Realizata cu respectarea stricta a tuturor normelor si tehnicilor de exploatare, ferma poate aduce importante
venituri solicitantului.
Prin implementarea investitiei va fi creata o ferma competitiva, ce va desfasura o activitate eficienta asa cum
rezulta si din previziunea incasarilor, pentru cei 5 ani prognozati dupa implementarea proiectului:
Categorie incasari
Lapte capra
Carne viu (ied)
Capre reforma
Tapi reforma
Venituri totale din productia vanduta
(lei fara TVA / an)

Anul 1
243.432
58.350
0
0

Anul 2
243.432
58.350
0
0

Anul 3
282.381
67.500
19.600
1.400

Anul 4
282.381
67.500
19.600
1.400

Anul 5
288.641
69.000
22.750
1.750

301.782

301.782

370.881

370.881

382.141

Dupa realizarea investitiei, intreprinderea individuala va indeplinii urmatoarele obiective operationale:


-

Obiective de ordin tehnic

Instalatiile si echipamentele prevazute in fluxul tehnologic permit desfasurarea procesului de exploatare si


crestere a caprelor in conditii optime. Tehnologiile folosite conduc la obtinerea unor produse de calitate, la
randamente sporite, in conditii de eficienta si productivitate a muncii crescute. In acelasi timp, prin utilizarea
acestor tehnologii se urmareste realizarea unor conditii bune de munca pentru personalul care lucreaza in
ferma.

Tractorul propus a fi achizitionat prin proiect inglobeaza o tehnologie noua si moderna. Cu ajutorul
acestui echipament, solicitantul poate sa inregistreze costuri mai mici de exploatare pentru
intretinerea pasunilor permanente, dar si un randament mai ridicat al muncii, ceea ce conduce la o
productivitate mai buna la hectar.

Solutia constructiva aleasa pentru ferma permite asigurarea cerintelor fiziologice ale animalelor. Constructia si
dotarea fermei respecta indeplinirea standardelor comunitare referitoare protectia animalelor din crescatorii.
Astfel:

Cladirea are urmatoarea structura: fundatii de beton armat si placa beton armat cota 0,00 iar
structura supraterana va fi realizata din stalpi si grinzi profil HEA din metal. Peretii interiori vor fi
realizati din gips carton cu izolatie vata minerala pentru zona de lucratori si panouri metalice-gard
despartitor pentru animale - maternitate, spatiu de muls si spatiu tanc lapte. Inchiderile exterioare
propuse vor fi realizate din panouri termoizolante grosime 6 cm cu izolatie spuma poliuretanica
pentru zonele inchise si incalzire (spatiu lucratori, maternitate si spatiul in care se depoziteaza laptele)
si prelata/membrana PVC cu benzi luminoase din PVC transparent si goluri cu plasa PVC pentru

Substantele periculoase utilizate in agricultura se regasesc in continutul urmatoarelor produse/grupe de produse: biocide si produse de
protectia plantelor (erbicide, fungicide, insecticide, acaricide, nematocide, regulatori de crestere), produse de uz veterinar (medicamente,
substante antiparazitare), produse petroliere (combustibili, lubrifianti, produse derivate), azotatii si fosfatii din ingrasaminte si alte produse
utilizate pentru dezinfectie, dezinsectie, deratizare si decontaminare in ferma, in conformitate cu Lista de substante prioritare si poluanti
specifici prevazuta in anexa nr. 1 la Programul de masuri impotriva poluarii cu substante chimice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.
351/2005, cu modificarile si completarile ulterioare

Pagina 10/93

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

asigurarea ventilatiei pentru spatiile de odihna animale, depozitare furaje. Sarpanta va avea o
structura metalica iar ca sistem de acoperire se va realiza o invelitoare din panouri termoizolante
grosime 6 cm cu izolatie spuma poliuretanica. Coama va fi proiectata astfel incat sa asigure
evacuarea aerului viciat in mod natural - ventilatie de coama.

Hala va fi prevazuta cu instalatii eficiente de climatizare si ventilatie pentru asigurarea unei


temperaturi tehnologice normale care sa ofere un microclimat optim (oxigen si aer proaspat) pe tot
parcursul anului.

Echipamentele care asigura furajarea animalelor si adaparea acestora respecta normele tehnologice
si biologice;

Dejectiile solide rezultate de la capre sunt colectate si stocate pe platforma betonata acoperita;

Dejectiile lichide rezultate vor fi colectate in bazinul de dejectii lichide ce este amplasat in incita fermei

Colectarea apelor uzate se va face intr-o fosa septica;

Accesul in incinta fermei se va face printr-un filtru pentru dezinfectia autovehiculelor

Obiective de ordin economico-financiar

Principalii factori care permit minimizarea costurilor de productie si obtinerea unei rentabilitati economice
ridicate sunt:

sistemul semiintensiv de crestere in stabulatie libera si pe pasune care respecta conditiile de


bunastare asigura multiplicarea profitului datorita faptului ca potentialul biologic al animalelor este
valorificat la un nivel superior

optimizarea consumului de utilitati necesar pentru asigurarea unor conditii specifice de microclimat
prin monitorizarea permanenta a factorilor de mediu (temperatura, umiditate, lumina etc)

controlul riguros al bolilor ca urmare a lipsei de contaminare a furajului si a apei reduce costurile cu
medicamentatia si permite obtinerea unei productii de calitate

Obiective de mediu

Datorita tehnologiei care va fi adoptata, activitatea fermei va avea impact minim asupra factorilor de
mediu

Sistemul de ventilatie naturala asigura un microclimat foarte bun, improspatand aerul din adapost si
astfel reducand semnificativ umiditatea, mirosul si emisiile de NH3

Masuri pentru prevenirea poluarii solului:

respectarea planificarilor privind aprovizionarea cu materii prime si materiale auxiliare;

respectarea stricta a programului de revizii si intretinere a instalatiilor, retelelor de apa si


canalizare;

respectarea stricta a instructiunilor de lucru la fiecare loc de munca;

gestionarea corecta a deseurilor;

efectuarea in siguranta a transportului de deseuri colectarea si preluarea dejectiilor


amestecate cu apa printr-un sistem de conducte cu respectarea urmatoarelor reguli:
respectarea traseului stabilit, de la ferma la locul de depozitare, interzicerea descarcarii
deseurilor in alte locuri, asigurarea capacitatii de stocare temporara a dejectiilor; asigurarea
preluarii gunoiului fermentat de hala in vederea valorificarii ca fertilizant pentru terenurile
agricole ale societatii.

igiena corespunzatoare (asigurarea curateniei in boxe, adaposturi si zona adiacente, precum si a


curateniei animale);

Capacitatea propusa a se realiza la finalizarea investitiei:


Pagina 11/93

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

Capacitatea fermei prevazuta prin proiect este de 350 de capete capre din rasa Alba de Banat. Ferma va fi
populata la capacitatea de productie astfel: 350 de capre mama (montate) si 10 tapi reproducatori din rasa
Alba de Banat - prolificitatea rasei luata in calcul este 130 % ceea ce conduce la nasterea a 455 de iezi.
Caprele sunt montate natural o data pe an in perioada septembrie-octombrie. Din iezii nascuti, 25% dintre
femele sunt pastrate in ferma pentru inlocuirea efectivului si prasila si 75% sunt vandute la 3 luni la greutatea
medie de 15 kg. Din iezii nascuti 2% dintre masculi sunt pastrati in ferma pentru inlocuirea efectivului si
reproductie si 98% sunt vanduti la 3 luni la greutatea medie de 15 kg. Procentul de pierderi luat in considerare
este de 1,5% din totalul de miei nascuti.
Sintetizand datele prezentate anterior, rezulta o capacitate fizica efectiva a fermei in primul an de operare de
360 de capete.
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

Categoria de caprine
Capre lactatie (montate)
Tapi reproducatori
Total caprine ferma
% prolificitate
Iezi obtinuti, din care:
Tineret femel 0-3 luni)
Tineret mascul 0-3 luni)
% pierderi / consum propriu - 0-3 luni
Tineret femel (0-3 luni)
Tineret mascul (0-3 luni)
% capre inlocuire
% tapi de inlocuire

Capacitate
350
10
360
30,00%
455
228
227
1,50%
225
224
25,00%
2,00%

Solicitantul respecta conditiile prevazute in Ghidul Solicitantului aferent Masurii 121 Modernizarea
exploatatiilor agricole Ferma de Familie, dimensiunea exploatatiei propusa prin proiectul de investitii este
de 20,91 UDE fiind cuprinsa intre 2 si 50 UDE asa cum este prevazut in ghid.
Animale ferma
Capre montate
Pasuni si fanete
permanente 10 ha
TOTAL

UDE/cap
0,055

Capacitate ferma
350 capete

Dimensiune ferma (UDE)


19,25

0,166

10 ha

1,66

20,91

Proiectul este in acord cu potentialul agricol al zonei in care va fi implementat. Conform Studiului pentru
determinarea zonelor cu potential, a zonelor geografice si marjelor brute standard unitare pentru proiectele
din cadrul Masurii 3.1 Investitii in exploatatii agricole din Programul SAPARD, elaborat de ASAS-ICPA si
ICDEA, 2004, comuna ____ din judetul ______ are potential ridicat pentru cresterea caprelor si
cultivarea plantelor nepermanente.
Mai mult, avand in vedere sistemul semiintensiv de crestere utilizat in cadrul fermei si echipamentele ce vor fi
achizitionate pentru dotarea adaposturilor care permit un control foarte riguros al conditiilor de crestere a
caprelor, se estimeaza ca productiile obtinute vor fi superioare celor inregistrate la nivel regional.

2.3 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la


standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii
Europene, cu precizarea standardului la care se adapteaza (pentru proiectele
care vizeaza adaptarea unitatii la standardele pentru laptele crud)
Pentru proiectele care prevad modernizari/extinderi, in cadrul unitatilor care sunt in functiune se va prezenta sub forma
tabelara:

Investitia/utilajele care
se realizeaza pentru
adaptarea la standarde

Valoarea Lei

Standardul la care
se face adaptarea

Nu este cazul

Pagina 12/93

Termenul de
gratie al
standardului

Termenul de
realizare a
investitiei*

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

Ferma propusa prin proiectul a fost proiectata astfel incat sa se asigure indeplinirea legislatiei nationale
armonizata cu normele europene, respectiv:
o

Respectarea in proiectarea spatiilor de crestere si exploatare a caprelor si a spatiilor conexe a


standardelor de calitate pentru asigurarea cerintelor optime functionarii activitatii de crestere a
caprinelor, inclusiv a conditiilor de siguranta si bunastare a animalelor.

Utilizarea/respectarea in cadrul fluxului de productie a unei tehnologii performante de crestere


semiintensiva a caprelor, prin procedeul de stabulatie permanenta libera.

Amplasarea investitiei respecta distanta minima fata de asezarile umane si alte investitii de interes
public: Ferma proiectata va fi situata in afara localitatii, accesul in ferma fiind situat la o distanta de
aprox. 100 m de cea mai apropiata casa de locuit (constructii existente).

Pentru dotarea halei vor fi achizitionate echipamente de ultima generatie pentru cresterea caprinelor
care vor asigura conditii optime de microclimat, avand in acelasi timp consumuri energetice scazute.

Pentru intretinerea pasunii permanente solicitantul va achizitiona un tractor de 35 CP ce inglobeaza o


tehnologie noua si moderna.

Drumurile de incinta vor fi sistematizate in asa fel incat drumul animalelor, drumul furajelor si drumul
dejectiilor sa nu se intersecteze.

In cadrul fermei vor fi amenajate: filtru auto (spalare) si separator de hidrocarburi, container pentru
animale moarte, separator de grasimi.

Apele uzate din cadrul fermei vor fi colectate intr-o fosa septica ecologice cu o capacitate de 750 l
pentru zona destinata lucratorilor si 1 fosa septica de 5.500 litri pentru apele uzate si dejectiile lichide
din cadrul adapostului pentru animale. Apa rezultata din consumul menajer se va canaliza spre fosa
septica ecologica de 750 litri. Un sistem de jgheaburi, burlane, garguie si rigole va evacua apele de la
invelitoare catre sol.

Pentru gestionarea gunoiului scos din hala va fi construita o platforma special amenajata.

Pe langa prevederile legislatiei comunitare relevante, se respecta urmatoarele cerinte:


o

Adapatorile vor fi pozitionate si intretinute astfel incat sa se reduca la minimum varsarea accidentala
a apeii. Adaparea caprelor se va realiza cu ajutorul adapatorilor din plastic cu nivel constant, care
permit furnizarea unui debit constant de apa fiind prevazute cu un dop de golire pentru o curatare
usoara.

Hrana animalelor va fi asigurata in adapost prin sistemul de furajare cu hranitori sub forma de troaca
cu dimensiunea de 2 metri confectionate din plastic rezistent la acid. Acest tip de hranitori sunt
asezate pe pamant in interiorul adapostului de-a lungul aleii de furajare. Nivelul de furaj din fiecare
hranitoare va fi ajustat cu usurinta in functie de reteta de furajare stabilita. In padoc hrana animalelor
este asigurata printr-un sistem de iesle circulare cu 28 de spatii de hranire. Hrana iezilor este
asigurata printr-un sistem de iesle speciale pentru iezi cu lungime de 2,45 m si o capacitate de 2x12
spatii de hranire ajustabile.

In adapost animalele vor avea acces permanent la asternut, uscat la suprafata. Tehnologia de
crestere adoptata prevede cresterea animalelor in adapost pe asternut permanent din paie (0,5
kg/cap).

Ventilatia va fi suficienta pentru a se evita supraincalzirea. Adaposturile au fost proiectate tinand cont
de faptul ca trebuie ferite de curenti de aer, bine iluminate si ventilate corespunzator.

Animalele din ferma vor fi inspectate cel putin de doua ori pe zi. Se va acorda o atentie deosebita
semnelor care indica un nivel scazut al bunastarii si/sau sanatatii animalelor. Toate caprele vor fi
atent supravegheate de catre fermieri, in mod constant, pentru a se asigura un nivel optim al
sanatatii si bunastarii animalelor si pentru a se acorda tratament animalelor care necesita astfel de
masuri.

Pagina 13/93

Studiu de fezabilitate
o

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

Animalele care sunt grav ranite sau care prezinta semne evidente de tulburari de sanatate vor primi
tratament corespunzator sau vor fi sacrificate imediat. Va fi consultat un medic veterinar ori de cate
ori este nevoie.

In faza de functionare vor fi luate o serie de masuri pentru minimizarea impactului asupra mediului:
o

Respectarea planificarilor privind aprovizionarea cu materii prime, materiale auxiliare;

Respectarea stricta a programului de revizii si intretinere a instalatiilor, retelelor de apa si canalizare;

Respectarea stricta a instructiunilor de lucru la fiecare loc de munca, gestionarea corecta a


deseurilor;

Efectuarea in siguranta a transportului de deseuri gunoi de hala din platforma de stocare si deseuri
de origine animala cu respectarea urmatoarelor reguli:
-

Pentru reducerea emisiilor in aer si diminuarea mirosurilor vor fi aplicate urmatoarele masuri de
diminuare a impactului:
-

respectarea traseului stabilit, de la ferma la locul de depozitare,


interzicerea descarcarii deseurilor in alte locuri,
asigurarea capacitatii de stocare temporara a dejectiilor;
asigurarea in permanenta a contractelor de preluare, transport si neutralizare a deseurilor
de origine animala.

activitatile specifice din cadrul fermei vor fi planificate si desfasurate astfel incat impactul
mirosurilor sa fie redus,
tehnici de furajare pe faze, hrana echilibrata ce permite rata de conversie optima.

In vederea reducerii cantitatii de deseuri generate, valorificarii sau eliminarii deseurilor in conditii de
siguranta pentru protectia mediului, Ferma are in vedere urmatoarele masuri:
-

aprovizionarea cu materii prime si materiale se va face cu respectarea programelor


stabilite, astfel incat sa nu se creeze stocuri, care prin depreciere sa duca la generarea de
deseuri;
livrarea produselor finite lapte de capra, carne in viu (capra), se va face in conditii
optime;
Toate deseurile vor fi manipulate si stocate astfel incat sa se previna orice contaminare a
solului sau a apelor si sa se reduca posibilele degajari de emisii fugitive in aer;
Nu se va depasi capacitatea de depozitate a magaziilor, spatiilor special amenajate,
containerelor, platformei de gunoi si a bazinelor de dejectii lichide;
Transportul dejectiilor in zonele de administrare pe terenurile agricole se va face cu
mijloace de transport dotate corespunzator, pe rute bine stabilite, in conditii care sa
asigure prevenirea poluarii solului, impact redus al mirosului asupra zonelor locuite.

In cadrul fermei vor fi respectate cu strictete toate regulile de curatenie si igiena, de asigurare a unor conditii
cat mai bune de stabulatie, igiena si sanatate a animalelor.

Bugetul indicativ

Pagina 14/93

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

Bugetul indicativ al proiectului (Valori fara TVA)


Denumirea capitolelor de cheltuieli
1
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din
care:
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea
initiala
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din
care:
3.1 Studii de teren
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Proiectare si inginerie
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
3.5 Consultanta
3.6 Asistenta tehnica
Verificare incadrare cheltuieli cap 3
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care:
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii
specifice
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii:
Subcapital 1 - Lucrari de pregatire a terenului
Subcapital 2 - Infiintarea plantatiei
Subcapital 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1
Subcapital 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2
Subcapital 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de santier
5.1.1 lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului
5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Procent cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL GENERAL
Verificare actualizare
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max. 5%)
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE
Valoare TVA
Total general inclusiv TVA
VALOAREA PROIECTULUI

Cheltuieli
eligibile
EUR
2

Cheltuieli
neeligibile
EUR
3

225

225

0
0

0
0

225

225

5.291

5.291

5.731

5.731

EUR
4

0
731
2.500

0
0
0
731
0
2.500
0
0
2.500
0
2.500
0
0
0
Cheltuieli capitol 3 se incadreaza in limita de 6%
97.592
28.366
125.958
97.592
28.366
125.958
65.894
0
65.894
1.463
0
1.463
15.282
0
15.282
14.953

14.953

0
0
0
0
0

28.366
28.366
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
810
9.634
10.444
225
0
225
225
0
225
0
0
0
585
9.634
10.219
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
109.649
38.000
147.649
Actualizare mai mica de 5% din valoarea
eligibila
0
0
109.649
38.000
147.649
32.809
32.809
180.458
Data intocmirii Studiului de
Fezabilitate

06-05-2014

Curs EUR

4,4420

LEI
Pagina 15/93

Total

EUR

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

Bugetul indicativ al proiectului (Valori fara TVA)


Denumirea capitolelor de cheltuieli
1
VALOARE TOTALA
VALOARE ELIGIBILA
VALOARE NEELIGIBILA
Plan financiar
Ajutor public nerambursabil (contributie UE si cofinantare nationala)
Cofinantare privata, din care:
- autofinantare
- imprumuturi
TOTAL PROIECT
Procent contributie publica
Avans solicitat

Cheltuieli
eligibile
EUR
2
801.594
487.060
314.534
Cheltuieli
eligibile
43.860
65.789
65.789
109.649

Cheltuieli
neeligibile
EUR
3
180.458
109.649
70.809
Cheltuieli
neeligibile

Total
EUR
4

Total
43.860
136.598
70.809
65.789
180.458

70.809
70.809
70.809
40%

21.930

Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil

50%

Suma avans mai mica de 50%


din ajutorul public

2.4 Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei


Fundamentarea necesitatii investitiei
Romania isi propune sa adopte pe termen lung o pozitie favorabila fermelor mijlocii (20-100 de hectare),
fermelor familiale comerciale. Functionarea optima a acestor tipuri de ferme va conduce la o ameliorare a
productivitatii agricole si la o sustinere a dezvoltarii durabile a satului romanesc, pentru a nu mai exista golul
dintre exploatatiile de subzistenta si cele de dimensiuni foarte mari.
In lipsa unei politici de sprijinire a micilor exploatatii de familie si a fermelor mici in general din anii precedenti,
disproportia dintre fermele de dimensiuni mici si marile exploatatii din Romania este semnificativa. In
Romania, aproximativ 1% dintre cei un milion de fermieri care primesc subventii pe suprafata beneficiaza de
jumatate din cuantumul total al subventiei pe care Uniunea Europeana o acorda fermierilor din tara noastra.
Cu alte cuvinte, jumatate din sprijinul de 1,4 miliarde de euro a revenit marilor exploatatii. 2
In prezent Romania are nu mai putin de 850.000 de mici ferme cu suprafete cuprinse intre 1 si 5 hectare. La
nivel mondial, in prezent exista peste 500 de milioane de ferme de familie, acestea fiind modelul predominant
in agricultura si cel mai important furnizor de hrana atat in tarile dezvoltate, cat si in cele in curs de dezvoltare.
Cresterea ovinelor3 si caprinelor sintetizeaza insasi existenta poporului roman, unitatea lui in mijlocul naturii si
legatura permanenta, traditionala, cu aceasta, asigurand bazele unei adevarate industrii casnice, de
prelucrare a laptelui, lanii si a pieilor, cu deosebite implicatii sociale si economice, asupra dezvoltarii vietii
materiale si spirituale. Pastoritul a reprezentat, in timp, una dintre formele de manifestare a personalitatii
poporului roman, mentinand ideea de forta, de stabilitate si coeziune in spatiul carpato-dunarean. Specia
caprina este singura specie la care in ultimii ani, efectivele au crescut si de la care Romania a exportat mult
mai mult decat a importat.
In contextul actual, cresterea si exploatarea caprinelor cunoaste o dezvoltare ascendenta datorita
particularitatilor lor biologice si economice valoroase fapt pentru care aceasta specie a capatat o larga
raspandire pe intreaga suprafata a globului.
In ultimile decenii, concomitent cu sporirea lor numerica, s-au ameliorat o serie de rase autohtone si creat
altele noi, specializate atat pentru productia de lapte, cat si pentru productia mixta, anume de lapte carne, cu
prolificitate ridicata.
2
3

Sursa: www.lumeasatului.ro
Sursa: Analiza Socio-Economica in perspectiva dezvoltarii rurale 2014-2020 Autoritatea de management pentru PNDR

Pagina 16/93

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

De asemenea, s-au elaborat si lansat o serie de metode si tehnologii eficiente privind valorificarea maximala a
potentialului productiv in diferite sisteme de intretinere si exploatare.
De aceea, specia caprina, datorita insusirilor de a se inmulti rapid, potentialului superior de productie si
cheltuielilor reduse de exploatare (urmare a rusticitatii si valorificarii eficiente a furajelor celulozice), se bucura
in continuare de multa importanta, atat in randul crescatorilor, cat si al diferitelor organisme internationale, ca
de exemplu FAO (Organizatia pentru Alimentatie si Agricultura ONU) si FEZ (Federatia Europeana de
Zootehnie).
In acest context, este suficient sa amintim ca exista in prezent rase ce produc frecvent peste 900 1.100 l de
lapte, ca exista rase cu o prolificitate specifica de peste 200 %. Actualmente la efectivele crescute, productiile
totale si medii inregistreaza diferentieri accentuate intre tari, in functie de stadiul economic si de realizarile
inregistrate in directia exploatarii si ameliorarii caprinelor, la care se adauga si factorii de influenta naturali.
In conditiile tarii noastre se impune si o intensificarea a selectiei caprinelor in vederea sporirii productiei de
lapte, realizandu-se astfel si o eficientizare a cresterii acestei specii. Caprele crescute actualmente in
Romania sunt extrem de heterogene in privinta nivelului productiv, exceptie facand caprele din rasa Saanen
care sunt recunoscute ca fiind recordmene in ceea ce priveste productia de lapte, motiv pentru care in viitor se
impune ca efectivele autohtone si de import crescute la noi sa faca obiectul unor actiuni de selectie si
ameliorare, in vederea imbunatatirii productiei de carne si lapte.
O dovada a importantei acestui tip de exploatatii este si faptul ca ONU a declarat 2014 ca fiind anul fermelor
de familie, acestea depasind 500 de milioane de unitati la nivel mondial, ceea ce inseamna 80% din numarul
total. In ceea ce ne priveste, Romania are nu mai putin de 850.000 de mici ferme cu suprafete cuprinse intre 1
si 5 hectare.
La nivel mondial, in prezent exista peste 500 de milioane de ferme de familie, acestea fiind modelul
predominant in agricultura si cel mai important furnizor de hrana atat in tarile dezvoltate, cat si in cele in curs
de dezvoltare.
Fermele de familie pot creste disponibilitatea alimentelor in tarile sarace si in curs de dezvoltare, pot conserva
produsele traditionale, pot asigura tranzitia catre o alimentatie mult mai sanatoasa si cel mai important,
contribuie la securitatea alimentara pe termen mediu si lung.
Un astfel de tip de ferma, posibil de realizat din punct de vedere tehnico organizatoric si cu mari sanse de
reusita din punct de vedere economico financiar, este cel pentru cresterea rationala, interna a caprelor.
Toate aspectele mentionate anterior stau la baza fundamentarii necesitatii realizarii investitiei. Intreprinderea
individuala isi propune alinierea politicii investitionale la cerintele de piata in paralel cu respectarea
standardelor nationale si europene in mod particular in domeniul cresterii ovinelor si caprinelor ca o conditie a
dezvoltarii durabile astfel incat sa fie asigurata existenta pe termen lung a fermei infiintate.

Oportunitatea investitiei
Din punct de vedere al oportunitatii realizarii proiectului se disting o serie de aspecte relevante ce privesc
nivelul sectorial, de piata, al fortei de munca, al conditiilor pedo-climatice precum si al economiei locale.
La nivel sectorial:
o Se constata o crestere a efectivului de caprine si a productiei de carne in perioada 2001-2010, dupa
care a fost inregistrata o scadere in anul 2011, ca urmare a reducerii numarului de capete. Productia
totala de carne in viu (mii tone) se mentine constanta incepand cu anul 2007 pana in anul 2011.
Evolutia efectivelor totale de caprine si ovine in perioada 2001 - 2011

Pagina 17/93

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

Sursa: Analiza Socio-Economica in perspectiva dezvoltarii rurale 2014-2020 Autoritatea de management pentru
PNDR
Structura dimensionala a fermelor de capre la 30 aprlie 2010

Specificare
Sub 10 capete
11-50 capete
peste 50 capete
TOTAL

Nr. de exploatatii
117.082
9.338
2.842
129.262

TOTAL SECTOARE
% din total
Efectiv capete
90,58
435.738
7,22
236.118
2,2
248.218
100
920.074

% din total
47,36
25,66
26,98
100

Sursa: Analiza Socio-Economica in perspectiva dezvoltarii rurale 2014-2020 Autoritatea de management pentru
PNDR

o cresterea consumului de produse autohtone de carne si lapte de capra in detrimentul produselor


provenite din import;
La nivelul pietei de desfacere:
o cresterea in ultimii ani la nivel national a cererii pentru produse provenite de la capre, precum si
prognoza de crestere a consumului de carne si lapte de capra pana la nivelul celui inregistrat in
Uniunea Europeana;
o orientarea preferintelor romanilor spre produsele provenite de la capre.
La nivelul fortei de munca:
o forta de munca disponibila in zona are un grad bun de specializare in domeniul zootehnic;
La nivelul conditiilor de sol si clima:
o Conditiile pedo-climaterice din judet sunt favorabile activitatilor de crestere caprelor. Clima de tip
continental, cu cantitati moderate de precipitatii si temperature medii anuale de 10-11 C fac zona
atractiva pentru dezvoltarea unei agriculturi moderne
La nivelul economiei locale si a pozitionarii geografice:
o amplasarea fermei in zona de munte unde valoarea pasunilor este deosebita, se asigura necesarul
de materii prime furajere pentru animalele din ferma.
Privind toate acestea se poate concluziona ca realizarea proiectului va insemna pentru solicitant valorificarea
unui intreg sir de oportunitati de ordin economic si social, cu efecte favorabile in dezvoltarea economiei locale,
precum si in cresterea veniturilor la bugetul local.
Functionarea obiectivului analizat, la intreaga capacitate, are un impact deosebit de favorabil din punct de
vedere socioeconomic, permitand continua dezvoltare a zootehniei in aceasta zona, asigurand mijloace de
trai populatiei din zona, scaderea somajului si creand premise unei dezvoltari / cresteri a nivelui de trai.
Implementarea proiectului in conditiile cofinantarii prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala Masura
121 va avea ca rezultat o rentabilitate a capitalului investit mai mare si o durata de recuperare mai scurta
decat in cazul in care proiectul de investitii ar fi realizat din surse proprii ale solicitantului.

Pagina 18/93

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

2.5 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care
investitia deserveste majoritatea membrilor acesteia (jumatate plus unul din
membri), conform prevederilor fiselor masurilor
Nu este cazul.

2.6 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi


aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea
proiectului
Politica si piata de aprovizionare. Furnizori potentiali de materii prime
Materialul biologic pentru popularea fermei va fi procurat de la furnizori autorizati din tara.
Principalele materii prime utilizate in procesul de exploatare a caprelor sunt:
o

paie pentru asternut;

fanuri, paie, siloz, sfecla furajera, morcovi furajeri, sroturi, uruieli, otava

nutret concentrat (porumb boabe, orz, tarate grau, srot floarea soarelui);

cheltuieli cu terti (cheltuieli pentru intretinerea pasunilor permanente);

sare;

medicamente si produse veterinare;

detergenti.

Asternutul din paie este improspatat zilnic cu 0,5-0,6 kg paie /cap de capra pentru a-l mentine curat si uscat.
Rezulta un necesar anual de asternut pentru ferma de 90 to pentru primul an de operare.
Furajele pentru hrana animalelor se achizitioneaza de la producatori agricoli din zona pentru perioada de
stabulatie.
In general furajele se achizitioneaza cu plata la termen de 60-90 de zile. Pretul nutretului concentrat este
puternic influentat de pretul cerealelor, porumbul fiind ingredientul de baza alaturi de grau si orz. Procurarea
furajului se face pe baza de comanda, livrarea este in general asigurata de furnizor iar stocarea se face in
cadrul fermei. Stocarea furajului pe o perioada mai lunga nu este indicata, maximum fiind 1 saptamana.
Consumul de furaj pentru caprine per an/cap este de:
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Reteta furajare anuala


Masa verde
Fan natural
Fan leguminoase
Sfecla furajera
Tarate de grau
Sroturi
Siloz
Fan lucerna
Lucerna
Porumb
Ovaz
Grau
Orz
Orz uruit

UM
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Pagina 19/93

Consum anual caprine (UM/an/cap)


Capre
Tineret
Iezi 0-3
Tapi
Mame
caprin
luni
2.220
1.920
1.200
0
300
240
200
0
90
0
0
0
0
480
180
0
0
144
72
0
27
12
0
0
360
0
144
0
0
0
0
30
0
0
0
0
159
0
80
6
45
0
0
6
0
0
0
6
36
0
24
0
45
0
0
0

Studiu de fezabilitate
Nr.

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

Reteta furajare anuala

15
16
17
18

UM

Porumb uruit
Morcovi
Otava
Sare bucatarie

Tapi

kg
kg
kg
kg

45
270
360
36

Consum anual caprine (UM/an/cap)


Capre
Tineret
Iezi 0-3
Mame
caprin
luni
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
14
0

Pentru livrarea unor produse sigure pentru consumatori pe toata perioada de crestere a caprelor se va
administra medicatia corespunzatoare:
-

Intre 20 noiembrie si 15 decebrie se vaccineaza impotriva a 8 anaerobioze (inclusiv Tetanosul) cu


rapel dupa 4-6 saptamani (la animalele nevaccinate anterior) apoi anual.

Intre 15 decembrie si 15 ianuarie, vaccinarea impotriva agalaxiei contagioase (rasfugul alb) urmat de
rapel dupa 15 zile la animalele nevaccinate anterior, 1ml/animal subcutanat indiferet de talia
animalului.

Intre 01 ianuarie si 15 ianuarie se face vaccinarea impotriva mamitei gangrenoase (rasfugul negru)
vaccin contra ambelor forme de rasfug: agalaxia contagioasa si mamita gangrenoasa.

Vaccinarea contra antraxului se face de obicei primavara (aprilie) caprine peste 2 luni 0,1ml,
subcutanat.

Optional se mai poate face si vaccinarea impotriva avortului salmonelic, mai ales in efectivele unde a
evoluat boala.

Toamna, in timpul gestatiei se face deparazitarea interna cu derivati de benzimidazoli: (1ml/10 kg


greutate vie repeta dupa 24 de ore)

Primavara, dupa fatare, se administreaza 1ml/50 kg greutate vie, subcutanat.

Deparazitarea externa la capre (tratamentul pentru raie) se face prin imbaiere si aplicatii de solutii.
Tratamentul se face intre 15 mai si 15 iunie. In cazul imbaierilor se fac obligatoriu doua imbaieri la
interval de 7 zile. Daca se face injectabil, tratamentul se face respectand 1ml/50 kg greutate vie,
subcutanat, cu repetare la 7 zile.

Procurarea medicamentelor se face periodic iar stocarea se face sub anumite conditii de temperatura intr-un
spatiu special amenajat.
Materiale consumabile utilizate: detergenti si dezinfectanti pentru spalarea/igienizarea adaposturilor, piese de
schimb, alte consumabile pentru activitatea administrativa.
In vederea exploatarii in bune conditii a pasunilor permanente, solicitantul are nevoie de servicii pentru
cultivarea, curatarea si fertilizarea pajistilor si combustibili pentru utilajul agricol ce se achizitioneaza prin
proiect.
Achizitia se va realiza de la producatori sau comercianti autorizati. In alegerea furnizorilor se va tine cont de
urmatoarele caracteristici:
-

Calitatea produselor/serviciilor

Productivitate ridicata
POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI

Denumire furnizor de materii


prime / materiale auxiliare /
produse / servicii

Produs furnizat si
cantitate
aproximativa

Adresa

Material biologic populare


ferma

[.............]

Furnizor de paie pentru


asternut

[.............]

350 de capre montate, 10


tapi de reproductie
Paie pentru asternut / cate
3,75 to la fiecare 2
saptamani

Pagina 20/93

Valoare
aproximativa
-RON-

% din
total
achizitii

126.000

50,59%

900

0,36%

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente


POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI

Denumire furnizor de materii


prime / materiale auxiliare /
produse / servicii

Produs furnizat si
cantitate
aproximativa

Adresa

Furnizor materiale dezinfectie


hala caprine

[.............]

Furnizor furaje

[.............]

Furnizor medicamente
(vaccinuri, solutii pentru
deparazitare, etc)
Furmizor echipamente lucrari
mecanizate
Furnizor combustibil si
materiale necesare lucrarilor
agrocole

[.............]
[.............]
[.............]

Detergenti si dezinfectanti
pentru spalarea/
dezinfectarea adaposturilor
Furaje conform retetei
furajere prezentate.
Livrarea se face
aproximativ in fiecare
saptamana.
Vaccinuri, solutii pentru
deparazitare
Echipamente pentru lucrari
mecanizate
Combustibil si materiale
necesare lucrarilor
agrocole

Total

Valoare
aproximativa
-RON-

% din
total
achizitii

1.500

0,60%

115.068

46,17%

2.260

0,90%

1.030

0,41%

2.440

0,97%

249.198

100,00%

Materiile prime si serviciile vor fi atent selectionate in momentul achizitionarii, calitatea acestora fiind foarte
importanta pentru obtinerea unor produse finite de calitate superioara.
Pentru inlaturarea riscului referitor la calitatea materiei prime si servicii se va face o selectie riguroasa a
furnizorilor de materii prime. Ca principiu de baza in aprovizionarea se va urmari stabilirea de relatii
contractuale cu producatorii medii si mari deoarece pentru acestia va fi mai usor sa se adapteze la
standardele comunitare de calitate.
Conducerea fermei nu va face rabat la calitate, avand in vedere colaborari cu mai multi furnizori, tocmai in
vederea acoperirii riscurilor legate de aprovizionarea cu materii prime.

Piata de desfacere
Desfacerea productiei obtinute (lapte de capra, carne in viu capra) se face in mod direct catre procesatori de
profil (fabrici de procesare a laptelui, abatoare specializate) din judet si din judetele limitrofe.
Potentiali clienti:
POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI
Nr.crt
1
3

Client (Denumire si adresa)


Procesator lapte 1
Abator
Total vanzari

Valoare - RON 243.432


58.350

% din vanzari
80,66
19,34

301.782

100

Laptele, produsele lactate si carnea fac parte din categoria bunurilor de larg consum, cu caracter alimentar.
In prezent consumatorii finali ai laptelui si carnii de capra sunt impartiti in doua principale categorii:
- populatia de la sate care consuma preponderent lapte, produse lactate si carne din productie proprie;
- populatia urbana care se aprovizioneaza in principal cu produse din comert.
Cantitatea anuala de lapte comercializata de catre intreprinderea individuala va fi de aproximativ 101.430 litri
lapte de capra si va fi preluat direct de catre procesatori.
Piata Carnii de capra

Pagina 21/93

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

In anul 2012, comparativ cu anul 2011, sacrificarile de bovine, porcine si de pasari in unitati industriale
specializate (abatoare) au crescut, in timp ce sacrificarile de caprine si ovine au inregistrat o tendinta
descrescatoare.
Numarul de ovine si caprine sacrificate in unitatile industriale specializate a scazut fata de anul precedent cu
46,8%, iar productia de carne de caprine si ovine a scazut, de asemenea, cu 41,7%.
Sacrificarile de bovine, porcine, ovine si caprine in abatoare

Denumire specie

Nr. capete
sacrificate

Greutatea in viu
-tone-

Greutatea medie
-kg-

Greutatea in
carcase

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

Bovine

129.087

134.775

56.897

58.941

440,8

437,3

28.065

28.714

Porcine

3.256.832

3.481.453

344.636

368.005

105,7

105,7

263.328

282.205

190.274

9.248

5.176

25,9

27,2

4.142

2.414

Ovine si Caprine

357.688

Sursa: Comunicat de presa al INS nr. 151/28.06.2013


Structura productiei de carne (in %)
2011

2012

Sursa: Comunicat de presa al INS nr. 151/28.06.2013

In ceea ce priveste productia totala de carne 4, se prevede o crestere cu 22,7% in anul 2020, fata de anul
2010, cu efect asupra consumului mediu de carne, pe cap de locuitor. In anul 2020, consumul general de
carne va atinge 82% din consumul mediu european (UE 27). Cota de piata a productiei interne, din totalul
consum, va creste la 99,1%, in anul 2020 si la 107%, in anul 2030.
Cota de piata a productiei interne din consum va ajunge la 116,2%, aceasta inseamna ca, exporturile vor
excede importurile. Pentru anul 2030 se prevede o dublare a productiei de carne fata de anul 2010,
mentinerea importurilor la acelasi nivel, dublarea exporturilor si consumului pe locuitor, fata de aceeasi
perioada.
Cresterea caprinelor si ovinelor se realizeaza, in tara noastra, cel mai adesea, in sistem extensiv, sistem care
presupune cheltuieli mai reduse in zone unde alternativele agricole sunt limitate. Pentru anul 2020, se
propune si in acest segment cresterea consumului de carne de capra si oaie la 32 mii tone, revenind 1,8
kg/loc, adica 91,8% din consumul mediu european UE27 (1,96 kg/loc). Se estimeaza ca exportul de animale
vii va creste de la 52,6 mii tone, in anul 2010, la 98 mii tone, in anul 2020, iar exportul de carne de capra si
oaie va ajunge la 44,5 mii tone, in anul 2020. Importul de carne de capra si oaie este nesimnificativ,
preconizandu-se sa ajunga la 1,5 mii tone, in anul 2020.
Pentru anul 2030, se preconizeaza dublarea productiei totale de carne fata de anul 2010 si mentinerea
consumului de carne pe cap de locuitor la nivelul consumului mediu european UE27. Exporturile de animale
vii se vor tripla. Este necesar ca activitatea de crestere a caprinelor sa fie dirijata catre o mai buna eficacitate
tehnico-economica, printr-un grad mai mare de independenta fata de sustinerea generala a agriculturii.

http://www.fabricadecarne.ro/oportunitati-si-constrangeri-pe-piata-carnii-din-romania

Pagina 22/93

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

Filiera carnii de caprine si ovine este o alta latura slab cotata in industria autohtona a carnii. La sfarsitul anului
2012, la efectivele de caprine si ovine, Romania se afla dupa Grecia, Regatul Unit, Spania, Portugalia, Olanda
si Italia, in ceea ce priveste densitatea la 100 ha teren. In perioada 2007-2012, acest sector a cunoscut totusi
cel mai mare reviriment, atat in ceea ce priveste cresterea efectivelor (39%), cat si a productiei totale de carne
in viu (46%).
Natura fragmentata a sectorului, caracterul de productie la scara mica si faptul ca marea majoritate a
caprinelor sunt tinute la pasunat 160-180 de zile, la distante mari fata de abatoare, face ca sacrificarile sa se
faca mai putin in astfel de unitati. Numarul cel mai mare de taieri (peste 50%) se face de catre crescatori, cu
respectarea legislatiei sanitare veterinare, in spatii temporare, unde sunt asigurate conditiile de igiena pentru
taierea iezilor (in general, pentru consumul familial).
Exista insa o mare parte a crescatorilor, care au contracte cu firme achizitoare. Acestea preiau iezii spre
abatoarele autorizate, comercializarea facandu-se ulterior direct spre hyper/supermarket-uri si alte magazine
alimentare. Carnea se livreaza in semicarcase neomogene ca marime si compozitie obtinandu-se, de regula,
o proportie redusa a regiunilor cu carne valoroasa (jigou, cotlet, antricot, muschiulet). Este unul dintre motivele
pentru care hotelurile si restaurantele prefera sa importe portiuni transate din Australia si Noua Zeelanda.
Piata laptelui de capra
Intre anii 2007 si 20115, cantitatea de lapte de capra colectata de unitatile procesatoare de la exploatatii
agricole si centre de colectare a crescut in mod constant.
In anul 2012 productia totala de lapte colectat de unitatile procesatoare de la exploatatii agricole si centre de
colectare a inregistrat o usoara scadere. Scaderea inregistrata s-a datorat exclusiv diminuarii productiei de
lapte de vaca. In schimb, productia de lapte de capra a inregistrat cresteri importante.
In anul 2012, comparativ cu anul precedent, cantitatea de lapte de vaca colectata de unitatile procesatoare de
la exploatatii agricole si centre de colectare a scazut cu 9.494 tone (-1,1%), potrivit Institutului National de
Statistica (INS).
Productia colectata de lapte pentru consum a scazut cu 12.347 tone in 2012 fata de 2011(-5,6%). In schimb,
unitatile procesatoare au colectat de la ferme cantitati crescute de lapte de capra (40%). Cea mai mare
scadere a productiei in anul 2012 fata de anul 2011 s-a inregistrat la lapte praf cu 581 tone (-21,6%).
Productia de lapte acidulat (iaurt, iaurt de baut si altele) si productia de smantana de consum au crescut cu
6.214 tone (4,2%), respectiv cu 491 tone (1%) in anul 2012 fata de anul precedent. 6
Cele mai mari cantitati de lapte de capra s-au colectat in regiunile Centru (32,3%), Nord-Vest (22%) si NordEst (21%). Laptele de consum s-a produs cu preponderenta in regiunile Centru (41,4%), Nord-Est (21%) si in
Nord-Vest (19,4%). Regiunile Bucuresti-Ilfov, Centru si Sud-Muntenia detin peste 75% din productia de
produse lactate proaspete (smantana si laptele acidulat). Branza s-a produs indeosebi in regiunile Centru
(30%), Nord-Vest (23%), Nord-Est (19,8%) si Sud-Muntenia (16%).
Analizand datele de mai sus ajungem la concluzia ca piata este insuficient dezvoltata, in principal din cauza
puterii reduse de cumparare, dar si datorita lipsei de educatie a consumatorului.

Analiza concurentei
Comparativ cu restul fermierilor din zona, ferma solicitantului va dispune de o serie de avantaje intre care
amintim:
obtinerea unor cantitati mari de produse la intervale de timp regulate;
costuri reduse de exploatare (costuri cu utilitatile, cu forta de munca etc), ca urmare a tehnologiei de
crestere adoptate;
randament ridicat de conversie a materiilor prime (furaje) in produse finite (lapte, carne in viu).

Studiu Potentialul de export al Romaniei: Lapte si produse lactate editat de Centrul Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor
Straine - 2012
6
http://agrointel.ro/10978/productia-de-lapte-de-capra-a-crescut-intr-un-an-cu-40/

Pagina 23/93

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

Principalele avantaje in fata concurentilor locali rezida asadar din capacitatea mare de productie a fermei, si
tehnologia de crestere pe care o foloseste pentru exploatarea in sistem semiintensiv in stabulatie libera si pe
pasune a caprelor. Acestea ii permit obtinerea unor costuri competitive, si implicit negocierea unor contracte
avantajoase cu procesatorii de lapte si carne capra din regiune.
In ceea ce priveste strategia de piata pe care o va adopta dupa implementarea prezentului proiectul, ferma isi
va comercializa produsele in baza unor contracte ferme, incheiate pe perioade lungi de timp.

Strategia de piata
Pentru a putea sa faca fata rigorilor unei piete din ce in ce mai concurentiale, ferma are in vedere un proiect
de investitie care sa permita obtinerea unor produse de calitate si in cantitati care sa ii permita sa devina un
furnizor local constant si serios.
Politica de pret
Politica de pret a fermei se bazeaza pe practicarea unor preturi la un nivel mediu comparativ cu cele
practicate de catre concurenta pentru produse similare.
Concurenta puternica care exista pe piata limiteaza trendul de crestere a preturilor care poate fi usor sesizat
in cazul altor produse alimentare. In cazul fermelor mari tendinta este de crestere lenta, acest aspect se
repercuteaza asupra intregului ansamblu de concurenti ce actioneaza pe piata, si care se afla in situatia de a
intra in faliment in conditiile in care nu-si pot permite sa ofere produsele la pretul stabilit de ceilalti actori ai
pietei.
Pentru a mentine un nivel cat mai scazut al preturilor, ferma va incerca sa-si reduca permanent costurile
unitare, atat prin utilizarea unei tehnologii competitive, cat si prin cresterea productivitatii muncii.
In stabilirea si modificarea nivelului preturilor, va lua in calcul o serie de factori, dintre care cei mai importanti
sunt:
o
o
o
o
o
o

costul de productie si de comercializare;


calitatea laptelui;
calitatea carnii;
preturile practicate pe piata la produsele similare;
starea concurentei;
conjunctura economica existenta la momentul respectiv;

legislatia in vigoare; etc

Preturile la care vor fi desfacute produsele fermei, care au fost luate in calcul si in previzionarea veniturilor
sunt urmatoarele:

2,4 lei/litru de lapte de capra


10 lei/kg carne viu (ied)

2.7 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie


urmarite in implementarea proiectului
Se va descrie modul de realizare a acestora si se vor preciza documentele justificative aferente.
Explicitarea obiectivului general si a cel putin unul din obiectivele specifice se va prezenta sub forma tabelara:
Obiectivele generale si
obiectivele specifice
EG1 Proiectul respecta:
conformitatea cu obiectivul
general al masurii:
cresterea
competitivitatii
sectorului agricol printr-o
utilizare
mai
buna
a

Obiectivele
urmarite prin
proiect

Descrierea modului in care se urmareste atingerea


obiectivelor
In cadrul fermei mixte infiintate, se va adopta un sistem
semiintensiv de crestere a caprelor in stabulatie 155 de zile si
pe pasune 210 zile, caracterizat de aplicarea unor metode
eficiente de crestere, care necesita un consum minim de
resurse de productie.
Utilizarea unor tehnologii performante de crestere a caprelor,

Pagina 24/93

Studiu de fezabilitate
Obiectivele generale si
obiectivele specifice

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente


Obiectivele
urmarite prin
proiect

resurselor umane si a
factorilor de productie si
indeplinirea
standardelor
nationale si a standardelor
comunitare si cu cel putin
unul din obiectivele specifice:
a)
Introducerea
si
dezvoltarea de tehnologii si
procedee noi, diversificarea
productiei,
ajustarea
profilului, nivelului si calitatii
productiei la cerintele pietei
inclusiv a celei ecologice,
precum si producerea si
utilizarea de energie din
surse regenerabile;

cu monitorizarea calitatii produselor obtinute si a starii de


sanatate si bunastare a animalelor asigura atingerea unui nivel
ridicat de competitivitate pentru noua ferma in raport cu
exploatatii similare din Romania si din alte tari ale Uniunii
Europene.
Investitia propusa va utiliza o tehnologie moderna si eficienta
de crestere a animalelor din ferma caracterizata de aplicarea
celor mai eficiente metode de furajare, ingrijire si selectie a
animalelor.
Datorita utilizarii unei tehnologii moderne, care respecta
conditiile de crestere si salubritate, ferma va contribui la
cresterea cantitatii de produse din capra oferite, la preturi
competitive pe piata.
Tractorul propus a fi achizitionat prin proiect inglobeaza o
tehnologie noua si moderna. Cu ajutorul acestui echipament,
ferma poate sa inregistreze costuri mai mici de exploatare, dar
si un randament mai ridicat al muncii, ceea ce conduce la o
productivitate mai buna la.
Realizarea proiectului propus, infiintarea unei ferme mixte
moderne ce va corespunde standerdelor nationale si
comunitare, va contribui la cresterea competitivitatii sectorului
agricol.
Investitia propusa spre realizare va respecta cu strictete
legislatia romaneasca armonizata cu normele europene, iar
achizitiile propuse au parametri de functionare performanti,
sunt nesemnificativ poluante, nu produc emisii sau scurgeri
poluante care ar putea afecta aerul, solul sau apa, fiind
asigurata in acest fel protejarea mediului inconjurator prin
prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea
emisiilor in aer, apa si sol.
Implementarea proiectului va insemna pentru solicitant
obtinerea unor venituri anuale din comercializarea laptelui si a
carnii de capra in viu, in conditiile in care produsele raspund
unei cereri in crestere identificate pe piata pentru aceste tipuri
de produse.
Intretinerea pasunilor permanente ale fermei se va realiza cu
ajutorul tehnologiei moderne, ce asigura dezvoltarea
corespunzatoare a pajistilor si creeaza premisele pentru
asigurarea unor productii ridicate la hectar si valorificarea
acesteia pentru hranirea caprelor. Astfel, in urma valorificarii
productiei, solicitantul va obtine reducerea costurilor cu
hranirea animalelor si activitatea devine mult mai profitabila.
Nu este cazul

b)
Adaptarea
exploatatiilor la standardele
comunitare;

c)
Cresterea veniturilor
exploatatiilor
agricole
sprijinite;

d)
Sprijinirea
membrilor grupurilor de
producatori sau ai altor
forme asociative in vederea
incurajarii fenomenului de
asociere.

Descrierea modului in care se urmareste atingerea


obiectivelor

Pentru explicitarea indeplinirii criteriului de eligibilitate EG2 privind imbunatatirea performantei generale
generala se va prezenta sub forma tabelara:
Obiectivele generale si
obiectivele specifice
EG2 - Proiectul sa fie in acord cu:
a) potentialul agricol al zonei si

Obiectivele
urmarite prin
proiect

Descrierea modului in care se urmareste atingerea


obiectivelor*
Proiectul este in acord cu potentialul agricol al zonei in
care va fi implementat. Conform Studiului pentru
determinarea zonelor cu potential, a zonelor geografice si

Pagina 25/93

Studiu de fezabilitate
Obiectivele generale si
obiectivele specifice

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente


Obiectivele
urmarite prin
proiect

marjelor brute standard unitare pentru proiectele din


cadrul Masurii 3.1 Investitii in exploatatii agricole din
Programul SAPARD, elaborat de ASAS-ICPA si ICDEA,
2004, comuna ____ din judetul ______ are potential
ridicat pentru cresterea caprelor.
Prin dotarea fermei cu sisteme de crestere moderne si
eficiente, solicitantul va putea sa obtina o productie
calitativa avand costuri reduse de exploatare si devenind
astfel mai competitiv pe piata.
Obtinerea unor venituri anuale de 301.782 lei sunt
datorate in cea mai mare masura utilizarii tehnologiei
moderne de crestere a caprelor.
Instalatiile si echipamentele prevazute in fluxul tehnologic
permit desfasurarea procesului de crestere a caprelor.
Tehnologia performanta de crestere folosita conduce la
obtinerea unor produse de calitate, in conditii de eficienta
si productivitate a muncii crescuta. In acelasi timp, prin
utilizarea tehnologiilor de ultima generatie se urmareste
realizarea unor conditii bune de munca pentru cei care
lucreaza in ferma.
Achizitionarea unui tractor conduce la dotarea tehnica a
fermei in vederea intretinerii pasunilor permanente pe
care le detine, reducand dependenta de serviciile
prestate de catre terti. Cu ajutorul acestui utilaj agricol va
creste productivitatea muncii, se vor imbunatati conditiile
de munca, dar si calitatea produselor obtinute, iar
tehnologia pentru intretinerea pasunilor permanente
utilizata in cadrul fermei va fi performanta si eficienta.
Solutia constructiva aleasa permite asigurarea cerintelor
de crestere a caprelor si eficienta exploatarii animalelor.
Constructia si dotarea fermei respecta indeplinirea
standardelor comunitare referitoare la bunastarea
animalelor in sistemul semiintensiv de crestere in
stabulatie permanenta libera.
Nu este cazul

b) sa demonstreze imbunatatirea
performantei
generale
a
exploatatiei agricole la data darii
in exploatare a investitiei:

Obiective tehnice:
- achizitia de tractoare, combine,
masini, utilaje, echipamente etc,
care
determina
cresterea
productivitatii
muncii,
imbunatatirea calitatii produselor
agricole,
introducerea
de
tehnologii
performante,
imbunatatirea conditiilor de lucru;

- construirea si/sau modernizarea


cladirilor operationale care conduc
la asigurarea conformitatii cu
standardele comunitare;
- diversificarea productiei in
functie de cerintele pietei,
realizarea de noi produse si
introducerea de noi tehnologii .
Obiective economicofinanciare:
- reducerea costurilor de productie
si cresterea rentabilitatii
economice a exploatatiei agricole;
- cresterea valorii adaugate brute
(VAB ) a exploatatiei agricole.
- cresterea viabilitatii economice.

Obiective de mediu

Descrierea modului in care se urmareste atingerea


obiectivelor*

Principalii factori care permit minimizarea costurilor de


productie si obtinerea unei rentabilitati economice ridicate
se refera la reteta performanta de furajare, sistemul
semiautomat de adapare, sistemul de asigurare a
conditiilor de mciroclimat cu un consum redus al
utilitatilor, controlul riguros al bolilor ca urmare a lipsei de
contaminare a furajului si a apei.
Previziunile privind activitatea fermei in urma
implementarii proiectului, conduc la cresterea valorii
adaugate brute (VAB), argumentul fiind valoarea
indicatorilor de performanta rezultati.
Pentru a demonstra viabilitatea economica s-a intocmit
prognoza veniturilor si a cheltuielilor pe o perioada de 5
ani dupa implementarea investitiei.
Elaborarea incasarilor si platilor pentru activitatea de
exploatare demonstreaza ca nu se vor inregistra sincope
in procesul de operare, respectiv ferma isi va putea
sustine
fara
probleme
activitatea
productiva,
demonstrand disponibil de numerar pozitiv la sfarsitul
perioadei pentru fiecare din cei 5 ani de analiza.
Gestionarea corecta a deseurilor provenite din ferma va

Pagina 26/93

Studiu de fezabilitate
Obiectivele generale si
obiectivele specifice

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente


Obiectivele
urmarite prin
proiect

- reducerea emisiilor daunatoare


cu efect de sera si o mai buna
gestionare a deseurilor rezultate
din activitatea de productie;

- reducerea emisiilor de amoniac


(si a altor gaze), in special in
exploatatiile de crestere a
animalelor prin respectarea
standardelor sanitar-veterinare, de
igiena si de bunastare a
animalelor;

- asigurarea respectarii cerintelor


fitosanitare, ecologice etc.;
- cresterea gradului de utilizare a
surselor de energie regenerabila
si imbunatatirea eficacitatii folosirii
acestora.

Descrierea modului in care se urmareste atingerea


obiectivelor*
permite minimizarea impactului activitatii zootehnice
asupra factorilor de mediu. In acest scop, proiectul
prevede utilizarea unei platforme betonate pentru
depozitarea dejectiilor, unui bazine pentru dejectiile
lichide si apelor uzate din cadrul adaposturilor pentru
animale si a unei fose septice pentru colectarea apelor
uzate din cadrul fermei.
Activitatea fermei va avea impact minim asupra factorilor
de mediu. Adapostul pentru cresterea caprelor precum si
restul spatiilor vor fi complet monitorizate.
Ventilatia naturala asigura un microclimat foarte bun,
improspatand aerul din adapost astfel reducand
semnificativ umiditatea, mirosul si emisiile de NH3.
Controlul dejectiilor se va face prin colectarea lor la
capatul adapostului cu o umiditate scazuta.
Astfel
emisiile de amoniac sunt reduse la minim iar mirosul
neplacut in in adaposturi si in jurul acestora este eliminat
complet.
Nu este cazul.
Nu este cazul.

Pagina 27/93

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

3. Date tehnice ale investitiei


3.1 Date generale
3.1.1 Zona si amplasamentul (regiunea, judetul, localitatea) investitiei, suprafata si situatia
juridica ale terenului care urmeaza sa fie ocupat (definitive si/sau temporar) de lucrare
[Se va specifica Regiunea de dezvoltare, judetul si localitatea in care se va implementa proiectul propus.
De asemenea, se va descrie situatia juridica a terenului pe care vor fi amplasate constructiile propuse spre
realizare in cadrul proiectului.]
Regiunea de Dezvoltare _________, judetul _______, comuna ______.
Suprafata terenului pe care urmeaza sa fie amplasata investitia este de:

3.500 mp pentru ferma de animale;

10 ha pentru pasuni permanente.

Terenul este in proprietatea solicitantului in baza ____________________.

3.1.2 Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (studiu geotehnic, studii
topografice, nivelul maxim al apelor freatice, date climatice) daca investitia o impune
[Se va completa cu principalele caracteristici geofizice ale terenului, asa cum rezulta ele din studiile de teren
efectuate (studiu geotehnic, studii topografice, etc).]
Investitia propusa prin proiect se recomanda a fi amplasata pe un teren fara declivitati majore cu deschidere
catre doua cai de acces perpendiculare. Amplasarea obiectelor ce intra in componenta fermei se poate adapta
amplasamentului dupa caz.

3.2 Caracteristicile principale ale constructiilor


3.2.1 Pentru cladiri: deschideri, travei, aria construita, aria desfasurata, numarul de niveluri si
inaltimea acestora, volumul construit
Investitia ce urmeaza a se realiza prin programul FEADR cuprinde urmatoarele obiective constructive:
OBIECTUL 1- Corp adapost animale
OBIECTUL 2 - Platforma betonata spalare capre
OBIECTUL 3 - Platforme auto pietris si platforma betonata gunoi
OBIECTUL 4 - Retele exterioare
OBIECTUL 1 Corp adapost animale
o

Constructia este dimensionata pentru 350 de capete.

Deschideri: 3 deschideri: 2 deschideri cu dimensiunea de 6.00 m si una de 4.00 m.

Travei: 12 travei, cu dimensiunea de 6.00 m

Suprafata construita la sol: 1.200,00 mp

Suprafata construita desfasurata (supraterana) : 1.200,00 mp

Suprafata utila totala interioara supraterana: 1.155 mp, din care:

Suprafata utila int. Parter: 1.155 mp;

Pagina 28/93

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

Regim de inaltime: Parter

Inaltimea max. la coama: +4.75 m fata de terenul amenajat (+/-0.00 m);

Inaltimea min. la cornisa: +3.96 m fata de terenul amenajat (+/-0.00 m);

Inaltime utila Parter: minim 3.50 m maxim 3.90 m

Volum construit: 4.385 mc - partial inchis cu elemente de inchidere rigide-panouri termoizolante clasa
de combustibilitate C0

3.2.2 Pentru retele: lungimi, latimi, diametre, materiale, conditii de pozare etc.
Alimentare cu energie electrica:
Alimentarea generala se realizeaza de la punctul de alimentare catre tabloul electric T.E.G. Prezentul studiu
de fezabilitate nu face referire la infiintarea unui post de transformare pentru alimentarea obiectivelor,
necesitatea acestuia va fi evaluata ulterior de catre beneficiari dupa caz.
Alimentare cu apa:
Se propune infiintarea unui put forat de adancime (30 m) pentru asigurarea apei si a unui bazin tampon cu o
capacitate de 2.000 litri.
Executarea sapaturii va incepe numai dupa completa organizare a lucrarilor si aprovizionarea cu materiale
(conducte, piese speciale, materiale pentru sprijiniri) si a utilajelor de executie (pentru sapat, transport,
compactari, refacerea izolatiilor, proba de presiune) impuse de furnizorul de materiale, pentru ca transeele sa
stea deschise o perioada cit mai scurta de timp.
Sapatura va fi executata, de regula, manual (cca, 60%), in special ultimii 20-30 cm, pentru executarea patului
transeii si a zonelor din dreptul imbinarilor care se vor executa conform datelor prezentate in proiect.
Tuburile de polietilena sunt rigide, relativ usor de manevrat. De asemenea, sunt robuste, rezistente la socuri si
nu se sparg. Este insa absolut obligatoriu ca transportul tuburilor din polietilena sa se faca cu atentie, pentru a
fi ferite de lovituri si zgirieturi.
Alimentare cu gaz:
Nu se cere prin proiect acest tip de bransament.
Energie termica:
La pozarea cablurilor se recomanda sa se prevada o rezerva cu lungimea de circa 1,5 m la capete, necesara
pentru a se permite introducerea sau inlocuirea cutiilor terminale si a mansoanelor. Pe trasee lungi, rezerva se
obtine prin montarea ondulata a cablurilor in plan orizontal.
Razele de curbura ale cablurilor, realizate in timpul manevrarilor precum si la fixare, vor avea urmatoarele
valuri minime, exprimate prin multiplul diametrului exterior d al cablului:
o

cabluri cu conductoare multifilare cu izolatie de hartie impregnata cu manta de plumb;

cabluri cu conductoare multifilare cu izolatie de hartie impregnata cu manta de aluminiu;

cabluri cu izolatie si manta de PVC;

cabluri cu izolatie si manta de PVC cu conductoare multifilare in constructie sector.

Desfasurarea cablului de pe tambur si pozarea sa se vor face numai in conditiile in care temperatura mediului
ambiant si a cablurilor nu a coborat in perioada de timp friguros, in decurs de 24 ore inaintea desfasurarii si
pozarii , in nici un monent, sub urmatoarele valori:
o

0 C pentru cablul cu izolatie de fartie;

+4 C pentru cabluri cu izolatie si manta de PVC;

In cazuri deosebite se admit desfasurarea si pozarea cablului si la tempereturi mai scazute, dupa incalzirea
prealabila a tamburului cu cablu intr-o incapere inchisa.
Pagina 29/93

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

La intrarea in cladiri, la pozarea sub drumuri, cablurile trebuie sa fie protejate in tuburi metalice sau din alt
material rezistent mecanic. Tevile trebuie sa aiba un diametru interior de cel putin 1,5 ori diametrul exterior al
cablului si sa nu aiba mai mult de doua curbe, realizate cu curbura corespunzatoare tipului de cablu. Capetele
de tevi trebuie sa fie bercluite. Adancimea de pozare a cablurilor in pamant, masurata de la suprafata solului
este de minimum 700mm .Cablurile asezate in pamant se instaleaza in sant pe un strat de nisip de 10 cm si
se acopera cu un alt strat de nisip, peste care se aseaza un strat de caramizi. La intrarea in cladiri se poate
reduce adancimea de pozare, pe portiuni scurte, sub 5 m.
Evacuare ape uzate:
Sapatura pentru canalizare 110 - 125 mm se va executa pe o latime a transeii de pana la 1.00 m si malurile
vor fi sprijinite cu dulapi metalici de inventar asezati orizontal.
Sapatura pentru caminele de vizitare de pe canalizarea proiectata va avea dimensiunile de 1.30 x 1.30 m.
Pentru guri de scurgere sapatura va avea dimensiunile 1.2 x 1.2 x 2 m, iar pentru ramificatii si racordul gurii de
scurgere latimea transeii este de 0.8 m. Sapaturile se vor executa mecanizat pe 1,0 m adancime de la nivelul
terenului (80%) cu corectarea manuala a malurilor (20%) pentru montarea sprijinirilor necesare, iar restul
manual pana la cota finala a sapaturii. Canalizarea proiectata se va executa cu tuburi prefabricate din PVC KG cu mufa si garnitura.
Pozarea tuburilor si montarea caminelor nu se face decat dupa evacuarea apelor provenite accidental din ploi
sau infiltratii.
Lungimi retele:
Nr.
Denumire
Alimentare cu apa
1
Teava PEHD Dn=63 mm
Canalizare
2
Tub din PVC-KG, D=110 mm
3
Camin canalizare menajera
Alimentare cu energie electrica
4
Cablu CYYF 5x50 mmp
5
Electrozi l=1.5 m
6
Platbanda OL-ZN 40X4
7
Platbanda OL-ZN 30X4
8
Tija metalica L = 2.5 m paratrasnet
9
Piesa separatie

Pagina 30/93

Cantitate
16 ml
41 ml
3 buc
70 ml
9 buc
65 ml
80 ml
1 buc
4 buc

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

3.3 Structura constructiva


Pentru cladiri si retele se va face o descriere a solutiilor tehnice avute in vedere, cu recomandari privind tehnologia de
realizare si conditiile de exploatare ale fiecarui obiect.

OBIECTUL 1 Corp adapost animale:


Corpul adapost pentru animale este format din 2 corpuri de cladire:
-

Corp maternitate si vestiare lucratori

Adapostul pentru animale

1. Corp maternitate si vestiare lucratori:


o Regimul de inaltime este parter
o Inaltimea maxima la coama este de + 4.75 m fata de cota terenului amenajat.
o Cladirea are urmatoarea structura: fundatii de beton armat si placa beton armat cota 0,00 iar structura
supraterana va fi realizata din stalpi si grinzi profil HEA din metal.
o Peretii interiori vor fi realizati din gips carton cu izolatie vata minerala pentru zona de lucratori si panouri
metalice-gard despartitor pentru animale (maternitate, spatiu de muls si spatiu tanc lapte).
o Inchiderile exterioare propuse vor fi realizate din panouri termoizolante grosime 6 cm cu izolatie spuma
poliuretanica (clasa combustibilitate C0) pentru zonele inchise si incalzire (spatiu lucratori, maternitate
si spatiile in care se depoziteaza laptele) si prelata/membrana PVC cu benzi luminoase din PVC
transparent si goluri cu plasa PVC pentru asigurarea ventilatiei pentru spatiile de odihna animale,
depozitare furaje.
o Sarpanta va avea o structura metalica iar ca sistem de acoperire se va realiza o invelitoare din panouri
termoizolante grosime 6 cm cu izolatie spuma poliuretanica (clasa combustibilitate C0). Coama va fi
proiectata astfel incat sa asigure evacuarea aerului viciat in mod natural- ventilatie de coama.
o Finisajele interioare propuse pentru spatiile inchise: finisajele pentru pereti vor fi vopsitorii lavabile
rezistente la spalaturi multiple, culoare alb, tapet PVC h=2,10 m (mai putin spatiile pentru animale
(capre in ultima perioada a gestatiei, spatiu fatare, capre cu iezi 3-7 zile, compartiment de intretinere
capre cu iezi, compartiment furajare iezi) unde se vor lasa panourile termoizolante aparente).
o Finisajele la pardoseli vor fi realizate din beton sclivisit pentru zona destinata animalelor (cu tratamente
hidroizolante si rezistente la solicitari mecanice pentru a rezista in momentul in care se schimba
asternutul animalelor) si in spatiile tehnice si covor PVC pentru spatiile destinate lucratorilor. In placa de
beton se vor prevedea sifoane de pardosela pentru evacuarea apelor uzate in adapost-maternitate
catre fosele septice aferente. Pentru spatiile in care va exista plafon suspendat, acesta va fi realizat din
gips-carton si va fi finisat cu vopsitorii lavabile culoare alb (hol acces, vestiar, birou veterinar).
o Finisajele exterioare propuse / inchideri exterioare: panouri termoizolante grosime 6 cm, izolatie spuma
poliuretanica (clasa combustibilitate C0), culoare gri si prelata/membrana PVC cu benzi luminoase din
PVC transparent si goluri cu plasa PVC pentru asigurarea ventilatiei pentru spatiile de odihna animale,
depozitare furaje.
o Tamplaria va fi din PVC cu rupere a puntii termice cu geam termopan cu sticla clara. Pentru accesul
animalelor, utilajelor, lucratorilor in aleea de furajare si implicit in adapost se propun porti din teava
metalica cu plasa metalica zincata.
Cladirea este organizata in 2 zone: zona destinata animalelor (cu: spatiu pentru ultima perioada de gestatie
capre, spatiu fatare capre, spatiu pentru capre cu iezi 3-7 zile, compartiment de intretinere capre cu iezi,
compartiment de furajare iezi si spatii de izolare animale bolnave/agresive) si zona pentru personal (hol
acces, vestiar tip filtru cu grup sanitar si dus, spatiu tehnic si birou veterinar).
Din spatiul de vestiare se propune acces direct catre spatiul de muls care la randul lui se afla in legatura
directa cu spatiul de depozitare lapte (spatiu in care se propune tanc de racire si depozitare 500 litri). Se
Pagina 31/93

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

asigura legatura directa cu exteriorul din spatiile depozitare lapte, pentru a facilita livrarea acestuia in conditii
de maxima igiena.
Inaltime
utila
-m-

Suprafata
utila
-mp.

Hol acces

min. 3,50

8,00

Covor PVC

Vopsea lavabila

Vestiar haine murdare+dus

min. 3,50

6,50

Covor PVC

Tapet PVC h=2.10m

Vestiar haine curate+ grup sanitar

min. 3,50

7,75

Beton sclivisit

Veterinar+ medicamente

min. 3,50

8,70

Covor PVC

Spatiu tehnic

min. 3,50

8,70

Beton sclivisit

Izolare capre

min. 3,50

15,70

Beton sclivisit

Capre in ultima perioada de


gestatie

min. 3,50

114,10

Beton sclivisit

Spatiu fatare capre

min. 3,50

37,20

Beton sclivisit

Capre cu iezi 3-7 zile

min. 3,50

37,20

Beton sclivisit

Compartiment de intretinere capre


cu iezi

min. 3,50

112,75

Beton sclivisit

Compartiment furajare iezi

min. 3,50

38,40

Beton sclivisit

Functiune

Finisaj
pardoseala

Finisaj pereti

Finisaj tavan

PARTER

TOTAL SUPRAFATA UTILA corp maternitate si vestiare


lucratori
2.

Vopsea lavabila
Tapet PVC h=2.10m
Panouri
termoizolante
Panouri
termoizolante
Panouri
termoizolante
Panouri
termoizolante
Panouri
termoizolante
Panouri
termoizolante
Panouri
termoizolante

Vopsea lavabila pe
gips-carton
Vopsea lavabila pe
gips-carton
Vopsea lavabila pe
gips-carton
Vopsea lavabila pe
gips-carton
Panouri
termoizolante
Panouri
termoizolante
Panouri
termoizolante
Panouri
termoizolante
Panouri
termoizolante
Panouri
termoizolante
Panouri
termoizolante

395,00

Adapostul pentru animale:

Corpul de vestiare si cel de materniate este completat de corpul ce adaposteste zona de odihna pentru
animale, spatiul de muls (care este semi - inchis cu panouri termoizolante de 6 cm) si spatiul de depozitat
lapte inchis cu panouri termoizolante.
Spatiul de odihna va fi delimitat cu ajutorul panourilor de gard metalice care vor fi prevazute cu porti de acces
dinspre aleile de furajare si padocul exterior. Panourile de gard vor fi fixate in pardoseala de beton (care se
proiecteaza doar pentru zona de adapare animale, spatiul de muls, spatiul depozitare lapte si aleea de
furajare) pentru a permite acumularea asternutului adanc. In spatiul de odihna, mai putin zona de adapare, se
propune ca asternutul animalelor sa fie montat pe suport de pamant compactat.
In spatiul de odihna se vor proiecta adapatoare si hranitori furaje (laturi in aleea de furajare) astfel incat
fermierul sa poata hrani animalele fara a intra in tarc. Aceste echipamente se vor instala astfel incat sa
indeplineasca conditiile de igiena si sa reduca riscul de inghet al apei.
Pardoseala adapostului va fi realizata din:
o beton cu tratamente hidroizolante si rezistente la solicitari mecanice pentru zona de adapare, latime
1,00m de la limita culoarului de furajare, in spatiul de muls, depozitare lapte si aleile de furajare
o pamant compactat pentru spatiul de odihna in care se monteaza asternutul animalelor format din paie
Inaltimea maxima la coama este de +4.75 m fata de cota terenului amenajat. Inaltimea utila in interior nu va fi
mai mica de 3,50 m dupa asezarea asternutului pentru animale.
Adapostul are urmatoarea structura: fundatii de beton armat si placa beton armat cota 0,00 pentru spatiile
enumerate mai sus iar structura supraterana va fi realizata din stalpi si grinzi profil HEA din metal.

Pagina 32/93

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

Sarpanta va avea o structura metalica iar ca sistem de acoperire se va realiza o invelitoare din panouri
termoizolante grosime 6 cm cu izolatie spuma poliuretanica (clasa combustibilitate C0).
Coama va fi proiectata astfel incat sa asigure evacuarea aerului viciat in mod natural- ventilatie de coama.
Inaltimea maxima recomandata a asternutului va fi de circa 1,00 m peste placa de beton. Inchiderile
exterioare se vor realiza cu ajutorul unei prelate/membrane PVC cu benzi luminoase din PVC transparent si
goluri cu plasa PVC pentru asigurarea ventilatiei pentru spatiile de odihna animale, depozitare furaje.
Ventilarea spatiului se va face in mod natural prin admisia aerului (prin fatada constructiei - plase PVC) si
evacuarea aerului viciat prin coama cladirii, special proiectata pentru a indeplini aceasta functie. Din spatiul de
odihna animalele au acces direct in padocurile imprejmuite amplasate conform planuri arhitectura. Acestea
sunt amplasate pe suport pamant batatorit si dispun de bazine spalare, clatire si tratament copite. Apa uzata
din aceste bazine se va directiona catre fosele septice aferente.
Principala functie indeplinita de adapostul pentru caprine este sa protejeze animalele impotriva conditiilor
meteorologice nefavorabile. Este recomandat ca adapostul sa fie realizat astfel incat sa asigure un
microclimat adecvat, spatiu de miscare, acces usor si corespunzator la furaje, apa si padoc in aer liber, o buna
ventilare, fara curenti de aer daunatori, si o suprafata suficienta a boxelor.
Spatiul de muls va fi prevazut cu 12 boxe/statii de muls. Acesta va comunica direct cu spatiul de depozitare si
racire lapte pentru a asigura igiena corespunzatoare procesului tehnologic. Odata umplut tancul de racire este
scos si livrat printr-un acces independent de restul acceselor in incinta fermei.
Suprafata totala a adapostului de animale inclusiv aleile de furajare, spatiul de muls, spatiul de depozitare
lapte si spatiul de depozitat furaje va fi de circa 760 mp.
Folosinta

Ferma de caprine

Regim inaltime
Sistem constructiv

Parter
Stalpi si grinzi de metal, placa cota 0,00 B.A.

Fundatii

Beton armat

Pereti

Inchidere / compartimentari:
Panouri termoizolante, izolatie spuma poliuretanica / sistem pereti gips-carton,
prelata / membrana pvc

Sist. acoperire

Panouri termoizolante, izolatie spuma poliuretanica

Tamplarii

Tamplarie pvc + geam termoizolant


Soclu

Finisaje
exterioare
Finisaje
interioare

Conformare
generala

Infrastructura

Suprastructura

panouri termoizolante grosime 6 cm

Invelitoare
Pardoseli

panouri termoizolante grosime 6 cm, prelata/membrana


PVC
panouri termoizolante grosime 6 cm
beton sclivisit / covor pvc

Pereti

zugraveli: vopsitorie lavabila / tapet pvc.

Pereti

Constructia proiectata se aseaza pe un teren fara declivitati majore


Fundatiile sunt de tipul talpi continue armate, asezate pe doua directii ortogonale, formate
din grinzi din beton armat C16/20 si beton de egalizare la partea inferioara C16/20.
Stalpii suprastructurii metalice pornesc din fundatiile de beton armat. Partea inferioara a
fundatiilor se gaseste la -1.60m fata de cota parterului / subsolului. Sapatura se va realiza
manual sau mecanizat in functie de disponibilitati, iar ultimii 20 cm de sapatura se vor
efectua manual inaintea turnarii betonului de egalizare.
Suprastructura constructiei este realizata din metal cu stalpi si grinzi metalice profil HEA,
dispusi dupa 2 directii principale ortogonale. Dimensiunile si modul de realizare au
rezultat in urma dimensionarii structurii in conformitate cu normele, standardele si
normativele in vigoare. Sistemul spatial a fost calculat, dimensionat si conceput astfel
incat sa poata prelua eforturile care apar in structura in timpul exploatarii normale sau pe
durata actiunii unor incarcari exceptionale (in Romania cea mai uzuala este seismul) cu

Pagina 33/93

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

un anumit grad de siguranta.


Conform STAS 10101/2A1 incarcarea utila in camere este de 200daN/mp.
Pentru calculul de rezistenta, s-au respectat prevederile din urmatoarele acte normative:
Normativ N112-04 pentru calculul si alcatuirea fundatiilor;
Normativul P100-96 pentru seism;
NP005-96-Cod pentru calculul si alcatuirea elementelor de constructie din metal.
Materialele prevazute:
Betonul armat de clasa C16/20 pt. blocul de fundatie, C20/25 pentru grinzi de
fundatie si suprastructura respectand urmatoarea reteta :
Ciment tip SR IIR-32.5
Raportul apa-ciment a/c=0.65 maxim
Dozaj minim ciment c=350kg
Agregate cu maxim=16mm
Lucrabilitatea- consistenta T3/T4 cu tasarea t=10020mm
Betonul din placa parterului 0,00 va fi C20/25 si va avea grosimea de 15cm ;
Armaturi din otel beton PC52 si OB37.
Peretii de inchidere sunt de tip panouri termoizolante cu izolatie spuma
poliuretanica, clasa combustibiliate C0;
Invelitoare panouri termoizolante cu izolatie spuma poliuretanica clasa
combustibiliate C0.
Grosimea stratului de acoperire a armaturilor va fi de de 5cm la grinzile de fundatii.
Executarea lucrarilor de beton armat se va face respectand prevederile NE 012-99 Cod
de practica privind executarea lucrarilor de beton si beton armat.
Verificarea calitatii lucrarilor se va efectua conform Normativului C56-85 si va avea in
vedere toate categoriile de lucrari (de la sapatura pana la acoperis).
Pe toata durata executiei se vor respecta:
Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii Buletinul
constructiilor nr. 5-8/1993;
Normele generale de protectia muncii B.C. nr. 1/1996;
Legea protectiei muncii nr. 90/1996.
OBIECTUL 2 Platforma betonata spalare capre
Se propune o platforma betonata hidroizolata pentru spalarea caprelor. Bazinul de spalare al animalelor va fi
realizat din beton, pe suport pietris compactat, se va hidroizola si se vor monta sifoane de scurgere a apelor
uzate. Acesta va fi ingropat (pentru a facilita accesul animalelor) si se va amplasa conform A1-Plan general /
A3-Plan parter si va avea o adancime de circa 50 cm. Se vor prevedea 2 rampe de acces si evacuare a
caprelor din bazin. Dimensiunea in plan a acestuia va fi de circa 3x5 m. Apele uzate dupa spalarea caprelor
se vor scurge, prin conducte pvc, catre bazinul de dejectii.
OBIECTUL 3 Platforme carosabile pietris si platforma betonata gunoi:
O parte a carosabillului si a aleilor din cadrul incintei vor fi realizate din balast compactat - pietris, restul
circulatiilor realizandu-se pe suport pamant compactat:
o
o
o

caile de acces auto (pe suprafetele delimitate in plansa de arhitectura A1 - Plan general) se vor realiza
din agregat de pietris
circulatile perimetrale se realizeaza pe suport pamant compactat conform planului de situatie din
documentatia de arhitectura
minim 30 % din suprafata totala a terenului va fi rezervata spatiilor verzi.

Se propune de asemenea infiintarea unei platforme betonate pentru gunoi cu o suprafata de 100 mp (10,00 x
10,00 m). Se va construi pe un suport din pietris compactat. Aceasta se va amplasa conform A1 - Plan
general.
OBIECTUL 4 Retele exterioara:
Alimentare cu apa

Pagina 34/93

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

Alimentarea cu apa rece se face de la forajul de put realizat la adancimea de min. 30 m, conform normelor in
vigoare, apa trebuie sa indeplineasca conditiile de potabilitate. Grupul de pompare va fi alimentat dintr-un
bazin tampon de 2.000 litri. Pentru asigurarea parametrilor tehnici ai apei menajere si anume debitul si
presiunea necesara unei bune functionari a instalatiei s-a prevazut o pompa submersibila: debit maxim 2.9
mc/h, presiune maxima 45 mCA, puterea maxima 0.75 kW, amplasata la put special destinat echipamentelor
de instalatii.
Canalizare exterioara - Ape meteorice:
Se propune infiintarea unei fose septice ecologice cu o capacitate de 750 l pentru zona destinata lucratorilor si
un bazin de dejectii de 5.500 litri pentru apele uzate si dejectiile lichide din cadrul spatiilor pentru animale.
Acestea se vor afla la o distanta minima de 10 m fata de toate obiectivele protejate in conformitate cu ordinul
MS nr. 536/1997. Apa rezultata din consumul menajer se va canaliza spre fosa septica ecologica de 750 litri.
Un sistem de jgheaburi, burlane, garguie si rigole va evacua apele de la invelitoare catre sol.
Se propune de asemenea amplasarea unui filtru auto (spalare) cu separator de hidrocarburi si a unui
separator de grasimi pentru filtrarea apelor provenite din zona de muls si a tancului de lapte.
Reteaua de energie electrica:
Se prevede o instalatie de incalzire cu convectoare termoelectrice pentru asigurarea temperaturilor interioare
conform SR 1907/2-97. Instalatia de incalzire in cladire este compusa din convectoare termoelectrice. Acestea
vor fi alimentate de la prize electrice 220V. Pentru incalzirea spatiilor din cadrul maternitatii se propun lampi cu
infrarosu.

3.4 Principalele utilaje de dotare ale constructiilor


(centrale termice, hidrofoare, ascensoare etc.)

ECHIPAMENTE OBIECTUL 1 Corp adapost animale:


Corpul adapost pentru animale este format din 2 corpuri de cladire:
-

Corp maternitate si vestiare lucratori

Adapostul pentru animale

1. Echipamente corp maternitate si vestiare lucratori:


Echipamente electrice
o

Tablou Electric 28 circuite: intrerupator general 80A/30mA (10A iluminat 8 circuite; 10A
iluminat rezerva 2 circuit; 16 A prize 12 circuite; 16 A rezerva 2 circuit; 20 A 1
circuit; 2 circuite alimentare 380 V; 50 A - 1 circuit ); cutie cofret aparent

Senzori de temperatura (12buc.)

Sistem de control electronic al mediului (1 buc.)

Lampa infrarosu 2000W (15 buc.)


Caracteristici:
-

Cablu 5 m cu stecher
Grilaj de protective

Montaj perete/ stand mobil

Proiectoare - 350W cu halogen (8 buc.)

Echipamente sanitare
o

Boiler Electric 30 l
Caracteristici:
-

Putere electrica boiler : 1.5 [kW]


Pagina 35/93

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente


-

Presiune maxima de lucru: 0.6 [Mpa]


Plaja de temperatura: 10-65 [C]
Consum mediu pentru a mentine temperatura de 65C: 0.56 [kWh/24h]
Putere consumata pentru a produce apa la 65 C: 1.9 [ kWh]
Timp de incalzire pana la 40C (dt=25C): 0.6 [h]
Timp de incalzire pana la 65C: 1.3 [h]
Inaltime boiler electric : 610 [mm]
Diametru boiler electric : 365 [mm]
Distanta intre racorduri R: 100 [mm]

Greutate boiler electric : 19 [kg]

Echipamente termice
o

Convector electric 500 W (2 buc.)


Caracteristici:
-

Putere convector electric: 500 W


Tensiune nominala: 230 Vac 50Hz
Dimensiuni convector electric ( LxWxH): 430x105x400 mm
Greutate : 3.4 kg
Termostat reglabil
Element de incalzire tip X din aluminiu
Intrerupator

Convector electric 1500 W (3 buc.)


Caracteristici:
-

Putere convector electric: 1500 W


Tensiune nominala: 230 Vac 50Hz
Dimensiuni convector electric ( LxWxH): 620x105x400 mm
Greutate : 4.4 kg
Termostat reglabil
Element de incalzire tip X din aluminiu

Intrerupator

ECHIPAMENTE OBIECTUL 4 Retele exterioare


Alimentare cu apa
o

Hidrofor 24 l
Caracteristici:

Debit (mc/h): 2.90


Capacitate rezervor (l): 24
Greutate (kg): 20.90
Presiune maxima de lucru (bar): 6
Temperatura maxima de lucru (C): 40
Tip motor : electric
Adancimea maxima de aspiratie (m): 25
Garantie (luni): 24
Inaltime de pompare (m): 45
Putere motor (kw): 0.75

Tensiune alimentare (V): 230

Pompa Submersibila 950 W


Caracteristici:
-

Debit (mc/h): 2.40


Greutate (kg): 13.10
Lungime cablu de alimentare (m): 15
Putere motor (kw): 0.50
Pagina 36/93

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente


-

Tensiune alimentare (V): 230


Inaltime de pompare (m): 40
Putere electrica consumata (W): 950
Temperatura maxima de lucru (C): 40

Tip motor : electric

Vas Tampon 2000 litri (1 buc.)


Caracteristici:
-

Volum apa: 2000 litri


Stuturi racord pentru apa rece: Dn 40
Mufa racord suplimentara
Mufa racord pentru golire: Dn 32
Mufa racord pentru teava protectie: Dn 40
Inaltime: 1450 mm
Lungime: 1700 mm
Diametru cu izolare termica: 1305 mm
Masa (acumulator gol): 60 kg

Masa (acumulator plin): 2060 kg

Canalizare
o

Fosa Septica Ecologica 3-4 persoane


Caracteristici:

Greutate volumetrica [kg]: 128


Greutate reala [kg]: 30
Volum total [l]: 750
Inaltime [mm]: 1200
Diametru [mm]: 800

Diametru teava intrare/iesire [mm]: 110

Bazin Dejectii Lichide 5500 litri (1 buc.)


Caracteristici:

5500 litri
Diametru 1,80 metri
Lungime 2,40 metri
Inaltime 1,95 metri
Diametru capac 0,42 mm
Diametru intrare Dn 110 mm
Diametru iesire Dn 110 mm

Construit din fibra de sticla

Filtru auto (cu separator hidrocarburi)


Caracteristici:

Latime de lucru: 3-4m


Lungime de lucru: 5-6m
Inaltime de lucru: 4-5m

Presiune pompa: 40bar

Separator de grasimi
Caracteristici:
-

220 litri
Diametru 0,6 metri
Pagina 37/93

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente


-

Inaltime 0,82 metri


Debit 0,18 l/s

Construit din polipropilena cu capac din PVC insurubat

Pagina 38/93

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

3.5 Instalatii aferente constructiilor


Se vor descrie solutiile adoptate pentru instalatiile de iluminat, forta, curenti slabi, apa, canalizare etc.

Instalatii sanitare
Alimentarea cu apa rece se face de la forajul de put realizat la adancimea de 30 m, conform normelor in
vigoare, apa trebuie sa indeplineasca conditiile de potabilitate. Grupul de pompare va fi alimentat dintr-un
bazin tampon de 2000 l. Pentru asigurarea parametrilor tehnici ai apei menajere si anume debitul si
presiunea necesara unei bune functionari a instalatiei s-a prevazut o statie de pompare: debit maxim 2.9
mc/h, presiune maxima 45 mCA, puterea maxima 0.75 kW, amplasata la put special destinat echipamentelor
de instalatii.
Conducta de alimentare cu apa rece este amplasata subteran pe spatiul verde, sub adincimea de inghet si
este realizata dintr-o conducta de polietilena inalta densitate (PEHD) cu diametrul nominal de 63 mm pozata
pe pat de nisip si termoizolata cu vata minerala si folie de aluminiu pentru a asigura temperatura optima (5-11
grade celsius, variabil) pentru consumul de catre animale.
Apa calda pentru consum menajer va fi preparata prioritar de la boilerul electric pozitionat in Spatiu Tehnic.
Parametri tehnici boiler electric 30 litri, putere electrica boiler 1,50 kW, presiune maxima de lucru 0,6 Mpa,
plaja de temperatura 10-65grC, consum mediu pentru a mentine temperatura de 65grC: 0.56 kWh/24h, putere
consumata pentru a produce apa la 65 grC 1.9 kW/h, timp incalzire pana la 65 grC 1.3 h, inaltime boiler
electric 610 mm, diametru 365 mm, distanta intre racorduri R: 100 mm, Masa boiler electric 19 kg. Coloanele
de apa rece, apa calda si de canalizare vor fi montate in nisa comuna cu posibilitate de acces la robineti de
inchidere.
Apele menajere uzate vor fi preluate de la obiectele sanitare prin sifoane de pardoseala si tevi din
polipropilena montate in sapa. Canalizarea se va realiza prin coloana separata pentru grupul sanitar. Apele
pluviale vor fi preluate prin coloane cu diametru de 110 mm care vor avea deversare libera.
Coloanele si conductele colectoare se vor executa din tuburi de polipropilena imbinate cu mufe si etansate cu
garnituri de cauciuc.
Colectarea apelor menajere se face prin intermediul unui camin de canalizare catre fosa septica ecologica de
canalizare menajera.
Pentru asigurarea legaturii cu atmosfera coloanele principale de canalizare Dn 50 vor fi prevazute cu caciula
de ventilatie din polipropilena. Sustinerea tevilor de canalizare se face cu coliere de otel si mansoane de
cauciuc. Pentru o eventuala interventie s-a prevazut o piesa de curatire cu capac de vizitare in ghena de
instalatii de la Vestiar cu grup sanitar si dus.
In ghena de instalatii corespunzatoare baii se monteaza robinete sferice de separatie 25.
S-au prevazut instalatii sanitare in vestiar cu grup sanitar si dus.
Instalatiile se vor executa din:
o

tevi din polipropilena reticulata pentru conductele de apa rece si calda;

tevi si piese de legatura din polipropilena de canalizare;

baterii amestecatoare cu monocomanda stative pentru lavoare;

robinete de trecere cu filet interior si obturator sferic ;

robinete de reglaj de colt, cu ventil ;

robinete de retinere cu ventil si mufe.

Conductele se vor sustine de elementele de rezistenta cu suporti si bride tip MUPRO, HILTI sau similar.
Lucrari de izolatii termice, hidrofuge, vopsitorii
Conductele instalatiei de apa potabila rece si apa calda de consum, montate ingropat in sapa si mascat in

Pagina 39/93

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

nise se vor izola termic cu mansoane de cauciuc expandat tip I.T. Flex sau similar, cu s= 9 mm .
Dispozitive pentru preluarea dilatarilor si eforturilor in conducte
Compensarea dilatarilor
In cazul tuburilor din PP imbinate cu piese de legatura cu garnituri de cauciuc, compensarea se va realiza cu
compensatoare de dilatare montate conform NP003-96.
Sustinerea conductelor
Conductele din polipropilena (PP):
Conductele orizontale de canalizare (colectoarele) din PP, se vor sustine de elementele de rezistenta cu
coliere si bratari amplasate la o distanta de 10 D. Punctele fixe se vor amplasa la fiecare tub, dupa mufa
acestuia.
Coloanele se vor sustine astfel: coloanele care sunt la nivelul planseului, se vor monta prinse cu cate doua
bratari de ghidaj la distanta de 1-2 m;
Legaturile la obiectele sanitare se fac cu tubulaturi PPR Dn 20 pina la
rezervoare WC.

robinetele coltar de la lavoare,

Instructiuni de montaj
Lucrarile de instalatii sanitare se vor executa conform Normativului I9-94 si a Normativului pentru proiectarea,
executarea si exploatarea instalatiilor tehnico- sanitare din polipropilena NP 003-96.
Cu acordul proiectantului, se pot utiliza si alte materiale, cu calitati cel putin egale sau superioare celor
indicate in proiect ( tevi , fitinguri , etc) .
Materialele si echipamentele utilizate la executia instalatiilor vor avea Agrement tehnic eliberat de Comisia
de Agrement Tehnic in Constructii MLPAT (conform HGR 739-97, Anexa 5). La livrare, acestea vor fi insotite
de Certificat de calitate eliberat de producator. Toate materialele vor indeplini conditii de calitate conform ISO
9000.
Probe si verificari
Dupa executie instalatiile de apa potabila rece si calda de consum menajer vor fi supuse la incercari si
verificate conform art. 13.1-13.7 din I9-94 iar instalatiile de canalizare menajera, conform art.13.9-13.19 din I994.

Instalatii termice
Se va prevedea o instalatie de incalzire cu convectoare termoelectrice pentru asigurarea temperaturilor
interioare conform SR 1907/2-97.
Instalatia de incalzire in cladire este compusa din convectoare termoelectrice. Acestea vor fi alimentate de la
prize electrice 220V.
Aceste radiatoare electrice - convectoare contin un panou de control: Switch ON / OFF si termostat reglabil
care asigura utilizarea convenabila a acestor convectoare electrice si creeaza confort acceptabil.
Toate modelele de radiatoare electrice - convectoare sunt montate pe perete. Aceste radiatoare electrice convectoare sunt extrem de subtiri si permit economie de spatiu. Ele sunt estetice si au o functie speciala
pentru curatire usoara.

Instalatii electrice
Instalatii de iluminat artificial
In cadrul acestei lucrari vor fi prevazute instalatii de iluminat cu corpuri de iluminat noi care sa asigure o
vizibilitate adecvata tipului de activitati specifice. In general se va asigura un iluminat artificial la nivelul
pardoselii de 300 lx, 500 lx, cu un minim de 150 lx, factorul de uniformitate fiind de 1 / 40. Indicele de redare a
culorilor (Ra) va fi mai mare de 65 si asigurat de lampile cu temperatura de culoare intre 4.500 6.500 K.

Pagina 40/93

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

In spatiile cu destinatia Vestiar cu grup sanitar si dus, spatiu fatare, se vor monta, corpuri de iluminat
fluorescente, etanse, avand grad de protectie minim IP 54, iar in birou veterinar, spatiu tehnic, hol acces si
depozitare lapte se vor monta corpuri cu protectie minim IP 20. Comanda iluminatului se va face prin
intermediul intrerupatoarelor si comutatoarelor montate ingropat in pereti, la intrarile in incaperi. Instalatiile noi
de iluminat vor urmari, in principiu, traseele cele mai scurte, cu modificarile de rigoare in locurile unde
incaperile nu permit acest lucru.
Instalatiile electrice de iluminat se vor executa cu conductoare din cupru izolat in PVC de tip CYYF 1,5 mmp
trase in tuburi rigide din PVC cu Dn = 16 mm ingropate in ziduri sau in planseu, in cazul corpurilor de iluminat
si al trecerilor, conform detaliilor din planse. Tuburile orizontale aferente instalatiilor de iluminat se vor poza
ingropat la circa 20 cm sub nivelul planseului. Dispozitivele pentru prinderea sau suspendarea corpurilor de
iluminat trebuie sa suporte, fara a suferi deformari, o greutate egala cu de cinci ori greutatea corpului de
iluminat ce urmeaza a fi suspendat, dar cel putin 10 kg. Aparatele de comutatie pentru instalatiile de iluminat
vor fi de buna calitate, si se vor fixa in doze noi cu holtzsuruburi prinse in rama metalica a aparatelor si
acoperite de masca din material plastic izolant.
Instalatii de prize
Protectia circuitelor de prize se va realiza cu disjunctoare cu protectie de 16A, iar toate prizele vor avea
obligatoriu contact de impamantare. Vor fi prevazute prize normale, precum si prize cu circuite si trasee
separate si individuale pentru aer conditionat, etc. care se vor monta conform cerintelor specifice.
Obligatoriu, toate prizele monofazate vor fi de tip schuko, cu asigurarea contactului de impamantare.
Toate circuitele de prize se vor executa cu cate 3 conductoare din cupru izolat cu PVC de tip CYYF 2,5 mmp
trase in tuburi rigide din PVC de tip IPEY Dn 20 mm ingropate in ziduri (preferabil la h = 2,00 m deasupra
pardoselii finite) sau sub pardoseala si vor fi acoperite cu minim 2 cm de tencuiala. La executie se va avea in
vedere asigurarea continuitatii conductorului de impamantare (care va avea obligatoriu izolatia de culoare
galben-verde), iar dintre celelalte doua, cel mai inchis la culoare va fi legat la nul, cel de culoare mai deschisa
fiind conectat la faza. Legarea conductoarelor la aparate se va face cu faza in dreapta si nulul in stanga prizei
gata montata. Prizele din interior vor fi de tip Schuko (cu contact de protectie) si se vor monta ingropat in
ziduri, preferabil la inaltimea de minim 0,30 m deasupra pardoselii finite.
Aparatele de conectare trebuie sa fie astfel montate incat sa intrerupa simultan toate fazele si nulul circuitului
pe care il deservesc. Nu se admite intreruperea conductorului de protectie. Conductorul de nul poate fi
intrerupt numai in instalatiile in care acesta nu este folosit si pentru protectie.
Distributia electrica
In interiorul cladirii distributia energiei electrice se va face de la tabloul general de distributie T.E.G.:
o putere electrica instalata: Pi = 88,70 KW;
o putere electrica absorbita: Pa = 57,65 KW
o curentul cerut Ic = 92,25 A - se alege intrerupator automat tripolar cu protectie diferentiala de
100A/30mA, cu cablu CyyF 5x50 mmp.
Plecarile de la T.E.G. la consumatori se vor face cu circuite executate ingropat, cu conductoare trase in tuburi
de protectie. Tabloul electric va fi de tip modular, semiingropat, cu usa semitransparenta, amplasat in spatiul
tehnic si va cuprinde protectiile tuturor circuitelor interioare.
Alimentarea generala se realizeaza de la punctul de alimentare catre tabloul electric T.E.G.
Elementele componente ale tabloului electric sunt microintrerupatoarele automate (disjunctoare) - la prize si
consumatorii individuali care asigura protectia circuitelor prin deschiderea contactelor. Acestea vor fi alese
conform specificatiilor de aparataj care vor insoti plansa cu schema monofilara. Montajul acestora in tabloul
electric se va face pe sina 35 mm, cu elemente opritoare in capetele randurilor. Conexiunile intre acestea
(straparea) se va face cu bara capsulata trifazata cu nul sau cu bara capsulata faza-nul in cazul
consumatorilor monofazati. Tabloul va fi prevazut cu cleme de sir pentru realizarea conexiunilor cu circuitele,
iar pentru impamantare se va utiliza o bareta de impamantare sau cleme PE.
Dozele de distributie vor fi de tip ingropat cu capac de protectie fixat in holtsuruburi, si vor fi montate ingropat
Pagina 41/93

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

in pereti cu centrul dozei la nivelul aparatelor de comutatie sau prizelor, la circa 20 cm sub planseul finit pentru
iluminat si imediat sub prize pentru circuitele acestora. In masura in care este posibil, se va evita amplasarea
acestora in incaperi, preferand sa fie executate in afara acestora, pe holuri si cai de acces.
Legaturile in doze se vor face prin dezizolare si introducere in piesele de capat sau prin matisare, cositorire si
acoperire cu banda izolatoare.
Instalatii de protectie
Instalatiile electrice de protectie ale acestui obiectiv vor fi de doua tipuri: instalatii electrice interioare de
protectie si priza de pamant.
Instalatiile de protectie interioare sunt constituite din conductorul de impamantare (al treilea conductor al
instalatiilor de prize sau al cincilea conductor al coloanelor trifazate) de culoare galben-verde si al carui circuit
va avea asigurata continuitate permanent. Acestea se vor conecta la bareta de impamantare din tabloul
electric, care va fi in legatura cu priza de pamant prin doua cai: direct, prin conductorul de cupru FY 10 mmp
care se leaga prin eclisa (element de separatie vizibila) si platbanda OlZn 30 x 4 mm, si indirect, prin al
cincilea conductor al coloanei electrice de la B.M.P.T.
Priza de pamant se va executa din 9 electrozi din teava galvanizata OlZn 2,5 de 2.0 metri lungime,
ingropati in pamant la mimim 5 metri distanta si adancimea maxima de 0,8 m de la nivelul superior al
electrozilor la nivelul solului. Acestia se vor lega intre ei prin platbanda zincata OlZn 40 x 4 mm ingropata la
adancimea de 0,9 m sub nivelul solului si sudata de electrozi sau fixata cu surub, saiba si piulita (ambele tipuri
de prindere necesita protectie anticoroziva: primul prin curatare de zgura si acoperire cu spray de zinc sau
vopsea se mai admite si acoperirea cu strat de smoala iar al doilea tip prin acoperire cu vaselina
anticoroziva).
Daca din masuratori vor reiesi valori mai mari de 1 ohm, priza se va completa cu electrozi in aceleasi conditii
pana la obtinerea valorilor indicate.
Centura interioara de protectie se constituie din platbanda OLZn 30x4mm.
In ansamblu, instalatiile de protectie prevazute, cumulat cu o protectie adecvata a circuitelor si echipamentelor
electrice tind sa elimine complet riscurile produse de curentul electric in conditiile unei executii
corespunzatoare si mentenantei adecvate.

3.6 Situatia existenta a utilitatilor si analiza acestora


Se vor descrie modul de asigurare a acestora si solutiile tehnice adoptate.

Obiectivul care face obiectul prezentului studiu de fezabilitate este considerat a fi amplasat pe un teren
neracordat la utilitati. Solutiile de racord sunt prezentate in capitolele anterioare pentru fiecare obiect in parte.

3.7 Avize si acorduri


Avizele si acordurile emise de organele in drept, potrivit legislatiei in vigoare, privind:
- certificatul de urbanism, cu incadrarea amplasamentului in planul urbanistic, avizat si aprobat potrivit legii;
- alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispozitiilor legale..

La Cererea de finantare va fi anexat Certificatul de Urbanism, cu incadrarea amplasamentului in planul


urbanistic emis de Primaria Comunei ________, judetul _________ pentru proiectul Infiintare ferma de
caprine pe pasuni si fanete permanente apartinand solicitantului.
Alte avize de specialitate sunt:
-

Decizia etapei de evaluare initiala emisa de Agentia pentru Protectia Mediului ___________ care
atesta ca solicitantul a initiat procedura pentru obtinerea acordului de mediu;

Notificarea emisa de Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor ____________ care
atesta conformitatea proiectului cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si siguranta
alimentelor si ca prin realizarea investitiei in conformitate cu proiectul ferma va fi in concordanta cu
legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor;

Pagina 42/93

Studiu de fezabilitate
-

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

Notificarea emisa de Directia de Sanatate Publica __________________ privind conformitatea


proiectului cu conditiile de igiena si sanatate publica

3.8

Caracteristici
tehnice
si
functionale
ale
utilajelor/echipamentelor
tehnologice/echipamentelor de transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate
prin proiect si prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi
amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati)

Se vor preciza de asemenea denumirea, numarul si valoarea utilajelor/ echipamentelor tehnologice/echipamentelor de


transport/ dotarilor care vor fi achizitionate, cu fundamentarea necesitatii acestora (utilizati formatul tabelar prezentat mai
jos).

Utilaje/echipamente tehnologice/echipamente de transport/dotari achizitionate prin proiect


Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(cu TVA)
Euro
Euro
Euro
1. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)
1
Boiler
1
72
17
89
2
Convector electric 500 W
2
79
19
98
3
Convector electric 1500 W
3
149
36
184
4
Tablou Electric 28 circuite
1
900
216
1.117
5
Senzori temperatura
12
324
78
402
Sistem control electronic al
6
1
270
65
335
mediului
7
Lampa infrarosu 2000W
15
1.688
405
2.094
Proiector de exterior 350 W cu
8
8
72
17
89
halogen
9
Adapatoare cu nivel constant
30
675
162
837
10
Adapatoare suzeta
8
126
30
156
11
Tanc de racire lapte 500 litri
1
3.000
720
3.720
12
Aparat de muls 2 posturi
2
900
216
1.117
13
Aparat de muls 4 posturi
2
1.801
432
2.233
14
Suport pentru sare 2 kg
5
17
4
21
15
Hidrofor 24L
1
128
31
159
16
Pompa submersibila
1
146
35
181
17
Vas tampon 2000L
1
405
97
502
Fosa septica ecologica 3-4
18
1
408
98
506
persoane
19
Bazin dejectii lichide 5500 litri
1
900
216
1.117
Filtru auto (cu separator de
20
1
2.927
702
3.629
hidrocarburi)
21
Separator grasimi
1
293
70
363
Total 1
15.282
3.668
18.950
2. Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice
Jgheaburi pentru hranire1
30
1.553
373
1.926
hranitori
Cantar animale/platforma
2
cantarire
1
900
216
1.117
(Lxlxh=1500x800x1200mm)
3
Tractor 35 CP
1
12.500
3.000
15.500
Total 2
14.953
3.589
18.542
TOTAL utilaje/echipamente/dotari
30.236
7.257
37.492
Nr.
crt

Denumire

Cantitate

Valoare
(fara TVA)
Lei

Lei

Valoare
(cu TVA)
Lei

320
350
660
4.000
1.440

77
84
158
960
346

397
434
818
4.960
1.786

1.200

288

1.488

7.500

1.800

9.300

320

77

397

3.000
560
13.326
4.000
8.000
75
570
650
1.800

720
134
3.198
960
1.920
18
137
156
432

3.720
694
16.524
4.960
9.920
93
707
806
2.232

1.812

435

2.247

4.000

960

4.960

13.000

3.120

16.120

1.300
67.883

312
16.292

1.612
84.175

6.898

1.656

8.554

4.000

960

4.960

55.525
66.423
134.306

13.326
15.942
32.234

68.851
82.365
166.540

TVA

Descrierea echipamentelor si utilajelor care vor fi achizitionate este prezentata in cele ce urmeaza :

Pagina 43/93

Studiu de fezabilitate
-

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

Adapatoare cu nivel constant: 30 buc

Solutia adoptata pentru adapare asigura o cantitate suficienta de apa pentru fiecare varsta a animalelor si
pentru orice anotimp.
Sistemul de adapare este format din adapatori cu nivel constant de apa, montate astfel incat sa fie accesibile
atat iezilor cat si caprelor adulte. Se vor monta atat in corpul pentru maternitate cat si in adapostul pentru
animale si padocul de isorire si relaxare.
Caracteristici tehnice:
Bol de aluminiu acoperit cu plastic
Valva plutitoare pentru asigurarea unui nivel constant al apei
Capac detasabil din polietilena, fara margini ascutite fara riscuri de ranire
Orificiu de drenaj

o
o
o
o

o Conexiune pentru alimentare pe partea dreapta sau stanga


-

Adapatoare tip suzeta: 8 buc

Sunt folosite pentru alaptarea si adaparea iezilor.


Caracteristici tehnice:
Plastic rezistent
2 compartimente
Prevazuta cu 6 suzete
Scara litraj
Maner de metal

o
o
o
o
o

o Sistem de prindere
-

Tanc de racire lapte: 1 buc

Folosit la depozitarea si racirea laptelui colectat.


Caracteristici tehnice:

o
o
o

Capacitate 500 l
Vertical cu 2 mulsori la 220 V
Picioare ajustabile pentru podele denivelate

Partea inferioara cu expansiune directa pentru a asigura evacuarea completa

Aparat de muls 2 posturi: 2 buc

Folosit pentru mulgerea caprelor in sala de muls


Caracteristici tehnice:

o
o
o
o
o
o
o

Mobil cu 2 posturi de muls automate


Bidon de aluminiu min 40 l
Motor independent monofazic de min 0,75 CP
Grupurile de muls prevazute cu mansoane de silicon
Capacitate de mulgere oi/capre min 2x20/24 pe ora
Capacitate pompa vid min 200l/m uscata
Perii pentru curatare furtune si bidon

Opritor de lapte pentru evitarea refularii laptelui

Aparat de muls 4 posturi: 2 buc

Folosit pentru mulgerea oilor/caprelor in sala de muls


Caracteristici tehnice:
o
o

Mobil cu 4 posturi de muls automate


Bidon de aluminiu min 40 l

Pagina 44/93

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

o
o
o
o
o
o

Motor independent monofazic de min 0,75 CP


Grupurile de muls prevazute cu mansoane de silicon
Capacitate de mulgere oi/capre min 4x20/24 pe ora
Capacitate pompa vid min 220l/m uscata
Greutate aparat 60 kg
Cadru 100% din inox

Opritor de lapte pentru evitarea refularii laptelui

Suport pentru sare: 5 buc

Se utilizeaza ca suport pentru sarea ce trebuie consumata de capre si oi.


Caracteristici tehnice:

Capacitate 2 kg sare

Suport de fixare in perete cu suruburi

Jgheaburi pentru hranire: 30 buc

Sistemul de furajare este solid si trainic datorita folosirii materialelor de calitate si plastic pur. Nivelul de furaj
din fiecare hranitoare poate fi ajustat cu usurinta, ceea ce duce la o conversie mai buna a hranei. Sistemul
simplu in care sunt construite ofera fermierului posibilitatea unei ajustari rapide a ratiei de furajare. Acestea
vor fi montate de-a lungul aleii de furajare atat in corpul de maternitate cat si in adapostul pentru animale
astfel incat fermierul sa poata hrani animalele fara a intra in tarc.
Caracteristici tehnice:
o
o
-

Inaltime 0.35m, latime 0.5m


Capacitate 30 kg/buc.

Cantar animale/platforma de cantarire: 1 buc

Este folosit pentru cantarirea animalelor (caprelor)


Caracteristici tehnice:

o
o
o
o
o
o
o

Platforma de cantarire metalica tabla striata


Grijaj vertical h=1.500 mm
Indicator electronic de greutate
Cutie de jonctiuni
2 porti de acces
Cablu conexiune indicator
Certificare metrologica

Capacitate maxima de cantarire 100 kg

Tractor 35 CP

Utilizat pentru activitatea de intretinere a pasunilor permanente


o

Putere: 35 CP (cai putere)

Combustibil: motorina

Nota: Echipamentele de la punctele 1 8 si 15 21 din grupa Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu


montaj (procurare) din tabelul de mai sus fac parte din categoria echipamentelor aferente lucrarile de
constructie si au fost prezentate la cap.3.4 Principalele utilaje de dotare ale constructiilor.
Dotarile tehnologice vor respecta toate standardele Uniunii Europene pentru cresterea animalelor, siguranta
alimentara si protectia mediului.
Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului (plan de cultura pe perioada de cinci
ani, plan de productie pe perioada de cinci ani pentru ferma zootehnica si altele)

Pagina 45/93

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

Plan de productie
Ferma de capre
Capacitatea fermei prevazuta prin proiect este de 350 de capete. Ferma va fi populata la capacitatea de
productie astfel: 350 de capre mama (montate) si 10 tapi reproducatori din rasa Alba de Banat; Prolificitatea
rasei luata in calcul este 130 % ceea ce conduce la nasterea a 455 de iezi. Caprele sunt montate natural o
data pe an in perioada septembrie octombrie. Din iezii nascuti, 25% dintre femele sunt pastrate in ferma
pentru inlocuirea efectivului si prasila si 75% sunt vandute la 3 luni la greutatea medie de 15 kg. Din iezii
nascuti 2% dintre masculi sunt pastrati in ferma pentru inlocuirea efectivului si reproductie si 98% sunt vanduti
la 3 luni la greutatea medie de 15 kg. Procentul de pierderi luat in considerare este de 1,5% din totalul de miei
nascuti.
Sintetizand datele prezentate anterior, rezulta o capacitate fizica efectiva a fermei de 360 capete in primul an
de operare. Planul de productie aferent anilor de prognoza financiara este urmatorul:

Plan de reproductie capre


Nr.
crt.

Categoria de caprine

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

350
10
360
30,00%
455
228
227
1,50%
225
224
25,00%
2,00%
56
4
389
0

350
10
360

406
14
420

406
14
420

415
15
430

455
228
227

528
264
264

528
264
264

540
270
270

225
224

260
260

260
260

266
266

56
4
389
56

65
5
450
56

65
5
450
65

67
5
460
65

0
0
809
420
389
0
0

0
0
869
480
389
0
0

56
4
1060
550
450
56
4

56
4
1070
560
450
56
4

65
5
1102
572
460
65
5

Categorie de caprine

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Capre lactatie
Tapi reproducatori
Tineret femel reproductie (anul curent)
Tineret mascul reproductie (anul curent)
Tineret femel reproductie (anul precedent)
Tineret mascul reproductie (anul
precedent)
Total efectiv reproductie ferma
Iezi 0-3 luni vanduti
Capre reforme vandute (la 3 ani)

350
10
56
4
0

350
10
56
4
56

406
14
65
5
56

406
14
65
5
65

415
15
67
5
65

420
389
0

480
389
0

550
450
56

560
450
56

572
460
65

Capre lactatie
Tapi reproducatori
Total caprine ferma
% prolificitate
Iezi obtinuti, din care:
Tineret femel 0-3 luni)
Tineret mascul 0-3 luni)
% pierderi / consum propriu - 0-3 luni
Tineret femel (0-3 luni)
Tineret mascul (0-3 luni)
% capre inlocuire
% tapi inlocuire
Tineret femel reproductie (anul curent)
Tineret mascul reproductie (anul curent)
Iezi 0-3 luni vanduti
Tineret femel reproductie (anul precedent)
Tineret mascul reproductie (anul
precedent)
Capre reforma
Tapi reforma
Total efectiv ferma, din care:
Efectiv de reproductie
Iezi vanduti (3 luni)
Capre reforme vandute (la 3 ani)
Tapi reforma vanduti (la 3 ani)
Nr.
crt
1
2
3
4
5
6
7
8

Pagina 46/93

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

Plan de reproductie capre


Nr.
crt.
9

Categoria de caprine
Tapi reforma vanduti (la 3 ani)
Total efectiv valorificat

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

0
389

0
389

4
510

4
510

5
530

Pasuni permanente
Solicitantul va obtine prin arendare in primul an de operare 10 ha de pasuni permanente cultivate cu 70%
graminee (lolium, dactilis, festuca, etc.) si 30 % leguminoase (lucerna, trifoi ghizdei).
Planul de cultura propus pentru cei 5 ani de operare este urmatorul:

Plan de rotatie a culturilor


Nr
1

Denumire cultura
Pasuni permanente
TOTAL

ha
An 1
operare
10,00
10,00

An 2
operare
10,00
10,00

An 3
operare
10,00
10,00

An 4
operare
10,00
10,00

An 5
operare
10,00
10,00

Estimarea capacitatilor s-a realizat in baza fisei tehnologice a culturii prezentate in paginile urmatoare
impreuna cu fluxul tehnologic al culturii

Descrierea fluxului tehnologic al fermei de capre


Dupa implementarea investitiei pentru care se solicita finantare nerambursabila, ferma de capre a
intreprinderii individuale va fi formata dintr-un adapost cu capacitatea maxima de 360 capete (350 de capre
mama (montate) si 10 tapi reproducatori din rasa Alba de Banat) si tineretul aferent pastrat pentru reproductie.
Rezulta astfel o capacitate maxima a fermei in anul 5 de operare de cca. 572 de capete. Hala de crestere
caprine a fost dimensionata pentru capacitatea maxima a efectivului de animale, pe stari fiziologice diferite de
crestere, spatiile fiind dimensionate pentru fiecare categorie conform normelor de bunastare a animalelor.
Tehnologia de productie prevede cresterea in sistem semiintensiv, in stabulatie 155 de zile pe an si 210 zile pe
pasunea permanenta din dotarea fermei, a intregului efectiv de capre. Ferma cuprinde maternitate, spatiu
pentru odihna caprelor, spatiu in padoc pentru insorire si recreere si un spatiu pentru mulsul caprelor. Caprele
vor fi crescute intr-un sistem de stabulatie permanenta libera ce presupune formarea unor loturi de
animale care se afla in aceeasi stare fiziologica. Intretinerea in grup permite miscarea libera atat
in adapost cat si in padocul de insorire si recreere in limitele unui comportament in care sunt
separate functional zonele de odihna, furajare, adapare circulatie, in asa fel incat
comportamentul animalelor sa nu fie agresiv. Tipul de ferma proiectata prin acest proiect ofera
animalelor urmatoarele facilitati:
-

acces liber la padoc din adapost;

odihna in spatiu deschis;

furajarea si adaparea atat in spatiul de odihna cat si in padoc;

conditii de microclimat apropiate de cele naturale: lumina apropiata sub toate aspectele
de cea naturala, aer curat, spatiu, liniste;

spatiul de odihna atat pentru capre este amenajat pe suport pamant compact acoperit cu
paie. Acest asternut de paie va fi schimbat zilnic. A fost calculat un minim de 0,5 -0,6 kg
de paie pe cap in functie de tipul de animal.

furajare si adapare corespunzatoare a animalelor . Aleea de furajare este amenajata in


zona centrala a fermei pentru accesul animalelor la furajare atat din adapost cat si din
zona destinata maternitatii;

curatenie corporala, contentia pentru control si tratamente. In padoc au fost amenajate


bazine pentru igienizare si tratamentul copitelor.
Pagina 47/93

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

Cresterea Caprelor - principalele etape ale fluxului tehnologic aferent fermei sunt prezentate in
continuare.
Etapa 1 Reproductia la capre
In cadrul fermei propuse s-a luat in considerare monta naturala, o data pe an (lunile septembrieoctombrie). Pregatirea pentru monta are loc cu o luna inainte si are in vedere aducerea caprelor intr-o
satre buna de intretinere. In furajare se vor folosi fanuri, grosiere, suculente, masa verde. Se asigura
sare bulgari pentru lins si apa la discretie. Cu cel putin 4 saptamani inainte de fatare, mulgerea trebuie
intrerupta pentru pregatirea viitoarei lactatii si acumularea de substante nutritive necesare dezvoltarii
fatului. In cazul in care la unele capre apare secretia treptata de lapte inaintea fatarii, acestea trebuie
mulse pentru evitarea mamitelor. Pentru o furajare adecvata se asigura starea de intretinere
corespunzatoare executarii montei si pastrarii gestatiei viitoare. Tapii de reproductie se vor folosi prin
rotatie asigurindu-se dupa 4 zile de activitate, 4 zile de repaus. Pentru monta naturala se repartizeaza
20-30 capre pentru un tap tinar si 40-50 capre pentru un tap adult.
Etapa 2 Gestatia la capre
Gestatia la capre dureaza 150 de zile, cu variatii de la 145 la 158 de zile. Starea de gestatie se
cunoaste dupa absenta caldurilor si dezvoltarea treptata si asimetrie proeminent pe dreapta a
abdomenului. In prima luna de gestatie se va pastra acelasi regim de ingrijire si hranire din perioada
de monta, pentru prevenirea avorturilor, foarte frecvente in aceasta perioada. In luna a 2-a si a 3-a de
gestatie, nivelul de furajare poate fi mai mic cu cca. 30% fata de cel aplicat in perioada de pregatire
pentru monta si de monta. In perioada a 2-a de gestatie (lunile 4-5) se vor asigura conditii deosebite
de ingrijire si furajare, data fiind cresterea si dezvoltarea fatului. Caprele vor fi supravegheate
permanent in perioada de gestatie; este interzisa inghesuirea lor la intrarea si iesirea din adaposturi
sau padocuri, furajele vor fi de cea mai buna calitate, nemucegaite, apa nu va fi rece pentru a se evita
avorturile. Cu doua saptamini inainte de fatare se scot din furajare furajele insilozate (murate). In
ultima luna inainte de fatare caprele sunt introduse in compartimentul Capre in ultima perioada de
gestatie din cadrul maternitatii pentru capre a fermei. Aici sunt cazate intr-un spatiu de 114,10 mp. si
au acces la furaje si apa avand un microclimat sanatos.
Etapa 3 Fatarea la capre
Fatarea caprelor va avea loc in Spatiul de fatare de 37,20 mp in care sunt amenjate 10 boxe de
fatare. Fatarea se anunta prin inflamarea si congestionarea vulvei, adancirea flancurilor, coborarea
abdomenului, marirea ugerului si aparitia primelor picaturi de colostru, eliminarea dopului de gestatie.
Fetusul patrunde si traverseaza conductul pelvin datorita contractiilor musculaturii uterine, apoi
datorita musculaturii este eliminat de aici in cca. 20 25 minute la aproximativ doua ore urmand a fi
eliminate anexele fetale. In cazul fatarilor normale, iedul iese cu membrele anterioare inainte bine
intinse si capul intre acestea. In cazul unor pozitii anormale ale fetusului (distocii) se impune
interventia specialistului. In adapost va fi creat si mentinut unui microclimat corespunzator cu o
temperatura de 14 15 C, fara curenti si umezeala, cu asternut curat si bine uscat. Interventia la
fatare consta in indepartarea mucozitatilor din jurul narilor si de pe corp cu ajutorul unei panze curate,
care are si rol de masaj menit sa invioreze si intensifice circulatia sanguina periferica. Dupa 20 30
minute de odihna, se sectioneaza, dezinfecteaza si leaga ombilicul la o distanta de 3-4 cm de
abdomen. Daca nu o poate face singur este ajutat sa suga colostru dupa indepartarea primelor
picatuiri purtatoare de microorganisme. In primele 6 -12 ore de la nastere, vilozitatile intestinale au o
mare capacitate de absorbtie, de aceea suptul unei cantitati cat mai mari de colostru in acest interval
este foarte important. Ulterior in urmatoarele trei zile aceasta capacitate scade treptat. Suptul
colostrului are ca efect marirea rezistentei la infectii pana la dezvoltarea sistemului reticulo - endotelial
de aparare impotriva infectiilor. Datorita continutului ridicat in saruri minerale favorizeaza eliminarea
meconiului (reziduri cumulate in perioada fetala). Continutul foarte bogat in proteine si grasime
mareste vitalitatea si ritmul de crestere si dezvoltare al iezilor. In prima saptamana, iezii pot suge de
20-30 ori pe zi o cantitate totala de 700 800 g/zi, iar la patru saptamani cantitatea poate ajunge
peste 1 Kg. Dupa fatare, la un interval de 1-1,5 ore, animalului i se administreaza apa calduta pentru
baut sau fiertura de tarate si este lasat sa se odihneasca 2 zile. Se administreaza nutret de buna
calitate in cantitate redusa: fan de lucerna sau masa verde amestec de concentrate, sare sub forma
Pagina 48/93

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

de bulgare si apa potabila la temperatura de 10-15 C. In boxele amenajate in spatiul pentru fatare
caprele impreuna cu iezii raman 2 zile apoi sunt mutate in compartimentul Capre cu iezi 3-7 zile intrun spatiu de 37,20 mp. amenajat special pentru capre cu iezi, caprele avand aici acces la hrana si
apa si dispunand de un microclimat controlat si adecvat starii fiziologice in care se afla. Dupa 7 zile
caprele impreuna cu iezi sunt mutati in compartimentul Capre cu iezi intr-un spatiu de 112,75 mp.
Aici dupa virsta de 15 zile iezilor li se administreaza intr-un loc special amenajat compartiment
furajare iezi furaje concentrate (combinate) si fin de lucerna de cea mai buna calitate. In acest
compartiment intr-un spatiu de 38,40 mp au acces doar iezii prin 2 spatii de acces dimensionate
exclusiv pentru miei (40-50 cm).
Etapa 4 Intarcarea iezilor
Se face in functie de greutate corporala si destinatia pe care o primesc iezii (pentru prasila sau
ingrasare). Se recomanda ca intarcarea iezilor sa se faca treptat timp de 4-5 zile; iezi se vor tine
izolati de mame peste noapte, iar dimineata caprele se mulg. In zilele urmatoare iezi se lasa cu
mamele citeva ore in timpul zilei, dar iezi se mulg seara, in felul acesta se diminueaza stresul de
intarcare. Cind intarcarea iezilor se face brusc, iezi prezinta o stare de indispozitie, slabesc si uneori
se pot imbolnavi. In cadrul fermei va fi luata in calcul intarcarea mieilor la 30-45 de zile. Dupa
intarcare caprele impreuna cu iezii se vor muta in compartimentul Spatiu de odihna pentru capre
avand dimeniunea de 277,80 mp.
Etapa 5 Mulsul caprelor
Productia de lapte obtinuta de la capre are o importanta deosebita, pe de o parte datorita rolului sau
major in alimentatia omului, iar pe de alta parte datorita ponderii acestei productii in eficienta
economica a fermei. Laptele de capra contine vitamina A si este usor de absorbit de catre organism
avand de asemenea si colesterol "sanatos", foarte necesar in special pentru buna functionare a
sistemului nervos si a celui circulator. In plus, laptele de capra se digera foarte usor si nu creeaza
alergiile specifice consumului. Laptele de capra contine toate proteinele laptelui de vaca, proportiile
dintre ele sunt relativ diferite. Astfel, in laptele de capra cazeinele reprezinta 71%, proteinele solubile
(lactoserice), 21% si azotul neproteic 7%, in timp ce laptele de vaca contine 75% proteine cazeinice,
18% proteine serice si 5,8% azot neporoteic.
Mulgerea animalelor se realizeaza cu ajutorul aparatelor de muls mobile cu 2 si 4 posturi, acestea vor
fi dezinfectate si sterilizate dupa fiecare folosire. Acest sistem reprezinta un sistem modern de muls
ce cunoaste o raspandire din ce in ce mai mare datorita multiplelor avantaje pe care le prezinta:
eficienta economica sporita, productivitatea muncii ridicata, reducerea efortului fizic, obtinerea unei
productii cantitative si calitative sporite de lapte si, in mod deosebit, obtinerea unui lapte cu o calitate
igienica deosebita. Laptele va fi depozitat intr-un tanc de racire pentru o perioada de maxim 24 ore
pana in momentul colectarii de catre procesatori. Mulsul se realizeaza in spatiul pentru muls avand o
suprafata de 98,40 mp fiind dotat cu 12 spatii de muls (6 pentru capre, 6 pentru oi) fiind deservit de
cei 2 specialisti angajati prin proiect. Accesul la spatiul de muls se face din spatiul de odihna.
Mulgerea se va face de 3 ori pe zi.
Etapa 6 - Evacuarea dejectiilor
Curatirea gunoiului este o operatie de mare importanta in mentinerea igienei corporale a animalelor,
dar mai ales pentru mentinerea starii de sanatate a acestora prin asigurarea unui microclimat
corespunzator. Evacuarea dejectiilor se va face manual cu roaba si lopata si transportat la platforma
de gunoi proiectata.
Etapa 7 - Depozitarea furajelor
Se va realiza un stoc necesar pentru minim 3 - 7 zile care va fi depozitat in spatiile special amenajate
proiectate in cadrul fermei.
Etapa 8 - Curatatea si dezinfectarea adaposturilor
Inainte de decontaminare se efectueaza curatatea urmata de realizarea efectiva a dezinfectarii cu solutii
speciale.

Pagina 49/93

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

Etapele de pregatire si de decontaminare cuprind:


Decontaminarea mecanica:
o

aerisirea spatiului;

curatirea mecanica a aparatelor de muls;

Decontaminarea chimica:
Solutiile de decontaminare chimica se aplica pe toate suprafetele din interiorul adapostului.

o se vor dezinfecta la fiecare 2 saptamani cu var praf 0,8-1 kg/mp sau superfosfat de var 100 g/mp;
In aceasta perioada accesul in adapost este strict interzis.
Pentru ingrijirea animalelor se vor realiza activitati menite sa atenueze efectele nefavorabile ale intretinerii
in stabulatie. Cele mai importante masuri ce vor fi avute in vedere sunt:
-

asigurarea posibilitatii de iesire libera a animalelor in padocuri si asigurarea unei densitati corespunzatoare
a acestora in adapost;

supravegherea atenta a starii de sanatate si a conditiilor de intretinere a animalelor;

verificarea starii asternutului, astfel incat sa fie in permanenta curat si uscat pentru a asigura un confort
sporit animalelor (asternutul se va schimba zilnic);

verificare permanenta a individualizarii animalelor, complectarea crotaliilor lipsa si inlocuirea celor


deteriorate;

Izolarea si tratarea animalelor bolnave;

urmarirea si realizarea programului de vaccinari si tratamente contra bolilor parazitare si infectocontagioase;

Fluxul personalului si materialelor in incinta


Personalul care deserveste ferma de caprine intra in ferma printr-un vestiar filtru, unde isi lasa hainele de
acasa in dulapuri metalice, dupa aceea se spala, face dus, imbraca hainele de lucru si merge la punctele de
lucru.
Masinile de transport materii prime sau produse finite trec prin filtrul auto prevazut prin proiect, aceasta
operatie se efectueaza o data sau de doua ori pe zi.
Pentru medicul veterinar care supervizeaza administrarea medicamentelor a fost prevazut un birou special in
suprafata de 8,70 mp. Aici vor fi depozitate si medicamentele care vor fi adminstrate in toate etapele de
crestere ale caprinelor in functie de necesitati.
Pentru animalele moarte a fost prevazut un container amplasat intr-o zona izolata de spatiile de crestere a
animalelor, accesul in zona de amplasare a acestuia fiind controlat.

Descrierea fluxului tehnologic al exploatarii pasunilor permanente


Solicitantul va obtine prin arendare in primul an de operare 10 ha de pasuni permanente cultivate cu 70%
graminee (lolium, dactilis, festuca, etc.) si 30 % leguminoase (lucerna, trifoi ghizdei).
Pentru intretinerea si imbunatatirea pasunilor permanente arendate se executa atat lucrari de suprafata cat si
lucrari de insamantare.
Lucrarile de suprafata: imbunatatirea regimului de hrana, prin fertilizari, al regimului de umiditate si aerisire a
solului, combaterea buruienilor si a vegetatiei lemnoase nedorite, distrugerea musuroaielor, insamantarea si
suprainsamantarea.
Prin fertilizarea chimica productia medie va ajunge la 20 t/ha masa verde. Ingrasamintele se aplica primavara
timpuriu, inainte de pornirea vegetatiei, iar pe parcelele prevazute a se pasuna primavara, administrarea
acestora se face toamna, dupa incheierea pasunatului. Ingrasamintele organice exercita un efect pozitiv
asupra insusirilor solului, utilizarea lor determinind importante sporuri de productie.
Pagina 50/93

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

O alta lucrare importanta ce trebuie aplicata pe pajisti este combaterea buruienilor. Aceasta se face printr-o
fertilizare rationala, eliminarea excesului de umiditate, pasunatul dirijat (prin parcelarea pasunii), recoltarea
finetelor in momentul optim cind gramineele sunt la inceputul inspicatului, iar leguminoasele sunt in faza de
imbobocire.
In vederea obtinerii celor mai bune rezultate, se vor utiliza urmatoarele tehnologii de cultivare:

Pagina 51/93

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la


hectar)

Nr. crt.

Denumirea lucrarii
agricole

Luna
in care
se
executa
lucrarea

Pasuni permanente

1. Lucrari mecanice
1.1 Cheltuieli
2.2 Cheltuieli terti
combustibil
Echipament
utilizat /
capacitate

Cost
unitar
(lei/ha)

Discuirea

martie

tractor

8,00

Arat 18-22 cm

martie

tractor

8,00

Destelenire

martie

tractor

8,00

Pregatirea patului
germinativ

martie

tractor

8,00

Tavalugitul

martie

tractor

8,00

Semanatul 12 -15 cm

martie

tractor

8,00

Erbicidare selectiva

aprilie

tractor

8,00

Fertilizare cu
ingrasaminte chimice

aprilie

tractor

8,00

64,00

Cost unitar total

Productivitate medie (kg/ha)

Cost
unitar
(lei/ha)

Descriere
Grapa cu
discuri
mijlocii
Plug
Grape cu
dicuri
Grape cu
discuri
usoare si
combinatoare
Tavalug
inelar
Masini de
semanare
Masina de
erbicidat
Masina
pentru
administrat
ingrasaminte
-

20.000,00

2. Lucrari manuale
Cantitate
(zile
lucrate/ha)

Tarif
zilnic
(lei/zi)

Cost
unitar
(lei/ha)

3. Materii prime si materiale


Denumire
material
utilizat

UM

Cantitate
(UM/ha)

Pret
unitar
(lei/UM
)

Cost
unitar
(lei/ha)

TOTAL

15,00

0,00

0,00

23,00

15,00

0,00

0,00

23,00

15,00

0,00

0,00

23,00

15,00

0,00

0,00

23,00

8,00

0,00

0,00

16,00

10,00

0,00

100,00

118,00

10,00

0,00

0,00

18,00

15,00

0,00

Ingrasaminte
chimice

80,00

103,00

0,00

180,00

347,00

103,00

Pagina 52/93

Samanta si
material
saditor

100

80

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

4. Durata de realizare (luni) si etape principale


Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati.
In procesul de estimare a duratei de executie a obiectivelor de constructii si a planificarii activitatilor, incepand cu data
semnarii contractului de finantare cu Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, proiectantul va lua in calcul si
perioadele de timp nefavorabil realizarii investitiilor.
Se vor evidentia investitiile referitoare la adaptarea la standardele comunitare care trebuie sa se incadreze in perioada
de gratie.

Durata de implementare a proiectului de investitii este de 2 ani (24 luni calendaristice).


Beneficiarul solicita primirea ajutorului FEADR in 3 transe de plata, esalonate pe durata de executie a
proiectului proportional cu nivelul cheltuielilor eligibile efectuate.
Se estimeaza ca ajutorul FEADR va fi primit in termen de 90 de zile de la depunerea Cererilor de plata.

Pagina 53/93

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

Grafic fizic de implementare Anul 1


Denumirea capitolelor de cheltuieli
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care:
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care:
3.1 Studii de teren
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Proiectare si inginerie
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
3.5 Consultanta
3.6 Asistenta tehnica
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care:
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii:
Subcapitol 1 - Lucrari de pregatire a terenului
Subcapitol 2 - Infiintarea plantatiei
Subcapitol 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1
Subcapitol 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2
Subcapitol 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de santier
5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste

L1

L2

L3

L4

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
L5
L6
L7
L8

L9

L10

x
x

L11

L12

x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

SOLICITARE AVANS
CERERI DE PLATA

x
x
x

x
x
x
x

x
x

Grafic fizic de implementare Anul 2


Pagina 54/93

x
x
x

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente


Denumirea capitolelor de cheltuieli

Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care:


1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care:
3.1 Studii de teren
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Proiectare si inginerie
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
3.5 Consultanta
3.6 Asistenta tehnica
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care:
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii:
Subcapitol 1 - Lucrari de pregatire a terenului
Subcapitol 2 - Infiintarea plantatiei
Subcapitol 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1
Subcapitol 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2
Subcapitol 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de santier
5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste

L1

L2

L3

L4

ANUL 2 AL IMPLEMENTARII
L5
L6
L7
L8
x

L9

L10

L11

L12

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

SOLICITARE AVANS
CERERI DE PLATA

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

Pagina 55/93

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

Grafic de implementare Anul 1


Denumirea capitolelor de cheltuieli
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea
si amenajarea terenului
Capitolul 2. Cheltuieli pentru
asigurarea utilitatilor necesare
obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare
si asistenta tehnica
Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia
de baza - total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii total, din care:
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj,
mijloace de transport, alte achizitii
specifice
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in
culturi/plantatii
Capitolul 5. Alte cheltuieli - total, din
care:
5.1 Organizare de santier
5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6. Cheltuieli pentru darea in
exploatare
TOTAL cheltuieli eligibile
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea
si amenajarea terenului
Capitolul 2. Cheltuieli pentru
asigurarea utilitatilor necesare
obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
Luna 6
Luna 7
Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

TOTAL
AN 1

7.833

7.833

15.667

2.776

3.701

16.202

26.609

26.609

26.609

35.094

26.609

35.094

26.609

203.234

26.609

26.609

26.609

35.094

26.609

35.094

26.609

203.234

0
0

0
0

26.609
0

0
0

26.609
0

26.609
0

26.609
0

26.609
0

26.609
0

26.609
0

186.264
0

8.485

8.485

16.971

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2.598

1.000

3.598

0
2.598
0

0
0
0

0
0
0

1.000
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1.000
2.598
0

9.075

3.247

1.000

26.609

37.218

26.609

35.094

26.609

38.796

34.442

238.700

1.880

1.880

3.760

1.554

666

888

3.109

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

6.477

3.247

0
0

0
0

Pagina 56/93

Studiu de fezabilitate
Denumirea capitolelor de cheltuieli

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente


ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
Luna 5
Luna 6
Luna 7
Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

TOTAL
AN 1

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

6.386

6.386

6.386

8.423

6.386

8.423

6.386

48.776

6.386

6.386

6.386

8.423

6.386

8.423

6.386

48.776

0
0

0
0

0
0

0
0

6.386
0

0
0

6.386
0

6.386
0

6.386
0

6.386
0

6.386
0

6.386
0

44.703
0

2.037

2.037

4.073

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1.648

1.648

1.888

1.648

1.648

1.648

1.648

1.648

1.648

1.648

1.648

18.373

0
0
0

0
1.648
0

0
1.648
0

240
1.648
0

0
1.648
0

0
1.648
0

0
1.648
0

0
1.648
0

0
1.648
0

0
1.648
0

0
1.648
0

0
1.648
0

240
18.133
0

TOTAL cheltuieli neeligibile

1.554

1.648

1.648

1.888

8.035

1.648

10.581

8.035

10.071

8.035

10.959

9.915

74.018

TOTAL

10.629

1.648

4.895

2.888

34.644

1.648

47.799

34.644

45.166

34.644

49.755

44.357

312.718

0
10.629
0

0
0
0

0
3.247
0

0
0
1.240

0
0
32.995

0
0
0

0
3.442
42.709

0
0
32.995

10.522
0
32.995

0
0
32.995

10.522
4.589
32.995

0
0
42.709

21.044
21.908
251.634

- dobanzi si comisioane aferente


creditelor bancare aferente proiectului

1.648

1.648

1.648

1.648

1.648

1.648

1.648

1.648

1.648

1.648

1.648

18.133

TVA

1.555

240

6.386

8.932

6.386

8.423

6.386

9.311

8.266

55.885

si asistenta tehnica
Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia
de baza - total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii total, din care:
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj,
mijloace de transport, alte achizitii
specifice
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in
culturi/plantatii
Capitolul 5. Alte cheltuieli - total, din
care:
5.1 Organizare de santier
5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6. Cheltuieli pentru darea in
exploatare

- achizitii de active fixe corporale


- achizitii de active fixe necorporale
- cresterea investitiilor in curs

Grafic de implementare Anul 2


Pagina 57/93

Studiu de fezabilitate

Denumirea capitolelor de cheltuieli


Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea
si amenajarea terenului
Capitolul 2. Cheltuieli pentru
asigurarea utilitatilor necesare
obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare
si asistenta tehnica
Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia
de baza - total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii total, din care:
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj,
mijloace de transport, alte achizitii
specifice
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in
culturi/plantatii
Capitolul 5. Alte cheltuieli - total, din
care:
5.1 Organizare de santier
5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6. Cheltuieli pentru darea in
exploatare
TOTAL cheltuieli eligibile
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea
si amenajarea terenului
Capitolul 2. Cheltuieli pentru
asigurarea utilitatilor necesare
obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare
si asistenta tehnica
Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia
de baza - total, din care:

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente


ANUL 2 AL IMPLEMENTARII
Luna 6
Luna 7
Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

TOTAL
AN 2

1.000

1.000

7.833

7.833

3.701

9.253

26.609

36.394

35.094

102.817

230.272

26.609

36.394

35.094

102.817

230.272

0
1.300

0
0

0
0

26.609
0

26.609
1.300

26.609
0

26.609
1.300

0
0

0
0

0
0

106.436
6.500

8.485

8.485

8.485

8.485

8.485

50.912

66.423

66.423

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

12.561

9.785

9.785

2.776

26.609

44.228

39.796

102.817

248.358

240

240

1.880

1.880

666

666

888

2.221

2.349

2.349

2.349

6.386

8.735

8.423

180.917

211.506

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

2.776

2.776

9.785

9.785

9.785

9.785

9.785

9.785

0
1.300

0
1.300

8.485

Pagina 58/93

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente


ANUL 2 AL IMPLEMENTARII
Luna 5
Luna 6
Luna 7
Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

TOTAL
AN 2

8.423

180.917

211.506

6.386
312

6.386
0

6.386
312

0
0

0
0

0
0

25.545
1.560

2.037

2.037

2.037

12.219

15.942

15.942

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

156.240
0

0
0

0
0

0
0

156.240
0

1.861

1.861

1.861

1.861

1.861

1.861

1.861

1.861

1.861

1.861

1.861

22.327

0
1.861
0

0
1.861
0

0
1.861
0

0
1.861
0

0
1.861
0

0
1.861
0

0
1.861
0

0
1.861
0

0
1.861
0

0
1.861
0

0
1.861
0

0
1.861
0

0
22.327
0

TOTAL cheltuieli neeligibile

4.875

4.209

4.209

2.527

1.861

8.247

12.475

11.411

182.777

1.861

1.861

1.861

238.173

TOTAL

17.437

13.994

13.994

5.303

1.861

34.856

56.703

51.207

285.595

1.861

1.861

1.861

486.531

- achizitii de active fixe corporale


- achizitii de active fixe necorporale
- cresterea investitiilor in curs

10.522
3.442
1.612

10.522
0
1.612

10.522
0
1.612

0
3.442
0

0
0
0

0
0
32.995

10.522
0
44.321

10.522
4.589
34.235

249.127
0
34.607

0
0
0

0
0
0

0
0
0

301.736
11.474
150.994

- dobanzi si comisioane aferente


creditelor bancare aferente proiectului

1.861

1.861

1.861

1.861

1.861

1.861

1.861

1.861

1.861

1.861

1.861

1.861

22.327

TVA

3.015

2.348

2.348

666

6.386

10.615

9.551

54.916

89.846

Denumirea capitolelor de cheltuieli


A - Constructii si lucrari de interventii total, din care:
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj,
mijloace de transport, alte achizitii
specifice
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in
culturi/plantatii
Capitolul 5. Alte cheltuieli - total, din
care:
5.1 Organizare de santier
5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6. Cheltuieli pentru darea in
exploatare

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

2.349

2.349

2.349

6.386

8.735

0
312

0
312

0
312

0
0

0
0

6.386
0

2.037

2.037

2.037

0
0

0
0

0
0

1.861

Pagina 59/93

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

5. Costul estimativ al investitiei


Valoarea totala a investitiei cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte, conform legislatiei
in vigoare (HG 28/09.01.2008). In cazul in care apar cheltuieli eligibile si neeligibile, se vor prezenta devize pe obiect
separate, (pe categorii de cheltuieli eligibile si neeligibile).

DEVIZ GENERAL Cheltuieli eligibile


In mii lei / mii euro la cursul BCE
4,4420
lei/euro
Nr.crt

1.1
1.2
1.3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

5.1
5.2
5.3

6.1
6.2

Valoare
(fara TVA)

Specificatie

din data de

06-05-2014

TVA

Valoare
(inclusiv TVA)

Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
Obtinerea terenului
0,000
0,000
0,000
0,000
Amenajarea terenului
0,000
0,000
0,000
0,000
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la
1,000
0,225
0,240
1,240
starea initiala
TOTAL CAPITOL 1
1,000
0,225
0,240
1,240
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
23,500
5,291
5,640
29,140
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Studii de teren
0,000
0,000
0,000
0,000
Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3,247
0,731
0,000
3,247
Proiectare si engineering
11,104
2,500
2,665
13,769
Organizarea procedurilor de achizitie
0,000
0,000
0,000
0,000
Consultanta
11,104
2,500
2,664
13,768
Asistenta tehnica
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 3
25,455
5,731
5,329
30,784
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
Constructii si instalatii
292,700
65,894
70,248
362,948
Montaj utilaj tehnologic
6,500
1,463
1,560
8,060
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu
67,883
15,282
16,292
84,175
montaj
Utilaje fara montaj si echipamente de transport
66,423
14,953
15,942
82,365
Dotari
0,000
0,000
0,000
0,000
Active necorporale
0,000
0,000
0,000
0,000
Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 4
433,506
97,592
104,042
537,548
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de santier
1,000
0,225
0,240
1,240
5.1.1. Lucrari de constructii
1,000
0,225
0,240
1,240
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului
0,000
0,000
0,000
0,000
Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare
2,598
0,585
0,000
2,598
Cheltuieli diverse si neprevazute
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 5
3,598
0,810
0,240
3,838
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
Pregatirea personalului de exploatare
0,000
0,000
0,000
0,000
Probe tehnologice
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 6
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL GENERAL
487,059
109,649
115,491
602,550
Din care C+M
324,700
73,098
77,928
402,628

Intocmit: [Numele reprezentantului solicitantului/consultantului/proiectantului]


Data: 06.05.2014

Pagina 60/93

Mii Euro
0,000
0,000
0,279
0,279
6,560
0,000
0,731
3,100
0,000
3,100
0,000
6,931
81,709
1,815
18,950
18,543
0,000
0,000
0,000
121,017
0,279
0,279
0,000
0,585
0,000
0,864
0,000
0,000
0,000
135,651
90,642

Studiu de fezabilitate

Nr.crt

1.1
1.2
1.3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

5.1
5.2
5.3

6.1
6.2

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

DEVIZ GENERAL Cheltuieli neeligibile


In mii lei / mii euro la cursul BCE
4,4420
lei/euro
din data
06.05.2014
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
Obtinerea terenului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Amenajarea terenului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
initiala
TOTAL CAPITOL 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Studii de teren
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Proiectare si engineering
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Organizarea procedurilor de achizitie
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Consultanta
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Asistenta tehnica
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 3
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
Constructii si instalatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Montaj utilaj tehnologic
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Utilaje fara montaj si echipamente de transport
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Dotari
126,000
28,366
30,240
156,240
35,173
Active necorporale
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 4
126,000
28,366
30,240
156,240
35,173
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de santier
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.1.1. Lucrari de constructii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare
42,793
9,634
0,000
42,793
9,634
Cheltuieli diverse si neprevazute
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 5
42,793
9,634
0,000
42,793
9,634
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
Pregatirea personalului de exploatare
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Probe tehnologice
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 6
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL GENERAL
168,793
38,000
30,240
199,033
44,807
Din care C+M
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Intocmit: [Numele reprezentantului solicitantului/consultantului/proiectantului]


Data: 06.05.2014

Pagina 61/93

Studiu de fezabilitate

Nr.crt

1.1
1.2
1.3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

5.1
5.2
5.3

6.1
6.2

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

DEVIZ GENERAL Cheltuieli totale


In mii lei / mii euro la cursul BCE
4,4420
lei/euro
din data
06.05.2014
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
Obtinerea terenului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Amenajarea terenului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la
1,000
0,225
0,240
1,240
0,279
starea initiala
TOTAL CAPITOL 1
1,000
0,225
0,240
1,240
0,279
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
23,500
5,291
5,640
29,140
6,560
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Studii de teren
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3,247
0,731
0,000
3,247
0,731
Proiectare si engineering
11,104
2,500
2,665
13,769
3,100
Organizarea procedurilor de achizitie
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Consultanta
11,104
2,500
2,664
13,768
3,100
Asistenta tehnica
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 3
25,455
5,731
5,329
30,784
6,931
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
Constructii si instalatii
292,700
65,894
70,248
362,948
81,709
Montaj utilaj tehnologic
6,500
1,463
1,560
8,060
1,815
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
67,883
15,282
16,292
84,175
18,950
Utilaje fara montaj si echipamente de transport
66,423
14,953
15,942
82,365
18,543
Dotari
126,000
28,366
30,240
156,240
35,173
Active necorporale
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 4
559,506
125,958
134,282
693,788
156,190
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de santier
1,000
0,225
0,240
1,240
0,279
5.1.1. Lucrari de constructii
1,000
0,225
0,240
1,240
0,279
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare
45,391
10,219
0,000
45,391
10,219
Cheltuieli diverse si neprevazute
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 5
46,391
10,444
0,240
46,631
10,498
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
Pregatirea personalului de exploatare
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Probe tehnologice
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 6
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL GENERAL
655,852
147,649
145,731
801,583
180,458
Din care C+M
324,700
73,098
77,928
402,628
90,642

Intocmit: [Numele reprezentantului solicitantului/consultantului/proiectantului]


Data: 06.05.2014

Pagina 62/93

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

Detalierea gevizului general:


Cheltuieli eligibile

Nr.crt
1.1
1.2
1.3

Deviz detaliere Cap. 1 - Obtinerea si amenajarea terenului


In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420
lei/euro din data de
Valoare
TVA
(fara TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Obtinerea terenului
0,000
0,000
Amenajarea terenului
0,000
0,000
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea
1,000
0,225
0,240
initiala
TOTAL
1,000
0,225
0,240

06-05-2014
Valoare
(inclusiv TVA)
Mii lei
Mii Euro
0,000
0,000
0,000
0,000
1,240

0,279

1,240

0,279

Intocmit: [Numele reprezentantului solicitantului/consultantului/proiectantului]


Data: 06.05.2014
Cheltuieli eligibile

Nr.crt
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

Deviz detaliere Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului


In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420
lei/euro
din data de
Valoare
TVA
(fara TVA)
Specificatie
Mii
Mii lei
Mii lei
Euro
Alimentare cu apa
7,050
1,587
1,692
Canalizare
8,225
1,852
1,974
Alimentare cu gaze naturale
0,000
0,000
Alimentare cu agent termic
0,000
0,000
Alimentare cu energie electrica
8,225
1,852
1,974
Telecomunicatii (telefonie, radio-tv,etc)
0,000
0,000
Alte tipuri de retele exterioare
0,000
0,000
Drumuri de acces
0,000
0,000
Cai ferate industriale
0,000
0,000
Cheltuieli aferente racordarii la retele de utilitati
0,000
0,000
TOTAL
23,500
5,291
5,640

06-05-2014
Valoare
(inclusiv TVA)
Mii
Mii lei
Euro
8,742
1,968
10,199
2,296
0,000
0,000
0,000
0,000
10,199
2,296
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
29,140
6,560

Intocmit: [Numele reprezentantului solicitantului/consultantului/proiectantului]


Data: 06.05.2014
Cheltuieli eligibile

Nr.crt
3.1.

3.2.

Deviz detaliere Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica


In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420
lei/euro
din data de
Valoare
TVA
(fara TVA)
Specificatie
Mii
Mii lei
Mii lei
Euro
Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice,
hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si
0,000
0,000
de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul
de investitie)
Cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri si
autorizatii - total, din care:
1. obtinerea/prelungirea valabilitatii ceritificatului de
urbanism
2. obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de
construire/desfiintare, obtinere autorizatii de scoatere din
circuitul agricol

Pagina 63/93

3,247

3,247

06-05-2014
Valoare
(inclusiv TVA)
Mii
Mii lei
Euro
0,000

0,000

0,731

0,000

3,247

0,731

0,000

0,000

0,000

0,000

0,731

0,000

3,247

0,731

Studiu de fezabilitate

Nr.crt

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

Deviz detaliere Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica


In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420
lei/euro
din data de
Valoare
TVA
(fara TVA)
Specificatie
Mii
Mii lei
Mii lei
Euro
3. obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si
bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze,
0,000
0,000
termoficare, energie electrica, telefonie, etc.
4. obtinere aviz sanitar, sanitar-veterinar si fitosanitar
0,000
0,000
5. obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa
0,000
0,000
6. intocmirea documentatiei, obtinerea numarului Cadastral
0,000
0,000
provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea Funciara
7. obtinerea avizului PSI
0,000
0,000
8. obtinerea acordului de mediu
0,000
0,000
10. alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege
0,000
0,000
Proiectare si inginerie - total, din care:
11,104
2,500
2,665
1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare 11,104
2,500
2,665
total, din care:
a. studiu de prefezabilitate
0,000
0,000
b. studiu de fezabilitate
4,442
1,000
1,066
c. proiect tehnic
4,442
1,000
1,066
d. detalii de executie
0,888
0,200
0,213
e. verificarea tehnica a proiectarii
1,332
0,300
0,320
f. elaborarea certificatului de performanta energetica a
0,000
0,000
cladirii
2. Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor,
0,000
0,000
avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii
3. Cheltuielile pentru expertiza tehnica efectuata pentru
constructii incepute si neterminate sau care urmeaza a fi
0,000
0,000
modificate prin proiect (modernizari, consolidari, etc.)
4. Cheltuielile pentru efectuarea expertizei, cercetarii si
0,000
0,000
auditului energetic
Organizarea procedurilor de achizitie
0,000
0,000
Cheltuieli pentru consultanta - total, din care:
11,104
2,500
2,664
1. plata serviciilor de consultanta la elaborarea studiului de
fezabilitate, studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea
5,552
1,250
1,332
cererii de finantare
2. plata serviciilor de consultanta in domeniul
managementului investitiei sau administrarea contractului de
5,552
1,250
1,332
executie
Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total, din care:
0,000
0,000
0,000
1. asistenta tehnica din partea proiectantului in cazul cand
0,000
0,000
aceasta nu intra in tarifarea proiectarii
2. plata dirigintilor de santier desemnati de autoritatea
contractanta, autorizati conform prevederilor legale pentru
0,000
0,000
verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii
TOTAL
25,455
5,731
5,329

Intocmit: [Numele reprezentantului solicitantului/consultantului/proiectantului]


Data: 06.05.2014

Pagina 64/93

06-05-2014
Valoare
(inclusiv TVA)
Mii
Mii lei
Euro
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
13,769

0,000
0,000
0,000
3,100

13,769

3,100

0,000
5,508
5,508
1,101
1,652

0,000
1,240
1,240
0,248
0,372

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
13,768

0,000
3,100

6,884

1,550

6,884

1,550

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

30,784

6,931

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente


Deviz obiect 1 Cheltuieli eligibile
In mii lei / mii euro la cursul BCE

Nr.crt

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3

Corp adapost animale


4,4420
lei/euro
din data de
00.01.1900
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
Terasamente
2,500
0,563
0,600
3,100
0,698
Constructii: rezistenta (fundatii, structura de
rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare,
254,700
57,339
61,128
315,828
71,100
compartimentari, finisaje)
Izolatii
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii electrice
6,000
1,351
1,440
7,440
1,675
Instalatii sanitare
5,000
1,126
1,200
6,200
1,396
Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare. PSI,
0,000
0,000
0,000
0,000
radio-tv, intranet
Instalatii de alimentare cu gaze naturale
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii de telecomunicatii
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL I
268,200
60,379
64,368
332,568
74,869
PARTEA II - MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4,000
0,900
0,960
4,960
1,117
TOTAL II
4,000
0,900
0,960
4,960
1,117
PARTEA III - PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice
44,751
10,074
10,740
55,491
12,492
Utilaje si echipamente de transport
6,898
1,553
1,656
8,554
1,926
Dotari
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL III
51,649
11,627
12,396
64,045
14,418
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)
323,849
72,906
77,724
401,573
90,404

Intocmit: [Numele reprezentantului solicitantului/consultantului/proiectantului]


Data: 06.05.2014

Deviz obiect 2 Cheltuieli neeligibile


In mii lei / mii euro la cursul BCE

Nr.crt

1
2
3
4
5
6
7
8

Achizitie material biologic populare ferma (capre)


4,4420
lei/euro
din data de
00.01.1900
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
Terasamente
0,000
0,000
0,000
0,000
Constructii: rezistenta (fundatii, structura de
rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare,
0,000
0,000
0,000
0,000
compartimentari, finisaje)
Izolatii
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii electrice
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii sanitare
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare. PSI,
0,000
0,000
0,000
0,000
radio-tv, intranet
Instalatii de alimentare cu gaze naturale
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii de telecomunicatii
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL I
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
PARTEA II - MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL II
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
PARTEA III - PROCURARE
Pagina 65/93

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

Deviz obiect 2 Cheltuieli neeligibile


In mii lei / mii euro la cursul BCE
Nr.crt
1
2
3

Specificatie
Utilaje si echipamente tehnologice
Utilaje si echipamente de transport
Dotari
TOTAL III
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

Achizitie material biologic populare ferma (capre)


4,4420
lei/euro
din data de
00.01.1900
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
126,000
28,366
30,240
156,240
35,173
126,000
28,366
30,240
156,240
35,173
126,000
28,366
30,240
156,240
35,173

Intocmit: [Numele reprezentantului solicitantului/consultantului/proiectantului]


Data: 06.05.2014
Deviz obiect 3 Cheltuieli eligibile
In mii lei / mii euro la cursul BCE

Nr.crt

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3

Platforma betonata spalare capre


4,4420
lei/euro
din data de
06-05-2014
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
Terasamente
0,500
0,113
0,120
0,620
0,140
Constructii: rezistenta (fundatii, structura de
rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare,
4,000
0,900
0,960
4,960
1,117
compartimentari, finisaje)
Izolatii
1,000
0,225
0,240
1,240
0,279
Instalatii electrice
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii sanitare
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare. PSI,
0,000
0,000
0,000
0,000
radio-tv, intranet
Instalatii de alimentare cu gaze naturale
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii de telecomunicatii
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL I
5,500
1,238
1,320
6,820
1,536
PARTEA II - MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL II
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
PARTEA III - PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice
0,000
0,000
0,000
0,000
Utilaje si echipamente de transport
4,000
0,900
0,960
4,960
1,117
Dotari
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL III
4,000
0,900
0,960
4,960
1,117
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)
9,500
2,138
2,280
11,780
2,653

Intocmit: [Numele reprezentantului solicitantului/consultantului/proiectantului]


Data: 06.05.2014

Pagina 66/93

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

Deviz obiect 4 Cheltuieli eligibile


In mii lei / mii euro la cursul BCE

Nr.crt

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3

Platforme carosabile pietris si platforma betonata gunoi


4,4420
lei/euro
din data de
06-05-2014
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
Terasamente
1,000
0,225
0,240
1,240
0,279
Constructii: rezistenta (fundatii, structura de
rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare,
18,000
4,052
4,320
22,320
5,025
compartimentari, finisaje)
Izolatii
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii electrice
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii sanitare
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare. PSI,
0,000
0,000
0,000
0,000
radio-tv, intranet
Instalatii de alimentare cu gaze naturale
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii de telecomunicatii
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL I
19,000
4,277
4,560
23,560
5,304
PARTEA II - MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL II
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
PARTEA III - PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice
0,000
0,000
0,000
0,000
Utilaje si echipamente de transport
0,000
0,000
0,000
0,000
Dotari
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL III
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)
19,000
4,277
4,560
23,560
5,304

Intocmit: [Numele reprezentantului solicitantului/consultantului/proiectantului]


Data: 06.05.2014
Deviz obiect 5 Cheltuieli eligibile
In mii lei / mii euro la cursul BCE

Nr.crt

1
2
3
4
5
6
7
8

Retele exterioare
4,4420
lei/euro
din data de
Valoare
TVA
(fara TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
Terasamente
0,000
0,000
Constructii: rezistenta (fundatii, structura de
rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare,
0,000
0,000
compartimentari, finisaje)
Izolatii
0,000
0,000
Instalatii electrice
0,000
0,000
Instalatii sanitare
0,000
0,000
Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare. PSI,
0,000
0,000
radio-tv, intranet
Instalatii de alimentare cu gaze naturale
0,000
0,000
Instalatii de telecomunicatii
0,000
0,000
TOTAL I
0,000
0,000
0,000
PARTEA II - MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice
2,500
0,563
0,600
TOTAL II
2,500
0,563
0,600
PARTEA III - PROCURARE
Pagina 67/93

06-05-2014
Valoare
(inclusiv TVA)
Mii lei
Mii Euro
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

3,100
3,100

0,698
0,698

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente


Deviz obiect 5 Cheltuieli eligibile
In mii lei / mii euro la cursul BCE

Nr.crt
1
2
3

Specificatie
Utilaje si echipamente tehnologice
Utilaje si echipamente de transport
Dotari
TOTAL III
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

Retele exterioare
4,4420
lei/euro
din data de
Valoare
TVA
(fara TVA)
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
23,132
5,208
5,552
0,000
0,000
0,000
0,000
23,132
5,208
5,552
25,632
5,771
6,152

06-05-2014
Valoare
(inclusiv TVA)
Mii lei
Mii Euro
28,684
6,458
0,000
0,000
0,000
0,000
28,684
6,458
31,784
7,156

Intocmit: [Numele reprezentantului solicitantului/consultantului/proiectantului]


Data: 06.05.2014
Deviz obiect 6 Cheltuieli eligibile
In mii lei / mii euro la cursul BCE

Nr.crt

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3

Achizitie utilaje pasuni permanente


4,4420
lei/euro
din data de
06-05-2014
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
Terasamente
0,000
0,000
0,000
0,000
Constructii: rezistenta (fundatii, structura de
rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare,
0,000
0,000
0,000
0,000
compartimentari, finisaje)
Izolatii
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii electrice
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii sanitare
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare. PSI,
0,000
0,000
0,000
0,000
radio-tv, intranet
Instalatii de alimentare cu gaze naturale
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii de telecomunicatii
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL I
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
PARTEA II - MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL II
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
PARTEA III - PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice
0,000
0,000
0,000
0,000
Utilaje si echipamente de transport
55,525
12,500
13,326
68,851
15,500
Dotari
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL III
55,525
12,500
13,326
68,851
15,500
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)
55,525
12,500
13,326
68,851
15,500

Intocmit: [Numele reprezentantului solicitantului/consultantului/proiectantului]


Data: 06.05.2014

Pagina 68/93

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

Cheltuieli eligibile

Nr.crt
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2

5.3

Deviz detaliere Cap. 5 - Alte cheltuieli


In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420
lei/euro
Valoare
(fara TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Organizare de santier
1,000
0,225
lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
1,000
0,225
santier
cheltuieli conexe organizarii de santier
0,000
Comisioane, taxe
2,598
0,585
comisionul bancii finantatoare
0,000
cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii pentru
2,273
0,512
controlul calitatii lucrarilor de constructii
cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,
0,325
0,073
urbanism, si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
prime de asigurare din sarcina autoritatii contractante
0,000
alte cheltuieli de aceeasi natura, stabilite in conditiile legii
0,000
cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor
0,000
Cheltuieli diverse si neprevazute
0,000
TOTAL
3,598
0,810

din data de

Mii lei
0,240

06-05-2014
Valoare
(inclusiv TVA)
Mii lei
Mii Euro
1,240
0,279

0,240

1,240

0,279

0,000
0,000
0,000

0,000
2,598
0,000

0,000
0,585
0,000

0,000

2,273

0,512

0,000

0,325

0,073

0,000
0,000
0,000
0,000
0,240

0,000
0,000
0,000
0,000
3,838

0,000
0,000
0,000
0,000
0,864

TVA

Intocmit: [Numele reprezentantului solicitantului/consultantului/proiectantului]


Data: 06.05.2014
Cheltuieli neeligibile

Nr.crt
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2

5.3

Deviz detaliere Cap. 5 - Alte cheltuieli


In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420
lei/euro
Valoare
(fara TVA)
Specificatie
Mii lei Mii Euro
Organizare de santier
lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
santier
cheltuieli conexe organizarii de santier
Comisioane, taxe
comisionul bancii finantatoare
cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii pentru
controlul calitatii lucrarilor de constructii
cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,
urbanism, si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
prime de asigurare din sarcina autoritatii contractante
alte cheltuieli de aceeasi natura, stabilite in conditiile legii
cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor
Cheltuieli diverse si neprevazute
TOTAL

0,000

42,793
42,793

42,793

0,000

0,000

06-05-2014
Valoare
(inclusiv TVA)
Mii
Mii lei
Euro
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
9,634
9,634

0,000
0,000
0,000

0,000
42,793
42,793

0,000
9,634
9,634

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
9,634

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
42,793

0,000
0,000
0,000
0,000
9,634

Intocmit: [Numele reprezentantului solicitantului/consultantului/proiectantului]


Data: 06.05.2014

Pagina 69/93

din data de
TVA
Mii lei

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

Fundamentarea bugetului indicativ


[Se va completa de catre solicitant cu sursele de informatii utilizate pentru fundamentarea bugetului:
- pentru lucrarile de constructii se pot utiliza estimari ale proiectantului pe baza unor antemasuratori, oferte
de pret solicitate pe baza listelor de cantitati;
- pentru serviciile de consultanta/proiectare, precum si pentru achizitiile de bunuri se vor utiliza oferte de pret
estimative obtinute de la potentiali furnizori de servicii/produse]
Valorile estimate pentru lucrarile de constructie
Preturile estimative pentru lucrarile de constructii au fost realizate in baza estimarilor proiectantului.
Valorile estimate pentru achizitia de servicii/bunuri
Fundamentarea valorilor care compun bugetului indicativ a tinut cont de asemenea de oferte estimative de
pret (__ oferte) primite de la diversi furnizori, oferte care sunt atasate la Studiul de Fezabilitate.
Ofertele care au stat la baza fundamentarii bugetului indicativ sunt atasate la sfarsitul Studiului de
Fezabilitate, dupa Anexele C.

Pagina 70/93

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

6. Finantarea investitiei
Din valoarea totala a investitiei de 180.458 EURO, ajutorul public nerambursabil este de 43.860 EURO.
Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa tehnica a masurii se va utiliza
cursul de schimb Euro/RON publicat pe pagina web a Bancii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data
intocmirii studiului de fezabilitate.

Curs de schimb valutar Euro / Leu: 4,4420 din data de 06.05.2014


Cheltuieli eligibile
Plan financiar
Euro
Ajutor public nerambursabil
43.860
Sursele de finantare pentru completarea
65.789
necesarului de finantare din care:
- autofinantare
- imprumuturi
65.789
TOTAL PROIECT
109.649

Pagina 71/93

Cheltuieli neeligibile
Euro

Total
Euro
43.860

70.809

136.598

70.809

70.809
65.789
180.458

70.809

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

7. Date privind forta de munca


7.1 Total personal existent
Personal existent - 0 angajati
din care personal de executie 0 angajati.

7.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei


Locuri de munca nou-create: 2 angajati
o

2 specializati in sectorul zootehnic (cresterea caprelor);

7.3 Responsabil legal


(nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta profesionala) - relevante pentru proiect

Nume si prenume: _____________


Functia in cadrul organizatiei: ____________
Educatie si formare
Perioada
Numele institutiei de invatamant
Domeniul studiat
Diploma obtinuta
Experienta profesionala
Perioada
1.
Nume angajator
Functia ocupata

Pagina 72/93

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

II. Partile desenate


o

A1. Plan general (scara 1:500)

A2. Plan de situatie cu amplasarea retelelor de utilitati, surse de apa si receptori ape uzate

A3. Plan de arhitectura: Plan parter

A4. Plan de arhitectura: Plan invelitoare

A5. Plan de arhitectura: Sectiune A-A, Sectiune B-B

A6. Plan de arhitectura: Fatada 1, Fatada 2 Adapost animale

A7. Plan de arhitectura: Fatada 3, Fatada 4 Adapost animale

A8. Plan de arhitectura: Plan cu amplasarea utilajelor pe fluxul tehnologic

Pagina 73/93

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

A1. Plan general (scara 1:500)

Pagina 74/93

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

A2. Plan de situatie cu amplasarea retelelor de utilitati, surse de apa si receptori ape uzate

Pagina 75/93

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

A3. Plan de arhitectura: Plan parter

Pagina 76/93

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

A4. Plan de arhitectura: Plan invelitoare

Pagina 77/93

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

A5. Plan de arhitectura: Sectiune A-A, Sectiune B-B

Pagina 78/93

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

A6. Plan de arhitectura: Fatada 1, Fatada 2 Adapost animale

Pagina 79/93

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

A7. Plan de arhitectura: Fatada 3, Fatada 4 Adapost animale

Pagina 80/93

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

A8. Plan de arhitectura: Plan cu amplasarea utilajelor pe fluxul tehnologic

Pagina 81/93

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

III. Proiectii financiare si indicatori financiari


(Anexele B pentru persoanele juridice si Anexele C pentru persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale) pentru
indeplinirea obiectivului de crestere a viabilitatii economice.

Proiectii financiare persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale


(Anexe C)
9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare
9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune
9.3 Indicatori financiari
Ipotezele de calcul care au stat la baza intocmirii Anexei C Incasari - Plati in perioada implementarii,
respectiv in perioada de prognoza sunt:
o

Valoarea totala a investitiei propuse este de 801.594 lei (inclusiv TVA), conform detalierii bugetului
prezentata in capitolele anterioare.

Situatia incasarilor, respectiv platilor, este realizata pentru perioada de implementare (24 luni) si se
continua cu perioada de functionare de 5 ani, dupa finalizarea investitiei.

Perioada de implementare incepe cu luna octombrie 2014 si se finalizeaza in luna septembrie 2016.

Se considera un orizont de previziune de 5 ani de la data finalizarii implementarii proiectului propus.

Previziunea veniturilor se face in preturi constante neactualizate pe intregul orizont de analiza.

Activitatea principala previzionata prin proiect este: cresterea caprinelor

Capacitatea fermei de crestere a caprelor va fi de 350 de capete si 10 ha pasuni permanente.

In anii 1-5 previzionati veniturile care vor fi obtinute din vanzarea urmatoarelor produse:
a. Lapte de capra
b. Carne de capra in viu (iezi, capre si tapi reforma)

Au fost luate in considerate 3 transe prin care se solicita rambursarea ajutorului financiar FEADR.
Pentru planificarea cererilor de plata s-a pornit de la ipoteza ca cererea de plata se face dupa
receptia si punerea in functiune a utilajelor achizitionate.

Pentru rambursarea fondurilor FEADR s-au luat in calcul 90 zile de la depunerea cererii de plata si
pana la primirea efectiva a finantarii.

Pentru demararea proiectului, solicitantul a optat pentru obtinerea avansului de 50% din valoarea
ajutorului nerambursabil. Conform prevederilor din ghidul solicitantului, avansul se va recupera la
ultima cerere de plata.

Solicitantul este platitor de TVA si plateste impozitul pe venitul net in sistem real. La calculul
impozitului pe venitul net se iau in calcul si cheltuielile cu amortizarea echipamentelor in perioada de
operare a proiectului:

Amortizare
Denumire
Tanc de racire lapte 500 litri
Aparat de muls 4 posturi
Cantar animale/platforma cantarire
(Lxlxh=1500x800x1200mm)
Filtru auto (cu separator de hidrocarburi)
Cladire

Valoare de
intrare
(lei fara TVA)

Valoare
amortizabila
(lei fara TVA)

Durata de
amortizare
(ani)

13.326,00
8.000,00

7.995,60
4.800,00

8
8

Valoare
amortizare
anuala
(lei/an)
999,45
600,00

4.000,00

2.400,00

480,00

13.000,00
319.322,22

7.800,00
191.593,33

8
30

975,00
6.386,44

Pagina 82/93

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

Amortizare
Denumire
Tractor
TOTAL

Valoare de
intrare
(lei fara TVA)

Valoare
amortizabila
(lei fara TVA)

Durata de
amortizare
(ani)

55.525,00
413.173,21

33.315,00
247.903,93

8
-

Valoare
amortizare
anuala
(lei/an)
4.164,38
13.605,27

9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare


INCASARI
o

Linia 13 Capitolul Aport propriu - Pentru finantarea cheltuielilor neeligibile din cadrul
proiectului este necesar un aport din partea solicitantului in valoare de 512.593 lei.

Linia 15 - Capitolul Alte venituri (dobanzi, etc.) - contine valorile aferente TVA-ului de recuperat
cu investitia.

Linia 17 - Capitolul Credite contractate - cuprinde valoarea creditului contractat pentru


cofinantarea proiectului, in valoare de 292.237 lei, al carui tablou de rambursare este prezentat in
continuare:
Valoare credit
Dobanda anuala efectiva
Durata credit
Perioada de gratie

Anul 2 de implementare

Anul 1 de implementare

Anul

Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

65.789
292.237
7,64
84
24

EUR
LEI
%
luni
luni

Rata
rambursata
LEI

Dobanzi si
comisioane
LEI

Total plati
catre banca
LEI

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1.861
1.861
1.861
1.861
1.861
1.861
1.861
1.861
1.861
1.861
1.861
1.861
1.861
1.861
1.861
1.861
1.861
1.861
1.861
1.861
1.861

0
1.861
1.861
1.861
1.861
1.861
1.861
1.861
1.861
1.861
1.861
1.861
1.861
1.861
1.861
1.861
1.861
1.861
1.861
1.861
1.861
1.861

Pagina 83/93

Sold la
sfarsitul
perioadei
LEI
292.237
292.237
292.237
292.237
292.237
292.237
292.237
292.237
292.237
292.237
292.237
292.237
292.237
292.237
292.237
292.237
292.237
292.237
292.237
292.237
292.237
292.237

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

Anul 4 de prognoza

Anul 3 de prognoza

Anul 2 de prognoza

Anul 1 de prognoza

Anul

Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Rata
rambursata
LEI

Dobanzi si
comisioane
LEI

Total plati
catre banca
LEI

0
0
4.871
4.871
4.871
4.871
4.871
4.871
4.871
4.871
4.871
4.871
4.871
4.871
4.871
4.871
4.871
4.871
4.871
4.871
4.871
4.871
4.871
4.871
4.871
4.871
4.871
4.871
4.871
4.871
4.871
4.871
4.871
4.871
4.871
4.871
4.871
4.871
4.871
4.871
4.871
4.871
4.871
4.871
4.871
4.871
4.871
4.871
4.871

1.861
1.861
1.861
1.830
1.799
1.768
1.737
1.706
1.675
1.644
1.612
1.581
1.550
1.519
1.488
1.457
1.426
1.395
1.364
1.333
1.302
1.271
1.240
1.209
1.178
1.147
1.116
1.085
1.054
1.023
992
961
930
899
868
837
806
775
744
713
682
651
620
589
558
527
496
465
434

1.861
1.861
6.731
6.700
6.669
6.638
6.607
6.576
6.545
6.514
6.483
6.452
6.421
6.390
6.359
6.328
6.297
6.266
6.235
6.204
6.173
6.142
6.111
6.080
6.049
6.018
5.987
5.956
5.925
5.894
5.863
5.832
5.801
5.770
5.739
5.708
5.677
5.646
5.615
5.584
5.553
5.522
5.491
5.460
5.429
5.398
5.367
5.336
5.305

Pagina 84/93

Sold la
sfarsitul
perioadei
LEI
292.237
292.237
287.366
282.495
277.625
272.754
267.883
263.013
258.142
253.272
248.401
243.530
238.660
233.789
228.919
224.048
219.177
214.307
209.436
204.566
199.695
194.824
189.954
185.083
180.213
175.342
170.471
165.601
160.730
155.859
150.989
146.118
141.248
136.377
131.506
126.636
121.765
116.895
112.024
107.153
102.283
97.412
92.542
87.671
82.800
77.930
73.059
68.189
63.318

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

Anul

Luna

Anul 5 de prognoza

Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

TOTAL

Rata
rambursata
LEI

Dobanzi si
comisioane
LEI

Total plati
catre banca
LEI

4.871
4.871
4.871
4.871
4.871
4.871
4.871
4.871
4.871
4.871
4.871
4.871
4.871
292.237

403
372
341
310
279
248
217
186
155
124
93
62
31
99.541

5.274
5.243
5.212
5.181
5.150
5.119
5.088
5.057
5.026
4.995
4.964
4.933
4.902
391.777

Sold la
sfarsitul
perioadei
LEI
58.447
53.577
48.706
43.835
38.965
34.094
29.224
24.353
19.482
14.612
9.741
4.871
0
0

Linia 18 - Capitolul Ajutor nerambursabil FEADR - cuprinde valoarea ajutorului financiar


nerambursabil primit de la finantator.

PLATI
o

Linia 20 - Capitolul credite contractate - se refera la creditele contractare de la banci si


dobanzile aferente (rate si dobanzi), inclusiv cele aferente proiectului. Pentru creditul aferent
proiectului de investitii s-a previzionat o perioada de gratie de 24 luni la plata ratelor aferente
creditului contractat, astfel in perioada de implementare nu se platesc rate la credit, platindu-se doar
dobanda aferenta acestuia, conform tabelului de mai sus.

Linia 23 si Linia 27 - Plati pentru materii prime si materiale - cuprinde valoarea platilor realizate
pentru activitatile din ferma. In perioada de implementare solicitantul nu desfasoara activitate si nu
inregistreaza costuri cu materii prime si materiale consumabile pentru functionare .

Linia 24 si Linia 28 - Capitolul Alte plati - cuprinde sumele aferente costurilor cu personalul
angajat. In perioada de implementare a investitiei nivelul costurilor este 0, solicitantul nu are angajati
si nu desfasoara activitatea productiva prevazuta in proiect.

Linia 30 Alte plati include urmatoarele categorii de cheltuieli: contributii fiscale, centralizate in
tabelul de mai jos.
Pe aceasta linie sunt cuprinse si platile aferente TVA de plata/de rambursat, contributiile fiscale
datorate de intreprinderea individuala si impozitul pe venit net. Valorile aferente acestor impozite,
taxe si contributii sunt determinate conform legislatiei curente in vigoare pentru anul 2014.

Contributii fiscale, TVA si impozit pe venitul net


Nr
1

Denumire plata

lei/an

An 1
implementare

An 2
implementare

1.392

1.392

1.392

1.392

Contributii fiscale datorate de


Intreprinderea Individuala
TOTAL

Linia 32 - Capitolul Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA, linia 33 - Achizitii fixe
necorporale, inclusiv TVA si linia 34 Cresterea investitiilor in curs cuprind achizitiile
realizate in cadrul prezentului proiect, in valoare de 758.790 lei (cu exceptia cheltuielilor cu ratele si
dobanzile pentru creditul de cofinantare costul creditului).
Pagina 85/93

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune


INCASARI
Previziunea cantitativa si valorica a incasarilor pe perioada de operare se realizeaza pornind de la
urmatoarele ipoteze:
o

Dupa finalizarea investitiei solicitantul va detine in exploatare o ferma cu 350 de capre montate din
rasa Alba de Banat si 10 tapi de reproductie din aceeasi rasa.

Prolificitatea raselor de capre luata in calcul la realizarea previziunilor este de 130% (la 100 de
capre montate se nasc 130 iezi) fecunditate raselor a fost calculata la 100%.

Caprele se monteaza natural o data pe an (septembrie-octombrie). Perioada de gestatie este de


aproximativ 150 de zile (5 luni).

Pierderile luate in calcul pentru materialul biologic rezultat in urma fatarilor anuale sunt de 1,5 % din
totalul iezilor.

Iezii sunt crescuti pana la varsta de 3 luni (greutate medie 15kg/ied) si apoi sunt valorificati in viu.

Din iezii nascuti 25 % dintre femele sunt pastrate in ferma pentru inlocuirea efectivului si prasila si
75 % sunt vandute la 3 luni. Din iezii nascuti 2 % dintre masculi sunt pastrati in ferma pentru
inlocuirea efectivului si reproductie si 98 % sunt vanduti la 3 luni.

Tinand cont de ipotezele enuntate mai sus rezulta o productie totala de carne in viu de:
389 de iezi in primii 2 ani de operare, 450 de iezi in anii 3 si 4 de operare 460 de iezi in anul
5 de operare 5.835 kg iezi in primii 2 ani de operare, 6.750 kg iezi in anii 3 si 4 de operare si
6.900 kg. Iezi in anul 5 de operare

Pretul mediu pentru 1 kg. de carne in viu luat in calcul in realizarea previziunilor de incasari este:
10 lei/kg. ied

S-au luat in calcul urmatoarele productii medii de lapte:


Capre din rasa Alba de Banat 2,3 l lapte/zi/cap

Durata de lactatie luata in calcul este:


210 zile (7 luni)

Din totalul productiei de lapte rezultate s-a previzionat ca 40% este destinat consumului iezilor si
consumului propriu iar restul de 60% este destinat vanzarii.

Tinand cont de ipoteze enuntate mai sus rezulta o productie totale de lapte de:
101.430 l lapte in primii 2 ani de operare, 117.658 litri de lapte in anii 3 si 4 de operare si
120.267 litri lapte in anul 5 de operare

Pretul mediu pentru un litru de lapte valorificat este de:


2,4 lei/l

Prezentam in tabelele de mai jos capacitatile fizice previzionate si veniturile anuale ale fermei calculate in
baza ipotezelor prezentate:

Capre
Nr. crt
1
2

Productie fizica
Lapte
Carne viu (iezi)

U.M
l
kg

Anul 1
101.430,00
5.835,00

Anul 2
101.430,00
5.835,00

Pagina 86/93

Anul 3
117.658,80
6.750,00

Anul 4
117.658,80
6.750,00

UM/an
Anul 5
120.267,00
6.900,00

Studiu de fezabilitate
3
4

Capre reforma
Tapi reforma

Capre
Nr. crt
1
2
3
4
o

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

Venituri
Lapte
Carne viu (iezi)
Capre reforma
Tapi reforma
Total

cap
cap

0,00
0,00

0,00
0,00

56,00
4,00

56,00
4,00

65,00
5,00

U.M
Lei
Lei
Lei
Lei
-

Anul 1
243.432,00
58.350,00
0,00
0,00
301.782,00

Anul 2
243.432,00
58.350,00
0,00
0,00
301.782,00

Anul 3
282.381,12
67.500,00
19.600,00
1.400,00
370.881,12

Anul 4
282.381,12
67.500,00
19.600,00
1.400,00
370.881,12

lei/an
Anul 5
288.640,80
69.000,00
22.750,00
1.750,00
382.140,80

Valorile aferente subventiilor utilizate in calculele efectuate au fost preluate din informatiile publicate
pe site-ul AgroRomania-Comunitatea Agricultorilor:

Ipoteze incasari operare


Nr
1

Denumire cultura
Pasuni permanente

Productivitate
(kg/ha)
20.000,00

Pret vanzare
(lei/UM)
0,02

UM
kg

Subventie
(lei/ha/an)
1.332,60

Luna primire
subventie
iunie

Pe baza ipotezelor prezentate mai sus sunt completate liniile 1-12 precum si Linia 14 Capitolul
Subventii, din paginile dedicate din cadrul Anexei C din paginile dedicate din cadrul Anexei C.

PLATI
o

Linia 20 - Capitolul credite contractate - se refera la ratele si dobanzile aferente creditului


contractat pentru cofinantarea proiectului de investitii, conform centralizatorului prezentat la linia 17
pentru perioada de implementare.

Linia 23 - Plati pentru materii prime si materiale - cuprinde valoarea platilor realizate pentru
activitatile productive din ferma (activitatea de crestere a caprelor).
Platile anuale medii pentru materiile prime si materialele necesare functionarii fermei sunt in valoare
de 122.379 lei in anul 1 de operare, reprezentand:
o costuri cu materii prime care cuprind costurile cu achizitia furajelor pentru hrana animalelor
-

In reteta de furajare s-a luat in calcul sistemul de crestere in semiintensiv in stabulatie 155
de zile pe an si 210 zile pe pasunea permanenta ce va fi arendata in primul an de operare

Pentru asigurarea hranei animalelor s-au luat in calcul 2 cicluri de hranire: 7 luni hrana pe
pasune (masa verde) aprilie-octombrie si 4 luni furaje concentrate specifice periaodei de
stabulatie de iarna.

La calcularea retetei furajere pentru tapi s-a tinut cont de cerintele de hrana atat pentru
perioada de repaos sexual (9 luni/an lunile noiembrie iulie) cat si de periada de pregatire
pentru monta si monta (3 luni pe an lunile august - oct);

La calcularea retetei furajere pentru capre s-a tinut cont de cerintele de hrana pentru
perioadele diferite de gestatie si lactatie (primele 3 luni de gestatie, ultimele 2 luni de
gestatie si primele 2 luni de lactatie).

In cazul retetei furajere pentru tineretul caprin (caprele si tapi opriti din anul precedent
pentru prasila si reproductie) s-a tinut cont de cerintele de hrana pentru categoriile de varsta
si greutate din care fac parte.

In cazul retetei de furajare a iezilor destinati valorificarii s-a tinut cont de cerintele de hrana a
categoriei din care fac parte. In calcularea ratiilor s-a tinut cont de faptul ca in prima luna de
viata iezii se hranesc cu lapte matern.

La calcularea costurilor pentru furajare s-a tinut cont de productia de masa verde la hectar
pentru cele 10 ha de pasuni permanente ale fermei si de pretul mediu pe piata al kg. de
masa verde.
Pagina 87/93

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

Prezentam in continuare cantitatea de furaj si costul cu furajarea pentru categoriile de animale prezente in
ferma. Reteta de furajare a fost calculata pentru un cap/an
Reteta furajare anuala
caprine

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Consum anual caprine (UM/an/cap)


Capre
Tineret
Iezi 0-3
Tapi
Mame
caprin
luni
2.220
1.920
1.200
0
300
240
200
0
90
0
0
0
0
480
180
0
0
144
72
0
27
12
0
0
360
0
144
0
0
0
0
30
0
0
0
0
159
0
80
6
45
0
0
6
0
0
0
6
36
0
24
0
45
0
0
0
45
0
0
0
270
0
0
0
360
0
0
0
36
36
14
0

UM

Masa verde
Fan natural
Fan leguminoase
Sfecla furajera
Tarate de grau
Sroturi
Siloz
Fan lucerna
Lucerna
Porumb
Ovaz
Grau
Orz
Orz uruit
Porumb uruit
Morcovi
Otava
Sare bucatarie

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Nr.

Reteta furajare anuala

UM

Lei/UM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Masa verde
Fan natural
Fan leguminoase
Sfecla furajera
Tarate de grau
Sroturi
Siloz
Fan lucerna
Lucerna
Porumb
Ovaz
Grau
Orz
Orz uruit
Porumb uruit
Morcovi
Otava
Sare bucatarie

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

0,02
0,12
0,20
0,30
0,40
0,25
0,05
0,20
0,30
0,50
0,50
0,60
0,40
0,50
0,40
0,30
0,10
0,10

TOTAL
B1. Plati aferente activitatilor productive (crestere
capre)
1. Plati pentru materii prime si materiale
- furajare caprine
- furajare caprine din pasuni permanente

Consum anual caprine (lei/an/cap)


Capre
Tineret
Iezi 0-3
Tapi
Mame
caprin
luni
44,40
38,40
24,00
0,00
36,00
28,80
24,00
0,00
18,00
0,00
0,00
0,00
0,00
144,00
54,00
0,00
0,00
50,40
25,20
0,00
6,75
3,00
0,00
0,00
18,00
0,00
7,20
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79,50
0,00
40,00
3,00
22,50
0,00
0,00
3,00
0,00
0,00
0,00
3,60
14,40
0,00
9,60
0,00
22,50
0,00
0,00
0,00
18,00
0,00
0,00
0,00
81,00
0,00
0,00
0,00
36,00
0,00
0,00
0,00
3,60
3,60
1,40
0,00
400,65
268,20
185,40
15,60

150.327,70

161.451,70

181.655,90

183.509,90

186.980,62

122.679,70
115.068,90
-4.000,00

133.803,70
126.192,90
-4.000,00

154.007,90
145.620,30
-4.000,00

155.861,90
147.474,30
-4.000,00

159.332,62
150.815,55
-4.000,00

o costuri cu medicamentele:
-

In previzionarea acestor costuri s-a tinut cont de un program sanitar veterinar profilactic
pentru capre.
Pagina 88/93

Studiu de fezabilitate
-

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

Acest tratament prevede vaccinuri si deparazitari anuale dupa urmatorul program:


Intre 20 nov si 15 dec se vaccineaza impotriva a 8 anaerobioze (inclusiv Tetanosul) cu
rapel dupa 4-6 saptamani (la animalele nevaccinate anterior) apoi anual.
Intre 15 dec si 15 ian, vaccinarea impotriva agalaxiei contagioase caprine (urmat de
rapel dupa 15 zile la animalele nevaccinate anterior), 1ml/animal subcutanat indiferet
de talia animalului.
Intre 01 ian si 15 ian se face vaccinarea impotriva mamitei gangrenoase
Vaccinarea contra antraxului se face primavara (aprilie) (caprine peste 2 luni 0,1ml,
subcutanat)
Deparazitarea la intrarea in stabulatie, toamna, in timpul gestatiei se face
deparazitarea interna cu derivati de benzimidazoli (1ml/10 kg greutate vie repeta dupa
24 de ore)
Deparazitarea la iesirea din stabulatie, dupa fatare, se administreaza 1ml/50 kg
greutate vie, subcutanat.
Deparazitarea externa la capre (tratamentul pentru raie) se face prin imbaiere,
aplicatii de solutii Pour-on. Tratamentul se face intre 15 mai si 15 iunie. In cazul
imbaierilor se fac obligatoriu doua imbaieri la interval de 7 zile.

Costurile cu medicamentele sunt detaliate astfel:

Medicatie capre
1. Vaccin impotriva a 8 anaerobioze (inclusiv Tetanosul)
Necesar vaccinari
Pret/cap
Cost / ferma vaccin impotriva a 8 anaerobioze (inclusiv Tetanosul)
2. Vaccin AGALAXIN Romvac
Necesar vaccinari
Pret/cap
Cost / ferma vaccin AGALAXIN Romvac
3. Vaccin AGALAXIN Forte
Necesar vaccinari
Pret/cap
Cost / ferma vaccin AGALAXIN Forte
4. Vaccin CARBOROMVAC-I
Necesar vaccinari
Pret/cap
Cost / ferma vaccin CARBOROMVAC-I
5. Deparazitare interna la intrarea in stabulatie
Doza recomandata
Pret
Cost / ferma deparazitare interna toamna
6. Deparazitare interna la intrarea in stabulatie
Necesar deparazitari
Doza recomandata
Pret
Cost / ferma deparazitare interna toamna
6. Deparazitare interna primavara
Necesar deparazitari
Doza recomandata
Pret
Cost / ferma deparazitare interna primavara
Cost / ferma medicatie

Valori
2
0,60
432,00
Valori
2
0,50
360,00
Valori
1
1,00
360,00
Valori
1
1,00
360,00
Valori
6
0,06
129,60
Valori
2
6
0,06
259,20
Valori
1
1
1,00
360,00
2.260,80

UM
vaccinari
lei/cap
lei/ferma
UM
vaccinari
lei/cap
lei/ferma
UM
vaccinari
lei/cap
lei/ferma
UM
vaccinari
lei/cap
lei/ferma
UM
ml/cap
lei/ml
lei/ferma
UM
deparazitari
ml/cap
lei/ml
lei/ferma
UM
deparazitari
ml/cap
lei/ml
lei/ferma
lei/ferma/an

o costuri cu materiale consumabile:


-

Au fost previzionate costuri pentru asigurarea asternutului permanent din adapostul


animalelor
Pagina 89/93

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

S-a luat in calcul un consum de 0,6 kg paie pe zi/cap de animal rezultand un consum
anual de aproximativ 9.000 kg pe an la un cost mediu de 0,10 lei/kg de paie
-

Au fost previzionate costuri cu deterdegenti si dezinfectati pentru curatirea fermei.


La previzionarea acestor costuri s-a luat in calcul dezinfectarea si curatarea completa
a fermei de 2 ori pe an cu un cost de 750 de lei pentru deterdegentii si dezinfectantii
folositi la o procedura de dezinfectie si curatare.

Costurile cu materialele consumabile sunt detaliate astfel:

Costuri materiale consumabile


Cheltuieli cu asternutul permanet (paie)
Detergenti si dezinfectanti pentru spalarea/dezinfectarea
adaposturilor
Cheltuieli totale/an

900

lei/an

1.500

lei/an

2.400

lei/an

o Costuri cu utilitatile au fost previzionate dupa cum urmeaza:

Consum utilitati
Consum mediu de energie electrica
Pret energie electrica
Energia electrica

5.000,00
0,53
2.650

kW/ferma/an
lei/kW
lei/an

Consumul mediu de energie electrica pentru ferma a fost previzionat tinand cont de faptul
ca, incalzirea adaposturilor pentru animale se face cu convectoare termoelctrice alimentate
la prize electrice de 220V si de faptul ca alimentarea cu apa se realizeaza din putul forat din
cadrul fermei, costul acesteia regasindu-se in energia electrica consumata pentru pompare.

A fost previzionat un consum mediu de energie electrica de aproximativ 5,5 kW zi/ferma

Consumul de apa de baut pentru animale este de cca. 8-10 l/cap/zi, totalizand un consum
de 1.825 mc/an.

Sintetizand datele prezentate anterior, costurile cu materiile prime si materiale pentru cei 5 ani de operare
sunt prezentate in tabelul urmator:
B1. Plati aferente activitatilor productive (crestere capre)
1. Plati pentru materii prime si materiale
- furajare caprine
- furajare caprine din pasuni permanente
- medicamentatie caprine
- materiale consumabile (asternut permanent, dezinfectarea fermei,
etc)
- utilitati (energie electrica, apa, etc)
- alte plati (administrative, impozite si taxe)
o

150.327,70
122.679,70
115.068,90
-4.000,00
2.260,80

161.451,70
133.803,70
126.192,90
-4.000,00
2.260,80

181.655,90
154.007,90
145.620,30
-4.000,00
2.637,60

183.509,90
155.861,90
147.474,30
-4.000,00
2.637,60

186.980,62
159.332,62
150.815,55
-4.000,00
2.700,40

2.400,00

2.400,00

2.800,00

2.800,00

2.866,67

2.650,00
4.300,00

2.650,00
4.300,00

2.650,00
4.300,00

2.650,00
4.300,00

2.650,00
4.300,00

Linia 24 si 30 - Capitolul Alte plati - cuprinde sumele aferente:


o Costurile cu personalul angajat:
-

Aceste cheltuieli au fost previzionate tinand cont de salariile medii pe diferitele categorii de
personal si numarul de angajati la nivelul unui an.

Gradul de dotare al fermei si tehnologia de crestere adoptata va permite ingrijirea si


exploatarea animalelor de catre solicitant impreuna cu membrii familiei sale, si angajarea
unui numar minim de persoane (prin proiectul de investitii vor fi create 2 locuri de munca (2
persoane specializate in cresterea caprinelor).

Pe linia 30 nu au fost previzionate sume pentru personalul angajat in exploatarea celor 10


ha de pasuni permanente deoarece s-a luat in calcul ca operarea tractorului achizitionat prin
proiect este asigurata de catre unul din cei 2 angajati din ferma de animale.
Pagina 90/93

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente

Cheltuieli cu personalul
Personal
Muncitori ferma
Total plati cu personalul
o

Costuri salariale lunare,


inclusiv contributii la
asigurari sociale
1.152
-

Nr. pers.
2
-

Plati totale anuale


Lei
27.648
27.648

Linia 27 - Plati pentru materii prime si materiale - cuprinde valoarea platilor realizate pentru
activitatile legate de exploatarea pasunilor permanente arendate de solicitant.
Platile anuale medii pentru materiile prime si materialele necesare activitatii de exploatare a celor 10
ha de pasuni permanente sunt in valoare de 3.470 lei in anual, reprezentand:
-

Costurile cu combustibilul si materialele necesare lucrarilor agricole efectuate

Costurile cu inchirierea echipamentelor de la terti pentru realizarea lucrarilor efectuate

Aceste costuri au fost stabilite conform fisei tehnologice prezentate in paginile


anterioare si sunt sintetizate astfel:

1. Plati pentru materii prime si materiale


- combustibil si materiale necesare lucrari agricole
- inchiriere echipamente de la terti si lucrari manuale
o

3.470,00
2.440,00
1.030,00

3.470,00
2.440,00
1.030,00

3.470,00
2.440,00
1.030,00

3.470,00
2.440,00
1.030,00

3.470,00
2.440,00
1.030,00

Linia 30 Alte plati include urmatoarele categorii de cheltuieli: platile aferente TVA de plata/de
rambursat, contributiile fiscale datorate de intreprinderea individuala si impozitul pe venit net sunt
cuprinse in tabelul urmator. Valorile aferente acestor impozite, taxe si contributii sunt determinate
conform legislatiei curente in vigoare pentru anul 2014.

Alte plati

lei

Nr

Denumire plata

Valoare
(lei)

Luna efectuare plata


(alegeti optiunea LUNAR sau luna in care se face
plata)

1
2
3

Cheltuieli administrative
Impozite si taxe
Impozit tractor
TOTAL ANUAL

300,00
500,00
200,00
4.300,00

PLATA LUNARA
martie
martie
-

Contributii fiscale, TVA si impozit pe venitul net


Denumire plata
TVA
Contributii fiscale datorate de Intreprinderea Individuala
Impozit pe venitul net
TOTAL

An 1
operare
33.993
10.256
17.732
61.981

An 2
operare
31.840
10.008
17.051
58.899

An 3
operare
41.304
12.422
23.688
77.414

An 4
operare
40.945
12.586
24.137
77.667

An 5
operare
42.453
13.177
25.762
81.391

CENTRALIZATOR PLATI SI INCASARI


Centralizarea incasarilor si platilor rezultate
prezentate mai jos:
Incasari/plati pentru activitati
agricole/productive
A. Incasari din activitatile
agricole/productive desfasurate
Lapte
Carne viu (iezi)
Capre reforma
Tapi reforma
B1. Plati aferente activitatilor

din activitatea fermei mixte pe perioada de operare sunt

Anul 1 operare

Anul 2 operare

Anul 3 operare

Anul 4 operare

Anul 5 operare

301.782,00

301.782,00

370.881,12

370.881,12

382.140,80

243.432,00
58.350,00
0,00
0,00
150.327,70

243.432,00
58.350,00
0,00
0,00
161.451,70

282.381,12
67.500,00
19.600,00
1.400,00
181.655,90

282.381,12
67.500,00
19.600,00
1.400,00
183.509,90

288.640,80
69.000,00
22.750,00
1.750,00
186.980,62

Pagina 91/93

Studiu de fezabilitate
productive (crestere capre)
1. Plati pentru materii prime si
materiale
- furajare caprine
- furajare caprine din pasuni
permanente
- medicamentatie caprine
- materiale consumabile (asternut
permanent, dezinfectarea fermei, etc)
- utilitati (energie electrica, apa, etc)
- alte plati (administrative, impozite si
taxe)
2. Alte plati
- cheltuieli cu personalul
B2. Plati aferente activitatilor
agricole (pasuni permanente)
1. Plati pentru materii prime si
materiale
- combustibil si materiale necesare
lucrari agricole
- inchiriere echipamente de la terti si
lucrari manuale
2. Alte plati
- cheltuieli cu personalul

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente


122.679,70

133.803,70

154.007,90

155.861,90

159.332,62

115.068,90

126.192,90

145.620,30

147.474,30

150.815,55

-4.000,00

-4.000,00

-4.000,00

-4.000,00

-4.000,00

2.260,80

2.260,80

2.637,60

2.637,60

2.700,40

2.400,00

2.400,00

2.800,00

2.800,00

2.866,67

2.650,00

2.650,00

2.650,00

2.650,00

2.650,00

4.300,00

4.300,00

4.300,00

4.300,00

4.300,00

27.648,00
27.648,00

27.648,00
27.648,00

27.648,00
27.648,00

27.648,00
27.648,00

27.648,00
27.648,00

3.470,00

3.470,00

3.470,00

3.470,00

3.470,00

3.470,00

3.470,00

3.470,00

3.470,00

3.470,00

2.440,00

2.440,00

2.440,00

2.440,00

2.440,00

1.030,00

1.030,00

1.030,00

1.030,00

1.030,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

9.3 Indicatori financiari


In continuare sunt prezentati indicatorii obtinuti in urma completarii formularelor din Anexa C conform
ipotezelor anterioare:
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6

Anul
Specificatie
Valoare investitie(Vi)= valoarea
totala a proiectului fara TVA
Durata
de
recuperare
a
investitiei (Dr) - maxim 12 ani
Rata acoperirii prin fluxul de
numerar (RAFN) - trebuie sa fie
mai mare sau egal cu 1.2
Rata de actualizare
Valoare actualizata neta (VAN) trebuie sa fie pozitiva
Disponibil de numerar la
sfarsitul perioadei - trebuie sa fie

UM

Total an 1

Total an 2

Total an 3
Valoare

LEI

655.857

ANI

2,1510

Numeric

2,05

2,02

2,85

Total an 4

Total an 5

3,02

3,37

286.685

349.444

8%
LEI
LEI

1.521.701
163.561

Pagina 92/93

180.586

232.457

Studiu de fezabilitate
Anul
Specificatie

Nr.crt.

Infiintare ferma de caprine pe pasuni si fanete permanente


UM

Total an 1

pozitiv

Pagina 93/93

Total an 2

Total an 3
Valoare

Total an 4

Total an 5